KIO 2616/18 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2616/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  - 

bez  udziału  stron  i  wykonawcy  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  w  dniu  2  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r. 

przez  wykonawcę:  Euromed  Medical  Solution  Sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Szczęsna  2,  60-587 

Poznań  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Zespół 

Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Dębie,  ul.  M.C.  Skłodowskiej  1A,  39-460  Nowa 

Dęba  

przy  udziale  wykonawcy: 

MIRO  Sp.  z  o.o.,  ul.  Mińska  25  B  lok.  U1,  03-808  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

odrzuca odwołanie;  

kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Euromed Medical Solution Sp. z o.o. sp.k., ul. 

Szczęsna 2, 60-587 Poznań, i:   

2.1. zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Euromed Medical 

Solution Sp. z o.o. sp.k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam

ówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

, z późn. zm.) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. 

Przewodniczący:     ……………………………… 


Sygn. akt KIO 2616/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej 

Dębie – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego 

pod nazwą Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego na potrzeby SPZZOZ 

w  Nowej  Dębie”,  znak  sprawy:  SPZZOZ.NT.IV.382-10/18,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

nr 657034-N-2018 z dnia 2018-12-04.  

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Odwołujący:  Euromed  Medical  Solution  Sp.  z  o.o.  sp.k.  z  siedzibą  w  Poznaniu  – 

wskazując,  że:  -Informacja  o  rozstrzygnięciu  postępowania  i  wyborze  oferty  została  mu 

przekazana  przez  Zamawiającego  w  dniu  14  grudnia  2018  r.,  tym  samym  termin  zawity  5-

dniowy do wniesienia odwołania został dochowany,  -w dniu 19 grudnia 2018 r. Odwołujący  

przekazał kopię odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu faksem, drogą mailową oraz 

za pośrednictwem poczty] – wniósł w dniu 21 grudnia 2018 r. odwołanie na podstawie przepisu 

art.  180  ust.  2  pkt  6  ustawy  Pzp  wobec  czynności  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił, że postępowanie Zamawiającego narusza przepisy ustawy Pzp: 

- art. 91 ust. 1 - 

poprzez jego błędne zastosowanie, 

- art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - poprzez jego niezastosowanie. 

Skarżący żądał: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

ponownego dokonania czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu, 

3)  odrzucenia oferty 

niespełniającej wymogów SIWZ, 

ponownego dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron  i  wykonawcy 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego,  w  dniu  2  stycznia  2019  r. 

ustaliła,  że  Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Zakup  i  dostawa  aparatu  ultrasonograficznego  na  potrzeby  SPZZOZ  w  Nowej  Dębie”,  


o  wartości  nie  przekraczającej  144 000,00  EUR  (kwota  203 252,03  PLN,  co  stanowi 

równowartość  47 139,65  EURO,  a  zatem  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp). 

Zamawiający  przesłał  Odwołującemu Informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  

z  dnia  14  grudnia  2018  r.  Ldz.  4705/2018, 

faksem  w  tym  dniu  oraz  zamieścił  na  stronie 

internetowej  także  w  dniu  14  grudnia  2018  r.  (Zamawiający  przekazał  Izbie  dowody 

potwierdzające wskazane czynności, jako załączniki do pisma wniesionego w dniu 28.12.2018 

r.). 

Odwołujący  przesłał  kopię odwołania Zamawiającemu w  dniu 19 grudnia  2018 r.  za 

pośrednictwem Poczty Polskiej (Poznań 45, 19.12.2018 r.). W tym samym Urzędzie Poczty 

Polskiej (Poznań 45, treść datownika nieczytelna) zostało złożone odwołanie do Krajowej Izby 

Odwoławczej – przesyłka R  (00) 459007734947362981, PRIORYTET).  

Odwołanie wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21.12.2018 r. (data wpływu 

na kopercie).  

Zgodnie z art. 182 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp - 

Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od 

dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 

– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 

10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Art.  180  ust.  5  zdanie  drugie  stanowi  - 

Domniemywa  się,  iż  zamawiający  mógł 

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  przy  użyciu  środków 

komunikacji elektronicznej.  

Z powyższego  wynika,  że odwołanie do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  mogło 

być  skutecznie  wniesione  (doręczenie  do  siedziby  Prezesa  Izby)  w  terminie  5  dni  od  dnia 

przesłania Odwołującemu Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Nie ma wątpliwości, że Odwołujący nie wniósł odwołania do Prezesa Izby w terminie 5 

dni

,  który  upłynął  w  dniu  19  grudnia  2018  r.  Złożenie  odwołania  w  placówce  pocztowej 

operatora  publicznego  nie  jest  równoznaczne  z  wniesieniem  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, w rozumieniu art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.  

W tych okolicznościach Izba z urzędu odrzuca odwołanie zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp (

Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: odwołanie zostało wniesione po 

upływie terminu określonego w ustawie). 


O  kosztach  post

ępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  192  ust.  9  

i  10  ustawy  Pzp  stosownie  do  jego  wyniku,  z  uwzględnieniem  przepisów  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)

,  zaliczając  do  kosztów  wpis  uiszczony  przez 

Odwołującego w kwocie 7 500 zł  (§ 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia).  

Przewodniczący: ..……………………………. 


wiper-pixel