KIO 2615/18 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2615/18 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 2 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po rozpoznaniu na posiedzeniu nieja

wnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

w  dniu  2  stycznia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  21 grudnia 2018  r.  przez  wykonawcę  Firma  Handlowo  –  Usługowa 

Skib-Drew  M.  S.,  ul.  Haraszowskie  38,  47-110  Kolonowskie 

w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Olesno, ul. Gorzowska 74, 46-300 Olesno, 

przy  udziale  wykonawcy 

Zakład  Usług  Leśnych  –  S.  R.,  ul.  Nowa  8,  46-300  Sowczyce, 

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1.  odrzuca 

odwołanie, 

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Firma  Handlowo  –  Usługowa  Skib-

Drew M. S., ul. Haraszowskie 38, 47-110 Kolonowskie i z

alicza w poczet kosztów 

po

stępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  Firma  Handlowo  –  Usługowa 

Skib-Drew  M.  S.,  ul.  Haraszowskie  38,  47-110  Kolonowskie 

tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odw

oławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2615/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Olesno,  ul.  Gorzowska  74,  46-300  Olesno  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

po

stępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Wykonanie  usług  z  zakresu 

gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olesno w okresie 1.03.2019 r. – 29.02.2020”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

16 października 2018 r. pod numerem 2018/S 199-451977.  

Zamawiający  w dniu 7 grudnia 2018 r. poinformował wykonawcę  Firma Handlowo – 

Usługowa  Skib-Drew  M.  S.,  ul.  Haraszowskie  38,  47-110  Kolonowskie  o  odrzuceniu  jego 

oferty w części dotyczącej zadania nr 8  

Wykonawca Firma Handlowo 

– Usługowa Skib-Drew M. S., ul. Haraszowskie 38, 47-

110 Kolonowskie wni

ósł w dniu 21 grudnia 2018 r. odwołanie na czynność odrzucenia jego 

oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7b  i  art.  45  ust.  6  pkt  3  ustawy  Pzp  w  części  8.  W 

odwołaniu  podniesiono,  że  złożona  gwarancja  bankowa  zabezpieczała  należyte  wykonanie 

umowy zgodnie z SIWZ, wobec czego nie zaszła przesłanka odrzucenia oferty określona w 

art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp.  Wskazano  także,  że  złożona  gwarancja  bankowa  była 

zgodna z art. 45 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  

i  uczestników  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  

i zważyła co następuje: 

Izba  z  urzędu  na  podstawie  art.  189  ust.  3  ustawy  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego  dokonała  czynności 

formalnoprawnych 

i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że  przedmiotowe 

odwołanie  podlega  odrzuceniu  w  oparciu  o  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  


Zgodnie  z 

dyspozycją  art.  182  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  

odwołanie  w postępowaniu,  którego  wartość  jest  powyżej  progów  unijnych  wnosi  się  

w  terminie  10 

dni  od  dnia  przesłania  informacji  -  faksem  lub  drogą  elektroniczną  -  

o czy

nności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.  

Z  akt  sprawy

,  jak  również  z  samego  odwołania  wynika,  że  Odwołujący  informację  

o odrzuceniu jego oferty 

otrzymał w dniu 7 grudnia 2018 r.. Czynność ta stanowiła podstawę 

do wniesienia 

odwołania w niniejszej sprawie, zatem dziesięciodniowy termin na wniesienie 

odwołania, wskazany w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp należy liczyć od ww. daty – i upływał 

on  w  dniu  17  grudnia  2018  r. 

Należy  przy  tym  zaznaczyć,  że  dla  oceny,  czy  odwołanie 

zostało  wniesione  z  zachowaniem  terminu,  określonego  w  art.  182  ustawy  Pzp,  decyduje 

data  faktycznego  wpływu  do  Prezesa  KIO  –  przy  tym  nie  ma  znaczenia  data  nadania 

odwołania  w  placówce  pocztowej,  bowiem  przepisy  ustawy  Pzp  nie  przewidują  złożenia 

odwołania w placówce pocztowej. Co za tym idzie, nadanie odwołania w placówce pocztowej 

nie  jest  równoznaczne  z  wniesieniem  odwołania  do  Prezesa  KIO  (por.  np.  postanowienie 

KIO z dnia 19.08.2018 r., KIO 1637/14). Wobec powyższego na ocenę zachowania terminu 

do wniesienia odwołania nie ma wpływu okoliczność nadania odwołania w dniu 17.12.2018 r. 

w placówce pocztowej.  

Termin  na  wniesienie  odwołania  ma  charakter  terminu  zawitego,  nie  podlegającego 

przywróceniu,  a  uchybienie  temu  terminowi  powoduje  wygaśnięcie  prawa  skorzystania  ze 

środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie. 

W konsekwencji  powyższego  odwołanie,  które  wpłynęło  do  Prezesa  Izby  w  dniu  21 

grudnia 2018 r. 

uznać należy za wniesione z uchybieniem ustawowego terminu, co skutkuje 

konicznością  jego  odrzucenia  zgodnie  z  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.   

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący: 

…………………. 


wiper-pixel