KIO 2620/18 KIO 2628/18 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2620/18 
 

       KIO 2628/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadzonym  z 

udziałem  stron  w  dniu  7 

stycznia 2019 

r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w dniu 21 grudnia 2017 r. przez: 

A) 

Odwołującego  –  Comarch  Polska  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Krakowie  przy  Al. 

Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków (sygn. akt KIO 2620/18); 

B) 

Odwołującego  –  Asseco  Data  Systems  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdyni  przy  ul. 

Podolskiej 21, 81-321 Gdynia (sygn. akt KIO 2628/18) 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Olsztyn, pl. Jana Pawła II 

1,  10-101 Olsztyn  

przy udziale 

Wykonawcy Comarch Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła 

II 39A, 31-

864 Krakowie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o 

sygn. akt KIO 2628/18 po stronie Odwołującego się 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołujących: Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (sygn. akt KIO 2620/18) 

oraz  Asseco  Data  Systems  S.A.  z  siedziba  w  Gdyni  (sygn.  akt  KIO  2628/18)  kwoty 

zł  00  gr.  (słownie:  dwadzieścia  siedem  tysięcy  złotych,  zero  groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od obu odwołań, w tym: 


na rzecz Odwołującego Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie kwoty 13.500,00 

zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

na  rzecz  Odwołującego  Asseco  Data  Systems  S.A.  z  siedzibą  w  Gdyni  kwoty 

13.500,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2620/18 
 

       KIO 2628/18 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  odwoławczym  wywołanym  odwołaniami  na  czynności  Zamawiającego  – 

Gminę  Olsztyn  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

zaprojektowanie,  wykonanie

,  dostarczenie,  skonfigurowanie,  zintegrowanie,  wdrożenie, 

przetestowanie  oraz  uruchomienie  Systemu  finansowo-

księgowego  w  Gminie  Olsztyn  (nr 

referencyjny ZP.271.1.104.2018.c

), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu  11  grudnia  2018  r.,  2018/S  238-543255, 

zostały  wniesione  w  dniu  21.12.2018  r.  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołania  Wykonawców:  Comarch  Polska  S.A.  

siedzibą w Krakowie (sygn. akt KIO 2620/18), Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni 

(sygn. akt KIO 2628/18). 

Odwo

łania  połączone  zostały  do  wspólnego  rozpoznania  zarządzeniem  Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 28.12.2018 r. W terminie przewidzianym na zgłoszenie przystąpień 

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2628/18 przystąpił po stronie Odwołującego 

Wykonawca Comarch Polska S.A. z/s w Krakowie. 

Przed  otwarciem  posiedzenia  wyznaczonego  z  udziałem  stron  na  dzień  7.01.2019  r. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołania  (przesłana  pocztą  elektroniczną  w 

dniu 4.01.2019 r.), w której poinformował o dokonanej w dniu 3 stycznia 2019 r. modyfikacji 

siwz, z której usunięto zapisy dotyczące  wymagania i badania próbki na etapie oceny ofert 

oraz wniósł o oddalenie odwołań w całości.  

Obaj 

Odwołujący  w  pismach  z  dnia  4.01.2019  r.  złożonych  do  akt  sprawy  korespondencją 

mail

ową  odpowiednio  w  dniu  4  oraz  6  stycznia  2019  r.  złożyli  oświadczenia  o  cofnięciu 

odwołań. W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Izba umorzyła 

postępowanie odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu  o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018  r.,  poz.  972),  Izba  nakaza

ła  zwrócić  na  rzecz  Odwołujących  90%  kwoty  uiszczonych 

wpis

ów od odwołań, tj. po 13.500,00 zł na rzecz każdego z nich. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel