KIO 2630/18 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2630/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 8 stycznia 

2019  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia 

2018  r.  przez 

wykonawcę  Medlab  Products  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Raszynie  przy  ul. 

Gałczyńskiego  8  (05-090  Raszyn)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Z

espół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4 

700 Bolesławiec) 

postanawia: 

1. umarza 

postępowanie odwoławcze; 

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500,00 zł 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Medlab Products 

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Raszynie, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. 

Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO 2630/18 

Uzasadnienie 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Bolesławcu  zwany  dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w 

trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. 

U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)

,  zwanej  dalej:  „Pzp”  pn.:  „Sukcesywne  dostawy  drobnego 

sprzętu  laboratoryjnego  i  odczynników  laboratoryjnych  wg.  potrzeb  Zamawiającego  wraz  z 

dzierżawą  analizatorów  oraz  aparatów  do  wykonywania  badań  z  zakresu  hematologii, 

immunologii, bakteriologii, serologii i koagulologii”  (znak sprawy: 15/Laboratorium/18), które 

zostało podzielone na 38 zadań. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 27 listopada 2018 r. pod nr 653746-N-2018. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  dostawy,  jest  niższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W  dniu  21  grudnia  2018  r.  wykonawca  Medlab  Products  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Raszynie  zwany  dalej:  „odwołującym”  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie w zakresie zadania nr 21 w związku z dokonaną w dniu 18 grudnia 2018 r. przez 

zamawiającego  modyfikacją  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Odwołujący  zarzucił 

zamawiającemu działanie niezgodne z Pzp poprzez podjęcie następujących czynności

• 

opisanie 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  prowadzi  do  uprzywilejowania 

niektórych wykonawców i do wyeliminowania innych wykonawców i oferowanych przez nich 

produktów,  w  tym  produktów  oferowanych  przez  odwołującego,  co  nie  jest  uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia; 

• 

opisanie przedmiotu zamówienia z naruszeniem art. 30 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 

ust. 1 Pzp poprzez jego opisanie z naruszeniem obowiązujących zapisów norm dotyczących 

sterylizacji wyrobów i wymogów sterylności pojemników jednorazowego użytku do pobierania 

od  ludzi  próbek  krwi  żylnej  PN-EN  ISO  6710  i  PN-EN  556-1  wraz  z  normami  przez  nią 

powoływanymi i związanymi; 

• 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. 

Tym samym o

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art. 29 ust 3 w zw. z art.7 ust. 1 Pzp; 

art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp; 

art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp; 

art. 30 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. 

W  związku  z  postawionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego oraz o: 


nakazanie 

zamawiającemu  zmianę  postanowień  SIWZ,  poprzez  odstąpienie  od 

wymogu,  aby  wszystkie  probówki  systemu  zamkniętego  były  finalnie  sterylizowane  w 

ostatecznych opakowaniach z uzys

kaną klasą sterylności SAL 10

i dopuści probówki sterylne 

o  poziomie  SAL≥6  (tj.  stopień  sterylności  10

),  których  sterylność  uzyskana  jest  dowolną 

metodą  uzyskania  sterylności  zdefiniowaną  normą  PN-EN  556-1  -  „Sterylizacja  wyrobów 

medycznych”; 

nakaza

nie  zamawiającemu  unieważnienia  postępowania  -  znak  sprawy: 

15/Laboratorium/18  w  zakresie  zadania  nr  21  i  ponowne  jego  przeprowadzenie  w 

niezmienionej treści z uwzględnieniem zmiany, o którą wnosi w pkt. 1. 

Z

amawiający  zamieścił  informację  o  wniesieniu  odwołania  na  swojej  stronie 

internetowej w dniu 21 grudnia 2018 r.  

Do 

postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  nie  zgłosił  przystąpienia 

żaden wykonawca. 

W  dniu  7  stycznia  2018 

r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  i  unieważnia  ww. 

postępowanie w zakresie zadania 21 (w zw. z art. 93 ust. 1 pkt, art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 

Pzp). 

W  związku  z  tym  zamawiający  wniósł  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego  na 

podstawie art. 186 ust. 2 Pzp. 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp - 

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim 

przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie zaistniał stan faktyczny  wskazany w powyższej 

normie prawnej, tj. 

zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości, a do postępowania 

po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W związku z tym Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze. Natomiast dalsze czynności, które zamawiający podjął 

lub  podejmie 

w celu uczynienia zadość żądaniom odwołania, pozostają poza oceną Izby  w 

związku z ustaleniem zaistnienia przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego. 

Stosownie do art. 192 ust. 1 Pzp 

o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba 

orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby w 

rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało  charakteru  merytorycznego,  zatem 

przybrało postać postanowienia. 


związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 zd. 1 i art. 192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, postanowiła jak w pkt 1 sentencji niniejszego orzeczenia. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 

1)  Pzp,  uznając,  że  znoszą  się  one  wzajemnie.  Jednocześnie,  mając  na  względzie  fakt,  iż 

uwzględnienie  przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości 

nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu 

kwoty uiszczo

nej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel