KIO 264/19 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt KIO 264/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  26  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  lutego  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo 

Usługowe  ZRYWTRANS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Mirosławcu,  Bio-Forest  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Łobezie, Alegra-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach, M. C. prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  POLONEZ  M.  C.  z  siedzibą  w  Rymaniu,  P.  A. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Firma  Usługowa  P.  A.  z  siedzibą  w 

Łobzowie, T. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych 

T.  K. 

z  siedzibą  w  Lubaszu  oraz  Mirgol  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Mirosławcu  

w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borne Sulinowo 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  ZRYWTRANS  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Mirosławcu, Bio-Forest Sp. z o.o. z siedzibą w Łobezie, Alegra-Nova 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach, M. C. prowadząca działalność gospodarczą pod 

nazwą  POLONEZ  M.  C.  z  siedzibą  w  Rymaniu,  P.  A.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Firma  Usługowa  P.  A.  z  siedzibą  w  Łobzowie,  T.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usług  Leśnych  T.  K.  z 

siedzibą w Lubaszu oraz Mirgol Sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu kwoty  15 000 zł 


00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt KIO 264/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Borne  Sulinowo

,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Wykonywanie  usług  z  zakresu 

gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo w roku 2019 w podziale na części. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2018/S 200-454661 w dniu 

17 października 2018 r. 

W dniu 

14 lutego 2019 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  ZRYWTRANS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Mirosławcu, Bio-Forest Sp. z o.o. z siedzibą w Łobezie, Alegra-Nova Sp. z o.o. z siedzibą  

w  Gryficach,  M.  C. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  POLONEZ  M.  C.  z 

siedzibą w Rymaniu, P. A. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa 

P. A. 

z siedzibą w Łobzowie, T. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 

Usług Leśnych T. K. z siedzibą w Lubaszu oraz Mirgol Sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu, 

dalej 

„Odwołujący”,  wnieśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  w  zakresie 

części 5 oraz 6 postępowania, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 6 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez 

bezpodstawne,  przedwczesne  wykluczenie  z  postępowania  z  uwagi  na  informacje  podane 

w  JEDZ  Odwołującego  w  części  IV  lit.  C  pkt  6  (warunek  dotyczący  osób  skierowanych  

do realizacji zamówienia) oraz części IV lit. C pkt 9 (warunek dotyczący potencjału technicznego 

na  potrzeby  realizacji  zamówienia)  w  pakietach  5  i  6  -  pomimo,  że  przekazane  przez 

Odwołującego dokumenty były wystarczające do stwierdzenia iż spełnia on warunki udziału  

w postępowaniu; 

2)  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości 

które według Zamawiającego zaistniały - w odniesieniu do osób i sprzętu; 

3)  art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

przez zaniechanie wskazania, brak danych względem których 

konkretnie  osób  i  sprzętu  uniemożliwiły  Zamawiającego  wstępne  potwierdzenie  warunku 

udziału; 

z ostrożności procesowej - art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 6 w zw. z art. 26 

ust.  4  ustawy  Pzp, 

poprzez  bezpodstawne,  przedwczesne  wykluczenie  z  postępowania  


z uwagi na informacje podane w JEDZ konsorcjanta Odwołującego w części IV lit. C pkt 1b 

(warunek  dotyczący  doświadczenia)  w  pakietach  5  i  6  -  pomimo,  że  przekazane  

przez  Odwołującego  dokumenty  były  wystarczające  do  stwierdzenia  iż  spełnia  on  warunki 

udziału w postępowaniu; 

z ostrożności procesowej - art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania 

do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji podanych w JEDZ konsorcjantów Odwołującego  

w  części  III  lit.  C  wiersz  pierwszy  (brak  podstaw  wykluczenia  z  art.  24  ust.  5  pkt  5  Pzp)  

oraz  w  części  III  lit.  C  wiersz  trzeci  (brak  podstaw  wykluczenia  z  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp)  

w pakiecie 5 - a w e

fekcie wykluczenie Odwołującego z postępowania; 

z ostrożności procesowej - art. 24 ust. 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania 

Odwołującego  do  samooczyszczenia  dotyczącego  informacji  podanych  w  JEDZ 

konsorcjantów  Odwołującego  w  części  III  lit.  C  wiersz  pierwszy  (brak  podstaw  wykluczenia  

z art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp) oraz w części III lit. C wiersz trzeci (brak podstaw wykluczenia z art. 24 

ust. 5 pkt 2 Pzp) w pakiecie 5 - w  r

amach którego Odwołujący  mógłby  wszechstronnie 

wyjaśnić stan faktyczny i potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z postępowaniu; 

w konsekwencji naruszenia powyższych przepisów - Zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp poprzez zaniechanie wyboru ofer

ty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ; 

ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z uzasadnienia.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego w Pakiecie nr 5 i uznania jego oferty za odrzuconą, 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego w Pakiecie nr 6 i uznania jego oferty za odrzuconą, 

powtórzenia  czynności  badania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  Odwołującego  

w Pakietach nr 5 i 6, 

dokonania wyboru ofert Odwołującego w wyniku ponownej weryfikacji spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w Pakietach nr 5 i 6. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  żaden  wykonawca  

nie przystąpił. 

W  dniu  25  lutego  2019  r.  Z

amawiający  poinformował  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania.  Niniejsza  odpowiedź  została 

podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego.  

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  

do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ust

awy  Prawo  zamówień  publicznych  W  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 


może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  

oraz 

uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

wykonawcy,  pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  

nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynność  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Ponieważ po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca Izba 

związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  koszty 

postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 15 000 zł uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel