KIO 2626/18 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2626/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Protokolant:   

Rafał Komoń  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  8  stycznia  2019 

r.,  w  Warszawie,  odwołania 

wniesi

onego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  przez 

wykonawcę  

B. S. 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Neomed B. S., ul. Kajki 18, 05-

501 Piaseczno  

w postępowaniu prowadzonym przez  

Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego 

(dawniej: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny) ul. Banacha 1a, 00-097 Warszawa 
 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych na rzecz B. S. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Neomed 

B.  S.  kwoty  15 

000,00  złotych  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych)  stanowiącej 

uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 2626/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  Warszawskiego  Uniwersytetu 

Medycznego 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „dostawę 

drobnego  sprzętu medycznego oraz  papierów rejestracyjnych  –  18  pakietów”  na  podstawie 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018,  poz. 

.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  28  września  2018  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2018/S  187-421822. Wartość  zamówienia  jest 

większa  niż  kwoty  określone  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

O

dwołujący – B. S. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Neomed  B. S. wniósł 

odwołanie w zakresie pakietu 14. zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w 

związku  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Medicom  Sp.  z  o.o.,  pomimo  że  treść  tej  oferty  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz art. 7 ust 1 i 3 w związku 

z  art.  91  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty 

złożonej  przez  Medicom  Sp.  z  o.o.  jako  oferty  najkorzystniejszej  oraz  poprzez  zaniechanie 

dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu,  w  zakresie 

pakietu  14.,  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  dokonania 

ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  odrzucenia  oferty  Medicom  Sp.  z  o.o.  oraz 

dokonania 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  informacje  o  wniesieniu  odwołania  oraz  kopię 

odwołania przekazał on wykonawcom 21 grudnia 2018 r.  

Do dnia wydania pos

tanowienia nie zgłoszono przystąpień do postępowania odwoławczego. 

Pismem z 8 stycznia 2019 r. (datowanym na 7 stycznia 2019 r.) Z

amawiający oświadczył, że 

uznaje w całości argumentację odwołania i jego żądania w zakresie pakietu 14., unieważnia 

dokonany wybór oferty najkorzystniejszej oraz dokona ponownie czynności badania i oceny 

ofert, a także  wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  posiedzenia,  a 

jako  że  nie  zgłoszono  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego, 


i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekła  jak  

w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  

z 2018 r., poz. 972)

Przewodniczący:      ……………….……… 


wiper-pixel