KIO 2609/18 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2609/18 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 3 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w dniu  3  stycznia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20 

grudnia  2018  r.  przez 

wykonawcę  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie

przy  udziale  wykonawcy  Fresenius  Kabi  Polska  Sp

.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

00 zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 2609/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie 

  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  pomp 

infuzyjnych, stacji dokujących, stojaków i urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do Nowej 

Siedziby  Szpitala  Uniwersyteckie

go  (NSSU) wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i  szkoleniem 

personelu

W  dniu  20  grudnia  2018  r.  wykonawca  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o. 

wniósł 

odwołanie: 

w  zakresie  części  1  zamówienia:  wobec  unieważnienia  czynności  wyboru 

najkorzystniejsze

j  oferty  oraz  czynności  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Fresenius  Kabi 

Polska Sp. z o.o.,  

w  zakresie  części  2  zamówienia:  wobec  odmowy  udostępnienia  opinii  inżynierskiej 

złożonej  przez  wykonawcę  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.,  niezasadnie  zastrzeżonej  jako 

tajemni

ca przedsiębiorstwa. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów:  art.  7  ust.  1  i  3,  art.  8, 

art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

W  dniu  28  grudnia  2018  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972)

,  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel