KIO 2650/18 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2019 roku

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2650/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Pakulska-Banach 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  8  stycznia  2019  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 roku 

przez 

wykonawcę: JFC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie, 

postępowaniu prowadzonym przez: Gminę Szczutowo  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Znosi 

wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  JFC  Polska 

Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  w  Karpinie  kwoty 10  000,00  zł  (słownie:  dziesięć  tysięcy 

złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

 
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 200

4 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Płocku. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


Sygn. akt: KIO 2650/18 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Szczutowo  (zwana  dalej

:  „zamawiającym”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na: Budowę 

oczyszczalni  przydomowych  w  miejscowościach  Mościska,  Cisse,  Agnieszkowo,  Słupia 

Białasy  na podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), (zwanej dalej: 

„ustawą Pzp”).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu  2  listopada  2018  roku  pod numerem  643801-N-2018. 

Wartość zamówienia 

nie przekracza kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp. 

Informacja  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  wniesienia  odwołania 

została przesłana w dniu 18 grudnia 2018 roku.  

W  dniu  24  grudnia  2018  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wykonawca 

JFC 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie (zwany dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie 

(w formie  pisemnej)  za

rzucając  zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez 

naruszenie zasady nakazującej prowadzenie postępowania w sposób zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji, 

równego  traktowania  wykonawców  i  przejrzystości 

oraz 

naruszenie innych pozostających w związku z art. 7 przepisów, tj.: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

poprzez bezpodstawne, bezzasadne i niezgodne z ustawą Pzp 

odrzucenie oferty odwołującego z uwagi na niezgodność oferty z treścią specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ)  -  ponieważ  jak  wskazuje  zamawiający 

nieprecyzyjnym,  ogólnikowym  uzasadnieniu  pisma  z  dnia  18.12.2018  r.  oferta 

nie 

odpowiada  treści  SIWZ  i  w  ocenie  zamawiającego  z  treści  oferty  nie  wynika, 

aby 

odwołujący  udowodnił,  że  zaoferowana  przez  niego  oczyszczalnia  spełnia 

rozwiązania równoważne określone w SIWZ, co nie jest prawdziwe; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  poprzez  odrzucenie  oferty  bez  po

dania  wyczerpującego 

uzasadnienia  faktycznego,  zamawiający  wskazał  wymagane  w  SIWZ  parametry 

równoważności,  które  winien  wykazać  wykonawca  i  poinformował,  że  „Wykonawca 

nie 

udowodnił,  że  zaoferowane  przez  niego  oczyszczalnie  spełniają  powyżej 

rozwiązania równoważne". Odwołujący na podstawie podanego przez zamawiającego 

zbyt  ogólnikowego  uzasadnienia  faktycznego  -  bez  podania  których  równoważności 

odwołujący  nie  udowodnił  -  jest  zmuszony  co  najwyżej  domyślać  się,  jaka  jest 

podstawa faktyczna decyzji o odrzuc

eniu. Zamawiający nie może zatem ograniczać się 

do kilku enigmatycznych stwierdzeń w odrzuceniu oferty tym bardziej, że odrzucając 


przedmiotowym  postępowaniu  oferty  innych  wykonawców  zamawiający  wskazał 

konkretne  braki  parametrów/równoważności,  które  są  zdaniem  zamawiającego 

niezgodne  z  SIWZ.  Obowiązek  informacyjny  ciążący  na  zamawiającym  stanowi 

odzwierciedlenie zasady jawności postępowania, obowiązek ten jest również  w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Euro-Pol T. 

M. 

jako niezgodnej z treścią SIWZ 

oraz innych przepisów prawa wskazanych w treści uzasadnienia odwołania. 

W oparciu o powyższe odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie 

zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  odwołującego 

postępowania; 

powtórzenia czynności oceny ofert; 

odrzucenia oferty wykonawcy Euro-Pol T. M. jako niezgodnej z t

reścią SIWZ, 

Krajowa Izba O

dwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.  

Jak  wynika  z  informacji  uzyskanej  od  z

amawiającego  kopia  odwołania  została 

przekazana wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 27 grudnia 2018 roku drogą 

elektroniczną oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.  

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  w

ykonawca  może  zgłosić  przystąpienie 

do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w terminie do dnia 31 grudnia 

2018  roku, 

do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  nie  zostało  zgłoszone  żadne  

przystąpienie.  

W dniu 3 stycznia 2019 roku - 

za pośrednictwem poczty elektronicznej - zamawiający 

złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  iż uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu. Odpowiedź zamawiającego w formie pisemnej o tożsamej treści 

została złożona do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2019 roku.   


Izba ustaliła, że odpowiedź na odwołanie została podpisana przez osobę umocowaną 

d

o reprezentowania zamawiającego (tj. wójta Gminy).  

Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp 

w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie 

na 

posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem 

że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba  zważyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  możliwości  umorzenia 

przez 

Izbę postępowania  odwoławczego  konieczne  i wystarczające  jest  uwzględnienie 

przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Skuteczne  skorzystanie 

przez zamawiającego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej (uwzględnienia w całości 

zarzutów 

odwołania) 

powoduje 

zakończenie 

postępowania 

odwoławczego 

bez 

merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.  

Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze 

w niniejszej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania  odwoławczego 

okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie.  

Z  kolei  przepis  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

z dnia 15 

marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu pobierania  wpisu  od  odwołania 

oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018  r.  poz.  972) 

stanowi,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli

zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu,  a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił, 

wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca albo uczestnik 

postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego, 

nie 

wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, 

Izba 

orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem 

wpisu.  


W  związku  z  powyższym  Izba  postanowiła  znieść  wzajemnie  koszty  postępowania 

odwoławczego  i  nakazała  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

na rzecz 

odwołującego kwoty 10 000,00 zł uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel