KIO 2647/18 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2647/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2019 r. 

wydane w Warszawie 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

wobec  cofnięcia  w  dniu  14  stycznia  2019  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  grudnia  2018  r.  przez 

wykonawc

ę  

Internet Integrations Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Stanisława Kazury 2C/15, 02-795 Warszawa  

w postępowaniu prowadzonym przez  

Gminę Miejską Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański  

przy  udziale  wykonawcy  M.  S.  Z. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

MATCOM  M.  S.  Z.  ul.  Moniuszki  5,  12-100  Szczytno 

zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawc

y  Internet  Integrations  Partners  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

kwoty  6  750 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


Sygn. akt: KIO 2647/18 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  –  Internet  Integrations  Partners  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

14 stycznia 2019 r., pismem datowanym na 10 stycznia 2019 r., przed otwarciem rozprawy, 

cofnął  odwołanie  wniesione  24  grudnia  2018  r.  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na 

świadczenie  usługi  zapewnienia  dostępu  do  Internetu  na  terenie  Gminy 

Miejskiej  Starogard  Gdański,  prowadzonym  przez  Gminę  Miejską  Starogard  Gdański, 

ogłoszonym 7 grudnia 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 658831. 

Izba  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o 

art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art. 

192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1, § 3 i § 5 ust. 

1  pkt  3  lit.  a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 


wiper-pixel