KIO 2622/18 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2622/18 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 3 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niej

awnym  bez  udziału  stron  w  dniu  3  stycznia  2019  roku 

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., 

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. 

Sp.k., Impel Facility Services sp. z o.o., Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ślężna 118; 

111 Wrocław, ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3; 65-127 Zielona Góra, Poczta Polska 

S.A.  ul.  Rodziny  Hiszpańskich  8,  00-940  Warszawa,  Konsalnet  Security  sp.  z  o.o., 

Konsalnet  Ochrona  sp.  z  o.o.,  ul.  Jana  Kazimierza  55,  01-267  Warszawa,  Auto-Trezor 

Ochrona  sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul.  Gen.  Sowińskiego  5;  87-100  Toruń  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, po 

przeprowadzeniu posiedzenia bez udziału stron 

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2622/18 

U z a s a d n i e n i e 

12  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  Toruniu  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.

z 2018 r. 

poz. 1986) zwanej dalej: „ustawa Pzp”

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

na  usługi  ochrony  terenów,  obiektów,  urządzeń  oraz  osób,  mienia  i  porządku  na  terenie 

chronionym realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO), numer 

referencyjny U/14/IW/18

. Zamówienie zostało podzielone na 13 części. Wartość zamówienia 

przekracza kwoty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 20 października 2018 

r. w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2018/S 203-463735. 

W  dniu  11 

grudnia  2018  r.  Zamawiający  powiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej ofert

y w poszczególnych częściach postępowania.  

W dniu 21 grudnia 2

018 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Impel  Defender  Security  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  Impel  Safety  Security  Partner  Sp.  z  o.o. 

Sp.k., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., Impel Facility Services sp. z o.o., Impel 

Monitoring Sp. z o.o. Sp.k., ITM Poland S.A., Poczta Polska S.A. Konsalnet Security sp. z o.o., 

Konsalnet  Ochrona  sp.  z  o.o.,  Auto-Trezor  Ochrona  sp.  z  o.o.  Sp.k.  zwani  dalej: 

„Odwołującym” wnieśli odwołanie. Odwołanie zostało złożone  wobec czynności i zaniechań 

Zamawiającego w częściach 2 i 12 postępowania, tj.: 

1)  badania i oceny ofert oraz wyboru 

jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum: 

Solid Security sp. z o.o. i Solid sp. z o.o. (dalej: "Solid"), 

2)  zaniechania  wezwania  Solid 

do  wyjaśnienia  elementów,  mających  wpływ  na  wysokość 

ceny oferty. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców, 

2)  art. 90 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Solid do udzielenia 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny, 

3)  art.89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Solid, 


4)  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezgodny z przepisami ustawy Pzp 

w

ybór oferty Solid jako najkorzystniejszej. 

Podnosząc powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania  

w częściach 2 i 12: 

unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Solid, 

czynności zaniechanej tj. wezwanie Solid do wyjaśnienia elementów składających się na 

zaoferowaną cenę, 

powtórzenia  czynności  oceny  i  badania  ofert  (po  merytorycznej  ocenie  wyjaśnień  

w zakresie zaoferowanej ceny, 

złożonych przez Solid), 

4)  odrzucenia oferty Solid, 

5)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W terminie ustawowym, 

określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od 

dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  który  wobec  przekazania  przez  Zamawiającego  kopii 

odwołania w dniu 21 grudnia 2018 r., upływał w dniu 24 grudnia 2018 r., żaden z wykonawców 

nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Pismem z dnia 31 grudnia 2018 r, 

złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w tym 

dniu  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  Odwołujący,  reprezentowany  tak  jak  

w  odwo

łaniu,  złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  oraz  wniósł  o  zwrot  kwoty 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp 

odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. 

Stosownie do art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, w przypadku umorzenia postępowania, 

Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3

lit. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  

z 2018 r. poz. 972

), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13 500 zł 00 gr stanowiącej 

90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


wiper-pixel