KIO 2619/18 WYROK dnia 07 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2619/18 

WYROK 

z dnia 07 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  03  stycznia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wnie

sionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  przez 

Wykonawcę  Mostostal  Warszawa  S.A.  (ul.  Konstruktorska  12A,  02-673  Warszawa)  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Politechnika  Warszawska,  Wydział 

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa) 

przy udziale Wykonawcy BUDIMEX S.A. (ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa) 

zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  Wykonawcę  Mostostal  Warszawa  S.A.  (ul. 

Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa) i  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

Mostostal  Warszawa  S.A.  (ul.  Konstruktorska  12A,  02-673  Warszawa) 

tytułem 

wpisu od odwołania 

zasądza od Odwołującego Mostostal Warszawa S.A. (ul. Konstruktorska 12A, 02-

673  Warszawa)  na  rzecz 

Zamawiającego  Politechnika  Warszawska,  Wydział 

Mechaniczny  Energetyki  i  Lotnictwa  (ul.  Nowowiejska  24,  00-665  Warszawa) 

kwotę  3600,00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  –  stanowiącą 

koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  kosztów  strony  w  postaci 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 2619/18 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Politechnika  Warszawska  Wydział  Mechaniczny  Energetyki  i  Lotnictwa 

prowadzi postepowanie 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie negocjacji z ogłoszeniem na przebudowę i rozbudowę obiektów w gmachu Instytutu 

Techniki  Cieplnej  przy  ul.  Nowowiejskiej  21/25  w  Warszawie  w  ramach  inwestycji  pn. 

Optymalizacja  przestrzenna  istniejącej  infrastruktury  budowlanej  Wydziału  Mechanicznego 

Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej 

dla potrzeb kształcenia". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  w  dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  03 

października 2017 r. pod numerem 2017/S 189 – 387791. 

Odwołujący  Mostostal  Warszawa  S.A.  wniósł  odwołanie  wobec  dokonanej  przez 

Zamawiającego oceny ofert ostatecznych i  wynikających z tej oceny czynności i zaniechań 

Zamawiającego:  zaniechania  odrzucenia  oferty  Budimex  SA  jako  nieodpowiadającej  treści 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  co  w  konsekwencji  winno  skutkować 

zaniechaniem  dokonywania jej  oceny  w  ramach określonych w  SIWZ kryteriów  oceny  ofert 

ostatecznych,  a  tym  samym  - 

nieprzyznaniem  jej  żadnych punktów,  co stanowi  naruszenie 

zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w 

postępowaniu,  względnie  -  w  przypadku  nieuznania  zarzutu  w  zakresie  odrzucenia  oferty 

Budimex:  z  powodu  dokonania  błędnej  oceny  oferty  Budimex  w  zakresie  określonych  w 

SIWZ kr

yteriów oceny ofert (jakość, organizacja pracy) i przyznaniu jej zawyżonej punktacji 

oraz  niewłaściwej  oceny  i  zaniżeniu  punktacji  oferty  Odwołującego,  co  nie  powinno 

prowadzić  do  nieobiektywnego,  preferencyjnego  traktowania  jednego  z  wykonawców  i 

naruszen

ia  tym  samym  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w 

postępowaniu, a w rezultacie prowadzić do niesłusznego uznania za wyżej ocenioną oferty 

Budimex;  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego  polegającej  na 

przyznaniu 

ofercie  Budimex  najwyższej  liczby  punktów  w  ramach  ocenianych  kryteriów,  co 

zmierza  do  wyboru  tej  oferty  jako  najkorzystniejszej,  a  zatem  dokonania  go  w  sposób 

niezgodny z ustawą oraz z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawc

ów  w  postępowaniu;  zaniechania unieważnienia postępowania  jako  obarczonego 

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy z powodu niezgodnego z przepisami ustawy Pzp procedowania.  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

dopuszczenie do oceny kryterialnej ostatecznej oferty Budimex, która jako nieodpowiadająca 

treści  SIWZ  podlega  odrzuceniu  i  nie  powinna  podlegać  ocenie  w  ramach  kryteriów  oceny 

ofert;  naruszenie  art  91 

ust  1  w  związku  z  art  89  ust.  1  pkt  2  oraz  art  7  ust  1  ustawy  Pzp 


poprzez  uznanie  po  dokonaniu  oceny  ofert  ostatecznych  za  najwyżej  ocenioną  ofertę 

Budimex,  co  stanowi  zapowiedź  dokonania  wadliwego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z 

naruszeniem  zasad  uczci

wej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w 

postępowaniu,  ponieważ  oferta  tego  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  jako  niezgodna  z 

treścią  SIWZ  i  jako  taka  nie  powinna  być  uwzględniana  w  punktowaniu  w  ramach 

określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, względnie - w oparciu o określone w SIWZ reguły 

punktowania  przyznano  jej  nienależną,  zawyżoną  liczbę  punktów,  a  ocena  oferty 

Odwołującego  została  zaniżona,  naruszenie  art  7  ust  1  i  3 ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie 

nieprawidłowej  oceny  ofert  ostatecznych,  co  de  facto  stanowi  zapowiedź  wyboru  jako 

najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu,  a  zatem  -  dokonanie  go  w  sposób 

niezgodny z ustawą oraz z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców w postępowaniu; naruszenie zasad procedowania poprzez dokonywanie oceny 

podmiotowej wykonawcy po ocenie merytorycznej ofert ostatecznych w wyniku  wezwania do 

uzupełnienia  dokumentów,  co  stanowi  ewidentne  naruszenie  art.  24aa  oraz  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp, a w szczególności art. 54, art. 56 ust 1 w związku z art 48 ust. 2 pkt 6, art.57 

ustawy  Pzp  i  w  związku  z  tym  stanowi  podstawę  do  unieważnienia  przedmiotowego 

postępowania na podstawie art 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp jako obarczonego niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania;  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

dokonanej  w  dniu  11  grudnia  2018  r.  czynności  oceny  ofert  ostatecznych  oraz  nakazanie 

powtórzenia  badania  i  oceny  ofert,  w  tym:  nakazanie  odrzucenia  oferty  Budimex  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ i nieuwzględnianie 

oferty  Budimex  jako  odrzuconej  w  ocenie  ofert  ostatecznych,  względnie:  nakazanie 

ponownej  weryfikacji  punktacji  przyznanej  za  ofertę  Budimex  oraz  ofertę  Odwołującego  w 

ramach  określonych  w  SIWZ  kryteriów  i  w  konsekwencji  -  uznanie  za  najwyżej  ocenioną 

ofertę  złożoną  przez  Mostostal,  w  przypadku  uznania  za  błędne  procedowania 

Zamawiającego  w  toku  prowadzonego  w  trybie  negocjacji  z  ogłoszeniem  postępowania  - 

nakazanie unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w 

związku z naruszeniem art. 54, art. 56 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 2 pkt o, art.57 ustawy 

Pzp  oraz  art.  24aa  i  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  jako  obarczon

ego  niemożliwą  do  usunięcia 

wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy;  zasądzenie  od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego według norm 

przepisanych. 

Zamawiający  w  dniu  11  grudnia  2018  r.  powiadomił  wykonawców  poprzez  przesłanie 

„Informacji  o  dokonaniu  oceny  ofert  ostatecznych”,  że  za  najwyżej  ocenioną  ofertę  uznał 

ofertę Wykonawcy Budimex. 


Zarzut naruszenia art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp 

1/  Zaniechanie  odrzucenia  oferty  Budimex  z  powodu  niewłaściwego  sporządzenia 

Formularza cenowego. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  pkt  8.1  ppkt  1  oraz  pkt.  9.1  SIWZ  wycena  przedmiotu 

zamówienia  winna  być  sporządzona  w  oparciu  o  przedmiary  robót  oraz  zestawiona  na 

Formularzu  cenowym  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  Rozdziału  II  SIWZ.  W  myśl  pkt  8.5 

SIWZ  treść  oferty  winna  być  zgodna  z  treścią  SIWZ,  w  tym  z  treścią  wzorów  i  formularzy, 

doprecyzowanych  poprzez  udzielane  w  trakcie  trwania  postępowania  odpowiedzi 

Zamawiającego.  Oznacza  to    niemożność  jakiejkolwiek  ingerencji  i  dokonywania  zmiany 

treści formularza ze strony wykonawców w tym zakresie. 

W  ofercie Wykonawcy  Budimex  zbiorcze  zestawienie  kosztów  w  Formularzu  cenowym  nie 

zawiera rozbicia na działy, a zatem zostało sporządzone w sposób niezgodny z udzieloną w 

dniu  16  l

istopada  2018  r.  odpowiedzią.  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytanie  1, 

jednoznacznie uszczegółowił, co powinno zawierać zbiorcze zestawienie kosztów (formularz 

cenowy)  będące  załącznikiem  do  oferty:  „dotyczy  wartości  działów  kosztorysów  ślepych 

przekazanych 

Wykonawcom  15.11.2018r.  jako  jednolita  dla  wszystkich  Wykonawców  baza 

dla  sporządzenia  wyceny  oferty".  Formularz  cenowy  w  ofercie  Budimex  nie  uwzględnia 

powyższego  rozbicia,  powstała  w  ofercie  nienadająca  się  do  sanowania  niezgodność  z 

treścią SIWZ, która winna skutkować odrzuceniem oferty tego wykonawcy na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 

2/ Zaniechanie odrzucenia oferty Budimex z powodu wad złożonych kosztorysów ofertowych 

a) 

Nieuwzględnienie w kosztorysach wszystkich wymaganych pozycji przedmiarów 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt 8.1 ppkt 1 oraz pkt. 9.1 SIWZ dokonana w ofercie (w 

kosztorysach)  wycena  przedmiotu  zamówienia  winna  być  sporządzona  w  oparciu  o 

przedmiary. Przedmiary nie mają charakteru pomocniczego, a ich pozycje w poszczególnych 

branżach  nie  mogą  być  przez  wykonawców  pomijane  w  wycenie  lub  stać  się  pozycjami, 

których cena jednostkowa wynosi 0 zł. 

Odwołujący zauważył, że w kosztorysach oferty Budimex występuje kilka pozycji, w których 

nie wpisano kwoty, a tym samym - 

nieuwzględniono w wycenie istotnych pozycji kosztowych.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  nieuwzględnienie  paneli  fotowoltaicznych,  co  sugeruje  ich 

nieuwzględnienie  w  wycenie,  a  tym  samym  niewykonanie  wymaganego  przez 

Zamawiającego elementu zamówienia o znacznej wartości, co uzasadnia naruszenie art. 89 

ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Odwołujący  ocenił  w  oparciu  o  dane  z  własnej  oferty,  że  łączna  wartość  ww.  pozycji  jest 

znacząca względem całości zamówienia i wynosi aż 1 043 156,80 zł netto. 


b) 

Nieuwz

ględnienie optymalizacji w kosztorysach 

Odwołujący  podniósł,  że  w  złożonych  w  ofercie  Budimex  kosztorysach  nie  uwzględniono 

wymaganych optymalizacji, których uwzględnienia wyraźnie wymagano w celu dokonywania 

oceny kryterialnej. 

Zgodnie z pkt 13.1 ppkt 2 S

IWZ Zamawiający określił jednoznacznie, że kryterium „Jakość” 

polega  na  ocenie  propozycji  zmian  projektowych  i  materiałowych  zawartych  w  ofertach 

ostatecznych. 

Odwołujący  wskazał,  że  propozycje  przedstawione  w  Dokumencie  "Jakość"  zawartym  w 

ofercie  Budimex 

nie  są  uwzględnione  w  kosztorysach  ofertowych,  a  tym  samym  w  cenie 

oferty  ostatecznej.  Dotyczy  to  np.  propozycji  rezygnacji  z  wykonania  gładzi,  natomiast  

pozycje  kosztorysu  branży  budowlanej  potwierdzają  ujęcie  wykonania  gładzi  w  ofercie 

ostatecznej.  Pod

obnie  propozycja rezygnacji  z  pomp  ciepła i  elementów  tej  instalacji, które 

zostały zawarte w kosztorysach i ujęte w cenie oferty ostatecznej spółki Budimex SA. 

Ponadto  Odwołujący  wskazał,  że  wartości  poz.  6  i  7  tabeli  rozwiązań  zamiennych  V.E.  w 

zakresie 

instalacji  sanitarnych  nie  są  adekwatne  do  kwot  wynikających  z  kosztorysów 

ofertowych. Powyższe okoliczności potwierdzają naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

c) 

Brak podstaw KNR 

Odwołujący  podniósł,  że  zarówno  w  zakresie  A  jak  i  w  zakresie  B,  w  kosztorysach  branży 

elektrycznej nie uwzględniono podstawy wyceny Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR). 

Zamawiający w dniu 15.11.2018 r przekazał przedmiary, które należało uzupełnić w zakresie 

cen  jednostkowych  oraz  wartości  poszczególnych  pozycji.  W  kosztorysach  branży 

elektrycznej  na  zakres  A  i  B  Wykonawca 

Budimex  usunął  wyżej  wymienione  podstawy 

wyceny,  a  tym  samym  dokonał  niedozwolonej  zmiany  kosztorysu,  która  nie  podlega 

sanowaniu. 

Odwołujący zwrócił uwagę na §10 ust 1 pkt 2 IPU określający sposób rozliczania 

robót  dodatkowych,  zaniechanych  lub  zamiennych,  gdzie  podstawą  do  dokonania 

ewentualnych zmian są nakłady Robocizny, Materiału i Sprzętu, które określone są właśnie 

przez KNR. 

Zatem, zdaniem O

dwołującego zarzut zaniechania odrzucenia oferty na podstawie art 89 ust 

1 pkt 2 ustawy Pzp jest uzasadniony. 

II. 

Zarzut naruszenia art 91 ust w związku z art 89 ust 1 pkt 2 i art 7 ustawy Pzp 

Odwołujący  wskazał,  że  w  świetle  przyjęcia  jednolitych  reguł  oceny  ofert  wykonawców  w 

kryteriach,  nie  powinno  dojść  do  nieobiektywnego  i  preferencyjnego  traktowania  jednego  z 

wykonawców  i  naruszenia  tym  samym,  wyrażonych  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  zasad 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w  postępowaniu,  a  w  rezultacie 


prowadzić do uznania za wyżej ocenioną oferty Budimex, która w zakresie kryterium Jakość 

niezrozumiałych  powodów  otrzymała  punktację  wyższą  niż  Odwołujący,  zaś  w  kryterium 

„Organizacja pracy" nie uzyskała maksymalnej punktacji. 

Odwołujący  podkreślił,  że  zastosowany  przez  Wykonawcę  Budimex  sposób  podania 

informacji  w  ofercie  nie  uzasadnia  przyznania  ofercie  tego  wykonawcy  przewagi 

konkurencyjnej  i  punktowej  w  kryterium 

„Jakość”  tudzież  zaniżenia  punktacji  w  kryterium 

„Organizacja pracy". Na skutek błędnej oceny Zamawiającego, Budimex otrzymał nienależne 

punkty  w  zakresie  wymienionych  kryteriów  pozacenowych,  które  dały  mu  przewagę 

rankingową. 

Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  w  kryterium  „Organizacja  pracy",  Zamawiający  wymagał 

złożenia dokumentu, zawierającego propozycję w zakresie harmonogramu i organizacji prac 

pod  kątem  minimalizacji  utrudnień  w  prowadzeniu  szczególnie  działalności  dydaktycznej 

przez  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  był  do  przedstawienia  założeń 

dotyczących:  1)  organizacji  terenu  budowy,  w  tym  dojazdów  i  placów  składowych,  2) 

oddzielenia terenu budo

wy od części czynnej obiektu, 3) realizacji robót uciążliwych.  

Zdaniem odwołującego, Wykonawca Budimex nie wskazał lokalizacji placów składowych.  

Odwołujący  wskazał  także,  że  Wykonawca  Budimex  w  opracowaniu  zawarł  jedynie 

ustawienia  ogrod

zenia  panelowego  wokół  placu  budowy.  Brak  jest  informacji  na  temat 

zabezpieczeń  wewnątrz  budynku,  oddzielenia  skrzydła  modernizowanego  od  skrzydła 

czynnego  w  budynku.  Dodatkowo  nie  jest  uwzględnione  w  opisie  zabezpieczenie  dwóch 

laboratoriów  w  skrzydle  „C"  obiektu  (laboratorium  silnika  turbowałowego  oraz  laboratorium 

palników).  Kolejnym  elementem niewykazanym  przez Wykonawcę Budimex  jest  brak  opisu 

zabezpieczania urządzeń stałych w obiekcie (nie można ich usunąć z obiektu w trakcie prac 

-  jest  to  techniczni

e  niemożliwe),  Zamawiający  wskazał  w  korespondencji  9  urządzeń  do 

zabezpieczenia. 

Nadto Odwołujący wskazał, że Wykonawca Budimex wskazał jedynie godziny prowadzenia 

prac oraz napisał o narzędziach, jakie będzie stosował. Brak informacji na temat utrzymania 

czystości na obiekcie.  

W  świetle  powyższego,  zdaniem  Odwołującego  nie  można  uznać,  by  dokument  złożony 

przez  Wykonawcę  Budimex,  w  porównaniu  do  kompletnego  dokumentu  Odwołującego, 

dawał podstawę do przyznania punktów dających tak nieznaczną różnicę punktową między 

tymi  wykonawcami.  Dla  Odwołującego  nie  jest  zrozumiałe  nieprzyznanie  mu  pełnej 

(maksymalnej)  punktacji  w  tym  kryterium.  Zdziwienie  wzbudzi

ł  fakt  przyznania  niewiele 

niższej liczby punktów za ofertę Budimex. 

Odnośnie  drugiej  składowej  punktowej  w  kryterium  „Organizacja  Pracy"  Zamawiający 

wymagał  również  przedstawienia  dokumentu  „Harmonogram  realizacji  przedmiotu 

zamówienia"  np.  w  formie  wykresu  Gantta  zawierający  co  najmniej  wskazanie  rodzajów 


robót,  czasu  ich  trwania,  liczby  pracowników  wykonujących  poszczególne  roboty,  wartości 

robót. 

Odwołujący  zauważył,  że  przygotowany  przez  Wykonawcę  Budimex  harmonogram  nie 

posiada  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  prac.  Skala  czasu  harmonogramu  nie  zawiera  dat 

kalendarzowych. Odwołujący wskazał, że z harmonogramu nie można odczytać, czy termin 

zakończenia  prac  wyznaczony  przez  Zamawiającego  na  dzień  16  grudnia  2020r.  zostanie 

dotrzymany  przez  wykonawcę.  Powyższe,  zdaniem  Odwołującego  powinno  stanowić 

okoliczność uzasadniającą nieprzyznanie punktów w tym zakresie. 

Ponadto,  Odwołujący  podniósł,  że  Budimex  nie  załączył  wymaganego  harmonogramu 

pracowników  pokazującego  liczbę  pracowników  wykonujących  poszczególne  roboty,  co 

może budzić uzasadnione wątpliwości co do przyznanej ilości punktów, nieznacznie niższej 

niż  punktacja  Odwołującego,  który  w  ofercie  ostatecznej  zawarł  wszelkie  wymagane  przez 

Zamawiającego elementy. 

Odwołujący  podniósł,  że  różnica  w  przyznanej  punktacji  między  firmą  Budimex  a 

Odwołującym  jest  nieadekwatna  do  jakości  przedstawionych  materiałów  oraz  braku 

wszystkich elementów określonych w SIWZ w kryterium oceny ofert. W dokumencie Jakość 

w  ofercie  ostatecznej  Budimexu  zaproponowano  mniej  propozycji  zmierzających  do 

obniżenia  kosztu  inwestycji.  W  branży  budowlanej  zapisano  15  rozwiązań  wobec  20 

zapropo

nowanych  przez  Odwołującego.  Analogicznie  w  instalacjach  elektrycznych  -  3 

rozwiązania, podczas gdy Odwołujący przedstawił ich 7.  

Odwołujący wskazał, że Zamawiający pomimo przekazania w dniu 11 grudnia  „Informacji o 

dokonaniu  oceny  ofert  ostatecznych”,  w  której  zawarto  tabelę  przedstawiającą  już 

zsumowane  wartości  punktów  przyznanych wykonawcom  w  poszczególnych kryteriach,  nie 

udostępnił  Odwołującemu  dokumentacji  protokolarnej  obejmującej  konkretne  formularze 

ocen  ofert  dokonywanych  przez  poszczególnych  członków  komisji  przetargowej,  które 

doprowadziły do udostępnionego w dniu 11 grudnia 2018 r. rezultatu oceny.  

III. 

Zarzut naruszenia art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp 

Jak wskazał Odwołujący, całokształt wyżej przywołanych okoliczności faktycznych prowadzi 

do  konkluz

ji,  że  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  wyżej  powołanych  przepisów 

dotyczących  zaniechania  odrzucenia  najwyżej  ocenionej  oferty,  prowadzi  do  wadliwego 

wyboru najkorzystniejszej oferty, bo niezgodnego z przepisami ustawy oraz dokonanego bez 

zachowani

a  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w 

postępowaniu, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 


IV. 

Zarzut naruszenia art. 54, art. 56 ust 1 w związku z art. 48 ust. 2 pkt 6, art 57 ustawy 

Pzp, art. 24aa oraz art. 26 ust 3 ustawy Pzp i w konsekwencji - art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp 

Odwołujący wskazał, że dokonywanie w przedmiotowym trybie udzielenia zamówienia oceny 

podmiotowej  wykonawcy  dopiero  po  ocenie  merytorycznej  ofert  ostatecznych  i  to  w  wyniku 

wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  dokonywanego  w  oparciu  o  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp, stanowi naruszenie nie tylko art. 24aa ustawy Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, lecz 

przede  wszystkim  samych  przepisów  Oddziału  3  ustawy  Pzp  dotyczących  negocjacji  z 

ogłoszeniem. Powyższe stanowi podstawę do unieważnienia przedmiotowego postępowania 

na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  jako  obarczonego  niemożliwą  do  usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

Odwołujący oświadczył w trakcie rozprawy, że cofa powyższy zarzut. 

Izba ustaliła, że brak jest podstaw do odrzucenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  stan  sprawy  na  chwilę 

zamknięcia  rozprawy,  oświadczenia,  stanowiska  Stron  i  uczestnika  postepowania 

złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  wniesienia  odwołania, 

zgodni

e z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odwołujący  w  treści  odwołania  podniósł,  że  zbiorcze  zestawienie  kosztów  w  Formularzu 

cenowym  w  ofercie Wykonawcy  Budimex  nie  zawiera  rozbicia  na  działy,  w  związku  z  tym, 

zdaniem  Odwołującego,  oferta  Wykonawcy  Budimex  powinna  podlegać  odrzuceniu  z 

powodu niewłaściwego sporządzenia Formularza cenowego. 

Zgodnie  z  pkt.  8.1  ppkt  1  oraz  pkt.  9.1  SIWZ, 

wycena  przedmiotu  zamówienia  winna  być 

sporządzona  w  oparciu  o  przedmiary  robót  oraz  zestawiona  na  Formularzu  cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału II SIWZ. W myśl pkt. 8.5 SIWZ, treść oferty winna 

być zgodna z treścią SIWZ, w tym z treścią wzorów i formularzy, doprecyzowanych poprzez 

udzielane  w  trakcie  trwania  postępowania  odpowiedzi  Zamawiającego.  Izba  ustaliła,  że 

Wykonawca  Budimex  przedstawił  łączne  zestawienie  kosztów  z  każdego  działu,  co  czyni 

zadość  wymaganiom  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Przedstawiony  przez 

Przystępującego formularz odpowiada bowiem wzorem temu, co przedstawił Zamawiający w 

SIWZ.  

Należy  mieć  na  uwadze,  że  Odwołujący  nie  wskazał,  z  jakim  postanowieniem  SIWZ  jest 


niezgodny  przedstawiony  przez  Przystępującego  formularz.  Odwołujący  w  treści  odwołania 

przytoczył odpowiedź na pytanie wykonawcy, udzieloną przez Zamawiającego. Jednakże w 

treści  tej  odpowiedzi  nie  przywołano  konkretnego  postanowienia  SIWZ.  Brak  jest  zatem 

jednoznacznej możliwości stwierdzenia, że formularz oferty powinien zostać przygotowany w 

taki  sposób,  na  jaki  wskazał  Odwołujący.  Niezależnie  od  powyższego,  nawet  jeśliby  uznać 

twierdzenie  Odwołującego,  że  formularz  Przystępującego  został  sporządzony  niezgodnie  z 

wymaganiami 

Zamawiającego  (którego  to  stanowiska  Izba  nie  podziela),  to  brak 

jakiegokolwiek dodatkowego rozbicia cenowego stanowi jedynie niezgodność formalną, która 

w ocenie Izby nie może prowadzić do odrzucenia oferty.  

Odwołujący  podniósł,  że  Wykonawca  Budimex  nie  uwzględnił  w  kosztorysach  ofertowych 

paneli  fotowoltanicznych,  co  sugeruje  niewykonanie 

wymaganego  przez  Zamawiającego 

elementu zamówienia o znacznej wartości, co z kolei uzasadnia naruszenie art. 89 ust 1 pkt 

2  ustawy  Prawo  z

amówień  publicznych.  Należy  zauważyć,  że  wbrew  twierdzeniu 

Odwołującego,  Wykonawca  Budimex  uwzględnił  w  kosztorysie  panele  woltaniczne:  poz.  nr 

„Przygotowanie  podłoża  pod  montaż  konstrukcji  wsporczej  ilość  mocowań  4  szt"  -  140 

szt., poz. nr 7.2 

„Montaż konstrukcji aluminiowej pod panele fotowoltaniczne" - 140 szt., poz. 

nr 7.3 

„Dostawa / montaż paneli fotowoltanicznych" - 140 szt. 

Oznacza to, że Wykonawca Budimex uwzględnił przedmiotowy element w treści oferty. Nie 

można  zatem  uznać,  że  zaoferowany  przez  Wykonawcę  Budimex  przedmiot  umowy  nie 

odpowiadał  treści  SIWZ.  Okoliczność,  że  Przystępujący  nie  wpisał  ceny  w  poszczególnych 

pozycjach 

nie  oznacza,  że  nie  został  zaoferowany  przedmiotowy  zakres  zamówienia. 

Dokumentacja  wraz  z  przedmiarami  stanowiły  podstawę  do  sporządzenia  oferty.  W  treści 

SIWZ  Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawcy  oparli  wycenę  oferty  na  podstawie 

przedmiarów.  Przedmiary  stanowią  dokument  wtórny,  podstawę  dla  wyceny.  Nie  można 

wywodzić  z  kosztorysu  ofertowego  zawierającego  wszystkie  wymagane  pozycje,  braku 

zaoferowania  całości  zamówienia.  Skoro  w  treści  oferty  znalazły  się  również  pozycje 

dotyczące  paneli  fotowoltanicznych,  to  oznacza,  że  Przystępujący  zaoferował  realizację 

także tej części zamówienia. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  braku  wpisania  w  ofercie  Wykonawcy  Budimex  wartości 

kilku pozycji kosztorysu, Odwołujący odwoływał się do postanowień SIWZ, zawartych w pkt. 

8.1  oraz  pkt.  9.1.  Postanowienia  te  nie 

odnoszą  się  do  kwestii  wpisania  wartości  0  zł  w 

poszczególnych  pozycjach  kosztorysu.  Odwołujący  nie  wskazał  również  żadnego 

postanowienia,  które  odnosiłoby  się  do  konsekwencji  związanych  z  wpisaniem  w 

poszczególnych pozycjach wartości 0 złotych.  

Do tego 

zarzutu również należy odnieść powyżej przedstawione rozważania. Okoliczność, że 


Przystępujący  nie  wpisał  ceny  w  poszczególnych  pozycjach,  nie  oznacza,  że  nie  został 

zaoferowany  cały  zakres  zamówienia.  Należy  mieć  na  uwadze,  że  Przystępujący 

wyszczególnił w kosztorysie wszystkie pozycje, co oznacza pełny zakres wykonania prac. Z 

faktu brak określenia wartości kosztowej pozycji nie można zatem wywieść wniosku, że nie 

zostaną  one  zrealizowane.  Odwołujący  nie  wykazywał  w  treści  odwołania,  że  nie  jest 

możliwe  zrealizowanie  zamówienia  za  cenę  wskazaną  w  ofercie  Wykonawcy  Budimex. 

