KIO 2614/18 WYROK dnia 25 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2614/18 

WYROK 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Ewa Kisiel 

    Protokolant: 

Klaudia Ceyrowska 

 
po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniach:  8  i  22  stycznia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  przez 

wykonawcę  M.P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  CAR  VISION  M.P.  z 

siedzibą  w  Pile  przy  ul.  Rodakowskiego  88  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  21  Bazę  Lotnictwa  Taktycznego  z  siedzibą  w  Świdwinie  przy  ul. 

Połczyńskiej 32 

orzeka: 

Umarza  postępowanie  w  zakresie  zarzutu  wskazanego  w  pkt  6  odwołania  (str.  3 
odwołania). 

Uwzględnia  odwołanie i  nakazuje zamawiającemu 21  Bazie  Lotnictwa Taktycznego  
z siedzibą w Świdwinie przy ul. Połczyńskiej 32: 

a) 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  za  którą  została 

uznana oferta wykonawcy Centrum Medyczne Fundamenti Sp. z o.o.,   

b) 

dokonanie ponowneg

o badania i oceny ofert połączone z czynnością: 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Centrum  Medyczne  Fundamenti  

Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z uwagi na to, że wykonawca nie 
wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  opisanego  w  rozdziale  V 

ust. 1 pkt 1.1. SIWZ, 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Centrum  Medyczne  Fundamenti  


Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp z uwagi na to, że wykonawca  
nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale 
V  ust.  1  pkt  1.3.  ppkt  1a  SIWZ  i  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy 
przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  wskazany  warunek  udziału  w 
postępowaniu,  co  miało  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 
zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania.  

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  21  Bazę  Lotnictwa 

Taktycznego  

z siedzibą w Świdwinie przy ul. Połczyńskiej 32 i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 

gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawcę  M.P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

CAR VISION M.P. 

z siedzibą w Pile przy ul. Rodakowskiego 88 tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  21  Bazy  Lotnictwa  Taktycznego  z  siedzibą  

w  Świdwinie  przy  ul.  Połczyńskiej  32  na  rzecz  wykonawcy  M.P. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CAR VISION M.P. z 

siedzibą w Pile przy ul. Rodakowskiego kwotę 21 253 zł 86 gr (słownie: 

dwadzieścia  jeden  tysięcy  dwieście  pięćdziesiąt  trzy  złote  osiemdziesiąt 

sześć groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  dojazdu  na  wyznaczoną  rozprawę  i 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 
Sądu Okręgowego w Koszalinie. 
 

Przewodniczący:    …………..……….…….…  


Sygn. akt: KIO 2614/18 

UZASADNIENIE 

21 Baza 

Lotnictwa Taktycznego z siedzibą w Świdwinie przy ul. Połczyńskiej 32 (dalej: 

„Zamawiający”),  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  przepisów 

ustawy 

dnia 

stycznia 

r. 

Prawo 

zam

ówień 

publicznych  

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986) 

–  zwanej  dalej  "ustawą"  lub  "Pzp"  –  postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie medyczne funkcjonowania lotniska 

czynnego w Jednostce Wojskowej 4338 w Miros

ławcu". 

Szacunkowa  warto

ść  przedmiotowego  zamówienia  jest  wyższa  od  kwot  wskazanych  

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

4 października 2018 r. pod numerem 2018/S 191-431962. 

W  dniu  14  grudnia  2018  r. 

Zamawiający  przesłał  wykonawcy  M.P.  prowadzącemu 

działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

CAR 

VISION 

M.P. 

siedzibą  

w Pile przy ul. Rodakowskiego 88 (

dalej: „Odwołujący” lub „CAR VISION”) drogą elektroniczną 

informacj

ę  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zgodnie,  z  którą  za  najkorzystniejszą  ofertę 

Zam

awiający  uznał  ofertę  wykonawcy  Centrum  Medyczne  Fundamenti  sp.  z  o.o.  (dalej:  

„Fundamenti”).  

W dniu 21 grudnia  2018 r. wykonawca CAR VISION 

wniósł do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  odwołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego 

podjętej  w  dniu  14  grudnia  2018  r.,  polegającej  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  po 

powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenia następujących przepisów Pzp: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  

z  postępowania  wykonawcy  Fundamenti  pomimo,  że  nie  spełniał  warunku  udziału  

w postępowaniu, dotyczącego konieczności posiadania kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, określonych w odrębnych przepisach, 


wymaganych  do  realizacji  usługi  będącej  przedmiotem  postępowania  i  wprowadził 

Zamawiającego w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że spełnia wskazany  warunek 

udziału  w  postępowaniu  mających  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego; 

2.  art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia  

z  postępowania  wykonawcy  Fundamenti,  pomimo,  że  nie  spełniał  warunku  udziału  

w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganej  zdolności  zawodowej  -  posiadania  min.  3 

lekarzy 

i wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia 

wskazany  warunek  udziału  w  postępowaniu,  mających  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiaj

ącego; 

3.  art  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  zaniecha

nie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy 

Fundamenti, pomimo, że wykonawca ten nie spełniał warunku udziału w postępowaniu 

w  zakresie  wy

maganej  zdolności  technicznej,  a  w  przypadku  braku  podstaw  do 

wykluczenia,  przez  zaniechanie  wezwania  w

ykonawcy  do  wyjaśnień  na  podstawie  

art. 26 ust. 4 

Pzp odnośnie podstawy dysponowania potencjałem technicznym; 

4.  art. 26 ust. 4 ustawy Pzp 

przez jego błędne zastosowanie oraz błędną ocenę wyjaśnień 

i  oświadczeń  przedstawionych  przez  wykonawcę  Fundamenti  w  odpowiedzi  na 

wezwanie Zamawiającego, skutkującą wyborem oferty tego wykonawcy; 

5.  art.  24  ust.  8  i  9  Pzp 

przez  błędne  zastosowanie  procedury  samooczyszczenia  oraz 

błędną ocenę dowodów przedstawionych przez wykonawcę Fundamenti w ramach tej 

procedury, 

skutkującą wyborem oferty tego wykonawcy. 

6.  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, 

polegające na 

sprzecznym  z  zasadą  równego  traktowania  wykonawców  uwzględnieniu  przez 

Zamawiającego  oświadczeń  i  dokumentów  uzupełnionych  przez  wykonawcę 

samodzielnie,  bez  wezwania  Zamawiającego  na  potwierdzenie  spełniania  warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych (posiadania min. 3 lekarzy) 

alternatywnie - przez bezzasadne wezwanie wy

konawcy do uzupełnienia oświadczeń i 

dokumentów  na  potwierdzenie  spełniania  tego  warunku  -  w  sytuacji  kiedy  wobec 

w

ykonawcy  wystąpiły  podstawy  do  wykluczenia  z  postępowania  wynikające  ze 

złożenia  nieprawdziwych  informacji  we  wstępnym  oświadczeniu  JEDZ  oraz  Wykazie 

osób. 


Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

  u

nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

  ponownego badania i oceny ofert, 

  wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty, 

  d

okonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W treści uzasadnienia Odwołujący wyjaśniał m. in., że: 

1.  Uzasadnienie zarzutu ad. 1 

Zdaniem  Odwołującego  przy  dokonywaniu  oceny  spełniania  przez  wykonawcę 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  wskazanego  w  rozdziale  5  ust.  1  pkt  1.1  SIWZ  należy 

uwzględniać  przepisy  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej  (Dz.  U.  

z  2018  r.,  poz

.  2190  z  późn.  zm.,  dalej:  „u.d.l."). Aby  wykonywać  działalność  leczniczą,  jako 

podmiot leczniczy należy na podstawie art. 100 ust. 1 u.d.l., art. 103 u.d.l. otrzymać wpis do 

rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą.  Podmiot  leczniczy  może  podjąć 

działalność  leczniczą,  w  zakresie  zgłoszonym  do  rejestru  oraz  uwidocznionym  w  księdze 

rejestrowej prowadzonej dla tego podmiotu. Zgo

dnie z art. 103 u.d.l. podmiot leczniczy może 

rozpocząć  działalność  leczniczą  dopiero  po  uzyskaniu  wpisu  do  rejestru  (w  tym  również 

wpisania zmiany dotyczącej dopisania nowoutworzonych komórek). 

W związku z tym Odwołujący twierdził, że aby podmiot leczniczy mógł udzielać pomocy 

doraźnej  i  ratownictwa,  powinien  w  strukturze  organizacyjnej  wyłonić  komórki  organizacyjne, 

np.: Zespół ratownictwa medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym 

środku transportu (kod części VIII 9250) lub Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny 

(kod  części  VIII  -  3114).  Zakres  świadczeń  zdrowotnych  udzielanych  w  komórce 

organizacyjnej  należy  określić  kodem  resortowym  część  IX  i  część  X.  Wykonawca  CAR 

VISON podnosił, że podmiot leczniczy może podjąć działalność leczniczą nie wcześniej niż po 

otrzymaniu  wpisu  (wpisu  zmiany)  w  księdze  rejestrowej,  w  terminie  określonym,  jako  data 

rozpoczęcia działalności np.: komórki organizacyjnej.  

Odwołujący  stwierdził,  że  z  dołączonej  do  oferty  wykonawcy  Fundamenti  księgi 

rejestrowej  nr  000000177259  wyn

ika  jednoznacznie,  że  wskazany  ten  wykonawca  na  dzień 


składania  ofert,  tj.  13  listopada  2018  r.  nie  posiadał  w  swojej  strukturze  zarejestrowanej 

komórki  organizacyjnej  właściwej  do  wykonywania  usługi  objętej  przedmiotem  zamówienia. 

Wymagany  w  tym  zakresie  wpis  w  rejestrze  (

kod  resortowy  o  numerze  3114  Zespół 

ratownictwa  medycznego  specjalistyczny)

,  warunkujący  podjęcie  działalności  leczniczej  w 

zakresie wsk

azanej komórki organizacyjnej, wykonawca Fundamenti uzyskał bowiem dopiero 

w dniu 3 grudnia 2018 r. 

W  ocenie  Odwołującego  błędna  jest  interpretacja  wykonawcy  Fundamenti 

prze

dstawiona  w  piśmie  z  dnia  30  listopada  2018  r.  skierowanym  do  Zamawiającego 

wskazująca  na  to,  że  wykonawca  przed  uzyskaniem  wpisu  w  rejestrze  rozszerzył  zakres 

udzielanych  świadczeń  niezbędnych  do  realizacji  usługi  będącej  przedmiotem  zamówienia.  

Z  zestawienia  przytoczonych  przepisów  ustawy  o  działalności  leczniczej,  stanowiska  organu 

rejestrowego  wspartego  poglądami  doktryny  wynika  bowiem,  że  bezwzględnym  warunkiem 

podjęcia działalności leczniczej jest uprzedni wpis (zmiana wpisu) w rejestrze. Prowadzi to do 

wniosku,  że  wykonawca  Fundamenti  na  dzień  składania  oferty  nie  spełniał  ww.  warunku 

udziału w postępowaniu, wobec czego zarzut zaniechania wykluczenia go z postępowania jest 

zasadny. 

Odwołujący  twierdził,  że  jednocześnie  wystąpiła  podstawa  wykluczenia  wykonawcy 

Fundamenti 

z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy. Wykonawca ten w wyniku 

co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  w  Jednolitym  Europejskim 

Dok

umencie Zamówienia (dalej: JEDZ") informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego co 

do spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1.1 SIWZ, albowiem dołączył do 

oferty  księgę  rejestrową  nr  000000177259  bez  zarejestrowanej  komórki  organizacyjnej 

uprawniającej do wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia. Informacje te nie tylko 

mogły,  ale  miały  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  albowiem  zadecydowały  (choć  błędnie)  o  tym,  że 

wykonawca  Fundamenti 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jego  oferta  została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 

2.  Uzasadnienie zarzutu ad. 2 

Odwołujący  podnosił,  że  w  załączonym  do  oferty  oświadczeniu  wstępnym  JEDZ 

wykonawca  Fundamenti 

oświadczył,  że  spełnia  wszystkie  wymagane  kryteria  kwalifikacji 


(Część IV: Kryteria kwalifikacji), co odnosiło się również do warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego dysponowania wymaganym przez Zamawiającego potencjałem kadrowym - min. 

3  lekarzy  (

rozdział  V  ust.  1  pkt  1.3  ppkt  1a  SIWZ).  Jednocześnie  wykonawca  Fundamenti 

oświadczył,  że  informacje  podane  w  częściach  ll-V  JEDZ  są  dokładne  i  prawidłowe  oraz  że 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd 

(Część VI: oświadczenia końcowe). Nadto wykonawca Fundamenti wraz z ofertą złożył Wykaz 

osób skierowanych do wykonywania przedmiotowego zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

W  Wykazie  osób  posłużył  się  osobą  pani  J.  P.,  pomimo,  że  nie  wyraziła  ona  zgody  na 

uczestnictwo w ofercie w

ykonawcy złożonej w przedmiotowym postępowaniu, a nadto dołączył 

do swojej oferty bez wiedzy i zgody J.P. 

dotyczące jej dokumenty, tj. oryginał certyfikatu WIML 

oraz kserokopię dyplomu i prawa wykonywania zawodu. 

Odwołujący  twierdził,  że  przedstawił  dowody  wskazujące,  że  istniejący  na  etapie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  stan  rzeczy  jest  odmienny  od  tego,  jaki 

wynikał z oświadczeń wykonawcy zawartych w JEDZ oraz Wykazie osób, tj.: 

a) 

pisemne oświadczenie pani J.P. z dnia 6 grudnia 2018 r., w którym podała, że nie zna 

firmy  Fundamenti,  nigdy  nie  wyraziła  zgody  na  jakąkolwiek  współpracą  z  tym 

podmiotem  i  wykazanie  jej  zasobu  osobowego  w  jego  ofercie,  a  ponadto,  że  nie 

podjęła  ani  nie  podejmie  jakiejkolwiek  współpracy  z  tym  podmiotem,  żądając 

jednocześnie  usunięcia  jej  danych  osobowych  z  Wykazu  osób  i  zwrotu  dokumentów, 

które Wykonawca bez jej wiedzy i zgody dołączył do swojej oferty; 

b) 

poświadczone notarialnie oświadczenie pani J.P. z dnia 9 listopada 2018 r., zgodnie z 

którym  zobowiązała  się  do  oddania  swojego  zasobu  osobowego  do  dyspozycji 

Odwołującego w przypadku uzyskania przez niego przedmiotowego zamówienia. Treść 

tego  oświadczenia  nie  nasuwa  jakichkolwiek  wątpliwości  co  do  tego,  że  żaden  inny 

podmiot  poza 

Odwołującym  nie  był  uprawniony  do  dysponowania  jej  potencjałem 

osobowym w jakiejkolwiek formie i postaci. 

Ponadto  Odwołujący  twierdził,  że  J.P.  wydała  w  dniu  10  listopada  2018  r.  oryginał 

certyfikatu  WIML  oraz  kserokopie  dyplomu  i  prawa  wykonywania  zawodu  -  ratownikowi 

medycznemu  M.M..  Pani  J.P. 

znała  M.M.  i  wiedziała,  że  współpracował  on  z  Odwołującym. 

Działając w zaufaniu do M.M. przekazała mu dokumenty przetargowe będąc przekonana, że 

będą one przekazane Odwołującemu. Została jednak podstępnie wprowadzona w błąd przez 

M.M.

, gdyż ten nie oznajmił jej, że zamierza te dokumenty przekazać wykonawcy. Wyszło to 

na  jaw  dopiero  w  dniu  6  grudnia  2018  r.  Wtedy  bowiem  Odwołujący  został  powiadomiony 


przez  Zamawiającego  o  odtajnieniu  oferty  wykonawcy  Fundamenti  i  otrzymał  skany 

dokumentów  przetargowych  ww.  wykonawcy  drogą  elektroniczną.  Wówczas  okazało  się,  że 

wśród  dokumentów  dołączonych  do  oferty  wykonawcy  Fundamenti  znajdują  się  dokumenty 

pani J.P. Jeszcze tego sameg

o dnia, pomiędzy godz. 17 a 18 Pani J.P. zadzwoniła do M.M. z 

żądaniem  zwrotu jej  dokumentów.  Dokumenty  zostały  jej  zwrócone  w  dniu 7 grudnia  2018  r. 

ok. 

południa przez bliżej nieznaną osobę, która przywiozła je do 107 Szpitala Wojskowego w 

Wałczu, w którym Pani J.P. jest zatrudniona. 

Dodatkowo 

Odwołujący  podnosił,  że  wykonawca  Fundamenti  w  ostatniej  kolumnie 

Wykazu osób - jako podstawę dysponowania zasobem osobowym J.P. - wskazał, że prowadzi 

ona działalność gospodarczą. Abstrahując od tego, że jest to kolejna nieprawdziwa informacja 

podana przez tego 

wykonawcę, to wykonawca nie wskazał w istocie podstawy dysponowania 

tym  zasobem.  Wykonywanie  powierzonych  przez  w

ykonawcę  czynności  w  ramach 

działalności  gospodarczej  -  zgodnie  z  doktryną  i  orzecznictwem  -  jest  bezpośrednim 

dysponowaniem potencjałem kadrowym, a więc wymaga wskazania podstawy dysponowania 

tym  zasobem. 

Do  takich  podstaw  zaliczyć  należy  umowę  zlecenia,  umowę  o  dzieło,  które 

zostały  przykładowo  wskazane  przez  Zamawiającego  w  ostatniej  kolumnie  Wykazu  osób. 

Wykonawca  Fundamenti 

dokonał  wykreślenia  umowy  zlecenia,  umowy  o  dzieło,  umowy  o 

pracę,  co  prowadzi  do  wniosku,  że  w  dacie  składania  ofert  nie  dysponował  i  nadal  nie 

dysponuje wskazanym zasobem na tych podstawach. 

Tym  samym  zdaniem  wykonawcy  CAR  VISION 

spełniona  została  przesłanka 

wykluczenia  wykonawcy

,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  12  Pzp,  albowiem  wykonawca 

Fundamenti 

na  dzień  składania  ofert  nie  spełniał  warunku  udziału  w  zakresie  posiadania 

potencjału ludzkiego opisanego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1a SIWZ (nie dysponował co 

najmniej 3 le

karzami) oraz w dalszym ciągu nie spełnia tego warunku. 

W  ocenie  Odwołującego  jednocześnie  zaktualizowały  się  przesłanki  wykluczenia 

wykonawcy  Fundamenti oparte  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp. 

Odwołujący twierdził, 

że  Zamawiający  uzyskał  od  wykonawcy  Fundamenti  we  wstępnym  oświadczeniu  JEDZ  i 

Wykazie  osób  nieprawdziwe  informacje  wskazujące,  że  dysponuje  zasobami  osobowymi 

lekarki 

– J.P., pomimo jego pełnej świadomości, że nie wyraziła ona zgody na udział w ofercie 

ww.  w

ykonawcy,  a nadto oświadczyła,  że nie będzie brała udziału  w  realizacji  zamówienia z 

ramienia  tego  wykonawcy.  Następnie  wykonawca  Fundamenti  po  raz  kolejny  złożył 

nieprawdziwe  informacje  składając  najpierw  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy,  a  następnie  na 

podstawie art. 24 ust. 8 Pzp wyja

śnienia i dowody mające potwierdzać, że był uprawniony do 


posłużenia  się  osobą  J.P.  oraz  kserokopiami  jej  dokumentów  w  celu  wykazania  spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Podanie  nieprawdziwych  informacji  nastąpiło  zatem 

trzykrotnie,  najpierw  w  treści  JEDZ  i  Wykazie  osób,  a  następnie  w  treści  wyjaśnień  i 

oświadczeń złożonych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, a następnie w wykonaniu wezwania 

Zamawiającego wystosowanego do wykonawcy Fundamenti na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

W  opinii  wykonawcy  CAR  VISION 

istotny  jest  również  fakt,  że  wykonawca  Fundamenti  w 

załączonym  do  uzupełnień/wyjaśnień  z  dnia 8 grudnia  2018  r. -  oświadczeniu  M.M.  z  dnia 8 

grudnia  2018  r.  wskazuje 

że  dysponował  kserokopią  dyplomu  i  prawa  wykonywania  zawodu 

pani  J.P.

,  a  więc  nie  miał  prawa  do  uwierzytelnienia  tego  dokumentu  za  zgodność  z 

oryginałem,  nie  dysponując  jego  oryginałem  (kserokopia  tego  dokumentu  poświadczona  za 

zgodność  z  oryginałem  została  natomiast  złożona  wraz  z  ofertą  wykonawcy  Fundamenti). 

Ponieważ  wykonawca  Fundamenti  jest  przedsiębiorcą,  należy  wobec  niego  stosować 

podwyższony  miernik  staranności  wynikający  z  zawodowego  charakteru  prowadzonej  przez 

niego działalności. Uwzględniając zatem wskazane powyżej okoliczności Odwołujący twierdził 

należy,  że  podanie  przez  wykonawcę  Fundamenti  nieprawdziwych  informacji,  dotyczących 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  miało  charakter  zamierzonego  działania,  a  co 

najmniej rażącego niedbalstwa z jego strony. 

Kolejno  Odwołujący  podnosił,  że  zachowanie  wykonawcy  Fundamenti  może  być 

również  kwalifikowane  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  Zdaniem  wykonawcy  CAR 

VISION 

nie ulega wątpliwości, że gdyby wykonawca Fundamenti nie złożył oświadczenia, że 

spełnia  wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu,  lub  najpóźniej  składając  JEDZ  nie  zataił 

istotnych  informacji  skutkujących  jego  wykluczeniem  z  postępowania,  to  jego  oferta  nie 

zostałaby  wybrana.  Tym  samym  doszło  do  wypełnienia  przesłanki  wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd, zaś konsekwencją tego był wybór oferty wykonawcy Fundamenti jako 

najkorzystniejszej.  Reasumując,  Odwołujący  stwierdził,  że  wykazał,  że  przedstawione 

Zamawiającemu informacje były niezgodne ze stanem faktycznym, a tym samym wykazał, że 

is

tniały  podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy  Fundamenti  z  postępowania  na  podstawie  art. 

24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

3.  Uzasadnienie zarzutu ad. 3 


Odwołujący wyjaśniał, że wykonawca Fundamenti dołączył do oferty Wykaz narzędzi, 

wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  (Załącznik  nr  4  do  SIWZ)  dostępnych 

wykonawcy  w  celu  wykonania  za

mówienia  publicznego  wraz  z  informacją  o  podstawie 

dysponowania tymi zasobami, wykazując w nim 1 pojazd sanitarny, a w kolumnie - podstawa 

dysponowania - 

„własność lub leasing w zależności od potrzeb". 

Odwołujący wskazywał, że dysponowanie zasobem musi być jednoznaczne i nie może 

wynikać z domysłów Zamawiającego co do tego, czy podmiot, który powołuje się na określony 

zasób  jest  uprawniony  do  dysponowania  nim.  Wykonawca  Fundamenti  wskazał  że  będzie 

dysponował (jednym) pojazdem na podstawie własności lub leasingu. Zdaniem Odwołującego 

wykonawca Fundamenti 

w istocie nie podał na jakiej konkretnej podstawie będzie dysponował 

wskazanym  potencjałem technicznym. Wobec  zaś  utrwalonego  w  orzecznictwie SN  sposobu 

interpretacji  spójnika  alternatywy  nierozłącznej  „lub"  oświadczenie  Wykonawcy  można  by 

odczytywać  również  w  ten  sposób,  że  dysponuje  on  jednym  pojazdem  na  tych  dwóch 

podstawach  (co  jest  nielogiczne). 

W  opinii  Odwołującego  skłania  to  do  konstatacji,  że 

wykonawca  Fundamenti 

nie  wykazał  jednoznacznie  swoich  uprawnień  do  dysponowania 

wskazanym  pojazd

em.  Uzasadniało  to  wykluczenie  wykonawcy  Fundamenti  z  postępowania 

wobec  niespełnienia  wskazanego  w  SIWZ  warunku  udziału  w  postępowaniu,  względnie 

Zamawiający  winien  był  wezwać  wykonawcę  Fundamenti  do  wyjaśnienia  podstawy 

dysponowania wskazanym zasobem technicznym na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp. 

4.  Uzasadnienie zarzutu ad. 4 

Odwołujący wyjaśniał, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Zamawiający otrzymał informację od 

J.P. - osoby wskazanej do realizac

ji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę Fundamenti o 

nieprawidłowościach  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Mianowicie,  pani  J.P.  została 

wskazana  w  Wykazie  osób,  które  mają  uczestniczyć  w  wykonaniu  przedmiotowego 

zamówienia,  złożonym  przez  wykonawcę  Fundamenti  wraz  z  ofertą,  pomimo,  że  z  jej 

oświadczenia datowanego na 6 grudnia 2018 r.,  które  w  dniu 7 grudnia  2018  r.  wpłynęło  do 

Zamawiającego wynikało, że wykonawca Fundamenti nie był uprawniony do posłużenia się jej 

osobą, 

celu 

wykazania 

spełnienia 

warunku 

udziału 

postępowaniu.  

Zamawiający  pismem  z  dnia  7  grudnia  2017  r.,  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  wezwał 

Wykonawcę,  do  złożenia  wyjaśnień  na  jakiej  podstawie  był  uprawniony  do  posłużenia  się 


osobą J.P. w Wykazie osób oraz kserokopiami jej dokumentów, w celu wykazania spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  bez  jej  zgody.  Następnie  w  dniu  10  grudnia  2018  r. 

Zamawiający  podjął  decyzję  o  unieważnieniu  wyboru  oferty  oraz  o  powtórzeniu  czynności 

badania  i  oceny  ofert.  W  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  7  grudnia  2018  r.,  wykonawca 

Fundamenti 

przesłał  pocztą  elektroniczną  stosowne  wyjaśnienia  wraz  z  załączoną  kopią, 

niepotwierdzonego za zgodność z oryginałem - oświadczenia M.M. z dnia 8 grudnia 2018 r. W 

wyjaśnieniach,  powoływał  się  także  na  możliwość  przedstawienia  billingów  połączeń 

telefonicznych z J.P.

, których nie dołączył. 

Odwołujący podnosił, że określone w art. 26 ust. 4 Pzp uprawnienie Zamawiającego do 

wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczy jedynie sytuacji, gdy załączone do oferty 

dokumenty  lub 

oświadczenia  budzą  wątpliwości  Zamawiającego.  Wyjaśnić  można  jedynie 

informacje,  które  znajdują  się  w  ofercie,  ale  z  jakiś  powodów  są  niejasne,  niepełne. 

Uprawnienie to nie dotyczy  natomiast  sytuacji, gdy  zamawiający  poweźmie  wiarygodne  i  nie 

budzące  wątpliwości  informacje,  z  których  wynika,  że  załączone  do  oferty  dokumenty  lub 

oświadczenia  zawierają  informacje  nieprawdziwe  -  w  takim  wypadku  Zamawiający 

zobligowany  jest  wykluczyć  wykonawcę  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  Pzp. 

Zdaniem  wykonawcy  CAR  VISION  pod

anie  przez  wykonawcę  Fundamenti  nieprawdziwych 

informacji  w  of

ercie  nie  można  uznać  za  „błąd’  lub  „nieścisłość"  podlegające  wyjaśnieniu  

w trybie art. 26 ust. 4 

Pzp, gdyż jest to samoistna przesłanka wykluczenia takiego wykonawcy 

z postępowania. 

Z  tych  pow

odów  zdaniem  Odwołującego  wezwanie  wykonawcy  Fundamenti  w  trybie 

art.  26  ust.  4 

Pzp  było  bezzasadne,  albowiem  Zamawiający  w  dniu  7  grudnia  2018  r.  (dniu 

wyboru oferty najkorzystniejszej) posiadał już wiarygodne informacje w postaci oświadczenia 

lekarza  J.P. 

z  dnia  6  grudnia  2018  r.  wskazujące  na  to,  iż  wykonawca  złożył  

w  JEDZ  nieprawdziwe  oświadczenie  w  zakresie  dysponowania  potencjałem  kadrowym  tego 

lekarza. Z treści tych informacji w sposób oczywisty i jednoznaczny wynikało, że wskazana w 

dołączonym  do  oferty  wykonawcy  Fundamenti  Wykazie  osób  lekarka  J.P.  nie  zna  firmy 

Fundamenti,  nigdy  nie  wyraziła  zgody  na  udział  w  ofercie  tego  podmiotu,  nie  podjęła 

współpracy z tym podmiotem na etapie realizacji zamówienia. Dodatkowo, w dniu 13 grudnia 

2018  r.  Odwołujący  przesłał  Zamawiającemu  pocztą  elektroniczną  (e-mail  odebrany  przez 

Zam

awiającego 14 grudnia 2018 r.) kolejne oświadczenie J.P., złożone w dnu 9 grudnia 2018 

r., z którego również  w  sposób nie budzący  wątpliwości  wynikło, że w razie uzyskania przez 

Odwołującego  zamówienia,  odda  ona  swoje  zasoby  do  jego  dyspozycji  na  etapie  realizacji 


zamówienia.  Poświadczony  notarialnie  odpis  tego  oświadczenia  został  wysłany 

Zamawiającemu listem poleconym w dniu 14 grudnia 2018 r. 

Następnie  Odwołujący  wskazywał,  że  przedstawione  przez  wykonawcę  Fundamenti  

w  odpowiedzi  na  wez

wanie  Zamawiającego  z  dnia  7  grudnia  2018  r.  dowody  w  postaci 

oświadczenia  M.M.  z  dnia  8  grudnia  2018  r.  w  dalszym  ciągu  potwierdzają  złożenie  przez 

wyko

nawcę  nieprawdziwych  informacji.  Zdaniem  odwołującego  po  pierwsze,  nieprawdą  jest, 

że  M.M.  w  trakcie  poprzedzających  spotkanie  z  J.P.  rozmów  telefonicznych  oraz  podczas 

samego  spotkania  z  J.P. 

poinformował  ją  wyraźnie,  że  „w  imieniu  firmy  spod  Warszawy” 

poszukuje lekarzy z kursem WIML, chętnych do współpracy przy realizacji zabezpieczenia na 

lotnisku  w  Mirosławcu.  W  trakcie  spotkania  M.M.  podstępnie  wprowadził  J.P.  w  błąd  nie 

ujawniając  kogo  reprezentuje  i  dla  jakiego  podmiotu  mają  być  przekazane  jej  dokumenty. 

Gdyby bowiem ujawnił, że działa w imieniu firmy spod Warszawy lub wprost - w imieniu firmy 

Fundamenti,  pani  J.P. 

nigdy  by  tych  dokumentów  nie  wydała.  J.P.  znała  M.M.  i  kojarzyła 

jednoznacznie  z  osobą  Odwołującego,  dlatego  była  przekonana,  że  jej  dokumenty  będą 

przekazane Odwołującemu. Po drugie, Odwołujący twierdził, nieprawdą jest, że J.P. wyraziła 

chęć  współpracy  z  bliżej  nieznaną  firmą z Warszawy,  gdyż  w  dniu 9 listopada  2018 r., tj.  na 

dzień  przed  datą  podaną  w  oświadczeniu  M.M.  jaka  data  przekazania  dokumentów  złożyła 

jednoznaczne  w  swojej  treści  oświadczenie,  w  którym  podała,  że  w  razie  wyboru  oferty 

Odwołującego przekaże swój zasób do jego dyspozycji, co należy tłumaczyć jednoznacznie w 

ten  sposób,  że  nikt  inny  poza  Odwołującym  nie  był  uprawniony  do  powoływania  się  na 

potencjał zawodowy pani J.P.. To oświadczenie zostało przez nią złożone w sposób świadomy 

i  dobrowolny,  albowiem  zna  ona  osobę  M.P.  i  współpracowała  z  jego  firmą  przy  realizacji 

zamówień  publicznych.  Niezależnie  od  tego  Odwołujący  podnosił,  że  zasady  elementarnego 

doświadczenia  życiowego  sprzeciwiają  się  przyjęciu,  że  osoba  inteligentna  i  doświadczona 

wyraziłaby  chęć  współpracy  nie  wiedząc  z  kim,  w  jakim  zakresie  i  na  jakich  zasadach  ma 

współpracować.  W  tym  sensie  oświadczenie  M.M.  jest  nie  tylko  nieprawdziwe,  ale  wręcz 

infantylne. 

Odwołujący  twierdził  również,  że  nieprawdą  jest,  że w  dniu 6 grudnia  2018  r.  J.P. 

zadzwoniła  do  M.M.  informując  go,  iż  chce  się  wycofać  z  udziału  w  przetargu  z  przyczyn 

osobistych.  Nie  mogła  się  wycofać  z  czegoś,  na  co  się  nie  zgodziła.  Jest  to  ordynarne 

kłamstwo,  które  stanowi  przykład  dopasowania  argumentacji  do  zaistniałych  faktów,  aby 

pasowały  do  uzasadnienia  wykreowanej  przez  wykonawcę  Fundamenti  na  użytek 

postępowania koncepcji wyjaśnień. Odwołujący twierdził, że prawdą jest natomiast to, że gdy 

pani J.P. 

dowiedziała się od Odwołującego, że została wskazana w Wykazie osób dołączonym 


do oferty wykonawcy Fundamenti 

oraz, że znajdują się tam również oryginały i kserokopie jej 

dokumentów, to w dniu 6 grudnia 2018 r. złożyła pisemne oświadczenie, w którym wskazała 

posłużenie  się  przez  wykonawcę  Fundamenti  jej  potencjałem  zawodowym  bez  jej  zgody  i 

wiedzy  i  jeszcze  tego  samego  dnia  w  rozmowie  telefonicznej  z  M.M. 

zażądała 

natychmiastowego  zwrotu  jej  dokumentów. To  wyłącznie  jej  zdecydowana  interwencja,  a  nie 

rzekome,  zmyślone  przez  M.M.  „przyczyny  osobiste"  spowodowała,  że  wykonawca 

Fundamenti 

zwrócił  należące  do  niej  dokumenty  w  dniu  7  grudnia  2018  r.  Odwołujący 

wskazywał,  że  wykonawca  Fundamenti  nie  przedstawił  przy  tym  żadnych  dowodów  (poza 

insynuacjami zawartymi w 

jego wyjaśnieniach z dnia 8 grudnia 2018 r. oraz kopii oświadczenia 

M. M. z dnia 8 grudnia 

2018 r.), że pisemne oświadczenie J.P. z dnia 6 grudnia 2018 r. mogło 

zostać przez nią złożone pod wpływem błędu czy groźby ze strony Odwołującego. 

5.  Uzasadnienie zarzutu ad. 5 

Odwołujący  stwierdził  również,  że  w  jego  ocenie  Zamawiający  bezpodstawnie 

zastosował procedurę samooczyszczenia (self-cleaning) i wezwał wykonawcę Fundamenti do 

przedstawienia  dowodów  na  podstawie  art.  24  ust.  8  Pzp.  W  sytuacji,  gdy  wykonawca 

Fundamenti 

oświadczył w dokumencie JEDZ, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w 

Wykazie  osób  dołączonym  do  oferty,  dodatkowo  wskazał,  że  dysponuje  wymaganym  przez 

Zamawiającego  potencjałem  kadrowym  -  min.  3  lekarzami,  pomimo  że  posłużył  się  w  tym 

zakresie nieprawdziwymi informacjami, to Zamawiający winien wykluczyć go z postępowania 

bez wzywania do przeprowadzenia procedury samooczyszczenia.  

Nadto  wykonawca  CAR  VISION 

podkreślał,  że  wykonawca  Fundamenti  nawet  w 

ramach  procedury  samooczyszcz

enia przekazywał Zamawiającemu nieprawdziwe informacje 

(oryginał  oświadczenia  M.M.  z  dnia  8 grudnia  2018  r.  dołączony  do  wyjaśnień  wykonawcy  z 

dnia  11  grudnia  2018  r.).  Prze

dstawione  zaś  przez  wykonawcę  Fundamenti  biilingi  połączeń 

nie  potwierdzają  przebiegu  rozmów,  pomiędzy  M.M.  a  J.P.,  a  jedynie  fakt  wykonania  takich 

połączeń z telefonu o numerze 8*******5. W dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 13:08:16 zostało 

wykonane  z  tego  telefonu  połączenie  na  numer  2**-***-**2,  który  jest  numerem  ogólnym 

Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej  Opieki  107  Szpitala  Wojskowego  w  Wałczu.  Nie 

wiadomo  jednak,  czy  telefon  ten  odebrała  J.P.,  czy  inna  osoba  pracująca  w  tym  dniu  na 

oddziale. Z kolei 

połączenia wykonane w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 16:07:29 (33 sec.) i 


godz.  16:21:18  (7  sec.),  oraz  w  dniu  10.11.2018  r.  o  godz.  12:52:56  (17  sec.)  oraz  godz. 

13:24:47 (3 sec.) na numer telefonu komórkowego należącego do J.P. były zbyt krótkie, aby w 

ich trakcie wykonujący te połączenia był w stanie w sposób wyczerpujący przekazać wszystkie 

istotne  informacje  dot

yczące  sprawy  w  jakiej  dzwonił,  w  szczególności  odpowiedzieć  na 

wszystkie  pytania,  które  jak  podaje  M.M.  w  oświadczeniu  w  dniu  8  listopada  2018  r.  -  miała 

zadawać J.P. Zdaniem Odwołującego z tych względów uznać należy, że przedstawione billingi 

nie  pozwalały  na  wysnucie  przez  Zamawiającego  wniosku,  że  wykonawca  Fundamenti 

uzyskał zgodę J.P. na posłużenie się jej osobą w Wykazie osób, złożonym wraz z ofertą oraz 

kserokopiami jej dokumentów, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

W  konsekwencji 

Odwołujący  uznawał  należy,  że  czynność  wezwania  wykonawcy  do 

przedstawienia dowodów na samooczyszczenie oraz towarzysząca jej ocena tych dowodów, i 

w efekcie wybór oferty wykonawcy zostały dokonane z naruszeniem art. 24 ust. 8 i 9 Pzp.  

6.  Uzasadnienie zarzutu ad. 6 

Odwołujący wskazywał, że ww. zarzut został zgłoszony na wypadek gdyby okazało się, 

że  wykonawca  Fundamenti  (najpóźniej  w  dniu  złożenia  odwołania)  dokonał  tzw. 

samouzupełnienia  Wykazu  osób  oraz  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku 

udziału  w  zakresie  zdolności  zawodowych  -  posiadania  min.  3  lekarzy,  a  Zamawiający  -  na 

skutek 

jego  uwzględnienia  -  uznał,  że  ten  wykonawca  spełnia  ten  warunek,  alternatywnie 

gdyby  Zamawiający  z  własnej  inicjatywy  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  wezwał 

w

ykonawcę  Fundamenti  do  uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów  na  potwierdzenie 

spełniania  tego  warunku,  pomimo,  że  w  stosunku  do  tego  wykonawcy  istnieją  podstawy  do 

wykluczenia z postępowania oparte na przepisach art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

W  dniu  5  grudnia  2018  r. 

Zamawiający  do  Izby  wpłynęła  odpowiedź  na  odwołanie,  w 

której wnosił o oddalenie odwołania w całości uznając je za całkowicie niezasadne.  

Odnosząc  się  do  zarzutów  Odwołującego  w  uzasadnieniu  odpowiedzi  na  odwołanie 

podnosił,  że  w  celu  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  wykonawca  zobowiązany 

był  posiadać  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność 

leczniczą,  potwierdzający  posiadanie  uprawnień  do  wykonania  usługi  objętej  przedmiotem 

zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  u.d.l.  Zdaniem  Zamawiającego  wykonawca  Fundamenti 

złożył  wymagany  odpis  wraz  z  ofertą,  potwierdzając  jego  aktualność,  w  odpowiedzi  na 


wezwanie  w  trybie  art.  26  ust  1  Pzp,  z  dnia  16  listopada  2018  r. 

Zamawiający  twierdził,  że 

sformułował  powyższy  warunek,  bez  doprecyzowania  jak  konkretnie  ma  być  sformułowany 

wpis  do  wymienionego  wyżej  rejestru.  W  związku  z  powyższym  zdaniem  Zamawiającego 

niezasadny  jest  wywód  Odwołującego,  na  temat  konieczności  posiadania  odpisu  z  rejestru 

podmiotów  działalności  leczniczej  o treści  „zespół  ratownictwa medycznego specjalistyczny", 

gdyż  z  opisu  warunku,  ujętego  w  specyfikacji  i  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  nie  wynika  taki 

obowiązek. W ocenie Zamawiającego brak przedłożenia odpisu księgi rejestrowej z kodem o 

treści „zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny” nie przesądza o spełnieniu warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Kolejno  Zamawiający  podnosił,  że  przedmiotem  zamówienia  jest 

zabezpieczenie medyczne funkcjonowania lotniska czynnego w Jednostce Wojskowej 4338 w 

Mirosławcu  a  złożony  odpis  potwierdzał  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez 

wykonawcę Fundamenti, bowiem w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia,  w  pkt  l.  5,  szczegółowo  opisano  czynności  jakie  wykonawca  zrealizuje. 

Zamawiający zwracał uwagę, że z ww, zakresu jasno wynika, że przedmiotem zamówienia, w 

głównej  mierze  należy  opieka  lekarska,  w  tym  opieka  lekarska  prewencyjna.  Zapisy  rejestru 

złożonego  przez  wykonawcę  Fundamenti  potwierdzają,  że  podmiot  ten  realizuje  pomoc 

medyczną  lekarską,  w  tym  lekarską  specjalistyczną.  Zdaniem  Zamawiającego  jednocześnie 

należy  zauważyć,  że  Zamawiający,  wzywając  wykonawcę  Fundamenti  do  uzupełnienia 

dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  uprawnień  został  wprowadzony  w  błąd  przez 

Odwołującego  pismem  z  22  listopada  2018  r.,  w  którym  Odwołujący  wskazał  na 

nieprawidłowości,  które  nie  znalazły  potwierdzenia  w  rzeczywistości.  W  konsekwencji 

Zamawiający  stwierdził,  że  ww.  wezwanie  należy  uznać  za  zbędne  a  Zamawiający  naprawił 

błąd  poprzez  wybór  oferty  najkorzystniejszej.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  zarzut 

niespełnienia  przez  wykonawcę  Fundamenti  warunku  posiadania  uprawnień  Zamawiający 

uznał za chybiony. 

Kolejno Zamawiający wskazywał, że oświadczenie Pani J.P., informujące o nieoddaniu 

się  do  dyspozycji,  na  czas  realizacji  umowy  przez  wykonawcę  Fundamenti  wpłynęło  do 

Zamawiającego  7  grudnia  2018  r.  tj.  po  dokonaniu  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

Zamawiający  twierdził,  że,  dokonując  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

wziął  pod  uwagę  art.  26  ust.  1  Pzp,  z  którego  wynika,  że  złożone  na  wezwanie 

Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp (czyli 

również  dotyczących  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu)  oświadczenia  lub 

dokumenty  mają  być  aktualne  na  dzień  ich  złożenia.  W  związku  z  powyższym,  dowody 


przedstawione  przez  Odwołującego,  w  postaci  oświadczenia  Pani  J.P.  oraz  poświadczenia 

notarialnego,  nie  mają  wpływu  na  dokonanie  powyższej  czynności  przez  Zamawiającego. 

Za

mawiający  wyjaśniał, że z  zawartego w odwołaniu uzasadnienia wynika, że przedstawiciel 

wykonawcy  Fundamenti, 

faktycznie  kontaktował  się  z  Panią  J.P.  w  celu uzyskania  zgody  na 

udział w realizacji umowy na zabezpieczenie medyczne funkcjonowania lotniska czynnego w 

Jednostce Wojskowej 4338 w Mirosławcu. Obie strony zawarły umowę ustną, która jest równie 

ważna  jak  sporządzona  na  piśmie.  Dodatkowo,  podczas  spotkania  Pani  J.P.  przekazała 

dokumenty  poświadczające  posiadane  przez  nią  wykształcenie  i  uprawniania.  Sam 

Odwołujący,  w  odwołaniu  wskazuje,  że  „okazało  się,  że  wśród  dokumentów  dołączonych  do 

oferty  wy

konawcy  znajdują  się  dokumenty  Pani  J.P.  Jeszcze  tego  samego  dnia,  pomiędzy 

godz. 17 a 18 pani  J.P. 

zadzwoniła do M.M. z żądaniem zwrotu jej dokumentów. Dokumenty 

zostały  zwrócone  w  dniu  7  grudnia  2018  r.,  ok.  południa  przez  bliżej  nieznaną  osobę,  która 

przywiozła je do 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, w którym pani J.P. jest zatrudniona” - str. 

8 i 9 odwołania, co uwierzytelniło zawarta umowę ustana pomiędzy Panią J.P., a wykonawca 

Fundamenti. 

Zamawiający podnosił, że po powzięciu informacji o nieoddaniu się do dyspozycji Pani 

J.P.

, powtórzył czynność badania ofert, i skierował wezwanie, w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, do 

wykonawcy  Fundamenti  w  celu  złożenia  wyjaśnień,  na  jakiej  podstawie  wykonawca  był 

upraw

niony do posłużenia się osobą Pani J.P. oraz kserokopiami jej dokumentów. Wykonawca 

przedłożył  stosowne  wyjaśnienia.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  do  przedstawienia 

dowodów,  tj.  na  potwierdzenie  zawarcia  umowy  w  formie  ustanej  z  Panią  J.P.  Zamawiający 

wskazywał, że przyjął błędną kwalifikację podstawy prawnej tj. art. 24 ust 8 Pzp. Prawidłową 

kw

alifikacją  prawną  wyjaśnień  złożonych  dokumentów  powinien  być  art.  26  ust.  4  Pzp.  W 

wyniku  wyjaśnień,  Zamawiający  uznał  za  bezsporne,  że  wykonawca  Fundamenti,  w  chwili 

złożenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp,  dysponował  osobą  p.  J.P. 

Zamawiający twierdził, że wycofanie dyspozycji Pani J.P. nastąpiło po bezpośrednim kontakcie 

z  Panem  B.W.

,  będącym  przedstawicielem  Odwołującego.  Wycofanie  oddania  się  do 

dyspozycji  zostało  dostarczone  do  Zamawiającego  przez  Pana  B.W.,  na  druku 

charakterystycznym  dla  pism  Odwołującego,  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  W 

kontekście powyższego Zamawiający uznał, że postawione zarzuty z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 

oraz 24 ust. 2 pkt 12 Pzp 

nie mają zastosowania.  


W  toku  rozprawy  w  dniu  8  stycznia  2019  r.  Odwołujący  złożył  oświadczenie  o 

wycofaniu  zarzutu  nr  6,  zawartego  w  odwołaniu.  W  pozostałym  zakresie  zarzut  zostały 

podtrzymane. 

Uwzględniając  treść  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

przekazanej  przez  Z

amawiającego,  dowody  oraz  stanowiska  i  oświadczenia  Stron 

wyrażone  w  pismach  procesowych  i  złożone  na  rozprawie,  Izba  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje. 

Na  wstępie  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdza,  że  Odwołujący  legitymuje  się 

uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 

ust.  1  Pzp,  według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują 

wykonawcy,  uczestn

ikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy.  Odwołujący  złożył  ofertę,  która  w  świetle 

obowiązujących kryteriów oceny ofert, mogłaby być uznana za najkorzystniejszą. Odwołujący 

wykazał  w  ten  sposób,  że  może  ponieść  szkodę  w związku  z zarzucanymi  Zamawiającemu 

naruszeniami  przepisów  Pzp,  gdyż  pozbawiony  został  możliwości  uzyskania  odpłatnego 

zamówienia publicznego, na co mógłby w przeciwnym razie liczyć. 

Po  dokonaniu 

oceny  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu  Izba  stwierdziła,  że 

o

dwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Po  przeprowadzeniu  analizy  materiału 

dowodowego  w  sprawie  Izby  stwierdziła,  że  zarzuty  zgłoszone  w  odwołaniu  w  części 

po

twierdziły się. 

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 

Pzp 

przez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Fundamenti  

w  kontekście  konieczności  posiadania  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, określonych w odrębnych przepisach, wymaganych 

do realizacji usługi będącej przedmiotem postępowania. 


W  zakresie  zgłoszonych  zarzutów  Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp.  Natomiast  Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  przez 

Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Z ustaleń Izby wynika, że w SIWZ w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 Zamawiający wskazał, 

że  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki, 

dotyczące:  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia określonej  działalności  zawodowej,  o 

ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów.  W  opisie  spełnienia  warunku  Zamawiający  podał,  że: 

„Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  że  posiada  aktualny  odpis  z 

właściwego  rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą  potwierdzający 

posiadanie  uprawnień  do  wykonania  usługi  objętej  przedmiotem  zamówienia,  zgodnie  z 

wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 

217 ze zm.). 

W  specyfikacji 

w  Rozdziale  3  ust.  2  „Opis  przedmiotu  zamówienia”  Zamawiający 

wyjaśnił,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  zabezpieczenia  medycznego 

funkcjonowania  lotniska  czynnego  w  Jednostce  Wojskowej  4338  zgodnie  z  Instrukcją 

organizacji  lotów  w  lotnictwie  Sił  Zbrojnych  RP  (RL-2016,  IOL-2016)  rozdział  3  Logistyka 

lotniska  §  27  zabezpieczenie  medyczne  lotniska  w  tym  zabezpieczenia  medycznego  lotów 

wykonywanych  na  lotnisku  Jednostce  Wojskowej  4338  Mirosławiec,  oraz  zabezpieczenia 

szkolenia programowego realizowanego w Jednostce Wojskowej 4338 w 2019 r., (tj. szkolenia 

OPBMR,  egzaminów  z  wychowania  fizycznego,  szkolenia  strzeleckiego).  Zabezpieczenie 

medyczne  będzie  realizowane  przez  specjalistyczny  zespół  ratownictwa  medycznego 

wyposażony  w  pojazd  sanitarny.  W  skład  zespołu  wchodzą:  lekarz,  ratownik  medyczny, 

kierowca - 

ratownik medyczny (znajomość topografii okolic oraz dróg dojazdowych do szpitali 

w  Wałczu,  Drawsku  Pomorskim).  Kierownik  zespołu  ratownictwa  –  lekarz,  pełni  służbę 

dyżurnego zabezpieczenia medycznego lotniska (DZML)”. 

Wykonawca Fundamenti n

a wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp 

potwierdził  aktualność  złożonych  wraz  z  ofertą  dokumentów,  w  tym  odpisu  z  właściwego 

rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą.  Jednak  z  przedstawionego  odpisu 

rejestru nie wynikało, aby wykonawca posiadał wymagany wpis w zakresie specjalistycznego 

zespołu ratownictwa medycznego.  


Pismem  z  dnia  26  listopada 

2018  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp 

wzywał  wykonawcę  Fundamenti  do  złożenia  aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru 

podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą,  potwierdzającego  posiadanie  uprawnień  do 

wy

konywania  usługi  objętej  przedmiotem  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  ustawy  o 

działalności  leczniczej.  W  uzasadnieniu  wezwania  Zamawiający  wyjaśnił,  że  realizacja 

przedmiotu  zamówienia  wymaga  posiadania  wpisu  w  zakresie  specjalistycznego  zespołu 

ratownictwa 

medycznego,  a  z  przedłożonego  przez  wykonawcę  Fundamenti  odpisu  rejestru 

nie wynika, aby wykonawca posiadał wymagany takowy wpis. 

Pismem z dnia 29 listopada 2018 r. 

(wpływ do Zamawiającego dnia 30 listopada 2018 

r.) wykonawca Fundamenti 

wskazał na to, że jego zdaniem w tym postępowaniu wykonawca 

nie jest obowiązany do posiadania wpisu, dotyczącego specjalistycznego zespołu ratownictwa 

medycznego 

w  rejestrze  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą.  Następnie 

wykonawca  wyjaśnił,  że  złożył  wniosek  o  rozszerzenie  zakres  udzielanych  świadczeń 

niezbędnych do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.  

Z przedłożonego przez Odwołującego dowodu w postaci wydruk z księgi rejestrowej nr 

z  dnia  19 grudnia  2018  r.  wykonawcy  Fundamenti  wynika,  że  na  str.  38  pod 

kodem  3114  „zespół  ratownictwa  medycznego  specjalistyczny”  w  rubryce  10  „Data 

rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną” podano datę 3.12.2018 r.  

Odwołujący  przedłożył  również  dowód  w  postaci  zapytania  z  dnia  13  grudnia  2018  r. 

skierowanego  do  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  wraz  z  odpowiedzią 

Urzędu z dnia 17 grudnia 2018 r. W jego treści podano m. in., że „Aby wykonywać działalność 

leczniczą, jako podmiot leczniczy należy na podstawie art. 100 ust. 1, art. 103 ustawy z dnia 

15  kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej  (…)  otrzymać  wpis  do  rejestru  podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. Podmiot leczniczy może podjąć działalność leczniczą, w 

zakresie zgłoszonym do rejestru oraz uwidocznionym w księdze rejestrowej prowadzonej dla 

tego  podmiotu. 

(…)  Zgodnie  z  art.  103  w/w  ustawy  podmiot  leczniczy  może  rozpocząć 

działalność leczniczą dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru (w tym również wpisania zmiany 

dotyczącej dopisania nowoutworzonych komórek). (…). Aby podmiot leczniczy mógł udzielać 

pomocy  doraźnej  i  ratownictwa,  powinien  w  strukturze  organizacyjnej  wyłonić  komórki 

organizacyjne  np.  Zespół  ratownictwa  medycznego  –  świadczenia  zdrowotne  udzielane  w 

specjalistycznym  środku  transportu  (kod  część  VIII  9250)  lub  ratownictwa  medycznego 

specjalistyczny (kod części VIII – 3114)”. 


Istota  sporu  w  rozpoznawanej  sprawie  sprowadza  się  do  odpowiedzi  na  pytanie,  czy 

wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany był na dzień składania ofert 

posiadać  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  w  postaci  wpisu  do  rejestru 

podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą  w  zakresie  specjalistycznego  zespołu 

ratownictwa  medycznego  ?  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  na  tak  zadane  pytanie  należy 

udzielić odpowiedzi twierdzącej.  

W omawianym zakresie za istotne należy postanowienia specyfikacji w zakresie opisu 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  w  którym  Zamawiający  wprost  i  w  sposób  nie 

budzący  żadnych  wątpliwości  odwołał  się  do  wykonania  usługi  objętej  przedmiotem 

zamówienia. Z analizy opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego w 

SIWZ  wynika,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  zabezpieczenia 

medycznego  funkcjonowania  lotniska  czynnego  w  Jednostce  Wojskowej  4338. 

Zamawiający 

s

precyzował,  że  zabezpieczenie  medyczne  będzie  realizowane  przez  specjalistyczny  zespół 

ratownictwa  medycznego  wyposażony  w  pojazd  sanitarny.  W  związku  z  tym  Izba  uznała  za 

chybione  stanowisko  Zamawiającego,  który  twierdził,  że  w  ramach  prowadzonego 

postępowania  wystarczającym  było  jedynie  posiadania  aktualnego  wpisu  do  rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

W  kontekście  powyższego  Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  opisując  sposób 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  powiązał  jego  spełnienie  nie  z  posiadaniem 

jakiegokolwiek  wpisu  w 

rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą  ale  z 

posiadaniem  wpisu, 

potwierdzającego  posiadanie  uprawnień  do  wykonania  usługi  objętej 

przedmiotem  zamówienia.  Tym  samym  uznać  należy,  że  wykonawca  ubiegający  się  o 

udzielenie zamówienia powinien wylegitymować się nie jedynie aktualnym wpisem do rejestru 

podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą  ale  konkretnymi  uprawnieniami  w  zakresie 

specjalistycznego 

zespołu 

ratownictwa 

medycznego, 

które 

powinny 

znajdować 

odzwierciedlenie  w  postaci  odpowiedniego 

wpisu  do  rejestru  podmiotów  wykonujących 

działalność leczniczą. 

Z ustaleń dokonanych przez Izbę wynika, że wymagany wpis w rejestrze w odniesieniu 

do wykonawcy Fundamendi został dokonany dopiero w dniu 3 grudnia 2018 r., a zatem już po 

terminie  składania  ofert,  który  przypadał  na  dzień  11  listopada  2018  r.  Nie  sposób  również 

pominąć  czynności  Zamawiającego,  który  pismem  z  dnia  26  listopada  2018  r.  wzywał 

wykonawcę  Fundamenti  do  uzupełnienia  dokumentów  w  postaci  złożenia  odpowiedniego 


odpisu  z  rejestru 

podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą.  Jednak  na  wezwanie 

Zamawiającego wykonawca Fundamenti złożył wyjaśnienia oraz kopię wniosku o rozszerzenie 

zakresu działalności leczniczej. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku 

podstaw wykluczenia. 

Biorąc  pod uwagę  powyższe Izba  stwierdziła,  że wykonawca Fundamedi  nie wykazał 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w SIWZ w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 w 

zakresie  posiadania  odpowiednich  uprawnień.  Zatem  powinien  zostać  wykluczony  z 

pos

tępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp.  Zaniechanie  dokonania  tej  czynności 

przez Zamawiającego stanowi o naruszeniu ww. przepisu, którego dopuścił się Zamawiający.  

Na kanwie omawianego stanu faktycznego Izba  nie dopatrzyła się naruszenia art.  24 

ust.  1  pkt  17  Pzp

,  który  stanowi,  że  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się: 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zaprezentowane stanowisko 

Izby  opiera  się  na  tym,  iż  wykonawca  Fundamenti  dokonał  nieprawidłowej  interpretacji 

warunku udziału w postępowaniu, który został opisany  w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ co 

jednak nie wypełnia znamion przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, który dla jego zastosowania 

wymaga po stronie wykonawcy 

lekkomyślności lub niedbalstwa przy przedstawianiu informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego. W ocenie Izby w zakresie omawianego zarzutu taka 

sytuacja nie wystąpiła, dlatego też Izba uznała, że w tym zakresie zarzut nie potwierdził się. 

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 

1  pkt  16  i  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  z  pos

tępowania  wykonawcy 

Fundamenti,  dotyczące  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganej 

zdolności zawodowej, tj. posiadania min. 3 lekarzy. 


W zakresie omawianego zarzutu 

Izba stwierdziła naruszenie przez Zamawiającego art. 

24  ust.  1  pkt  12  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp. 

W  ocenie  Izby  brak  było  podstaw  do 

stwierdzenia naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  w  rozdziale  V  ust.  1  pkt  1.3  ppkt  1a  SIWZ  Zamawiający  określił 

warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie zdolności  technicznej  lub  zawodowej. Warunek 

ten  Zamawiający  uznał  za  spełniony  w  przypadku  wykazania  przez  wykonawców,  że 

dysponują  co  najmniej  9  pracownikami  przewidzianymi  przez  wykonawcę  do  realizacji 

przedmiotu  zamówienia,  którzy  posiadają  odpowiednie  kwalifikacje,  uprawnienia, 

wykształcenie do realizacji usługi, w tym 3 lekarzami. W załączonym do oferty oświadczeniu 

wstępnym JEDZ wykonawca Fundamenti oświadczył, że spełnia wszystkie wymagane kryteria 

kwalifikacji  (Część  IV:  Kryteria  kwalifikacji),  co  odnosiło  się  również  do  warunku  udziału  w 

postępowaniu  dotyczącego  dysponowania  wymaganym  przez  Zamawiającego  potencjałem 

kadrowym - min. 3 lekarzy (

rozdział V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1a SIWZ). Wykonawca Fundamenti 

wraz z ofertą złożył Wykaz osób skierowanych do wykonywania przedmiotowego zamówienia 

(Załącznik nr 3 do SIWZ). W Wykazie osób posłużył się osobą pani J.P. i dołączył do swojej 

oferty  jej  dokumenty,  tj.  oryginał  certyfikatu  WIML  oraz  kserokopię  dyplomu  i  prawa 

wykonywania zawodu. 

W dniu 7 grudnia 2018 r. Zamawiający zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty 

za którą została uznana oferta wykonawcy Fundamenti. Również w dniu 7 grudnia 2018 r. do 

Zamawiającego  wpłynęło  pisemne  oświadczenie  pani  J.P.  z  dnia  6  grudnia  

2018  r.,  w  którym  podała,  że  nie  zna  firmy  Fundamenti,  nigdy  nie  wyraziła  zgody  na 

jakąkolwiek współpracą z tym podmiotem i wykazanie jej zasobu osobowego w jego ofercie, a 

ponadto, że nie podjęła ani nie podejmie jakiejkolwiek współpracy z tym podmiotem, żądając 

jednocześnie  usunięcia  jej  danych  osobowych  z  Wykazu  osób  i  zwrotu  dokumentów,  które 

wykonawca bez jej wiedzy i 

zgody dołączył do swojej oferty. 

W związku z tym, Zamawiający w dniu 7 grudnia 2018 r. powtórzył czynność badania 

oceny oferty wykonawcy Fundamenti i pismem z dnia 7 grudnia 2017 r., w trybie art. 26 ust. 4 

Pzp,  wezwał  wykonawcę,  do  złożenia  wyjaśnień  na  jakiej  podstawie  wykonawca  był 

uprawniony do posłużenia się osobą Jadwigi Przybylak w Wykazie osób oraz kserokopiami jej 

dokumentów,  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  bez  jej  zgody.  

W dniu 8 grudnia 2018 r. wykonawca Fundamenti na żądanie Zamawiającego złożył stosowne 

wyjaśnienia wraz z oświadczeniem Pana M.M. w sprawie zgody i przekazania przez Panią J.P. 


dokumentów osobowych. W treści oświadczenia podano m. in.: „Niniejszym potwierdzam, iż w 

dniu  08.11.2018  r.  w  godzinach  popołudniowych  telefonicznie  umówiłem  się  na  spotkanie  z 

panią  J.P.  w  sprawie  możliwości  podjęcia  współpracy  przy  zabezpieczeniu  medycznym 

lotniska czynnego w Jednostce Wojskowej 4338 w Mirosławcu. Spotkaliśmy się w 107 Szpitalu 

Wojskowym  w  Wałczu.  Osobiście  poinformowałem  panią  J.P.,  że  w  imieniu  firmy  spod 

Warszawy  poszukuje  lekarzy  z  kursem  WIML,  chętnych  do  współpracy  przy  realizacji 

zabezpieczenia  na  lotnisku  w  Mirosławcu.  Odpowiedziałem  na  wszystkie  zadawane  przez 

panią J.P. pytania. Umówiliśmy się na dzień 10.11.2018 r. w tym samym miejscu tj. na terenie 

Bloku  Operacyjnego  107  Szpitala  Wojskowego.  Tego  dnia  pani  P. 

osobiście  i  świadomie 

przekazała  mi  dokumenty  wymagane  do  przetargu  tj.  oryginał  certyfikatu  WIML,  kserokopie 

dyplomu  i  prawa  wykonywania  zawodu.  Pani  P. 

wyraziła  chęć  współpracy  jednocześnie 

informując, iż z uwagi na nawał pracy w szpitalu w Wałczu nie będzie brała zbyt dużo dyżurów. 

W  dniu  6.12.2018  r.  pani  J.P.  niespodziewanie  zad

zwoniła  do  mnie  i  poinformowała  mnie  o 

tym, iż z przyczyn osobistych chce się wycofać z przetargu. Rozmowa była o tyle dziwna, że 

dodatkowo  zbiegła  się  w  czasie  z  innymi  rozmowami  telefonicznymi  wykonywanymi  przez 

konkurencyjną  firmę  do  innych  lekarzy  wyrażających  chęć  podjęcia  współpracy  z  CM 

Fundamenti  (o  czym  sami  mnie  poinformowali)  oraz  do  mojej  osoby,  Wzbudziło  to  moje 

podejrzenie czy ktoś celowo nie wprowadza pani P. w błąd bądź też jej nie zastrasza. W piątek 

07.12.2018 r. wszystkie dokumenty (w tym 

oryginał zaświadczenia z WIML) zostały zwrócone 

do rąk własnych pani P.”. 

Pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. Zamawiający zawiadomił o unieważnieniu czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dokonanej 

w  dniu  7  grudnia  2018  r.  oraz  powtórzeniu 

czynności badania i oceny ofert złożonych w postepowaniu. 

Kolejno 

Zamawiający w dniu 11 grudnia 2018 r. wystosował do wykonawcy Fundamenti 

wezwanie  w  którym  podał  m.  in.,  że  „w  związku  z  zaistniałymi  przesłankami  wykluczenia 

wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  (t. 

j.  Dz.  U. z  2018  r.,  poz.  1986)  wzywa do  przedstawienia dowodów,  o których 

mowa w art. 24 ust. 8 ustawy”.  

Na wezwanie Zamawiającego wykonawca Fundamenti złożył w dniu 13 grudnia 2018 r. 

pismo z dnia 11 

grudnia 2018 r. wraz załącznikami w postaci oryginału oświadczenia Pana M. 

M. oraz wydruk bilingu. 

Pismem z dnia 13 grudnia 2018 r. Odwołujący poinformował Zamawiającego o tym, że 

na  okoliczność  tego  zamówienia  Pani  J.P.  zasoby  ludzkie  (lekarza)  na  czas  wykonania 


zamówienia powierzyła wyłącznie CAR VISION w dniu 9 listopada 2018 r., tj. przed terminem 

składania ofert (13.11.2018 r.). W aktach sprawy znajduje się oświadczenie pani J.P. z dnia 9 

listopada 2018 r., 

w treści którego zobowiązała się do oddania swojego zasobu osobowego do 

dyspozycji Odwołującego w przypadku uzyskania przez niego przedmiotowego zamówienia.  

W  dniu  14  grudnia  2018  r.  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej za którą została uznana oferta wykonawcy Fundamenti. 

W toku rozprawy Izba przeprowadziła dowód z zeznań świadków w osobach Pani J.P. 

oraz Pana M.M.  

Pani J.P. 

zeznała, m. in., że przypomina sobie dwa spotkania z Panem M.M. Pierwsze 

nastąpiło  po  rozmowie  telefonicznej  z  Panem  M.,  a  celem  drugiego  było  przekazania 

dokumentów. Odstęp między tymi spotkaniami to około 2 dni. Dokumenty zostały przekazane 

w dniu 10 listopada 2018 r., a zatem spotkanie wcześniejsze miało miejsce około 8 listopada 

2018 r.  

Świadek zeznała, że poznała Pana M.M. w okresie: 2014-2015 r. przy okazji wspólnej 

pracy 

przy  okazji  dyżurów  na  lotnisku  na  rzecz  firmy  CAR  VISION.  Pan  M.M.  w  listopadzie 

2018  r. 

zadzwonił  do  niej,  przedstawił  się  i  powiedział,  że  współpracowali  razem  w  zakresie 

pełnienia dyżurów na lotnisku. Pan M.M. nie poinformował świadka o tym na rzecz, jakiej firmy 

działa. Nie wymienił nazwy.  

Świadek  zeznała,  że  ich  wcześniejsza  współpraca  polegała  na  tym,  że  oboje  byli 

zatrudnieni w firmie CAR VISION. 

Dlatego też uważała, że Pan M.M. działa na rzecz właśnie 

tej  firmy.  Rozmowa 

również  dotyczyła  współpracy  ze  świadkiem,  jak  również  stawek,  które 

obecnie  obowiązują  na  lotnisku,  dlatego  świadek  pozostawała  w  przekonaniu,  że  Pan  M.M.  

działa w imieniu i na rzecz firmy CAR VISION. Świadek zeznała, że w jej ocenie dokumenty 

potrzebne  były  Panu  M.  celem  przedłożenia  ich  w  kolejnym  postepowaniu  przetargowym. 

Dlatego  też  po  powrocie  z  dyżuru  odszukała  dokumenty  i  przekazała  Panu  M.  w  ustalonym 

wcześniej czasie.  

Świadek  zeznała,  że  kontakty  pomiędzy  świadkiem  a  Panem  M.  wyglądały  w  ten 

sposób,  że  świadek  po  kontakcie  telefonicznym  z  Panem  M.  przekazała  mu  dokumenty,  a 

następnie kontaktowała  się  z  nim,  gdy  uzyskała  informację  o tym,  że  jej  osoba  i  dokumenty 

zostały  wykorzystane  przez  firmę  Fundamenti.  Świadek  zeznała,  że  informacje  o  tym  fakcie 


u

zyskała  ze  strony  firmy  CAR  VISION  od  Pana  W.,  który  skontaktował  się  ze  świadkiem 

telefonicznie.  

Świadek  potwierdziła,  że nie  zna firmy  Fundamenti i  pierwszy  raz  usłyszała wówczas 

taką  nazwę.  Świadek  nie  współpracowała  wcześniej  z  tą  firmą,  nie  znała  jej.  Świadek 

wskazywała, że z jej oceny wynika, że została wprowadzona w błąd. Poinformowała również, 

że  po  uzyskaniu  tej  informacji  poprosiła  o  zwrot  dokumentów  Pana  M.M.,  który  je  następnie 

zwrócił.  

Świadek  zeznała  również,  że  kontaktowała  się  telefonicznie  z  Panem  M.  i  w  toku 

rozmowy  poinformowała,  że  wprowadził  ją  w  błąd  nie  podając  nazwy  firmy  na  rzecz,  której 

przekazała dokumenty. Świadek zeznała, że wówczas Pan M. potwierdził, że nie podał nazwy 

firmy. 

Świadek  zeznała  również,  że  gdyby  wiedziała,  że  Pan  M.  występuje  w  imieniu  firmy 

Fundamenti 

nie  wydałaby  jemu  swoich  dokumentów,  ponieważ  wcześniej  dobrowolnie,  bez 

żadnego nacisku podpisywała zobowiązanie, że odda swoje zasoby do realizacji zamówienia 

firmie Car Vision

, z którą współpracuje od 2014 r. 

Natomiast świadek Pan M.M. zeznał m. in., że obecnie już nie świadczy usług obecnie 

rzecz  firmy  CAR  VISION,  które  jeszcze  niedawno  świadczył,  najprawdopodobniej  w 

październiku 2018 r. Natomiast w listopadzie 2018 r. firma Fundamenti powierzyła świadkowi 

skompletowanie zespołu do świadczenia usługi na lotnisku w Mirosławcu. Świadek zeznał, że 

pełnomocnictwo  nie  miało  charakteru  formalnego  i  nie  było  na  piśmie  ale  zostało  udzielone 

przez  przedstawiciela  firmy  Fundamenti  Pana  A.S.  W 

tym  celu  świadek  skontaktował  się  z 

Panią  J.P.,  którą  poinformował,  że  nie  będzie  to  dotychczasowa  firma,  a  nowa  firma  spod 

Warszawy

,  jednak  nie  wymienił  nazwy  „Fundamenti”.  Świadek  zeznał,  że  pani  doktor  się 

zgodziła. Następnie świadek spotkał się z Panią J.P. celem ustalenia szczegółów współpracy. 

Do ponownego spotkania 

doszło, gdy pani doktor przekazała świadkowi komplet dokumentów. 

Świadek  spotkał  się  z  Panią  J.P.  dwa  razy.  Pierwsze  spotkanie  miało  miejsce  w  szpitalu  w 

Wałczu przy Bloku Operacyjnym, w trakcie tego spotkania uzgodniono pomiędzy świadkiem i 

Panią J.P. szczegóły potencjalnej współpracy. Drugie spotkanie natomiast dotyczyło już tylko 

przekazania dokumentów przez Panią J.P. i trwało bardzo krótko, gdyż miało na celu jedynie 

przekazanie  dokume

ntów.  Nie  toczyły  się  wówczas  żadne  rozmowy.  Świadek  zeznał  że  to 

drugie  spot

kanie  odbyło  się  dlatego,  że  Pani  J.P.  nie  miała  w  czasie  pierwszego  spotkania 

dokumentów  przy  sobie,  dlatego  też  konieczne  było  drugie  spotkanie,  aby  te  dokumenty 

mogła przekazać świadkowi. Świadek zeznał, że w dniu 6 grudnia 2018 r. odbyła się rozmowa 


telefoniczna.  Pani  J.P. 

zadzwoniła  do  świadka.  Rozmowa  była  chaotyczna,  z  czego  świadek 

wnioskował, że Pani J.P. mogła zostać zmanipulowana przez inną osobę czy też inny podmiot. 

Ja

ko powód wycofania się z przetargu podała przyczyny osobiste oraz stan zdrowia. Świadek 

zeznał, że Pani J.P. zażądał zwrotu przekazanych świadkowi dokumentów, które zwrócone nie 

osobiście przez świadka a przez jednego z kolegów świadka.  

Izba  stanęła na  stanowisku,  że opisane powyżej  okoliczności  sprawy  przemawiają za 

tym,  że  w  niniejszej  sprawie  doszło  do  sytuacji,  w  której  wykonawca  Fundamenti  w  wyniku 

lekkomyślności  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  które  miały 

istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia.  Bez  wątpienia  informacją  wprowadzającą  w  błąd  Zamawiającego  przekazaną 

przez  wykonawcę  Fundamenti  jest  informacja  o  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

wykonawcy,  tj.  dysponowania  odpowiednim  zasobem  osobowym  w  postaci  3  lekarzy  w 

uwzględnieniem osoby Pani J.P..  

Na  wst

ępie  wskazać  należy,  że  nie  były  sporne  między  stronami  fakty  związane  ze 

spotkaniem  Pani  J.P.  i  Pana  M.M

.  Zgodne  zeznania  świadków  potwierdziły,  że  pomiędzy 

stronami 

doszło do dwóch spotkań w dniach 8 i 10 listopada 2018 r., które odbyły się w 107 

Szpitalu  Wojskowym  w  Wałczu.  W  trakcie  pierwszego  spotkania  Pan  M.M  i  Pani  J.P. 

rozmawiali  o 

warunkach  udziału  w  postępowaniu  przetargowym,  które  jest  przedmiotem 

niniejszego 

odwołania.  Natomiast  drugie  spotkanie  posłużyło  jedynie  do  przekazania 

dokumentów  przez  Panią  J.P.  Panu  M.  Zeznania  świadków  są  rozbieżne  co  do  okoliczności 

zachowania 

Pan 

M. 

M.  

w  aspekcie  możliwości  wprowadzenia  w  błąd  Panią  J.P.  w  zakresie  tego,  na  rzecz  jakiego 

podmiotu działa oraz co do powodów, podanych przez Panią J.P. w rozmowie telefonicznej w 

dniu 6 grudnia 2018 r. w zakresie żądania zwrotu dokumentów. 

Osadzając  wskazywane  sprzeczności  w  zeznaniach  świadków  w  okolicznościach 

faktycznych  sprawy  Izb

a  uznała  w  pełni  za  wiarygodne  zeznania  Pani  J.P..  Z  takimi 

stanowiskiem  przemawiają  następujące  argumenty.  Po  pierwsze,  Pan  M.M.  i  Pani  J.P. 

wspólnie realizowali usługę zabezpieczenia medycznego funkcjonowania lotniska czynnego w 

Jednostce  Wojskowej  4338  w  Miros

ławcu,  które  jest  obecnie  świadczone  przez  wykonawcę 

CAR VISION na rzecz Zamawiającego. W ocenie Izby bez znaczenia jest to, czy i ile dyżurów 

w  2018  r.  świadkowie  pełnili  wspólne,  ponieważ  zostało  dowiedzione  ponad  wszelką 

wątpliwość,  że  wspólnie  realizowali  ww.  usługę  na  rzecz  Zmawiającego  a  ilość  wspólnych 


dyżurów  w  ostatnim  roku  nie  ma  wpływu  na  stwierdzenie,  że  Pani  J.P.  osobę  Pana  M.M. 

zestawiała  właśnie  z  realizacją  tej  usługi  i  firmą  CAR  VISION.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe 

stwierdzić  należy,  że  w  sytuacji,  gdy  Pan  M.M.  skontaktował  się  telefonicznie  z  Panią  J.P. 

celem  udziału  w  omawianym  obecnie  postepowaniu  przetargowym  to  uzasadnionym  było 

uznanie

, że Pan M.M. występuje w imieniu wykonawcy CAR VISION na rzecz którego do tej 

p

ory wykonywał usługę. Po drugie i kluczowej w tej sprawie jest to, że Pan  M.M. występując 

jako przedstawiciel wykonawcy Fundamenti w rozmowie z Panią J.P. ani razu nie posłużył się 

nazwą  firmy  i  nie  poinformował  w  sposób  jasny  i  klarowny,  że  jest  przedstawicielem 

wykonawcy  F

undamenti. Po trzecie, w zakresie oceny zaistniałej sytuacji nie można również 

pominąć oświadczeń składanych w toku postępowania przez Panią J.P. Istotnym jest, że Pani 

J.P. 

w  dniu  9  listopada  2018,  a  więc  jeszcze  przed  terminem  składania  ofert  podpisała 

z

obowiązanie,  że  w  przypadku  uzyskania  zamówienia  przez  wykonawcę  CAR  VISION 

zobowiązuje się do oddania do dyspozycji na czas wykonania zamówienia. Izba stwierdziła, że 

nie  ma  żadnego  znaczenia  to,  że  Odwołujący  nie  wykazał  Pani  J.P.  w  złożonym  wykazie, 

pon

ieważ  przedmiotem  sporu  nie  jest  treść  oferty  Odwołującego  a  udostępnienie  zasobu 

osobowego Pani J.P..  

W  kontekście  powyższego  Izba  uznała,  że  Pani  J.P.  udostępniła  swój  zasób 

wykonawcy CAR VISION a nie wykonawcy Fundamenti. Powyższe potwierdza konsekwentne 

stanowisko  Pani  J.P.

,  która  po  zaraz  po  uzyskaniu  wiedzy  o  tym,  że  w  ofercie  wykonawcy 

Fundamenti  posłużono  się  jej  osobą  oświadczyła,  że  nie  wyraziła  zgody  na  współpracę  z 

wykonawcą oraz zażądała  usunięcia jej danych osobowych z wykazu wykonawcy Fundamenti 

i zwrotu dokumentów. Powyższe twierdzenia świadek podtrzymała niezmiennie w zeznaniach 

złożonych  podczas  rozprawy.  Dostrzec  należy,  że  Pani  J.P.  zeznał  również,  że  nigdy  nie 

działała  pod  jakąkolwiek  presją  czy  przymusem  a  wręcz  uważała  za  konieczne  złożenie 

Zamawiającemu  oświadczenia  o  treści  zawartej  w  piśmie  z  dnia  6  grudnia  2018  r.  (wpływ  7 

grudnia  2018  r.)

.  Wobec  tego  Izba  uznała,  że  przypuszczenia  jakoby  Pani  J.P.  była 

przedmiotem manipulacji czy też zastraszania są gołosłownymi stwierdzeniami. W kontekście 

powyższego Izba uznała za niewiarygodne twierdzenia, że Pani J.P. wycofała się z przetargu z 

powodów  osobistych.  Powyższe  stoi  w  sprzeczności  z  zachowaniem  Pani  J.P.  która  w 

złożonym  oświadczeniu  zaprzeczyła  aby  znała  wykonawcę  Fundamenti  i  wyraziła  zgodę  na 

współpracę z ww. firmą.  

W  zakresie  rozpoznawanych  zarzutów  istotnym  jest,  że  wykonawca  udzielając 

pełnomocnictwa  danej  osobie  do  występowania  lub  działania  w  jej  imieniu  bierze 


odpowiedzialność  za  jej  działania  względem  podmiotu  występującego  na  zewnątrz,  w  tym 

przypadku  Zamawiającego.  W  rozpoznawanej  sprawie  świadek  Pan  M.M.  zeznał,  że 

wykonawca  Fundamenti  udzielił  jemu  stosownego  pełnomocnictwa  do  występowania  w  jej 

imieniu. Strony nie podważały ważności ww. pełnomocnictwa. Wobec tego niedociągnięcia czy 

też  błędy  popełnione  przez  pełnomocnika  obciążają  wykonawcę.    Z  taką  sytuacją  mamy  do 

czynienia w omawianej 

sprawie, ponieważ Pan M.M. występujący w imieniu wykonawcy, który 

jest  przedsiębiorcą  był  zobowiązany  do  szczególnej  staranności  przy  czynności 

kompletowanie  zespołu  do  świadczenia  usługi  zabezpieczenia  medycznego  na  lotnisku  w 

Mirosławcu.  Za  brak  takiej  staranności  Izba  uznała  jednoznacznego,  klarownego 

poinformowania  przez  Pana  M.M.  pani  J.P.

,  że  reprezentuje  on  wykonawcę  Fundamenti. 

Powyższa  okoliczność  nabiera  szczególnego  znaczenia  w  kontekście tego,  że  do  Pan  M.M. 

wspólnie z Panią J.P. realizował usługę medycznego zabezpieczenia lotniska w Mirosławcu na 

rzecz  Odwołującego.  Ponadto  jeszcze  do  niedawna  współpracował  z  wykonawcą  CAR 

VISION. 

D

okonując  analizy  powyższego  Izba  stwierdziła,  że  powyższe  zachowanie  nie  może 

być zakwalifikowane jako zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo. W związku z tym Izba 

nie  stwierdziła  naruszenia  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp.  Izba  jednak  doszła  do 

przekonania, że w tym przypadku zostały kumulatywnie wypełnione przesłanki przepisu art. 24 

ust. 1 pkt 17 Pzp. Opisane powyżej informacje przekazane przez  wykonawcę Fundamenti w 

wyniku lekkomyślności niewątpliwie wprowadziły Zamawiającego w błąd i miały istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  ponieważ  Zamawiający  ostatecznie  w  dniu 

14 grudnia 2018 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznał ofertę wykonawcy 

Fundamenti.  

W  aspekcie  powyższego  Izba  stwierdziła  również,  że  spełniona  została  przesłanka 

wykluczenia  w

ykonawcy,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  12  Pzp,  ponieważ  wykonawca 

Fundamenti  nie  sp

ełnia  warunku  udziału  w  zakresie  posiadania  potencjału  ludzkiego 

opisanego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1a SIWZ.  

Bi

orąc pod uwagę przedstawione wyżej rozważania Izba potwierdziła naruszenie przez 

Zamawiającego  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  17  Pzp,  jednocześnie  nie  stwierdzając 

naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. 


Zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zakresie 

wymaganej zdolności technicznej, a w przypadku braku podstaw do wykluczenia, przez 

zaniechanie  wezwania  wykonawcy  do  wyjaśnień  na  podstawie  art.  26  ust.  4  Pzp 

odnośnie podstawy dysponowania potencjałem technicznym. 

Z  ustaleń  Izby  wynika,  że  w  rozdziale  V  ust.  1  pkt  1.3  ppkt  2  SIWZ  Zamawiający 

określił  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej. 

Warunek ten Zamawiający uznał za spełniony w przypadku wykazania przez wykonawców, że 

dysponują  co  najmniej  jednym  pojazdem  sanitarnym  spełniającym  cechy  techniczne  i 

jakościowe  określone  w  Polskich  Normach  przenoszących  europejskie  normy 

zharmonizowane.  Zamawiający  określił  nadto,  że  ambulans,  który  zabezpieczy  medycznie 

lotnisko w Mirosławcu musi być ambulansem typu „C". Pojazd sanitarny musi posiadać zgodę 

właściwego  Ministerstwa  na  używanie  sygnałów  świetlnych  i  dźwiękowych.  Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

Nie było sporne miedzy stronami, że wykonawca Fundamenti dołączył do oferty Wykaz 

narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  (Załącznik  nr  4  do  SIWZ) 

dostępnych  wykonawcy  w  celu  wykonania  zamówienia  publicznego  wraz  z  informacją  o 

podstawie dysponowania tymi zasobami, wykazując w nim 1 pojazd sanitarny, a w kolumnie - 

podstawa dysponowania - 

„własność i/lub leasing (w zależności od potrzeb)". 

Spór  miedzy  stronami  koncentrował  się  na  wskazanej  przez  wykonawcę  podstawie 

dysponowania, tj. 

„własność i/lub leasing (w zależności od potrzeb)". W omawianym zakresie 

Izba  stw

ierdziła,  że  wykonawca,  po  pierwsze,  wskazał  na  własność  jako  podstawę 

dysponowania.  Po  drugie, 

na  zbliżony  w  podstawie  dysponowania  pojazdem  -  leasing.  Obie 

podane przez wykonawcę Fundamenti formy należy uznać za dopuszczalne. Tym samym Izba 

nie stwierdzi

ła naruszenia przez Zamawiającego art.24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Jednak w zakresie 

rozwiania  wszelkich  wątpliwości  w  zakresie  dysponowania  przez  wykonawcę  Fundamenti 

pojazdem  sanitarnym  Zamawiający  powinien  był  wystąpić  do  wykonawcy  o  wyjaśnienia  na 

podstawie  art

.  26  ust.  4 Pzp.  Zauważyć  jednak  należy,  że w  okolicznościach  rozpoznawanej 

sprawy jest to zbędne z racji na wykluczenie wykonawcy Fundamenti z postępowania z uwagi 

na potwierdzenie się zarzutów opisanych w pkt 1 i 2 uzasadnienia. 


4.  Zarzut naruszenia prze

z Zamawiającego przepisu art. 26 ust. 4 Pzp. 

Z ustaleń Izby wynika, że w dniu 7 grudnia 2018 r. do Zamawiającego, wpłynęło pismo, 

w którym Pani J. P. - osoba wskazana w wykazie do realizacji przedmiotu zamówienia przez 

wykonawcę  Fundamenti  oświadczyła,  że  nie  zna  firmy  Fundamenti,  nie  wyraziła  zgody  na 

współpracę  z  wykonawcą  i  nie  udostępni  potencjału  w  postaci  własne  osoby  do  realizacji 

przedmiotu zamówienia przez wykonawcę Fundamenti.   

W związku z tym, Zamawiający pismem z dnia 7 grudnia 2017 r. na podstawie art. 26 

ust.  4  Pzp,  wezwał  wykonawcę  Fundamenti,  do  złożenia  wyjaśnień  na  jakiej  podstawie 

wykonawca 

był uprawniony do posłużenia się osobą J.P. w Wykazie osób oraz kserokopiami 

jej dokumentów, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, bez jej zgody. 

W dniu 8 grudnia 2018 r. wykonawca Fundamenti na żądanie Zamawiającego złożył żądane 

wyjaśnienia. 

Analiza  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego  doprowadziła  skład 

orzekający do przekonania, że w okolicznościach faktycznych sprawy zgłoszony zarzut należy 

uznać za niezasadny. 

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

art. 25 ust. 1. 

W  tym  miejsc

u  należy  zwrócić  uwagę,  że  powołany  przepis  nie  określa  żadnych 

kryteriów  wzywania  wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień,  za  wyjątkiem  odesłania  do  art.  25 

ust. 1 tej. Zatem, o zastosowaniu wezwania powinna decydować jego zasadność i celowość 

oraz  ograniczenie 

do  oświadczeń  lub  dokumentów  o  charakterze  potwierdzającym 

wskazanych w przywołanym przepisie. 

Izba  ustaliła,  że  w  okolicznościach  rozpoznawanej  sprawy  pojawiły  się  wątpliwości 

dotyczące 

Wykazu 

osób  skierowanych  do  wykonywania  przedmiotowego  zamówienia 

(Za

łącznik nr 3 do SIWZ), złożonego przez wykonawcę Fundamenti z uwagi na wykazanie w 

jego treści  osoby  Pani  J.  P.  . W  związku z  tym prawidłowo zachował  się Zamawiający, który 


wobec  zaistniałych  wątpliwości  podjął  próbę  ich  wyjaśnienia  i  skierował  do  wykonawcy 

Fundamenti  wezwanie  na  podstawie  art.  26  ust.  4  Pzp.  W  związku  z  tym  Izba  uznała  za 

chybione  twierdzenia  Odwołującego,  który  twierdził,  że  Zmawiający  dysponował  

w tym zakresie pełną wiedzą i powinien był bez wezwania wykluczyć wykonawcę Fundamenti. 

Powyższemu  przeczy  fakt  w  postaci  tego,  iż  przed  wystosowaniem  wezwania  wykonawcy 

Fundamenti Zamawiający nie posiadał wiedzy na temat stanowiska wykonawcy w tej sprawie. 

Dopiero po uzyskaniu wyjaśnień ze strony wykonawcy Fundamenti Zamawiający dysponował 

całokształtem wiedzy w tej sprawie i mógł podjąć odpowiednie działania. Wobec tego Izba nie 

stwierdziła w tym przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 26 ust. 4 Pzp. 

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 8 i 9 Pzp. 

Z  usta

leń  Izby  wynika,  że  Zamawiający  w  dniu  11  grudnia  2018  r.  wystosował  do 

wykonawcy  Fundamenti  wezwanie  w  którym  podał  m.  in.,  że  „w  związku  z  zaistniałymi 

przesłankami  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  wzywa  do 

przedstawienia dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy”.  

Na wezwanie Zamawiającego wykonawca Fundamenti złożył w dniu 13 grudnia 2018 r. 

pismo  z  dnia  11  grudnia  2018  r.  wraz  załącznikami  w  postaci  oryginału  oświadczenia  Pana 

M.M. oraz wydruk bilingu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp w

ykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 

1 pkt  13 i 14 oraz 16-

20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić 

naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym, 

zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące 

wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie 

konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla 

zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu 

postępowaniu  wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec 

wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 


obowiązywania  tego  zakazu.  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający, 

uwzględniając  wagę  i  szczególne  okoliczności  czynu  wykonawcy,  uzna  za  wystarczające 

dowody przedstawione na podstawie ust. 8. (art. 24 ust. 9 Pzp). 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz  w  toku  rozprawy  Zamawiający  twierdził,  że  ww. 

wezwanie stanowiło  wezwanie wystosowane do  wykonawcy  na  podstawie art.  26  ust.  4  Pzp  

i jedynie omyłkowo wskazano błędną podstawę prawną. 

Izba  po  przeprowadzeniu  analizy  treści  wezwania  nie  dała  wiary  wyjaśnieniom 

Zamawiającego,  ponieważ  z  całokształt  treści  wezwania,  zarówno  przywołana  podstawa 

prawna  jak  również  uzasadnienie  wezwania  jednoznacznie  wskazują  na  intencję 

Zamawiającego,  polegającą  na  umożliwieniu  wykonawcy  przeprowadzenia  procedury 

samooczyszczenia,  czyli  tzw.  „self-cleaningu”.  W  rozpoznawanym  stanie  faktycznym  Izba 

uznała prowadzenie takiej procedury za niedopuszczalne.  

W  tym  miejscu  za  uzasadnio

ny  jest  przywołanie  stanowiska  Izby,  które  zostało 

wyrażone  w  uzasadnieniu  wyroku  Izby  z  dnia  13  lutego  2018  r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

ponieważ 

Izba  powołane  powyżej  stanowisko  w  pełni  podziela  i  uznaje  za  własne.  W 

uzasadnieniu  ww.  wyroku 

stwierdzono  m.  in.

,  że:  

Podkreślenia  w  tym  miejscy  wymaga,  że 

przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp, 

obok  innych  przesłanek  wykluczenia,  ma  stanowić  dla 

zamawiającego  gwarancję,  że realizacja  zamówienia  nie  zostanie  powierzenia  wykonawcy 

nierzetelnemu.  Innymi  słowy, wykonawca,  który  ubiega  się  o  dane  zamówienie  musi  być 

wykonawcą rzetelnym. W ocenie składu orzekającego Izby ten nadrzędny cel przesądza o tym, że 

efekty 

procedury  samooczyszczenia  muszą  „być  dostępne”  w  zamówieniu,  którego  dotyczy  

prowadzone  właśnie  postępowania,  w  którym  zamawiający  bada,  czy  wykonawca  jest  

wykonawcą rzetelnym, czy też nie i wykonawcę należy wykluczyć.  W przypadku więc przesłanki 

wykluczenia  z  pkt.  17  art.  24  ust.  1  ustawy  Pzp  uznać  należy,  że  dopuszczalność 

samooczyszczenia  „aktualizuje  się”  dopiero  w  kolejnym  postępowaniu,  dopiero  bowiem  w 

przypadku kolejnego postępowania fakt istnienia podstawy wykluczenia jest już wykonawcy znany 

(wykonawca został uprzednio, w innym postępowaniu wykluczony i ciąży na nim odium wykonawcy 

przedstawiającego  zamawiającemu  informacje  wprowadzające  w  błąd).   Jak  wskazał 

przystępujący  „Pewnym  absurdem  i  wypaczeniem  procedury  udzielania  zamówień  publicznych 

byłoby,  aby  wykonawca  składający  nieprawdziwe  informacje  jednocześnie  składał  wyczerpujące 

wyjaśnienia  w  zakresie  swojej  rzetelności,  (…)  opisywał  (…)  jakie  środki  przedsięwziął  w  celu 


zapobiegania dalszemu nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy” (str. 13 Pisma procesowego 

przystępującego,  pierwszy  akapit). Nie  jest  możliwym,  aby  efekt  działań  samooczyszczających 

(podanie wyłącznie KIO 185/18 19 informacji, które nie wprowadzają w błąd) nastąpi jeszcze w tym 

postępowaniu  (informacje wprowadzające  w  błąd  już  przedstawiono).  Z  tych  też  względów  brak 

jest  „realnych”  możliwości  przeprowadzenia  tej  procedury  tak  jak  oczekiwałby  odwołujący  w 

odwołaniu. W  drugiej  kolejności  stwierdzić  należy,  że  przepis  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  wprost  

przy

znaje  wykonawcy,  który  podlega  wykluczeniu  prawo  przedstawienia  dowodów  na  to,  że  

podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności.  Prawu  

wykonawcy  towarzyszyć  musi  obowiązek  zamawiającego,  polegający  na  przyjęciu  

przedstawionyc

h dowodów w celu – o czym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy Pzp – ich oceny”.  

Biorąc pod uwagę powyższe Izba stwierdziła, że w omawianym zakresie niedopuszczalne 

było wyzywanie przez Zamawiającego wykonawcy Fundamenti na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp do 

przeds

tawienia  dowodów  w  związku  z  zaistniałymi  przesłankami  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  Opisanym  zachowaniem  Zamawiający 

dopuścił  się  naruszenia  art.  24  ust.  8  i  9  Pzp,  a  tym  samym  potwierdził  się  wskazywany  przez 

Odwołującego zarzut naruszenia ww. przepisów ustawy. 

Konkludując  Izba  stwierdziła  naruszenie  przepisów  ustawy,  które  skutkowało 

koniecznością uwzględnienia odwołania i nakazania Zamawiającemu:

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  za  którą  została  uznana 

oferta wykonawcy Fundamenti, 

dokonanie ponownego badania i oceny ofert połączone z czynnością: 

wykluczenia z postępowania wykonawcy Fundamenti na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp  z  uwagi  na  to,  że  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w 
postępowaniu, opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. SIWZ, 

wykluczenia z postępowania wykonawcy Fundamenti na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

i  17  Pzp  z  uwagi  na  to,  że  wykonawca    nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w 
postępowaniu,  opisanego  w  rozdziale  V  ust.  1  pkt  1.3.  ppkt  1a  SIWZ  i  wprowadził 
Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu informacji,  że spełnia wskazany  warunek 
udziału  w  postępowaniu,  co  miało  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 
zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania.  


Uwzględniając  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzeczono  jak  w 

sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp stosownie 

do wyniku sprawy oraz 

zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 lit b) i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

………………………….. 


Słowa kluczowe:
nieprawdziwe informacje
wiper-pixel