KIO 2659/18 POSTANOWIENIE dnia 11 stycznia 2019 r.

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2659/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  11  stycznia  2019  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

27  grudnia  2018  r.  przez 

wykonawcę  Meden-Inmed  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wenedów  2,  75-847 

Koszalin

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Samodzielny  Publiczny 

ZOZ  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego w  Białymstoku,  ul.  M. 

Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Meden-

Inmed  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wenedów  2,  75-847  Koszalin,  kwoty  15 

00  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 2659/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  ZOZ Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im.  Jędrzeja 

Śniadeckiego  w  Białymstoku,  ul.  M.  Skłodowskiej  –  Curie  26,  15-950  Białystok,  

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn. 

„Wyposażenie  w  sprzęt  Oddziału  Rehabilitacji  Neurologicznej  

i Ogólnoustrojowej".  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod nr 2018/S 168-382151 w dniu 01.09.2018 r.  

Dnia  17  grudnia  2018  roku  Zamawia

jący  poinformował  wykonawców  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  PHU 

Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice w pakiecie 2. 

Od tej czynności w dniu 27.12.2018 r. wykonawca Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 

847  Koszalin  (dalej  także  jako  Odwołujący)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  dot.  pakietu  2  ww.  postępowania,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  przez  naruszenie  zasady  dotyczącej  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji or

az równe traktowanie wykonawców, 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z zaniechaniem odrzucenia oferty Technomex 

i  uznaniem,  że  oferta  tego  wykonawcy  jest  ofertą  najkorzystniejszą  i  wezwaniem  tego 

wykonawcy do uzupełnienia dokumentów o których mowa w rozdz. 15 pkt 6 ppkt 1). 

Zamawiający w piśmie wniesionym w dniu 11.01.2019 r. uwzględnił w całości zarzuty 

podniesione w odwołaniu.  

Zamawiający  informację  o  wniesionym  odwołaniu  przekazał  wykonawcom  w  dniu 

28.12.2018 r. 

Przystąpienie wykonawcy PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-

141  Gliwice 

po  stronie  Zamawiającego  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w dniu 8.01.2019 r., a zatem 

po upływie terminu określonego w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. 

Wobec  powyższego  Izba  uznała,  że  do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego  nie 

przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Izba  stw

ierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  do 

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po 

stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  związana  była 

oświadczeniem  Zamawiającego  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu 

niejawnym. 

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów, 

ustawodawca 

nałożył 

na 

zamawiającego 

obowiązek 

wykonania, 

powtórzenia  


lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na  podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba 

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  15 000  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący: 

……………………………


wiper-pixel