KIO 2651/18 POSTANOWIENIE dnia 4 stycznia 2019 r.

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2651/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk 

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron w dniu 4 stycznia 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  grudnia 

r. przez odwołującego - WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o. (ul. Ryżowa 45, 02-495 

Warszawa) 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z 

o.o.  (ul. Oleska 64 45-222 Opole) 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego 

- kwoty 20.000 

zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej kwotę 

uiszczon

ą tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Opolu. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 2651/18 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp], przez 

Zamawiającego:  Wodociągi  i  Kanalizacja  w  Opolu  sp.  z  o.o.,  którego  przedmiotem  jest: 

„Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu (cz. A + cz. B)”.   Znak: JRP/ZP-

253-lbis/18. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dz. Urz. UE w dniu 27 lipca 

2018  r.  nr:  2018/S  143 

– 327902.  Wnoszący odwołanie wykonawca - WTE Wassertechnik 

Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (Odwołujący) zarzucił Zamawiającemu naruszenie 

przepisów ustawy Pzp, wobec czynności oceny i wyboru oferty wykonawcy Budimex S.A. z 

siedzibą w Warszawie, a mianowicie zaskarżonym czynnościom zarzucił naruszenie: 

Art.  7  pzp  w  związku  z  prowadzeniem  Postępowania  z  naruszeniem  zasady  równości 

wykonawców i zasady uczciwej konkurencji, gdyż zaniechano badania oferty Budimex i jej 

oceny w sposób określony w SIWZ. 

2.  Art. 22 ust. 1 poprzez dokonanie 

wyboru oferty złożonej przez wykonawcę, który nie mógł 

ubiegać  się  o  zamówienie,  gdyż  podlega  wykluczeniu  z  Postępowania  i  nie  spełnia 

postawionych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Art. 22a ust. 2 pzp 

poprzez dokonanie wyboru wykonawcy, który nie udowodnił, że w trakcie 

realizacji zamówienia będzie dysponował zasobami na które się powołuje a przeciwnie - z 

oferty Budimex wynika, iż nie dysponuje tymi zasobami. 

4.  Art.  24  ust.  1  pkt  12)  pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia 

Budimexu 

z  Postępowania  pomimo  nie  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w 

Postępowaniu. 

5.  Art. 24 ust. 1 pkt 17) alternatywnie pkt 16) pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie 

wykluczenia Budimexu z Postępowania pomimo, iż Wykonawca ten: 

a. 

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające 

Zamawiającego  w  błąd  i  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  Postępowaniu  (tj.  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd  co  do 

potencjału kadrowego i posiadanych zasobów umożliwiających wykonanie zamówienia) 

alternatywnie 

b. 

Budimex  świadomie  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełniania  warunków 

udziału w Postępowaniu. 

6.  Art.  89  ust.  1  pkt  2)  pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  odrzucenie  oferty 

Budimex pomimo, iż oferta tego wykonawcy nie jest zgodna z treścią SIWZ. 

7.  Art.  89  ust.  1  pkt  5)  pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  odrzucenie  oferty 

Budimex pomimo, iż Wykonawca ten winien być wykluczony z Postępowania; 


8.  Art. 91 ust. 1 pzp poprzez jego wadliwe zastosowanie i dokonanie wyboru oferty Budimex 

niezgodnie  z  treścią  SIWZ  poprzez  zawyżenie  punktacji  i  pomimo  istnienia  podstaw 

skutkujących odrzuceniem Budimex z Postępowania. 

O

dwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie: (1) unieważnienia czynności oceny 

ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; (2) wykluczenia Budimexu i odrzucenia jego oferty; (3) 

dokonania  czynności  ponownej  oceny  ofert  bez  udziału  oferty  Budimexu;  (4)  dokonania 

wyboru oferty Odwołującego. 

Do postępowania odwoławczego w terminie określonym art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie 

przystąpił żaden wykonawca. 

Odwołujący  w  piśmie  z  dnia    2  stycznia  2019  r.  (data  wpływu  do  Prezesa  KIO: 

) oświadczył, że cofa wniesione odwołanie  w zakresie zarzutu dotyczącego (…) 

doświadczenia osoby  desygnowanej  przez  Budimex  S.A.  do  objęcia  stanowiska kierownika 

budowy tj. Pana W. S. 

w zakresie warunku udziału w Postępowaniu przywołanego w pkt II.1b 

uzasadnienia  odwołania”.  W  pozostałym  zakresie,  jak  oświadczył,  podtrzymał  zarzuty 

odwołania. 

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  3  stycznia  2019  r.  (data  wpływu  do  Prezesa  KIO: 

oświadczył, że w związku z pismem Odwołującego o cofnięciu części zarzutów (z 

dnia 2.01.2019 r.)  uwzględnia odwołanie w całości. Wniósł także o umorzenie postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  na  podstawie  art.  186  ust.2  ustawy  Pzp  na  posiedzeniu  bez 

udziału  stron,  informując  dodatkowo,  że  żaden  wykonawca  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Krajowa Izba Odwoławcza, mając na uwadze odpowiednio art. 186 ust. 3a ustawy Pzp 

w związku z jego ust. 2 postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć. 

Z kolei na 

podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp postanowiła o zwrocie całej kwoty wpisu, na 

rzecz  Odwołującego.  W  myśl  tego  przepisu  koszty  postępowania  odwoławczego  w 

okolicznościach,  o których mowa m.in.  w  ust.  3a wskazanego powyżej    przepisu,  znosi  się 

wzajemnie. 


Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel