KIO 2632/18 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2632/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Szymanowska 

Protokolant:    

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu 

na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  9 stycznia  2019  r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę  Remondis 

Sp. z o. o. w Warszawie w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasto 

Marki w Markach 

przy  udziale  wykonawcy  SUEZ  Polska  Sp.  z  o. 

o.  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 


znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz   wykonawcy  Remondis  Sp.  z  o.  o. 

w Warszawie  kwoty 

w  wysokość  15 000  zł  00 gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych 

zero groszy) stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosow

nie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwo

ławczej do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


Uzasadnienie 

do postanowienia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2632/18 

Zamawiający  –  Gmina  Miasto  Marki  z  siedzibą  przy  al.  Marszałka  Józefa 

Piłsudskiego  95  w  Markach,  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego 

pn.: 

„Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  tereny  Gminy  Miasto  Marki 

powstałych  na  nieruchomościach  zamieszkałych”,  o  numerze  nadanym  przez 

zamawiającego  WZP.271.58.2018,  o ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  opublikowanym 

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  12  grudnia  2018  r.  pod  numerem 

2018/S 239 

– 546026, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba ustaliła, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

o  wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

art. 11 ust. 8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

dalej jako „p.z.p.” 

W  dniu  12  grudnia  2018  r. 

zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  dokumentację 

postępowania,  natomiast  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  odwołanie  od  jej  treści  wniósł 

wykonawca  Remondis  Sp.  z  o.  o. 

z  siedzibą  przy  ul.  Zawodzie  16  w  Warszawie,  dalej 

zwanym jako „odwołujący”. 

W odwołaniu postawiono zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia 

oryginalna): 

art.  29  ust.  1  i  ust.  2  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  dokonanie  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący  oraz 

nieuwzgledniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie  oferty  oraz  oszacowanie  kosztów  realizacji  przedmiotu  zamówienia, 

także  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję,  w  zakresie  w  jakim 

Zamawiający: 

a) 

wskazał,  że  wynagrodzenie  ma  charakter  ryczałtowy  i  wykonawca  obowiązany 

jest  przy  sporządzaniu  oferty  do  uwzględnienia  danych  zawartych  w  SOPZ, 

szczególności  w  Tabelach  2,  2a,  2b,  2c,  2d,  3,  4,  4a,  4b  SOPZ,  a  także  do 

oszacowania  zmian  ilości  odbieranych  odpadów,  liczby  mieszkańców,  liczby 

nieruchomości w trakcie realizacji zamówienia (Rozdział XVI ust. 1 - 4 SIWZ, pkt 

11.1 ppkt 7) SOPZ, pkt III.2 ppkt 3) SOPZ oraz 59 ust. 1 i 2 wzoru umowy); 

b) 

nie  określił  liczby  worków  dla  poszczególnych  frakcji  odpadów  odbieranych 

ramach  realizacji  zamówienia,  co  uniemożliwia  oszacowanie  kosztów  z  tym 

związanych i uwzględnienie ich w cenie oferty (pkt III.3 pkt 5) i 14) SOPZ); 

c) 

nie  określił  liczby  i  pojemności  pojemników  na  zmieszane  odpady  komunalne, 


które  wykonawca  zobowiązany  jest  do  mycia  i  dezynfekcji  w  zabudowie 

wielorodzi

nnej  (co  uniemożliwia  oszacowanie  kosztów  w  tym  zakresie 

uwzględnienie  ich  w  cenie  oferty),  jak  również  przerzucił  na  wykonawcę 

obowiązek ustalenia rzeczywistej liczby pojemników, które będą podlegały myciu 

na etapie realizacji umowy (pkt III.3 ppkt 19 i 26 SOPZ); 

art.  353

w.  zw.  z  art.  5  Kodeksu  cywilnego  w  związku  z  art.  7  ust.  1,  art.  14,  art. 

29 oraz  art.  139  ust.  1  Pzp  oraz  art.  36a  ust.  1  i  art.  36b  ust.  1  Pzp  poprzez 

ustanowienie w § 5 ust. 1 - 4, 6 - 12 wzoru umowy oraz w Rozdziale VII SIWZ daleko 

posuniętej 

ingerencji 

Zamawiającego 

stosunki 

między 

Wykonawcą 

podwykonawcami  oraz  sformułowanie  w  tym  zakresie  wymagań  nadmiernych 

przypadku  umowy  na  świadczenie  usług  w  szczególności  poprzez  wymaganie 

uzyskania zgody  Zamawiającego  na  zawarcie  umowy  z  podwykonawcą i  jej  zmianę 

(w  tym  również  w  odniesieniu  do  podwykonawców  wskazanych  w  ofercie), 

konieczności  przedstawienia  przez  wykonawców  umowy  z  podwykonawcą  oraz 

akceptacji  przez  Zamawiającego  treści  umowy  z  podwykonawcą,  zawarcia  w  treści 

umowy z 

podwykonawcą ściśle określonych postanowień dotyczących „zakresu robót 

przewidzianych  do  wykonania  zgodnie  z  SIWZ”,  terminu  realizacji  robót, 

wynagrodzenia i zasad płatności, terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie 

dłuższego niż 30 dni, rozwiązania  umowy  z podwykonawcą, sformułowanie rygorów 

dotyczących  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcom  (w  tym  dokonanie 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego) w sposób analogiczny jak w przypadku 

umowy  na  roboty  budowlane,  zastrzeżenie  możliwości  odstąpienia  przez 

Zamawiającego  od  umowy  w  sytuacji,  gdy  zajdzie  konieczność  wielokrotnego 

dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  przez  Zamawiającego  lub 

konieczność bezpośrednich zapłat podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

art. 353

oraz art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 7, art. 14 ust.1 Pzp, 

art.  29  Pzp oraz  art.  139 ust.  1 Pzp poprzez  sporządzenie  wzoru  umowy  w  sposób 

naruszający  zasady  współżycia  społecznego,  zaburzający  wzajemność  świadczeń 

niegwarantujący  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji 

zakresie, w jakim Zamawiający: 

a) 

w  §  10  ust.  3  pkt  4  i  5  wzoru  umowy  przewidział  kary  umowne  za  każdy 

przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości wielorodzinnej 

objętej  obowiązkiem  odbierania  odpadów  w  terminie  niezgodnym  z  terminami 

określonymi  w  części  III  ust.  4  pkt  25  SOPZ,  jak  również  za  każdy  przypadek 

nieodebrania  lub  odebrania  odpadów  wielkogabarytowych  z  nieruchomości 

wielorodzinnej objętej obowiązkiem odbierania odpadów  w terminie niezgodnym 


z  terminami  określonymi  w  części  III  ust.  4  pkt  21  SOPZ,  które  to  kary  są 

naliczane  z  uwzględnieniem  liczby  punktów  adresowych  znajdujących  się  na 

nieruchomościach 

wielorodzinnych, 

co 

konsekwencji 

czyni 

je 

nieuzasadnion

ymi i rażąco wygórowanymi; 

b) 

w  §  10  ust.  3  wzoru  umowy  przewidział  kary  umowne  za  niedotrzymanie 

terminów określonych w umowie za opóźnienie, a nie za zwłokę; 

c) 

w § 10 wzoru umowy nie przewidział żadnego ograniczenia, co do wysokości kar 

umownych,  które  mogą  zostać  nałożone  na  wykonawcę  w  okresie  realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

d) 

w  §  12  ust.  2  pkt  4)  wzoru  umowy  wskazał,  że  istotnym  naruszeniem  umowy 

umożliwiającym 

odstąpienie 

od 

umowy 

przez 

Zamawiającego 

jest 

niewykonywanie  przez  wykonawcę  obowiązków  wynikających  z  ustawy  z  dnia 

września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.); 

e) 

w § 12 ust. 5 wzoru umowy wskazano, że wykonawca może odstąpić od umowy, 

jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 

60  dni,  a  przed  wypowiedzeniem  wykonawca  ma  wezwać  zamawiającego  do: 

wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy  co najmniej  14  dniowy  termin 

do wykonania płatności rozpoczynający się od doręczenia wezwania, jak również 

nie  doprecyzowa

no,  że  w  przypadku  skorzystania  przez  wykonawcę  z  tego 

uprawnienia kary umowne nie zostaną naliczone. 

Wobec 

powyższego  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

zamawiającemu (pisownia oryginalna): 

zmodyfikowania Rozdziału XVI ust. 1 - 4 SIWZ, pkt 11.1 ppkt 7) SOPZ, pkt III.2 ppkt 

3)  SOPZ  oraz  §  9  ust.  1  i  2  wzoru  umowy  poprzez  wskazanie  dla  każdej  części 

zamówienia maksymalnej ilości odpadów, do odebrania i zagospodarowania których 

wykonawcy  będą  zobowiązani  w  ramach  wynagrodzenia  przewidzianego  za 

realizację danej  części  zamówienia wraz  z  określeniem konsekwencji  przekroczenia 

tej  ilości  (wzrost  wynagrodzenia)  lub  zmiany  przyjętego  rodzaju  wynagrodzenia 

wykonawcy  na  wynagrodzenie  ustalane  za  określoną  ilość  odebranych 

i zagospodarowanych odp

adów, 

zmodyfikowania pkt III.3 pkt 5) i 14) SOPZ poprzez wskazanie w SOPZ maksymalnej 

ilości  worków  w  rozbiciu  na  frakcje  i  części  zamówienia,  jakie  wykonawca  będzie 

zobowiązany  do  dostarczenia  w  okresie  realizacji  zamówienia  i  uwzględnienia 

w cenie  oferty

,  a  w  konsekwencji  zmodyfikowanie  również  §  13  wzoru  umowy 


poprzez wskazanie, że w przypadku przekroczenia takiej maksymalnej liczby worków 

wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu; 

zmodyfikowania pkt III.3 ppkt 19 SOPZ poprzez wskazanie w SOPZ w odniesieniu do 

każdej  z  części  zamówienia  ilości  i  wielkości  pojemników  (w  zabudowie 

wielorodzinnej)  na  zmieszane  odpady  komunalne,  które  będą  podlegały  myciu 

dezynfekcji  na  etapie  realizacji  umowy,  jak  również  wykreślenia  pkt  III.2  ppkt 

26 SOPZ; 

usunięcia § 5 ust. 1 zd. 2, ust. 2 - 4, ust. 6 12 wzoru umowy; 

zmodyfikowania  §  10  ust.  3  pkt  4  i  5  wzoru  umowy  w  ten  sposób,  że  kary 

przewidziane w przedmiotowych postanowieniach będą naliczane jako iloczyn kwoty 

500  zł  oraz  liczby  punktów  odbioru  odpadów  lub  odpadów  wielkogabarytowych  (nie 

punktów adresowych); 

zmodyfikowania  §  10  ust.  3  wzoru  umowy  poprzez  wskazanie,  że  kary  umowne  za 

niedotrzymanie terminów należą się Zamawiającemu za zwłokę, a nie za opóźnienie; 

wprowadzenie  w  §  10  wzoru  umowy  ograniczenia,  co do  wysokości kar umownych, 

które mogą zostać nałożone na wykonawcę w całym okresie realizacji zamówienia na 

poziomie  maksymalnie  30%  łącznej  kwoty  całkowitego  wynagrodzenia  brutto 

wykonawcy; 

wykreślenia § 12 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy; 

zm

odyfikowania § 12 ust. 5 wzoru umowy poprzez wskazanie, że: 

„wykonawca  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  umowy,  jeśli  Zamawiający  zwleka 

zapłatą  wynagrodzenia  o  co  najmniej  30  dni,  a  które  wykonawca  należycie 

i w zgodzie  z  postanowieniami  umowy  oraz  prze

pisami prawa wystawił fakturę VAT. 

Przed  wypowiedzeniem  wykonawca  wezwanie  Zamawiającego  do  wykonania 

zobowiązania  wyznaczając  dodatkowy  co  najmniej  3-dniowy  termin  do  dokonania 

płatności  rozpoczynający  się  od  dnia  dostarczenia  wezwania.  W  przypadku 

skorzy

stania  przez  Wykonawcę  z  przedmiotowego  uprawnienia  kara  umowna, 

której mowa w § 10 ust. 3 pkt 18) i 20) umowy nie będzie naliczona.” 

ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę zarzutu i żądania dotyczącego 

zmiany  kar  zastrzeżonych  na  korzyść  Zamawiającego  z  opóźnienia  na  zwłokę 

wykonawcy 

w  dotrzymaniu  terminów  wnosimy  o  określenie  analogicznego  rygoru 

zastrzeżonego  na  korzyść  wykonawcy:  „wykonawca  jest  uprawniony  do  odstąpienia 

od  umowy,  jeśli  Zamawiający  opóźnia  się  z  zapłatą  wynagrodzenia  o  co  najmniej 

dni,  a  które  wykonawca  należycie  i  w  zgodzie  z  postanowieniami  umowy  oraz 


przepisami  prawa  wystawił  fakturę  VAT.  Przed  wypowiedzeniem  wykonawca 

wezwanie  Zamawiającego  do  wykonania  zobowiązania  wyznaczając  dodatkowy  co 

najmniej  3-dniowy  termin 

do  dokonania  płatności  rozpoczynający  się  od  dnia 

dostarczenia 

wezwania. 

przypadku 

skorzystania 

przez 

Wykonawcę 

przedmiotowego  uprawnienia  kara  umowna,  o  której  mowa  w  §  10  ust.  3  pkt 

18) i 

20) umowy nie będzie naliczona." 

Wobec  spełnienia  przesłanek  art.  185  ust.  2  i  3  p.z.p.  Izba  dopuściła  do  udziału 

postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  SUEZ  Polska  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  przy 

ul. Zawodzie  5  w  Warszawie, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie odwołującego. 

Izba  nie  d

opuściła  do  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  EKO–MAX  Recykling 

Sp. z o.o. 

siedzibą  przy  ul.  Modlińskiej  129  lok.  U7  w  Warszawie,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  również  po  stronie  odwołującego.  Wykonawca  ten  nie  zachował  wymogów 

formalnych zgłoszenia przystąpienia, co powoduje, że jest ono nieskuteczne.  

Zgodnie z art. 185 ust. 2 p.z.p. zd. 

drugie, zgłoszenie przystąpienia do postępowania 

odwoławczego doręcza się Prezesowi Izby w jednej z form przewidzianych w dyspozycji tego 

przepisu 

– pisemnej opatrzonej podpisem (którą przepis nazywa „postacią papierową”) albo 

elektronicznej,  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła 

się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy  wnoszącemu  odwołanie.  Natomiast  na  podstawie 

§ 5 ust.  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.) 

zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  przez  wykonawcę,  wnoszone 

w postaci  elektronicznej  i  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  przekazuje 

się  na  elektroniczną  skrzynkę  podawczą  Urzędu,  przy  użyciu  której  obsługiwana  jest 

korespondencja Izby. 

Izba ustaliła, że wykonawca EKO–MAX Recykling Sp. z o.o. w Warszawie przekazał 

oświadczenie  o  zgłoszeniu  przystąpienia  do  postępowania  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej (e - mail z dnia 24.12.18 r. w aktach sprawy). Zatem wobec braku zachowania 

przez 

wykonawcę  formy  czynności  prawnej  określonej  w  art.  185  ust.  2  w  zw.  z  § 5 ust. 

rozporządzenia  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań, 

przystąpienie  nie  mogło  odnieść  zamierzonego  skutku.  Zaistniały  brak  formalny,  badany 

przez  Izbę  z  urzędu,  w  okolicznościach  faktycznych  sprawy,  oznacza,  że  przystąpienie  nie 

wywołuje  skutków  prawnych,  jako  bezskuteczne  z mocy  prawa  (ex  lege).  Izba  zaznacza 

również,  iż  ustawodawca  nie  przewidział  możliwości  uzupełnienia  braków  formalnych 

przystąpienia do postępowania odwoławczego, zatem skutkiem nie dopełnienia obowiązków 


wynikających  z  wyżej  omówionych  przepisów  jest  uznanie  przystąpienia  za  nieskuteczne, 

bez możliwości sanowania czynności prawnej.  

Na posiedzeniu 

z udziałem stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, które 

odbyło się w dniu 9 stycznia 2019 r. zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie. 

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty nr 1 lit. c, 2 i 3 lit. c, zaś w części uwzględniono 

zarzuty  nr  1  lit.  a  oraz  3  lit.  a,  d  oraz  e,  wskazane  w  petitum 

odwołania.  Odwołujący  zaś 

wycofał  w  całości  zarzuty  nr  1  lit.  b  i  3  lit.  b,  natomiast  w  części  nieuwzględnionej  przez 

zamawiającego odwołujący wycofał zarzuty nr 1 lit. a oraz 3 lit. a, d oraz e. 

Przystępujący, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie stawił się. Izba 

wskazuje, że zgodnie z § 21 ust. 3 w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu 

odwołań, 

n

iestawiennictwo 

uczestnika 

postępowania 

odwoławczego 

prawidłowo 

zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania. Przepis ten na 

mocy § 3 wyżej wskazanego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do posiedzeń. 

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie z art. 186 ust. 3a p.z.p

„W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 

odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 

stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił 

po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów. 

takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu 

zakresie uwzględnionych zarzutów.” 

Przenosząc  dyspozycję  powyższego  unormowania  na  grunt  postępowania 

zainicjowanego  odwołaniem  należy  uznać,  że  zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na 

odwołanie,  złożonej  na  posiedzeniu,  w  sposób  skuteczny  oświadczył,  że  uwzględnienia 

części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zaś  odwołujący  wycofał  pozostałe, 

nieuwzględnione zarzuty. Ponadto po stronie zamawiającego nie zgłoszono przystąpień. 

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym I

zba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  art.  186  ust.  3a p.z.p.  i 

zobligowana  była  postępowanie  umorzyć,  w związku 

z czym orzeczono jak w sentencji. 


Rozstrzygnięcie o kosztach  postępowania  odwoławczego Izba  wydała na podstawie 

art.  186  ust.  6  pkt 

1  p.z.p.,  który  stanowi,  iż  w  okolicznościach  art.  186  ust.  3a  koszty 

postępowania  znosi  się  wzajemnie.  Przy  czym  wzajemne  zniesienie  kosztów  nie  obejmuje 

uiszczonego  wpisu,  który  podlega  zwrotowi  na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  2  lit. 

a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel