KIO 2623/18 POSTANOWIENIE dnia 4 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2623/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  4  stycznia  2019 r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę:  Siemens 

Healthcare Sp. z o.o. 03-

821 Warszawa, ul. Żupnicza 11 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  

im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-

100 Toruń, ul. Świętego Józefa 53-59 

przy  udziale  wykonawcy:  ABBOT  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  02-676  Warszawa,  

ul.  Postępu  21b,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

postanawia: 

1.   um

orzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. 03-

821 Warszawa, ul. Żupnicza 11 kwoty  

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

90% kwoty uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2623/18 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. 

Dostawa odczynników i innych materiałów laboratoryjnych z dzierżawą 

analizatorów – 10 zadań, znak postępowania: W.Sz.Z: TZ-280-128/18 (dalej „Postępowanie” 

lub  „Zamówienie”),  o  wartości  szacunkowej  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986) 

–  dalej  „ustawa  Pzp”,  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  11  grudnia  2018  r.,  przez 

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im.  Ludwika  Rydygiera  w  Toruniu  87-100  Toruń,  

ul.  Świętego  Józefa  53-59  (zwany  dalej:  „zamawiającym”).  Specyfikacja  Istotnych 

War

unków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  została  zamieszczona  na  stronie  internetowej 

zamawiającego w dniu 11 grudnia 2018 r. 

Wykonawca  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  03-

821  Warszawa,  ul.  Żupnicza  11 

(zwany dalej „odwołującym”), w dniu 21 grudnia 2018 r., działając na podstawie art 180 ust. 1 

ust 3 i ust. 4 

ustawy Pzp, wniósł odwołanie wobec zapisów SIWZ. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust.1, art. 29 ust. 1  

i ust. 2 ustawy Pzp, oraz innych wynikających z uzasadnienia niniejszego odwołania poprzez 

sporządzenie  przez  zamawiającego  SIWZ  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  

w  zadaniu  nr  2  - 

dostawa  odczynników  do  badań  immunochemicznych,  kalibratorów, 

materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów - w sposób naruszający zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego traktowania wykonawców;  opisanie przedmiotu  zamówienia 

w  zadaniu  nr  2,  poprzez  taki  dobór  parametrów  granicznych  i  ocenianych,  które 

uniemożliwiają  odwołującemu  złożenie  ważnej  i  konkurencyjnej  oferty;  naruszenie  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  poprzez  opisanie  przedmiotu  

w  zamówienia  w  zadaniu  nr  2  w  sposób  preferujący  konkretne  rozwiązania 

charakterystyczne dla danego producenta, a nie funkcjonalności, których opisanie prowadzi 

do osiągnięcia tego samego efektu. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

zamawiającemu  modyfikację  treści  SIWZ  w  sposób  umożliwiający  złożenie  odwołującemu 

ważnej i konkurencyjnej oferty, w sposób opisany w treści odwołania. 

Zamawiający,  w  dniu  27  grudnia  2018  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 usta

wy Pzp, o wniesieniu odwołania, poprzez zamieszczenie kopii odwołania 

na  stronie  internetowej

,  wzywając  ich  do  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego. 


Termin  na  złożenie  przystąpienia  upłynął  w  dniu  31  grudnia  2018  r.  Do  postępowania 

odwoławczego  przystąpił,  w  dniu  28  grudnia  2018  r.  wykonawca:  ABBOT  Laboratories 

Poland  Sp.  z  o.o.  02-

676  Warszawa,  ul.  Postępu  21b,  zgłaszając  swoje  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Zamawiający,  wobec  wniesienia  odwołania  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

w dniu 3 stycznia 2019 r.

, przed otwarciem posiedzenia wyznaczonego na dzień 4 stycznia 

2019  r., 

złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  poinformował  o  uwzględnieniu 

złożonego  odwołania  w  części  oraz  oświadczył,  że  w  zakresie  przez  niego  uwzględnionym 

dokona zmian

y zaskarżonych zapisów SIWZ, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Odwołujący, w piśmie złożonym do akt sprawy w dnu 3 stycznia 2019 r. oświadczył, 

że  cofa  odwołanie.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania zostało podpisane przez osobę umocowaną. 

Z  uwagi  na  powyższe  Krajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że  zachodzą  przesłanki 

określone  w  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  

o sygn. akt: KIO 2623/ 18.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  z  uwagi  na  to,  że 

cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu 

o

dwołującemu,  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel