KIO 2624/18 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2624/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant: Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  7  stycznia  2019  r. 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 

21  grudnia  2018    r.  przez  wykonawcę  Grifols  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Warszawie,    w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 

przy  udziale  wykonawcy  DiaHem  AG  Diag

nostic  Products  w  Bülach,  Szwajcaria 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

p o s t a n a w i a: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nak

azuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Grifols  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  kwoty  15  000  zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajo

wej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący

………………………  


Sygn. akt: KIO 2624/18 

U z a s a d n i e n i e 

I

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  w Elblągu  (zwany  dalej  Zamawiającym),  prowadzi 

postępowanie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986; dalej: 

Prawo zamówień publicznych lub 

p.z.p.

którego  przedmiotem  jest    dostawa  „Pakiet  nr  1-  4:  odczynników  do  wykonywania  badań 

z zakresu  immunologii  transfuzjologicznej  t

echniką  probówkową  w  okresie  36 miesięcy  dla 

potrzeb 

Medycznego 

Laboratorium 

Transfuzjologicznego, 

Pracowni 

Immunologii 

Transfuzjologicznej,  Banku  Krwi.  Pakiet  nr  5  - 

mikrokart  żelowych,  odczynników  i  innych 

środków  wraz  z  dzierżawą  w  pełni  automatycznego  analizatora  i  manualnego  backup-u  do 

wykonywania  badań  z  zakresu  immunologii  transfuzjologicznej  w  okresie  36 miesięcy  dla 

potrzeb 

Medycznego 

Laboratorium 

Transfuzjologicznego, 

Pracowni 

Immunologii 

Transfuzjologicznej,  Banku  Krwi  oraz  przeprowadzenie  szkolenia  personelu  Pracowni 

pracowników  personelu  obsługi  technicznej  (pracowników  Sekcji  Sprzętu  Medycznego) 

zakresie obsługi dzierżawionego analizatora i manualnego backup-u". 

W  dniu  21  grudnia  2018  r.  wykonawca 

Grifols  Polska  spółka  z  ograniczoną 

o

dpowiedzialnością  w  Warszawie  (dalej:  Odwołujący)  wniósł  odwołanie  dla  Pakietu  nr  5, 

zarzucając Zamawiającemu: 

naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p. oraz przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 p.z.p. 

w zw. z art. 92 ust. 1 pkt p.z.p. poprzez wykluczen

ie Odwołującego z postępowania, pomimo 

że  Odwołujący  nie  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  w  szczególności  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne 

niedyskryminacyjne  kryteria,  ani  Odwołujący  nie  zataił  tych  informacji  i  Odwołujący  jest 

stanie  przedstawić  wymagane  dokumenty,  a  jednocześnie  Odwołujący  nie  pozostaje 

sytuacji, w której - z przyczyn leżących po stronie Odwołującego - Odwołujący nie wykonał 

albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia 

publicznego (lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt  1-

4  p.z.p.),  co  miałoby  doprowadzić  do  rozwiązania  umowy  lub  zasądzenia 

odszkodowania; 

naruszenie  przepisu  art.  26  ust.  3  i  4  p.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  i  przedstawienia  dowodów  w  celu  ustalenia,  czy 

Odwołujący podlega wykluczeniu z postępowania z powodu wprowadzenia Zamawiającego 


w  błąd  co  do  zaistnienia  lub  niezaistnienia  wobec  Odwołującego  podstaw  do  jego 

wykluczenia z postępowania zgodnie z fakultatywną przesłanką z ąrt. 24 ust. 5 pkt 4 p.z.p. 

lub  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  p.z.p.,  mimo,  że  Zamawiający  dysponował  jedynie 

częściowymi informacjami i dokumentami w tym zakresie; 

naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.ż.p. i art. 7 ust. 1 p.z.p. poprzez zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy DiaHem AG Diagnostic Products, Sćhlosserstrasse 4, Bulach, 

Szwajcaria  (dalej  jako:  „DiaHem"),  pomimo  że  treść  oferty  DiaHem  nie  jest  zgodna  i  nie 

odpowiada  treści  siwz,  naruszając  przy  tym  zasady  równego  traktowania  wykonawców 

i uczciwej konkurencji; 

naruszenie  art.  90  ust.  1  p.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  DiaHem 

do  złożenia  wyjaśnień  -  wraz  z  dowodami  -  dotyczących  wyliczenia  istotnych  części 

zaoferowanej,  przez  DiaHem  ceny  lub  kosztu  zaoferowanej,  a  w  konsekw

encji  również 

naruszenie  przepisu  art.  90  ust.  3  p.z.p.  art.  89 ust.  1  pkt.  3  i  4  p.z.p.  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  DiaHem  pomimo,  że  istotne  części  zaoferowanej  przez 

DiaHem  Ceny  lub  kosztu  zawierają  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia,  a  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  o  którym  mowa  w  art.  15 

ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  17  p.z.p.  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

DiaHem  z  po

stępowania,  mimo,  że  wykonawca  DiaHem  co  najmniej  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego,  mogące  mięć  istotny  wpływ  na  decyzję  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  do  posiadania  przez 

oferowane przez DiaHem produkty cech stanowiących jedno z kryteriów oceny ofert; 

naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 w związku z naruszeniem wymienionych w pkt 1 - 6 

powyżej  przepisów  p.z.p.  i  art.  7  ust.  3  p.z.p.  poprzez  nieprawidłowe  dokonanie  wyboru 

oferty  najkorzystniej)  a  w  konsekwencji  dokonanie  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej 

oferty  wykonawcy  DiaHem,  mimo,  że  oferta  wykonawcy  DiaHem  -  uwzględniając  brak 

podstaw  do 

wykluczenia  Odwołującego  jest  ofertą  podlegającą  odrzuceniu  złożoną  przez 

wykonawcę  podlegającego  wykluczenia,  a  ponadto  nie  jest  ofertą  przedstawiającą 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (kryteria poza cenowe) odnoszących się do 

przedmiotu  zamówienia,  a  zatem  nie  jest  ofertą  najkorzystniejszą,  a  w  konsekwencji 

zaniechanie  dokonania  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Odwołującego  (względnie 

unieważnienie postępowania); 


naruszenie  przepisu  art.  7  ust.  1  i  3  p.z.p.  poprzez  niezapewnienie  zachowania 

zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców,  w  tym  również 

związku  z  naruszeniem  wymienionych  w  odwołaniu  przepisów  p.z.p.,  oraz  udzielenie 

zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami p.z.p. 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  w całości 

nakazanie Zamawiającemu:  

i) 

unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej; 

ii) 

unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; 

iii) 

wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  DiaHem,  względnie  odrzucenie 

oferty złożonej przez wykonawcę DiaHem; 

z  ostrożności  procesowej:  na  wypadek  nie  podzielenia  argumentacji  dotyczącej 

zaniechania wykluczenia DiaHem oraz odrzucenia oferty złożonej przez DiaHem: 

wezwania  wykonawcy  DiaHem  do  złożenia  wyjaśnień  -  wraz  z  dowodami  - 

dotyczących wyliczenia istotnych części zaoferowanej przez DiaHem ceny lub kosztu; 

iv) 

przeprowadzenie ponownej procedury badania i oceny ofert z uwzględnieniem 

oferty Odwołującego; 

v) 

przeprowadzenie  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  uznanie  za 

najkorzystniejszą  oferty  złożonej  przez  Odwołującego,  względnie  unieważnienie 

postępowania na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  zgłosił 

przystąpienie  wykonawca  DiaHem  AG  Diagnostic  Products  w  Bülach,  Szwajcaria  (dalej: 

Przystępujący). 

W  dniu  3  stycznia  2019  r. 

Zamawiający  uwzględnił  w  części  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu.  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  dotyczące  wykluczenia  Odwołującego, 

natomiast nie uwzględnił zarzutów dotyczących oferty Przystępującego. 

Przystępujący  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  częściowego  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego odwołania.  

Na  posiedzeniu  w  dniu  7  stycznia  2019  r. 

Odwołujący  wycofał  zarzuty,  które  nie 

zostały przez Zamawiającego uwzględnione. 

II

Izba ustaliła, co następuje:  

Zamawiający uwzględnił w części zarzuty odwołania; 

przystępujący po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu, 


3)  Odwołujący  wycofał  zarzuty  odwołania,  które  nie  zostały  uwzględnione  przez 

Zamawiającego. 

W  takich  okol

icznościach,  zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  Prawa  zamówień  publicznych,  

Izba umarza postępowanie odwoławcze, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Wobec  powyższych  ustaleń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  w  niniejszej 

sprawie 

zachodzą  przesłanki  do  wydania  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania 

odwoławczego.  Ponadto,  w związku  z  art.  186  ust.  6  pkt  1  Prawa  zamówień  publicznych, 

Izba postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania. 

Reasumując, orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel