KIO 2657/18 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2019 r.

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2657/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron w Warszawie w dniu 8 stycznia 

2019  r. 

odwołania  wniesionego   do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej w  dniu  27 grudnia 

2018 r. przez 

wykonawcę SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Mazurskie  Centrum  Zdrowia  Szpital  Powiatowy 

Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Węgorzewie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

SIMPLE  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 2657/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  w  Węgorzewie,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia 

dokumentacji  medycznej  w  Mazurskim  Centrum  Zdrowia  w  Węgorzewie.”  Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  20 

października  2018  r.  pod  numerem  2018/S  203-462720.  Postępowanie  prowadzone  jest 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość 

szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 

27 grudnia 2018 r. wykonawca SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od 

niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, polegających na odrzuceniu 

oferty  Odwo

łującego,  ewentualnie  zaniechaniu  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty  poprzedzającego  odrzucenie  oferty 

Odwołującego, a także polegających na unieważnieniu postępowania.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp  poprzez bezzasadne odrzucenie 

oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ, w oparciu o nieprawidłowe przyjęcie, 

że Odwołujący nie zaoferował wymaganego przez SIWZ świadczenia tytułem Gwarancji 

dla Serwerów fizycznych do zbudowania klastra (dalej również „Serwery”) polegającego 

na  dostarczeniu  przez  Odwołującego  nowego  dysku  w  przypadku  jego  uszkodzenia 

ciągu 24 godzin od zgłoszenia, opierając się na treści warunków gwarancji producenta 

zaoferowanych przez Odwołującego Serwerów w sytuacji gdy, zgodnie z treścią SIWZ oraz 

Wzoru  Umowy  (Załącznika  nr  4  do  SIWZ)  obowiązki  z  tytułu  udzielonej  na  Serwery 

gwarancji  spoczywają  na  Wykonawcy  (Odwołującym),  a  nie  na  producencie  tych 

Serwerów i to Wykonawca (Odwołujący) zobowiązany jest do wymiany Serwerów w ciągu 

24 godzin od zgłoszenia, a Odwołujący składając ofertę oświadczył, że oferuje wykonanie 

zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w SIWZ, w tym 

dotyczącymi gwarancji; 

ewentualnie 

2.  art.  87  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie 

wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  przez 

Odwołującego  oferty,  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  powziął  wątpliwości  co  do  zakresu 


zobowiązania Odwołującego w zakresie zaoferowanej gwarancji na Serwery; 

a ponadto 

3.  art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i unieważnienie 

postępowania w sytuacji, gdy oferta Odwołującego nie powinna zostać odrzucona; 

4.  art. 93 ust. 3 in fine ustawy Pzp 

poprzez brak podania przez Zamawiającego przypisanego 

prawem uzasadnienia czynności unieważnienia postępowania dokonanego na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności 

odrzucenia  oferty  Odwołującego,  ewentualnie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie udzielonej gwarancji na Serwery, a ponadto 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

obciążenie kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego, w tym zasądzenie od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów zastępstwa procesowego przed Krajową 

Izbą Odwoławczą. 

Izba ustaliła, iż w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta – oferta Odwołującego, wobec 

czego do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.  

W  dniu  8  stycznia  2019 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła  odpowiedź 

Zama

wiającego  na  odwołanie,  podpisana  przez  Dyrektora  Mazurskiego  Centrum  Zdrowia 

Szpital Powiatowy 

w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w której oświadczył on, 

iż  uwzględnia  odwołanie  w  całości.  Do  pisma  załączono  odpis  KRS  potwierdzający 

umocowanie osoby składającej oświadczenie do reprezentacji Zamawiającego. 

Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie fakt, iż do postępowania odwoławczego 

po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  uznała,  że  zachodzą 

podstawy  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  posiedzeniu  niejawnym  na 

podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza 

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Izba  zważyła,  że  uwzględnienie  w  całości  zarzutów  odwołania  przez  Zamawiającego, 

w sytuacji 

jaka miała miejsce w przedmiotowej sprawie, powoduje zakończenie postępowania 


odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Natomiast  dalsze 

czynności,  które  Zamawiający  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania, 

pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia postępowania 

odwoławczego. Podkreślić jednak należy, iż zgodnie z dyspozycją art. 186 ust. 2 in fine ustawy 

Pzp  ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 186 ust. 2 u

stawy Pzp umorzyła postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy 

Pzp.  

O kosztach post

ępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1) 

u

stawy Pzp, uznając, że znoszą się one wzajemnie. Jednocześnie, mając na względzie fakt, 

iż  uwzględnienie  przez  Zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości 

nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel