KIO 262/19 WYROK dnia 27 lutego 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt KIO 262/19 

WYROK 

z dnia 27 lutego 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca:  

Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 

2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  Komunalnik  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gmina  Krapkowice,  48-303 

Krapkowice, ul. 3 Maja 17  

orzeka: 

Oddala odwołanie.  

Kosztami postępowania obciąża odwołującego Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

Komunalnik  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu, 

ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław  

i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  Komunalnik  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 

Wrocław tytułem wpisu od odwołania;  

zasądza  od  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  Komunalnik 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul. 

Świętego  Jerzego  1a,  50-518  Wrocław  na  rzecz  zamawiającego  Gmina 

Krapkowice, 48-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  przez  zamawiającego  z  tytułu  kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Opolu.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 262/19 

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający  Gmina  Krapkowice,  48-303  Krapkowice,  ul.  3  Maja  17  wszczął 

postępowanie  na  usługi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  »Odbiór  i  zagos-

podarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Krapkowice«.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

15.12.2018 r. pod nrem 2019/S 242-553053.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej w skrócie Pzp lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

Zamawiający poinformował 8.02.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

Naprzód Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rydułtowy, ul. Raciborska 

144B, 44-

280 Rydułtowy. 

Wykonawca  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  Komunalnik  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Świętego  Jerzego  1a,  50-518  Wrocław, 

zgodnie  z  art.  182  ust.  1  pkt  1  Pzp,  wniósł  14  i  18.02.2019  r.  do  Prezesa  KIO  odwołanie  

i uzu

pełnienie odwołania na:  

czynności  dokonania  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez 

wykonawcę  „Naprzód”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Raciborska  144B,  44-280  Rydułtowy  [dalej 

wykonawca N

] w postępowaniu, w którym ofertę złożył również odwołujący;  

zaniechanie uznania, że wykonawca N podlega wykluczeniu z postępowania, a jego 

oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp;  

zaniechanie uznania, że wykonawca N podlega wykluczeniu z postępowania, a jego 

oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;  

4)   zaniechanie u

znania, że wykonawca N podlega wykluczeniu z postępowania, a jego 

oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp;  

zaniechanie  uznania,  że  wykonawca  N  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24 

ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp;  

6)   zaniechanie uz

nania, że wykonawca N podlega wykluczeniu z postępowania, a jego 

oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp;  


7)   niezastosowanie  przez 

zamawiającego  kryteriów  oceny  kwalifikacji  podanych  

ogłoszeniu  i  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  [dalej  SIWZ],  

a  w  rezultacie  przyznanie  wykonawcy  N 

określonej  liczby  punktów,  podczas  gdy 

zgodnie z tymi kryteriami punktów nie powinien otrzymać;  

zaniechania  dopełnienia  przez  zamawiającego  obowiązku  prawidłowej  oceny  ofert  

w  zakresie 

przyznawania  punktów  za  spełnienie  pozacenowych  kryteriów,  

a  w  konsekwencji  niezgodnego  z  przepisami  Pzp  przyznania  dodatkowej  punktacji 

wykonawcy N;  

prowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości  –  zaniechanie  wyboru  oferty  odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)   art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  N

,  który  nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2)   art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy N

, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;  

3)   art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie odrzucenia 

oferty wykonawcy N

, który podlega wykluczeniu, gdyż nie spełnia warunków udziału 

w postępowaniu;  

4)   art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  N,  z  po-

wodu  wprowadzania 

zamawiającego  w  błąd  mający  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania;  

5)   art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty

, której złożenie stanowi 

czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji;  

6)   art.  7  ust.  1  Pzp 

przez  naruszenie  zasady,  zgodnie  z  którą  zamawiający 

przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców 

oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości;  

7)   art.  91  ust.  1  Pzp  z  uwagi  na  niezastosowanie  przez 

zamawiającego  kryteriów 

oceny  kwalifikacji  podanych  w 

ogłoszeniu  i  SIWZ,  a  w  rezultacie  przyznanie 

wykonawcy  N 

określonej  liczby  punktów,  podczas  gdy  zgodnie  z  tymi  kryteriami 

punktów nie powinien otrzymać. 

Odwołujący wniósł o:  


unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy N jako oferty najkorzystniejszej;  

wykluczenie z  postępowania  wykonawcy  N  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  

z powodu niewykazania braku podstaw wykluczenia;  

3)   odrzucenie  oferty  wykonawcy  N  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  z  powodu 

niezgodności oferty z treścią SIWZ;  

4)   odrzucenie  oferty  wykonawcy  N  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp

,  ponieważ 

wykonawca N podlega wykluczeniu;  

5)   wykluczenie  z 

postępowania  wykonawcy  N  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17 

Pzp  z  powodu  wprowadzania 

zamawiającego  w  błąd  w  wyniku  zamierzonego 

działania przy przedstawieniu informacji, że wykonawca N nie podlega wykluczeniu 

oraz mających wpływ na decyzje zamawiającego;  

6)   odrzucenie  oferty  wykonawcy  N  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp

,  której 

złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;  

7)   odrzucenie oferty wykonawcy N na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp 

ze względu na brak 

możliwości uzupełnienia lub zmiany treści oferty; 

8)   dokonania wyboru 

oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.  

Argumentacja 

odwołującego  

I. Uzasadnienie zarzutu z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp 

– naruszenie obowiązku wykluczenia 

wykonawcy N, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia 

Zamawiający  w  pkt  III  ust.  2  SIWZ  poinformował  potencjalnych  wykonawców,  że  

z  przedmiotowego  postępowania  wykluczy  wykonawcę,  w  stosunku  do  którego  zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp. W związku z przygotowaniem 

oferty  w  sposób  istotnie  wprowadzający  w  błąd  zamawiającego,  przy  czym  błąd  ten  ma 

wpływ  na  wynik  postępowania  –  niewątpliwie  wykonawca  N  powinien  zostać  wykluczony  

z postępowania.  

II. Uzasadnienie zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 2 

– naruszenie obowiązku odrzucenia oferty 

wykonawcy,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp  

Zamawiający  powinien  odrzucić  ofertę  wykonawcy  N  ze  względu  na  jej  niezgodność  

z  treścią  SIWZ.  Oferta  wykonawcy  N  jest  niezgodna  z  postanowieniami  SIWZ  w  zakresie 

wypełnienia  Załącznika  nr  1  do  SIWZ  –  Formularza  ofertowego.  W  przedmiotowym 

formularzu  w  sekcji  dotyczącej  zobowiązania  wykonawcy  do  prowadzenia  działań 

edukacyjno-informacyjnych  wykonawca  N

,  wbrew  żądaniom  zamawiającego,  zaznaczył 

wszystkie  trzy  możliwości  przeprowadzenia  tych  działań.  Postanowienia  SIWZ  dokładnie 


określały  jak  powinien  zostać  wypełniony  Formularz  ofertowy,  zamawiający  precyzyjnie 

określił jakie są wymagania zamawiającego, co do przeprowadzania działań edukacyjno-in-

formacyjnych 

–  spełnieniem  warunków  SIWZ  jest  zaznaczenie  czyli  zadeklarowanie 

przeprowadzenia tych działań wyłącznie w jednej z zaproponowanych form.  

W  tym  przypad

ku  niewątpliwie  mamy  do  czynienia  z  precyzyjnym  opisem  kryterium.  

W dziale XII SIWZ 

– Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, zamawiający jasno i precyzyjnie 

opisał,  że  będzie  się  kierować  kryteriami  i  współczynnikami  wag  (znaczeniem)  do  tych 

kryteriów.  W  przypadku  zaznaczenia  przez  wykonawcę  N  wszystkich  wariantów 

przeprowadzania  tych  działań  –  zamawiający  nie  tylko  nie  może  przyznać  w  tym  kryterium 

żadnych dodatkowych punktów, ale również powinien stwierdzić, że tak sporządzona oferta 

nie odpowiada treści SIWZ. Odwołujący wskazał na orzeczenie KIO 419/18.  

III.  Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

– 

naruszenie obowiązku odrzucenia oferty wykonawcy N, który podlega wykluczeniu  

Gdyby  nawet  nie  brać  pod  uwagę  rażącego  niedbalstwa  przy  przygotowywaniu  oferty, 

świadomego wprowadzania w błąd zamawiającego oraz niezgodności treści oferty z  SIWZ, 

zamawiający  mógłby  w  toku  badania  ofert  przyznać  wykonawcy  N  0  pkt  za  kryterium  K

bowiem  nieprawidłowe  wypełnienie  tej  części  formularza  ofertowego  powoduje,  że 

wykonawca  N 

nie  zadeklarował  jaką  opcję  działań  edukacyjno-informacyjnych  zamierza 

przeprowadzić.  Z  uwagi  jednak  na  to,  że  zamawiający  w  SIWZ  nie  przewidział  procedury 

postępowania na wypadek, gdyby zaszła sytuacja, w której wykonawca zaznaczy wszystkie 

opcje kryterium K

– niemożność ustalenia informacji istotnych dla oceny oferty co do zasady 

stanowi  poważną  jej  wadę  i  prowadzi  do  niemożliwości  jej  oceny.  Z  takiego  też  założenia 

powinien wyjść zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu oferty. 

Wobec szerokiej argumentacji 

odwołującego odnośnie do konieczności podjęcia decyzji 

o  zgodnym  z 

ustawą  Pzp  wykluczeniu  wykonawcy  N  –  zamawiający  powinien  w  konsek-

wencji wykluczenia wykonawcy 

– odrzucić ofertę wykonawcy N.  

IV.  Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp 

–  naruszenie  obowiązku 

wykluczenia  wykonawcy,  z  powodu  wprowadzania  zamawiającego  w  błąd  mający  istotny 

wpływ na rozstrzygnięcie postępowania  

Zamawiający powinien wykluczyć z postępowania wykonawcę N, który w celu uzyskania 

zamówienia celowo wprowadza zamawiającego w błąd. Oferta złożona przez wykonawcę N 

zawiera  istotne  błędy  w  formularzu  ofertowym,  które  uniemożliwiają  dokonanie  prawidłowej 

oceny  oferty  w  zakresie  ewentualnego  przyznania  punktów  w  ramach  kryterium  K

– 

działania  edukacyjno-informacyjne.  Wykonawca  N  jako  jedyna  spośród  wykonawców 


zaznaczył  3  opcje  przeprowadzenia  działań  edukacyjno-informacyjnych,  co  jest  niezgodne  

z  oczekiwaniami 

zamawiającego  zawartymi  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  cyt.:  „*  skreślić 

niewłaściwe  punkty  (wybrać  i  zaznaczyć  właściwy  punkt  5.1  lub  5.2  lub  5.3)”.  Odwołujący 

przytoczył orzeczenie KIO 1389/14.  

W  rozpoznawanym  przypadku  zama

wiający  precyzyjnie  opisał  kryterium.  W  dziale  XII 

SIWZ 

Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  z  po-

daniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, zamawiający jasno i precyzyjnie opisał, że 

będzie się kierować kryteriami i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów. 

Działanie  wykonawcy  N  nosi  znamiona  wprowadzania  w  błąd  zamawiającego  w  celu 

wpłynięcia  na  wynik  postępowania,  przy  czym  wprowadzanie  w  błąd  ma  tu  znamiona 

celowości. Możliwe jest, że wykonawca ten próbował wymusić na zamawiającym przyznanie 

punktów  za  każde  zaznaczone  kryterium  –  czyli  w  sumie  45  punktów.  Zaznaczyć  tutaj 

należy, że takie działanie nie wynika z błędnej interpretacji wykonawcy N wynikającej z nie-

jasności  postanowień  SIWZ,  bo  żaden  z  wykonawców  takich  wątpliwości  nie  miał  w  przy-

padku tego warunku, innymi słowy – nie pojawił się w tym zakresie żaden wniosek o wyjaś-

nienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 Pzp. Odwołujący przytoczył orzeczenie KIO 419/18 i 

KIO 2736/17.  

Zgodnie z art. 45 ust. 2g dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 

marca  2004  r. 

w  sprawie koordynacji  procedur  udzielania  zamówień  publicznych  na  roboty 

budowlane, dostawy i usługi (DZ. U. UE nr 134, poz. 114 ze zm.), z udziału w postępowaniu 

można  wykluczyć  każdego  z  wykonawców,  który  jest  winny  poważnego  wprowadzenia  

w  błąd  w  zakresie  przekazania  lub  nieprzekazania  informacji  wymaganych  dyrektywą. 

Wprowadzenie  w  błąd  musi  mieć  przy  tym  charakter  umyślnego  działania  ze  strony 

wykonawcy.  

Wykonawca N j

est podmiotem świadczącym usługi na rynku odbioru odpadów od ponad 

20  lat  (jak  podaje  na  swojej  stronie  internetowej,  link:  http://www.naprzod.eu/page/0-nas).  

W tym czasie podmiot ten wielokrotnie brał udział w postępowaniach przetargowych, w któ-

rych  ubiegał  się  o  zamówienia  publiczne. Wobec  tak  profesjonalnego  podmiotu  stosuje się 

odpowiedni miernik należytej staranności. Odwołujący przytoczył orzeczenie KIO 1215/18. 

W związku z powyższym złożenie przez wykonawcę N oferty zawierającej tak poważne 

błędy  nosi  również  znamiona  rażącego  niedbalstwa  przy  jej  przygotowaniu.  Odwołujący 

przytoczył orzeczenie KIO 1085/17. 

Brak dołożenia należytej staranności przy przygotowaniu oferty powinno wywodzić skutki 

prawne w

obec takiego wykonawcy w postaci wykluczenia z postępowania. 

Natomiast przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp 

odnosi się do wprowadzenia zamawiającego 

w  błąd  informacjami  –  obejmującymi  swym  zakresem  nie tylko  informacje  dotyczące  braku 

podstaw  do  wykluczenia  o

raz  spełniania  warunków  udziału  –  ale  szeroko  obejmując  swym 


zakresem  również  wszelkiego  rodzaju  informacje.  Rozszerzając  zakres  informacji,  jakimi 

zamawiający  może  być  wprowadzony  przez  wykonawcę  w  błąd,  Ustawodawca  w  przepisie 

tym  przewidział  granicę  tej  odpowiedzialności  –  zastrzegając,  że  informacje  te  muszą  być 

informacjami mogącymi mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego podejmowane w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Dla skutecznego wykluczenia wykonawcy 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

17 Pzp 

niezbędne jest wykazanie, że łącznie zostały spełnione trzy przesłanki: 

przedstawione przez wykonawcę informacje wprowadzają zamawiającego w błąd;  

informacje  wprowadzające  w  błąd  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego;  

przedstawienie  informacji  wprowadzających  w  błąd  nastąpiło  w  wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawcy.  

W  przypadku  podania  błędnych  informacji,  w  wyniku  których  zamawiający  przyznał 

wykonawcy  N 

maksymalną  liczbę  punktów  w  kryterium  K2  –  wykonawca  N  w  klasyfikacji 

ogólnej, czyli punktacji przyznawanej przez zamawiającego otrzymał maksymalną liczbę 100 

punktów,  w  wyniku  czego,  zamawiający  dokonał  wobec  wykonawcy  N  wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

Naruszeniem  art.  24  ust.  16  Pzp 

jest  również  fakt  niezłożenia  przez  wykonawcę  N 

dokumentu  potwierdzającego  dysponowanie  na  dzień  składania  oferty  pojazdu  o  normie 

emisji  spalin  EURO  6

,  co  było  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert.  Wykonawca  N  w  wyniku 

zamierzonego  działania  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji, 

że  wykonawca  N  spełnia  kryteria,  którymi  zamawiający  kierował  się  przy  wyborze  oferty. 

Niezłożenie załącznika do oferty dokumentującego posiadanie takiego pojazdu wśród taboru 

planowo wykorzystanego do realizacji usługi, powinno prowadzić do wniosku, że wykonawca 

takim  pojazdem  nie  dysponuje,  zatem  nie  spełnia  dodatkowo  punktowanego  kryterium 

oceny ofert. 

V. Uzasadnienie zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp 

– naruszenie obowiązku odrzucenia 

oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji  

Podjęte  przez  wykonawcę  N  działania  mające  na  celu  wprowadzenie  w  błąd 

zamawiającego,  w  wyniku  których  prawidłowo  skonstruowane  pozostałe  oferty  nie  miałyby 

szans przy ocenie przyznanej punktacji, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.  

Fakt powstania czynu nieuczciwej konkurencji zachodzi, jeśli treść lub sposób złożenia 

oferty  jest  sprzeczny  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami  i  prowadzi  do  zagrożenia  lub 

naruszenia  intere

su  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta.  Przy  ocenie,  czy  konkretna  oferta 

może  zostać  zakwalifikowana  jako  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  należy  odwoływać  się  do 


przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  („UZNK”).  Co  istotne,  czyny 

nieuczciwej  kon

kurencji  mogą  przybrać  zarówno  postać  działań  stypizowanych  w  posz-

czególnych  przepisach  UZNK  lub  też  wynikać  ze  spełnienia  kryteriów  klauzuli  generalnej  

z art 3 UZNK.  

Ogólnie – za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się takie okoliczności jak manipulacje 

ceną  czy  kryteriami  oceny  ofert,  które  stanowią  podstawę  wyboru  danego  wykonawcy  

i  w  sposób  oczywisty  wskazują  na  zachowania  nieuczciwe,  powodujące  wyeliminowanie  

z rynku innych przedsiębiorców (por. wyrok KIO z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 49/18). 

Zamawiający  ma  obowiązek  odrzucenia  każdej  oferty,  której  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej  konkurencji,  niezależnie  od  tego,  czy  ma  ona  wpływ  na  wynik  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (por.  wyrok  KIO  z  14  marca  2017  r.,  sygn.  akt  KIO 

).  Odrzuceniu  podlegać  będą  zatem  również  te  oferty,  które  ostatecznie  i  tak  nie 

mogłyby  zostać  wybrane  jako  najkorzystniejsze,  a  zamawiający  musi  przy  tym  wskazać,  

z jakim czynem nieuczciwej konkurencji mamy do czynienia i na czym on w okolicznościach 

konkretnej sprawy polega (por. wyrok KIO z 13 marca 2017 r., sygn. akt KIO 340/17).  

Czynem  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  art.  14  ust.  1  UZNK  jest 

rozpowszechnianie  nieprawdziwych  lub  wprowadzających  w  błąd  wiadomości  o  swoim  lub 

innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia 

szkody.  Wprowadzające  w  błąd  informacje  mogą  dotyczyć  samego  wykonawcy,  jego 

doświadczenia  i  kwalifikacji,  osób,  którymi  ma  zamiar  posługiwać  się  przy  wykonywaniu 

zamówienia,  sytuacji  prawnej  i  finansowej,  stosowanych  materiałów  czy  rodzaju 

zrealizowanych prac. 

VI.  Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  87  ust.  1 

–  naruszenie  obowiązku  odrzucenia  oferty 

wykonawcy N ze względu na brak możliwości uzupełnienia lub zmiany treści oferty  

Zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy wykonawca miał obowiązek 

zaznaczyć  wyłącznie  jedną  formę  przeprowadzenia  działań  edukacyjno-informacyjnych.  

W załączniku nr 1 wskazano bowiem cyt.: „* skreślić niewłaściwe punkty (wybrać i zaznaczyć 

właściwy  punkt  5.1  lub  5.2  lub  5.3”.  Zdaniem  odwołującego  oznacza  to,  że  punkty  mogą 

zostać  przyznane  wyłącznie  w  przypadku  zadeklarowania  przez  wykonawcę  jednej  z  form 

przeprowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych. Zgodnie natomiast z § 1 ust. 2 pkt 12 

Wzoru  umowy: 

przedmiot  zamówienia  obejmuje  prowadzenie  działań  edukacyjno-

informacyjnych 

–  zgodnie  z  ofertą.  Zgodnie  z  Projektem  umowy  (Załącznik  nr  9  do  SIWZ)  

w  momencie  jej  zawarcia  również  należy  skreślić  opcję,  którą  wykonawca  zadeklarował  

w  ofercie.  W  pr

zypadku  uznania,  że  oferta  wykonawcy  N  sporządziła  ofertę  prawidłowo  – 

niemożliwym byłoby uzupełnienie w ww. zakresie postanowień umownych. 


Błędnie  wypełniony  formularz  ofertowy  przez  wykonawcę  N  nie  podlega  poprawieniu  

(w ramach omyłek w ofercie), bowiem zmiana taka byłaby istotną zmianą oferty wpływającą 

na wynik postępowania. Odwołujący przytoczył orzeczenie KIO 113/18 i KIO 116/18. 

VII.  Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  7  ust.  1  Pzp 

–  naruszenie  zasady,  zgodnie  z  którą 

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości  

Wybór oferty najkorzystniejszej ze wskazaniem na  wykonawcę, który naruszył przepisy 

Pzp

, prowadziłby do naruszenia przez  zamawiającego zasady zawartej w art. 7 ust. 1 Pzp, 

zgodnie  z  którą  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Odwołujący 

przytoczył orzeczenie KIO 2564/15. 

Przyznanie  wykonawcy  N 

punktów  za  posiadanie  lub  dysponowanie  pojazdem 

posiadającym  normę  emisji  spalin  EURO  6  jest  naruszeniem  równego  traktowania 

wykonawców bowiem wykonawca N w odróżnieniu od odwołującego nie złożył wraz z ofertą 

żadnego dokumentu, na podstawie którego zamawiający mógłby dokonać prawidłowej oceny 

czy  wykonawca  N 

rzeczywiście  na  dzień  składania  ofert  taki  pojazd  posiada.  Odwołujący 

przytoczył orzeczenie KIO 365/18. 

VIII.  Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  91  ust.  1  Pzp  z  uwagi  na  niezastosowanie  przez 

zamawiającego  kryteriów  oceny  kwalifikacji  podanych  w  ogłoszeniu  i  SIWZ,  a  w  rezultacie 

przyznanie  wykonawcy  N  punktów,  podczas  gdy  zgodnie  z  tymi  kryteriami  punktów  nie 

powinien otrzymać  

Zamawiający  w  Informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przekazał  informacją  

o  przyznaniu  wykonawcy  N 

20,00  punktów  za  przeprowadzenie  działań  edukacyjno-in-

formacyjnych oraz 20,00 

punktów za posiadanie pojazdów o emisji spalin EURO 3 lub EURO 

5 lub EURO 6. 

W  zakresie  przyznania  dodatkowej  punktacji  za  prowadzenie  działań  edukacyjno-in-

formacyjnych,  w  świetle  niepodważalnych  dowodów,  że  w  tym  kryterium  wykonawca  N 

popełnił  błąd,  który  powinien  skutkować  wykluczeniem  tego  wykonawcy  z  postępowania, 

przyznawanie jakiejkolwiek punktacji wykonawcy N jest niezgodne z 

ustawą Pzp.  

Natomiast  w  zakresie  przyznania  punktacji  w  kryterium  środowiskowym  (kryterium  K

zamawiający  nie  zastosował  kryteriów  oceny  kwalifikacji  podanych  w  ogłoszeniu  i  SIWZ, 

przyznając wykonawcy N dodatkowe punkty za posiadanie 1 pojazdu o emisji spalin EURO 6 

wykorzystywanego do realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z pkt XII ust. 3 SIWZ). W opisie 


kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert.  Zamawiający podał informację, że dla spełnienia  kryterium 

K

 wykonawca 

powinien wykazać się posiadaniem pojazdów, o których mowa w pkt 1.3.1.1 

lub 1.3.1.2 

dział III SIWZ – dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. Oznacza 

to bezspornie, że kryterium to jest nierozerwalnie związane w warunkami udziału w postępo-

waniu oraz podstawami wykluczenia (

dział III SIWZ). W związku z tym wraz z zaznaczeniem 

(oświadczeniem)  zawartym  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  –  Formularzu  ofertowym  o  dys-

ponowaniu  jednym  pojazdem  (o  których  mowa  w  pkt  1.3.1.1  lub  1.3.1.2  działu  III  SIWZ), 

wykonawca  zobowiązany  był  złożyć  wraz  z  ofertą  dokument  potwierdzający  dysponowanie 

takim  poj

azdem  oraz  potwierdzający  jego  normę  emisji  spalin.  Przy  czym  dokument  ten 

powinien  zawierać  informacje  pozwalające  na  zidentyfikowanie  tego  pojazdu  pośród 

wszystkich pojazdów jakie wykonawca będzie składał w uzupełnieniu do oferty w postaci zał. 

nr 7 do S

IWZ Wykaz sprzętu. Konieczność weryfikacji spójności informacji zawartych w za-

łączniku  do  formularza  ofertowego  oraz  Załącznika  nr  7  do  SIWZ  wynika  wprost  z  ww. 

postanowień  dokumentacji  przetargowej,  która  powinna  być  czytana  łącznie.  Zatem  dla 

zidentyfik

owania pojazdu,  za posiadanie którego  wykonawca może otrzymać punkty  w  kry-

terium  oceny  ofert  konieczne  jest  przedstawienie  dokumentu  zawierającego  informacje  

o  marce,  numerze  rejestracyjnym  pojazdu  oraz  o  posiadanej  przez  niego  normie  emisji 

spalin.  Jak 

inaczej  zamawiający  mógłby  zweryfikować  posiadanie  lub  dysponowanie  takim 

pojazdem na dzień składania ofert. Odwołujący przytoczył orzeczenie KIO 365/18. 

Bez  znaczenia  jest  tu  użyte  przez  zamawiającego  pojęcie  „powinien  dysponować  lub 

będzie dysponował” (pkt 1.3.1.1. SIWZ), gdyż stwierdzenie „będzie dysponował” nie odnosi 

się do  czasu  przyszłego (czyli  możliwości  dysponowania potencjałem  dopiero  w  momencie 

podpisania umowy czy rozpoczęcia świadczenia usługi), a do możliwości powoływania się na 

zasoby innych 

podmiotów o czym mowa szerzej w sekcji IV pkt 3 SIWZ. Nie ma zatem innej 

możliwości  na  weryfikację  spełniania  kryterium  K

niż  złożenie  w  załączeniu  do  oferty 

dokumentu potwierdzającego dysponowanie wymaganym pojazdem. 

Wykonawca  ENERIS  Surowce  S.A.  [dalej 

–  wykonawca  E]  jako  jeden  z  uczestników 

postępowania  przetargowego  również  nie  dochował  należytej  staranności  w  przygotowaniu 

oferty  zupełnie  pomijając  orzecznictwo  KIO,  którego  był  inicjatorem  (jako  odwołujący),  nie 

załączył do oferty wykazu pojazdu z normą emisji spalin EURO 6. Odwołujący zaznaczył jest 

w  tym  momencie  również  fakt,  że  wykonawca  E  ani  też  wykonawca  N  nie  składali  w  toku 

postępowania  wniosków  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  w  trybie  art.  38  Pzp  w  zakresie 

doprecyzowania  na  podstawie  jakiego  dokumentu 

zamawiający  będzie  w  stanie  ocenić 

prawdziwość składanej w formularzu ofertowym deklaracji.  


Odwołujący uzupełnił odwołanie w terminie do wniesienia odwołania wynikającym z art. 

182 ust. 1 pkt 1 Pzp.  

Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

– naruszenie obowiązku  wykluczenia 

wykonawcy  N,  który  nie  wykazał  braku  podstaw  wykluczenia  oraz  który  nie  wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żądał, 

aby wykonawca 

złożył m.in.:  

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych  głównych  usług  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  wraz  

z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi 

zostały  wykonane  oraz  załączenia  dowodów  czy  usługi  zostały  wykonane  lub  są 

wykonywane  należycie  –  wg  zał.  nr  6  do  SIWZ  –  wykonawca  N  złożył  na  wezwanie 

zamawiającego wykaz usług, w którym wskazał dwie usługi: 

–  świadczona  na  rzecz  Gminy  Strzelce  Opolskie  od  1.07.2017  r.  do  wystawienia 

rekomendacji z 5.11.2018 r. oraz rekomendacji z 5.02.2019 r. Usługa wskazana realizowana 

była  przez  konsorcjum  firm,  na  którego  czele  stał  wykonawca  N.  Z  przedmiotowego 

dokumentu  nie  wynika  w  jakim  zakresie  wykonawca  N  realizował  usługę.  Ze  złożonych 

rekomendacji  trudno  też  wywnioskować  czy  lider  konsorcjum  wykonywał  tylko  usługę 

odbioru,  tylko  usługę  zagospodarowania  czy  też  częściowo  odbioru  i  częściowo 

zagospodarowania. W związku z tak niejasnym prezentowaniem danych – zamawiający nie 

mógł  ocenić  czy  złożone  rekomendacje  potwierdzają  spełnianie  warunku  wymaganej 

wartości i przedmiotu świadczonej usługi.  

Wykonawca  N  nie  wy

kazał  więc,  jaki  był  faktyczny  zakres  wykonywanych  przez  niego 

prac.  Kwestią  sporną  jest  zatem  prawidłowość  czynności  zamawiającego,  polegającej  na 

uznaniu,  że  wykonawca  N  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Z  treści  złożonych 

referencji  nie  wynika,  ja

ki  był  zakres  merytoryczny  robót  wykonanych  przez  wykonawcę  N 

ani  za  jaką  kwotę  zostały  one  zrealizowane.  Zamawiający  powinien  zbadać,  jaki  był 

faktyczny  udział  wykonawcy  N  w  konsorcjum,  ponieważ  nieuprawione  jest  zaliczanie  na 

poczet  doświadczenia  robót,  wykonanych  w  ramach  konsorcjum,  bez  udowodnienia,  jaką 

część dany wykonawca faktycznie zrealizował.  

W  załączeniu  do  uzupełnienia  odwołania  odwołujący  przekazał  dowód  w  postaci 

wydruków  ze  stron  internetowych  przedmiotowych  członków  konsorcjum,  z  których  wynika, 

że  harmonogram  odbioru  odpadów  dla  Gminy  Strzelce  Opolskie  dostępny  jest  na  stronie 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o., które w ramach tej usługi 

zajmuje się odbiorem i transportem odpadów. Natomiast zakres jaki wykonuje wykonawca N 

to  wyłącznie  zagospodarowanie  odpadów  –  spółka  bowiem  dysponuje  własną  RIPOK  tj. 


Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  w  Dzierżysławiu.  Odwołujący  przytoczył  orzeczenie 

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-387/14.   

– świadczona na rzecz Miasta Radlin w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. usługa 

odbioru,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów.  Złożone  na  potwierdzenie  wykonania  tej 

usługi  referencje  są  nieaktualne,  zatem  zamawiający  nie  mógł  na  ich  podstawie  ocenić 

spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia.  Złożone 

referencje dotyczą usługi zrealizowanej (zakończonej), odnośnie do której wykonawca winien 

złożyć referencje wystawione z datą nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania 

ofert 

(sekcja  V  ust.  1  pkt  1.4  SIWZ).  Termin  składania  ofert  przypadał  na  25.01.2019  r., 

zatem referencje wystawione 23.10.2018 r. są nieaktualne. 

2. Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia oraz informacją 

o  posiadanej  bazie  magazynowo  -  t

ransportowej  wraz  z  informacją  o  podstawie 

dysponowania nimi 

– wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca N złożył ww. wykaz, który w 

swojej  treści  nie  zawiera  informacji  (oświadczenia)  jaką  normę  emisji  spalin  spełniają 

wymagane pojazdy. 

W załączeniu do uzupełnienia odwołania odwołujący złożył dowód w postaci wydruków 

ofert zakupu lub sprzedaży pojazdów wyprodukowanych w 2018 r., z których jeden posiada 

normę  emisji  spalin  na  poziomie  EURO  5,  a  drugi  EURO  3.  Zamawiający  nie  może  zatem 

oceniać  normy  emisji  spalin  pojazdu  wyłącznie  na  podstawie  informacji  o  dacie  jego 

produkcji.  

W przypadku nie zawarcia przez wykonawcę N informacji o posiadanej przez wykazane 

pojazdy normy emisji spalin, zamawiający nie miał możliwości dokonania prawidłowej oceny 

spełniania  warunku  dysponowania  pojazdem  o  normie  emisji  spalin  EURO  6,  za  które 

wykonawca ten otrzymał dodatkowe punkty w kryterium pozacenowym (K

II.  Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp 

–  naruszenie  obowiązku 

wykluczenia  wykonawcy,  z  powodu  wprowad

zania  zamawiającego  w  błąd  mający  istotny 

wpływ na rozstrzygnięcie postępowania 

Składane  przez  wykonawcę  N  dokumenty  na  potwierdzenie  pozornego  spełniania 

warunków  stawianych  w  SIWZ  zarówno  tych  dotyczących  udziału  w  postępowaniu,  jak 

również  kryteriów  dodatkowych  (referencje  oraz  wykaz  sprzętu)  stanowią  celowe 

wprowadzanie w błąd zamawiającego.  

Wykonawca  N  mając  świadomość,  że  składając  dokumenty  zawierające  prawdziwe 

dane, nie spełniłby wymogów stawianych przez zamawiającego w tym postępowaniu – z peł-

ną świadomością składa dokumenty, których treść zaciemnia prawdziwy obraz posiadanego 

doświadczenia  i  zasobu  sprzętowego,  który  nie jest  wystarczający  do  spełnienia  wymogów 

zamawiającego. 


Gdyby  nawet  przyjąć,  że fakt  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego wyniknął  z  pewnej 

niewiedzy  czy  też  nie  dołożenia  należytej  staranności  wykonawcy  N  przy  przygotowaniu 

oferty,  to  Trybunał  Europejski  zajął  w  tym  przypadku  stanowisko,  że  art.  45  ust.  2  lit.  g 

dyrektywy 2004/18/WE umożliwiający wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  wykonawcy  „winnego  poważnego”  wprowadzenia  w  błąd  w  zakresie 

przekazania zadanych przez zamawiającego informacji, należy interpretować w ten sposób, 

że  przepis  ten  można  zastosować,  jeżeli  dany  wykonawca  dopuścił  się  pewnego  stopnia 

niedbalstwa,  a  mianowicie  niedbalstwa  mogącego  mieć  decydujący  wpływ  na  decyzję  

w sprawie wykluczenia, wyboru lub udzielenia zamówienia publicznego, bez względu na to, 

czy  stwierdzone  zostanie  umyślne  naruszenie  przepisów  przez  tego  wykonawcę.  Należy 

zauważyć, że podobnie jest także w nowej dyrektywie 2014/24/UE. Z przepisów Pzp wynika 

natomiast,  że  wprowadzenie  w  błąd  oznacza  nie  tylko  działanie  zamierzone,  ale  także 

niedbalstwo i lekkomyślność.  

III.  Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  7  ust.  1  Pzp 

–  naruszenie  zasady,  zgodnie  z  którą 

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości  

Odwo

łujący  przytoczył  orzeczenie  KIO  561/17.  W  przypadku  dokonanej  przez 

zamawiającego pozytywnej oceny spełnienia posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia 

przez  wykonawcę  N  powołującego  się  na  usługę  realizowaną  w  konsorcjum  jest  brakiem 

poszanowania przez 

zamawiającego zasady proporcjonalności.  

Naruszeniem  art.  7  ust.  1  Pzp  jest  również  bezprawne  zastosowanie  przez 

zamawiającego  trybu  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp,  o  czym  mowa  w  piśmie  zamawiającego  

z  29.01.2019  r.,  czyli  poprawienie  w  ofercie  zamawiającego,  cyt.:  „innej  omyłki  polegającej 

na  niezgodności  oferty  ze  SIWZ,  niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  w  ten 

sposób,  że  dokonano  skreślenia  błędnie  nieskreślonych  punktów  5.1  i  5.2  w  Formularzu 

ofertowym”. 

Zauważony błąd lub zauważona niezgodność z SIWZ nosi znamiona omyłki polegającej 

na  niezgodności  oferty  ze  SIWZ,  niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  a  mia-

nowicie:  

1)  zauważona  niezgodność  musi  mieć  charakter  omyłki,  a  nie  celowego  działania 

wykonawcy  polegającego  na  świadomym  złożeniu  oświadczenia  woli  o  określonej 

treści; jak wskazał Sąd Okręgowy w Krakowie: „art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp wprowadzony 

w  celu  uniknięcia  licznych  niegdyś  przypadków  odrzucania  ofert  z  powodu  błahych 

pomyłek, dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, 

drobnych różnic itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu »omyłki«. 


Omyłką  w  tym  przypadku  mogłoby  być  niezaznaczenie  opcji  »NIE«  w  pkt  5.1  i  5.2, 

bądź nie skreślenie tych dwóch punktów z jednoczesnym zaznaczeniem opcji »NIE« 

w  tych  punktach,  a  w  pkt  5.3  opcji  »TAK«.  Wykonawca  N  zaznaczył  natomiast,  że 

zobowiązuje  się  wykonać  wszystkie  rodzaje  działań  edukacyjno-informacyjnych, 

złożył  zatem  oświadczenie  woli  o  określonej  treści  i  zamawiający  nie  może  tego 

oświadczenia  woli  zmieniać,  uznając,  że  wykonawca  N  zamierza  podjąć  się 

wykonaniu wyłącznie działań edukacyjno-informacyjnych wskazanych w pkt 5.3.  

Nie  może  tu  być  również  mowy  o  oczywistości,  bowiem  skąd  zamawiający  wywodził, 

jakiego rodzaju działań edukacyjno-informacyjnych wykonawca N przez pomyłkę nie skreślił 

(a który zamierzał zadeklarować). Równie dobrze w jego zamiarach pierwotnych mogło być 

wykreślenie  pkt  5.2  i  5.3  bądź  pkt  5.1  i  5.3. W  związku  z  możliwością  trojakiej  interpretacji 

pierwotnych zamiarów wykonawcy co do oświadczenia woli w tym temacie, zamawiający nie 

może podejmować decyzji o poprawieniu tzw. innej omyłki.  

Przywołany  przepis  art.  87  ust.  1  Pzp  określa  również  granice  w  zakresie  możliwości 

poprawienia  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  ze  SIWZ  wskazując,  że 

niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących złożonej oferty. A zatem, nie jest możliwe poprawienie oferty na podstawie art. 

87  ust.  2  pkt  3  Pzp  w  sytuacji,  w  której  prowadziłoby  to  do  negocjacji  pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. Zamawiający zatem nie miał również możliwości zasięgnięcia 

informacji od wykonawcy N, w zakresie jakich punktów mógłby dokonać skreślenia.  

2)  poprawienie  niezgodności  nie  spowoduje  istotnych  zmian  w  treści  oferty  – 

po

prawienie  błędu  wykonawcy  N  stanowi  również  istotną  zmianę  w  treści  oferty, 

bowiem  jest  zmianą  złożonego  przez  wykonawcę  N  oświadczenia.  Doszło  tutaj  do 

sytuacji, w której wykonawca N oferuje przeprowadzenie wszystkich trzech sposobów 

działań  edukacyjno-informacyjnych,  a  zamawiający  poprawiając  ofertę  zmienia 

złożone  przez  wykonawcę  N  oświadczenie;  zamawiający  nie  może  wchodzić  w  rolę 

wykonawcy czy podejmować za wykonawcę decyzje. 

IV.  Uzasadnienie  zarzutu  z  art.  91  ust.  1  Pzp  z  uwagi  na  niezastosowanie  przez 

zamawiającego  kryteriów  oceny  kwalifikacji  podanych  w  ogłoszeniu  i  SIWZ  a  w  rezultacie 

przyznanie  wykonawcy  N  punktów,  podczas  gdy  zgodnie  z  tymi  kryteriami  punktów  nie 

powinien otrzymać  

W świetle przekazanej odwołującemu przez zamawiającego kopii Wykazu niezbędnego 

do  wykonania  zamówienia  sprzętu  dostępnego  wykonawcy  N,  należy  stwierdzić,  że  brak 

umieszczenia  informacji  o  normie  emisji  spalin  jaką  posiadają  wymagane  pojazdy  – 

zamawiający  dokonał  oceny  oferty  wykonawcy  N  niezgodnie  ze  stawianymi  przez  siebie 

kryteriami, przyznając punkty za kryterium K


Odwołujący  przesłał  w  terminie  kopię  odwołania  i  uzupełnienia  odwołania 

zamawiającemu 14 i 18.02.2019 r. (art. 180 ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający  przesłał  w  terminie  2  dni  kopię  odwołania  i  uzupełnia  odwołania  innym 

wykonawcom 14 i 18.2019 r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp).  

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie  i  uzupełnienie  odpowiedzi  do  czasu 

zamknięcia rozprawy 20 i 21.02.2019 r. (art. 186 ust. 1 Pzp).  

Argumentacja 

zamawiającego:  

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.  

I.  Ogólnie  zgodnie  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp  oferta  wykonawcy  N  została  poprawiona  

i wykonawca N we właściwym terminie wyraził zgodę na poprawienie omyłki przez skreślenie 

błędnie nieskreślonych pkt 5.1 i 5.2 w formularzu ofertowym. W odwołaniu brak jest zarzutu 

dotyczącego poprawienia oferty wykonawcy N.  

II.  Zamawiający  jest  przede  wszystkim  obowiązany  dokonać  poprawy  omyłek  zgodnie  

z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, a dopiero później może odrzucić ofertę np. na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 Pzp.  

Zamawiający  przyznał,  że  w  pierwotnym  brzmieniu  oferta  wykonawcy  N  podlegałaby 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  gdyż  jej  treść  nie  odpowiada  treści  art. 

SIWZ.  Jednak  zamawiający  dokonał  poprawy  treści  oferty  wykonawcy  N  zgodnie  z  art.  87 

ust. 2 pkt 3 Pzp. Zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp jest obowiązkiem zamawiającego.  

Dla  zamawiającego  treść  oferty  wykonawcy  N  nie  budziła  wątpliwości,  dlatego 

zamawiający nie zastosował procedury wyjaśnienia oferty.  

Każdy wykonawca miał obowiązek wypełnienia pkt 5.1, 5.2 lub 5.3 zał. nr 1 do SIWZ aby 

wskazać jaki zakres działań wykonawca zamierza realizować, co jest istotne dla oceny ofert. 

Kolejne  podpunkty  zawierały  w  sobie  zobowiązania  wyrażone  w  poprzednim  punkcie,  aby 

wystarczyło  zaznaczyć  tylko  jeden  punkt,  który  najpełniej  oddawać  będzie  zobowiązanie 

wykonawcy.  Zaznaczenie  pkt  5.3  przez  wykonawcę  wskazywało  zamawiającemu,  że 

wykonawca  oferuje  wykonanie  najszerszego  i  najwyżej  ocenianego  zakresu  działań 

edukacyjno-informacyjnych.  

Zamawiający skonstruował pkt 5.1-5.3 alternatywnie.  

Wykonawca  N  popełnił  błąd  nie  skreślając  pkt  5.1  i  pkt  5.2,  ale  nie  wprowadziło  to 

zamawiającego w błąd, gdyż zamiar wykonawcy N był czytelny dla zamawiającego.  

Zamawia

jący  poprawił  ofertę  wykonawcy  N  zgodnie  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp  i  nie 

prowadził  postępowania  li  tylko  formalistycznie.  Poprawa  oferty  wykonawcy  N  nie 

spowodowała istotnej zmiany treści oferty, gdyż pkt 5.1-5.3 nie wykluczały się, ale wzajemnie 

zawierały.  


Oferta  wykonawcy  N  nie  wprowadzała  zamawiającego  w  błąd  ani  nie  wymuszała 

niezasadnego przyznania większej liczby punktów  w kryterium i wykonawca mógł otrzymać 

maksimum 20 pkt.  

Wykonawca  N  zaznaczył  również  pkt  5.3,  a  więc  maksymalny  zakres  wykonania 

zamówienia w tym kryterium.  

III. Zadeklarowanie wykorzystania do realizacji przedmiotu zamówienia pojazdu o emisji 

spalin EURO 3, EURO 5 lub EURO 6, dawało zgodnie z cz. XII SIWZ odpowiednio od 0 do 

20  pkt.  Wykonawca  miał  jedynie  zadeklarować  posiadania  odpowiedniego  pojazdu  bez 

konieczności  udokumentowania  tego  faktu,  co  wynikało  z  SIWZ.  Żądanie  w  obecnym 

momencie dokumentów byłoby zmianą wymagań SIWZ. Zarzut odwołującego dotyczy samej 

SIWZ, a więc jest spóźniony zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp.  

(21.02.2019 r.)  

I. Odwołujący nie uzasadnił zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp co jest niezgodne z art. 

180 ust. 3 Pzp.  

II.  Wykonawca  N  na  wezwanie  zamawiającego  wykazał  (zgodnie  z  pkt  1.2  SIWZ) 

spełnienie warunku doświadczenia składając referencje wystawione przez:  

1) Gminę Strzelce Opolskie;  

2) Miasto Radli

n (od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. usługa zakończona).  

Każda  z  usług  przekracza  wartość  brutto  2.500.000  zł,  mimo  że  warunek  opiewał  na 

łączną wartość brutto 2.500.000 zł.  

Referencje na usługi zakończone nie muszą być wystawiane w okresie 3 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert – § 1 ust. 4 pkt 2 in fine rozporządzenia ws. dokumentów.  

III.  Zamawiający  nie  wymagał  w  pkt  1.3.1.1  lub  1.3.1.2  SIWZ  dołączenia  dokumentów 

potwierdzających dysponowanie pojazdami o deklarowanej emisji spalin.  

Podobnie  jest  z  zadeklarowanym  prowadzeniem  działań  edukacyjno-informacyjnych. 

Będą  one  sprawdzane  w  trakcie  realizacji  zamówienia  i  zamawiający  posiada  środki 

dyscyplinujące  w  postaci  kar  umownych,  a  nawet  odstąpienia  od  umowy  i  naliczenia  kar 

umownych.  

W tym przypadku odwołujący kwestionuje nie tyle ofertę wykonawcy N co SIWZ, a to jest 

działanie spóźnione.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania, wyjaśnień oraz stanowisk stron zaprezentowanych podczas rozprawy – 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.  


Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

W ocenie Izby odwołujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to 

jest odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz 

odwołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje zawarte w ogło-

szeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

Izba  postanowiła  dopuścić  jako  dowód  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  przekazaną  przez  zamawiającego,  potwierdzoną  za  zgodność  

z oryginałem.  

Izba 

rozważyła dowody złożone przez odwołującego:  

dowód w postaci wydruków ofert zakupu lub sprzedaży pojazdów wyprodukowanych 

w 2018 r. na wykazanie, że data produkcji samochodu nie jest równoznaczna z nie 

może  wskazywać  jednoznacznie  na  zakwalifikowanie  pojazdu  do  określonej 

kategorii emisji spalin EURO 3, EURO 5 albo EURO 6;  

harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w Gminie Strzelce Opolskie w I pół-

roczu  2019  r.  wykonywanych  przez  PUKiM  Sp.  z  o.o.  na  wykazanie  dalszego 

świadczenia usług;  

dowód  nr  1  złożony  na  rozprawie  wzór  umowy  jako  zał.  do  SIWZ  w  postępowaniu 

prowadzonym przez Miasto Radli

n pod koniec 2017 r. na wykazanie, że wykonawca 

N dalej zawarł umowę z Miastem Radlin na ten sam przedmiot zamówienia.  

W ocenie Izby zarzut pierwszy naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp 

– przez zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy N

, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia – nie zasługuje na 

uwzględnienie.  

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  postawił  ogólnie  zarzut  pierwszy  i  bliżej  nie  uzasadnił 

tego zarzutu 

w odwołaniu, że odwołujący nie wykazał naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp 

brzmi »Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się […] wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał 

braku  podstaw  wykluczenia

«.  Dopiero  w  uzupełnieniu  odwołania,  złożonego  we  właściwym 

terminie  na  wniesienia  odwołania,  odwołujący  wskazał,  że  w  celu  potwierdzenia  spełniania 


warunków  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  żądał  (dział  III  ust.  1  pkt  1.2  ppkt  1.2.1 

SIWZ  i  zał.  nr  6  do  SIWZ)  aby  wykonawca  wykazał,  że  cyt.  »posiada  doświadczenie 

polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, 

transporcie  i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych  o  wartości  brutto  nie  mniejszej  niż 

2,5  mln  zł  brutto  lub  dwie  usługi  o  wartości  łącznej  nie  mniejszej  niż  2,5  mln  zł  brutto«. 

Wykonawca 

N  złożył  na  wezwanie  zamawiającego  wykaz  usług,  w  którym  wskazał  dwie 

usługi ze Strzelc Opolskich i z Radlina. Warunek spełniały już choćby referencje z Radlina, 

gdzie  wykonawca  N  wykonywał  zamówienie  o  wartości  3  mln  zł  od  1.01.2016  r.  do 

31.12.2017 r., a więc – jak obliczył na rozprawie zamawiający – w wymaganym okresie 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert wartość wykonanego zamówienia wynosiła 2,9 mln zł 

miesięcy)  =  3  /  2,9  (mln)],  a  więc  choćby  te  jedne  referencje  spełniały  warunek 

zamawiającego.  

Dalej 

Izba  stwierdza,  że  zgodnie  z  §  2  ust.  4  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dz. u. poz. 1126 i z 2018 r. poz. 1993) 

wykonawca powinien złożyć referencje wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu  składania  ofert  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal 

wykonywanych

.  Przepis  §  2  ust.  4  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca 

2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  brzmi  »W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  zamawiający  może  żądać  następujących  dokumentów  […] 

wykazu  dostaw  lub  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych 

również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat 

wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem  dowodów  określających  czy  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są 

wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  lub  usługi  były 

wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

ty

ch  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu 


składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu«. Izba stwierdza, 

że  wykonawca  N  złożył  rzeczywiście  referencje  wystawione  w  terminie  przekraczającym  3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, ale mimo wiążącej  strony umowy obecnie 

odwo

łujący  nie  dowiódł,  że  strony  są  związane  tą  samą  umową,  czyli  zawartą  na  tych 

samych  warunkach  i  na  tej  samej  podstawie,  a  tylko  w  takim  przypadku  należałoby 

rozważyć, że strony są związane tą samą umową i wykonawca N powinien złożyć referencje 

wystawione 

w okresie krótszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Izba 

musi  zauważyć,  że  odwołujący  dowodem  nr  2  i  dowodem  nr  3  złożonym  na  rozprawie  nie 

dowiódł,  że  w  dalszym  ciągu  jest  wykonywana  ta  sama  umowa,  a  wprost  przeciwnie 

odwołujący  wykazał,  że  na  ten  sam  lub  podobny  przedmiot  zamówienia  jest  prowadzone 

nowe  postępowanie  zamówieniowe,  a  więc  dla  nowej  umowy  będzie  inna  podstawa  jej 

zawarcia, czyli wprost 

nie będzie można powiedzieć, że to ta sama umowa.  

Ponadto 

zamawiający wymagał w (dział III ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1.3.1 SIWZ i zał. nr 7 do 

SIWZ) 

aby  wykonawca  dysponował  odpowiednim  sprzętem  technicznym  i  za  jego 

zadeklarowanie 

przyznawał  odpowiednią  liczbę  punktów  przewidzianą  w  dziale  XII  SIWZ 

Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  z  podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Jednak zamawiający nie wymagał, poza złożeniem 

deklaracji, udokumentowania posiadania tego sprzętu (samochodu) w jakimkolwiek miejscu 

SIWZ. Dzia

ł XII ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia SIWZ brzmi cyt. »3. kryterium „K

” będzie 

rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie«.  

Odwołujący zarzucił ponadto, że zamawiający nie wykluczył wykonawca N, który złożył 

tylko oświadczenie posiadania pojazdu o emisji spalin EURO 6 i wykonawca N nie dołączył 

do  oferty  żadnego  na  to  dowodu.  Jednak  odwołujący  nie  wykazał,  że  w  którymkolwiek 

miejscu  SIWZ  zamawiający  wymagał  złożenia  takich  dowodów.  Dlatego  zamawiający  – 

powołując się na regułę niezmienności SIWZ po upływie terminu składania ofert – zdaniem 

Izby  zasadnie 

–  nie  wykluczył  wykonawcy  N  z  postępowania  ani  nie  żądał  od  niego 

uzupełnienia oferty o żaden tego typu dokument.  

Dowód  nr  1  złożony  przez  odwołującego  nie  mógł  wpłynąć  na  orzeczenie  Izby,  gdyż 

zamawiający  nie  wymagał  złożenia  jakiegokolwiek  dokumentu  dotyczącego  spełnienia 

warunku,  a  więc  rozstrzygając  kwestię  posiadania  odpowiedniego  pojazdu  należało  się 

oprzeć  tylko  na  oświadczeniu  wykonawcy,  a  to  wykonawca  N  złożył  w  sposób  nie 

podlegający dyskusji.  

Izba 

stwierdza,  że  zastrzeżenia  odnośnie  do  braku  żądania  udokumentowania 

posiadania 

odpowiedniego pojazdu odwołujący mógł wysuwać w terminie składania środków 

ochrony  prawnej  do  postanowień  SIWZ  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  obecnie 

jest  to  działanie  spóźnione  i  zamawiającemu  wprost  nie  wolno  wprowadzać  nowych 


wymagań  i  zamawiającemu  nie  wolno  żądać  od  wykonawców  innych  dokumentów  niż 

wymagane w pierwotnej SIWZ.  

Wobec  tego  Izba  nie  mogła  się  przychylić  do  zarzutu  pierwszego  naruszenia  przez 

zamawia

jącego  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  –  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  N, 

gdyż wykonawca N w kwestionowanym przez odwołującego zakresie wystarczająco wykazał 

brak podstaw wykluczenia wykonawcy N 

z postępowania.  

W  ocenie  Izby  zarzut  drugi  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp 

–  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy N

, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ – nie zasługuje na 

uwzględnienie.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  przytacza  brzmienie  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp 

»Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3«.  

Odwołujący  zarzucił,  że  zamawiający  nie  odrzucił  oferty  wykonawca  N,  ze  względu  na 

niewłaściwe  wypełnienie  przez  wykonawcę  N  załącznika  nr  1  do  SIWZ  –  Formularza 

ofertowego.  Wykonawca  N 

w  formularzu  oferty  zaznaczył,  że  wykona  wszystkie  opcje 

działań edukacyjno-informacyjnych.  

Izba  stwierdza,  że  zamawiający  zamieścił  postanowienia  odnośnie  do  wymagań 

wskazania  w ofercie dekl

aracji dotyczących działań edukacyjno-informacyjnych w dziale XII 

SIWZ, cyt.:  

»XII.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY 

WYBORZE OFERTY Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował 

następującymi  kryteriami  i  współczynnikami  wag  (znaczeniem)  do  tych  kryteriów  […]  K

prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych – 20% […]. […].  

2.  kryterium  „K

”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  deklaracji  Wykonawcy  złożonej  w 

ofercie:  

punktów – brak działań edukacyjno-informacyjnych,  

10  punktów  –  prowadzenie  działań  edukacyjno-informacyjnych  polegające  na 

dostarczeniu  mieszkańcom  Gminy  Krapkowice  dwa  razy  w  roku  ulotek  zawierających 

informacje  o:  podstawowych 

zasadach  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, 

wysokości  stawek  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych,  terminach 

uiszczania  opłaty  za  odpady,  zasad  funkcjonowania  punktów  selektywnego  zbierania 

odpadów  komunalnych  (PSZOK),  a  także  zamieszczenie  w/w  informacji  w  lokalnej  prasie  

w pierwszej połowie każdego roku;  


punktów  –  prowadzenie  działań  edukacyjno-informacyjnych  polegające  na 

dostarczeniu  mieszkańcom  Gminy  Krapkowice  dwa  razy  w  roku  ulotek  zawierających 

informacje  o:  podstawowych  zasa

dach  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, 

wysokości  stawek  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych,  terminach 

uiszczania  opłaty  za  odpady,  zasad  funkcjonowania  punktów  selektywnego  zbierania 

odpadów  komunalnych  (PSZOK),  a  także  zamieszczenie  w/w  informacji  w  lokalnej  prasie  

w  pierwszej  połowie  każdego  roku.  Dodatkowo  przeprowadzenia  w  2019  roku  zajęć  dot. 

zasad  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  i  funkcjonowania  PSZOK  wg  poniższego 

zestawienia: 

– przedszkola położone na terenie sołectw, – szkoły podstawowe położone na 

terenie  miasta  Krapkowice,  natomiast  w  2020  roku: 

–  przedszkola  położone  na  terenie 

miasta Krapkowice, 

– szkoły podstawowe położone na terenie sołectw.  

20  punktów  –  prowadzenie  działań  edukacyjno-informacyjnych  polegające  na 

dostarczeniu  mieszkańcom  Gminy  Krapkowice  dwa  razy  w  roku  ulotek  zawierających 

informacje  o: 

podstawowych  zasadach  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, 

wysokości  stawek  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych,  terminach 

uiszczania  opłaty  za  odpady,  zasad  funkcjonowania  punktów  selektywnego  zbierania 

odpadów  komunalnych  (PSZOK),  a  także  zamieszczenie  ww.  informacji  w  lokalnej  prasie  

w  pierwszej  połowie  każdego  roku.  Dodatkowo  przeprowadzenia  w  2019  roku  zajęć  dot. 

zasad  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  i  funkcjonowania  PSZOK  wg  poniższego 

zestawienia: 

– przedszkola położone na terenie sołectw, – szkoły podstawowe położone na 

terenie  miasta  Krapkowice,  natomiast  w  2020  roku: 

–  przedszkola  położone  na  terenie 

miasta  Krapkowice, 

–  szkoły  podstawowe  położone  na  terenie  sołectw.  W  ramach 

przedmiotowych  działań  zorganizowanie  raz  w  roku  spotkania  z  mieszkańcami  Gminy 

Krapkowice, celem przekazania informacji o zasadach selektywnej zbiórki odpadów«.  

Ponadto  w  pkt  5 

zał.  nr  1  do  SIWZ  Formularz  ofertowy  zamawiający  wskazał,  aby 

wykonawcy w ofertach zadeklarowali, cyt.:  

»5. Zobowiązuję się do*:  

prowadzenia  działań  edukacyjno-informacyjnych  polegające  na  dostarczeniu 

mieszkańcom  Gminy  Krapkowice  dwa  razy  w  roku  ulotek  zawierających 

informacje 

o: 

po

dstawowych  zasadach  selektywnej  zbiórki  odpadów 

komunalnych,  wysokości  stawek  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych,  terminach  uiszczania  opłaty  za  odpady,  zasad  funkcjonowania 

punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (PSZOK),  a  także 

zamieszczenie  ww. 

informacji  w  lokalnej  prasie  w  pierwszej  połowie  każdego 

roku: 

  TAK 

  NIE 


właściwe zaznaczyć. 

prowadzenie  działań  edukacyjno-informacyjnych  polegające  na  dostarczeniu 

mieszkańcom  Gminy  Krapkowice  dwa  razy  w  roku  ulotek  zawierających 

informacje 

o:  podstawowych  zasadach  selektywnej  zbiórki  odpadów 

komunalnych,  wysokości  stawek  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych,  terminach  uiszczania  opłaty  za  odpady,  zasad  funkcjonowania 

punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (PSZOK),  a  także 

zamieszczenie  ww. 

informacji  w  lokalnej  prasie  w  pierwszej  połowie  każdego 

roku. 

Dodatkowo 

przeprowadzenia  w  2019  roku  zajęć  dot.  zasad  selektywnej  zbiórki 

odpadów komunalnych i funkcjonowania PSZOK wg poniższego zestawienia: 

przedszkola położone na terenie sołectw,  

szkoły podstawowe położone na terenie miasta Krapkowice,  

natomiast w 2020 roku: 

przedszkola położone na terenie miasta Krapkowice,  

szkoły podstawowe położone na terenie sołectw.  

  TAK 

  NIE 

właściwe zaznaczyć. 

5.3  prowadzenie  dzi

ałań  edukacyjno-informacyjnych  polegające  na  dostarczeniu 

mieszkańcom  Gminy  Krapkowice  dwa  razy  w  roku  ulotek  zawierających 

informacje 

o: 

podstawowych  zasadach  selektywnej  zbiórki  odpadów 

komunalnych,  wysokości  stawek  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 

k

omunalnych,  terminach  uiszczania  opłaty  za  odpady,  zasad  funkcjonowania 

punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (PSZOK),  a  także 

zamieszczenie  ww. 

informacji  w  lokalnej  prasie  w  pierwszej  połowie  każdego 

roku. 

Dodatkowo  przeprowadzenia  w  2019  ro

ku  zajęć  dot.  zasad  selektywnej  zbiórki 

odpadów komunalnych i funkcjonowania PSZOK wg poniższego zestawienia: 

przedszkola położone na terenie sołectw,  

szkoły podstawowe położone na terenie miasta Krapkowice,  

natomiast w 2020 roku: 

przedszkola położone na terenie miasta Krapkowice, 

szkoły podstawowe położone na terenie sołectw. 


W  ramach  przedmiotowych  działań  zorganizowanie  raz  w  roku  spotkania  

z  mieszkańcami  Gminy  Krapkowice,  celem  przekazania  informacji  o  zasadach 

selektywnej zbiórki odpadów: 

  TAK  

  NIE  

właściwe zaznaczyć. 

* skreślić niewłaściwe punkty (wybrać i zaznaczyć właściwy punkt 5.1 lub 5.2 lub 5.3)«.  

Izba podkreśla, że pkt 5.1 Formularza oferty zawiera się całkowicie w pkt 5.2 Formularza 

oferty, a z kolei pkt 5.2 Formularza oferty zawiera 

się całkowicie w pkt 5.3 Formularza oferty. 

Ponadto Izba wskazuje na treść odnośnika do pkt 5 wprowadzenia do wyliczenia Formularza 

oferty

, gdzie zamawiający zastosował alternatywę nierozłączną (zwykłą), cyt. »wybrać i zaz-

naczyć właściwy punkt 5.1 lub 5.2 lub 5.3«. Alternatywa nierozłączna (zwykła) jest to zdanie 

utworzone 

z innych zdań za pomocą funktora prawdziwościowego »v« (czytane jako »lub«). 

Alternatywa  ta  jest  prawdziwa  wtedy,  gdy  przynajmniej  jedno  ze  zdań  składowych  jest 

prawdziwe, a fałszywa, gdy wszystkie zdania składowe są fałszywe [za: str. 11, „Logika dla 

prawników.  Słownik  encyklopedyczny”  Sławomir  Lewandowski,  Andrzej  Malinowski,  Jacek 

Petzel, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004]. Dlatego 

Izba musi stwierdzić, 

że  alternatywa  nierozłączna  (zwykła)  była  prawdziwa  w  oryginalnej  ofercie  wykonawcy  N. 

Również  oferta  jest  prawdziwa  po  zastosowaniu  przez  zamawiającego  procedury  poprawy 

oferty  zgodnie  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp,  który  to  przepis  brzmi  »Zamawiający  poprawia  

w  ofercie  […]  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  […]  niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona«. Ponadto zamawiający 

nie  naruszył  żadnego  przepisu  ustawy  Pzp  ani  postanowienia  SIWZ  przyznając  ofercie 

wykonawcy N 20 punktów zgodnie z działem XII pkt K

. Przede wszystkim 

Izba stwierdza, że 

poprawa  oferty  wykonawcy  N  dokonana  przez  zamawiającego  nie  spowodował  istotnych 

zmian w treści oferty. Ponadto wystosowanie przez wykonawcę N zgody na poprawę omyłki, 

mimo że niewymagane wprost w art. 89 ust. 7 Pzp nie stanowi naruszenia żadnego przepisu. 

Art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] wykonawca w terminie 

3  dn

i  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na  poprawienie  omyłki,  o  której 

mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3«.  Dopiero  wystosowanie  do  zamawiającego  informacji  przez 

wykonawcę o braku zgody na poprawienie omyłki zmieniłoby sytuację w postępowaniu, ale 

ni

c takiego nie nastąpiło.  

Dodatkowo Izba musi zauważyć, że do zastosowania procedury poprawienia omyłek w 

ofercie  nie  jest  wymagane  wcześniejsze  wyjaśnienie  treści  złożonej  oferty,  co  jest 

unormowane w art. 87 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp, który to przepis brzmi »W toku badania  

i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  zło-


żonych  ofert«.  Odwołujący  nie  wykazał,  że  treść  oferty  –  w  kwestionowanym  fragmencie 

dotyczącym zaznaczenia wszystkich opcji prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych – 

była nie jasna czy musiała nastręczyć zamawiającemu wątpliwości.  

Ponadto 

Izba  stwierdza,  że  odwołujący  wskazuje,  że  wykonawca  N  zakreślił  wszystkie 

trzy  opcje  wykonania 

zamówienia  w  zakresie  edukacyjno-informacyjnym.  Ze  względu  na 

z

awieranie  się  wszystkich  opcji  w  trzeciej,  najszerszej  opcji,  zakreślenie  wszystkich  trzech 

opcji  nie  było  błędem,  który  uniemożliwiłby  ocenę  oferty  wykonawcy  N,  a  ponadto 

zamawiający  dokonał  poprawy  tej  oferty,  co  nie  wykraczało  poza  kompetencję  do  działań 

zamawiającego przyznaną w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, a zwłaszcza poprawa nie powodowała 

istotnych zmian w treści oferty.  

Wobec tego Izba nie mogła się przychylić do zarzutu drugiego naruszenia art. 89 ust. 1 

pkt 2 Pzp 

– przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy N.  

W ocenie Izby zarzut trzeci naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp 

– przez  zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy N, który podlega wykluczeniu, gdyż 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Na początku Izba  przytacza brzmienie przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp »Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli […] została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w pos-

tępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert« oraz art. 24 ust. 

1 pkt 12 Pzp »Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się […] wykonawcę, który 

nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  do 

negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku  podstaw 

wykluczenia«.  

Izba  stwierdza,  że rozpoznawane postępowanie zamówieniowe jest  prowadzone w  try-

bie  przetargu  nieograniczonego,  czyli  postępowania  jednoetapowego,  a  przytaczany  przez 

odwołującego  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp  odnosi  się  do  postępowań  wieloetapowych. 

Dlatego  przywołany  przez  odwołującego  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp  nie  może  mieć 

zastosowania do rozpoznawanego postępowania zamówieniowego.  

Poza  tym  Izba  stwierdza,  że  odwołujący  w  uzasadnieniu  zarzutu  trzeciego  poruszył 

ponownie  kwestię  zaznaczenia  w  formularzu  oferty  wszystkich  opcji  działań  edukacyjno-in-

formacyjnych 

(co zostało omówione przez Izbę w uzasadnieniu oddalenia zarzutu drugiego), 

a  na 

uzasadnienie  wykluczenia  wykonawcy  N  odwołujący  sformułował  tylko  jedno  zdanie, 

cyt. »Wobec szerokiej argumentacji odwołującego odnośnie do konieczności podjęcia decyzji 

o  zgodnym  z 

ustawą  Pzp  wykluczeniu  wykonawcy  N  –  zamawiający  powinien  w  kon-

sekwencji wykluczenia wykonawcy 

– odrzucić ofertę wykonawcy N«, co nie pozwala Izbie na 

szczegółowe odniesienie się do zarzutu trzeciego. Ponadto kwestie wykluczenia wykonawcy 

N zostały szeroko omówione w uzasadnieniu oddalenia zarzutu pierwszego.  


Odwołujący również w uzupełnieniu odwołania nie odniósł się do zarzutu trzeciego.  

Wo

bec tego Izba nie mogła się przychylić do zarzutu trzeciego naruszenia art. 89 ust. 1 

pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp 

– przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy N.  

W  ocenie  Izby  zarzut  czwarty  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp 

–  przez 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  N,  z  powodu  wprowadzania 

zamawiającego  w  błąd 

mający istotny wpływ na wynik postępowania – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Na wstępie Izba przytacza brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp »Z postępowania o udzie-

lenie zamówienia wyklucza się […] wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  nie-

dyskry

minacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub 

nie  jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych  dokumentów«  i  brzmienie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

Pzp »Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się […] wykonawcę, który w wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zama-

wiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia«.  

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu,  że  nie  wykluczył  z  postępowania  wykonawcy  N,  

w którego to wykonawcy N ofercie znalazły się istotne błędy dotyczące zaznaczenia 3 opcji 

przeprowadzenia  działań  edukacyjno-informacyjnych  i  zaznaczenie  tych  3  opcji  było 

dokonane  przez 

wykonawcę  N  w  celu  uzyskania  zamówienia  i  celowego  wprowadzenia 

zamawiającego w błąd. Jednak odwołujący nie wykazał jak miałby wykonawca N wprowadzić 

w  błąd  zamawiającego,  a  szczególnie  odwołujący  nie  udało  się  przedstawić  rzeczywistego 

obrazu sprawy i skonfrontowania z nim stanowiska wykonawcy N, 

z czego miałoby wynikać, 

że  ogląd  sprawy  miałby  ulec  wypaczeniu  w  wyniku  przyjęcia  stanowiska  przedstawionego 

przez 

wykonawcę N. Izba omówiła ten wątek w uzasadnieniu w oddaleniu zarzutu drugiego.  

Ponadto odnośnie do zaoferowania wykonywania przedmiotu zamówienia przez pojazd 

charakteryzujący się emisją spalin EURO 6 – Izba, tak jak w uzasadnieniu oddalenia zarzutu 

pierwszego

, stwierdza, że zamawiający nie wymagał od wykonawców w SIWZ załączenia do 

oferty  jakichkolwiek  dokumentów  uprawdopodobniających  posiadanie  przez  tych 

wykonawców  odpowiednich  pojazdów  poza  pisemną  deklaracją  wykonawców.  Dlatego  po 

upływie terminu składania ofert zamawiający nie może zmieniać tego wymagania i nie może 

żądać  od  wykonawców  składania  jakichś  dodatkowych  dokumentów,  szczególnie  że 

odwołujący  nie  uprawdopodobnił  nierealności  deklaracji  posiadania  przez  wykonawcę  N 

zadeklarowanego pojazdu.  

Zostało  to  bliżej  omówione  przez  Izbę  w  uzasadnieniu  do  oddalenia  pierwszego  i  dru-

giego 

zarzutu odwołania.  


Wobec tego Izba nie 

mogła się przychylić do zarzutu czwartego naruszenia art. 24 ust. 1 

pkt  16  i  17  Pzp 

–  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  N  z  powodu  wprowadzania 

zamawiającego w błąd mający istotny wpływ na wynik postępowania.  

W  ocenie  Izby  zarzut 

piąty  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  –  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty

,  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Na  wstępie  Izba  przytacza  brzmienie  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  »Zamawiający  odrzuca 

ofertę, jeżeli […] jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji«.  

Izba  stwierdza,  że odwołujący  nie przedstawił  w  odwołaniu,  uzupełnieniu do  odwołania 

a

ni  w  wystąpieniu  na  rozprawie  jakichkolwiek  argumentów  na  wykazanie  tezy,  że 

wykonawca  N 

cyt.  z  oferty  »podjął  działania  mające  na  celu  wprowadzenie  w  błąd 

zamawiającego,  w  wyniku  których  prawidłowo  skonstruowane  pozostałe  oferty  nie  miałyby 

szans przy ocenie przyznanej punktacji, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

«. Szczególnie 

–  mimo  sformułowania  takiej  sugestii  –  odwołujący  nie wykazał,  że cyt. z  odwołania »treść 

lub  sposób  złożenia  oferty  jest  sprzeczny  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami  i  prowadzi  do 

z

agrożenia lub naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta«.  

Ponadto 

odwołujący nie wykazał, że na zamawiającym spoczywał obowiązek odrzucenia 

oferty  wykonawcy  N 

ze  względu  na  brak  możliwości  uzupełnienia  lub  zmiany  treści  oferty, 

zgodnie  z  art.  87  ust.  1  Pzp

,  który  to  przepis  brzmi  »W  toku  badania  i  oceny  ofert 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. 

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści«.  

Odwołujący  powołał  się  na  to,  że  wykonawca  N,  cyt.  z  odwołania,  »miał  obowiązek 

zaznaczyć  wyłącznie  jedną  formę  przeprowadzenia  działań  edukacyjno-informacyjnych.  

W załączniku nr 1 wskazano bowiem cyt.: „* skreślić niewłaściwe punkty (wybrać i zaznaczyć 

właściwy  punkt  5.1  lub  5.2  lub  5.3”.  Zdaniem  odwołującego  oznacza  to,  że  punkty  mogą 

zostać  przyznane  wyłącznie  w  przypadku  zadeklarowania  przez  wykonawcę  jednej  z  form 

prz

eprowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych«. Jednak – zdaniem Izby – odwołujący 

nie  wziął  pod  uwagę,  że  zamawiający  zastosował  w  SIWZ  i  załącznikach  do  SIWZ 

alternatywę  nierozłączną  (zwykłą)  i  sugerował,  że  została  tu  zastosowana  alternatywa 

rozłączna  (ekskluzja),  której  funktorem  prawdziwościowym  jest  wyraz  »albo«  i  która  jest 

prawdziwa  tylko  w  przypadku,  gdy  jedno  zdanie  jest  prawdziwe  [

za:  str.  11,  „Logika  dla 

prawników.  Słownik  encyklopedyczny”  Sławomir  Lewandowski,  Andrzej  Malinowski,  Jacek 

Petzel,  Wydawnictwo  Prawnicze  LexisNexis,  Warszawa  2004].  Jednak 

zamawiający 


zastosował  alternatywę  nierozłączną  (zwykłą)  używając  funktora  »lub«  i  dlatego  formularz 

ofertowy  wykonawcy  N 

nie  został  wypełniony  w  sposób,  który  mógłby  wprowadzić 

zamawiającego w błąd.  

Wobec tego Izba nie mogła się przychylić do zarzutu  piątego naruszenia art. 89 ust. 1 

pkt  3  Pzp 

–  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty,  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji.  

W  ocenie  Izby  zarzut 

szósty  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp  –  przez  naruszenie  zasady, 

zgodnie  z  którą  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości – nie zasługuje na 

uwzględnienie.  

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp,  który  brzmi 

»Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w spo-

sób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości«.  

Jednak  na  uzasadnienie  tej  tezy  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  bezpodstawnie 

uznał  jedną  z  dwóch  wykazanych  usług  na  wykazanie  przez  wykonawcę  N  posiadania 

właściwego  doświadczenia.  Jednak  odwołujący  nie  wziął  pod  uwagę,  że  wykonawca  N 

pokazał  wykonanie  dwóch  usług  i  jedna  z  nich  (omówiona  przez  Izbę  w  uzasadnieniu 

oddalenia  zarzutu  pierwszego

)  pokazuje  spełnienie  warunku  posiadania  właściwego 

doświadczenia,  gdyż  zamawiający  żądał  w  SIWZ  wykazania  spełnienia  tylko  jednej  usługi,  

a więc brak wykazania spełnienia warunku przez drugą usługę nie może wpłynąć na wynik 

postępowania.  

Ponadto odwołujący wskazał, że zamawiający bezprawnie zastosował procedurę art. 87 

ust.  2  pk

t  3  Pzp,  która  to  bezprawność  –  zdaniem  Izby  –  nie  miała  miejsca,  a  co  Izba 

omówiła bliżej w uzasadnieniu oddalenia zarzutu drugiego.  

Oprócz tego odwołujący  

Wobec tego Izba nie mogła się przychylić do zarzutu  szóstego naruszenia art. 7 ust. 1 

Pzp 

–  przez  naruszenie  przez  zamawiającego  zasady,  zgodnie  z  którą  zamawiający 

przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalno

ści i przejrzystości.  

W ocenie Izby zarzut 

siódmy naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp – z uwagi na niezastosowanie 

przez 

zamawiającego  kryteriów  oceny  kwalifikacji  podanych  w  ogłoszeniu  i  SIWZ,  a  w  re-


zultacie  przyznanie  wykonawcy  N 

określonej  liczby  punktów,  podczas  gdy  zgodnie  z  tymi 

kryteriami punktów nie powinien otrzymać – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że  zamawiający  dokonał  właściwie  czynności  oceny  spełniania  przez 

wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  nie  wykluczył 

żadnego  wykonawcy.  Natomiast  odwołujący  –  mimo  sformułowania  takiego  zarzutu  –  nie 

dowiódł, że zamawiający dokonał tę czynność w sposób niewłaściwy, o czym w uzasadnie-

niu Izby oddalenia zarzutu pierwszego odwołania. Również Izba stwierdziła, że zamawiający 

dokonał właściwie czynności badania ofert i zamawiający zasadnie nie odrzucił żadnej oferty, 

o  czym  Izba  pisała  w  szczególności  w  uzasadnieniu  do  oddalenia  zarzutu  drugiego. 

Odwołujący nie wykazał – mimo sformułowania takiego zarzutu, że zamawiający dokonał tej 

czynności niezgodnie z przepisami ustawy lub postanowieniami SIWZ.  

Dlatego  zamawiający  był  obowiązany  do  dokonania  czynności  oceny  ofert  i  był 

obowiązany do zastosowania się do art. 91 ust. 1 Pzp, który to przepis brzmi »Zamawiający 

wy

biera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specy-

fikacji  istotnych  warunków  zamówienia«.  W  wyniku  prawidłowego  przyznania  przez 

zamawiającego  we  wszystkich  kryteriach  oceny  ofert  odpowiednich  liczb  punktów 

zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  a  z  podsumowań  punktacji  okazało 

się, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca N.  

Wobec tego Izba nie mogła się przychylić do zarzutu siódmego naruszenia art. 91 ust. 1 

Pzp 

–  z  uwagi  na  niezastosowanie  przez  zamawiającego  kryteriów  oceny  kwalifikacji 

podanych w 

ogłoszeniu i SIWZ.  

Izba stwierdza, że przytaczane przez odwołującego orzecznictwo odnosiło się do innych 

stanów  faktycznych  niż  ten,  który  miał  miejsce  w  rozpoznawanej  sprawie  postępowania 

zamówieniowego.  

Zamawiający  –  podczas  prowadzenia  postępowania  –  nie  naruszył  wskazanych  przez 

odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp,  czyli  stosownie  do  wyniku  postępowania  uznając  za  uzasadnione  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3 600,00 zł zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i spo-

sobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel