KIO 2625/18 POSTANOWIENIE dnia 4 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2625/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

Protokolant:   

Dominik Haczykowski 

po 

rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w  dniu  4  stycznia 2019  r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Centralną Wojskową 

Przychodnię  Lekarską CePeLek  Samodzielny  Publiczny  ZOZ  z  siedzibą  w  Warszawie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Jednostkę  Wojskową  Nr  6021  z  siedzibą  

w Warszawie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  wykonawcy  Centralnej  Wojskowej  Przychodni  Lekarskiej  CePeLek 

Samodzielny Publiczny ZOZ z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt KIO 2625/18 

U Z A S A D N I E N I E 

Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, dalej „Zamawiający”, prowadzi 

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych 

Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu, w podziale na trzy 

części. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2018/S 162-370553 w dniu 24 sierpnia 2018 r. 

W  dniu  21  grudnia  2018  r.  wykonawca  Centralna  Wojskowa  Przychodnia  Lekarska 

CePeLek Samodzielny Publiczny ZOZ z siedzibą w Warszawie, dalej „Odwołujący”, wniósł do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w zakresie Części I postępowania, zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z 26 ust. 3 i 4 w zw. z art. 7 ust. 1  ustawy  Pzp,  poprzez 

formalne  potraktowanie  Odwołującego,  nieuwzględnienie  oczywistych  wątpliwości 

związanych  ze  sposobem  wypełnienia  przez  Odwołującego  sekcji  alfa  w  złożonym 

Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia i innych okoliczności sprawy, które 

skutkowało wykluczeniem Odwołującego z postępowania, 

art.  26  ust.  3  i  4  ustawy 

Pzp,  poprzez  zaniechanie  wyjaśnienia  treści  Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu: 

uni

eważnienia  czynności  wykluczenia Odwołującego  z  postępowania w  Części  I;  wezwania 

Odwołującego do wyjaśnień Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie 

potwierdzenia spełniania wszystkich kryteriów kwalifikacji w Części I; powtórzenia czynności 

badania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  Odwołującego  w  Części  I; 

dokonania 

wyboru oferty Odwołującego w wyniku ponownej weryfikacji spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w Części I. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  żaden  wykonawca  

nie przystąpił. 


W  dniu  4  stycznia  2019 

r.  Zamawiający  przed  otwarciem  rozprawy,  po  otwarciu 

posiedzenia z udziałem stron, złożył oświadczenie o uwzględnieniu odwołania. Przedmiotowe 

oświadczenie złożyła właściwie umocowana osoba. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  

do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publiczny

ch.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  W  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza 

lub  unieważnia  czynność  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Ponieważ po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca Izba 

związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Na 

podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  koszty 

postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba 

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  15  000  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel