KIO 2636/18 Sygn. akt: KIO 2636/18 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO  2636/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2019r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  przez 

odwołującego:  Ecol-Unicon  Sp.  z  o.o.  80-067  Gdańsk  ul.  Równa  2  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Gminy  – 

Gmina Tczew; 83-110 Tczew ul. Lecha 12 

przy zgłoszeniu do postępowania: spółki cywilnej ENERGOAGWA S.C.  zawiązanej przez:   

R. J. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ENERGOAGWA S.C. R. J.  83-110 

Tczew ul. Jagiellońska nr 56 lok. A oraz K. K.  prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą ENERGOAGWA S.C.  K.  K.   83-110 Tczew  ul.  Jagiellońska  nr  56  lok.  A  oraz   M.  J. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ENERGOAGWA  S.C.  M.  J.    83-110 

Tczew ul. Jagiellońska nr 56 lok. A po stronie zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 zł 

00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez  Ecol-Unicon 

Sp. z o.o. 80-

067 Gdańsk ul. Równa 2 tytułem wpisu od odwołania  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t. 

Dz. 

U. 

r. 

poz.1986 

ze 

zm.) 

na 

niniejsze 

postanowienie-  


w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowe

j Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku 

Przewodniczący:      ……………………… 

Uzasadnienie 


Odwołujący pismem z dnia 21 grudnia 2018r. w tym samym dniu  złożył odwołanie do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  Warszawie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  zbiorowego 

zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków,  eksploatację,  konserwację  i 

utrzymanie oraz usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na 

terenie Gminy Tczew, stanowiących jej mienie komunalne; numer sprawy: IR.271.N.18.2018   

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 04.10.2018r. pod numerem 2018/S 191-432972. 

Z  informacji  uzyskanej 

przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  w  dniu  28.12.2018r.  od 

zamawiającego  wynika,  że  Informacja  o  wniesieniu  odwołania  została  przekazana 

pozostałemu (drugiemu) wykonawcy w dniu 27 grudnia 2018 roku.  Na dowód powyższego 

zamawiający  przedłożył  dowód  odbioru  osobistego  przez  wykonawcę  to  jest  zgłaszającej 

przystąpienie spółki cywilnej do postępowania odwoławczego  (pismo zamawiającego z dnia 

27 grudnia 2018 roku skierowane do ENEROAGWA s.c. z siedzibą w Tczewie z podpisem 

jednego ze współwłaścicieli spółki cywilnej z potwierdzeniem otrzymania w dniu 27.12.2017 

roku).     

Pismem z dnia 4 stycznia  2019 r. 

przesłanym drogą faksową zamawiający złożył odpowiedź 

na odwołanie, w której uwzględnia w całości zarzuty podniesione w odwołaniu oraz wnosi o 

umorzenie  niniejszego  postępowania.  Z  treści  uzasadnienia  stanowiska  zamawiającego 

wynika,  że  po  zapoznaniu  się  z  treścią  odwołania  zamawiający  po  pierwsze  uwzględnia  w 

całości  zarzuty  podniesione  przez  odwołującego.  Po  drugie  waga  naruszeń  uzasadnia 

podjęcie  czynności  mających  na  celu  ponowny  wybór  najkorzystniejszej  oferty.  Po  trzecie 

zamawiający wskazuje, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że nie doszło po jego 

stronie do skutecznego przystąpienia żadnego wykonawcy. 

W  dniu  2  stycznia  2019  roku  drogą  e-mailową  wpłynęło  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  złożone  przez  trzech  wspólników  spółki  cywilnej 

ENERGOAGWA S.C. z siedzibą w Tczewie (scan – kserokopia pisma). Pismo przystąpienie 

z d

nia 2 stycznia 2019 roku załączono do wyżej wymienionego e-maila, który wysłał jeden ze 

wspólników Pan R. J. .  Z kolei w dniu 4 stycznia 2019 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej 

wpłynęło  pismo  przystąpienie  podpisane  przez  trzech  wspólników  spółki  cywilnej  tak  jak  w 

scanie przesłanym przy e-mailu z dnia 2 stycznia 2019 roku.     


W zaistniałym stanie rzeczy Izba nie dopuszcza do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego  spółkę  cywilną  ENERGOAGWA  S.C.  z  siedzibą  w  Tczewie  zgłaszającą 

przys

tąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.  

Powyższe rozstrzygnięcie co do statusu w postępowaniu odwoławczym zgłaszającej się spółki 

cywilnej Izba opiera o treść art. 185 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp). 

Z regulac

ji wymienionego przepisu prawa wynika po pierwsze, że wykonawca może zgłosić 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  trzech  dni  od  otrzymania  kopii 

odwołania a czego wykonawca nie dotrzymał. Bowiem w związku z otrzymaniem w dniu 27 

grudnia  20

18  roku  kopii  odwołania  termin  do  wniesienia  przystąpienia  upłynął  w  dniu  30 

grudnia  2018  roku  (niedziela) 

a  zgodnie  z  treścią  art.14  ustawy  Pzp  i  art.  111  k.c.  i  dalej 

zgodnie  z  treścią  art.  115  k.c.  ostatecznie  termin  upłynął  w  dniu  31  grudnia  2018  roku 

(poniedziałek)  to  jest  następnego  dnia  po  dniu  uznanym  ustawowo  za  wolny  od  pracy.  W 

związku z powyższym Izba stwierdza, że przystąpienie nastąpiło z przekroczeniem dwóch dni 

kalendarzowych to jest dnia 2 stycznia 2019 roku. Po drugie zgodnie z treścią przywołanego 

już powyżej art. 185 ust.2 ustawy Pzp zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w 

formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym 

weryfikowanym  za  pomocą  kwalifikowanego  certyfikatu.  Jak  powyżej  Izba  wskazała 

zgłoszenie przystąpienia nastąpiło w formie elektronicznej (droga e-mail). Niemniej nastąpiło 

to 

bez  spełnienia  wymogu  opatrzenia  zgłoszenia  przystąpienia  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Czyli w formie scanu 

(kserokopii)  pismo  z  dnia  2  stycznia  2019 roku  i  z  przekroczeniem  terminu  na  wniesienie  o 

dwa  dni  a  dopiero  4 

stycznia  2019r.  w  przepisanej  ustawą  formie  pisemnej  ale  z 

przekroczeniem już czterech dni na skuteczne przystąpienie.   

W  ty

m  stanie  rzeczy  Izba  uznaje  zgłoszenie  przystąpienia  przez  trzech  wspólników 

prowadzących  działalność  gospodarczą,  zawiązanej  przez  nich  spółki  cywilnej 

ENERGOAGWA S.C. z siedzib

ą w Tczewie, za bezskuteczne. 

W związku z powyższym  na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników 

postępowania  odwoławczego  orzeczono  jak  w  sentencji  postanowienia  o  umorzeniu 

postępowania odwoławczego, ponieważ wystąpiły przesłanki z art. 186 ust.2 ustawy Pzp w 

związku  z  uwzględnieniem  całości  zarzutów  odwołania  i  nie  przystąpieniem  po  stronie 

zamawiającego w terminie żadnego wykonawcy.   

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 1) ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. z 


dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i  dokonując  zwrotu 

odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 złotych. 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel