KIO 2655/18 WYROK dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2655/18 

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Izabela Niedziałek-Bujak    

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie 

dnia 11 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  grudnia  2018  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Comarch  Polska  S.A.  siedzibą  w 

Krakowie  (pełnomocnik  wykonawców)  i  Comarch  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  z  siedzibą  w 

Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy 

ASSECO  Poland  S.  A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  Comarch  Polska  S.A.  siedzibą  w  Krakowie 

(pełnomocnik wykonawców) i Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie i: 

2.1.  zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 

00    gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  

Comarch Polska S.A. 

z siedzibą w Krakowie i  Comarch S.A. siedzibą w 

Krakowie 

tytułem wpisu od odwołania.  


2.2  zasądza    od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie i Comarch S.A. 

siedzibą  w  Krakowie  na  rzecz  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  z 

siedzibą  w  Warszawie  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z tytułu zastępstwa procesowego. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………  

……………………………… 

……………………………….  


Sygn. akt KIO 2655/18    

                                                             Uzasadnienie 

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi  postępowanie mającego na celu 

zawarcie  Umowy  wykonawczej  na  modyfikację  oprogramowania  w  ramach  projektu 

„Migracja  domeny  świadczeniowej  KSI  ZUS  do  architektury  x86"  (znak:  TZ/271/52/18), 

prowadzonego  na  podstawie  Umów  ramowych  nr  1066671,  1066673  dotyczących 

modyfikacji  i  rozbudowy  oprogramowania  KSI  ZUS,  zawartych  w  konsekwencji 

przeprowadzenia postępowania pn. Zawarcie Umowy ramowej na "Modyfikację i rozbudowę 

oprogramowania  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  ZUS"  (znak:  TZ/271/28/17), 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 5 stycznia 2018 pod numerem: 2018/S 003-

Odwołujący: Konsorcjum firm Comarch Polska S.A, i Comarch S.A. (dalej „Odwołujący" lub 

„Comarch")  wniósł  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  ustaleniu  treści 

dokumentacji postępowania prowadzonego w celu zawarcia Umowy wykonawczej w sposób 

niezgodny z przepisami Pzp. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

a.   art. 100 ust. 4, art. 101a ust. 3 i     ust. 9 pkt 1,    art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

przez  dokonanie,  przy  udzielaniu  zamówienia  na  podstawie  umowy  ramowej,  istotnych 

zmian warunków zamówienia określonych w umowie ramowej, polegających na zamawianiu 

usług nieobjętych jej zakresem, czego konsekwencją jest ograniczenie konkurencji; 

b. 

art. 29 ust. 1 i 2 i art. 100 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp - przez opisanie przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  obarczony  wadą,  która  uniemożliwia  jego  wycenę  i  złożenie 

prawidłowej oferty. 

S

tawiając  powyższe  zarzuty  wnosi  o  uwzględnienie  Odwołania  oraz  nakazanie 

Zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  dokumentacji  postępowania  w  sposób  wskazany  w 

uzasadnieniu Odwołania. 

W

nosi o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: 

a. 

dokumentacji  postępowania  mającego  na  celu  zawarcie  Umowy  wykonawczej  na 

modyfikację  oprogramowania  w  ramach  projektu  „Migracja  domeny  świadczę  ni  owej  KSI 

ZUS do architektury x86", 

b. 

dokumentacji  postępowania pn.  Zawarcie  Umowy  ramowej  na  "Modyfikację i  rozbudowę 

oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS", 


na okoliczności wskazane w treści Odwołania. 

Odwołujący  zawarł  z  Zamawiającym  Umowę  ramową  nr  1066673,  w  oparciu  o  którą  jest 

prowadzone  postępowanie  w  celu  zawarcia  Umowy  wykonawczej,  otrzymał  również 

Zaproszenie do  złożenia  oferty  w  powyższym  postępowaniu,  lecz  na  skutek  niezgodnych z 

Pzp czynności i zaniechań Zamawiającego, opisanych w Odwołaniu, może ponieść szkodę 

polegającą  na  braku  uzyskania  zamówienia  i  w  konsekwencji  braku  możliwości  realizacji 

Umowy wykonawczej. 

Odwołujący w dniu 14 grudnia 2018 r. otrzymał od Zamawiającego zaproszenie do złożenia 

oferty  wraz  z  dokumentacją  postępowania  prowadzonego  w  celu  zawarcia  Umowy 

wykonawczej. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 144 000 EURO.  

Uzasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazał, co następuje. 

Zamawiający  w  dniu  5  stycznia  2018  r.  wszczął  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie,  którego  przedmiotem  było  zawarcie  umowy  ramowej  na  modyfikację  i 

rozbudowę  oprogramowania  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  w  Zakładzie 

Ubezpieczeń  Społecznych  (zn:  TZ/271/28/17).  W  toku  postępowania  oferty  złożyło  dwóch 

wykonawców: Odwołujący oraz Asseco Poland S.A. 

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 19 lipca 2018 

r. dwie umowy ramow

e: umowę nr 1066671 z Asseco Poland S.A. oraz umowę nr 1066673 z 

Odwołującym.  

Aktualnie Zamawiający, na podstawie ww umów ramowych, prowadzi postępowanie w celu 

zawarcia  Umowy  wykonawczej  na  modyfikację  oprogramowania  w  ramach  projektu 

„Migracja  domeny  świadczeniowej  KSI  ZUS  do  architektury  x86".  Zamawiający  prowadzi 

powyższe  postępowanie  z  naruszeniem  przepisów  Pzp,  stąd  powstała  konieczność 

wniesienia niniejszego Odwołania. 

1. Istotna zmiana warunków zamówienia określonych w Umowie ramowej 

Odwołujący w dniu 14 grudnia 2018 r. otrzymał od Zamawiającego Zaproszenie do złożenia 

oferty  w  prowadzonym  na  podstawie  Umów  ramowych  postępowaniu  w  celu  zawarcia 

Umowy wykonawczej na modyfikację oprogramowania w ramach projektu „Migracja domeny 

świadczeniowej  KSI  ZUS  do  architektury  x86".  Do  powyższego  zaproszenia  Zamawiający 

załączył m.in. Istotne Warunki Zamówienia (dalej „IWZ") oraz Opis przedmiotu zamówienia - 

Uzgodnienie projektowe (dalej „Uzgodnienie projektowe"). 

W Rozdziale 2 IWZ - 

„Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania", w pkt - 2.2. - „Opis 

przedmiotu zamówienia", Zamawiający wskazał: 


„2.2.1. Przedmiotem Umowy wykonawczej jest: 

modyfikacja  oprogramowania  w  ramach  projektu  „Migracja  domeny 

świadczeniowej  KSi  ZUS  do  architektury  x86",  zwana  dalej  „Modyfikacją",  wraz  ze 

świadczeniem usług serwisowych oraz gwarancji; 

świadczenie  usług  szkoleniowych  i  przekazywania  wiedzy  w  formie  szkoień 

stacjonarnych z zakresu eksploatacji wdrożonej Modyfikacji; 

3. świadczenie usługi wsparcia Wdrożenia Modyfikacji.”  

Natomiast  w  pkt  2.2.2  p

oniżej,  Zamawiający  informuje,  że  realizacja  przedmiotu  Umowy 

wykonawczej nastąpi w 2 etapach: 

„2.2.2. Realizacja przedmiotu Umowy wykonawczej nastąpi w 2 etapach: 

Etap  1  (Zamówienie  podstawowe)  obejmujący  wykonanie  i  dostarczenie: 

Koncepcji  rozwiązania.  Projektu  architektury  systemu  i  Projektu  infrastruktury  sprzętowej  i 

systemowej 

Etap  2  (prawo  Opcji)  obejmujący  wykonanie  modyfikacji  wraz  z  Kodami 

źródłowymi  i  Dokumentacją  Wykonawcy  na  migrację  domeny  świadczeniowej  KSiZUS  do 

architektury  x86  wraz  ze  świadczeniem  usług  serwisowych,  gwarancji  oraz  świadczeniem 

usługi wsparcia Wdrożenia Modyfikacji i świadczeniem usług szkoleniowych i przekazywania 

wiedzy (Zgodnie z Art. 2 ust 1 pkt 1) - 6) Umowy Ramowej)

,” 

Z  powyższego  postanowienia  IWZ  wynika,  że  przedmiotem  przyszłej  Umowy  wykonawczej 

będzie  nie  tylko  modyfikacja  oprogramowania  wraz  ze  świadczeniem  usług  serwisowych  i 

gwarancji  oraz  świadczenie  usług  szkoleniowych  i  usług  wsparcia  wdrożenia  modyfikacji, 

lecz  również  -  a  właściwie  to  przede  wszystkim  -  wykonanie  i  dostarczenie  Koncepcji 

rozwiązania, Projektu architektury systemu i Projektu infrastruktury sprzętowej i systemowej. 

Zamawiający bowiem tak zaplanował postępowanie, że Etap 1 - polegający na wykonaniu i 

dostarczeniu  wymienionej  koncepcji  i  projektów  ma  charakter  zamówienia  podstawowego, 

natomiast  Etap  2  - 

obejmujący  wykonanie  modyfikacji  oprogramowania  wraz  ze 

świadczeniem usług serwisowych i gwarancji oraz świadczenie usług szkoleniowych i usług 

wsparcia  wdrożenia  modyfikacji,  ma  charakter  prawa  opcji.  Zgodnie  z  §  3  ust.  2  wzoru 

Umowy wykonawczej, stanowiącym Załącznik nr 2 do IWZ, Zamawiający ma prawo złożenia 

oświadczenia o skorzystaniu z  prawa opcji  nie później  niż  do  12 miesięcy  od  dnia Odbioru 

Etapu  1.  Zamówienie  usług  objętych  prawem  opcji,  jest  prawem,  a  nie  obowiązkiem 

Zamawiającego,  co  zostało  wyraźnie  zaakcentowane  w  §  2  ust.  5  wzoru  Umowy 

wykonawczej,  który  stanowi,  że  ,,Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o  skorzystanie 

przez 

Zamawiającego  z  prawa  Opcji,  jak  również  jakiekolwiek  roszczenie  z  tytułu 

nieskorzystania  z  Opcji".  Z  przyjętej  przez  Zamawiającego  konstrukcji  zamówienia 

wykonawczego wynika, że pewna jest jedynie realizacja Etapu 1, natomiast realizacja Etapu 


2 jest uza

leżniona od skorzystania z prawa Opcji, a więc do realizacji Etapu 2 może w ogóle 

nie dojść. 

Z  powyższego  wynika  -  wbrew  ustalonej  przez  Zamawiającego  nazwie  postępowania 

wykonawczego  - 

że  główny  akcent  w  postępowaniu  został  położony  na  zamówienie 

produktów  w  postaci  Koncepcji  rozwiązania,  Projektu  architektury  systemu  i  Projektu 

infrastruktury  sprzętowej  i  systemowej.  Natomiast  prace  związane  z  modyfikacją 

oprogramowania  i  usługi  wynikające  z  przeprowadzenia  tych  prac  mogą  być  zamówione 

później  i  to  tylko  jeżeli  zamawiający  zdecyduje  się  skorzystać  z  prawa  Opcji.  W  tym 

kontekście  można  powiedzieć,  że  głównym  przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie 

koncepcji  i  projektów,  a  prace  polegające  na  modyfikacji  oprogramowania  mają  charakter 

drugoplanowy. 

Przyjęcie  przez  Zamawiającego  takiej  konstrukcji  przedmiotu  zamówienia  wykonawczego 

powoduje,  iż  jest  on  niezgodny  z  przedmiotem  Umów  ramowych,  na  podstawie  których 

zamówienie to jest  udzielane. Treść  Artykułu 2  -  Przedmiot umowy  ramowej  brzmi  bowiem 

następująco: 

„1.  Przedmiotem  Umowy  ramowej  jest  określenie  zasad,  zgodnie  z  którymi  Wykonawca 

świadczył  będzie  na  podstawie  Umów  wykonawczych  usługi  związane  z  modyfikacją  i 

rozbudową  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych 

(KSI ZUS), obejmujące: 

wykonywanie  i  dostarczanie  Modyfikacji  wraz  z  Kodami  źródłowymi  i  Dokumentacją 

Wykonawcy, 

świadczenie usługi wsparcia Wdrożenia Modyfikacji, 

świadczenie Usług serwisowych w okresie trwania Umowy ramowej, 

udzielenie  12  miesięcznej  gwarancji  jakości  dostarczanych  produktów  i  usług  po 

zakończeniu trwania Umowy ramowej, 

przenoszenie  na  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  do  Modyfikacji,  jej 

Kodów  źródłowych  i  Dokumentacji  Wykonawcy  oraz  udzielanie  bezterminowych  licencji  no 

oprogramowan

ie osób trzecich wchodzące w zakres Modyfikacji, 

świadczenie usług szkoleniowych i przekazywanie wiedzy." 

W  powyższym  wyliczeniu  próżno  szukać  usług  polegających  na  wykonaniu  koncepcji 

określonych  rozwiązań  lub  projektów  architektury  systemu,  czy  też  projektów  dotyczących 

infrastruktury.  Zestawienie  przedmiotu  Umowy  ramowej  z  przedmiotem  planowanej  Umowy 

wykonawczej  musi  prowadzić  do  wniosku,  iż  przedmiot  Umowy  wykonawczej  istotnie 

wykracza  poza  przedmiot  Umowy  ramowej.  Zadania  składające  się  na  Etap  1  Umowy 

wykonawczej nie zostały przewidziane w zakresie przedmiotu Umowy ramowej. 

Odwołujący  zwraca  szczególną  uwagę  na  fakt,  iż  będące  przedmiotem  zamówienia  w 

ramach  Etapu  1  Koncepcja  rozwiązania,  Projekt  architektury  systemu  oraz  Projekt 


infrastruktury  spr

zętowej  i  systemowej  w  żadnym  razie  nie  odpowiadają  określonemu  w 

Umowie  ramowej  Cyklowi  Wytwórczemu  Modyfikacji.  Cykl  ten  nie  obejmuje  żadnej  z 

czynności jakie Zamawiający wymaga w ramach realizacji Etapu 1. 

Cykl  Wytwórczy  Modyfikacji  został  bardzo  precyzyjnie  określony  w  Załączniku  nr  4  do 

Umowy  ramowej  - 

„Organizacja  realizacji  Umowy  oraz  Procedury  dla  realizacji  Umowy". 

Przedstawione przez Zamawiającego Zasady Wykonywania Modyfikacji (punkt ll.l Załącznika 

nr  4 do Umowy ramowej, str. 7-

8) obejmują tylko i wyłącznie ściśle zdefiniowane elementy, 

których  realizacja  ma  na  celu  wykonanie  i  wdrożenie  nowego  Oprogramowania 

dedykowanego  lub  modyfikację  istniejącego  Oprogramowania  dedykowanego.  Zasady  te 

zupełnie  nie  przewidują  wytwarzania  Koncepcji  rozwiązania,  Projektu  architektury  systemu 

oraz  Projektu  infrastruktury  sprzętowej  i  systemowej.  Zupełnie  nieuprawnionym  byłoby 

ponadto  stwierdzenie,  iż  prace  określone  w  ramach  Etapu  1  miałyby  stanowić  zgodne  z 

Cyklem  Wytwórczym  Modyfikacji  prace  analityczne  i  projektowe.  Występujące  w  ramach 

Cyklu  Wytwórczego  Modyfikacji  prace  analityczne  i  projektowe  obejmują  jedynie 

wytworzenie  dokumentów  AOM  -  Analityczny  Opis  Modyfikacji,  DT  -  Dokumentacja 

Techniczna  oraz  po  wykonaniu i  wdrożeniu Modyfikacji  -  dokumentu UAOM  -  Ujednolicona 

Dokumentacja  Analityczna.  Zawartość  tych  dokumentów  została  precyzyjnie  określona  we 

wskazanych w Umowie ramowej (Art. 5 ust. 2 pkt 11, Art. 5 ust. 7, Art. 6 ust. 1 pkt 9, Art. 7 

ust.  6,  Art.  18  ust.  1)  Standardach  IT  ZUS,  czyli  standardach  post

ępowania  dotyczących 

systemów  informatycznych  obowiązujących  u  Zamawiającego,  Przykładowo  w  punkcie  2.4 

dokumentu  „Rozszerzenie  wykonawcze  Metodyki  ZUS"  (dokument  wchodzący  w  skład 

Standardów  IT  ZUS)  Zamawiający  określił  wymaganą  zawartość  dokumentu  AGM 

(A

nalityczny  Opis  Modyfikacji)  oraz  DT  (Dokumentacja  Techniczna).  Wskazana  zawartość 

powyższych  dokumentów,  o  których  mowa  w  Cyklu  Wytwórczym  Modyfikacji  w  ramach 

Umowy  ramowej  nie  odpowiada  wymaganej  w  Załączniku  nr  4  do  IWZ  zawartości 

dokumentów Koncepcja rozwiązania, Projekt architektury systemu oraz Projekt infrastruktury 

sprzętowej  i  systemowej.  Analiza  wymagań  dotyczących  koncepcji  i  projektów  z  Etapu  1 

Umowy  wykonawczej  prowadzi  do  wniosku,  że  dokumenty  te  w  stopniu  oczywistym 

wykraczają poza zakres dokumentów AOM oraz DT. 

Wskazać  również  należy,  iż  Zamawiający  w  ramach  niniejszego  zamówienia  przywidział 

wytworzenie dokumentów AOM, DT i UAOM, lecz ich wytworzenie wymagane jest w ramach 

Etapu 2 (pkt 2.4. IWZ - 

HARMONOGRAM REALIZACJI (ODBIORU) PRODUKTÓW). 

Wykonawca  wskazuje  ponadto,  iż  zdefiniowany  w  Umowie  ramowej  Cykl  Wytwórczy 

Modyfikacji  wymaga  wytworzenia  w  ramach  pojedynczego  Etapu  wszystkich  elementów 

Modyfikacji,  w  tym  w  szczególności:  AOM,  DT,  Plan  Testów  Akceptacyjnych  (PTA), 

Oprogramowanie  dedyk

owane  (OD),  Dokumentację  Użytkownika  (DU)  -  Podręcznik 

użytkownika  aplikacji  oraz  Dokumentację  Administratora  (DA)  -  Podręcznik  administratora 


aplikacji,  pakiety  instalacyjne  (PI)  dla  wykonanego  Oprogramowania  dedykowanego, 

przeprowadzenie  Startu  produkcyj

nego  Oprogramowania  dedykowanego.  Obowiązek  ten 

wynika z punktu 3 Załącznika nr 4 do Umowy Ramowej - „REALIZACJA MODYFIKACJI": 

„3.1.  Modyfikacja  powinna  być  realizowana  całościowo.  W  uzasadnionych  przypadkach 

dopuszcza się realizację Modyfikacji w etapach. Szczegółowy zakres prac realizowanych w 

ramach etapu określa Umowa wykonawcza. 

Analityczny  Opis  Modyfikacji  wraz  z  Wymiarowaniem  Pełnym,  Dokumentacja 

Techniczna,  Pl

an  Testów  Akceptacyjnych  oraz  Oprogramowanie  dedykowane  obejmuje 

swym zakresem całą Modyfikację. 

W przypadku etapowej realizacji Modyfikacji, Zamawiający może określić w SI WZ w 

postępowaniu na zawarcie Umowy wykonawczej, że Rezultaty prac określone w punkcie 3.2. 

będą  przygotowane  dla  każdego  etapu  oddzielnie.  Punkt  2  „Cykl  wytwórczy  Modyfikacji* 

stosuje się odpowiednio do każdego etapu oddzielnie z wyłączeniem punktów 2.12. -2.14. 

Ujednolicona  Dokumentacja  Analityczna  wraz  z  Wymiarowaniem  pełnym  oraz 

Powykonawcza  Dokumentacja  Techniczna  obejmuje  swoim  zakresem  cały  opis 

oprogramo

wania  związanego  z  realizacją  Modyfikacji,  również  w  przypadku  Modyfikacji 

realizowanej etapowo* 

Powyższe  zapisy  wskazują  na  fakt,  iż  projektując  Umowę  ramową,  Zamawiający 

przewidywał, co prawda, realizację umów wykonawczych etapami, lecz jego intencją było to, 

aby  przedmiot  każdego  etapu  dotyczył  wyłącznie  modyfikacji  oprogramowania  (wraz  z 

serwisem,  gwarancją,  szkoleniami  i  wsparciem  wdrożenia  modyfikacji).  Zamiarem 

Zamawiającego  nie  było  natomiast  wyodrębnianie  etapów  polegających  na  prowadzeniu 

prac o c

harakterze koncepcyjnym. Zamawiający sporządzając Umowę ramową nie zawarł w 

niej jakichkolwiek zapisów, które mogłyby stanowić podstawę do zamawiania w oparciu o nie 

prac  polegających  na  opracowaniu  koncepcji  rozwiązań  i  projektów  architektury  lub 

infrastruktury. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  w  ramach  Etapu  1  zamawia  usługi 

wychodzące  poza przedmiot  zawartej  Umowy  Ramowej.  Działanie takie należy  ocenić  jako 

istotna zmianę warunków  zamówienia określonych w Umowie ramowej, zakazaną na mocy 

przepisu art. 101

a ust. 4 Pzp. Działanie Zamawiającego w sposób radykalny zmienia warunki 

realizacji  zawartej  już  Umowy  ramowej  poprzez  wprowadzenie  do  jej  zakresu 

nieprzewidzianych dotychczas, nowych rodzajów zadań. Taka sytuacja powoduje negatywne 

konsekwencje 

dla Odwołującego, który zawierając Umowę ramową godził się na określone w 

niej  zasady  i  warunki  oraz  również  na  podstawie  tych  zasad  i  warunków  określił  cenę 

jednostkową  za  punkt  funkcyjny  oraz  przygotował  zespół  gotowy  do  realizacji  umów 

wykonawczych.  Zmi

ana  tych  zasad  i  warunków  powoduje,  że  Wykonawca  nie  będzie  w 


stanie  złożyć  oferty  na  przedmiotowe  zamówienie,  gdyż  nie  będzie  w  stanie  prawidłowo 

skalkulować  ceny  za  Punkt  Funkcyjny,  ponieważ  będzie  ona  musiała  być  prawdopodobnie 

wyższa niż cena maksymalna za Punkt Funkcyjny wynikająca z zawartej Umowie ramowej. 

2. B

rak możliwości wyceny zadań realizowanych w ramach Etapu 2 zamówienia (Opcja) 

Konstrukcja  przedmiotowego  postępowania  -  w  ramach  której  wymaga  się  od  Wykonawcy 

określenia  ceny  oraz  przyjęcia  na  siebie  zobowiązania  wykonania  Modyfikacji  w  ramach 

Etapu  2,  jeszcze  przed  wykonaniem  prac  określonych  w  Etapie  1  -  obarczona  jest 

elementarnym  błędem  logicznym.  Logiczna  sekwencja  czynności  zakłada  bowiem  w 

pierwszej  kolejności  zdefiniowanie  co  dokładnie  powinno  zostać  zrealizowane  oraz 

zweryfikowanie  czy  jest  to  w  ogóle  wykonalne,  a  dopiero  następnie  przedstawienie  tych 

danych wykonawcom  wraz  z  zaproszeniem  do  składania ofert. Wymaganie od Wykonawcy 

podjęcia się bliżej niesprecyzowanej Modyfikacji, bez jednoczesnego przekazania Koncepcji 

określającej  w  jaki  sposób  Modyfikacja  może  zostać  zrealizowana  powoduje,  iż  jeszcze 

przed  złożeniem  oferty  wykonawca  powinien  taką  Koncepcję  opracować.  Z 

przeprowadzonego przez Zamawiającego oszacowania wynika, iż pracochłonność zadań w 

ramach  Etapu  1  wynosi  510  punktów  funkcyjnych  (CFP),  co  zgodnie  z  warunkami  Umowy 

ramowej  stanowi  równowartość  15  300 roboczogodzin.  Nawet  jeżeli Wykonawca  poniósłby 

taką, wartą wiele milionów złotych inwestycję, to opracowana koncepcja rozwiązania: 

a) 

musiałaby zostać potwierdzona budową prototypu rozwiązania (Proof of Concept), w 

celu upewnienia się czy wykonanie Modyfikacji w opracowany sposób jest w ogóle możliwe i 

jakie ryzyka za sobą niesie, 

b) 

musiałaby uzyskać formalną akceptacją Zamawiającego. 

Wykonawca  podkreśla,  iż  dopiero  w  ramach  prac  w  Etapie  1  zostaną  określone  takie 

kluczowe dla określania wykonalności Modyfikacji oraz jej wyceny elementy jak np.; 

• 

Koncepcja infrastruktury sprzętowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, 

• 

Lista  wymaganego  Oprogramowania  standardowego  (w  tym:  systemy  operacyjne, 

systemy  zarządzania  bazami  danych  oraz  inne  oprogramowanie  niezbędne  dla 

uruchomienia  i  praw

idłowego  działania  nowej  domeny  z  podaniem  wersji,  wariantów 

licencjonowania, wsparcia dostawcy/producenta itd., 

• 

Opis mechanizmów wprowadzania zmian w KSI zapewniających ciągłość działania i 

integracje z innymi równoległymi zmianami, 

• 

Opis  zmian  w  Oprogramowaniu  dedykowanym  -  aplikacjach  KSI  (interakcyjnych  i 

wsadowych), 

• 

opis  nowego  Oprogramowania  dedykowanego  -  aplikacji  KSI  planowanych  do 

powołania (interakcyjnych i wsadowych), 

• 

Opis  architektury  integracji  nowej  domeny  z  pozostałymi  systemami,  w  tym  w 

szczególności z pozostałymi elementami KSI, 


• 

Opis zmian w architekturze danych KSI, 

• 

Wskazanie  ryzyk  wydajnościowych  związanych  z  migracją  systemów  i  wskazanie 

możliwości ich neutralizacji, 

• 

Analiza  możliwości  wykorzystania  obecnej  infrastruktury  sprzętowo-systemowej 

Zamawiającego w zakresie realizacji ww. rozwiązania. 

Ponadto dl

a przykładu warto wskazać, że rzeczą oczywistą i powszechnie zrozumiałą jest, iż 

zastosowane Oprogramowanie standardowe determinuje nakład pracy wykonawcy związany 

z wprowadzeniem zmian w oprogramowaniu, i tak np.: 

• 

pracochłonność  wykonania  interfejsów  przepływu  danych  jest  znacząco  mniejsza  w 

przypadku  wykorzystania  Oprogramowania  standardowego  oferującego  automatyczną  lub 

półautomatyczną  migracją  interfejsów,  natomiast  większa  w  przypadku  konieczności 

realizacji tych prac całkowicie w sposób ręczny, 

• 

pr

acochłonność  przeprowadzenia migracji  i konsolidacji  baz  danych jest  mniejsza w 

przypadku  wykorzystania  systemów  zarządzania  bazami  danych  w  znacznym  stopniu 

zgodnych  z  obecnie  wykorzystywanymi,  natomiast  jest  znacząco  większa  w  przypadku 

wykorzystania sys

temów zarządzania bazami danych wymagających zasadniczych zmian w 

strukturach  baza  danych  oraz  konieczności  ręcznego  utworzenie  wszelkich  bazodanowych 

procedur składowanych. 

Natomiast trudno sobie wyobrazić, iż Zamawiający w ramach wykonanej przez wykonawcę w 

ramach  Etapu  1  Koncepcji  zaakceptuje  poniesienie  kosztów  na  dowolne  Oprogramowanie 

standardowe jakie tylko Wykonawca zaproponuje. 

Nie  bez  znaczenia  również  pozostaje  fakt,  iż  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  ocenia 

kosztów oraz wykonalności Koncepcji (Etap 1) przed przyjęciem oferty na realizację Etapu 2. 

M

ożna  sobie  wyobrazić  dwa  scenariusze,  jeden  -  w  ramach  którego  koszt  sprzętu  i 

Oprogramowania  standardowego  wynosi  np.  100  ml

n  zł,  oraz  drugi  -  z  kosztem  sprzętu  i 

Oprogramowania standardowego na kwotę 1,5 miliarda zł. W przypadku obecnej konstrukcji 

postępowania rzeczą zdumiewającą jest brak powiązania zamawianej Koncepcji rozwiązania 

z  kosztami  jakie  będzie musiał  ponieść  Zamawiający  w  związku  z  jej  realizacją (innymi  niż 

koszt 

modyfikacji 

oprogramowa

nia),  np.  zakupami  sprzętu  i  Oprogramowania 

standardowego.  Zamówienie  koncepcji  migracji  domeny  świadczeniowej  KSI  ZUS  w  trybie 

postępowania  prowadzonego  na  podstawie  Umowy  ramowej,  która  swym  przedmiotem  nie 

obejmuje tego typu usług i w konsekwencji nie jest do tego dostosowana może narazić Skarb 

Państwa na koszty ogromnego rozmiaru i stanowi przejaw wykorzystywania umowy ramowej 

do  ograniczania  konkurencji.  Wykonawca  usługi  opracowania  Koncepcji  rozwiązania  oraz 

Projektu  architektury  systemu  oraz  Projektu 

infrastruktury  sprzętowo  systemowej  powinien 

być  wyłoniony  w  drodze  odrębnego  zamówienia,  a  nie  na  podstawie  zamówienia 


udzielanego  na  podstawie  Umowy  ramowej.  Umowa 

ramowa  miała  bowiem  służyć  jedynie 

zlecaniu  modyfikacji  oprogramowania  w  oparciu  o  uprzed

nio  przygotowaną  dokumentację 

wymaganych zmian, a nie zlecaniu prac koncepcyjnych. 

Powszechną i dobrą praktyką instytucji publicznych przy realizacji podobnych przedsięwzięć 

jest postępowanie według następującego schematu: 

• 

Niezależne  wyłonienie  wykonawcy  w  celu  opracowania  koncepcji  realizacji 

przedsięwzięcia, 

• 

Opracowanie  studium  wykonalności  obejmującego  kilka  wariantów  realizacji 

przedsięwzięcia oraz określenie dla każdego z nich kosztów, ryzyk itd., 

• 

Wykonanie  prototypu  (Proof  od  Concept)  w  celu  empirycznego  potwierdzenie 

możliwości przeprowadzenia przedsięwzięcia, 

• 

Niezależne  wyłonienie  wykonawcy  wykonującego  przedsięwzięcie.  W  celu 

zapewnienia  konkurencyjności  to  Wykonawca  w  ramach  oferowanej  ceny  zapewnia 

wymagany  sprzęt  oraz  Oprogramowanie  standardowe  lub  Zamawiający  informuje 

Wykonawców  jakim  sprzętem  oraz  Oprogramowaniem  standardowym  będzie  dysponował. 

Rzeczą kuriozalna jest określenie warunków, które pozwalają na postępowanie na zasadzie 

Zamawiający  kupi  co  tylko  Wykonawca  będzie  chciał  lub  Wykonawca  złoży  ofertę  na 

realizacje, a Zamawiający kupi co uzna za stosowne. 

Odwołujący  ponadto  poddaje  pod  wielką  wątpliwość  wykonalność  planowanego 

przedsięwzięcia. Warto  zaznaczyć,  iż  planowana  Modyfikacja  dotyczy  kluczowych  zmian  w 

najważniejszych  aspektach  architektonicznych  ogromnej  części  systemu  informatycznego, 

której rozmiar funkcjonalny szacowany jest na przeszło 50 000 punktów funkcyjnych CFP. 

Wiedza  i  doświadczenie  Wykonawcy  wskazują,  iż  rozpoczęcie  i  zaplanowanie  realizacji 

przedsięwzięcia musi zostać poprzedzone dogłębną analizą, wraz z fazą pilotażu i testów. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji dokumentacji 

prze

dmiotowego postępowania polegającej na: 

usunięciu  z  przedmiotu  Umowy  wykonawczej  usług  wykraczających  poza  zakres 

Umowy  ramowej,  tj.  usług  obejmujących  wykonanie  i  dostarczenie  Koncepcji  rozwiązania, 

Projektu  architektury  systemu  i  Projektu  infrastruktury  sprzętowej  i  systemowej  (Etap  1), 

czego  efektem  powinno  być  zamówienie  tych  usług  w  drodze  odrębnego  zamówienia 

udzielonego poza Umową ramową, 

uzupełnienie opisu przedmiotu  zamówienia o dokumenty  wykonane  i  dostarczone w 

ramach odrębnego zamówienia, o którym mowa w pkt 1, czego efektem będzie włączenie do 

dokumentacji postępowania: Koncepcji rozwiązania, Projektu architektury systemu i Projektu 

infrastruktury sprzętowej i systemowej, 


wydłużeniu terminu składania ofert, w celu dokonania opisanych powyżej modyfikacji, 

Proponowane zmiany doprowadzą do ograniczenia przedmiotu Umowy wykonawczej do ram 

w

yznaczonych przedmiotem Umowy ramowej oraz zapewnią możliwość prawidłowej wyceny 

usług polegających na modyfikacji oprogramowania systemu KSI ZUS. 

Alternatywnie,  wniósł  o  unieważnienie  wadliwego  postępowania  mającego  na  celu 

zawarcie  Umowy  wykonawczej  i  w

szczęcie  nowego  postępowania  o  założeniach 

konstrukcyjnych pozbawionych wad prawnych opisanych w niniejszym Odwołaniu. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.  

Wskazał  na  Kompleksowy  System  Informatyczny  ZUS  (KSI), który ma  być  zmodyfikowany, 

który  jest  oprogramowaniem  służącym  do  całościowej  obsługi  klientów.  Zakład  dysponuje 

autorskim  prawami  majątkowymi  do  KSI.  Serwis  i  modernizacja  infrastruktury  techniczno-

systemowej są zależne od producentów dysponujących prawami własności intelektualnej do 

sprzętu  i  oprogramowania  narzędziowego.  Uznał  za  uzasadnione  przeniesienie  części  KSI 

/tzw.  domeny  świadczeniowej/  na  nową  platformę  techniczno-systemową  zwaną  x86,  którą 

cechuje  otwarty  system  operacyjny.  Umożliwi  to  serwis  i  rozwój  infrastruktury  bez 

uzależnienia  od  poszczególnych  producentów  rozwiązań.  Dojdzie  do  poszerzenia  liczby 

potencjalnych wykonawców  usług  utrzymania i  rozwoju platformy  technologicznej,  na której 

będzie działać KSI ZUS. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu ma za zadanie 

określenie  wymagań  dot.  nowej  platformy  x86,  a  następnie  po  zakupie  przez  ZUS  tej 

platformy  w  odrębnym  postępowaniu,  przeniesienie  na  nią  domeny  świadczeniowej  KSI  w 

postaci wdrożenia odpowiedniej modyfikacji. Przeniesienie Systemu na nową platformę x86 

ma się odbyć z zachowaniem wszystkich funkcjonalności oprogramowania KSI.  

Natomiast  u

względnienie  żądań  odwołania  unicestwi  możliwość  dokonania  zmian  i  w 

konsekwencji doprowadzi do unieważnienia całości postępowania. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  istotnej  zmiany  warunków  zamówienia  określonych  w  umowie 

ramowej  stwierdził,  że  jest  on  bezprzedmiotowy  i  wynika  z  pobieżnej,  literalne  wykładni 

postanowień  art.  2  umowy  ramowej.  Umowa  ramowa,  z  uwagi  na  stopień  skomplikowania 

powinna  być  wykładana  z  uwzględnieniem  kontekstu,  w  tym  także  związków  treściowych 

szeregu  postanowień.  Właściwe  odkodowanie  pojęć  użytych  w  art.  2  umowy  ramowej 

prowadzi do wniosków odmiennych niż odwołującego.  


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 

1) „Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie zasad, zgodnie z 

którymi Wykonawca świadczył będzie na podstawie umów wykonawczych usługi związane z 

modyfikacją  i  rozbudową  Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  ZUS  (KSI  ZUS) 

obejmujące:  1)  wykonywanie  i  dostarczanie  Modyfikacji  wraz  z  Kodami  źródłowymi  i 

Dokumentacją Wykonawcy,”. 

Z  przywołanego  artykułu  Umowy    wynika,  że  Przedmiotem  umów  wykonawczych  jest 

wykonywanie  i 

dostarczanie  Modyfikacji  wraz  z  Kodami  źródłowymi  i  Dokumentacją 

Wykonawcy. Dokumentacja Wykonawcy z kolei, zgodnie z definicją zawartą w Załączniku 9 

do Umowy ramowej to: „Wykonana i dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja w języku 

polskim  dotycząca  Modyfikacji,  jej  specyfikacji,  budowy,  wdrożenia,  parametryzacji  i 

konfiguracji,  pozwalająca  na  prawidłowe  wdrożenie,  administrowanie  oraz  użytkowanie 

Modyfikacji, a także przejęcie jej rozwoju i utrzymania, w tym w szczególności: dokumentacja 

analityczna,  administracyjna,  techniczna  i  użytkowa.  Dokumentacją  Wykonawcy  są  także 

produkty szkoleniowe.” (por. umowa ramowa) 

Zatem  przedmiot  zamówienia  jest  zgodny  z  przedmiotem  umów  ramowych.  Zadania 

składające się na Etap 1 umowy wykonawczej zostały przewidziane w zakresie przedmiotu 

umowy  ramowej.  Wykonanie  Koncepcji  rozwiązania,  Projektu  architektury  systemu  oraz 

Proj

ektu  infrastruktury  sprzętowej  i  systemowej  nie  są  niczym  innym,  jak  Dokumentacją 

Wykonawcy,  która  zgodnie  z  definicja  dotyczy  jej  specyfikacji,  budowy,  wdrożenia, 

parametryzacji i konfiguracji, pozwalającą na prawidłowe wdrożenie docelowej Modyfikacji.  

Ponadto  zgodnie  z  art.  5  ust. 

2  pkt  11  Umowy  ramowej  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

przestrzegania  Standardów  IT  ZUS  przekazanych  wraz  z  siwz  wykonawcy  do  stosowania. 

Do Standardów odwołuje się również art. 5 ust. 2 pkt 10, 12, art.  7 ust. 6 oraz Załącznik 7 do 

Umowy  ramowej.  Standardy 

obejmują  m.in.  Metodykę  ZUS  wraz  z  Podręcznikiem 

Wymiarowania  SI  ZUS  przekazanych  wykonawcom    mając  zastosowanie  do  umów 

wykonawczy w ramach umowy ramowej. 

Uzgodnienie projektowe, stanowiące załącznik nr 4 do umowy wykonawczej definiuje zakres 

Etapu  1  wym

aganiami przejściowymi  (zał.  4 do umowy  wykonawczej  pkt  5.1.3 Wymagania 

przejściowe  str.  24):  WP-0001  Wykonanie  i  dostarczenie  koncepcji  rozwiązania  wraz  ze 

szczegółowym  harmonogramem  realizacji,  WP-0002  Wykonanie  i  dostarczenie  projektu 

architektury syste

mu niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, WP-0003 Wykonanie i 

dostarczenie projektu infrastruktury sprzętowej rozwiązania. 

Zgodnie z  rozdziałem  3.3.4.  dokumentu „Metodyka  ZUS,  Zarządzanie  wymaganiami”, który 

został  udostępniony  wykonawcom  w  toku  postępowania  o  zawarcie  umowy  ramowej, 

wymagania  przejściowe  to  kategoria  wymagań  oznaczająca  dodatkowe  wymagania  dla 

„przejścia”  Systemu  z  jednego  stanu  do  innego,  gdzie  zmiana  stanów  jest  związana  z 


realizacją  wymagań  rozwiązania.  Np.  wymagania  stosuje  się  w  razie  wymiany  jakiegoś 

elementu modelu platformy, zmiany fizycznego modelu danych (potrzeba migracji danych ze 

starej  struktury  do  nowej)  lu

b  modyfikacja  funkcjonalności.  Pomiędzy  tymi  wymaganiami 

istnieje  zależność,  polegająca  w  szczególności  na  tym,  że  oprogramowanie  wynikające  z 

tych wymagań musi zostać wdrożone łącznie. (rozdz. 3.3.4 Metodyka, Zarz. wymagani. S.6). 

W  sprawie  mamy  do  czynienia  z  „przejściem”  (migracją)  oprogramowania  i  danych  części 

zakresu  KSI  tj.  domeny    świadczeniowej  do  architektury  x86.  Dlatego  w  Uzgodnieniu 

Projektowym sformułowano adekwatne wymagania przejściowe. „Metody ZUS. Zarządzanie 

wymaganiami”  stanowi  również  że  wymagania  przejściowe  musza  być  ściśle  powiązane, 

komplementarne  w  stosunku  do  wymagań  rozwiązania,  których  realizację  wspierają. 

Zdaniem  Zamawiającego  wymagania  na  wykonanie  i  dostarczenie  koncepcji  rozwiązania 

wraz  z  projektem  architektury  nowego  rozwiązania  i  projektem  infrastruktury  sprzętowej 

rozwiązania,  w  sposób  oczywisty  definiują  sposób  realizacji  wymagań  Etapu  2  opisujących 

niezbędne zmiany w KSI ZUS. 

Odnosząc się do zarzutu zmiany cyklu wytwórczego, ponosi, że podpisana umowa ramowa 

zakłada  możliwość  zmiany  cyklu  wytwórczego.  Teza  w  odwołaniu,  że  cykl  Wytwórczy 

Modyfikacji  został  ściśle  określony  i  nie  może  być  zmieniony  (s.  5  i  6  odwołania),  a  każda 

zmiana jest istotna, jest w sprzeczności z postanowieniami umowy ramowej. 

Opisany  w  Rozdziale  II  podrozd.  1  pkt  2  Cykl  Wytwórczy  Modyfikacji  może  być  mieniony 

zgodnie  z  potrzebami  zamawiającego:  „Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany 

wskazanego  powyżej  cyklu  wytwórczego  Modyfikacji.  W  takiej  sytuacji  zamawiający 

każdorazowo określi cykl wytwórczy Modyfikacji w siwz w postępowaniu na zawarcie Umowy 

wykonawczej”.  Postanowieni  wyraża  jasno  intencję,  którą  było  uelastycznienie  możliwości 

dostosowywania Cyklu Wytwórczego Modyfikacji do konkretnych potrzeb. Żaden  obecnych 

wykonawców,  w  tym  odwołujący,  nie  kwestionował    tych  postanowień  na  etapie  umowy 

ramowej. 

( zał 4 do umowy ramowej, str. 7-8). 

Zamawiający  przygotowując  Istotne  Warunki  zamówienia  (IWZ)  skorzystał  z  wskazanego 

postanowienia  umowy  ramowej  i  odpowiednio  dostosował  cyklu  wytwórczy  do  wielkości 

zakresu  projektu. Wskazany  w  IWZ  Cykl  jasno  określa główne  kroki  zgodnie  z  chronologią 

ich wytwarzania: 

-  prz

ygotowanie  ZUS  i  wykonawcy  do  realizacji  zmiany  w  systemie  KSI  polegającej  na 

wydzieleniu  z  architektury  KSI  wybranych  jego  elementów  w  połączeniu  z  przejściem  na 

nową technologię utrzymania (wydzielenie domeny świadczeniowej KSI ZUS do architektury 

x86), 

zakup wskazanego przez wykonawcę sprzętu i technologii – w odrębnym postępowaniu, 

zmiana obecnego oprogramowania i  jego uruchomienie na  dedykowanym  sprzęcie nowej 

technologii, 


szkolenie pracowników ZUS. 

Wszystkie  wskazane  w  Cyklu  Wytwórczym  oraz  zasadach  Realizacji  Modyfikacji 

standardowe prace i produkty Modyfikacji zostały określone w IWZ umowy wykonawczej jako 

konieczne do wykonania.  

Odnośnie  zarzutu  braku  możliwości  wyceny  zadań  realizowanych  w  ramach  Etapu  2 

zamówienia (opcja) z uwagi na niewiadomy kształt koncepcji realizacji przedsięwzięcia (Etap 

1)  zamawiający  stwierdził,  że  stworzenie  koncepcji  zadania,  a  następnie  realizacja  jego 

założeń  nie  jest  nowością  ani  rzeczą  niepraktykowaną  na  gruncie  zamówień  publicznych. 

Wskazał  na  wysokie  podobieństwo  do  formuły  zaprojektuj  i  wybuduj,  w  której  wykonawcy 

przygotowują i wyceniają nie tylko koncepcje, w jakich wybudują obiekt, ale także etap jego 

realizacji. W takie formule opz dokonuje się za pomocą PFU. Można dostrzec podobieństwa 

między PFU a Uzgodnieniem Projektowym stanowiącym załącznik 4 do przekazanego wzoru 

umowy wykonawczej.  

W  dokumencie  tym  wskazano  komponenty  KSI  ZUS  wymagające  dostosowania, 

oszacowano  liczbę  przenoszonych  interfejsów  oraz  wskazano  wymagania  funkcjonalne 

dotyczące  oprogramowania.  (zał.  4  do  umowy  wykonawczej  pkt  5.1.3.  wymagania 

przejściowe s. 24 – 29) 

Wskazany  model  jest  praktykowany,  a  wycena  możliwa  i  zazwyczaj  przyjmuje  kształt  ceny 

ryczałtowej.  Model  zamówienia  przyjęty  przez  zamawiającego  pozwala  na  ograniczenie 

ryz

yka po stronie wykonawcy przez to, że to wykonawca Modyfikacji KSI ZUS będzie twórcą 

koncepcji  rozwiązania.  Oznacza  to,  że  jako  profesjonalista  będzie  wstanie  zaproponować 

takie  rozwiązanie,  które  zminimalizuje  ryzyka  opisywane  przez  odwołującego.  Ryzyko  

byłoby  większe,  gdyby  koncepcję  rozwiązania  przygotował  inny  wykonawca,  wyłoniony  w 

odrębnym postępowaniu.  

Ponadto zamawiający minimalizuje ryzyko związane z „niedoszacowaniem” Etapu 2 poprzez 

mechanizm przewidziany w art. 12 ust. 4 umowy ramowej, zgodnie 

z którym: „W przypadku, 

gdy rzeczywista złożoność Modyfikacji ustalona w wyniku Wymiarowania pełnego okaże się 

wyższa lub niższa niż określona w szacowaniu wstępnym, o którym mowa w Załączniku 7, 

wykonawcy  przysługuje  z  tytułu  wykonania  oraz  utrzymania  Modyfikacji  wynagrodzenie  w 

wysokości uwzględniającej liczbę Punktów Funkcyjnych określoną w wyniku Wymiarowania 

pełnego. Wymiarowanie pełne nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym 

mowa  w  ust.  1  pkt  1  a,    o  więcej  iż  20%  w  stosunku  do  wynagrodzenia  obliczonego  na 

podstawie szacowania wstępnego.”  


Zgodnie z przywołanym artykułem umowy dopuszczony jest wzrost wynagrodzenia do 20% z 

tytułu wymagań funkcjonalnych, a więc tu, z tytułu całości etapu 2. 

Zamawiający  stwierdza,  że  gdyby  hipotetyczne  wydzielono  przygotowanie  i 

dostarczenie  koncepcji  rozwiązania,  projektu  architektury  system  oraz  infrastruktury 

sprzętowej  i  systemowej  do  osobnego  postępowania,  to  z  uwagi  na  specyfikę  i  tak  ofertę 

realnie złożyłoby dwóch obecnych wykonawców z umowy ramowej.  

Zauważa  także,  że  z  uwagi  na  skalę  i  złożoność  systemu  KSI  ZUS,  opisanie  systemu  na 

potrzeby  takiego  postępowania  jak  oczekuje  odwołujący,  nie  byłoby  ze  strony 

zamawiającego możliwe. 

Nawet  gdyby  doszło  do  złożenia  ofert  przez  inne  podmioty  nie  znające  systemu  ani 

standardów  jego  wykonania,  powstałyby  inne  istotne  ryzyka  i  przeszkody  niemożliwe  do 

wyeliminowania.  Doszłoby  też  do  nadmiernego  wydłużenia  prac  projektowych 

spowodowanego 

kon

iecznością 

przeprowadzenia 

oddzielnego 

postępowania 

zapoznawania się przez potencjalnego wykonawcę z systemem.  

Wskazał na wyrok KIO 880/17, gdzie stwierdzono, że system KSI jest systemem unikalnym, 

wysoce skomplikowanym, w którym nie było dotychczas praktyki przejmowania usługi przez 

innego  wykonawcę.  Złożoność  i  czas  niezbędny  na  poznanie  Systemu  są  znane 

odwołującemu z  racji realizacji  obowiązków  wynikających z  umowy  z  dnia 2 marca 2018 r. 

zawartej między stronami na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS. 

W  podsumowaniu  zamawiający  stwierdził,  że  wydzielenie  przygotowania  i  dostarczenia 

Koncepcji rozwiązania, Projektu architektury  systemu oraz Projektu infrastruktury sprzętowej 

i systemowej do osobnego postępowania skutkowałoby: 

przedłużeniem  całości  procedury  migracji  domeny  świadczeniowej  KSI  ZUS  do  terminu 

trudnego  do  przewidzenia,  co  spowodowałoby  dezaktualizację  przyjętych  przez 

Zamawiającego  założeń  (KSI  ZUS  podlega  ciągłym  zmianom  wymuszonym  m.in.  przez 

zmiany  prawa)  oraz  konieczność  unieważnienia  niniejszego  postępowania  z  uwagi  na 

dezaktualizacje Etapu 2, 

ryzykiem przygotowania koncepcji przez wykonawcę niebędącego stroną umowy ramowej, 

a następnie zakupem przez Zakład infrastruktury sprzętowej i systemowej niewystarczającej 

do r

ealizacji Modyfikacji z uwagi na nieznajomość Systemu, 

negatywną oceną wykonawców będących stroną umowy ramowej koncepcji i zakupionego 

w jego ramach sprzętu, a w konsekwencji brak złożenia oferty na modyfikację KSI ZUS co 

skutkować  będzie  niezasadnym  wydatkowaniem  środków  publicznych  przez  Zakład  )koszt 

koncepcji oraz koszt zakupu infrastruktury sprzętowej i systemowej x86). 

W tych okolicznościach zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.  


Przystępujący do postępowania po stronie zamawiającego w pisemnym stanowisku wniósł o 

oddalenie odwołania. 

Stwierdził, że zamawiający nie naruszył żadnego z przepisów wskazanych w odwołaniu. 

Przedmiotowy siwz zawiera wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i nie 

traktuje w sposób uprzywilejowany żadnego z 2 wykonawców, z którymi została zawarta 

Umowa Ramowa. Tym samym nie naruszono art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp. 

Odwołujący nie wykazał, w jaki sposób miałby zostać naruszony art. 100 ust. 4 ustawy pzp 

tj., w jaki sposób Umowa Ramowa zawarta w lipcu 2018 r. miałaby w grudniu 2018 r. być 

wykorzystywana do ograniczenia konkurencji. Zdaniem Asseco zarzut naruszenia art. 100 

ust. 4 ustawy pzp nie może być podnoszony na obecnym etapie – naruszenie 

przedmiotowego przepisu może mieć miejsce tylko na etapie postępowania zmierzającego 

do zawarcia Umowy Ramowej, gdyby np. zamawiający dążył do ograniczenia liczby 

wykonawców, z którymi miałaby być zawarta umowa ramowa. Odwołujący nie podnosił 

takiego zarzutu na etapie zawierania Umowy Ramowej, zaś na obecnym etapie zarzut jest 

zarówno spóźniony, jak i bezprzedmiotowy. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 101a ust. 3 i ust. 9 pkt 1 ustawy pzp przystępujący 

wskazał, że zamawiający nie dokonał istotnych zmian warunków zamówienia określonych w 

Umowie  Ramowej,  a  tym  bardziej 

–  nie  zastosował  innych  warunków  udziału  w 

postępowaniu ani innych warunków realizacji zamówienia.  

Odwołujący  de  facto  nie  wykazał,  na  czym  miałyby  polegać  takie  „istotne  zmiany”,  nie 

wskazał,  które  postanowienia  siwz  są  odmienne  od  postanowień  Umowy  Ramowej. 

Odwołujący  stara  się  zbudować  wrażenie,  że  przedmiot  umowy  ramowej  nie  obejmuje 

wykonania  przez  wykonawcę  koncepcji  czy  też  projektu  –  i  z  tego  rzekomego  braku 

wywodzi, iż nastąpiła istotna zmiana warunków zamówienia określonych w umowie ramowej. 

Przystępujący  podkreślił,  że  odwołujący  powołuje  się  wybiórczo  na  postanowienia  Umowy 

Ramowej, ograniczając się jedynie do zacytowania postanowienia ust. 1 z art. 2 „Przedmiot 

umowy ramowej”.  

Wybiórcze i niepełne cytowanie postanowień Umowy Ramowej może rzeczywiście budować 

na  odbiorcy  nieznającym  całości  siwz  wrażenie,  że  zamawiający    w  ramach  umów 

wykonawczych nie miał zamawiając u wykonawcy sporządzenia odpowiedniej dokumentacji 

analitycznej  przed  rozpoczęciem  prac  programistycznych  czy  też  –  że  wykonawca  nie  jest 


ramach  każdej  umowy  wykonawczej  zobowiązany  do  wykonania  takiej  dokumentacji 

analitycznej. Jest to jednak wrażenie mylne, sprzeczne z postanowieniami umowy ramowej. 

Cytowane  przez  odwołującego  postanowienia  umowy  ramowej  należy  bowiem  czytać  w 

kontekście  całości  postanowień  siwz.  W  tym  także  Załącznika  4  „Organizacja  realizacji 

Umowy  oraz  Procedury  dla  realizacji  Umowy”.  W  załączniku  tym  w  pkt  II.  „Procedury  dla 

realizacji  Umowy”  zamawiający  szczegółowo  opisał  sposób  realizacji  każdej  umowy 

wykonawczej. 

Zdaniem  przystępującego  zamawiający  nie  żąda  od  wykonawcy  realizacji  żadnych  prac, 

które  wykraczają  poza  usługi  rozwoju  KSI.  Oczywiste  jest,  że  specyfika  niniejszego 

postępowania, wykonanie migracji domeny świadczeniowej do architektury x86, wymaga od 

wykonawcy  wykonania  wszystkich  elementów  wymienionych  przez  zamawiającego  w 

dokumencie nazwanym Koncepcją rozwiązania. 

Taka  praktyka  tj.  zamawianie  przez  ZUS  wykonania  koncepcji  w  ramach  realizacji 

umów 

ramowych  już  uprzednio  była  stosowana  przez  zamawiającego  i  żaden  wykonawca  nie 

kwestionował prawidłowości takiego rozwiązania. Przedmiot poprzedniej umowy ramowej był 

identyczny, jak obecnej: 

„Przedmiotem  Umowy  ramowej  jest  określenie  zasad,  zgodnie  z  którymi  wykonawca 

świadczył  będzie,  na  podstawie  Umów  wykonawczych,  usługi  związane  z  rozwojem 

Kompleksowego  Systemu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  (KSI  ZUS) 

obejmujące: 

2.1.3.1. wykonywanie i dostarczanie Modyfikacji wraz z Kodami źródłowymi i Dokumentacją 

Wykonawcy, 

2.1.3.2. świadczenie usługi wsparcia Wdrożenia Modyfikacji, 

2.1.3.3. świadczenie Usług serwisowych w okresie trwania Umowy ramowej, 

2.1.3.4.  udzielenie  12  miesięcznej  gwarancji  jakości  dostarczanych  produktów  i  usług  po 

zakończeniu trwania Umowy ramowej, 

2.1.3.5.  przenoszen

ie  na  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  do  Modyfikacji,  jej 

Kodów  źródłowych  i  Dokumentacji  Wykonawcy  oraz  udzielanie  bezterminowych  licencji  na 

oprogramowanie osób wchodzące w zakres Modyfikacji, 

2.1.3.6. świadczenie usług szkoleniowych i przekazywanie wiedzy.” 

Zamawiający działał zatem w takich samych ramach prawnych i faktycznych.  

W  2015  roku  zamawiający  w  ramach  poprzedniej  umowy  ramowej  przeprowadzał 

postępowanie na wykonanie koncepcji: 


1/  W  ramach  modyfikacji  316  „Centralny  dostęp  do  baz  ZETO”  Zamawiający  zamówił 

wykonanie koncepcji rozwiązania architektonicznego: 

„Realizacja  Modyfikacji  wymaga  również  świadczenia  Usługi  dodatkowej  obejmującej 

przygotowanie  koncepcji  rozwiązania  architektonicznego,  z  podziałem  na  elementy 

technologii aplikac

ji z mapowaniem na infrastrukturę sprzętową.” 

2/ W ramach modyfikacji 170 „Przebudowa Podsystemu Kontroli Zewnętrznej” zamawiający 

zamówił wykonanie koncepcji rozwiązania architektonicznego: 

„przygotowanie  koncepcji  rozwiązania  architektonicznego  (Proof  of  Concept)  w  zakresie 

potwierdzenia możliwości wykorzystania wybranych technologii oprogramowania klasy ESB, 

zawierająca  analizę  poszczególnych  warstw  architektonicznych  dostępnych  na  rynku  w 

aspekcie możliwości technologicznych i potrzeb Zamawiającego” 

Pow

yższe  zamówienia  nie  były  kwestionowane  przez  wykonawców,  którzy  mieli  zawartą 

umowę  ramową.  Potwierdza  to  wskazaną  dalej  argumentację,  że  przedmiotowe  odwołanie 

jest  wnoszone  z  przyczyn  innych  niż  wskazane  w  odwołaniu  i  ma  na  celu  jedynie 

zablokowanie zmi

an w infrastrukturze zamawiającego.  

Odnośnie  zarzutu  „braku  możliwości  wyceny  zadań  Etapu  2”  przystępujący  wskazuje,  że 

rozwiązanie  zastosowane  przez  zamawiającego  jest  powszechnie  stosowanym  w 

zamówieniach publicznych rozwiązaniem „zaprojektuj i wybuduj” czy „zaprojektuj i wykonaj”. 

W  takim  trybie  prowadzone  są  setki  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i 

żaden profesjonalny wykonawca nie ma problemu z prawidłowym sporządzeniem oferty. 

Przystępujący  wskazuje,  że  odwołujący  od  dawna  sam  uczestniczył  w  takich 

postępowaniach, a nawet zawierał umowy w takim trybie. Wskazał na sześć postępowań, w 

których  zamawiających  oczekiwali  zaprojektowania  i  wykonania  określonego  systemu 

informatycznego.  

Stwierdził,  że  nie  jest  prawdą,  iż  obecne  postanowienia  siwz  nakładają  na  wykonawców 

konieczność  przygotowania  Koncepcji  jeszcze  przed  złożeniem  oferty.  Koncepcja  ma  być 

stworzona w ramach wykonania przedmiotu zamówieni, jak jest to stosowane w projektach 

„zaprojektuj  i  wykonaj”.  Jak  najbardziej  możliwej  jest  złożenie  oferty  bez  uprzedniego 

przygotowania koncepcji.  

Niezależnie od powyższego przystępujący podkreśla brak interesu we wniesieniu odwołania 

po  stronie  konsorcjum  Comarch. 

Jeśli  nawet  zamawiający  naruszyłby  jakikolwiek  przepis 

ustawy  pzp  /czemu  przystępujący  przeczy/,  to  i  tak  takie  naruszenie  nie  wpływa,  w  tym 

stanie  faktycznym  i  prawnym,  na  istnienie  interesu  po  stronie  konsorcjum.  W  przypadku 

odwołania  dotyczącego  postanowień  siwz  odwołujący  musi  wykazać,  że  brzmienie  siwz 


uniemożliwia mu złożenie oferty. Tymczasem konsorcjum Comarch może złożyć ofertę, tak 

samo jak i przystępujący.  

Na brak interesu wskazuje wprost żądanie unieważnienia postępowania. 

Konsorcjum  pozornie  domaga  si3.  zmiany  siwz 

–  ale  żądania  w  tym  zakresie  są  tak 

ogólnikowe,  że  niemożliwe  do  wykonania.  Wskazuje  on  w  treści  odwołania,  iż  powinno 

zostać  ogłoszone  odrębne  postępowanie:  „Wykonawca  usługi  opracowania  Koncepcji 

rozwiązania  oraz  Projektu  architektury  systemu  oraz  Projektu  Infrastruktury  sprzętowo 

systemowej  powinien 

być  wyłonione  w  drodze  odrębnego  zamówienia,  a  nie  na  podstawie 

zamówienia  udzielanego  na  podstawie  Umowy  ramowej”.      Skoro  zatem  wynikiem 

uwzględnienia  odwołania  miałoby  być  unieważnienie  postępowania  na  zawarcie  umowy 

wykonawczej  w  ramach  Umowy  Ramowej  i  w  to  miejsce 

–  wszczęcie  zupełnie  odrębnego 

postępowania,  to  oczywistym  jest,  że  konsorcjum  Comarch  nie  ma  interesu  we  wnoszeniu 

odwołania  o  takich  zarzutach  i  żądaniach. Wynikiem  uwzględnienia  wniosków  odwołania  w 

tym  zakresie  byłoby  właśnie  ograniczenie  konsorcjum  Comarch  w  możliwości  uzyskania 

zamówienia,  w  każdym  bowiem  przypadku  prowadzenia  postępowania  w  ramach  Umowy 

ramowej  szanse  konsorcjum  na  pozyskanie  zamówienia  są  znacznie  większe,  niż  w 

przypadku postępowania prowadzonego w ramach trybu otwartego. 

Konsorcjum Comarch nie interesu w żądaniu unieważnienia przedmiotowego postępowania i 

domagania się przeprowadzenia w tym zakresie przetargu nieograniczonego. W ten sposób 

bowiem konsorcjum  obniża swoje szanse na  pozyskanie zamówienia.  Przystępując wyraża 

domniemanie,  iż  odwołanie  jest  wniesione  być  może  w  interesie  preferowanych  przez 

konsorcjum  producentów  infrastruktury,  gdyż  każda  zmiana  stanu  faktycznego  w  zakresie 

infrastruktury  działałaby  ba  szkodę takich  producentów.  Jednak  odwołujący  i  przystępujący 

nie mogą ponieść szkody  w wyniku zamówienia przez  zamawiającego modyfikacji systemu 

KSI,  poprzez  migrację  z  obecnej  infrastruktury  na  infrastrukturę  nową,  inną,  lepszą, 

wydajniejszą, a także tańszą w eksploatacji.  

Odwołujący  odnosząc  się  do  stanowiska  zamawiającego  zawartego  w  odpowiedzi  na 

odwołanie przedstawił dodatkową argumentacje podtrzymując zarzuty odwołania. 

Podkreślił  konieczność  poszanowania  procedur  określonych  w  ustawie  pzp  przy 

zaspokajaniu  potrzeb  zakupowych  przez  zamawiającego.  W  szczególności  stwierdził,  że  z 

definicji  Dokumentacji  Wykonawcy  zawartej  w  Załączniku  nr  9  do  Umowy  ramowej  nie 

można wywieść że przedmiot tej umowy może polegać na opracowaniu koncepcji i projektów 

architektury oraz infrastruktury.  

Uznał,  że  stanowisko  zamawiającego,  zgodnie  z  którym  przedmiot  umowy  ramowej  należy 

ustalać  w  wyniku  rekonstrukcji  niepowiązanych  ze  sobą  zapisów  z  wielu  dokumentów,  jest 


podyktowane potrzebą chwili i chęcią usprawiedliwienia błędu oraz pozostaje w sprzeczności 

z  dyrektywami  opi

su  przedmiotu  zamówienia  wyrażonymi  w  art.  29  ust.  1  ustawy  pzp  tj. 

faktem,  ze  przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za 

pomocą    dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń.  Racjonalnie  działający 

wykonawca nie mógłby przewidzieć, że Umowa ramowa na realizację modyfikacji systemu w 

oparciu  o  ściśle  określone  założenia  jest  w  istocie  również  umowa  na  opracowywanie  tych 

założeń.  Nie  może  być  tak,  że  przedmiot  umowy  jest  zakodowany,  ukryty  i  wymaga 

„odkodowania” jak pisze ZUS w odpowiedzi.  

Zauważył  również,  że  zasady  realizacji  wymagań  przejściowych  w  ramach  modyfikacji  nie 

oznaczają,  że  realizacji  wymagania  przejściowego  oznacz  konieczność  opracowania 

Koncepcji. 

Odnosząc się  do  zapisu s.  8  zał.  4  Umowy  ramowej  dotyczącego możliwości  zmiany  cyklu 

wytwórczego  Modyfikacji  stwierdził  że  dokonał  zmiany  cyklu  wytwórczego  oprogramowania 

dostosowując  go  do  wielkości  i  zakresu  projektu.  Neguje  tezę  zamawiającego,  że  usługi 

koncepcyjne  wchodzące  w  skład  planowanego  Etapu  1  są  elementem  cyklu  wytwórczego 

oprogramowania.  Wg  ZUS  usługa  opracowania  koncepcji  jest  elementem  cyklu 

wytwórczego. Zamawiający wykreował tezę, że usługi opracowania Koncepcji oraz projektów 

architektury  oraz  infrastruktury  wykraczające  poza  przedmiot  Umowy  ramowej,  to  w  istocie 

elementy zmienionego cyklu wytwórczego Modyfikacji.  

Stanowisko  nie  ma  oparcia  w  zapisach  dokumentacji  mającej  na  celu  zawarcie  umowy 

wykonawczej.  Informacja,  zgodnie  z  którą  zmianie  ulega  cykl  wytwórczy  opisany  na  s.  7-8 

załącznika  4  do  umowy  ramowej  oraz  że  opracowanie  Koncepcji  to  element  powyższego 

cyklu,  została  po  raz  pierwszy  zaprezentowana  w  odpowiedzi  na  odwołanie  i  nie  wynika  z 

IWZ. 

Odwołujący  wskazuje  również  na  brak  spójności  stanowiska  procesowego  ZUS  w 

odpowiedzi na odwołanie.   

ZUS twierdzi, że opracowanie Koncepcji i projektów z Etapu 1 Umowy wykonawczej wynika 

z  Umowy  ramowej  i  powiązanych  z  nią  dokumentów,  a  następnie  twierdzi,  ze  jednak  nie 

wynika,  ale  Umowa  ramowa  przewiduje  możliwość  zmiany  jej  przedmiotu  (cyklu 

wytwórczego  modyfikacji)  w  IWZ  w  postępowaniu  na  zawarcie  Umowy  wykonawczej  i 

pracowanie Koncepcji i projektów wynika z tego dokumentu.  

Zauważa,  że  tylko  w  przedmiotowym  postępowaniu,  w  odróżnieniu  od  innych  zamawiający 

oczekuje,  wychodząc  poza  przedmiot  Umowy  ramowej,  że koncepcja rozwiązania  zostanie 

opracowana  przez  wykonawcę.  Odwołujący  przedstawił  także  informacje  z  przebiegu 

postępowania  o  zawarcie  umowy  ramowej,  w  którym  określono  także  uzasadnienie  dla 

zastosowania  ceny  jako  jedynego  kryterium  oceny  ofert  z 

uwagi  na  fakt,  że  ustalono 

standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.  


W dokumencie opisującym kryteria nie wskazano na standardy jakościowe odnoszące się do 

prac  objętych  Etapem  1  niniejszego  postępowania  mającego  na  celu  zawarcie  umowy 

ramowej  i  nie  przewidziano  wytworzenia  w  jego  ramach  koncepcji  rozwiązania,  projektu 

architektury systemu i projektu infrastruktury systemowej i 

sprzętowej.  

Za  nieuprawnione  odwołujący  uznał  przyjęcie,  że  konstrukcja  postępowania  ma  charakter 

zbliżony  do  formuły  zaprojektuj  i  wybuduj.  W  szczególności  forma  i  treść  dokumentu 

szczegółowy opis przedmiotu Umowy wykonawczej – Uzgodnienie projektów ma się nijak do 

formy,  treści  i  szczegółowości  programu  funkcjonalno-użytkowego,  wyznaczonych 

przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy pzp.   

Strony i uczestnik postępowania odwoławczego przedstawili na rozprawie stanowiska.  

Odwołujący  stwierdził,  że  w  odpowiedzi  Zamawiający  przedstawił  swoje  potrzeby,  które  są 

niesporne.  Zauważył,  że  zamówienie  usług  wymaga  przeprowadzenia  procedury  zgodnej  z 

ustawą.  Podkreślił,  że  z  dokumentacji  nie  wynika,  iż  w  skład  przedmiotu  zamówienia 

wchodzą elementy  wynikające  z  przedmiotu  umowy  ramowej,  w której w  szczególności  nie 

było postanowień dotyczących koncepcji.  

Wskaz

ał na niekonsekwencję Zamawiającego, odwołującego się do innych dokumentów jak 

standardy i metodyki, a następnie do postanowień samej umowy wykonawczej zawartych w 

IWZ.  Dokonane  rozszerzenie  zakresu  zamówienia  w  stosunku  do  umowy  ramowej,  w 

szczególności  o  prace  koncepcyjne  i  projekty,  ogranicza  możliwości  Odwołującego  w 

przygotowaniu oferty. Stwierdz

ił, iż koncepcja i projekty, wbrew stanowisku Zamawiającego, 

nie są elementem tożsamym z realizacją cyklu wytwórczego oprogramowania. Przypomniał, 

że cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

Złożył  fragment  załącznika  do  protokołu  z  postanowieniami  o  zawarciu  umowy  ramowej  z 

uzasadnieniem  zastosowania  kryterium  ceny,  z  treści  którego  wynika,  iż  nie  brano  pod 

uwagę w tym postępowaniu zamawiania prac koncepcyjnych (stanowiącego wykonanie art. 

91 ust. 2a Pzp).  

Odnośnie  drugiego  zarzutu  wskazał  na  niezasadność  stosowania  przez  Zamawiającego 

analogi

i  z  wyceną  prac  budowlanych  (s.  6  odp.  na  odwołanie),  a także wyceny  opisanej  w 

piśmie Przystępującego (s. 3). Podkreślił brak możliwości dokonania wyceny bez uprzedniej 

koncepcji.  Naruszenia  konkurencji  upatruje  w  różnicy  zakresu  przedmiotowego  umowy 

wykonawczej  w  stosunku  do  ramowej.  Podkreśla  brak  możliwości  opracowania  koncepcji  i 

wyceny prac.  


Uzna

ł, że Zamawiający naruszył art. 101a ust. 3 w powiązaniu z art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b. 

Wskaz

ał na treść art. 4 ust. 11 umowy ramowej wskazujący, iż wykonawca nie może złożyć 

oferty mniej korzystnej, niż złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.  

W  umowie  ramowej  została  dokonana  nieprzekraczalna  wycena  punktu  funkcyjnego, 

natomiast w IWZ wskazano konkretną liczbę punktów funkcyjnych. 

Stwierdz

ił, że w toku postępowania o zawarcie umowy ramowej dokonał wyceny dotyczącej 

modyfi

kacji  systemu  zgodnie  z  przedmiotem  tej  umowy.  Obecnie  wartość  prac 

koncepcyjnych ocenia na kwotę 7,5 mln zł zgodnie z oszacowaniem Zamawiającego.  

Podtrzym

ał  zarzut,  iż  prace  te  nie  są  objęte  zakresem  umowy  ramowej  i  nie  powinny  być 

przedmiotem zamówienia.  

Podkreślił ustawowe zasady udzielania umów wykonawczych na podstawie umów ramowych 

wskazując  w  szczególności  na  niedopuszczalność  naruszenia  zakresu  przedmiotowego  i 

równości wykonawców. Stwierdził, że osoby przedstawione umowie ramowej jako potencjał 

o

sobowy  nie  są  przewidziane  do  wykonania  prac  koncepcyjnych.  Wskazał,  iż  w 

dokumentach brak jest standardów jakościowych dotyczących opracowania koncepcji (str. 4 

pisma).  Stwierdz

ił,  że  każdorazowo  w  OPZ  wskazuje  się  zakres  prac,  które  mają  wykonać 

wykonawc

y,  a  w  postępowaniach  Zamawiającego  standardem  jest  przestawianie  koncepcji 

w OPZ. 

Zamawiający  stwierdził,  że  konkretnie  określił  przedmiot  zamówienia  w  art.  2.1.1  umowy 

ramowej  i  odpowiednio  w  projekcie  wykonawczym.  Zauważył,  że  dokonanie  modyfikacji,  o 

której  mowa  w  opisie  przedmiotu,  wymaga  sporządzenia  niezbędnej  dokumentacji. 

Przedmiot  opisany  w  art.  2  ust.  1  pkt  1-6  wraz  wykonaniem  dokumentacji  zgodnie  z  jej 

definicją zawartą w zał. nr 9. 

Wskaz

ał na przepis art. 70 w zw. z art. 63 i 64 dyrektywy klasycznej oraz ustawową definicję 

cyklu  życia.  Warunki  realizacji  opisane  w  umowie  ramowej,  a  uszczegółowione  w  umowie 

wykonawczej, należy odnosić do cyklu życia (usługi modyfikacji).  

Wskaz

ał  na  zasadę  wynikającą  z  art.  101a  ust.  9  pkt  1  powołanego  także  w  zarzutach 

odwołania.  Stwierdził,  że  dokonał  prawidłowego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  z 

uszczegółowieniem opisu zawartego w umowie ramowej.  

Wyłączenie  opracowania  koncepcji  do  odrębnego  postępowania,  czego  żąda  Odwołujący  i 

ewentualne  wykonanie  tego  przez 

podmiot  trzeci  byłoby  nieracjonalne,  a  efektem  mogłaby 

być  niemożliwość  złożenia  ofert  przez  wykonawców  do  umów  wykonawczych  będących 

stronami umowy ramowej.  

Stwierdz

ił, że jego doświadczenie wynikające ze zlecana osobno koncepcji podobnych usług 

jest  neg

atywne.  W  ocenie  Zamawiającego  Odwołujący  zmierza  w  rzeczywistości  do 

unieważnienia prowadzonego postępowania. 


Stwierdz

ił,  że  nie  istnieją  u  niego  standardy,  według  których  przekazuje  on  wykonawcom 

koncepcję w analogicznych sprawach.  

Przystępujący  zaprzeczył  podejrzeniu  zawartemu  w  piśmie  procesowym  Odwołującego  na 

str.  6. 

O  ewentualnym  udziale  tego  podmiotu  w  opracowaniu  kluczowych  elementów 

koncepcji. Ponowił tezę, że Odwołujący zmierza de facto do unieważnienia postępowania, a 

to wskazuje na brak inter

esu we wniesieniu odwołania.  

Wskaz

ał na treść zał. 4 do umowy wykonawczej (uzgodnienia projektowe), gdzie opisano te 

same  standardy,  w  tym  metodyki, które  przedstawiono w  postępowaniu o zawarcie  umowy 

ramowej,  w  tym  w  protokole  postępowania,  którego  fragment  przedstawił  Odwołujący. 

Stwierdz

ił,  że  treść  uzgodnień  projektowych  pozwala  na  szczegółowe  obliczenie  kosztów 

niezbędnych  do  przedstawienia  w  przygotowanej  ofercie.  Wskazał  na  wymogi  umowy 

ramowej  co  do  potencjału  osobowego,  w  tym  analityków  i  architektów,  którymi  są 

zobowiązani  dysponować  wykonawcy  do  końca  trwania  umowy  ramowej.  Na  podstawie 

wymogów  z  umowy  ramowej  co  do  liczby  architektów  i  analityków  wnioskuje,  że 

Zamawiający  oczekuje  wykonania  prac  koncepcyjnych  i  projektowych.  Stwierdził,  że 

zadan

iem wykonawcy jest z reguły zdefiniowanie założeń projektowych i realizacja kolejnych 

zadań w ramach umowy.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  w  sprawie,  w  tym  w  szczególności  treść 

umowy  ramowej, 

istotnych  warunków  zamówienia  w  postępowaniu  prowadzonym  w  celu 

zawarcia  umowy  wykonawczej

,  jak  również  stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania 

zaprezentowane  na  piśmie  i  ustnie  do  protokołu  wraz  z  dokumentami  na  potwierdzenie 

pr

zedstawionych argumentów,  ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdz

iła,  że  odwołujący  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania  i  dążeniu  do 

uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy pzp, a tym samym  legitymację 

do wniesienia środka ochrony prawnej w postaci odwołania od czynności zamawiającego w 

przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  polegającej  na 

ustaleniu 

treści  dokumentacji  postępowania  w  celu  zawarcia  umowy  wykonawczej,  w 

szczególności  warunków  zamówienia  warunków  zamówienia,  na  podstawie  których 

wykonawca zaproszony ma przygotować ofertę. 

Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych i podtrzymanych zarzutów Izba 

uznała, że nie podlega ono uwzględnieniu. 

Istota zarzutów  i  sporu między  odwołującym    a zamawiającym  oraz  przystępującym 


do  postępowania  polega  na  ocenie,  czy  ustalenie  treści  dokumentacji  postępowania 

prowadzonego  w  celu  zawarcia  umowy  wykonawczej  nastąpiło  w  zgodzie  z  przepisami 

ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  a  w  szczególności,  czy  zamawiane  usługi  w 

zaproszeniu  do  składaniu  ofert  są  objęte  zakresem  postanowień  umowy  ramowej  wiążącej 

strony. 

W konsekwencji negatywnej odpowiedzi odwołujący podnosi drugi zarzut wskazując, że opis 

przedmiotu  zamówienia  jest  obarczony  wadą,  która  uniemożliwia  jego  wycenę  i  złożenie 

prawidłowej oferty. 

Jako  podstawę  prawną  pierwszego  zarzutu  podano  w  odwołaniu  art.  art.  100  ust.  4,  101a 

ust.  3  i    ust.  9  pkt  1,  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp

  wskazując  na  dokonanie,  przez 

zamawiającego, przy udzielaniu zamówienia na podstawie umowy ramowej, istotnych zmian 

warunków zamówienia określonych w umowie ramowej, polegających na zamawianiu usług 

nieobjętych jej zakresem, czego konsekwencją jest ograniczenie konkurencji.  

W  tym  miejscu  warto  zauważyć,  że  specyfiką  udzielania  zamówienia    z  uwzględnieniem 

postanowień Działu III Rozdziału 1 ustawy pzp  – Umowy ramowe przy zawieraniu umów w 

wyniku  uprzedniego  zawarcia  umowy  ramowej  (w  rozpatrywanej  sprawie 

umów 

wykonawczych)  jest  dopuszczalność  dokonywania  zmian  warunków  zamówienia 

określonych w umowie ramowej pod warunkiem, iż zmiany nie są istotne.  

Zgodnie  z  art.  101a  ust.  1  pkt  2  b  ustawy  pzp  zamawiający  zwraca  się  do  wykonawcy 

będącego  stroną  umowy  ramowej  zwracając  się  o  złożenie  oferty,  w  przypadku  gdy  nie 

wszystkie warunk

i realizacji usług określono w umowie ramowej.  

Zakaz  dokonywania  istotnych  zmian  warunków  udzielania  zamówienia  określna  z  kolei  art. 

102a ust. 3 ustawy pzp.  

Wskazany w odwołaniu kolejny przepis ustawy to art. 101a ust. 9 pkt 1, zgodnie z którym w 

przypa

dku  zaproszenia  do  składania  ofert  zamawiający  stosuje  te  same  warunki  udziału  w 

postępowaniu  i  warunki  realizacji  zamówienia,  które  stosowano  przy  zawarciu  umowy 

ramowej,  i,  w  razie  potrzeby,  bardziej  sprecyzowane  warunki,  oraz,  w  stosownych 

przypadkach, 

inne  warunki  wskazane  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub 

ogłoszeniu o zamówieniu dotyczących umowy ramowej /…/.  

Powyższe,  a  także  zakaz  ograniczania  konkurencji  postanowieniami  umowy  ramowej  oraz 

art.  29  ust.  1  i  2  normujący  zasady  dokonywania  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  art.  7 

ust. 1 ustawy pzp stanowią ramy prawne rozpatrywanej sprawy.  

Niesporne jest w ustalonym stanie faktycznym, że odwołujący w dniu 14 grudnia 2018 

r. otrzymał od Zamawiającego zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym na podstawie 

Umów  ramowych  postępowaniu  w  celu  zawarcia  Umowy  wykonawczej  na  modyfikację 


oprogramowania  w  ramach  projektu  „Migracja  domeny  świadczeniowej  KSI  ZUS  do 

architektury x86". Do powyższego zaproszenia załączono m.in. Istotne Warunki Zamówienia 

(„IWZ") oraz Opis przedmiotu zamówienia - Uzgodnienie projektowe. 

W Rozdziale 2 IWZ - 

„Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania", w pkt - 2.2. - „Opis 

przedmiotu zamówienia", do konano następującego opisu przedmiotu zamówienia: 

„2.2.1. Przedmiotem Umowy wykonawczej jest: 

modyfikacja oprogramowania w ramach projektu „Migracja domeny świadczeniowej 

KSI 

ZUS  do  architektury  x86",  zwana  dalej  „Modyfikacją",  wraz  ze  świadczeniem  usług 

serwisowych oraz gwarancji; 

świadczenie  usług  szkoleniowych  i  przekazywania  wiedzy  w  formie  szkoleń 

stacjonarnych z zakresu eksploatacji wdrożonej Modyfikacji; 

2.2.1.3. świadczenie usługi wsparcia Wdrożenia Modyfikacji.”  

pkt 2.2.2 poniżej, Zamawiający informuje, że realizacja Umowy nastąpi w 2 etapach: 

Etap 1 (Zamówienie podstawowe) obejmujący wykonanie i dostarczenie: Koncepcji 

rozwiązania. Projektu architektury systemu i Projektu infrastruktury sprzętowej i systemowej 

Etap 2 (prawo Opcji) obejmujący wykonanie modyfikacji wraz z Kodami źródłowymi i 

Dokumentacją Wykonawcy na migrację domeny świadczeniowej KSiZUS do architektury x86 

wraz  ze  świadczeniem  usług  serwisowych,  gwarancji  oraz  świadczeniem  usługi  wsparcia 

Wdrożenia  Modyfikacji  i  świadczeniem  usług  szkoleniowych  i  przekazywania  wiedzy 

(Zgodnie z Art. 2 ust 1 pkt 1) - 

6) Umowy Ramowej),” 

Z  powyższego  postanowienia  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wynika,  że  przedmiotem 

Umowy  wykonawczej  będzie  modyfikacja  oprogramowania  wraz  ze  świadczeniem  usług 

serwisowych i gwarancji oraz świadczenie usług szkoleniowych i usług wsparcia wdrożenia 

modyfikacji,  w  tym 

wykonanie  i  dostarczenie  Koncepcji  rozwiązania,  Projektu  architektury 

systemu i Projektu infrastruktury sprzętowej i systemowej.  

Odwołujący  wskazuje,  że  wbrew  ustalonej  przez  Zamawiającego  nazwie  postępowania 

wykonawczego, 

główny akcent w postępowaniu został położony na zamówienie produktów w 

postaci  Koncepcji  rozwiązania,  Projektu  architektury  systemu  i  Projektu  infrastruktury 

sprzętowej i systemowej. Natomiast prace związane z modyfikacją oprogramowania i usługi 

wynikające  z  przeprowadzenia  tych  prac  mogą  być  zamówione  później  i  to  tylko  jeżeli 

zamawiający  zdecyduje  się  skorzystać  z  prawa  Opcji.  W  tym  kontekście  odwołujący 

stwierdził,  że  głównym  przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  koncepcji  i  projektów,  a 

prace polegające na modyfikacji oprogramowania mają charakter drugoplanowy. 

Przy 

takiej  konstrukcji  przedmiotu  zamówienia  wykonawczego  uznał,  że  przedmiot 

zamówienia  jest  on  niezgodny  z  przedmiotem  Umów  ramowych,  na  podstawie  których 

z

amówienie  to  jest  udzielane,  bowiem  zgodnie  z  art.  2  umowy  ramowej:  „1.  Przedmiotem 

Umowy ramowej jest określenie zasad, zgodnie z którymi Wykonawca świadczył będzie na 


podstawie  Umów  wykonawczych  usługi  związane  z  modyfikacją  i  rozbudową 

Kompleksowego  Sys

temu  Informatycznego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  (KSI  ZUS), 

obejmujące: 

wykonywanie  i  dostarczanie  Modyfikacji  wraz  z  Kodami  źródłowymi  i  Dokumentacją 

Wykonawcy,  

świadczenie usługi wsparcia Wdrożenia Modyfikacji,  

świadczenie Usług serwisowych w okresie trwania Umowy ramowej, 

udzielenie  12  miesięcznej  gwarancji  jakości  dostarczanych  produktów  i  usług  po 

zakończeniu trwania Umowy ramowej, 

przenoszenie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Modyfikacji, jej Kodów 

źródłowych  i  Dokumentacji  Wykonawcy  oraz  udzielanie  bezterminowych  licencji  no 

oprogramowanie osób trzecich wchodzące w zakres Modyfikacji, 

świadczenie usług szkoleniowych i przekazywanie wiedzy." 

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem odwołującego, że w powyższym wyliczeniu nie 

wymieniono 

usług  opisanych  literalnie jako  wykonanie koncepcji  określonych rozwiązań  lub 

projektów architektury systemu, czy też projektów dotyczących infrastruktury.  

Skład  orzekający  w  wyniku  dokonania  analizy  treści  umowy  ramowej,  a  w 

szczególności  opisu    jej  przedmiotu  podziela  stanowisko  zamawiającego,  iż  przywołanego 

wyżej artykułu umowy ramowej określającego jej przedmiot wynika, że Przedmiotem umów 

wykonawczych  jest  wykonywanie  i  dostarczanie  Modyfikacji  wraz  z  Kodami  źródłowymi  i 

Dokumentac

ją Wykonawcy.  Dokumentacja Wykonawcy  z  kolei,  zgodnie z  definicją  zawartą 

w  Załączniku  9  do  Umowy  ramowej  to:  „Wykonana  i  dostarczona  przez  Wykonawcę 

dokumentacja w języku polskim dotycząca Modyfikacji, jej specyfikacji, budowy, wdrożenia, 

parametryzacji  i 

konfiguracji,  pozwalająca  na  prawidłowe  wdrożenie,  administrowanie  oraz 

użytkowanie Modyfikacji, a także przejęcie jej rozwoju i utrzymania, w tym w szczególności: 

dokumentacja  analityczna,  administracyjna,  techniczna  i  użytkowa.  Dokumentacją 

Wykonawcy są także produkty szkoleniowe.”  

Zasadny  jest  wniosek,  że  zadania  składające  się  na  Etap  1  umowy  wykonawczej  zostały 

przewidziane  w  zakresie  przedmiotu  umowy  ramowej  (art.  2).  Wykonanie  Koncepcji 

rozwiązania,  Projektu  architektury  systemu  oraz  Projektu  infrastruktury  sprzętowej  i 

systemowej, 

jakkolwiek  określenia  „koncepcja”  i  „projekty”  nie  zostały  literalnie  w  umowie 

ramowej  użyte,  wchodzą  w  skład  niezbędnej  Dokumentacji  Wykonawcy,  która  zgodnie  z 

definicją  dotyczy  jej  specyfikacji,  budowy,  wdrożenia,  parametryzacji  i  konfiguracji, 

pozwalającą na prawidłowe wdrożenie docelowej Modyfikacji.  

Należy także zauważyć, że dokument pn. Uzgodnienie projektowe, stanowiący załącznik nr 4 

do  umowy  wykonawczej  definiuje  zakres  Etapu  1  wymaganiami  przejściowymi  (pkt  5.1.3 


Wymagania przejściowe str. 24): WP-0001 Wykonanie i dostarczenie koncepcji rozwiązania 

wraz  ze  szczegółowym  harmonogramem  realizacji,  WP-0002  Wykonanie  i  dostarczenie 

projektu  architektury  systemu  niezbędnej  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  WP-0003 

W

ykonanie  i  dostarczenie  projektu  infrastruktury  sprzętowej  rozwiązania.  Powyższe  treści 

załącznika  nr  4  –  uzgodnienia  projektowego  stanowią  w  rozpatrywanej  sprawie  „bardziej 

sprecyzowane warunki” zamówienia, o których mowa w powołanym na wstępie art. 101a ust. 

9 pkt 1 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych. 

Skład  orzekający  wyraża  także  stanowisko,  że  usługi  związane  modyfikacją  i  rozbudową 

systemu  informatycznego  (KSI  ZUS)  podlegają  ustawowej  definicji  cyklu  życia  usługi 

określonej  w  art.  2 ust. 1a  ustawy  pzp,  co  oznacza,  że w  braku odmiennego  opisu trwania 

cyklu  modyfikacji  oprogramowania,  modyfikacja  obejmuje  także  jej  zaplanowanie, 

projektowanie, zmianę itp., jako wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.  

W  ocenie  Izby  kwestionowane  sprecyzowanie  zakresu  prac  w  dokumentacji 

postępowania o zawarcie umowy wykonawczej nastąpiło w rozpatrywanym postępowaniu w 

zgodzie z przepisami prawa

, których naruszenie podniesiono w odwołaniu.  

Odnośnie zarzutu braku możliwości wyceny zadań realizowanych w ramach Etapu 2 

za

mówienia (opcja) z uwagi na niewiadomy kształt koncepcji realizacji przedsięwzięcia skład 

zauważa,  że    stworzenie  koncepcji  zadania,  a  następnie  realizacja  jego  założeń  jest 

stosunkowo  często  praktykowane  na  gruncie  zamówień  publicznych,  a  oczekiwanie  przez 

zamawiającego  takiego  produktu  od  profesjonalnego  wykonawcy,  zrozumiałe.  Jak  wyżej 

wskazano, 

w  przedmiotowym  postępowaniu    założono,  iż  w  skład  przedmiotu  zamówienia 

wchodzi  opracowanie  sprecyzowanej  postanowieniami  umowy  wykonawczej  dokumentacji, 

w której skład wchodzi również opracowanie koncepcji rozwiązania dotyczącego modyfikacji 

i rozbudowy oprogramowania KSI Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Tym samym postanowienia siwz nie nakładają na wykonawców konieczności przygotowania 

Koncepcji  jeszcze  przed 

złożeniem  oferty.  Koncepcja  jest  bowiem  częścią  wykonania 

przedmiotu  zamówienia,  a  tym  samym  złożenie  oferty  jest  jak  najbardziej  możliwe  bez 

uprzedniego przygotowania Koncepcji

, ta bowiem wchodzi w skład usługi.  

Skoro  zatem  z  dokumentacji  zasadnie  wywied

ziono  jak  wyżej  o  zawartości  przedmiotu 

zamówienia,  w  szczególności  koncepcji,  jako  części  do  realizacji  w  Etapie  1,  brak  jest 

podstaw  do  uznania  stanowiska  odwołującego,  iż  dostarczenie  koncepcji  jest  zadaniem  do 

wykonania  przez  zamawiającego,  który  dla  jej  uzyskania  powinien  przeprowadzić  odrębne 

postępowanie o udzielenie zamówienia. Naturalną konsekwencją takiej czynności musiałoby 

być  długotrwałe  zawieszenie  postępowania  będącego  przedmiotem  niniejszego 

rozpatrywania lub realna alternatywą w postaci unieważnienia tego postępowania.  


Należy  również  zauważyć,  iż  przy  braku  zarzutu  dotyczącego  ilości  punktów  funkcyjnych, 

którymi zamawiający oszacował pracochłonność obu etapów, w zasadzie nie ma podstaw do 

uznania, iż wycena oferty której podstawą jest cena punktu oraz ich liczba, nie jest możliwa 

do przedstawienia zamawiającemu.  

Zrozumiałe  jest  przy  tym,  że  model  zamówienia  przyjęty  przez  zamawiającego 

pozwala na  ograniczenie ryzyka po  stronie wykonawcy,  który  sam  będzie twórcą koncepcji 

rozwiązania,  a  nie  podmiot  trzeci  w  wyniku  odrębnego  postepowania.  Zmniejszenie 

ewentualnego ryzyka związanego z ewentualnym  niedoszacowaniem Etapu 2 jest przy tym 

możliwe dzięki mechanizmowi zawartemu w art. 12 ust. 4 umowy ramowej zgodnie z którym: 

„W  przypadku,  gdy  rzeczywista  złożoność  modyfikacji  ustalona  w  wyniku  wymiarowania 

pełnego okaże się wyższa lub niższa niż określona w szacowaniu wstępnym, o którym mowa 

w  załączniku  7,  Wykonawcy  przysługuje  z  tytułu  wykonania  oraz  utrzymania  Modyfikacji 

wynagrodzenie  w  wysokości  uwzględniającej    liczbę  Punktów  Funkcyjnych  określona  w 

wyniku  wymiarowania  pełnego.  Wymiarowanie  pełne  nie  może  powodować  zwiększenia 

wynagrodzenia,  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  1a,  o  więcej  niż  20%  w  stosunku  do 

wynagrodzenia  obliczonego  na  podstawie  szacow

ania wstępnego”.  Zgodnie z  tym  zapisem 

dopuszczony  jest  wzrost  wynagrodzenia  należnego  do  20%  z  tytułu  wymagań 

funkcjonalnych, a więc w tym przypadku, z tytułu całości Etapu 2.  

Poparcia 

stanowiska o przedmiotowej zawartości  prac Etapu 1 obejmującej, jak kilkakrotnie 

wyżej  wskazano,  prace  koncepcyjne  i  projektowe,  skład  orzekający  upatruje  także  w 

wynikającej z postanowień umowy ramowej konieczności zapewnienia dysponowania przez 

wykonawcę na rzecz zamawiającego potencjałem kadrowym w postaci zespołu specjalistów, 

w  skład którego przez  cały  okres obowiązywania  umowy  ramowej  wchodzić  mają  analitycy 

oraz wysokiej klasy projektanci (architekci) 

systemów informatycznych.  

To 

również uwiarygadnia tezę zamawiającego, iż w ramach umów wykonawczych konieczne 

będzie  prowadzenie  prac  analitycznych  w  ramach  opracowania  koncepcji,  a  nie  wyłącznie 

wykonanie  dokumentacji  stricte  technicznej  dla  danej  kastomizacji,  ale  raczej 

zaprojektowanie  zmian  do systemu.  Wskazuje  na  to 

oczekiwany  zakres,  który  ma  być 

wykonany w wyniku zawarcia umowy wykonawczej. 

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, skład orzekający stwierdza, że warunki zamówienia 

przedstawione  w  postępowaniu  o  zawarcie  umowy  wykonawczej  nie  zawierają 

niedopuszczalnych  zmian  w  stosunku  do  postanowień  umowy  ramowej  wiążącej  strony,  a 

tym samym zamawiający nie naruszył przepisów ustawy wskazanych w odwołaniu. 


Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy 

pzp,  orzeczono  jak  w  sentencji.  O  kosztach  skład  orzekający  Izby  orzekł  na  podstawie  art. 

192  ust.  9  i  10  ustawy  pzp  oraz  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania    (Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

Przewodniczący: 

………………………………  

……………………………… 

……………………………….  


Słowa kluczowe:
umowa ramowa
wiper-pixel