KIO 2610/18 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2610/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Kuszel 

– Kowalczyk 

wobec  cofnięcia  4  stycznia  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  dniu  20  grudnia  2018  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  DGP  Security  Partner  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Katowicach, DGP Provider Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,  7MG Sp. z o.o. z 

siedzibą  w  Legnicy  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  4  Wojskowy 

Oddział Gospodarczy w Gliwicach,  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DGP Security Partner Sp. z o.o. 

z siedzibą w Katowicach, DGP Provider Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,  7MG Sp. z 

o.o. 

z siedzibą w Legnicy kwoty 13 500  zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego

 w Gliwicach.

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2610/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  4  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  Gliwicach,

prowadzi  w  trybie 

przetargu 

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „4WOG-

–  ochrona  fizyczna  osób  i  mienia”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  14  sierpnia  2018  r.  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 

2018/S 155-357446.    

W postępowaniu tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie DGP Security 

Partner Sp. z o.o. 

z siedzibą w Katowicach, DGP Provider Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,  

7MG Sp. z o.o. 

z siedzibą w Legnicy (dalej: „Odwołujący”) w dniu 20 grudnia 2018 r. złożyli 

odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  na  czynności  podjęte  oraz  zaniechane 

przez zamawiającego.  

W dniu 4 stycznia 2019 r. przed otwarciem rozprawy, O

dwołujący wycofał odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust.  1  zdanie  drugie  Pzp, 

postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  wywołane  

ww. 

odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018, poz.972).  

Przewodni

czący :  ……………………………… 


wiper-pixel