KIO 2605/18 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2605/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Bartosz Stankiewicz 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w 

dniu  3  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2018 r. przez wykonawcę  CompuGroup Medical Polska 

Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Lublinie  przy  ul.  Do  Dysa  9  (20-149  Lublin)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  Samodzielny  Publi

czny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  we  Włodawie  

siedzibą we Włodawie przy al. Józefa Piłsudskiego 64 (22-200 Warszawa) 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.  z siedzibą  w Lublinie kwoty 6 

0  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2605/18 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  we  Włodawie,  zwany  dalej: 

„zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  przepisów 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz. 

1986  ze  zm.)

,  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.: 

„Dostawa  i  wdrożenie  modułów  obsługi  Repozytorium  Elektronicznej  Dokumentacji 

Medycznej  w  ramach projektu  pt.  „Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych w  SPZOZ  we 

Włodawie””

zwane dalej: „postępowaniem”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 14 grudnia 2018 r. pod nr 661904-N-2018. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  dostawy,  jest  niższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W  dniu  19  grudnia  2018  r.  wykonawca  CompuGroup  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  

siedzibą  w  Lublinie  zwany  dalej  „odwołującym” wniósł  odwołanie do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

Do 

postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  nie  zgłosił  przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  31  grudnia  2018  r.  poinformował,  że  unieważnił 

postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

Następnie  odwołujący  pismem  z  dnia  3  stycznia  2019  r.  oświadczył,  że  cofa 

wniesione odwołanie w związku z unieważnieniem postępowania przez zamawiającego oraz 

wniósł o umorzenie postępowania i zwrot części uiszczonego wpisu. 

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wystąpiły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  wskazanego  art.  187  ust.  8 

Pzp i nakazała zwrot odwołującemu kwoty 6 750,00 zł stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel