KIO 2641/18 WYROK dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

Protokolant: 

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  10  stycznia  2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajow

ej Izby Odwoławczej 24 grudnia 2018 r.  

przez 

wykonawcę:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowe  „Politech”  sp.  z  o.o. 

siedzibą w Świdnicy  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  statycznych 

bezpośrednich  liczników  energii  elektrycznej  z wbudowanym  modemem  GPRS/  UMTS 

(nr 

postępowania 2018/TD-CN/TD-CN/02651/L) 

prowadzonym przez 

zamawiającego: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie  

przy udziale wykonawcy: Landys+Gyr 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Tauronowi  Dystrybucji  S.A. 

siedzibą  w  Krakowie:  unieważnienie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz 

odrzucenia oferty 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Politech” sp. z o.o. 

siedzibą w Świdnicy, a przy powtarzaniu czynności – uwzględnienie tej oferty. 

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 

Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Tauron Dystrybucję S.A.  z siedzibą 

w Krakowie i: 

3.1.   zalicza  w  poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

odwołującego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Politech” sp. z o.o. 

siedzibą w Świdnicy tytułem wpisu od odwołania, 


3.2.  z

asądza  od  zamawiającego  Tauronu  Dystrybucji  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie 

na 

rzecz 

odwołującego 

Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno-Handlowego 

„Politech”  sp.  z  o.o.  z siedzibą  w  Świdnicy  kwotę  18600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  –  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  uiszczonego  wpisu  oraz 

uzasadnionych kosztów strony w postaci wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie  7  dni 

od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie prowadzi na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579  ze  zm)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”)  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  sektorowego  pn.  Dostawa  statycznych 

bezpośrednich  liczników  energii  elektrycznej  z  wbudowanym  modemem  GPRS/  UMTS 

(nr 

postępowania 2018/TD-CN/TD-CN/02651/L). 

Ogłoszenie o  tym  zamówieniu  sektorowym  14  lipca  2018  r.  zostało opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2013/S_134 pod poz. 306638,  

Wartość  tego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

13  grudnia  2018  r. 

Zamawiający  przesłał  Odwołującemu  Przedsiębiorstwu 

Produkcyjno-

Handlowemu  „Politech”  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Świdnicy  {dalej  również: 

„Politech”}  zawiadomie  o  rozstrzygnięciu  postępowania  –  wyborze  jako  najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  Landys+Gyr  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej  również: 

„Landys+Gyr”}, a także o odrzuceniu oferty złożonej przez Odwołującego. 

24  grudnia  2018  r. 

Odwołujący  wniósł  w  formie pisemnej  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  (zachowując  wymóg  przekazania  jego  kopii  Zamawiającemu) 

od 

powyższych  czynności  Zamawiającego,  a  także  od  zaniechania  odrzucenia  oferty 

Landys+Gyr. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  następujące  naruszenia  ustawy  pzp  {lista 

zarzutów}: 

1.  Art. 89 ust. 1 pkt 2 

– przez jego błędne zastosowanie i uznanie, że oferta Odwołującego 

jest  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  {dalej  również: 

„specyfikacja”,„SIWZ”  lub  „s.i.w.z.”,  tj.  wymogami  pkt  1.30  oraz  2.30  opisu  przedmiotu 

zamówienia  {dalej  również:  „opis”  lub  „OPZ”},  podczas  gdy  zgodnie  postanowieniami 

SIWZ  weryfikacja  spełniania  powyższych  wymogów  powinna  być  dokonana  wyłącznie 

w oparciu  o  wyniki  badania  p

róbek  zaoferowanych  urządzeń,  które  potwierdziły, 

że oferowane urządzenia wymogi te spełniają. 

2.  Art. 89 ust 1 pkt 2 

– przez jego błędne zastosowanie i uznanie, że oferta Odwołującego 

jest niezgodna z treścią SIWZ, tj. wymogami pkt 4.2.1.10 SIWZ, a także pkt 1.1.3 1.14 

oraz  2.1.3  i  2.1.4  z

ałącznika  A  do  SIWZ,  podczas  gdy  oferta  Odwołującego,  w  tym 

dostarczone  próbki  liczników,  są  zgodne  z  tymi  wymaganiami,  gdyż  zarówno  z  treści 

oferty,  jak  i  z  oznaczeń  umieszczonych  na  próbkach,  treści  certyfikatów  MID  oraz 


udzielonych wyjaśnień jednoznacznie wynika, że oferowane urządzenia są dopuszczone 

do  obrotu  i  użytkowania  na  podstawie  oceny  zgodności  z  wymaganiami  dyrektywy 

2004/32/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  26  lutego  2004  r.  w  sprawie 

harmonizacji  ustawodawstw  państw  członkowskich  odnoszących  się  do  udostępniania 

n

a rynku przyrządów pomiarowych {dalej również: „dyrektywa MID”), zaś na podstawie 

dostarczonych próbek będzie możliwe ustalenie, czy urządzenia dostarczane w ramach 

wykonania zamówienia są tożsame z przedstawionymi w ofercie. 

3.  Art. 89 ust. 1 pkt 2 

– przez jego niezastosowanie polegające na zaniechaniu odrzucenia 

oferty Landis+Gyr, podczas gdy oferowane przez tego W

ykonawcę liczniki są niezgodne 

z  wymogami  pkt  1.54g  i  2.54g  OPZ,  tj.  nie  posiadają  funkcji  rejestracji  w  dzienniku 

zdarzeń  zdjęcia  obudowy  licznika,  która  była  wymagana  w  przypadku  liczników 

rozbieralną obudową, które zaoferował Landis+Gyr. 

4.  Art. 7 ust. 1 i 3 

– przez dokonanie oceny złożonych ofert w sposób naruszający zasadę 

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.  

{poniżej zarzuty postawione z ostrożności} 

5.  Art.  87  ust.  1 

–  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wezwania  Odwołującego 

do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  spełniania  przez  oferowane  liczniki  wymogów 

zawartych w pkt 1.30 oraz 2.30 OPZ w sytuacji, gdy wyniki ba

dania próbek (w oparciu o 

które  według  SIWZ  należało  dokonać  oceny  spełniania  tych  wymogów)  potwierdziły 

zgodność liczników z tymi wymogami. 

6.  Art.  87  ust.  1 

–  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wezwania  Landis+Gyr 

do 

złożenia  wyjaśnień  odnośnie  możliwości  zdjęcia  obudowy  oferowanych  liczników  w 

celu dokonania prawidłowej oceny spełniania przez te urządzenia wymogów określonych 

w pkt 1.54g i 2.54g OPZ. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  {lista 

żądań}:  

1.  Uniewa

żnienia odrzucenia oferty Odwołującego. 

Powtórzenia badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej.  Względnie,  w  przypadku  uznania 

przez  Izbę  zarzutu  naruszenia  art.  87  ust.  1  PZP,  wnoszę  o  zobowiązanie 

Zamawiającego do: 

4.  Wezwania 

Odwołującego  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  spełniania  przez 

oferowane liczn

iki wymogów pkt 1.30 i 2.30 OPZ. 

5.  Wezwania 

Landis+Gyr do udzielenia wyjaśnień w zakresie możliwości zdjęcia obudowy 

oferowanych liczników. 


O

dwołujący  sprecyzował  okoliczności  prawne  i  faktyczne  uzasadniające  wniesienie 

odwołania w następujący sposób.  

{

ad pkt 1 i 2 listy zarzutów} 

Odwołujący powołał się na orzecznictwo Izby, w którym podkreśla się, że „przesłanek 

do  odrzucenia  oferty,  wynikających  z  art.  89  ust  1  ustawy  P.z.p.  nie  można  interpretować 

sposób  rozszerzający,  co  oznacza,  że  odrzucenie  oferty  wymaga  wykazania  ponad 

wszel

ką  wątpliwość,  że  zaistniały  ku  temu  podstawy.  (...)  Izba  podkreśla,  że  niezgodność 

treści  oferty  z  treścią  siwz.  zachodzi  wyłącznie  wówczas  gdy  treść  oferty  test  w  sposób 

oczywisty  i 

niebudzący  wątpliwości  sprzeczna  z  treścią  wymagań  określonych  przez 

Zamawiającego (wyrok z 27 lipca 2015 r. sygn. akt KIO 1463/15). 

Odwołujący  zrelacjonował,  że  w  OPZ  –  zarówno  wobec  liczników  1-fazowych  jak  i 

3-fazowych 

–  sformułowano  łącznie  ponad  120  szczegółowych  wymagań  technicznych. 

Jednocześnie w  kolumnie  tabeli  z  nagłówkiem „Dokument  / czynność,  na  podstawie, której 

nastąpi weryfikacja spełnienia wymagania” Zamawiający określił sposób weryfikacji każdego 

z  tych 

wymagań,  tj.:  oświadczenie  wykonawcy,  dokument  (np.  certyfikat  badania 

typu/projektu, 

instrukcja  obsługi  licznika)  czy  badanie  techniczne  licznika.  Przy  czym  dla 

niekt

órych wymagań wskazano tylko jeden sposób weryfikacji, a dla innych dwa lub więcej. 

obsługi licznika (por. pkt 1.9).  

W  odwołaniu  zaprezentowano  wyciąg  z  tabeli  OPZ  w  odniesieniu  do  wymagań 

ogólnych z pkt 1.1-1.4 oraz wymagań z pkt 1.30 (licznik 1-fazowy) i 2.30 (licznik 3-fazowy) 

wraz ze sposobem ich weryfikacji.  

Brzmienie postanowień zamieszczonych w kolumnie pn. „Wymagania techniczne” dla 

wymagań z pkt 1 dotyczącego wymagań ogólnych:  

1 Liczniki muszą posiadać aktualny Certyfikat badania typu lub Certyfikat badania projektu 

(MID)  wydany  przez  uprawnioną  jednostkę  notyfikowaną  zgodny  z  Dyrektywą  2004/22/WE 

lub 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

2.  Liczniki  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami 

i przepisami: 

a)  PN-EN  50470-1:2008 

–  Urządzenia  do  pomiarów  energii  elektrycznej  (prądu 

przemiennego) 

–  Część  1:  Wymagania  ogólne,  badania  i  warunki  badań  –  Urządzenia  do 

pomiarów (klas A, B i C) 

b)  PN-EN  50470-3:2009 

–  Urządzenia  do  pomiarów  energii  elektrycznej  (prądu 

przemiennego) 

–  Część  3:  Wymagania  szczegółowe  –  Liczniki  statyczne  energii  czynnej 

(klas A, B i C) 


c)  PN-EN  62056-21:2003 

–  Pomiary  elektryczne  –  Wymiana  danych  w  celu  odczytu 

liczników,  sterowania  taryfami  i  obciążeniem  –  Część  21:  Lokalna  bezpośrednia  wymiana 

danych 

d)  PN-EN  62056-6-1:2017-02E 

–.Wymiana  danych  w  pomiarach  energii  elektrycznej  – 

Zespół DLMS/COSEM – Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS). 

1.3 Liczniki muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie oceny zgodności 

z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy MID 

Liczniki  muszą  posiadać  na  tabliczce  znamionowej  oznakowanie  CE  oraz  dodatkowe 

oznakowanie metrologiczne 

Brzmienie  postano

wień  zamieszczonych  w  kolumnie  pn.  „Dokument  /  czynność,  na 

podstawie, której nastąpi weryfikacja spełnienia wymagania”: 

{dla pkt 1.1} 

1. Oświadczenie wykonawcy (w zakresie pkt 1.1.1,1.1.2 i 1.1.3) 

2.  Certyfikat  badania  typu 

(moduł  B)  /projektu  (moduł  H1)  wraz  aneksami  i  załącznikami 

wydanymi do certyfikatu w zakresie pkt 1.1.1) 

3.  Certyfikat  potwierdzający  uprawnienia  Producenta  do  przeprowadzenia  oceny  zgodności 

licznika z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł O) lub dokument 

potw

ierdzający  uprawnienia  Jednostki  notyfikowanej  do  przeprowadzenia  oceny  zgodności 

licznika z typem w oparciu o weryfikację produktu (moduł F) lub Certyfikat badania projektu 

(moduł H1) (w zakresie pkt 1.1.3) 

4. Badania techniczne licznika (w zakresie pkt 1.1.4) 

{dla pkt 1.2} 

Oświadczenie wykonawcy 

{dla pkt 1.3 i 1.4} 

Badanie techniczne 

Brzmienie  postanowień  zamieszczonych  w  kolumnie  pn.  „Wymagania  techniczne” 

odpowiednio dla pkt 1.30 (licznik 1-fazowy) i 2.30 (licznik 3-fazowy):  

{pkt 1.30} 

Listwa  zaciskowa 

w  wykonaniu  dwurzędowym  (2  śruby  na  1  zacisk)  musi  umożliwiać 

podłączenie  przewodów  o  przekroju  w  zakresie  pomiędzy  2,5  mm  ÷  25  mm

,  minimalna 

średnica otworu 0,6 mm, 

{pkt 2.30} 

Listwa  zaciskowa  w  wykonaniu  dwurzędowym  (2  śruby  na  1  zacisk)  musi  umożliwiać 

podłączenie  przewodów  o  przekroju  w  zakresie  pomiędzy  4  mm

÷  35  mm

,  minimalna 

średnica otworu 0,7 mm 

Brzmienie  postanowień  zamieszczonych  w  kolumnie  pn.  „Dokument  /  czynność,  na 


podstawie, której nastąpi weryfikacja spełnienia wymagania”: 

{dla pkt 1.30 i pkt 2.30} 

Badanie techniczne 

Odwołujący  zrelacjonował  również,  że  jako  pierwszą  z  podstaw  odrzucenia  oferty 

Zamawiający  wskazał  niezgodność  oferowanych  liczników  z  pkt  1.30  (dla  licznika 

1-fazowego)  oraz pkt  2.30 (dla licznika 3-fazoweg

o) OPZ, choć jednocześnie podał, że test 

podłączenia  do  oferowanych  liczników  przewodów  o  określonych  przez  Zamawiającego 

przekrojach 

(czyli  najmniejszym  i  największym)  wypadł  pozytywnie.  Zamawiający  stwierdził 

jednak, 

że  przedstawione  wraz  z  ofertą  certyfikaty  dla  oferowanych  liczników  wykazują 

ni

ezgodność  w  tym  zakresie,  gdyż  dopuszczone  jest  w  nich  stosowanie  przewodów 

wyłącznie o zakresie 4 mm

÷ 25 mm

Według Odwołującego ponieważ punkty 1.30 i 2.30 wprost wskazują, że weryfikacja 

wymagań  w  nich  opisanych  odbędzie  się  wyłącznie  w  oparciu  o  badanie  próbek  liczników 

nie będą brane pod uwagę żadne inne dokumenty ani oświadczenia, Zamawiający powinien 

ograniczyć się wyłącznie do wyników badania próbki i nie brać pod uwagę żadnych innych 

dokumentów, w tym certyfikatów dla oferowanych urządzeń.  

Zdaniem  Odwołującego  decyzja  co  do  takiego  określenia  sposobu  weryfikacji 

poszczególnych  wymogów  technicznych  została  podjęta  przez  Zamawiającego  w  pełni 

świadomie, biorąc pod uwagę, że w przypadku  9 dni wcześniej ogłoszonego postępowania 

na  dostawę  liczników  komunalnych  (pn.  „Dostawa  statycznych  bezpośrednich  1-fazowych  i 

fazowych  liczników  energii  elektrycznej”,  gdzie  dla  analogicznych  wymogów  {jak  te  z  pkt 

1.30 i 2.30} w pkt 1.52 i 2.52 określono, że podlegają one weryfikacji w następujący sposób 

{w  odwołaniu zamieszczono stosowny  wyciąg  z tabel OPZ}:  1 .Badanie techniczne  licznika 

2.Certyfikat  badania  typu/projektu  (MID)  wraz  z  aneksami  i 

załącznikami.  Z  uwagi  na 

odmienność  liczników  objętych  postępowaniami  różna  jest  m.in.  treść  certyfikatów  dla 

poszczególnych  liczników,  stąd  Zamawiający  przyjął  odmienne  podstawy  weryfikacji,  czy 

dany wymóg jest spełniony. 

Odwołujący zauważył, że szczegółowa treść certyfikatu MID jest zależna od jednostki 

certyfikującej  i  w  konsekwencji  nie  zawsze  informacje  np.  odnośnie  zakresu  przekrojów  są 

zawarte w treści tych dokumentów.  

Odwołujący  zrelacjonował,  że  wobec  rozbieżności  w  omawianym  zakresie  w  dwóch 

równolegle  toczących  się  przetargach,  właśnie  w  celu  uniknięcia  wątpliwości  co  do  oceny 

tego  punktu, 

zadał  pytanie  (nr  24):  „czy  Zamawiający  uzna  spełnienie  tego  wymagania  na 

podstawie  własnego  badania  technicznego  oraz  informacji  zawartych  w  kartach 

katalogowych  oraz  inst

rukcji  obsługi”.  W  odpowiedzi  udzielonej  9  sierpnia  2018  r. 

Zamawiający  stwierdził  jedynie,  że  „podtrzymuje  zapisy  w  zakresie  przekrojów  przewodów 


określonych w punktach 1.30 oraz 2.30 Załącznika A do SIWZ”.  

Zdaniem  Odwołującego  taka  odpowiedź  jednoznacznie  przesądziła,  że  do  oceny 

spełniania  omawianych  wymogów  wzięte  pod  uwagę  będą  jedynie  wyniki  badania  próbek, 

już  nie  treść  jakichkolwiek  innych  dokumentów,  włączając  w  to  certyfikaty.  Odwołujący 

zastrzegł, że gdyby Zamawiający udzielił innej odpowiedzi, wówczas Odwołujący rozważałby 

wystąpienie o aktualizacje certyfikatu, tak aby potwierdzał on spełnianie wymogów z pkt 1.30 

i 2.30, co jednak nie okazało się konieczne. 

Odwołujący  przybliżył  przebieg  procesu  certyfikacji,  wskazując  że  wpierw  następuje 

certyfikacja pierwotną, w której ramach urządzenie jest po raz pierwszy poddane weryfikacji 

z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Jednocześnie  możliwa  i  stosowana  jest  tzw. 

aktualizacja  certyfikatu,  w 

której  ramach  możliwe  jest  rozszerzenie  dotychczasowej  wersji 

certyfikatu  i  uzyskanie  najbardziej  aktualnej,  za

wierającej  dane  wymagane  przez 

z

amawiającego.  Sam  proces  polega  na  sprawdzeniu  przez  kompetentną  jednostkę 

certyfikującą,  że  dane  urządzenie  spełnia  zarówno  określone  normy,  jak  też  parametry 

deklarowane  przez  producenta.  W  konsekwencji  często  spotykana  jest  sytuacja,  gdy 

certyf

ikat potwierdza osiąganie przez urządzenie danego parametru na określonym pułapie, 

podczas gdy możliwe jest osiąganie danego parametru w jeszcze korzystniejszym zakresie. 

Ponadto  c

ertyfikat  MID  sporządzany  jest  na  potrzeby  różnych  przetargów,  gdzie 

formułowane  są  różne  wymagania,  jak  i  różne  sposoby  oceny  ich  spełnienia.  Stąd  bardzo 

często  zdarza  się,  że  certyfikat  MID  nie  potwierdza  wyraźnie  spełniania  wszystkich 

wym

agań, jednak nie przesądza to niezgodności oferty z tymi wymogami, szczególnie jeżeli 

spełnienie danego wymagania można ustalić w inny sposób, np. w drodze badania próbki. 

Odwołujący zrelacjonował, że z istotnych przepisów dyrektywy MID, którym powinny 

odpowiadać oferowane urządzenia, należy przywołać następujące regulacje: 

Art.  21.  Ogólne  zasady  dotyczące  oznakowania  CE  i  dodatkowego  oznakowania 

metrologicznego 

Dodatkowe oznakowanie metrologiczne składa się z dużej litery „M" i dwóch ostatnich cyfr 

roku jego naniesienia; otoczonych prostokątem. Wysokość prostokąta jest równa wysokości 

oznakowania CE. 

Art. 22. Reguły i warunki umieszczania oznakowania CE oraz dodatkowego oznakowania 

metrologicznego 

1.  Oznakowanie  CE  oraz  dodatkowe  oznakowanie  metrologiczne  umieszcza  się  w  sposób 

widoczny, czytelny i trwały na przyrządzie pomiarowym lub na jego tabliczce znamionowej. 

W  przypadku  gdy  nie  jest  to  możliwe  lub  nie  można  tego  zapewnić  z  uwagi  na  charakter 

przyrządu  pomiarowego,  umieszcza  się  je  na  dołączonych  dokumentach  oraz  na 


ewentualnym opakowaniu. 

3.  Oznakowanie  CE  oraz  dodatkowe  oznakowanie  m

etrologiczne  umieszcza  się  przed 

wprowadzeniem przyrządu pomiarowego do obrotu. 

Oznakowanie  CE  i  dodatkowe  oznakowanie  metrologiczne  mogą  być  umieszczone  na 

przyrządzie podczas procesu produkcji, jeżeli jest to uzasadnione. 

Artykuł 7. Udostępnienie na rynku i oddanie do użytku 

1. Państwa członkowskie nie mogą utrudniać, ze względu na przepisy niniejszej dyrektywy, 

udostępniania  na  rynku  lub  oddawania  do  użytku  jakichkolwiek  przyrządów  pomiarowych, 

które spełniają wymagania niniejszej dyrektywy. 

Państwa  członkowskie  nie  mogą  uniemożliwiać  prezentacji  przyrządów  pomiarowych 

niezgodnych  z  niniejszą  dyrektywą  na  targach  handlowych,  wystawach,  pokazach  lub 

podobnych imprezach, 

pod warunkiem że widoczne oznaczenia jasno wskazują niezgodność 

przyrządu  i  brak  możliwości  jego  udostępniania  na  rynku  i  oddawania  do  użytku  przed 

doprowadzeniem do zgodności. 

Odwołujący  dodał,  że  przepisy  dyrektywy  MID  maja  na  celu  zapewnienie,  że  do 

obrotu  w  Unii  Europejskiej  zostaną  dopuszczone  wyłącznie  urządzenia  pomiarowe 

o odpo

wiednim  standardzie  (por.  motyw  4  preambuły).  W  tym  też  celu  wprowadzono 

określone  obowiązki  w  zakresie  oznaczania  urządzeń  pomiarowych,  aby  możliwe  było 

ustalenie,  czy  dane  urządzenie  zostało  poddane  stosownej  weryfikacji  i  jest  zgodne 

z d

yrektywą MID, jak również innymi właściwymi regulacjami. 

Odwołujący podał następujące brzmienie pkt 4.2.10 SIWZ: „Oferta musi zawierać: (...) 

Po jednym egzemplarzu („Wzorzec”) oferowanych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii 

elektrycznej  z  wbudowanym  modemem  GPRS/UMT

S  wraz  z  wszelkimi  niezbędnymi 

licencjami  i  wyposażeniem  liczników  (z  wyłączeniem  sondy  optycznej),  bez  których  nie 

będzie  możliwe  sprawdzenie  jego  pełnej  funkcjonalności  i  wykonanie  testów 

sprawdzających. 

Odwołujący  zrelacjonował,  że  zaoferował  dostawę  licznika  jednofazowego  AM550-

ED1.11 o oznaczeniu 16MID001 oraz licznika trójfazowego to AM550-TD2.212 o oznaczeniu 

16MID002  i  zgodnie  z  wymogami  SIWZ  egzemplarze  tych  urządzeń  zostały  załączone 

do 

oferty  w  charakterze  próbek,  a  ponadto  do  oferty  załączono  wymagane  certyfikaty  MID 

dla każdego z tych urządzeń.  

Odwołujący  podał  również,  że  Zamawiający  nie  zakwestionował  zarówno 

prawidłowości  przedstawionych  certyfikatów,  jak  i  dostarczonych  próbek  –  z  wyjątkiem 

jedynie  oznaczenia  metrologiczn

ego  „MXX”  na  obudowie  próbki,  które  według 

Zamawiającego ma dowodzić rzekomej nieprawidłowości próbki. 

Odwołujący  zrelacjonował,  że  w  piśmie  z  5  października  2018  r.,  sporządzonym 


nawiązaniu  do  uwag  Zamawiającego  wyartykułowanych  w  protokołach  badań  próbki, 

powołał  się  na  (załączone)  oświadczenie  producenta  oferowanych  liczników,  zgodnie  z 

którym  „firma  ISKRAEMECO  nadrukowuje  wszystkie  znaki  zgodnie  z  MID  oraz  znaki 

wymagane  przez  Zamawiającego  (...)  za  wyjątkiem  roku  przy  literze  „M...”,  a  w  miejscu 

przewidzianego  na  rok  d

rukuje symbol  „XX”Takie działanie ma uniemożliwić przypadkowe 

l

ub z premedytacją zastosowanie niepełnowartościowego licznika jakim może być licznik po 

w/w badaniach do pomiaru energii na sieci. 

Odwołujący  zacytował  brzmienie  uzasadnienia  odrzucenia:  wykonawca  złożył  wzory 

liczników 1 i 3 fazowych, w których oznaczenia metrologiczne w postaci MXX są niezgodne z 

Dyrektywą  MID  oraz  Certyfikatami  Badania  Projektu  (...)  Zamawiający  wymagał  złożenia 

wzorców  spełniających  wszystkie  wymagania  określone  w  Załączniku  A  do  SWIZ,  żeby 

mogły,  w  przypadku  zawarcia  umowy  w  wybranym  Wykonawcą,  posłużyć  do  oceny 

dostarczanych liczników' 

Odwołujący  stwierdził,  że  z  powyższego  uzasadnienia  wynikają  dwie  konkluzje 

zamawiającego, które zasługują na osobne omówienie, tj. rzekoma niezgodność próbki oraz 

rzekomy brak możliwości weryfikacji dostaw z treścią oferty. 

Odwołujący  podniósł,  że  nie  sposób  mówić  o  niezgodności  próbki  z  dyrektywą  MID 

oraz  przedstawionymi  certyfikatam

i  wyłącznie  w  oparciu  o  zamieszczenie  na  próbce 

oznaczeni

a  metrologicznego  „MXX”.  Zdaniem  Odwołującego  urządzenia  przeznaczone 

do 

testów,  badań  czy  zgodnie  z  art.  8  ust.  5  dyrektywy  MID  mogą  mieć  specjalne 

oznaczenia,  wskazujące  na  ich  testowy  charakter.  Odmiennie  jest  dopiero  w  przypadku 

urządzeń  przeznaczonych  do  użytkowania  (np.  dostarczonych  w  ramach  realizacji 

zamówienia),  gdzie oznaczenie metrologiczne  powinno mieć treść np. „M18”  (dla  urządzeń 

wyprodukowanych w 2018 r.) czy 

„M19” (dla urządzeń wyprodukowanych w 2019 r). 

Zdaniem  Odwołującego  w  świetle  zarówno  przepisów  dyrektywy  MID,  oświadczenia 

producenta  urządzeń,  jak  i  udzielonych  przez  niego  wyjaśnień  nie  można  było  mieć 

wątpliwości  co  do  przyczyn  umieszczenia  na  próbkach  oznaczenia  „MXX”,  które  zostało 

przypisane do  urządzenia testowego,  podlegającego  badaniom  w  charakterze próbki,  a  nie 

np. podlegającego zaliczeniu na poczet przyszłych dostaw urządzeń w przypadku uzyskania 

zamówienia. W konsekwencji nie było podstaw do odrzucenia oferty.  

Ponadto  według  Odwołującego  z  przywołanego  powyżej  postanowienia  wynika, 

że celem  złożenia  próbki  było  umożliwienie  Zamawiającemu  weryfikacji,  czy  oferowane 

urządzenia  są  zgodne  z  wymogami  określonymi  w  OPZ  i  czy  posiadają  wszystkie 

oczekiwane cechy (funkcjonalności).  

Zdaniem  Odwołującego  złożone  przez  niego  próbki  w  całości  spełniły  te  zadania, 

co 

potwierdzają  protokoły  badań  technicznych  liczników,  w  których  stwierdzono  jedynie 


rzekomą niezgodność o charakterze formalnym (przyjęcie oznaczenia „MXX”), zaś wszystkie 

wymag

ania stricte techniczne zostały spełnione (w tym również wymagania w zakresie listwy 

zaciskowej, 

gdzie  podstawa  do  odrzucenia  oferty  została  również  wywiedziona  z  podstaw 

formalnych, a nie z rzeczywistej niezgodności z technicznymi wymogami SIWZ). 

Odwołujący  stwierdził,  że  argumentacja  Zamawiającego,  że  próbka  ma  również 

na celu 

umożliwienie  weryfikacji,  czy  urządzenia  dostarczane  w  ramach  wykonania  umowy 

są  tożsame  z  przedstawionymi  w  ofercie  jest  chybiona,  gdyż  w  postępowaniu  nie  było 

możliwe złożenie próbki zgodnej z takim oczekiwaniem Zamawiającego. Wykonawcy, którzy 

przedstawili  urządzenia  z  naniesionym  oznaczeniem  metrologicznym  „M18",  a  dostarczane 

przez nich urządzenia wyprodukowane już 2019 r. powinny posiadać oznaczenie „M19”, ale 

tym samym byłyby niezgodne ze złożoną próbką.  

{ad pkt 3 listy z

arzutów} 

Odwołujący  zrelacjonował,  że  w  pkt  1.54g  {licznik  1-fazowy}  oraz  2.54g  {licznik 

3-fazowy}  OPZ 

Zamawiający  wymagał,  aby  liczniki  z  obudową,  którą  można  rozebrać, 

rejestrowały zdarzenie polegające na zdjęciu obudowy licznika. Weryfikacja spełnienia tego 

wymogu miała się opierać na badaniu próbki licznika. 

W  przypadku  liczników  z  nierozbieralną  obudową  posiadanie  tej  funkcjonalności 

przez licznik nie było wymagane.  

Odwołujący  podał,  że  urządzenia  oferowane  przez  Landos+Gyr  nie  posiadają 

funkcjonaln

ości polegającej na rejestracji takiego zdarzenia jak zdjęcie obudowy 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  przypadku  liczników  rozbieralnych  stosowane  są 

odpowiednie  plomby,  bez  których  zerwania  nie  jest  możliwe  zdjęcie  obudowy  urządzenia. 

Natomiast  przypadku  liczn

ików,  których  konstrukcja  uniemożliwia  zdjęcie  obudowy,  plomby 

nie są zwykle stosowane. 

Odwołujący  stwierdził  na  podstawie  pobieżnej  wzrokowej  weryfikacji  urządzeń 

oferowanych  przez  Landis+Gir

,  że  ponieważ  są  one  zabezpieczone  plombami  w  postaci 

specjalny

ch  śrub,  jak  również  plombami  hologramowymi,  ich  obudowy  są  demontowalne. 

W przeciwnym  wypadku  brak  jest  jakiejkolwiek  potrzeby  stosowania  tego  rodzaju  plomb  na 

obudowie. 

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  potwierdza  również  treść  dokumentów 

załączonych do oferty Landis+Gyr.  

Odwołujący  zrelacjonował,  że  w  certyfikacie  dla  licznika  1-fazowego  przedstawiono 

następującą informację: 

2 Plomby 


2.1.B2 

Obudowa licznika wykonana jest w postaci podstawy i pokrywy i jest plombowana w dwóch 

punktach. 

Pierwsza śruba pokrywy umieszczona u góry licznika jest obowiązkowa i plombowana przez 

producenta  licznika.  Obudowa  licznika  nie  może  zostać  otwarta  bez  zerwania  tej  plomby. 

Drugi punkt plombowania jest umieszczony za pokrywą zacisków; wykorzystanie tego punktu 

plombowania jest opcjonalne, albo podczas produkcji, albo prez instalatora. 

Punkty plombowania pokazano w dokumentacji nr 10244/10-01. 

Ponadto w pkt 2  instrukcji dla licznika jednofazowego 

dotyczącego plomb: 

Plombowane są obie śruby pokrywy licznika, zgodnie z dokumentem nr 10163/5-05. 

Gdy  licznik  jest  wyposażony  w  moduł  E35C,  mają  zastosowanie  także  wymagania 

plo

mbowania zgodnie z rozdziałem 1.4.9. 

Odwołujący  stwierdził,  że  skoro  obudowa  licznika  nie  może  zostać  otwarta  bez 

zerwania plomby 

to z powyższego jednoznacznie wynika, że obudowa może zostać otwarta 

z zerwaniem plomby. 

 W  odniesieniu  do  licznika  3-fazowego 

Odwołujący  zrelacjonował,  że  w  instrukcji 

obsługi  przedstawiono  schemat  obudowy  {powielony  w  odwołaniu}  wskazujący  na 

zastosowanie  w  licznikach  „śrub  z  możliwością  plombowania  (plomba  producenta  lub 

legalizacyjna)”: 

Odwołujący  wywiódł,  że  zapobieżenie  ingerencji  osób  trzecich  w  układ  pomiarowy 

licznika,  tj

.  jego  elementy  wewnętrzne,  jest  kluczowe  dla  dostawcy  energii  elektrycznej. 

W praktyce jednak podmioty taki

e jak Zamawiający nie mają dostatecznych kompetencji, aby 

samodzielnie  orzec,  czy  ingerencja  w  rzeczywistości  nastąpiła.  W  przypadku  podejrzenia, 

że sytuacja  taka  wystąpiła,  licznik  jest  umieszczany  w  tzw.  bezpiecznej  kopercie  (która 

zostaje zaplombowana) 

i przesyłany do laboratorium, które posiada stosowne uprawnienia w 

zakresie badań mechanoskopijnych.  

Odwołujący zarzucił, że Zamawiający mógł tak postąpić w związku z wyżej opisanymi 

wątpliwościami  w  celu  ustalenia,  czy  oferowane  liczniki  nierozbieralne,  czy  tylko  ich 

demontaż jest utrudniony, jednakże nie podjęto jakichkolwiek działań w tym zakresie. 

{ad pkt 4 listy zarzutów} 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  nierówne  traktowanie  wykonawców,  które 

polegało  na  całkowicie  odmiennym  sposobie  oceny  złożonych  ofert.  W  przypadku  oferty 

Odwołującego,  pomimo  stwierdzenia  spełnienia  wymogu  w  zakresie  listwy  zaciskowej 

oparciu  o przewidziany  w  SIWZ  sposób  weryfikacji (badanie próbki),  Zamawiający  uznał, 


że wymóg ten jest jednak niespełniony w oparciu o treść załączonych do oferty certyfikatów 

MID (jakkolwiek one również potwierdzały, że omawiane wymogi są spełnione). 

Całkowicie  inaczej  postąpił  Zamawiający  w  przypadku  oceny  oferty  Landis+Gyr 

Pomimo  ewidentnych  wątpliwości  co  do  określonych  cech  (demontowalności  obudowy), 

które  wskazywały  na  sprzeczność  z  wymogami  Zamawiającego,  nie  podjął  się  on  analizy 

treści  tych  samych  dokumentów,  co  w  przypadku  oferty  Odwołującego,  a która  dowiodłaby 

niezgodności oferty Landis+Gyr z SIWZ.  

Zamawiający  na  posiedzeniu  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc 

o jego oddalenie 

w szczególności z następujących powodów.  

{ad pkt 1 listy zarzutów} 

Zamawiający  potwierdził,  że  w  sposób  świadomy  określił  sposób  weryfikacji 

spełnienia  wymogów  określonych  w  pkt  1.30  i  2.30  OPZ  poprzez  badanie  techniczne 

wzorów.  Zamawiający  ma  bowiem  świadomość,  że  nie  wszystkie  jednostki  notyfikowane, 

o kt

órych  mowa  w  przepisie  art.  23  dyrektywy  2004/22/WE  lub  2014/32/UE  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  {dalej:  „dyrektywa  MID”}  umieszczają  w  certyfikatach  badania 

t

ypu/projektu,  o  których  mowa  w  dyrektywie  MID  informacje  na  temat  budowy  listwy 

zaciskowej  li

cznika.  W  ocenie  Zamawiającego  wymóg  udowodnienia  spełnienia  wymogów 

określonych  w  pkt  1.30  i  2.30  przez  przedłożenie  certyfikatu  badania  typu/projektu 

zawierającego  informacje  w  tym  zakresie,  mogłoby  stanowić  czynnik  ograniczający 

konkurencję,  który  utrudniałby  wielu  podmiotom  wzięcie  udziału  w  postępowaniu  oraz 

uzyskanie zamówienia. 

Zamawiający  podkreślił,  że  wymagał  w  OPZ,  aby  oferowane  liczniki  były 

dopuszczone  do  obro

tu  i  użytkowania  na  podstawie  oceny  zgodności  z  wymaganiami 

zasadni

czymi Dyrektywy MID. Według Zamawiającego ponieważ treść certyfikatów badania 

typu  (p

rojektu)  przedłożonych  przez  Odwołującego  dla  zaoferowanych  liczników  jasno 

wskazu

ją,  do  jakich  przekrojów  przewodów  używanie  listew  zaciskowych  zostało 

dopuszczone, co oz

nacza, że nie jest dopuszczalne w świetle dyrektywy MID stosowanie ich 

do przewodów o innych przekrojach. 

Badanie  techniczne  dokonywane  przez  Zamawiającego  w  istocie  zweryfikowało 

pozytywnie możliwość podłączenia do oferowanych liczników przewodów  o wymaganych w 

SIWZ  przekrojach. 

Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  przedłożone  przez  Odwołującego 

certyfikaty  zgodn

ie  z  wymaganiami  Zamawiającego  stanowią  podstawę  dopuszczenia 

liczników  do  obrotu  jedynie  w  ograniczonym  zakresie.  Wymagania  Zamawiającego 


sprecyzowane w pkt 1.30 i 2.30 OPZ wskazują zaś jednoznacznie na zamiar Zamawiającego 

używania  liczników  przy  użyciu  przewodów  o  przekroju  odbiegającym  od  wskazanego 

w certyfikatach  przedstawionych  przez 

Odwołującego.  Oznacza  to,  że  zaoferowane  przez 

Odwołującego  produkty  nie  mogłyby  być  używane  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  jego 

założeniami wyrażonymi jasno i precyzyjnie w SIWZ. 

Zdaniem  Zamawiającego  z  oczywistych  przyczyn  dokonywane  przez  niego  badanie 

techniczne z

ostaje ograniczone do działań możliwych i niezbędnych z punktu widzenia celu 

postępowania, tj. do próby podłączenia do licznika różnych przekrojów przewodów. Badanie 

typu  dokonywane  na  potrzeby  wydania  certyfikatów  ma  natomiast  dużo  szerszy, 

kompleksowy  zakres.  Wydawany  na  jego  podstawie  certyfikat  badania  typu/projektu 

potwierdza  zgodność  danego  urządzenia  z  wymaganiami  norm  oraz  warunkuje  jego 

wprowadzenie  do  obrotu.  Jeżeli  zatem  certyfikaty  zawierały  ograniczenia  w  zakresie 

przekrojów  przewodów,  do  których  listwy  zaciskowe  mogą  zostać  stosowane,  ma  to 

podstawę  w  dokonanym  przez  jednostkę  certyfikującą  badaniu  o  znacznie  szerszym 

zakresie,  aniżeli  badanie  przeprowadzone  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania, 

Stosowanie 

więc takiej listwy zaciskowej do przewodów o innym przekroju, aniżeli wskazane 

w  certyfikacie, 

może  prowadzić  do  naruszenia  bezpieczeństwa  odbiorców  energii 

elektrycznej.  

Według  Zamawiającego  powyższe  stanowi  naruszenie  wymogu  dopuszczenia 

oferowanych  li

czników  do  obrotu  i  użytkowania,  jaki  został  zawarty  w  pkt  1.1  i  2.1  OPZ. 

Oczywiste  jest  bowiem,  że    należy  go  rozumieć  w  ten  sposób,  że  konieczne  jest 

dopuszczenie do obrotu i użytkowania licznika w sposób i w zakresie wynikającym z SIWZ 

OPZ,  nie  zaś  w  dowolny  sposób  i  w  odmiennym  zakresie.  Skoro  certyfikaty  zawierają 

ograniczenia zastosowania 

liczników lub też ich części,  nie jest możliwe, aby Zamawiający, 

ignorując  w  ten  sposób  prawidła  certyfikacji,  badał  zgodność  oferowanego  urządzenia 

z wymogami SIWZ i OPZ w oderwaniu od ich normatywnych  

Zamawiający  stanął  na  na  stanowisku,  że  już  pytanie  zadane  przez  Odwołującego, 

zawarte w  wiadomości e-mail z 6 sierpnia 2018 r. r. zostało sformułowane w sposób, który 

miał  na  celu  swoiste  odwrócenie  uwagi  od  konieczności  weryfikacji  zgodności  parametrów 

of

erowanych liczników wynikających z certyfikatów z wymogami SIWZ i OPZ: 

W  odpowiedzi  z  9  sierpn

ia  2018  r.  na  to  pytanie  Odwołującego  Zamawiający 

podtrzymał  więc  stanowisko  wyrażone  w  OPZ  w  zakresie  sposobu  weryfikacji  wymagań 

zawarty

ch  w  1.30  i  2.30  OPZ  co  do  minimalnych  i  maksymalnych  przekrojów  przewodów 

stosowanych do liczników poprzez wykonanie badania technicznego. Nie wpływało to jednak 

na  wymóg  przedstawienia  przez  Odwołującego  certyfikatu  MIDI  stanowiącego  podstawę 

dopuszczenia do obrotu i użytkowania w sposób zamierzony przez Zamawiającego, a jasno 


wynikający z SIWZ. 

{ad pkt 2 listy zarzutów} 

Zamawiający  podkreślił,  że  wymagał,  aby  oferowane  liczniki  były  dopuszczone  do 

obrotu użytkowania na podstawie oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 

MID,  a  także  żeby  liczniki  posiadały  na  tabliczce  znamionowej  oznaczenie  CE  oraz 

dodatkowe  oznaczenie  metrologiczne.  Zgodnie  z  motywem  34  dyrektywy  MID  oznaczenie 

CE  oraz  oznaczenie  metrologiczne  jest  najważniejszą  cechą  dopuszczającą  przyrząd 

pomiarowy 

(w tym licznik) do użytkowania. Oznakowanie CE oraz dodatkowe oznakowanie 

metrologiczne,  wskazujące  na  zgodność  przyrządu  pomiarowego,  są  widoczną 

konsekwencją  całego  procesu  obejmującego  ocenę  zgodności  w  szerokim  znaczeniu. 

Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE i jego związek z innymi rodzajami oznakowania 

określono w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008.  

Zgodnie  z  art.  20  dyrektywy  MID 

zgodność  przyrządu  pomiarowego  z  niniejszą 

dyrektywą  wskazana  jest  przez  obecność  na  nim  oznakowania  CE  i  dodatkowego 

oznakowania metrologicznego, o którym mowa w art. 21. Z kolei zgodnie z przepisem art. 22 

ust.  3  dyrektywy  MID  oznakowanie  CE  oraz  dodatkowe  oznakowanie  metrologiczne 

umieszcza się przed wprowadzeniem przyrządu pomiarowego do obrotu. 

Zamawiający wskazał, że wraz z ofertą Odwołujący złożył wzory liczników, w których 

oznaczenia  metrologiczne  przedstawione  jest  w  postaci 

„MXX”,  co  stanowi  oznaczenie 

niezgodne  z  przepisami  dyrektywy  MID  oraz  z  c

ertyfikatami  złożonymi  przez  niego  wraz 

ofertą.  Innymi  słowy  można  stwierdzić,  że  liczniki  z  oznaczeniem  „MXX”  nie  są 

wprowadzone  do  obrotu. 

Analizując  zdjęcia  liczników  będących  przedmiotem  certyfikacji 

Zamawiający  jednoznacznie  stwierdził,  że  na  badanych  w  ramach  procesu  certyfikacji 

próbkach  naniesione  są  prawidłowe  i  zgodne  z  dyrektywą  MID  oznaczenia  metrologiczne 

w postaci oznaczenia 

„M16” wskazania 2016 jako roku produkcji oraz napisu „sample”. 

W  ocenie  Zamawiającego  wyjaśnienia  Wykonawcy  przedstawione  w  piśmie 

z 5 

października  2018  r.  oraz  powtórzone  w  odwołaniu  nie  są  wystarczające.  W 

szczególności  nie  wpływa  na  powyższą  ocenę  przedstawione  przez  Odwołującego  pismo 

producenta  ISKRAEMECO  z  1  sierpnia  2018  r., 

z którego wynika, że producent świadomie 

nie nadrukował po literze M dwóch cyfr oznaczających rok wprowadzenia do obrotu. 

Zamawiający  podniósł,  że  przedstawienie  produktów  przez  wykonawców 

składających  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  ma  na  celu  umożliwienie  mu  

weryfikacji  w  praktyce,  czy  odpowiadają  one  parametrom  wskazanym  w  ofertach  i  czy 

spełniają  wymogi  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Co  więcej, 

sprzeczność  wzorca  z  certyfikatem  MID  budzi  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  objęcia 


egzemplarza  będącego  wzorcem  certyfikacją,  a  co  za  tym  idzie,  dopuszczenia  tego 

egzemplarza do obrotu i użytkowania, 

Zamawiający  dodał,  że  w  żadnym  z  dotychczas  przeprowadzonych  przez  niego 

postępowaniu  przetargowym,  również  z  udziałem  Politechu,  nie  zdarzyło  się,  żeby 

oferowane  wzorce  nie  posiadały  prawidłowego  oznaczenia  metrologicznego  zgodnego 

dyrektywą MID oraz z certyfikatem badania typu (moduł B) lub badania projektu (moduł H),  

Zamawiający zauważył, że pomimo umieszczenia na rysunku poglądowym oznaczeń „20XX” 

oraz 

„MXX”,  zamieszczone  w  certyfikatach  zdjęcia  konkretnych  liczników  stanowiących 

próbki  zawierają  już  zgodne  z  dyrektywą  MID  oznaczenia  „2016”  i  „M16”,  zdeterminowane 

datą wytworzenia tych konkretnych egzemplarz. Natomiast rysunek stanowi jedynie schemat 

tabliczki znamionowej licznika. 

Zamawiający  podał,  że  zgodnie  z  pkt  4,2.1.10  SIWZ  wymagał  złożenia  po  jednym 

egzemplarzu  („Wzorzec")  oferowanych  1-fazowych  i  3-fazowych  liczników  energii 

elektrycznej  z  wbudowanym  modemem  GPRS/UMTS  wraz  z  wszelkimi  niezbędnymi 

licencjami  /  wyposażeniem  liczników  (z  wyłączeniem  sondy  optycznej),  bez  których  nie 

będzie  możliwe  sprawdzenie  jego  pełnej  funkcjonalności  i  wykonanie  testów 

sprawdzających. 

Dla Zamawiającego nie ulega jednak wątpliwości, że wzorzec dołączony do oferty ma 

również  stanowić  pierwowzór  dla  dostaw  w  przypadku  udzielenia  zamówienia  danemu 

wykonawcy.  Zamawiający  wymagał  złożenia  wzorców  spełniających  wszystkie   wymagania 

określone OPZ również  po  to,  aby  w  przypadku zawarcia  umowy  w  wybranym  wykonawcą 

mogły  posłużyć  do  oceny  dostarczanych  liczników.  Stąd  w  §  3  ust.  6  umowy  stanowiącej 

załącznik  nr  5  do  SIWZ  zawarł  postanowienie  w  brzmieniu:  Zamawiający  zastrzega  sobie 

możliwość  sprawdzenia  w  każdym  czasie,  w  trakcie  obowiązywania  Umowy,  źródła 

pochodzenia Urządzeń (producenta) oraz zgodności dostawy z dostarczonymi wraz z ofertą 

próbkami Urządzeń.  

Zamawiający  dodał,  że  po  zakończeniu  realizacji  umowy  będą  one  zwracane 

wykonawcy,  a  wzorce 

złożone  przez  innych  oferentów,  również  zostają  im  zwrócone,  co 

wynika 

przede wszystkim z użytego przez niego pojęcia „wzorzec”, które wedle słownikowej 

definicji  oznacza  „wzór,  schemat  mogący  być  normą  da  innych  przedmiotów  albo  zjawisk 

danego  typu

”.  Wobec  tego  Odwołujący  powinien  był  jako  wzorzec  załączyć  do  oferty 

pełnowartościowe  egzemplarze  oferowanych  liczników,  takie  same,  jak  te  które  były 

przedmiotem  certy

fikacji.  Za  takie  zaś  z  całą  pewnością  nie  można  uznać  egzemplarzy 

nies

pełniające  wymogów  zawartych  w  dyrektywie  MID,  sprzecznych  z  certyfikatami,  a 

konsekwencji będącymi egzemplarzami niedopuszczonymi do obrotu. 

Według  Zamawiającego  z  całą  pewnością  nie  ma  przeciwwskazań,  aby  dla  celów 


demonstracyjnych na wskazanych w art. 7 ust. 5 dyrektywy MID przypadkach (tj. na targach 

handlowych,  wystawach,  pokazach  lub  podobnych  imprezach)  s

tosować  dowolne 

ur

ządzenia,  niespełniające  wymagań  określonych  w  przepisach  tej  dyrektywy    (które 

związku  z  tym  nie  mogą  być  wprowadzane  do  obrotu  i  użytkowania  ani  używane  do 

rozliczeń).  Zamawiający  podkreślił  jednak  z  całą  mocą,  że  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  nie  stanowi  „podobnej  imprezy”  w  rozumieniu  przywołanego 

przepisu, gdyż nie jest organizowane w celach demonstracyjnych, a w celu wyboru dostawcy 

urządzeń  spełniających  konkretne  wymogi  zdeterminowane  określonymi  potrzebami 

podmiotu, który to postępowanie organizuje. Wobec tego egzemplarz urządzenia, który jest 

przedstawiany  jako  wzorzec  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  powinien  być 

egzemplarzem pełnowartościowym, zawierającym wszystkie cechy oferowanego urządzenia. 

Zdaniem Zamawiającego postanowienie SIWZ w zakresie wymogów dot. wzorca były 

nad wyraz precyzyjne. Wymagane były wzorce urządzeń, na których podstawie będą później 

dostraj

ane urządzenia zgodne z przedstawionym certyfikatem MID. Intencją Zamawiającego 

przy  ogłaszaniu  postępowania  przetargowego  nie  było  przeprowadzanie  pokazów, 

demonstracji,  innych 

imprez  w  związku  z  urządzeniem,  a  wykonanie  konkretnych  badań 

technicznych, 

mających  na  celu  weryfikację  oferowanych  wzorców  liczników  zgodnych 

z certyfikatami MID oraz SIWZ (OPZ). 

Zamaw

iający  stwierdził,  że  deklaracje  i  oświadczenia  producenta  nie  mają  w  tym 

przypadku żadnego znaczenia.  

Według  Zamawiającego  jego  wątpliwości,  czy  oferowany  licznik  posiada  ważne 

aktualne  certyfikaty  MID  są  jak  najbardziej  uzasadnione.  Zamawiający  nie  może  mieć 

żadnej pewności, czy produkt, który został przedstawiony jako wzorzec, a który nie posiada 

poprawnego  dodatkowego  oznakowania  metrologicznego,  a  co  za  tym  idzie  nie  jest 

dopuszczony  do  obrotu  i 

użytkowania,  różni  się  w  tym  zakresie  od  produktu  docelowego. 

Innymi  słowy,  Zamawiający  na  podstawie  oceny  przedstawionego  przez  Odwołującego 

wzorca nie ma możliwości zweryfikowania, czy oferowane urządzenia będą spełniać wymogi 

w zakresie dodatkowego oznakowania metrologicznego. 

Dla Zamawiającego powołanie się przez Odwołującego na art. 7 ust. 5 dyrektywy MID 

należy  uznać  za  potwierdzenie  przez  niego,  że  jako  wzorzec  przedstawiony  został  przez 

niego  produkt  niezgodny  z  przepisami  dyrektywy  MID,

,  a  zatem  niespełniający  wymogów 

SIWZ. Tym samym odrzucenie oferty 

jest właściwe. 

Zamawiający wskazał, że złożenie wzorca z danym określeniem metrologicznym nie 

generuje  konieczności  dostarczenia  przez  wykonawcę  w  ramach  realizacji  zamówienia 

w

szystkich  egzemplarzy  urządzeń  z  identycznym  oznaczeniem.  Dwoma  symbolami 

nast

ępującymi  po  symbolu  M  oznacza  się  bowiem  bieżący  rok  produkcji  oraz  rok  nadania 


cechy  metrologicznej.  Symbole  umieszczone  na  poszczególnych  egzemplarzach  mogą 

zatem  różnić  się,  w  zależności  od  tego,  kiedy  dany  egzemplarz  został  wyprodukowany. 

Istotne  jest  jednak,  aby  oznacz

enie  na  każdym  egzemplarzu  zostało  ustalone  według  tej 

samej  zasady, 

a  nie  w  sposób  dowolny.  Umieszczenie  prawidłowego  symbolu  na  wzorcu 

potwierdzałoby  wyprodukowanie  egzemplarza  będącego  wzorcem  w  konkretnym  roku, 

jednocześnie spełnienie przez ten egzemplarz wymogu dot. oznaczenia określonego w art. 

21 ust. 2 dyrektywy MID. 

{ad pkt 3 listy zarzutów} 

Zamawiający stwierdził, że licznik Landis+Gyr odpowiadała wymaganiom wyrażonym 

w  punktach  1.54g  i  2.54g  OPZ,  zgodnie  z  którymi  Zamawiający  wymaga,  aby  liczniki 

rozbieralną  obudową  posiadały  czujnik  zdjęcia  obudowy  licznika.  Wymaganie  to  nie 

dotyczy zatem oferowanych przez wykonawców liczników z nierozbieralną obudową. 

Zamawiający podkreślił, że w żadnym punkcie SIWZ nie określił wymagań  odnośnie 

sposobu  realizacji  n

ierozbieralności  urządzenia,  która  może  być  realizowana  na  wiele 

sposobów,  np.  poprzez  klejenie  obudowy,  zgrzewanie  obudowy,  czy  zastosowanie  śrub 

łbem  zrywalnym. Wszystkie  te  powyższe  metody  są  akceptowane  przez  Zamawiającego. 

Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  dotychczas  akceptował  wszystkie  powyższe  sposoby 

zabezpieczenia licznika przed nieautoryzowanym rozebraniem licznika.  

Zdaniem Zamawiającego zastosowane przez firmę Landis+Gyr naklejki hologramowe 

nie są plombami w myśl dyrektywy MID lub Certyfikatów badania typu/projektu, gdyż żadne 

plomby hologramowe tzw. MID nie posiadają numerów seryjnych, a jedynie logo producenta, 

co  można  zauważyć  u  innych  producentów  liczników.  Nieprawdą  jest  też,  że  dla  liczników 

z nieotwieralna obu

dową plomby zabezpieczające nie są stosowane ( 

Zamawiający  przywołał  art.  18  pkt  4  dyrektywy  MID,  zgodnie  z  którym  producent 

wskazuje miejsc

e naniesienia oznaczeń i plomb. Zwrócił uwagę, że ten wymóg Landis+Gyr 

spełnia, gdyż sposób plombowania określony jest w pkt 2 rozdziału pt. „Plomby Certyfikatu 

WE  badania  typu

”.  Stąd  opisany  w  odwołaniu  sposób  plombowania  w  żaden  sposób  nie 

świadczy o tym, że licznik nie jest nierozbieralny. 

Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  Odwołujący  pomija  niezwykle  istotną  w  tym 

kontek

ście  okoliczność,  że  liczniki  będące  przedmiotem  tego  postępowania  przetargowego 

są  wyposażone  w  modemy  komunikacyjne  realizujące  zdalny  odczyt  danych  pomiarowych 

liczników. Liczniki takie są odczytywane zdalnie przez Zamawiającego z częstotliwością co 

n

ajmniej raz na dobę, a system odczytowy Zamawiającego jest ustawiony na wyszukiwanie 

wszelkich  nieprawidłowości  w  pracy  licznika.  Zamawiający  nadmienił  również,  że  liczniki 


zaoferowane  przez  Przystępującego  posiadają  również  czujnik  zdjęcia  osłony  listwy 

zaciskowej wymagany w punkcie 1.54f i 2.

54f. Otwarcie obudowy licznika (nawet gdyby była 

ona  rozbieralna  w  rozumieniu  pkt  1.

54g  i  2.54g  OPZ)  nie  mogłoby  nastąpić  bez 

wcześniejszego  zdjęcia  osłony  listwy  zaciskowej.  Dlatego  też  Zamawiający  większy  nacisk 

położył  na  posiadanie  przez  licznik  właśnie  sygnalizacji  zdjęcia  osłony  listwy  zaciskowej, 

mniejszy na sygnalizację otwarcia obudowy, nie wymagając tej funkcjonalności w stosunku 

do liczników z nierozbieralną obudową. 

Zamawiający  oświadczył,  że każda  ewentualna  próba ingerencji  do  wnętrza licznika 

oferowanego  przez  Przystępującego  wymaga  podjęcia  następujących  czynności: 

(i) 

zerwania  plomb  Zamawiającego  (Zamawiający  stosuje  plomby  z  tworzywa  sztucznego 

możliwe  do  jednorazowego  zastosowania  posiadające  unikalny  numer  fabryczny), 

(ii) 

otwarcia  osłony  skrzynki  zaciskowej  (co  spowoduje  zadziałanie  sygnalizacji  licznika 

zgodnej  z  wymaganiami  zawarty

mi  w  punkcie  1.54f  i  2.54f  OPZ),  (iii)  wyjęcia  modułu 

komunikacyjnego (co spowoduje zadziałanie dodatkowej sygnalizacji licznika), (iv) zerwania 

plomb  na  obudowie  licznika  oraz,  co  najistotniejsze,  (v)  podjęcia  próby  sforsowania  śrub 

łbem  zrywalnym.  Wszystkie  te  działania  odbywać  się  muszą  w  miejscu  zainstalowania 

licznika,  które  w  przeważającej  większości  przypadków  znajdują  się  w  trudnej 

do 

swobodnego dostępu szafce licznikowej. Dodatkowo licznik energii elektrycznej znajduje 

się  pod  napięciem,  co  stanowi  istotne  utrudnienie  w  swobodnym  manipulowaniu  przy 

liczniku.  Nie  pozostaj

e  to  więc  bez  wpływu  na  ocenę,  czy  zastosowane  w  danym  liczniku 

rozwiązanie jest wystarczające dla realizacji nierozbieralności licznika. 

Zamawiający  podsumował,  że  uważa  więc  obudowy  liczników  zaoferowanych  przez 

firmę Landis+Gyr za spełniające wymagania nierozbieralności w rozumieniu pkt 1.54g i 2,54g 

OPZ W opinii Zamawiającego nierozbieralność obudów produktów, jakimi są liczniki energii 

elektrycznej, nie polega na całkowitej niemożności ich rozebrania, gdyż osiągnięcie takiego 

stanu  nie  jest  w  praktyce  możliwe.  Niezależnie  od  sposobu  wykonania  i  zamontowania 

obudowy,  jej  rozebranie  lub  demontaż  będzie  zawsze  możliwe  przy  zastosowaniu  technik 

mniej  lub  bardziej  inwazyjnych  (np.  rozcięcie,  przewiercenie  czy  rozbicie).  Stan 

nierozbieralności  pożądany  przez  Zamawiającego  może  być  natomiast  osiągnięty  poprzez 

zastosowanie takich r

ozwiązań, które poinformują Zamawiającego o takiej próbie (np. takich, 

jak określone w wymaganiach zawartych w pkt 1.54f i 2.54f, które urządzenia zaoferowane 

przez Przystępującego spełniają). 

28  grudnia  2018  r.  Landys+Gyr 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłosił  w  formie 

pisemnej  do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  jako 


bezzasadnego.  

Wobec  dokonania  zgłoszenia  w  odpowiedniej  formie,  z  zachowaniem  3-dniowego 

terminu  oraz 

przy  dopełnieniu  wymogu  przekazania  jego  kopii  Stronom  postępowania  (art. 

185  ust.  2  pzp) 

–  Izba  nie  stwierdziła  nieskuteczności  przystąpienia,  co  do  którego  nie 

zgłoszono również opozycji.  

Ponieważ  odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych  i  wpis  od  niego  został 

uiszczony 

– podlegało rozpoznaniu przez Izbę. 

Ponieważ  odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  a  wpis  od  niego  został 

uiszczony 

– podlegało rozpoznaniu przez Izbę. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem odwołania, o których mowa w art. 189 ust. 2 pzp, nie zgłoszono w tym zakresie 

odmiennych wniosków.  

Z  uwagi  na  brak  podstaw  do  odrzucenia  odwołania  lub  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  Izba  przeprowadziła  rozprawę,  podczas  której  wszyscy  uczestnicy  sporu 

podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z 

udziałem  Stron  i  Przystępującego,  uwzględniając 

zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia 

i stanowiska zawarte w 

odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, piśmie Przystępującego, 

także  wyrażone  ustnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w  protokole,  Izba  ustaliła  i 

zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  przepisem  art.  179  ust.  1  pzp  o

dwołującemu  przysługuje  legitymacja 

do 

wniesienia  odwołania,  gdy  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

W  ocenie  Izby  Odwołujący  ma  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia, 

gdyż  złożył  ofertę,  która  według  kryteriów  oceny  ofert  mogłaby  zostać  uznana  za 

najkorzystniejszą, gdyby nie została odrzucona. Jednocześnie czynność ta, która objęta jest 

zarzutami  odwołania,  naraża  Odwołującego  na  szkodę,  gdyż  uniemożliwia  uzyskanie 

odpłatnego zamówienia publicznego, na co mógłby w przeciwnym razie liczyć. 

Izba 

stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

{rozstrzygnięcie zarzutów z pkt 1 i 2 listy zarzutów}  


Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, gdyż żadna z dwóch podstaw 

faktycznych opisanych w uzasadnieniu  decyzji 

Zamawiającego nie świadczy o niezgodność 

treści  oferty  Politechu  z  treścią  s.i.w.z.  w  rozumieniu  powyższego  przepisu,  który  stanowi, 

że zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp.  

Skład  orzekający  Izby  podziela  utrwalony  w  doktrynie  i  orzecznictwie  pogląd, 

że zarówno treść s.i.w.z., jak i treść oferty stanowią merytoryczne postanowienia oświadczeń 

woli o

dpowiednio: zamawiającego, który w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia 

precyzuje,  jakiego  świadczenia  oczekuje  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia w razie 

wyboru 

złożonej  przez  niego  oferty  jako  najkorzystniejszej.  Wobec  tego  –  co  do  zasady  – 

porównanie  zaoferowanego  przez  wykonawcę  świadczenia  z  opisem  przedmiotu 

zamówienia,  sposobem  i  terminem  jego  realizacji  wymaganymi  przez  zamawiającego, 

przesądza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści s.i.w.z. – jest z nią zgodna.  

Aby  zapewnić  możliwość  sprawdzenia  zgodności  treści  oferty  z  treścią  s.i.w.z., 

ustawa  pzp  z  jednej  strony  obliguje  zamawiającego,  aby  prowadził  całe  postępowanie 

udzielenie zamówienia w formie pisemnej (art. 9 ust. 1 pzp), w tym przekazał i udostępnił 

specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (art.  37  ust.  1  i  2  pzp),  która  ma  zawierać 

szczególności  opis  przedmiotu  zamówienia,  określenie  terminu  wykonania  zamówienia, 

istotne warunki 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz opis sposobu przygotowania 

ofert  (art.  36  ust.  1  pkt  3,  4,  16  i  10  pzp).  Z  drugiej  strony  przepisy  zastrzegają  dla  oferty 

składanej  przez  wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  formę 

pisemn

ą pod rygorem nieważności (art. 18 pkt 4 z przepisów przejściowych ustawy z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  pzp),  a  treść  takiej  oferty  musi  odpowiadać  treści 

specyfikacji (art. 82 ust. 3 pzp). 

W  doktrynie  i  orzecznictwie  przyjmuje  się  również,  że  rozumienie  terminu  oferta 

należy  opierać  na  art.  66  §  1  Kodeksu  cywilnego,  zgodnie  z  którym  jest  nią  oświadczenie 

drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Z uwagi 

na 

odpłatny charakter zamówień publicznych, nieodzownym elementem treści oferty będzie 

zawsze  określenie  ceny  za  jaką  wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zamawiane 

świadczenie.  W  pozostałym  zakresie  to  zamawiający  określa  w  s.i.w.z.  wymagany 

od 

wykonawcy  zakres i sposób konkretyzacji  oświadczenia woli, który  będzie podstawą dla 

oceny  zgodności  treści  złożonej  oferty  z merytorycznymi  wymaganiami  opisu  przedmiotu 

zamówienia.  W  szczególności  zamawiający  może  wymagać  skonkretyzowania  producenta 

oznaczenia  indywidualizującego  przedmiot  oferty  (np.  przez  wymaganie  podania 

producenta, typu lub modelu oferowanego urządzenia, jak w tym postępowaniu).  


W  ramach  wymaganego  od  wykonawcy  sposobu  potwierdzenia  treści  oferty  mieści 

się również oparte na art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp żądanie przez zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  jego  wymagań  (określonych  w  s.i.w.z.)  przez 

oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane.  Niezamknięty  katalog  tych  dokumentów 

został  określony  w  § 6  rozporządzenia  Ministra Rozwoju z  dnia 26  lipca  2016  r.  w  sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu 

udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  poz.  126)  {dalej:  „rozporządzenie  o  dokumentach”}. 

Dokumenty  te  co  do  zasady  należy  rozpatrywać  jako  kwalifikowaną  formę  potwierdzenia 

zgodności  oferowanego  świadczenia  z  wymaganym  przez  zamawiającego.  Zadeklarowana 

przez wykonawcę treść oferty musi w takim przypadku dodatkowo znaleźć potwierdzenie w 

dokumentach  pochodzących  co  do  zasady  od  niezależnego  od  wykonawcy  podmiotu 

zewnętrznego (co wprost wskazano przy określeniu rodzaju dokumentów wyliczonych w § 13 

ust. 1 pkt 2-

5 rozporządzenia o dokumentach, względnie w próbkach, opisach, fotografiach, 

planach,  projektach,  rysunkach,  modelach,  wzorach,  programach  komputerowych  oraz 

innych  podobnych  ma

teriałach,  których  autentyczność  musi  zostać  poświadczona  przez 

wykonawcę na żądanie zamawiającego (rodzaje środków dowodowych wymienione w § 13 

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach). 

W  konsekwencji  brak  takiego  kwalifikowanego  potwierdzenia  również  jest  podstawą 

do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią s.i.w.z., co przejawia się zarówno w aspekcie 

formalnym 

–  niezgodności  z  postanowieniem  formułującym  żądanie  złożenia  takich 

dokumentów,  jak  i  przede  wszystkim  materialnym  –  niewykazaniu  zgodności  oferowanych 

produktów  z  wymaganiami  zamawiającego  w  zakresie  parametrów,  które  miały  znaleźć 

potwierdzenie  w  tych  dokumentach.  Przy  czym  konieczne  jest,  aby  składane  dokumenty 

dotyczyły  tych  samych  urządzeń,  które  zostały  sprecyzowane  w  ofercie.  Zatem 

kon

sekwencją niezłożenia dokumentu, który będzie potwierdzał treść oferty jest konieczność 

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp jako nieodpowiadającej treści 

specyfikacji, z zastrzeżeniem zastosowania procedury z art. 26 ust. 3 pzp, jeżeli nie prowadzi 

to  do  zmiany  treści  oferty.  Tryb  ten  nie  może  służyć  bowiem  obejściu  braku  należytego 

sprecyzowania  treści  oferty,  gdyż  dokumenty  te  służą  potwierdzeniu  treści  oferty,  a  nie  jej 

rekonstruowaniu  na  ich  podstawie.  W  szczególności  w  systemie  oceny  ofert,  w  którym 

dokumenty te nie są składane wraz z ofertą, ale na późniejszym etapie, prowadziłoby to do 

obejścia  zakazów  wynikających  z  art.  87  ust.  1  zd.  2  pzp,  a  w  konsekwencji  naruszeniu 

zasad wynikających z art. 7 ust. 1 pzp.  

Dla zastosowania podstawy odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp konieczne jest 

również  uchwycenie,  na  czym  konkretnie  niezgodność  pomiędzy  ofertą  wykonawcy 

specyfikacją  zamawiającego  polega,  czyli  co  i  w  jaki  sposób  w  ofercie  nie  jest  zgodne 


z konkretnie  wskazanymi,  skwantyfikowanymi  i  jednoznacznie  ustalonymi  postanowieniami 

s.i.w.z. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać 

od 

wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2  pzp,  dokonywanie  jakiejkolwiek  zmiany  w  jej  treści. 

wyjątkiem  trybu  dialogu  konkurencyjnego  zmiany  te  sprowadzają  się  de  facto 

do uregulowanej w art. 87 u

st. 2 pkt 3 pzp, do którego wprost odesłano również w art. 89 ust. 

1  pkt  2  pzp,  instytucji  poprawienia  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty 

ze 

specyfikacją,  co  nie  może  jednak  powodować  istotnej  zmiany  treści  oferty.  W  rezultacie 

odrzuceniu  podlega  z

atem  wyłącznie  oferta,  której  treść  jest  niezgodna  z  treścią  s.i.w.z. 

sposób  zasadniczy  lub  nieusuwalny,  gdyż  obowiązkiem  zamawiającego  jest  poprawienie 

złożonej ofercie niezgodności z s.i.w.z. niemających istotnego charakteru. Poprawienie jest 

zatem  dopuszczalne  w  takim  zakresie,  w  jakim  nie  stanowi  naruszenia  zasad  prowadzenia 

postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz 

przejrzystości. 

Zdaniem  Izby 

z  s.i.w.z.,  w  tym  z  załącznika  A  zawierającego  opis  przedmiotu 

zamówienia  wynika,  że  ogólne  wymaganie  techniczne  opisane  w  pkt  1.1.3  (odpowiednio 

w pkt 2.1.3 dla licznika 3-

fazowego) ogranicza się do sprawdzenia w oparciu o tzw. certyfikat 

MID,  czy  oferowany  przez  danego  wykonawcę  licznik,  sprecyzowany  co  do  typu  (modelu) 

urządzenia  i  jego  producenta  w  ofercie,  jest  dopuszczony  do  obrotu  i  użytkowania 

na 

podstawie  oceny  zgodności  z  wymaganiami  zasadniczymi  Dyrektywy  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  2014/32/UE  z  dnia  26  lutego  2014  r.  w  sprawie  harmonizacji 

ustawodawst

w  państw  członkowskich  odnoszących  się  do  udostępniania  na  rynku 

przyrządów pomiarowych (Dz. U. UE L 96/149) {tzw. „dyrektywy MID”}.  

W  sprawie  za  niesporne  należy  uznać,  że  wymagania  zasadnicze  określone  w  tej 

dyrektywie  nie  określają  wymaganego  dla  liczników  energii  elektrycznej  zakresu  przekroju 

przewodów,  które  można  podłączyć  do  listwy  zaciskowej  licznika.  Wymaganie  w  tym 

zakresie  zostało  odrębnie  opisane  w  pkt  1.30  (odpowiednio  w  pkt  2.30  dla  licznika 

fazowego) przez Zamawiającego, który jednocześnie określił, że podejmuje się weryfikacji 

jego spełnienia w drodze przeprowadzonego we własnym zakresie badania technicznego. 

W tych okolicznościach uznanie przez Zamawiającego, że doszło do niespełnienia pkt 

1.1  (odpowiednio  pkt  2.1  dla  licznika  3-fazowego)  {de  facto 

1.1.3  lub  2.1.3,  gdyż  treść 

podanego  uzasadnienia  nawiązuje  tylko  do  kwestii  dopuszczenia  do  obrotu  i użytkowania}, 

jak to określił, „w odniesieniu do pkt 1.30” (odpowiednio pkt 2.30 dla licznika 3-fazowego) nie 


znajdujące oparcia ani w treści dyrektywy  MID, ani w postanowieniach s.i.w.z. dotyczących 

opisu  przedmiotu  zamówienia  i  sposobu  weryfikacji  spełniania  postawionych  wymagań 

technicznych. 

Innymi  słowy  z  treści  załącznika  A  nie  wynika,  aby  zakres  tych  wymagań 

niejako krzy

żował się, wręcz przeciwnie, jest rozłączny, a sposób ich weryfikacji jest odrębny. 

rezultacie  Zamawiający  –  postępując  według  reguł  przez  siebie  określonych 

w s.i.w.z. 

– nie może przy pozytywnym wyniku badania technicznego co do spełniania przez 

dany  licznik  wymagania 

odnośnie  zakresu  przekrojów  przewodów,  które  można  podłączyć 

do  listwy  zaciskowej,  jednocześnie  wywieść  na  podstawie  treści  certyfikatu  MID,  w  którym 

wskazano węższy zakres średnicy przewodów, że licznik ten nie jest dopuszczony do obrotu 

użytkowania w odniesieniu do pełnego wymaganego w tym postępowaniu zakresu średnic 

przewodów. Innymi słowy  według s.i.w.z. w ramach weryfikacji spełniania wymagania z pkt 

1.1.3  (lub  2.1.3)  mieści  się  sprawdzenie  w  oparciu  o  certyfikat  MID,  czy  oferowany  licznik 

spełnia  wymagania  zasadnicze  dyrektywy  MID.  Natomiast  Zamawiający  wziął  na  siebie 

sprawdzenie techniczne

, czy do oferowanego licznika można podłączyć przewody o zakresie 

przekrojów, który określił adekwatnie do swoich potrzeb. 

Jak  wykazał  Odwołujący,  sytuacja  przedstawiałaby  się  odmiennie,  gdyby 

Zamawiający – tak jak uczynił to w równolegle prowadzonym postępowaniu dotyczącym tzw. 

liczników  komunalnych  –  ustalił,  że  dla  potwierdzenia  spełnienia  parametru  co  do  zakresu 

średnic  przewodów  przyłączeniowych  wymaga,  oprócz  pozytywnego  wyniku  badania 

technicznego, aby dodatkowo 

zakres ten znalazł odzwierciedlenie w certyfikacie MID.  

Ponadto  postępowanie  Zamawiającego  należy  uznać  za  działanie  w  złej  wierze 

uwagi  na  treść  uprzednio  udzielonych  przez  niego  wyjaśnień  treści  s.i.w.z.  Pytanie 

(oznaczone  w  piśmie  Zamawiającego  z  5  sierpnia  2018  r.  nr  24)  zadane  przez  Politech 

zmierzało do upewnienia się, czy spełnianie analogicznych wymagań z pkt 1.30 i 2.30 będzie 

w  tym  konkretnym  postępowaniu  rzeczywiście  weryfikowane  wyłącznie  w  oparciu 

przeprowadzone  przez  Zamawiającego  badanie  techniczne  (z  uwzględnieniem  treści  kart 

katalogowych oraz instrukcji obsługi), czy też również w oparciu o treść certyfikatu MID co do 

sugerowanych  średnic  przewodów.  Odpowiedź  Zamawiającego,  że  podtrzymuje  brzmienie 

postanowień  pkt  1.30  i  2.30,  w  dobrej  wierze  mogła  zostać  odczytana  jako  potwierdzenie, 

że spełnianie  parametrów  dotyczących  zakresu  średnic  przewodów  będzie  weryfikowane 

wyłącznie  w  toku  badania  technicznego,  a  zatem  nie  musi  znaleźć  odzwierciedlenia 

w certyfikacie MID. 

Tym samym Zamawiający nie może wyciągać względem Odwołującego negatywnych 

konsekwencji z faktu, że nie udzielił wyjaśnienia lub nie zmienił treści s.i.w.z. w taki sposób, 

aby 

uczynić  certyfikat  MID  punktem  odniesienia  dla  weryfikacji  spełnienia  wymagań 

określonych w pkt 1.30 i 2.30 OPZ. 


Zdaniem Izby również druga stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność próbek 

złożonych przez Politech, tym razem z pkt 1.1.4 opisu przedmiotu zamówienia, nie mieści się 

w  zakresie  zastosowania  art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp

,  gdyż  jest  jedynie  przejawem  skrajnie 

formalistycznego podejścia do badania oferty Politechu, które nie wskazuje na merytorycznie 

istotną rzeczywistą niezgodność treści tej oferty z treścią s.i.w.z. 

W  pierwszej  kolejności  należy  zaznaczyć,  że  niezależnie  od  tego,  jak  nazwać 

egzemplarze 

liczników składane przez wykonawców wraz z ofertą {Zamawiający nie ustrzegł 

się tu niekonsekwencji terminologicznej, gdyż według pkt 4.2.1.10 jest to „wzorzec”, a w § 3 

ust.  6  wzoru  umowy 

(załącznik  nr  5  do  s.i.w.z)  „próbka”},  poza  wszelkim  sporem  jest 

okoliczność, że nie podlegają one zaliczeniu na poczet realizacji dostaw przez wykonawcę, 

z  

którym zostanie zawarta umowa. Nie tracą zatem statusu próbki czy wzoru w rozumieniu 

§  13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, a te z istoty swej nie muszą być tożsame 

z przedmiotem dostaw

, którego zgodność z wymaganiami zamawiającego mają potwierdzać. 

Z  treści  pkt  4.2.1.10  s.i.w.z.  wynika,  że  oferta  musiała  zawierać  po  jednym 

egzemplarzu („Wzorcu”) oferowanych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej 

z  wbudowanym  modemem  GPRS/UMTS  wraz  z  wszelkimi  niezbędnymi  licencjami 

wyposażeniem liczników (z wyłączeniem sondy optycznej), bez których nie będzie możliwe 

sprawdzenie  jego  pełnej  funkcjonalności  i  wykonanie  testów  sprawdzających.  Powyższe 

postanowienie  ani  żadne  inne  zawarte  w  s.i.w.z.  nie  definiują,  co  należy  rozumieć  przez 

„badanie  techniczne”,  które  zostało  wskazane  w  załączniku  A  do  s.i.w.z.  jako  jeden 

ze 

sposobów  weryfikacji,  czy  oferowane  liczniki  spełniają  wymagania  techniczne  opisu 

przedmiotu  zamówienia.  Z  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  nie  wynika,  że  wzorce  złożone 

przez  Politech  uniemożliwiły  sprawdzenie  ich  pełnej  funkcjonalności  czy  wykonanie  testów 

sprawdzających. 

Poz

a  wszelkim  sporem  jest  okoliczność,  że  z  art.  21  ust.  2  dyrektywy  MID  wynika, 

że dodatkowe  oznakowanie  metrologiczne  ma  składać  się  z  dużej  litery  „M”  i  dwóch 

ostatnich  cyfr  roku  jego  naniesienia, 

a  według  art.  22  ust.  3  dyrektywy  MID  należy  je 

umieścić  przed  wprowadzeniem  przyrządu  pomiarowego  do  obrotu.  Jednocześnie  według 

definicji  zawartych  w  art.  4  dyrektywy  MID 

„wprowadzenie  do  obrotu”  oznacza  pierwsze 

udostępnienie przyrządu pomiarowego na rynku unijnym (pkt 6), a „udostępnienie na rynku” 

oznacza każde dostarczenie przyrządu pomiarowego do celów dystrybucji lub używania na 

rynku  unijnym  w 

ramach  działalności  handlowej,  odpłatnie  lub  nieodpłatnie  (pkt  5).  Należy 

jednak zauważyć, że powyższe wymagania co do oznaczenia metrologicznego odnoszą się 

do egze

mplarzy liczników, które będą świadczone w ramach umowy na ich dostawę zawartej 

z wybranym wykonawcą.  


Na

tomiast  nie  znajdują  one  zastosowania  w  stosunku  do  egzemplarzy  wzorcowych 

liczników albowiem te – z punktu widzenia dyrektywy MID – nie były wprowadzane do obrotu 

ani  do  użytkowania.  Wręcz  przeciwnie,  egzemplarze  wzorcowe  według  przywołanego 

powyżej postanowienia s.i.w.z. miały służyć sprawdzeniu spełniania przez oferowane liczniki 

wszystkich  wymaganych  funkcji  i  umożliwiać  przeprowadzenie  w  tym  celu  testów 

sprawdzających.  Z  tego  względu  wykonawcy  mogli  przedstawić  egzemplarze  wzorcowe 

liczników,  które  zostały  zabezpieczone  przez  producenta  w  celu  uniemożliwienia 

wprowadzenia  ich  do  obrotu.  W  tym  celu  producent  licznika  oferowanego  przez 

Odwołującego  zdecydował  się nie tylko  na  oznaczenie,  że jest to  „próbka” (ang. „sample”), 

ale  dodatkowo  na  użycie  w  oznaczeniu  metrologicznym  zamiast  cyfr  oznaczających  rok 

produkcji znaków „X”, co zostało Zamawiającemu jednoznacznie wyjaśnione przez Politech 

w toku badania jego oferty. 

W ocenie Izby mieści się to w ramach dopuszczonej w art. 7 ust. 

5  dyrektywy  MID 

prezentacji  przyrządów  pomiarowych  niezgodnych  z  tą  dyrektywą 

na 

targach handlowych, wystawach, pokazach lub podobnych imprezach, pod warunkiem że 

widoczne  ozn

aczenia  jasno  wskazują  niezgodność  przyrządu  i  brak  możliwości  jego 

udostępniania na rynku i oddawania do użytku przed doprowadzeniem do zgodności. 

W  §  3  ust.  6  wzoru  umowy  Zamawiający  zastrzegł  sobie  możliwość  sprawdzenia, 

każdym  czasie  w  trakcie  obowiązywania  umowy,  źródła  pochodzenia  liczników 

(producenta)  oraz  zgodności  przedmiotu  dostawy  z  dostarczonymi  wraz  z  ofertą  próbkami 

tych  liczników.  A  w  przypadku  gdy  dostarczane  liczniki  nie  będą  pochodzić  od 

deklarowanego  producenta  lub  gdy  nie  będą  zgodne  z  próbkami  dostarczonymi  z  ofertą, 

Zama

wiający (po uprzednim wezwaniu wykonawcy do usunięcia tego naruszenia w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania przez niego wezwania

) będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, 

w całości lub w części, z winy wykonawcy. Przy czym oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

może zostać złożone przez Zamawiającego aż do dnia upływu terminu realizacji umowy.  

Zdaniem Izby również powyższe postanowienie umownego nie stanowi podstawy dla 

egzekwowania  w stosunku do egzemplarza testowego licznika  oznaczenia metrologicznego 

zawierającego  cyfry  wskazujące  na  konkretny  rok  produkcji.  Niezgodność  przedmiotu 

dostawy  z  wzorami  złożonymi  w  postępowaniu  należy  racjonalnie  interpretować  jako 

dostarczanie  innego  typu  (modelu)  licznika,  o  odmiennych  parametrach  technicznych. 

Natomiast nieuzasadnione są obawy Zamawiającego wyrażone na rozprawie, że w ramach 

dostaw otrzyma liczniki z oznaczeniem metrologicznym niezawierającym cyfr wskazujących 

na  rok  ich  produkcji. 

Zamawiający  nadmierną  uwagę  przykłada  do  tego,  że  złożone  wraz 

ofertą  egzemplarze  liczników  miały  stanowiły  wzorzec  dla  liczników  dostarczanych 

w ramach  umowy

, gdyż należy to rozpatrywać w kontekście celu jakiemu miały służyć owe 

wzorce,  czyli 

umożliwienie  sprawdzenia,  czy  oferowany  typ  urządzenia  osiąga  wymagane 


parametry  techniczne  oraz  ewentualnie  cechuje  się  walorami  technicznymi  dodatkowo 

punktowanymi. 

Oczywiste  jest,  że  przedmiotem  dostawy  będą  egzemplarze  przeznaczone 

do  wprowadzenia  do  obrotu,  a  nie 

egzemplarze  liczników  wyraźnie  oznaczone  przez 

producenta jako próbki.  

Nie  ma  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  tego  zarzutu,  że  w  tym  postępowaniu 

Zamawiający uczynił egzemplarze wzorcowe elementem składanej oferty, który jest również 

podstawą  do  przyznania  punktacji  w  kryterium  dodatkowych  walorów  technicznych. 

ocenie  Izby  nawet  gdyby  uznać,  że  Zamawiający  może  egzekwować  od  wykonawców, 

aby  próbki  opatrzone  zostały  oznaczeniem  metrologicznym  zawierającym  konkretny  rok 

produkcji, przed odrzuceniem oferty winien umożliwić Odwołującemu uzupełnienie tej próbki 

w  trybie  art.  26  ust.  3  pzp    Nie 

prowadziłoby to do naruszenia zasady  niezmienności treści 

oferty 

wynikającej z art. 87 ust. 1 zd. 2 pzp, gdyż za niedopuszczalne należy uznać żądanie 

takiego  uzupełnienia  dokumentów,  które  prowadziłoby  do  zaoferowania  Zamawiającemu 

innego przedmiotu aniżeli pierwotnie wskazany w ofercie, np. prowadzącego do zastąpienia 

urządzenia  X,  co którego  nie  wiadomo  czy  spełnia  wymagania  techniczne  zamawiającego, 

na  urządzenie  Y  takie  wymagania  spełniające  (por.  wyrok  Izby  z  7  maja  2014  r.  sygn.  akt 

KIO 

796/14). Tymczasem żądnie uzupełnienia oznaczenia metrologicznego na wzorcach nie 

prowadziłoby do zmiany przedmiotu oferowanego przez wykonawcę świadczenia, nie odnosi 

się  również  do  cech  technicznych  punktowanych  dodatkowo  w  ramach  pozacenowego 

kryterium  oceny  ofert  (Zamawiający  miałby  zresztą  możliwość  sprawdzenia,  czy  wzorce  – 

złożony  pierwotnie  i  uzupełniony  –  są  tożsame  pod  względem  parametrów  technicznych), 

wzorce nie stanowiły ani całości, ani części tego świadczenia. 

{rozstrzygnięcie zarzutu z pkt 3 listy zarzutów}  

W  ocenie  Izby  zarzut  zawarty  w  odwołaniu  opiera  się  na  przypuszczeniach  co  do 

sposobu zabezpieczenia obudowy wzorów liczników oraz dowolnej interpretacji certyfikatów 

i  

instrukcji  obsługi  złożonych  przez  Landys+Gyr.  W  szczególności  nie  wiadomo  na  jakiej 

podstawie  Odwołujący  założył,  że  występowanie  na  górnej  krawędzi  obudowy  dwóch  śrub 

zabezpieczonych plombami oznacza, że obudowa jest przeznaczona do rozbierania i jest to 

możliwe bez widocznego naruszenia jej integralności. 

Przede wszystkim przeprowadzone na wniosek Odwołującego na rozprawie okazanie 

złożonych przez Landys+Gyr wraz z ofertą wzorów liczników nie wykazało, że ich obudowa 

jest rozbieralna, gdyż widoczne gładkie łby śrub w prawym i lewym rogu nie dawały podstaw 

do przyjęcia, że można je wykręcić, a następnie przykręcić, a tym bardziej, że pozwoli to na 

otwarcie obudowy licznika. 


Natomiast  niczego  nie  wniosły  do  sprawy  wydruki  korespondencji  elektronicznej 

złożone  przez  Odwołującego  na  rozprawie,  gdyż  nie  sposób  na  ich  podstawie  stwierdzić, 

że prowadzona  była  w  imieniu  jednostki,  która  wydała  certyfikaty  MID  dla  liczników 

oferowanych przez Landys+Gyr, ani, że z treści udzielonych odpowiedzi na zadane pytania 

wynika potwierdzenie rozbieral

ności obudowy tych liczników. 

{rozstrzygnięcie zarzutu z pkt 4 listy zarzutów}  

Izba  nie  dopatrzyła  się  naruszenia  przez  Zamawiającego  wynikającej  z  art.  7  ust.  1 

pzp  zasady  równego  traktowania  wykonawców,  gdyż  choć  Zamawiający  niezasadnie 

odrzucił  ofertę  Odwołującego,  nie  było  również  podstaw  do  odrzucenia  oferty 

Przystępującego. Ponadto podstawy faktyczne tych zarzutów nie odnoszą się do tożsamych 

okoliczności,  więc  nawet  w  razie  zasadności  zarzutu  sformułowanego  względem  oferty 

Landys+Gyr, nie byłby to przejaw faworyzowania Przystępującego względem Odwołującego. 

{rozstrzygnięcie zarzutów z pkt 5 i 6 listy zarzutów}  

Skoro potwierdziły się zarzuty niezasadnego odrzucenia oferty Odwołującego, zarzut 

zaniechania  wezwania  go  do  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  pzp  należy  uznać  za 

bezprzedmiotowy. 

Pomimo nieuwzględnienia zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp,  zarzut  naruszenia  art.  87  ust.  1  pzp  przez  zaniechanie 

wezwania  go  do  wyjaśnień  odnośnie  możliwości  rozebrania  obudowy  oferowanych  przez 

niego  liczników  również  podlega  oddaleniu.  Stawianie  takiego  zarzutu  z  ostrożności  nie 

może  zastępować  wykazania  zasadności  zarzutu  podstawowego.  Odwołujący  powinien 

wykazać,  że  oferta  Landys+Gyr  podlega  odrzuceniu,  czemu  nie  sprostał,  pomimo 

spoczywającego na nim z mocy art. 190 ust. 2 pzp ciężaru udowodnienia swoich twierdzeń. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  stwierdziła  naruszenie  przez  Zamawiającego  art. 

89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp,  które  miało  wpływ  na  wynik  prowadzonego  przez  niego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  w  zakresie  trzeciego  zarzutu  –  nie  stwierdziła 

naruszenia tego przepisu, 

z tego względu – działając na podstawie art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 

ustawy pzp 

– orzekła, jak w pkt 1 i 2 sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  – 

na podstawie art. 

192 ust. 9 i 10 ustawy pzp w związku z § 3 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 5 ust. 2 pkt 

1  r

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 


i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  –  obciążając 

Zamawiającego  tymi  kosztami,  na  które  złożył  się  uiszczony  przez  Odwołującego  wpis, 

także  jego  uzasadnione  koszty  w  postaci  wynagrodzenia  pełnomocnika,  które  zostały 

potwierdzone złożonym do zamknięcia rozprawy rachunkiem. 

Przewodniczący: ……………………………… 


Słowa kluczowe:
formularz oferty
wiper-pixel