Okoliczność  rażąco  niskiej  ceny  nie  była  podnoszona  przez  Odwołującego  i  jako  taka  nie 

może być przedmiotem rozpoznania. 

Dokumentacja  wraz  z  przedmiarami  stanowiły  podstawę  do  sporządzenia  oferty.  W  treści 

SIWZ  Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawcy  oparli  wycenę  oferty  na  podstawie 

przedmiarów.  Przedmiary  stanowią  dokument  wtórny,  podstawę  dla  wyceny.  Nie  można 

wywodzić  z  kosztorysu  ofertowego  zawierającego  wszystkie  pozycje  braku  zaoferowania 

całości zamówienia. 

Odwołujący  w  treści  odwołania  wskazał  także  na  brak  wskazania  w  kosztorysach  branży 

elektrycznej  numerów  KNR.  Okolicznością  bezsporną  jest,  że  Wykonawca  Budimex  S.A. 

pominął  w  kosztorysach  branży  elektrycznej  numery  KNR.  Okolicznością  bezsporną  jest 

także, że kosztorys zawiera opisy pozycji. Powyższe oznacza możliwość przyporządkowania 

poszczególnych  pozycji  do  odpowiednich  numerów.  W  świetle  powyższego,  w  ocenie  Izby 

powyższy brak ma charakter jedynie formalny. Nie można wywieść, że Wykonawca Budimex 

S.A.  nie  zaoferował  świadczenia  zgodnego  z  treścią  SIWZ.  Tym  samym,  Izba  uznała  za 

bezzasadny  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych w powyższym zakresie.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  złożonych  w  ofercie  Wykonawcy  Budimex  kosztorysach  nie 

uwzględniono  wymaganych  optymalizacji,  których  uwzględnienia  wymagano  w  celu 

dokonywania oceny kryterialnej. 

Zgodnie  z  pkt.  13.1  ppkt  2  SIWZ, 

Zamawiający  określił,  że  kryterium  „Jakość”  polega  na 

ocenie 

propozycji zmian projektowych i materiałowych zawartych w ofertach ostatecznych.  

Zgodnie  z  pkt.  8.1  ppkt  1  oraz  pkt.  9.1  SIWZ, 

wycena  przedmiotu  zamówienia  winna  być 

sporządzona  w  oparciu  o  przedmiary  robót  oraz  zestawiona  na  Formularzu  cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału II SIWZ. 

Powyższe  postanowienia  SIWZ  wskazują,  że  propozycje  zmian  będą  dopiero  podlegały 

ocenie

,  zaś  podstawą  do  sporządzenia  oferty  są  przedmiary  i  wszyscy  wykonawcy  są 

zobowiązani do wyceny podstawowego zamówienia.  

Trafni

e  zauważył  Przystępujący  Budimex  S.A.,  że  literalna  treść  postanowień  SIWZ  nie 

wskazuje, że w kosztorysie powinna zostać zawarta optymalizacja. Treść SIWZ nie wskazuje 


także, gdzie propozycje zmian należałoby ująć. Takie niejednoznaczne postanowienia SIWZ 

w  ocenie  Izby  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  odrzucenia  oferty  Przystępującego.  Tym 

samym, Izba  uznała  za bezzasadny  zarzut  naruszenia przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1 

pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przystępujący  w  trakcie  rozprawy  wyjaśnił  niejasności  i  wskazał,  że  kwota  optymizacji 

wynikała wprost z kosztorysu – pozycja 6 – kwota wynika ze zsumowania pozycji 99 do 136 

kosztorys  A,  oraz  62  do  104  z

akres  B,  kosztorys  sanitarny  „CO”  ,  pozycja  7  –  wynika  z 

pozycji 78 zakres B, kosztorys sanitarny. 

Odwołujący nie odniósł się do tego argumentu. W 

świetle powyższego, Izba uznała zarzut Odwołującego za bezzasadny. 

Izba za bezzasadny uznała także zarzut nieprawidłowej oceny ofert wykonawców w ramach 

poszczególnych kryteriów,  w  tym  nieobiektywnego  i  preferencyjnego traktowania jednego z 

wykonawców,  a  także  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców w postępowaniu.  

Izba ustaliła, że w ramach poszczególnych kryteriów, takich jak jakość czy organizacja pracy, 

Zamawiający określił sposób przyznawania punktów. W tym zakresie, w ramach każdego z 

ww.  kryteriów  sporządził  tabelę,  w  której  w  poszczególnych  wierszach  określił  sposób 

przyznawania  punktów.  Ocenie  podlegały  opracowania  przygotowane  przez  Wykonawców. 

Każdy  z  członków  komisji  dokonywał  niezależnej  oceny  poprzez  przyznanie  punktów. 

Członkowie  komisji  nie  mieli  możliwości  zidentyfikowania  Wykonawcy,  którego  oferta  była 

oceniana.  

Oddalając zarzut, Izba miała na uwadze fakt, że określony w SIWZ sposób dokonania przez 

Zamawiającego oceny kryterium nie przewidywał przyznawania określonej ilości punktów za 

zaoferowanie  przez  W

ykonawców  konkretnych  elementów,  jak  np.  realizacja  robót 

uciążliwych.  Ocenie  podlegała  całość  opracowania  (pod  kątem  np.  zrozumienia  celu 

projektu,  przydatno

ści  propozycji).  Zamawiający  wymagał,  aby  Wykonawcy  przedstawili 

pewne  założenia,  jednakże  o  tym,  co  i  jak  w  ramach  każdego  z  tych  założeń  zostanie 

przedstawione, 

decydował każdy z Wykonawców.  

W  przedstawiony  przez  Zamawiającego  sposób  dokonania  oceny,  wpisany  jest  pewien 

margines  swob

ody, w ramach którego dokonywali oceny członkowie komisji. Jednakże jest 

to jedynie margines, a sposób sformułowania zasad dokonywania oceny nie oznacza, że jest 

to ocena całkowicie dowolna.  

Izba miała na uwadze okoliczność, że w Odwołujący w ramach kryterium organizacja pracy 

otrzymał więcej punktów niż Przystępujący. Izba miała też na uwadze, że z treści odwołania 

nie  wynika,  aby  Odwołujący  przedstawił  zarzut,  że  przedstawione  opracowanie  jest 

całkowicie dyskwalifikujące i całkowicie nie spełnia wymogów SIWZ. Odwołujący kwestionuje 

jedynie  brak  poszczególnych  elementów,  które  jego  zdaniem  powinny  znaleźć  się  w 


opracowaniu. Nie wszystkie jednak elementy były jednak wymagane przez Zamawiającego.  

Odwołujący  zarzucił,  że  Wykonawca  Budimex  S.A.  nie  wskazał  lokalizacji  placów 

składowych.  

Wbrew twierdzeniu Odwołującego, Wykonawca Budimex S.A. w opracowaniu na stronie 4 w 

pkt 5.1 wskazał: „Od początku realizacji robót zakłada się również wyłączenie z użytkowania 

dziedzińca  wewnętrznego.  Zostanie  on  wykorzystany,  po  wcześniejszym  rozebraniu 

nawierzchni  na  potrzeby,  placu  do  tymczasowego  składowania  gruzu  z  rozbiórek,  oraz  do 

składowania materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji robót.” Powyższe oznacza, 

że  Przystępujący  Budimex  S.A.  zawarł  jednak  w  opracowaniu  elementy,  których  rzekomy 

brak podnosił Odwołujący. Tym samym zarzut nieprawidłowej oceny oferty Przystępującego 

w tym zakresie 

okazał się bezzasadny.  

Odwołujący  wskazał,  że  Wykonawca  Budimex  zawarł  w  opracowaniu  jedynie  ustawienia 

ogrodzenia  panelowego  wokół  placu  budowy.  Brak  jest  informacji  na  temat  zabezpieczeń 

wewnątrz  budynku,  oddzielenia  skrzydła  modernizowanego  od  skrzydła  czynnego  w 

budynku.  Dodatkowo nie jest  uwzględnione w  opisie zabezpieczenie dwóch  laboratoriów  w 

skrzydle  „C”  obiektu  (laboratorium  silnika  turbowałowego  oraz  laboratorium  palników). 

Kolejnym  elementem  niewykazanym  przez  Wykonawcę  Budimex  jest  brak  opisu 

zabezpieczania urządzeń stałych w obiekcie (nie można ich usunąć z obiektu w trakcie prac 

jest  to  technicznie  niemożliwe),  Zamawiający  wskazał  w  korespondencji  9  urządzeń  do 

zabezpieczenia. 

Wbrew twierdzeniu Odwołującego, Przystępujący zamieścił  w opracowaniu punkt 5.2, który 

dotyczy  koncepcji  zabezpieczeń  i  oddzielenia  terenu  budowy  od  części  czynnej  obiektu. 

Ponadto 

Przystępujący wskazał, że w treści opracowania w punkcie 5.1 zamieszczony został 

opis: „Oprócz wygrodzeń zewnętrznych (pokazane na planie zagospodarowania) planowane 

są wygrodzenia wewnętrzne pomiędzy budynkami A i B, B i D oraz częściowo B i C, które 

będą  ograniczać  dostęp  osób  postronnych  do  terenu  budowy.  Jednocześnie  z  pracami 

wykonywanymi  w  budynku  C  planuje  się  wykonać  roboty  budowlano  –  montażowe  w 

budynku B, z wyłączeniem auli głównej TC1. Przewiduje się sukcesywny remonty podziemia 

i kondygnacji wyższych budynku B i budynku C w kolejności dostosowanej do uzgodnionego 

z  Zamawiającym  harmonogramem  przekazywania  kolejnych  pomieszczeń.  Modernizację 

wnętrza budynku B  wykorzystywanej  w  czasie roku  szkolnego  przez  studentów  planuje  się 

wykonać w okresie wakacyjnym (tj. w miesiącach od czerwca do września).” 

Powyżej przytoczony punkt i fragment jego treści oznaczają, że Przystępujący Budimex S.A. 

zawarł  jednak  w  opracowaniu  elementy,  których  rzekomy  brak  podnosił  Odwołujący.  Tym 

samy

m  zarzut  nieprawidłowej  oceny  oferty  Przystępującego  także w  tym  przypadku okazał 

się bezzasadny.  

Odwołujący  wskazał  także,  że  Wykonawca  Budimex  S.A.  w  opracowaniu  wskazał  jedynie 


godziny prowadzenia prac oraz napisał o narzędziach, jakie będzie stosował. Brak informacji 

na temat utrzymania czystości na obiekcie.  

W odniesieniu do tego zarzutu należy zauważyć, że Odwołujący nie wskazał postanowienia 

SIWZ,  która  nakazywałaby  ująć  w  treści  opracowania  ten  konkretny  aspekt  lub  w  jakiś 

szczególny  sposób  go  omówić.  Odwołujący  pominął  także,  że Przystępujący  Budimex  S.A. 

zamieścił  w opracowaniu informację, że prace zostaną zrealizowane zgodnie z  wytycznymi 

BHP  i  PPOŻ  oraz  planem  zapewnienia  systemu  jakości  (PSZJP).  Do  tego  argumentu 

Odwołujący nie odniósł się. Powyższe okoliczności oznaczają, że zarzut Odwołującego jest 

bezzasadny.  

Odnośnie kryterium „Organizacja Pracy”, Zamawiający wymagał przedstawienia dokumentu 

„Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia” np. w formie wykresu Gantta, zawierający 

co najmniej 

wskazanie rodzajów robót, czasu ich trwania, liczby pracowników wykonujących 

poszczególne roboty, wartości robót. 

Odwołujący  wskazał,  że  przygotowany  przez  Wykonawcę  Budimex  S.A.  harmonogram  nie 

posiada  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  prac.  Skala  czasu  harmonogramu  nie  zawiera  dat 

kalendarzowych. Odwołujący wskazał, że z harmonogramu nie można odczytać, czy termin 

zakończenia  prac  wyznaczony  przez  Zamawiającego  na  dzień  16  grudnia  2020r.  zostanie 

dotrzymany  przez  wykonawcę.  Powyższe,  zdaniem  Odwołującego,  powinno  stanowić 

okoliczność uzasadniającą nieprzyznanie punktów w tym zakresie. 

Należy  jednak  zauważyć,  że  Zamawiający  nie  wymagał  zaznaczenia  i  podania 

poszczególnych dat kalendarzowych. Wykres zawiera czas realizacji poszczególnych zadań. 

Skoro n

ie było także konieczne wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia i zakończenia prac, 

to 

tym bardziej nie można czynić z tego tytułu zarzutu wobec opracowania Przystępującego. 

Ponadto data rozpoczęcia realizacji zamówienia wynikała z SIWZ, a fakt jej niewskazania w 

op

racowaniu nie oznacza automatycznie, że nie zostanie dochowana. 

Odwołujący  wskazywał  także,  że  Wykonawca  Budimex  S.A.  nie  załączył  wymaganego 

harmonogramu 

pracowników, 

pokazującego 

liczbę 

pracowników 

wykonujących 

poszczególne  roboty,  co  zdaniem  Odwołującego  może  budzić  uzasadnione  wątpliwości  co 

do  przyznanej  ilości  punktów,  nieznacznie  niższej  niż  punktacja  Odwołującego,  który  w 

ofercie ostatecznej zawarł wszelkie wymagane przez Zamawiającego elementy. Odwołujący 

podniósł  także,  że  różnica  w  przyznanej  punktacji  między  Wykonawcą  Budimex  a 

Odwołującym  jest  nieadekwatna  do  jakości  przedstawionych  materiałów  oraz  braku 

wszystkich elementów określonych w SIWZ w kryterium oceny ofert. 

W  odniesieniu  do  powyższej  argumentacji  ponownie  należy  podkreślić,  że  oceniający 

członkowie  komisji  mieli  pewien  zakres  swobody  oceny,  dokonywali  jej  w  oparciu  o 

całokształt  opracowania,  nie  zaś  w  oparciu  o  listę  poszczególnych  elementów,  które  mają 

zostać  ujęte,  w  formule:  spełnia/nie  spełnia.  Taki  sposób  oceny  został  przyjęty  w  SIWZ  i 


wykonawcy go nie kwestionowali. Odwołujący pomija także istotną okoliczność, że w ramach 

ww.  kryterium  jego  oferta  otrzymała  większą  liczbę  punktów:  Odwołujący  w  kryterium 

organizacja pracy otrzymał 1,0563 pkt, zaś Przystępujący – 0,9594. 

Powyższe  rozważania  należy  także  odnieść  do  oceny  ofert  w  ramach  kryterium  jakość. 

Swoboda oceny i sposób – zgodnie z wytycznymi SIWZ - stanowiły podstawę oceny przyjętą 

w  treści  SIWZ.  Nadto  należy  podkreślić,  że  Zamawiający  dokonuje  oceny  wobec  każdej  z 

ofert  niezal

eżnie,  względem  przedmiotu  zamówienia,  przydatności  oferowanych  rozwiązań, 

nie  zaś  poprzez  porównanie  złożonych  ofert.  Tym  samym  nie  sposób  odnieść  się  do 

argumentacji Odwołującego, w której dokonuje porównań obu ofert. 

W ocenie Izby, Zamawiający po przekazaniu wykonawcom informacji dotyczącej oceny ofert 

ostatecznych  winien  udostępnić  te  części  protokołu  i  załączniki,  które  z  tą  czynnością  były 

związane. Przede wszystkim postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wykonawcy 

mają także prawo do zapoznania się z czynnościami dokonywanymi przez Zamawiającego i 

protokołem  postępowania.  Protokół  z  postępowania  również  jest  jawny.  Okoliczność,  że 

Zamawiający  nie  przekazał  wykonawcom  informacji  dotyczącej  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  pozostaje  bez  znacze

nia  wobec  okoliczności,  że  przekazano 

wykonawcom  informacje  dotyczącą  oceny  ofert  ostatecznych.  Czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  jest  jedynie  formalną  wobec  dokonania  czynności  oceny  ofert 

ostatecznych.  Protokoły  oceny,  nawet  gdy  Zamawiający  miał  obiekcje  dotyczące  nazwisk 

osób  dokonujących  poszczególnych  ocen,  w  części  gdzie  te  nazwiska  były  udostępnione, 

mogły  zostać  utajnione. Nie nazwiska tutaj  są  istotne,  ale treść  i  sposób dokonanej oceny, 

która  może  podlegać  zaskarżeniu  przez  wykonawców.  Izba  miała  na  uwadze  fakt,  że 

okoliczność  braku  udostępnienia  protokołów  oceny  nie  stanowi  odrębnego  zarzutu  ani 

żądania (została podniesiona jako okoliczność uzupełniająca zarzut), zatem nie nakazywała 

Zamawiającemu odtajnienia tych protokołów.  

W konsekwencji  Izb

a uznała za bezzasadny  zarzut naruszenia art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp. 

Nie  można  uznać,  aby  Odwołujący  wykazał,  że  Zamawiający  dokonał  wadliwego  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  w  sposób  niezgodny  z  przepisami  ustawy  lub  bez  zachowania 

zasad uczciwe

j konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniu. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:    

…………………………… 


wiper-pixel