KIO 2604/18 WYROK dnia 10 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2604/18 

WYROK 

z dnia 10 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Członkowie:  

Katarzyna Prowadzisz 

Robert Skrzeszewski 

Protokolant:             Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  8  stycznia  2019 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  grudnia  2018  r.  przez 

wykonawcę P.H.U. Komunalnik Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobierzyce w Kobierzycach 

przy udziale: 

A.  Wykonawcy 

FB  Serwis  Wrocław  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Bielanach Wrocławskich, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po stronie 

odwołującego, 

B.  Wykonawcy 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna we 

Wrocławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  P.H.U.  Komunalnik  Spółkę  z 

ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  P.H.U. 

Komunalnik  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu  tytułem 

wpisu od odwo

łania. 

zasądza 

od 

wykonawcy 

P.H.U. 

Komunalnik 

Spółki 

ograniczoną 

odpowiedzialnością we Wrocławiu na rzecz Gminy Kobierzyce w Kobierzycach 

kwotę  4309  zł  00  gr(słownie:  cztery  tysiące  trzysta  dziewięć  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie Izby 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), na niniejszy  wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 2604/18 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Kobierzyce  w  Kobierzycach  –  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, 

transporcie  odpadów  komunalnych  pochodzących  z  nieruchomości  na  terenie  Gminy 

Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  1986),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  19  grudnia  2018  roku  wykonawca 

P.H.U.  Komunalnik  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością we Wrocławiu (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec: 

czynności  dokonania  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez 

WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA S.A. ulica Szczecińska 5; 

517 Wrocław, w których ofertę złożył również odwołujący, 

zaniechanie  uznania,  iż  wykonawca  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A.  ulica  Szczecińska  5;  54-517  Wrocław  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3, 

zaniechanie  uznania,  iż  oferta  wykonawcy  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A.  ulica  Szczecińska  5;  54-517  Wrocław  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., 

zaniechanie  uznania,  iż  wykonawca  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A.  ulica  Szczecińska  5;  54-517  Wrocław  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p., 

zaniechanie  uznania,  iż  wykonawca  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A.  ulica  Szczecińska  5;  54-517  Wrocław  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy 

P.z.p. 

zaniechanie  uznania,  iż  wykonawca  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A,  ulica  Szczecińska  5;  54-517  Wrocław  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy P.z.p., 


zaniecha

nie  uznania,  iż  wykonawca  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A.  ulica  Szczecińska  5;  54-517  Wrocław  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7, 

zaniechanie  uznania,  iż  wykonawca  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A,  ulica  Szczecińska  5;  54-517  Wrocław  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 3, 

- zaniechanie wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

• 

art.  90  ust  3  przez  naruszenie  obowiązku  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

nis

ką cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

• 

art. 89 ust. 1 pkt 2 przez naruszenie obowiązku odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87 ust. 2 pkt 3, 

• 

art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p. poprzez odrzucenie oferty 

odwołującego  z  powodu  uznania,  że  podlega  on  wykluczeniu,  gdyż  nie  spełnia  warunków 

udziału w postępowaniu, 

• 

art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  P.z.p.  poprzez  narusz

enie  obowiązku  wykluczenia 

wykonawcy,  z  powodu  wprowadzania  zamawiającego  w  błąd  mający  istotny  wpływ  na 

rozstrzygnięcie postępowania, 

• 

art.  24  ust.  5  pkt  2  ustawy  P.z.p. 

poprzez  naruszenie  obowiązku  wykluczenia 

wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych 

• 

art.  24  ust.  5  pkt  7 

poprzez  naruszenie  obowiązku  wykluczenia  wykonawcy  wobec 

którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  o  zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, 

• 

art. 89 ust. 1 pkt 3 

poprzez naruszenie obowiązku odrzucenia oferty, której złożenie 

stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. 


• 

Odwołujący wniósł o: 

1) unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, 

2)  odrzucenie oferty WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A. 

na podstawie 

art. 90 ust 3 z powodu przedstawienia wyjaśnień i dowodów potwierdzających, 

że zaproponowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

3}  odrzucenie oferty WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A, 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 22 z powodu niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA  ALBA  S.A.  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  P.z.p.  z  powodu 

niespełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  a  w  konsekwencji  odrzucenia  oferty 

przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., 

wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA ALBA S.A. na podstawie art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p. z powodu 

wprowadzania zamawiającego w błąd w wyniku zamierzonego działania, przy przedstawieniu 

informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA ALBA S.A. na podstawie art. 24 ust 5 pkt 2ustawy P.z.p.

, który naruszył w 

sposób  istotny  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy 

wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub 

nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą 

stosownych środków dowodowych, 

7}  wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  WROCŁAWSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA ALBA S.A. na podstawie art. 24 ust 5 pkt 7 ustawy P.z.p. wykonawcy wobec 

którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  o  zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, 

odrzu

cenie 

oferty 

wykonawcy 

WROCŁAWSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA ALBA S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 

której złożenie stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

ponownego zbadania i dokonani

a ocen złożonych w postępowaniu ofert. 

Odwołujący podniósł, że ma interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę 

wskutek 

naruszenia  przepisów  ustawy  P.z.p.  przez  zamawiającego.  W  przypadku  bowiem 


uznania, że oferta wybrana jako najkorzystniejsza podlega wykluczeniu, podobnie jak oferta, 

która uplasowała się jako druga w informacji w otwarciu ofert, to oferta odwołującego zostanie 

wybrana  jako  najkorzystniejsza,  a  o

dwołujący uzyska dla siebie przedmiotowe zamówienie. 

Odwołujący  stwierdził,  iż  wykaże  argumentację  odnośnie  konieczności  wykluczenia 

wykonawców: zarówno tego, wobec którego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i 

wykonawcy, którego oferta uplasowała się na pozycji drugiej. Szkodą, jaką odwołujący może 

po

nieść  wskutek  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  P.z.p.  są  utracone 

korzyści  z  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  pomimo  że  odwołujący 

spełnia warunki udziału w postępowaniu i złożył ważną i niepodlegającą odrzuceniu ofertę. 

W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia przez zamawiającego art. 90 ust 3 przez 

naruszenie obowiązku odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 

do  przedmiotu  zamówienia,  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  w  dniu  26.11.2018r. 

wystosował  wezwanie  do  wyjaśnienia  ceny  zaproponowanej  przez  WROCŁAWSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA S.A, (w dalszej części odwołania WPO ALBA 

S.A.  lub  przystępujący  ALBA),  w  tym  do  przedstawienia  dowodów.  Wezwany  wykonawca 

złożył w dniu 3.12.2018r. wyjaśnienia wraz z dowodami, które w żaden sposób nie potwierdziły, 

że zaproponowana w ofercie cena nie nosi znamion rażąco niskiej. 

Odwołujący  wskazał,  że  analiza  przedłożonych  wyjaśnień  w  zakresie  przekazanym 

przez  wykonawcę  potwierdza,  że  oferta  tego  wykonawcy  zawiera  rażąco  niska  cenę  w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie wykazał, że wykonanie zamówienia w 

należyty sposób po zaoferowanej przez niego cenie jest możliwe. Jednocześnie, choć przepis 

art. 90 ust. 3 P.z.p. w swojej 

bezpośredniej treści odnosi się do niezłożenia wyjaśnień w ogóle, 

jego wykładnia celowościowa przemawia za tym, iż niezłożeniem  wyjaśnień jest także brak 

dostatecznej merytorycznej treści owych wyjaśnień, niejednoznaczność lub niewiarygodność 

ww. 

wyjaśnień. 

Odwołujący  wskazał,  że  wyjaśnienia  złożone  w  dniu  3.12.2018r.  są  ogólnikowe, 

nierzetelne i nie 

sprostały wymogom co do złożenia dowodów na potwierdzenie stawianych 

tez. Pozornie obszerne wyjaśnienia zawierają w swojej treści kilka stron argumentacji co do 

konieczności  objęcia  załączonych  dowodów  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Odnośnie  ceny 

pojawiają się wyłącznie ogólnikowe wyjaśnienia o posiadaniu cyt.: „indywidualnych możliwości 

wykonawcy, jego potencjału, doświadczenia, metod organizacyjnych i kontaktów handlowych", 

które to okoliczności nie są niczym wyjątkowym albo niedostępnym innym wykonawcom. 


Odwołujący stwierdził, że w przedłożonych wyjaśnieniach wykonawca przyjął szereg 

założeń,  które  są  niezgodne  z  wymogami  zawartymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

z

amówienia (s.i.w.z.): 

1. strumień odpadów - do obliczeń przyjęto ilość odpadów odebranych w 2017r. Wykonawca 

nie  bierz

e  pod  uwagę  wzrostu  strumienia  odpadów,  co  jest  niedopuszczalne.  Tymczasem 

WPO  ALBAS.A.  w  ciągu  całego  kontraktu  zakłada,  że  strumień  odpadów  nie  zmieni  się. 

Założenia  postępowania  przetargowego  wymuszają  konieczność  wliczenia  do  5%  wzrostu 

strumienia  odpa

dów,  za  które  wykonawca  usługi  będzie  musiał  ponieść  koszty 

zagospodarowania. 

Odwołujący wskazał, że w załączniku nr 18 do SIWZ § 17 ust. 5 pkt b zamawiający 

określił,  że:  „Cena  ryczałtowa  brutto  określona  w  Formularzu  oferty  ulega  zmianie:  - 

Stwierdzony n

a podstawie składanych zestawień wzrost lub spadek o nie więcej niż 5% łącznej 

ilości  wszystkich  odbieranych  odpadów  komunalnych  (w  okresach  sześciomiesięcznych)  w 

adekwatnym stosunku do łącznej szacunkowej (rocznej) ilości odpadów wskazanych w Rozdz. 

III pkt 2 SIWZ nie uzasadnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy". 

ilość pojazdów koniecznych do prowadzenia usługi - zamawiający w punkcie V SIWZ 

Warunki Udziału w postępowaniu zawarł informację o konieczności dysponowania minimalną 

ilością 11 pojazdów do prowadzenia usługi (min. 2 pojazdami przystosowane do odbierania 

odpadów  łych  zmieszanych,  min.  2  pojazdami  przystosowane  do  odbierania  selektywnie 

zebranych odpadów, min. 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, min. 

1  pojazdem  do  opróżniania  pojemników/kontenerów  o  pojemności  7m

  i  16m

,  min.  1 

pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 30 - 36 m

, min. 1 pojazdem 

do  odbioru  przedmiotów  wielkogabarytowych,  min.  1  pojazd  skrzyniowy  do  wymiany 

pojemników, min. 1 sprzęt do obsługi prasokontenerów, min. 1 śmieciarką z funkcją myjącą 

pojemniki w czasie opróżniania).  

Odwołujący  stwierdził,  że  wykonawca  WPO  ALBA  S.A.  założył  natomiast  realizację 

usługi 4 pojazdami (załącznik nr 1 - koszty odbioru odpadów). Wykonawca ten celowo zaniża 

ilość  pojazdów  do  świadczenia  usługi,  aby  wprowadzić  zamawiającego  w  błąd  w  celu 

wykazania, że koszty są o połowę niższe niż te realne przyjęte na podstawie prawidłowych 

założeń s.i.w.z. 

W  ocenie  odwołującego,  wykonawca  w  założeniach  błędnie  skalkulował  wymagania 

zamawiającego zawarte w s.i.w.z. dotyczące minimalnej ilości pojazdów, co nie dość że nie 

spełniało wymagań wynikających z art. 90 ust. 1-3 ustawy P.z.p., to skutkowało zaniżeniem 

dalszych  kosztów  wynikających  z  przedstawionych  wyliczeń.  Przede  wszystkim  wskutek 

powyższego (niewłaściwej liczby pojazdów), wartości dotyczące podanych przez wykonawcę 


istotnych części składowych ceny (w szczególności koszty dotyczące pojazdów, w tym paliwa, 

ale też wiążące się z tym koszty zawiązane z zatrudnieniem pracowników) były parokrotnie 

zaniżone względem realiów rynkowych dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  podniósł,  że  wykonawca  przyjmuje  również  błędnie  ilość  dni  do 

wykonywania  usługi,  bowiem  wymagana  częstotliwość  odbioru  odpadów  zmieszanych 

komun

alnych jest tożsama z częstotliwością odbioru odpadów metali i tworzyw sztucznych, 

tymczasem WPO ALBA S.A. przyjmuje 43,3 dni w miesiącu na odbiór zmieszanych odpadów 

komunalnych, a tylko 14 dni na odbiór odpadów metali i tworzyw sztucznych. Podmiot, który 

twierdzi, że jest podmiotem profesjonalnym, winien przy kalkulowaniu ceny ofertowej brać pod 

uwagę, że frakcja metali i tworzyw sztucznych jest frakcją lekką, tzn. zajmuje dużo miejsca 

„objętościowo"'  w  pojeździe,  co  wymaga  częstszego  opróżniania  pojazdu  w  miejscu 

zagospodarowania. 

W związku z powyższym, w ocenie odwołującego, przygotowane kalkulacje dotyczące 

koniecznej  liczby  pojazdów  wykonawca oparł na  niewłaściwych i  nieadekwatnych danych z 

pominięciem  danych  zamieszczonych  w  s.i.w.z.,  co  dodatkowo  czyni  jego  wyliczenia 

nierealnymi. 

3.  ilość  pojemników/worków  koniecznych  do  podstawienia  -  kalkulując  ofertę  wykonawca 

winien wziąć pod uwagę możliwe rodzaje pojemników oraz worków, które będą użytkowane 

przez 

właścicieli  nieruchomości  oraz  wpisane  jako  dopuszczalne  w  nowelizacji  prawa 

miejscowego. 

Odwołujący wskazał, że w załączniku nr 3 do wyjaśnień z dnia 3.12.2018r. wykonawca 

zawarł informację na temat przewidywanych kosztów zakupu pojemników i worków. 

Zgodnie  z  Załącznikiem  nr  2  do  SIWZ  UCHWAŁA  Nr  IX/113/15  RADY  GMINY 

KOBIERZYCE z dnia 25 czerwca 2015r. Rozdział 2 § 3 ust. 1 wskazuje, że: „W zależności od 

rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do 

odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób, z zastrzeżeniem § 8 ust 5: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady z metali i tworzyw sztucznych - w osobnym pojemniku lub worku; 

b) 

papier - w osobnym worku; 

c) 

szkło - w osobnym worku; 

d) 

odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku lub worku; 

ej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku; 


w zabudowie wielorodzinnej’, z zastrzeżeniem pkt 3: 

a) 

odpady z metali i tworzyw sztucznych - w osobnym pojemniku; 

b) 

papier - w osobnym pojemniku; 

c) 

szkło - w osobnym pojemniku; 

d) 

odpady 

ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku; 

e) 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku; 

w  przypadku,  gdy  wszyscy  właściciele  nieruchomości  w  zabudowie  wielorodzinnej 

liczącej  nie  więcej  niż  7  lokali,  zadeklarowali  w  deklaracji,  stanowiącej  załącznik  nr  1  do 

uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości,  że  chcą  by  odpady 

komunalne były od nich odbierane w sposób określony, jak dla nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej, stosuje się do nich pkt 1; 

na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne; 

a) 

odpady z metali i tworzyw sztucznych - w osobnym pojemniku; 

b) 

papier - w osobnym pojemniku; 

c) 

szkło - w osobnym pojemniku; 

d) 

odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku; 

e) 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ~ w osobnym pojemniku 

Zgodnie z powyższym wykonawca miał obowiązek ująć w swojej ofercie koszty podstawienia 

pojemników  na  bioodpady.  Nie  sposób  doszukać  się  w  załączniku  nr  3  do  wyjaśnień 

wykonawcy  - 

ujęcia  tych  kosztów.  W  załączniku  tym  w  ogóle  nie  ujęto  kosztu  zakupu, 

podstawienia  i  wyposażenia  pojemników  na  bioodpady.  Z  doświadczenia  odwołującego  w 

zakresie 

współpracy  z  Gminą  wynika,  że  mieszkańcy  posiadający  możliwość  wyboru 

możliwości gromadzenia odpadów biodegradowalnych w workach lub pojemnikach - w 100% 

wybierają pojemnik (w który wyposażyć musi nieodpłatnie operator usługi). 

Odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  zawarł  w  s.i.w.z.  informację  odnośnie  ilości 

pojemników  (przy  czym  należy  zaznaczyć,  że  podane  dane  charakteryzują  stan  na 

30.04.2018r.,  których  ilość  już  się  zmieniła  -  jako  obecny  operator  posiada  wiedzę  o  ilości 

dostawionych  pojemników),  cyt:  „Powyższe  dane  charakteryzujące  zamówienie  mają 

charakter szacunkowy, ustalony przez z

amawiającego z należytą starannością. Wykonawcy 


powinni uwzględnić okoliczność, iż liczby te mogą ulegać zmianie w toku realizacji umowy, co 

(z zastrzeżeniem zapisów §17 ust. 5 umowy, stanowiącej załącznik nr 14 do s.i.w.z.) nie może 

uzasadniać żadnych roszczeń wykonawcy). 

Odwołujący podniósł, że odnośnie wyposażenia pojemników w transpondery RFID, w 

żadnej części kalkulacji wykonawca nie przewidział konieczności poniesienia tego kosztu oraz 

kosztu zakupu chipów. Zawarto jedynie informację o inwentaryzacji pojemników (załącznik nr 

3), Zgodnie z załączoną do odwołania ofertą na zakup tego rodzaju sprzętu (którego zgodnie 

z założeniami postępowania nie zapewnia zamawiający), koszt zakupu jednego chipa to 5 zł. 

W  przypadku  podstawienia  10689  pojemników  (wg  błędnej  kalkulacji  wykonawcy)  byłby  to 

koszt  53.445,00  zł  netto  samego  zakupu  chipów  (bez  oprogramowania,  urządzeń  do 

sczytywania danych,  itp.). Do tego kosztu na

leżało również doliczyć czynność wyposażenia 

pojemników w chipy. W przedmiotowej kalkulacji nie ujęto również kosztu zbierania/wymiany 

pojemników  w  momencie  zakończenia  usługi.  Wymiany  dokonuje  się  w  przypadku  zmian 

deklaracji/uszkodzeń, dostawień dokonuje się w przypadku powstania nowych nieruchomości. 

Koszt ten jest związany z dodatkowym nakładem pracy (koszt zatrudnienia), zużyciem paliwa, 

zużyciem pojazdu, itp. 

założona  amortyzacja  pojemników  -  w  załączniku  nr  3  WPO  ALBA  S.A.  zakłada 

amortyzację pojemników w ciągu 48 miesięcy. Odwołujący stwierdził, że po pierwsze okres 

prowadzenia usługi wynosi 24 miesięcy. Po drugie, wykonawca ten zdaje się nie rozumieć lub 

celowo zaciemniać pojęcie amortyzacji tak aby wpłynąć korzystnie na własną kalkulację, która 

w  każdym  elemencie  zawiera  błędy  lub  celowe  zaniżone  warunki  prowadzenia  usługi. 

Amortyzacja  środków  trwałych  polega  na  stopniowym  zużyciu  składników  majątku  poprzez 

odpisy  amortyzacyjne,  które  dokonywane  są  drogą  systematycznego,  planowanego 

rozłożenia  wartości  środków  trwałych  na  ustalony  okres  amortyzacji.  Koszt  zakupu 

pojemników  koniecznych  do  podstawienia  właścicielom  nieruchomości  musi  być  zatem 

rozłożony  na  okres  prowadzenia  usługi  na  terenie  tej  Gminy.  Koszt  ten  zatem  wynosi 

51.521,00 zł netto miesięcznie, a nie jak zakłada WPO ALBA S.A. 2,50 zł.

Gdyby wyłącznie w 

tym  zakresie  poprawić  kalkulacje  tego  wykonawcy  -  jego  oferta  nie  pozwala  na  realizację 

zadania  z  zyskiem.  Ponadto  wykonawca  nie  przedstawił  żadnego  dowodu  na  ceny  zakupu 

pojemników,  co  może  prowadzić  do  wniosku,  że  koszty  te  mogą  być  jeszcze  wyższe  niż 

zakłada WPO ALBA S.A. Ponadto przyjęcie takiej formy księgowania kosztów jest niezgodne 

z ustawą o rachunkowości. 

ilość ekip potrzebnych do pracy na pojazdach, wysokość wynagrodzeń - w związku z 

błędnie przyjętą ilością pojazdów niezgodną z wymogami zamawiającego, wykonawca zaniżył 

koszty zatrudnienia. Bowiem przy założeniach wykonawcy, że usługa może być realizowana 


przez 4 pojazdy, zaniżona zostaje ilość „ekip" zatrudnionych do realizacji zadania. Zgodnie 

natomiast za załącznikiem nr 13 do s.i.w.z. - Wykaz osób, zamawiający wymagał zatrudnienia 

minimum 5 kierowców, min. 8 ładowaczy. W złożonym przez WPO ALBA S.A. wykazie osób, 

wykonawca deklaruje zatrudnienie wymaganej ilości osób potrzebnych do realizacji kontraktu, 

po czym w wyjaśnieniach przyjmuje mniejszą liczbę osób wykonujących zadanie. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  załączniku  nr  1  do  wyjaśnień  wykonawca  zawarł  średni 

przebieg  dzienny  pojazdu,  co  nie  zostało  przez  niego  poparte  żadnymi  szczegółowymi 

wyjaśnieniami  ani  przede  wszystkim  dowodami.  Na  potwierdzenie,  że  przyjęty  przebieg 

pojazdu  jest  niezgodny  z  rzeczywistością,  czyli  ilością  dróg  koniecznych  do  pokonania  w 

trakcie  prowadzenia  tej  usługi,  odwołujący  oświadczył,  że  przedstawi  na  rozprawie  przez 

Krajową  Izbą  Odwoławczą  szczegółowe  wyliczenia  ilości  dróg,  które  pokonują  obecnie 

pojazdy obsługujące Gminę Kobierzyce. 

Odwołujący wskazał, że nie ujęto również zakupu odzieży i obuwia roboczego, kosztów 

prania  tej 

odzieży.  Zgodnie  z  przedstawioną  kalkulacją  odwołującego,  koszt  wyposażenia 

jednego pracownika w komplet odzieży roboczej oraz utrzymanie go w czystości to koszt około 

120,00 zł miesięcznie. 

6.  koszt  zakupu  paliwa 

–odwołujący  wskazał,  że  w  przedstawionych  wyliczeniach  zużycia 

pal

iwa  wykonawca  zawarł  błędy  merytoryczne  adekwatnie  wpływające  na  nieprawidłowość 

wykazanego kosztu zakupu paliwa. Nieścisłości dotyczą głównie faktu, iż do kalkulacji przyjęto 

błędną  (zmniejszoną)  względem  wymagań  zamawiającego  liczbę  pojazdów  oraz  przyjęto 

zaniżone  średnie  zużycie  paliwa.  Konsekwencją  powyższego  było  uwzględnienie 

nieprawidłowych  wartości  dla  poszczególnych  części  składowych  co  wpłynęło  w  sposób 

znaczący na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem paliwa. 

Odwołujący stwierdził, że wykonawca m.in. nie zakłada podwyżki cen paliwa w ciągu 

dwóch  lat,  co  w  świetle  ciągle  rosnących  cen  tego  surowca  na  rynku  jest  sporym  błędem. 

Ryzyko bowiem jest głównym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przy kalkulacji 

oferty na usługę, która ma być realizowana w ciągu dwóch lat.  

Odwołujący  wskazał,  że  –  biorąc  pod  uwagę,  że  sama  odległość  bazy  wykonawcy 

WPO ALBA S.A. do RIPOK Eneris (bez przejazdu po rejonie) 

– jest to odległość ok. 100 km 

(w  dwie  strony).  Natomiast  odległość  bazy  tego  wykonawcy  od  RIPOK  w  Krynicznie 

(FBSerwis) jest to odległość 90 km (w dwie strony). Przyjęty zatem przez WPO ALBA S.A. w 

załączniku nr 1 średni przebieg dziennie 100 km (w załączniku nr 1) wystarczy wykonawcy 

jedynie  na  przejazd  pojazdu  bez  wjeżdżania  na  rejon.  Przyjęcie  takiego  założenia  musi 

prowadzić  do  wniosku,  że  sporządzona  kalkulacja  została  przygotowana  bez  należytej 

staranności lub z celowym zamiarem wprowadzenia zamawiającego w błąd. 


Odwołujący  stwierdził,  że  poza  jedną  fakturą  z  dnia  21.11.2018r.,  która  została 

załączona do wyjaśnień, wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów/ofert na posiadanie 

takiego  rabatu  na  zakup  paliwa  do  końca  2020  roku.  Ponadto  wykonawca  nie  przedstawił 

również dowodów na przyjętą do obliczeń ilość spalanego paliwa przez pojazdy wykonujące 

usługę. Sposób rozliczenia wskazany w przedstawionej fakturze (odbiorcą faktury jest ALBA 

Polska  Sp.  z  o.o.)  wskazuje  na  skomplikowany  charakter  systemu  rozliczeń  w  grupie 

kapitałowej spółek ALBA. Tworzenie grup kapitałowych wiąże się natomiast  z ponoszeniem 

o

dpowiednich  kosztów  oraz  ryzyka  takiego  jak  na  przykład  ryzyko  podatkowe  związane  z 

dokonywaniem transakcji pomiędzy spółkami grupy. 

7.  koszt  naprawy  pojazdów,  wymiany  opon,  ubezpieczeń  itp.–odwołujący  stwierdził,  że  w 

przedmiotowych  wyjaśnieniach  nie  sposób  znaleźć  szczegółowych  wyliczeń  w  tym 

przedstawienia dowodów tak istotnego kosztu jak utrzymanie pojazdów. Jedyną wzmianką na 

ten temat jest informacja zawarta w załączniku nr 1, iż na koszty pojazdu składa się kwota 

2000,00 zł cyt.: „m.in. ubezpieczenie, podatek, konserwacja; system GP5S. Z doświadczenia 

odwołującego wynika, że na koszt utrzymania pojazdu wchodzi: 

• 

serwis  - 

zarówno  w  przypadku  zatrudnienia  „własnego"  mechanika  jak  również 

korzystania  z  usług  zewnętrznej  firmy  serwisowej,  jest  to  istotny  koszt  konieczny  do 

poniesienia w ramach realizowanej usługi, 

• 

wymiana opon - 

koszt jednej opony do śmieciarki to ok. 1000,00 zł (w załączeniu do 

odwołania przekazuję faktury), co daje 2 komplety opon w ciągu roku czyli 8 opon x 1000,00 - 

000,00  zł  netto  rocznie  tylko  dla  jednego  pojazdu.  W  przypadku  wymaganej  ilości  tylko 

śmieciarek (5 sztuk) jest to koszt 3333,33 zł netto miesięcznie. Należy jednak jeszcze wziąć 

pod uwagę pozostałe pojazdy bez funkcji kompaktującej, 

• 

ubezpieczenie  -  dla 

jednego pojazdu typu śmieciarka jest to koszt około 6.000,00 zł 

rocznie (

w załączeniu odwołujący przekazał dowód w postaci polisy pojazdu należącego do 

o

dwołującego).  W  przypadku  5  pojazdów  tego  typu  (nie  licząc  pojazdów  bez  funkcji 

kompaktującej) jest to roczny koszt miesięczny w wysokości 2.500,00 zł.  

• mycie i dezynfekcja - zarówno w przypadku mycia pojazdów we własnym zakresie (gdzie 

należy uwzględnić koszt środków myjących i dezynfekujących, koszt zatrudnienia pracownika 

do  wykonywania  tych  czynności,  zużycie  wody,  odbiór  ścieków),  jak  również  w  przypadku 

korzystania z usług zewnętrznej firmy należy ująć te koszty do utrzymania pojazdów. 

W  związku  z  powyższym,  w  ocenie  odwołującego,  przyjęty  miesięczny  koszt  2000,00  zł 

utrzymania pojazdu jest nierealny i oderwany od cen rynkowych. 


Odwołujący stwierdził ponadto, że wykonawca w załączniku nr 14 do s.i.w.z. wykazał 

pojazdy,  które  mogą  być  w  okresie gwarancji,  co  oznacza,  że  mogą  być  one  serwisowane 

wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi, co z kolei generuje znacznie wyższe koszty serwisu 

niż zakłada WPO ALBA S.A. 

8.  myjka  do  pojemników  -  zgodnie  z  punktem  V  s.i.w.z.  zamawiający  wymaga  posiadania 

pojazdu  typu  śmieciarka  z  funkcją  myjącą  pojemniki  w  czasie  opróżniania.  Odwołujący 

stwierdził,  że  nie  sposób  doszukać  się  w  przedłożonych  wyjaśnieniach  z  dnia  3.12.2018r., 

kosztu utrzymania tego pojazdu, kosztu przeprowadzania procesu mycia pojemników zgodnie 

z wymogami zamawiającego, 

9. koszt 

wykonania zbiórek akcyjnych (zbieranie gabarytów) –odwołujący stwierdził, że jedyną 

informacją  związaną  ze  zbiórką  akcyjną  jest  ujęty  w  załączniku  nr  4  do  wyjaśnień  -  koszt 

zagospodarowania ilości  7,20  Mg tego rodzaju odpadów  rocznie.  Odwołujący  stwierdził,  że 

koszt  odbioru  odpadów  wielkogabarytowych  jest  znaczący  ze  względu  na  konieczność 

objazdu  całego  rejonu  Gminy  Kobierzyce,  co  przy  wielkości  odpadów  typu  meble  oraz 

konieczności przeprowadzania tej akcji dwa razy w roku, wymaga przejazdu po rejonie po kilka 

razy. 

10.  koszt  odbioru  odpadów  z  tzw.  „gniazd"  –odwołujący  stwierdził,  że  podobnie  jak  w 

podpunkcie  powyżej,  w  wyjaśnieniach  ujęto  jedynie  koszt  zagospodarowania  odpadów 

pochodzących z punktów selektywnej zbiórki. Koszt odbioru tych odpadów jest znaczący ze 

względu na ilość punktów do obsługi znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce. 

11.  zagospodarowanie  odpadów  zbieranych  selektywnie  –odwołujący  wskazał,  że  w 

wyjaśnieniach wykonawcy w załączniku nr 2 podano informację o przewidywanym zysku ze 

spr

zedaży odpadów zbieranych jako frakcje selektywne. Przedmiotowe założenia nie zostały 

jednak poparte dowodami (ofertami). Wykonawca nie zawarł również kosztów doczyszczania 

odpadów  (sortowania)  czy  zagospodarowania  balastu.  Błędem  jest  również  zakładanie,  że 

szacunkowa  masa  odpadów  będzie  mogła  być  przekazana  bezpośrednio  w  całości  do 

zagospodarowania celem uzyskania z  

cena  zagospodarowania  odpadów  zmieszanych  –odwołujący  stwierdził,  że  przyjęta 

cena za zagospodarowanie odpadów wydaje się być nierealna. PHU Komunalnik Sp. z o.o. 

jest  obecnie  kontrahentem  instalacji  regionalnych  wchodzących  w  skład  regionu  północno-

centralnego, w skład którego wchodzą instalacje: 

• 

FBSerwis  Wrocław  Sp,  z  o.o,,  Atramentowa  10,  Bielany  Wrocławskie,  55-040 

Kobierzyce, 

Chemeko System Sp.z o.o., Rudna Wielka, 56-

210 Wąsosz 


• 

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji sp. z o.o., Rusko 66, 58-

120 Jaroszów, 

Odwołujący  wskazał,  że  w  poszczególnych  instalacjach  ceny  zagospodarowania 

odpadów  zmieszanych  są  takie  same  dla  wszystkich  podmiotów  dostarczających  odpady 

zmieszane. 

Z umów i ofert, które posiada odwołujący (w załączeniu do odwołania) wynika, że 

poszczególne instalacje oferują ceny zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 

w cenach: 

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o - 417,00 zł netto za 1 Mg odpadów, 

• 

Chemeko System Sp.z o.o. - 

421,00 zł netto za 1 Mg odpadów, 

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji sp. z o.o. - 

415,00 zł netto za 1 Mg odpadów. 

Odwołujący  wskazał,  że  ceny  te  obowiązują  w  roku  2018r.,  co  z  kolei  jest  mało 

prawdopodobne, że utrzymają się one w latach 2019-2020. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  zawiadomieniem  do  UOKiK,  które  przedstawi  na 

rozprawie, ceny za zagos

podarowanie zmieszanych odpadów komunalnych winny być takie 

same  dla  wszystkich  podmiotów  odbierających  i  przekazujących  odpady  z  danego  regionu 

gospodarki  odpadami.  Z  informacji  podanych  przez  wykonawcę  w  przedmiotowych 

wyjaśnieniach wynika, że posiada on indywidualny rabat na zagospodarowanie zmieszanych 

odpadów  komunalnych  -  381  zł  za  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów  zmieszanych.  W 

załączonych do odwołania informacjach z instalacji należących do firm Chemeko-System Sp. 

z  o.o.  i  Eneris  ECU  Sp.  z  o.o.  wynika, 

że  ceny  zagospodarowania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych nie podlegają negocjacjom. 

koszt przeprowadzenia prelekcji 

–odwołujący wskazał, że zgodnie z s.i.w.z. punkt III. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 4, W zakres usługi wchodzi: pkt 66 Przeprowadzenie 

prelekcji dla uczniów 6 szkół znajdujących się na terenie gminy Kobierzyce w ilości łącznie 60 

godzin lekcyjnych w każdym roku szkolnym, po 10 godzin lekcyjnych przypadających na każdą 

szkołę  w  każdym  roku  szkolnym.  W  przedstawionej  kalkulacji  nie  sposób  doszukać  się 

informacji  o  ujęciu kosztów  związanych  z  przeprowadzeniem  akcji,  tj.  przygotowanie/zakup 

materiałów,  koszt  zatrudnienia  pracownika  przeprowadzającego  akcję,  koszt  dojazdu 

pracownika (paliwo, utrzymanie pojazdu).  

wydruk  i  dystrybucja  harm

onogramów  –  odwołujący  podniósł,  że  w  kalkulacji  WPO 

ALBA  S.A,  nie  znalazła  się  również  informacja  o  wysokości  kosztu  wydruku  i  dystrybucji 

harmonogramów,  co  w  przypadku  liczby  mieszkańców  w  ilości  ponad  17  tys.  generuje 

znaczące koszty. 


transport i za

gospodarowanie odpadów zebranych na PSZOK – odwołujący wskazał, 

że  w  przedstawionej  kalkulacji  nie  ujęto  ryzyka  ewentualnego  zwiększenia  strumienia 

odpadów  zbieranych  na  PSZOK-u.  Przyjęte  również  w  tabeli  nr  4  ceny  zagospodarowania 

odpadów zbieranych na PSZOK-u nie zostały poparte dowodami. 

koszty związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie 

PSZOK 

– odwołujący stwierdził, że zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (wniesione przez 

jednego z wykonawców wobec postanowień s.i.w.z.) z dnia 5.11.2018r. zawarł informację o 

konieczności  poniesienia  przez  wykonawcę  kosztów  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na 

zbieranie  odpadów  na  PSZOK,  w  tym  dostosowanie  nieruchomości  w  razie  potrzeb  oraz 

sprostanie wymogom nowelizacji ustawy o odpadach w zakresie pozyskiwania decyzji, m.in.: 

sporządzenia  operatu  przeciwpożarowego,  wyposażenia  punktu  w  monitoring,  obowiązek 

ustanowienia  zabezpieczenia  roszczeń.  W  ocenie  odwołującego,  wykonawca  zdaje  się 

zapominać o konieczności poniesienia tak znaczących kosztów lub celowo pomija ich ujęcie, 

tak aby pozornie wykazać możliwość realizacji usługi za zaproponowaną cenę. 

ważenie pojemników - zgodnie z wymogami zamawiającego pojazdy typu śmieciarka 

do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie winny 

być wyposażone w system ważenia pojemników. Odwołujący wskazał, że w przedstawionych 

przez  WPO  ALBA  S.A.  wyjaśnieniach  nie  zawarto  kosztu  wyposażenia  pojazdów  w  wagę 

dynamiczną. 

Odwołujący  wskazał,  że  wykonawca  przesłał  do  zamawiającego  z  pozoru  obszerne 

pismo  wraz  z  załącznikami,  lecz  nie  zawierało  ono  w  swojej  treści  rzeczywistych, 

jednoznacznych  i  wiarygodnych  wyjaśnień,  lecz  jedynie  iluzoryczne  i  nie  prowadzące  do 

obalenia  domniemania,  że  cena  stanowi  cenę  rażąco  niską  (por.  wyrok  KIO  sygnatura  akt 

2345/16  i  2353/16).  Takie  działanie  nie  powinno  być  uznane  przez  zamawiającego  za 

wystarczające, ponieważ w oparciu o przekazane informacje i dokumenty zamawiający może 

jednoznacznie stwierdzić, iż przedstawiona przez wykonawcę oferta została skalkulowana w 

sposób  nieprawidłowy  bez  uwzględnienia  wszystkich wymagań  s.i.w.z., przy  jednoczesnym 

zaniżeniu kosztów części składowych wskazanych w wyjaśnieniach wykonawcy. 

W zakresie zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 2 pr

zez naruszenie obowiązku odrzucenia oferty 

wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z  zas

trzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3,  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  winien  odrzucić 

ofertę  wykonawcy  w  postępowaniu  ze  względu  na  jej  niezgodność  z  treścią  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia - złożone bowiem przez  wykonawcę wyjaśnienia wskazują 

wprost,  że  zamierza  on  wykonać  zamówienia  wbrew  wymaganiom  co  do  minimalnej  ilości 

pojazdów  wynikającym  ze  specyfikacji,  sformułowanym  w  punkcie  V.  Warunki  udziału  w 


postępowaniu.  W  ocenie  odwołującego,  wykonawca  pozornie  twierdzi,  że  dysponuje 

wymaganą liczbą pojazdów, w załączniku nr 1 do wyjaśnień z dnia 03.12.2018r. wykonawca 

zawarł  tabelę  obrazującą  liczbę  dni  (tras)  w  miesiącu  w  rozbiciu  na  poszczególne  frakcje 

odpadów,  z  której  wynika,  że  wykonawca  zamierza  prowadzić  usługę  w  trakcie  82,3  dni  w 

miesiącu, co oznacza, że w przypadku 22 dni roboczych w miesiącu - wykonawca zamierza 

wykorzystać 4 pojazdy do realizacji usługi. 

Odwołujący stwierdził, że zamawiający natomiast zawarł w punkcie V s.i.w.z. warunki 

udziału w postępowaniu dotyczący potencjału technicznego, czyli minimalnej ilości pojazdów 

potrzebnych  do  realizacji  zamówienia.  Zgodnie  z  wymogami  zamawiającego  Wykonawca 

spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi pojazdami do odbierania odpadów 

komunalnych: 

min. 2 pojazdami przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

min.  2  pojazdami  przystosowane  do  odbierania  selektywnie  (metali  i  tworzyw 

sztucznych) zebranych odpadów komunalnych 

min. 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

min. 1 pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7m3 i 16m3, 

min. 1 pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 30 - 35 m3, 

min. 1 pojazdem do odbioru przedmiotów wielkogabarytowych 

min. 1 pojazdu skrzyniowy do wymiany pojemników 

min. 1 sprzęt do obsługi prasokontenerów 

min. 1 śmieciarką z funkcją myjącą pojemniki w czasie opróżniania. 

Odwołujący  podniósł,  że  wykonawca,  wobec  którego  dokonano  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  w  swoich  wyjaśnieniach  z  dnia  3.12.2018r.,  zawarł  informację  o 

wykorzystywaniu do realizacji usługi 4 ekip (po 3 osoby na pojeździe) pracujących 84 dni w 

miesiącu co daje około 4 pojazdy do obsługi, co jest adekwatną niezgodnością z założeniami 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Natomiast  zgodnie  z  załącznikiem  nr  13  do 

s.i.w.z., z

amawiający wymagał zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin min. 5 kierowców oraz 

8 ładowaczy. 

Odwołujący  wskazał,  że  wykonawca  w  swych  wyliczeniach  przyjął  zaniżoną  liczbę 

pojazdów - powyższe poza tym, iż czyni realizację zamówienia w każdym z przedmiotowych 

postępowań nierealną, to nastąpiło wbrew wymaganiom s.i.w.z.  


W ocenie odwołującego,  niezgodnością  ze specyfikacją jest również  przyjęcie przez 

WPO ALB

A S.A. innych założeń zawierających elementy wymagane przez zamawiającego w 

s.i.w.z., tj.: 

• 

nieprawidłowe ilości pojemników/worków koniecznych do podstawienia 

• 

ilość ekip potrzebnych do pracy na pojazdach, wysokość wynagrodzeń 

• 

koszt zakupu paliwa 

• 

koszt naprawy pojazdów, wymiany opon, ubezpieczeń itp. 

• 

myjka do pojemników 

• 

koszt wykonania zbiórek akcyjnych (zbieranie gabarytów) 

• 

koszt odbioru odpadów z tzw. „gniazd"' 

• 

zagospodarowanie od

padów zbieranych selektywnie 

• 

cena zagospodarowania odpadów zmieszanych 

• 

koszt przeprowadzenia prelekcji 

• 

wydruk i dystrybucja harmonogramów 

• 

transport i zagospodarowanie odpadów zebranych na PSZOK 

• 

koszty związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie 

PSZOK 

• 

ważenie pojemników. 

W zakresie zarzutu naruszenia z art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

P.z.p. 

poprzez odrzucenie oferty odwołującego z powodu uznania, że podlega on wykluczeniu, 

gdyż nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, odwołujący wskazał, że zamawiający w 

s.i.w.z. 

w  punkcie  V.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  zawarł  informację,  iż  o 

udzielen

ie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy P.z.p

. Zgodnie natomiast z argumentacją 

poprzedniego zarzutu, wykonawca wobec którego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Ponadto zamawiający określił również warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: „Wykonawca spełni 

warunek, 

jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował lub realizuje 

usługę polegającą na wykonywaniu lub wykonaniu nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy 


usług  polegających  na  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  w 

ramach  którego  lub  których  odebrał  odpady  o  łącznej  masie  co  najmniej  4.000  Mg  rocznie 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  lub  usługi  były  wykonywane,  a  w 

przypadku 

usług okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze w

ykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 

dokumentów,  o  których  mowa  w  rozdz.  VI  pkt.10,  zamawiający  dopuszcza  złożenie  przez 

w

ykonawcę  innych  odpowiednich  dokumentów  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu. W ocenie odwołującego, oświadczenie  złożone przez WPO ALBA 

S.A, nie potwierdzają w swojej treści należytego wykonywania usług prowadzonych na rzecz 

zamawiającego,  który  referencje  wystawił.  Dziwi  również  fakt,  że  wykonawca  nie  złożył 

referencji  z  obecnie  trwającej  usługi  na  terenie  miasta  Wrocław,  co  może  prowadzić  do 

wniosku, że usługa ta jest również prowadzona nienależycie. 

Odwołujący  podniósł,  że  kolejnym  argumentem  na  niespełnienie  przez  WPO  ALBA 

S.A. warunków udziału w postępowaniu jest przedstawienie wykazu pojazdów, które świadczą 

usługę na terenie innych gmin. Zgodnie natomiast z odpowiedziami zamawiającego na wnioski 

o  wyjaśnienie  treści  s.i.w.z.,  zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  wykorzystywania 

pojazdów w realizacji usługi na trenie innych gmin w ramach wolnych mocy przerobowych. 

W  zakresie  zarzutu  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  P.z.p.  poprzez  naruszenie 

obowiązku wykluczenia wykonawcy, z powodu wprowadzania zamawiającego w błąd mający 

istotny wpływ na rozstrzygnięcie postępowania, odwołujący wskazał, że zamawiający winien 

wykluczyć  z  postępowania  wykonawcę,  który  w  celu  uzyskania  zamówienia  celowo 

wprowadza zamawiającego w błąd. Wprowadzanie w błąd zamawiającego ma miejsce w kilku 

elementach samej oferty 

jak również w dokumentach składanych w jej uzupełnieniu. 

Odwołujący  wskazał  na  art.  45  ust.  2  "g"  dyrektywy  2004/18/WE  Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 

publicznych na roboty budowlane, d

ostawy i usługi /DZ.U. U.E. nr 134, poz. 114 z późn. zm./, 

z  udziału  w  postępowaniu  można  wykluczyć  każdego  z  wykonawców,  który  jest  winny 

poważnego  wprowadzenia  w  błąd  w  zakresie  przekazania  lub  nieprzekazania  informacji 

wymaganych  dyrektywą.  Wprowadzenie  w  błąd  musi  mieć  przy  tym  charakter  umyślnego 

działania ze strony wykonawcy. 


W ocenie odwołującego, w przypadku wyjaśnień dotyczących ceny, mamy niewątpliwie 

do czynienia z wprowadzaniem zamawiającego w błąd. Odwołujący powołał się na definicję 

informacji

, które wprowadzają w błąd zamawiającego, zawartą w wyroku KIO 2736/17.  

W opinii odwołującego, przedłożone przez WPO ALBA S.A. referencje, potwierdzające 

wykonywanie  usług  wskazanych  w  załączniku  nr  12  do  s.i.w.z.  -  również  są  próbą 

wprowadzania  zamawiającego  w  błąd,  bowiem  zawierają  zawężony  zakres  treści,  co  jest 

próbą  ukrycia  informacji  o  nienależytym  wykonywaniu  usługi.  Oświadczenia  wykonawcy  o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z pełną świadomością, podczas gdy warunków 

wykonawca  ten  nie  spełnia,  jest  ewidentnym  zamierzonym  w  celu  wyłudzenia  zamówienia 

publicznego.  

W zakresie zarzutu z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy P.z.p. 

poprzez naruszenie obowiązku 

wykluczenia wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

co  podważa  jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, odwołujący 

wskazał na wyroki NSA wydane w sprawach:  

1) OSK 2368/14 - 

Wyrok NSA w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za 

pierwszy  ujawniony  przypadek  nieprzekazywania  odebranych  od  właściciela  nieruchomości 

zmieszanych  odpadów  komunalnych  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów 

komunalnych  (Decyzją  z  dnia  [...}  września  2013  r.  (Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Kąty 

Wrocławskie, na podstawie art 9x ust 1 pkt 3 oraz art 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie, nałożył na W, z siedzibą  we W. administracyjną 

karę  pieniężną  w  wysokości  500  zł  za  pierwszy  ujawniony  przypadek  nie  przekazywania 

odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w okresie od 6 grudnia 2012 r. do 31 marca 

2013 r.) 

II  OSK  2950/14  - 

Wyrok  NSA  w  przedmiocie  nałożenia  kary  pieniężnej  za  pierwszy 

ujawniony  przypadek  nieprzekazywania  odebranych  od  właściciela  nieruchomości 

zmieszanych  odpadów  komunalnych  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów 

komunalnych, (Decyzją z dnia października 2013 r. nr Wójt Gminy Krośnice nałożył na W. SA. 

z siedzibą we W. administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł za pierwszy ujawniony 

przypadek  nie  przekazywania  -  w  okresie  od  6  grudnia  2012  r.  do  31  marca  2013  r  - 

odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  Gminy  K.  zmieszanych  odpadów 

komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych). 


II OSK 2099/14 - 

Wyrok NSA w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej 

za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazywania odebranych od właściciela nieruchomości 

zmieszanych  odpadów  komunalnych  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów 

komunalnych, (Decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] Prezydent Wrocławia, powołując jako 

podstawę prawną rozstrzygnięcia art 9x ust 1 pkt 3 w związku z art. 9 zc ustawy z dnia 13 

września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  po  przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego w sprawie niewypełnienia przez W. SA. (dalej jako W. S.A. 

lub\

ca) obowiązku określonego w art 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w  gminach  nałożył  na  W.  5.4.  karę  pieniężną  w  wysokości  2000  zł  za  pierwszy  ujawniony  

przypadek nieprzekazywania odebrany

ch od właścicieli nieruchomości, w okresie od 6 grudnia 

2012 r. do 31 marca 2013 r., zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych), 

II OSK 718/15 - 

Wyrok NSA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przekazanie 

po  terminie  sprawozdań  odbieranych  odpadów  komunalnych,  (Decyzją  z  dnia  [...}  stycznia 

2014r. nr [...] Burmistrz Kłodawy wymierzył Przedsiębiorstwu A karę pieniężną w wysokości 

37600 zł (100 złotych za każdy dzień opóźnienia w złożeniu sprawozdania}. Jako podstawę 

wymierzenia kary wskazano art 9x ust. 1 pkt 5 ucpg. Organ podniósł również, że skarżący jest 

przedsiębiorcą  prowadzącym  działalność  gospodarczą  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  wpisanym  na  podstawie  wniosku  w  dniu  [...] 

grudnia 2012 r. do prowadzonego przez Burmistrza Kłodawy rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych), 

W  ocenie  odwołującego,  wskazane  wyroki  są  dowodem  na  naruszenie  obowiązków 

zawodowych w wyniku rażącego naruszenia prawa i niedbalstwa. Wyroki, które dotyczą WPO 

ALBA 5.A. sygnalizują jednoznacznie, że spółka ta złożyła nieprawdziwe informacje o braku 

podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania przetargowego. 

W zakresie zarzutu z art. 24 ust. 5 pkt 7 

poprzez naruszenie obowiązku wykluczenia 

wykonawcy  wobec  którego  wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o  zabezpieczeniu  społecznym,  jeżeli  wymierzono  tą  decyzją  karę  pieniężną  nie  niższą  niż 

3000  złotych,  odwołujący  stwierdził,  że  w  przypadku  nałożenia  przez  n/w  jednostki 

samorządowe ostatecznych decyzji administracyjnych: 

• 

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 

3 oraz art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 

o nałożeniu na wykonawcę administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 500 zł za pierwszy 

ujawniony  przypadek  nie  przekazywania  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości 


zmieszanych  odpadów  komunalnych  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów 

komunalnych w okresie od 6 grudnia 2012 r. do 31 marca 2013r., 

• 

Decyzja  z  października  2013  r.  Wójta  Gminy  Krośnice  nakładająca  administracyjną 

karę pieniężną w wysokości 500 zł za pierwszy ujawniony przypadek nie przekazywania - w 

okresie od 6 grudnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.- 

odebranych od właścicieli nieruchomości z 

terenu 

Gminy  K.  zmieszanych  odpadów  komunalnych  do  regionalnej  instalacji  do 

przetwarzani

a odpadów komunalnych, 

Decyzja  z  czerwca  2013r.  Prezydenta  Wrocławia,  powołując  jako  podstawę  prawną 

rozstrzygnięcia art. 9x ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 zc ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  po  przeprowadzeniu  postępowania 

administracyjnego w sprawie niewypełnienia przez wykonawcę obowiązku określonego w art. 

9e  ust.  1  pkt  2  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  nakładająca  karę 

pieniężną  w  wysokości  2000  zł  za  pierwszy  ujawniony  przypadek  nieprzekazywania 

odebranych od właścicieli nieruchomości, w okresie od 6 grudnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., 

zmieszanych  odpadów  komunalnych  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów 

komunalnych, 

Decyzją  z  stycznia  2014r,  Burmistrza  Kłodawy  wymierzająca  wykonawcy  karę 

pieniężną  w  wysokości  37600  zł  (100  złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  złożeniu 

sprawozdania),od których spółka WPO ALBA SA odwoływała się bezskutecznie do organów 

wyższych instancji, NSA oddaliło skargi. W związku z powyższym ww. decyzje są decyzjami 

ostatecznymi, a powyższe naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony 

środowiska winny być podstawą wykluczenia tego wykonawcy. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. poprzez naruszenie 

obowiązku  odrzucenia  oferty,  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  odwołujący  stwierdził,  że  w 

pr

zedstawionych  wyjaśnieniach  (zał.  nr  1}  wykonawca  WPO  ALBA  SA  wskazuje  koszt 

zagospodarowania  odpadów  zmieszanych  381zł/Mg,  jest  to  najprawdopodobniej  cena 

uzyskana  na  instalacji  RIPOK  Eneris  Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.  w  sposób 

zakłócający  uczciwą  konkurencję  i  dowodzącą  zawarcia  nieuczciwego  porozumienia 

przedsiębiorców (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) oraz wykorzystywania 

pozycji  dominującej.  Zgodnie  z  wysłowioną  w  art.  40  pkt  10  u.ok.k  definicją  przez  pozycję 

dominującą  należy  rozumieć  pozycję  przedsiębiorcy,  która  umożliwia  mu  zapobieganie 

skutecznej  konkurencji  na  rynku  właściwym  przez  stworzenie  mu  możliwości  działania  w 

znacznym  zakresie  niezależnie  od  konkurentów,  kontrahentów  oraz  konsumentów. 

Domniemywa  się,  że  przedsiębiorca  ma  pozycję  dominującą,  jeżeli  jego  udział  w  rynku 


właściwym  przekracza  40%.  Możliwość  zapobiegania  skutecznej  konkurencji  na  rynku 

właściwym  wynika  bądź  z  monopolu,  bądź  z  dominacji  ekonomicznej  przedsiębiorcy  nad 

pozostałymi  uczestnikami  rynku.  Na  lokalnym  rynku  usług  przetwarzania  i  składowania 

odpadów komunalnych prowadzący instalację RIPOK posiada monopol wynikający z zasad 

gospodarowania odpadami.  

Wykonawcy  ubiegający  się  o  zadanie  publiczne  transportu  i  zagospodarowania 

odpadów z gmin należących do regionu gospodarki odpadami są ustawowo  zobligowani do 

zagospodarowania  odpadów  w  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów.  Zatem 

instalacje RIPOK posiadają „ustawowy monopol" na tego typu usługę w ramach regionu dla 

którego  zostały  utworzone. W  ugruntowanym  orzecznictwie  Prezesa  UOKiK,  zakazane jest 

różnicowanie  cen  w  ramach  jednego kodu  odpadu  przez  instalację  a  sama  cena musi  być 

racjonalna ekonomicznie (uzasadniona). 

Niedozwolone porozumienie przedsiębiorców zakłóca uczciwą konkurencję, możliwe 

jest przez wykorzystywanie pozycji dominującej Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z 

o.o.  i  daje  WPO  ALBA  S.A,  niedozwoloną  przewagę  rynkową  w  postępowaniach 

przetargowych. Stawianie tezy o współpracy ww. podmiotów poparte jest publikacjami analizy 

stanu  gospodarki  odpadami  gmin  w  których  WPO  ALBA  S.A.  świadczy  usługę  wywozu  i 

zagospodarowania odpadów. W każdej z gmin (Wrocław, Oborniki Śląskie, Kobierzyce) jako 

instalacja  zagospodarowująca  zmieszane  odpady  komunalne  wskazywany  jest  Eneris 

Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., WPO ALBA S.A

. nie współpracuje z żadnym innym 

RIPOK-

iem. Niedozwolone porozumienie przedsiębiorców daje przewagę WPO ALBA S.A, w 

ramach składanych ofert w postępowaniach przetargowych (niedozwolone porozumienie daje 

możliwość znacznie tańszego zagospodarowania odpadów a co za tym idzie wpływa na niższą 

cenę ofertową), zakłóca konkurencję i eliminuje konkurencję na rynku. 

Odnosząc się do  oferty  wykonawcy,  którego  cena uplasowała się na  drugiej  pozycji 

(FBSerwis Sp. z o.o.) w informacji o wyborze oferty najkorzystniejsze

j zachodzą przesłanki, że 

oferta ta również nosi znamiona rażąco niskiej ceny, co prowadzi do wniosku, że zamawiający 

winien wykluczyć ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 90 ust 3. W świetle przedstawionej 

kalkulacji  o

dwołującego,  która  dowodzi,  że  usługa  jest  możliwa  do  zrealizowania  za  cenę 

zbliżoną do tej zaproponowanej przez PHU Komunalnik Sp. z o.o., prowadzi do wniosku że 

zamawiający  winien  powziąć  wątpliwości  co  do  możliwości  prowadzenia  usługi  za  cenę 

zaproponowaną przez wykonawcę FBSerwis Sp. z o.o. 

Odwołujący  stwierdził,  że  niespełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  jest 

częstym  warunkiem  wykluczenia  wykonawców  biorących  w  nich  udział.  W  przedmiotowym 

postępowaniu  mamy  do  czynienia  z  procedurą  określoną  w  art,  24aa  ustawy  P.z.p.,  tzw, 


„odwróconą",  w  której  zamawiający  bada,  czy  wykonawca,  którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W przypadku wykluczenia z WPO ALBA S.A., taka ocena będzie dokonywana w odniesieniu 

do FBSerswis Sp. z o.o.  

Odwołujący  podniósł,  iż  ma  prawo  zakładać  (w  świetle  chociażby  certy  ofertowej 

FBSerwis Sp. z o.o,), że również podlega on wykluczeniu, co daje realna szansą na uzyskanie 

zamówienia przez odwołującego. 

W  dniu  20  grudnia  2018  r.  o

dwołujący  złożył  pismo  zatytułowane  „Uzupełnienia 

odwołania złożonego w dniu 19 grudnia 2018 r.”, w którym podniósł, iż zamawiający zaniechał 

obowiązku  prawidłowej  oceny  objęcia  przez  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania 

ALBA  S.A.  tajemnicą  przedsiębiorstwa  dokumentów  lub  ich  fragmentów  złożonych  w 

przetargu,  w  szczególności  stanowiących  element  oferty,  a  w  konsekwencji  niezgodnego  z 

przepisami  stawy  P.z.p. 

utajnienia wykazu instalacji  zagospodarowania odpadów  będących 

przedmiotem zamówienia, złożonych przez wykonawcę w toku postępowania przetargowego, 

a także utajnienia informacji w pismach zamawiającego i innych opracowaniach dokonanych 

na potrzeby przetargu, pomimo iż żadne z tych treści nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 4 stycznia 2019 roku zamawiający wniósł o: 

oddalenie odwołania w całości; 

obciążenie odwołującego kosztami postępowania według norm przepisanych, 

w tym uzasadnionymi kosztami osobistego stawiennictwa na rozprawie oraz wynagrodzeniem 

pełnomocnika, stosownie do rachunków przedstawionych przez zamawiającego na rozprawie 

planowanej na dzień 8 stycznia 2019 r.; 

przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  stanowiących  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamawiający podniósł, że dnia 26 listopada 2018 roku na podstawie z art. 90 ust 1a 

ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do WPO ALBA S.A. o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących wyliczenia ceny. Dnia 3 grudnia 2018 roku WPO ALBA S.A. udzieliło wyjaśnień 

jednocześnie  odnosząc  się  do  wszystkich  punktów  przepisu  art.  90  ust  1  ustawy. 

Zamawiającego  przekonała  argumentacja  przedstawiona  przez  wykonawcę.  Zdaniem 

z

amawiającego,  ze  względu  na  charakter  usługi  i  znaczne  zużycia  paliwa  w  trakcie  jej 

wykonywania,  znaczenie  dla  w

yceny  zlecanego  zadania  ma  fakt,  iż  spółka  posiada 

wynegocjowane specjalne rabaty na zakup paliwa, co potwierdziła fakturą zakupu. 


Ponadto  w

ykonawca  ten  wskazał,  iż  będzie  korzystać  z  bazy  stanowiącej  jego 

własność,  co  znacznie  obniża  koszty  świadczenia  usługi.  Uwzględnić  należy,  iż  baza  ta 

posiada korzystną lokalizację w stosunku do Gminy Kobierzyce, gdyż znajduje się tuż przy 

wjeździe  na  autostradę,  a  na  terenie  bazy  znajduje  się  należąca  do  wykonawcy  instalacja 

przetwarzania odpadów selektywnie zebranych. 

Zamawiający  stwierdził  ponadto,  że  wykonawca  wykazał  w  tabeli  podsumowującej 

jakie przewiduje koszty:  

logistyki - 

114.441,90 zł/ m-c netto 

zagospodarowania odpadów - 123.762,87 zł/ m-c netto 

pojemników i worków - 41.501,73 zł/ m-c netto 

obsługi PSZOK i BOK - 10.369,13 zł/ m-c netto  

koszty ogólnozakładowe - 23.206,05 zł/ m-c netto 

koszty łączne - 31.281,68 zł/ m-c netto   zysk na poziomie 8% - 25.062,53 zł/ 

m-c netto 

Szczegółowe kalkulacje zostały dołączone do pisma jako załączniki: 

Załącznik  nr  1  -  koszty  odbioru  odpadów,  gdzie  wykonawca  pokazuje  koszty 

personalne,  wynagrodzenia kierowcy  i  ładowacza, koszty  1 brygady, koszty  paliwa i  koszty 

pojazdu oraz koszty odbioru poszczególnych frakcji w przeliczeniu na dzień. 

Załącznik  nr  2  -  koszty  zagospodarowania  odpadów  w  uszczegółowieniu  do  każdej 

frakcji  wraz  z  przewidzianym  wzrostem  kosztu  za  zagospodarowanie  1  Mg  odpadu. 

Wykonawca  wskazał  również  z  których  frakcji  odpadów  zamierza  otrzymać  przychód  ze 

sprzedaży surowców. 

Załącznik  nr  3  -koszty  pojemników  oraz  worków.  Wykonawca  podał  szczegółowe 

wyliczenia  pojemników  i  worków  powołując  się  na  dane  posiadane  z  postępowania 

przetargowego.  Nie  dziwi  niski  koszt  podstawienia  oraz  RIFD.  Z  wiedzy  Zamawiającego 

wynika,  iż  koszt  czynności  podstawienia  kosza  jest  niewielki,  a  czipowanie  odbywa  się  w 

momencie podstawienia kosza. 

Załącznik nr 4 - koszty obsługi PSZOK i BOK. Wykonawca przedstawił szczegółowe 

koszty  obsługi  w  przeliczeniu  na  jeden  miesiąc  oraz  wyliczenia  kosztu  zagospodarowania 

frakcji odpadu w danym roku trwania umowy. 


W  ocenie  zamawiającego,  bezpodstawnym  jest  zatem  zarzut  odwołującego,  iż 

przedłożone wyjaśnienia są niewiarygodne i zbyt lakoniczne. 

Ustosunkowując  się do zarzutu  nieuwzględnienia kosztów  wyposażenia pojazdów  w 

wagi zamawiający wskazał, iż zgodnie z zapisami Rozdz. V ust 1 lit c) tiret drugie Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże  że  dysponuje 

następującymi pojazdami do odbierania odpadów komunalnych: 

„ - min. 2 pojazdami przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

pojazd winien być wyposażony w: system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania 

satelitarnego,  umożliwiający  trwałe  zapisywanie,  przechowywanie  i  odczytywanie  danych  o 

położeniu  pojazdu  i  miejscach  postoju  oraz  czujników  zapisujących  dane  o  miejscach 

wyładunku  odpadów  -  umożliwiający  weryfikację  tych  danych  oraz  system  RFID  oraz  w 

urządzenia  do  ważenia  odpadów  komunalnych)      min.  2  pojazdami  przystosowane  do 

odbierania 

selektywnie 

(m

etali 

tworzyw 

sztucznych) 

zebranych 

odpadów 

komunalnych(pojazd  winien  być  wyposażony  w:  system  monitoringu  bazujący  na  systemie 

pozycjonowania  satelitarnego,  umożliwiający  trwałe  zapisywanie,  przechowywanie  i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących 

dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych oraz system 

RFID)...” 

W  związki  z  powyższym  zarzuty  są  błędne. Wagę  winny  posiadać  tylko  pojazdy  do 

odbioru odpadów zmieszanych. 

Zamawiający  wskazał,  iż  odwołujący  błędnie  wskazał,  że  "wymagana  częstotliwość 

odbioru odpadów zmieszanych komunalnych jest tożsama z częstotliwością odbioru odpadów 

metali  i  tworzyw  sztucznych”.  Zgodnie  z  Regulaminem  utrzymania  czystości  i  porządku  na 

terenie  gm.  Kobierzyce, 

odbiór  odpadów  zmieszanych  np.  z  zabudowy  mieszkaniowej 

jednorodzinnej odbywa się nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, a odbiór odpadów tworzyw 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W związku z powyższym, częstotliwość odbioru odpadów 

zmieszanych komunalnych jest większa niż częstotliwość odbioru odpadów metali i tworzyw 

sztucznych. 

Zdaniem  z

amawiającego,  odpady  selektywnie  zebrane  mogą  być  bezpośrednio  w 

całości  przekazywane do  instalacji, która  odpowiednio je  zagospodarowuje  (odpad  idzie na 

linie  sortowniczą,  gdzie  wysortowane  są  odpady  przeznaczone  do  recyklingu  i  odzysku,  a 

pozostała  część  odpadów  idzie  np.  do  składowania).  Zatem  w  tym  zakresie  zarzuty 

o

dwołującego również są chybione. 


Zamawiający wskazał, że cena zaoferowana przez WPO ALBA S.A. jest nieznacznie 

jedynie niższa od ceny za jaką odwołujący wykonywał aktualnie (do 31 grudnia 2018 roku). 

Ponadto, 

wobec  braku  możliwości  zawarcia  umowy  (wobec  złożenia  odwołania), 

z

amawiający  zmuszony  został  do  zlecenia  świadczenia  usługi  od  1  stycznia  2019  roku  (ze 

względu  na  jej  charakter  nie  jest  możliwym  zaprzestanie  jej  wykonywania  i  nieodbieranie 

odpadów komunalnych od mieszkańców). Zamawiający wskazał, iż usługa będzie świadczona 

za miesięczne wynagrodzenie w kwocie 495.720,00 zł, co jest kwotą zbliżoną do wskazanej w 

ofercie  przetargowej  przez WPO  ALBA  S.A. 

Trudno zatem  uznać,  iż  kwota  zaoferowana w 

przetargu,  kalkulowana  na  kilk

a  lat  (co  wpływa  na  koszt  ryczałtu  miesięcznego  ponieważ 

pewne koszty nie są ponoszone cyklicznie co miesiąc) jest kwotą nierealną, niepozwalającą 

na rzetelne wykonanie usługi. 

Zamawiający  stwierdził,  że  wykonawca  oświadczył  w  piśmie,  iż  dokonał  należytej 

staranności przy kalkulacji kosztów realizacji przedmiotowego zadania oraz uwzględnił koszty 

wynikające z przepisów prawa i przepisów o zabezpieczeniu społecznym oraz wynikających z 

przepisów prawa ochrony środowiska. 

Jednocześnie  zamawiający  wskazał,  iż  ciężar  dowodu  co  do  braku  przesłanki 

odrzucenia oferty ze względu na rażąco niską cenę co do zasady spoczywa, zgodnie z art. 

190 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonawcy, który złożył ofertę i przystąpił do 

postępowania  odwoławczego.  W  niniejszym  postępowaniu  wykonawca  WPO  ALBA  S.A. 

przystąpił do postępowania odwoławczego. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  niezgodności  treści  oferty  odwołującego  z  s,i,w,z, 

zamawiający wskazał, iż w postępowaniu przetargowym wykonawca WPO ALBA S.A. wykazał 

ilość  posiadanych  pojazdów  oraz  zatrudnianego  personelu  zgodnie  z  wymaganiami 

z

amawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, na 

wezwanie z

amawiającego z dnia 26.10.2018 roku o złożenie potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

odpowiedział  pismem  05.12.2018r.,  w  którym  potwierdził  iż  spełnia  wymogi  postawione  w 

SIWZ.  

Zamawiający  stwierdził,  że  w  pozostałym  zakresie  zarzuty  zawarte  w  punkcie  II 

odwołania  mogą  stanowić  jedynie  wątpliwości  odwołującego  co  do  tego,  czy  zaoferowana 

cena nie jest zbyt rażąco niska, lecz w żadnym wypadku nie mogą stanowią o niezgodności 

oferty z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W zakresie niewykazania braku podstaw do wykluczenia

i spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, zamawiający wskazał, że ze względów na wpływ zlecanej usługi na ochronę 


środowiska  skorzystał  z  możliwości  zastosowania  fakultatywnej  przesłanki  wykluczenia 

wykonawców  zgodnie  z  24  ust  5  pkt  7,  tj.  w  przypadkach  gdy  wobec  wykonawcy  wydano 

ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów 

prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. 

Zamawiający, odnosząc się do wskazanych w odwołaniu decyzji:  

decyzja  Burmistrza  Miasta  i 

Gminy  Kąty  Wrocławskie  utrzymana  wyrokiem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt. II OSK 2368/14, 

decyzja  Wójta  Gminy  Krośnice  utrzymana  wyrokiem  Naczelnego  Sądu 

Administracyjnego o sygn. akt. 2950/14, 

decyzja  Prezydenta  Wrocławia  utrzymana  wyrokiem  Naczelnego  Sądu 

Administracyjnego o sygn. akt. 2099/14, 

decyzja  Burmistrza  Kłodawy  uchylona  wyrokiem  Naczelnego  Sądu 

Administracyjnego o sygn. akt. II OSK 718/15 

wskazał, że decyzja wskazana w punkcie 4 została uchylona mocą wyroku Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. Jako nieistniejąca w obrocie prawnym nie może zatem być podstawą 

do wykluczenia wykonawcy. 

Zamawiający stwierdził, że na powyższej podstawie nie może wykluczyć wykonawcy 

za  każde  popełnione  naruszenie,  ale  tylko  za  takie,  które  skutkowało  nałożeniem  kary 

pieniężnej nie niższej niż 3000 zł. Decyzje opisane w punkcie 1 i 2 nakładały na WPO ALBA 

S.A. kary pie

niężne wysokości 500 zł, zaś decyzja wskazana w punkcie 3 w kwocie 2 000 zł. 

Powyższe  kwoty  wskazał  sam  odwołujący  w  odwołaniu  jak  i  piśmie  złożonym  w  toku 

postępowania  przetargowego.  Niezrozumiałym  zatem  jest  wskazywanie  tych  aktów 

administracyjnych jako 

podstaw do wykluczenia WPO ALBA S.A. i świadczyć może o chęci 

wprowadzeni w błąd zamawiającego. 

Zamawiający  stwierdził,  że  zbyt  daleko  idące  oraz  całkowicie  bezpodstawne 

o

dwołujący wysuwa wnioski z faktu, iż WPO ALBA S.A. nie przedłożyło referencji dotyczących 

wykonywania aktualnie usługi dla Miasta Wrocławia. W żadnym przypadku nie można uznać, 

iż  fakt  ten  świadczy,  że  usługa  ta  jest  wykonywana  nienależycie.  Wnioski,  które  są  czysto 

hipotetyczne wysunięte przez odwołującego  

W  ocenie  zamawiającego,  bezzasadny  jest  również  zarzut  odwołującego,  iż  WPO 

ALBA S.A. winno zostać wykluczony wobec niespełniania warunku udziału w postępowaniu 


ze  względu  na  wykazania  w  wykazie  pojazdów,  które  to  zdaniem  odwołującego  świadczą 

usługę na terenie innych gmin. 

Zamawiający  stwierdził,  że  zarzut  jest  gołosłowny  i  nie  został  poparty  żadnymi 

dowodami. 

Ponadto wskazał, iż na skutek zdanych pytań w odpowiedziach z dnia 10 listopada 

2018 roku dokonał zmian zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ograniczając 

powyższe wymagania i zapisowi nadając brzmienie następujące: 

„Pojazdy:  min.  2  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  odpadów  komunalnych 

zmieszanych  oraz  min.  2  pojazdami  przystosowane  do  odbierania  selektywnie  (metali  i 

tworzyw  sztucznych)  zebranych  odpadów  komunalnych  winny  jeździć  tylko  na  terenie  gm. 

Kobierzyce. ” 

Zamawiający  wymagał  aby  wykonawca  wykazał,  iż  dysponuje  szczegółowo 

wskazanymi  w  s.i.w.z. 

pojazdami  oraz  określił  (jak  powyżej  wskazano)  minimalną  ilość 

pojazdów,  która  będzie  mogła  być  wykorzystywana  jedynie  na  terenie  gminy  Kobierzyce. 

Jednakże zamawiający nie zastrzegał (i nie miał prawa zastrzec), iż pojazdy te nie mogą być 

wykorzystywane  do  innych  celów  w  okresie  w  trakcie  toczącego  się  postępowania. 

Zastrzeżenie to w sposób oczywisty aktualizuje się dopiero w trakcie realizacji zamówienia. 

Trudno  wymagać  aby  wszyscy  wykonawcy,  którzy  świadczą  usługę  od  dnia  ogłoszenia 

przetargu (a przynajmniej od dnia złożenia oferty) do dnia jego rozstrzygnięcia posiadali cztery 

pojazdy,  które  de  facto  stoją  bezużyteczne  w  celu  ewentualnego  świadczenia  usługi  w 

wypadku wygrania przetargu i uzyskania zlecenia. 

W  celu  weryfikacji  tego  obowiązku  w  trakcie  wykonywania  usługi  zamawiający 

zastrzegł,  iż  pojazd  winien  być  wyposażony  w  system  monitoringu  bazujący  na  systemie 

pozycjonowania  satelitarnego,  umożliwiający  trwałe  zapisywanie,  przechowywanie  i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących 

dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych oraz system 

RFID. 

Zamawiający  podniósł,  że  błędna  interpretacja  wskazana  przez  odwołującego 

prowadziłaby de facto do wzmocnienia właśnie jego pozycji jako podmiotu świadczącego na 

trenie gminy Kobierzyce usługę w trakcie trwania postępowania przetargowego. Działanie to 

mogłoby stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  obowiązków  zawodowych 

zamawiający  stwierdził,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  skorzystał  z  możliwości 

zastosowania  fakultatywnych  przesłanek  wykluczenia  wykonawców  z  postępowania. 

Powodem  takiej  decyzji  znaczenie  zlecanej  usługi  dla  ochrony  środowiska  naturalnego. 


Zamawiający  zastrzegł  między  innymi,  iż  dokona  wykluczenia  wykonawcy,  który  w  sposób 

zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w 

szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie (art. 24 ust 5 pkt 2). 

Zamawiający wskazał, że w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2, dane 

zdarz

enie  może  stanowić  podstawę  wykluczenia  jeżeli  nie  upłynęły  3  lata  od  dnia  jego 

zaistnienia.  

Zamawiający  zauważył,  że  wszystkie  wskazane  wyroki  (Il  OSK  2368/14,  Il  OSK 

2950/14,  I

l  OSK  2009/14)  zostały  wydane  w  2014  roku tak  więc  z  całą  pewnością dotyczą 

z

darzeń,  od  których  upłynął  trzy  letni  termin.  Z  wyjaśnień  wykonawcy  wynika,  iż  zdarzenia 

będące zdaniem odwołującego podstawą do wykluczenia miały miejsce 2013 roku, co zresztą 

potwierdza  sam  o

dwołujący  wskazując  na  daty  wydania  decyzji  (odpowiednio  decyzja 

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z 13 września 2013 roku, decyzja Wójta Gminy 

Krośnice z października 2013 roku, decyzja Prezydenta Wrocławia z czerwca 2013 roku). 

Odwołujący wskazał również, iż podstawą wykluczenia WPO ALBA S.A. winien być też 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt. II OSK 718/15 z dnia 6 maja 2016 

roku. 

Zdaniem  zamawiającego,  z  analizy  orzeczenia  wynika  iż  decyzją  w  styczniu  2014r. 

(czyli ponownie zdarzenie od którego upłynął 3 letni okres, w którym może ono być podstawą 

wykluczenia) Burmistrz Kłodawy wymierzył karę pieniężną w wysokości 37600 zł (100 złotych 

za każdy dzień opóźnienia w złożeniu sprawozdania. 

D

ecyzja  Burmistrza  Kłodawy  nakładająca  karę  została  uchylona  wyrokiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015 roku sygn. akt 

IV SA/Po 531/14. 

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 6 maja 2016 roku uznał, że 

skarga  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Pozbawiony  zatem  jest  podstaw  jest  zarzut 

o

dwołującego, iż na tej podstawie wykonawca WPO ALBA S.A. winien zostać wykluczony z 

postępowania. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego 

zamawiający  stwierdził,  że  wykonawca  WPO  ALBA  S.A.  nie  wprowadził  w  błąd 

z

amawiającego na jakimkolwiek etapie prowadzonego postępowania. 

Zamawiający  wskazał,  że  dla  oceny  rażąco  niskiej  ceny  nie  jest  niezbędnym 

analizowanie każdej składowej ceny za element usługi. Zatem uznać należy, iż WPO ALBA 

S.A.  nie  była  zobowiązana  do  wykazania  kosztów  każdego,  nawet  mało  znaczącego  w 

st

osunku do pozostałej części kosztów usługi, elementu zlecanej usługi. Przykładowo trudno 


uznać, iż brak wskazania kosztów prowadzenia prelekcji w szkołach może świadczyć o chęci 

wprowadzenia z

amawiającego w błąd czy też ma wpływ dla oceny rażąco niskiej ceny całości 

usługi. Zdaniem zamawiającego kluczowe aspekty wpływające na cenę oferty zostały przez 

WPO ALBA S.A. wyjaśnione należycie i spójnie w sposób niebudzący wątpliwości. 

Złożone  przez  wykonawcę  WPO  ALBA  S.A.  referencje  nie  budziły  na  etapie 

dokonywan

ia oceny oferty żadnych wątpliwości zamawiającego. 

Zamawiający  wskazał,  że  w  s.i.w.z.  żądał  wykazania  „że  w  ostatnich  trzech  latach 

przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym 

okresie  zrealizował  lub  realizuje  usługę  polegającą  na  wykonaniu  lub  wykonywaniu 

nieprzerwanie  przez  okres  12  miesięcy  usług  polegających  na  odbieraniu  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach którego lub których odebrał odpady o 

łącznej masie co najmniej 4.000 Mg rocznie” Zdaniem zamawiającego przedłożone dowody 

na wykonanie ww. 

usług są prawidłowe i nie budzą wątpliwości. 

Zamawiający  podkreślił,  że  referencje  złożone  przez  WPO  ALBA  S.A.  wskazują 

„Poświadczamy,  niniejszym  iż  usługi  określone  ww.  umową  zrealizowano  zgodnie  z 

ustalonymi warunkami umownymi. Przez realizację powierzonych zadań zgodnie z zapisami 

umowy spółka rozumie wykonanie wszystkich postanowień umowy, w tym również osiągnięcie 

we wskazanym okresie: 

• 

poziomów  recyklingu,  przygotowania  ponownego  użycia  i  do  odzysku  innymi 

metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r.  

• 

poziomów 

ograniczenia 

masy 

odpadów  komunalnych 

ulegających 

biodegradacji,  przekazywanych  do  składowania  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012r. 

Wskazanie,  iż  wykonawca  wykonywał  usługę  w  sposób  zgodny  z  ustalonymi 

warunkami umownymi, zdaniem z

amawiającego, oznacza jasno, iż umowa wykonywana była 

należycie. Brak użycia konkretnego zwrotu (jak to wskazuje odwołujący „należyte wykonanie”) 

nie  może  świadczyć  o  niewłaściwym  wykonywaniu  usługi  czy  też  braku  wykazania 

doświadczenia w tym zakresie 

Zamawiający  stwierdził,  że  odwołujący  nawet  nie  wskazuje  na  czym  jego  zdaniem 

polega  węższe  wykonywanie  usługi  wskazanej  w  referencjach  w  stosunku  do  tego,  czego 

wymagał zamawiający. Nie wskazał również, na czym miałoby polegać rzekome nienależyte 

wykonanie usługi przez wykonawcę. W referencjach przedłożonych przez wykonawcę WPO 

ALBA  S.A.  następuje  powołanie  się  na  wykonywanie  czterech  umów,  których  zakres  jest 


tożsamy  z  wymaganiami  stawianymi,  co  do  doświadczenia  przez  zamawiającego.  Zakres 

wskazanych  umówi  jest  zbieżny  z  przedmiotem  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu. 

Zarzut o

dwołującego jest zatem pozbawiony podstaw. 

W ocenie zamawiającego nie zaszły żadne przesłanki które uzasadniłby wykluczenie 

przedsiębiorcy WPO ALBA S.A. na podstawie ust. 1 pkt 16 i 17 art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Zadaniem Zamawiającego bezpodstawny jest też twierdzenie odwołującego, iż winien 

on dokonać odrzucenia oferty WPO ALBA S.A. jako stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. 

Odwołujący  wskazał,  iż  złożenie  oferty  przez  WPO  ALBA  S.A.  stanowi  czyn  nie 

uczciwej konkurencji stypizowany w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie, z którym za czyn taki może być uznane utrudnianie innym 

przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez: 

sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia 

a

lbo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców; 

nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo 

niedokonywania  zakupu  towarów  lub  usług  od  innych  przedsiębiorców;  3)  rzeczowo 

nieuzasadnione, 

zróżnicowane traktowanie niektórych klientów; 

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży; 5) 

działanie  mające  na  celu  wymuszenie  na  klientach  wyboru  jako  kontrahenta  określonego 

przedsiębiorcy  lub  stwarzanie  warunków  umożliwiających  podmiotom  trzecim  wymuszanie 

zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy. 

W ocenie zamawiającego, żadne z powyższych zachowań nie odpowiada działaniom 

wykonawcy, które związane są ze złożeniem oferty. Sama konstrukcja przepisu wskazuje, iż 

złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie może stanowić tak stypizowanego czynu - 

sprzedaż  poniżej kosztów,  nakłanianie do  domowy  sprzedaży  czy  niedokonywania  zakupu, 

różne  traktowanie  klientów,  pobieranie  opłat  innych  niż  marża,  wymuszanie  wyboru 

kontrahenta 

czynności  tych  nie  można  dopuścić  się  poprzez  złożenie  oferty  w  niniejszym 

postępowaniu przetargowym. 

Trudno nawet hipotetycznie uznać, iż uzyskanie niższej ceny za odbiór odpadu, czego 

o

dwołujący  nie  wykazał,  wyczerpuje  znamiona  wyżej  wskazanego  czynu  nieuczciwej 

konkurencji.  Twierdzenia  o

dwołującego  nie  zostały  poparte  żadnym  dowodem. Wręcz  sam 

o

dwołujący wskazuje, iż wskazana cena jest „najprawdopodobniej ceną uzyskaną na instalacji 

RIPOK  Eneris  Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  sp.  z  o.o. 

”  Domniemanie  to  rzekomo  ma 


świadczyć,  iż  doszło  do  niedozwolonego  porozumienia  oraz  wykorzystania  pozycji 

dominującej. 

Zamawiający stwierdził, że w zakresie zarzutu wykorzystywania dominującej pozycji na 

rynku pierwszej kolejności należy wskazać, iż wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku 

i tym samym naruszanie zasad uczciwej konkurencji, jeśli w ogóle można w tym przypadku 

doszukiwać  się  takich  działań,  to  może  być  przypisywane  jedynie  spółce  prowadzącej 

instalację  RIPOK,  a  nie  wykonawcy  WPO  ALBA  S.A.  jako  dostawcy  na  RIPOK  odpadów. 

Jednakże jak słusznie zauważył odwołujący wobec obowiązku zagospodarowania odpadów w 

ramach regionu po

dmiot prowadzący Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów ma de 

facto 

ustawowy monopol. Nie można nawet w tym kontekście mówić o bezprawnym działaniu. 

Zamawiający  podniósł,  że  odwołujący  ponadto  wskazał  na  rzekome  niedozwolone 

porozumienie przedsiębiorców, które ma stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Jednakże na 

tę okoliczność nie zostały przedstawione żadne dowody czy chociażby uzasadnienia tej tezy. 

O  nieuczciwej  konkurencji,  zdaniem  o

dwołującego,  świadczy  sam  koszt  zagospodarowania 

odpadów zmieszanych wskazana przez WPO ALBA S.A. oraz fakt, iż ponoć ten wykonawca 

współpracuje wyłącznie z instalacją RIPOK Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji sp. z o.o. 

Zbyt  daleko  idące  wydają  się  wnioski,  iż  fakt  stałej  współpracy  podmiotów  w  danej  branży 

należy domniemywać istnienie niedozwolonego porozumienia przedsiębiorców. 

Zdaniem  z

amawiającego  powyższe  zarzuty  są  bezpodstawne  i  gołosłowne. 

Odwołujący nie wskazał na jakie „publikacje analiz rynku stanu gospodarki odpadami gmin” 

powołuje się. Nie załączył ich też do odwołania. Powołując się na ugruntowane orzecznictwo 

Prezesa UOKiK w zakresie stosowania cen również nie przytoczył i nie wskazał żadnego z 

orzeczeń. 

Odnosząc się do zarzutu zaniechania ujawnienia wykazu instalacji zagospodarowania 

odpadów  będących  przedmiotem  zamówienia,  złożonych  przez  wykonawcę  w  toku 

postępowania przetargowego, a także utajnienia informacji w pismach zamawiającego i innych 

opracowaniach dokonanych na potrzeby przetargu, pomimo iż żadne z tych treści nie stanowią 

tajemnicy  przedsiębiorstwa,  zamawiający  zaprzeczył,  aby  w  tym  zakresie  doszło  do 

jakichkolwiek nieprawidłowości. 

Zamawiający nie kwestionuje, iż zasada jawności postępowania wyrażona w art. 8 ust. 

1 ustawy p.z.p. jest jedną z fundamentalnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, niemniej jednak sama ustawa p.z.p. w art. 8 ust. 3 obliguje zamawiającego do 

zaniechania  ujawnian

ia  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 


mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Z takiego uprawnienia do zastrzeżenia określonej grupy informacji, w tym 

kwestionowanych 

przez 

o

dwołującego  informacji  dotyczących  wykazu  instalacji 

zagospodaro

wania  odpadów,  w  zakreślonym  terminie  skorzystało  Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. 

Zamawiający  stwierdził,  że  pismem  z  dnia  26  listopada  2018  r.  wystąpił  do 

Wrocławskiego  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  żądaniem  wyjaśnień  treści 

złożonej  przez  spółkę  oferty  w  zakresie  informacji  wskazanych  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa.  Zamawiający  wyraźnie  przy  tym  zastrzegł,  iż  wnosi  o  wykazanie,  jaką 

wartość gospodarczą, handlową oraz organizacyjną dla przedsiębiorstwa mają te informacje, 

c

o pozwoliłoby uznać za zasadne utajnienie tych informacji. 

W  zakreślonym  przez  Zamawiającego  terminie  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania  ALBA  S.A.  w  kilku  stronnicowym  piśmie  odniosło  się  do  wątpliwości 

z

amawiającego, wykazując, w sposób przekonujący (zdaniem zamawiającego), potencjalną 

wartość  gospodarczą  zbioru  zastrzeżonych  przez  Spółkę  informacji.  Zamawiający,  dokonał 

wnikliwej  analizy  udzielonych  przez  Spółkę  wyjaśnień.  Wziął  przy  tym  pod  uwagę 

obowiązującą  od  4  września  2018  r.  znowelizowaną  ustawę  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  419  j.t.  ze  zm.),  dalej  która 

wprowadziła m.in. istotne zmiany w zakresie rozumienia pojęcia „tajemnicy przedsiębiorstwa”. 

W myśl bowiem art. 11 ust. 2 u.z.n.k. przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu 

utrzymania ich w po

ufności. Wskazane w ustawie „szczególne zestawienie i zbiór elementów” 

są w kontekście podniesionych przez Odwołującego szczególnie istotne. 

W  odpowiedzi  na  pismo  zam

awiającego  wykonawca  wyraźnie  wyjaśnił,  że  o  ile 

poszczególne  elementy  całego  katalogu  informacji  przedstawionych  przez  Wykonawcę  są 

powszechnie dostępne, to jednak ułożenie tego w pewne zestawienie jest znane wyłącznie 

Spółce,  a  zestaw  ten  został  zorganizowany  w  sposób  funkcjonalny,  który  pozwala  na 

czerpanie z tego tytułu odpowiednich korzyści. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

ALBA S.A. podkreśliło przy tym, iż wykaz ten, również przez Spółkę opracowany, jest przez 

nią  wykorzystywany  przy  prowadzeniu  działalności  gospodarczej.  Opracowany  zestaw 

informacji  nie  jest  powszechnie  znany

,  a  dostęp  do  takiego  zestawienia  mają  jedynie 


upoważnione osoby. Takie zestawienie, zgodnie z twierdzeniami ma charakter poufny wobec 

kontrahentów  Spółki.  Zamawiający  uznał  za  przekonujące  twierdzenia,  iż  wskazane 

zestawienie  ma  dla  Wykonawcy  wartość  organizacyjną,  dzięki  czemu  Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  może  optymalnie  zagospodarowywać  odpady 

poprzez  wybór  najlepszych  dostępnych  na  rynku  instalacji,  a  powstanie  zestawienia  jest 

efektem zdobywanego latami przez Spółkę doświadczenia. Zamawiającemu trudno było przy 

tym  zakwestionować,  iż  przedmiotowy  zbiór  informacji  nie  może  optymalizować  pracy 

Wykonawcy, a w konsekwencji przekładać się nawet na wyniki finansowe Spółki, co podnosił 

Wykonawca.  Patrząc  na  stopień  szczegółowości  przedłożonego  przez  Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  zestawienia,  zamawiający  doszedł  do 

przekonania,  że  zbiór  tych  informacji  może  realnie  oddziaływać  na  organizację  pracy 

w

ykonawcy, pozwalać na przyspieszenie pewnych działań lub kontaktów, a fakt, że podobne 

zestawienie  mogłoby  być  wykorzystywane  przez  konkurentów,  w  ocenie  Zamawiającego, 

uzasadniało  zastrzeżenie  takiego  szczególnego  zbioru  informacji  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

Zamawiający  stwierdził,  że  odwołujący  zdaje  się  przy  tym  nie  zauważać,  że 

z

amawiający  nie  w  każdym  przypadku  zastrzeżenia  przez  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania  ALBA  S.A.  określonych  informacji  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  podzielał 

jego stanowisko. W piśmie datowanym na 10 grudnia 2018 r., tym samym zresztą piśmie, w 

którym  w  pkt  1  Zamawiający  uznał  wyjaśnienia  wykonawcy  dotyczące  wykazu  instalacji  za 

przekonujące,  w  pkt  2  wskazał,  iż  dokonuje  odtajnienia  tej  części  oferty,  gdzie  wykonawca 

zastrzegł  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  informacje  dotyczące  wykazu  osób  i  informacji  z 

Krajowego  Re

jestru  Karnego,  które  w  ocenie  zamawiającego,  popartej  orzecznictwem,  nie 

pozwalały  na  przyjęcie,  iż  informacje te  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

przepisów u.z.n.k. 

Zamawiający stwierdził, że po szczegółowej analizie wyjaśnień odwołującego doszedł 

do  przekonania,  że  nie  ma  podstaw  do  ich  kwestionowania,  uznając je  za  przekonujące,  a 

zatem nie mo

że być mowy o naruszeniu przez zamawiającego przepisu art. 8 ust. 1 i 2 ustawy 

P.z.p.  ani  przepisu  art.  7  ustawy  P.z.p.  Konsekwentnie  z

amawiający  nie  mógł  naruszyć 

przepisu art. 96 ust. 3 ustawy P

.z.p. oraz 54 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 

r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., 

poz.  1128  j.t.  ze  zm.),  skoro  przepis  art.  8  ust.  3  ustawy  P.z.p.  obliguje  z

amawiającego do 

zaniechania ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Odwołanie jest 

zatem również w tej części niezasadne, a wnioskowane przez odwołującego dokumenty nie 

powi

nny być ujawnione. 


Zamawiający  wskazał.  iż  odwołujący  nie  wykazał,  iż  posiada  interes  prawny  we 

wniesieniu odwołania i tym samym odwołanie winno zostać oddalone. 

Zamawiający stwierdził, iż zgodnie z orzecznictwem KIO i stanowiskiem Prezesa UZP 

interes  przy

sługuje  takiemu  wykonawcy,  który  jest  w  stanie  wykazać,  że  w  przypadku 

prawidłowego działania zamawiającego uzyska zamówienie. Wskazał, iż odwołujący wykazać 

to może poprzez uzasadnienie wyeliminowania z postępowania ofert wszystkich wykonawców, 

którzy  zostali  sklasyfikowani  wyżej  niż  odwołujący.  Odwołujący  w  odwołaniu  jedynie 

lakoniczne wskazuje, iż oferta wykonawcy FBESerwis sp. z. o.o. posiada również rażąco niską 

cenę.  Odwołujący  jedynie  wskazuje,  iż  „bogatego  doświadczenia  Odwołującego  w 

uczestnictwie 

w  postępowaniach  przetargowych  na  zamówienia  publiczne”  wynika,  iż 

niespełnienie warunków udziału w postępowaniu jest częstym warunkiem wykluczenia. Na tej 

podstawie o

dwołujący opiera swój interes i legitymację do wniesienia odwołania. Tym samym, 

zdaniem z

amawiającego, w żaden sposób nie można uznać, iż odwołujący mógł skutecznie 

złożyć odwołanie i winno zostać ono oddalone. 

Wykonawca 

FB  Serwis  Wrocław  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Bielanach  Wrocławskich,  zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

odwołującego, poparł stanowisko odwołującego i wniósł o uwzględnienie odwołania. 

Wykonawcy 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  Spółka  Akcyjna  we 

Wrocławiu,  zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego,  w  piśmie  procesowym  z  dnia  7  stycznia  2019  roku  wniósł  o  oddalenie 

odwołania w całości. 

W zakresie zarzutu naruszenia przepisu art. 90 ust. 3 ustawy P.z.p. przez zaniechanie 

obowiązku odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 

dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia, przystępujący ALBA stwierdził, że pismem z dnia 26 listopada 2018 

r. zamawiaj

ący, na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy P.z.p.., wezwał go do złożenia wyjaśnień 

dotyczących wyliczenia ceny. W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 3 grudnia 2018 r., 

przystępujący ALBA  złożył stosowne  wyjaśnienia przedstawiając czynniki i uwarunkowania, 

które  wpływają  na  poziom  zaoferowanej  ceny,  do  którego  załączył  szczegółową  kalkulację 

oraz dowody potwierdzające, że zaproponowana cena w świetle indywidualnych możliwości 

wykonawcy, je

go potencjału, doświadczenia, metod organizacyjnych i kontaktów handlowych 

nie  jest  rażąco  niska.  Wyjaśnienia  te  szczegółowo  odnosiły  się  do  kwestii  oszczędności 

metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy,  kosztów  pracy,  a  także 


pozostałych aspektów cenotwórczych, takich jak koszty wynikające z przepisów prawa pracy 

i przepisów o zabezpieczeniu społecznym czy koszty związane z przestrzeganiem przepisów 

prawa 

ochrony  środowiska.  Wykonawca  wskazał,  że  nie  korzysta  z  pomocy  publicznej. 

Oświadczył także, że w toku realizacji przedmiotowego zamówienia nie zamierza korzystać z 

usług podwykonawców. 

Przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  posiada  wyjątkowo  sprzyjające  warunki 

wykonywania  zamówienia,  gdyż  dysponuje  własną  bazą  magazynowo-transportową,  na 

terenie której znajduje się instalacja przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, w której 

mogą  być  przetwarzane  niektóre  odpady  z  Gminy  Kobierzyce.  Dzięki  sortowni WPO  ALBA 

S.A.  z  powodzeniem  odzyskuje  surowce  wtórne  z  odpadów  odbieranych  z  terenu 

województwa dolnośląskiego. Baza WPO ALBA S.A., zlokalizowana przy ul. Szczecińskiej 5 

we  Wrocławiu  w  pobliżu  Autostradowej  Obwodnicy  Wrocławia,  znajduje  się  w  odległości 

zaledwie 15 km od granicy gminy Kobierzyce.  Z kolei najdalej oddalone od bazy miejsce w 

Gminie Kobierzyce znajduje się w odległości nie większej niż 40 km od bazy magazynowo-

transportowej  Spółki.  Taka  odległość  w  istotny  sposób  redukuje  koszty  realizacji 

przedmio

towego  zamówienia.  Przystępujący  jako  dowody  przedstawił  mapkę  Gminy 

Kobierzyce,  mapkę  ul.  Szczecińska  -  Bielany  Wrocławskie  oraz  mapka  ul.  Szczecińska  – 

Rochowice. 

Przystępujący  dodał,  że  posiada  specjalne  rabaty  na  zakup  paliwa,  co  również 

przyczynia się do obniżenia kosztów realizacji usług. Ponadto zamierza uzyskać przychód ze 

sprzedaży  surowców  wtórnych  i  w  związku  z  tym  uniknąć  kosztów  zagospodarowania  i 

utylizacji odpadów, które mogą zostać poddane recyclingowi. Ponadto wdrożył Zintegrowany 

System  Za

rządzania  Jakością  wg  normy  EN  ISO  9001:2015  oraz  Środowiskowego  wg 

wymagań  międzynarodowej  normy  EN  ISO  14001:2015,  a  także  standard  EMAS  zgodny  z 

wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 

25 listopada 2009r. w sp

rawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i 

audytu  we Wspólnocie.  Standaryzacja  procesów  w  ramach  całego  przedsiębiorstwa  Spółki 

oraz  stosowanie  nowoczesnych  technologii  pozwala  na  znaczne  obniżenie  kosztów 

świadczonych przez WPO ALBA S.A. usług. 

Przystępujący ALBA wskazał, że w postępowaniu zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia kwotę nie wyższą niż 12.000.000 zł, co w przeliczeniu na cenę 

ryczałtową brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi wynosi nie więcej niż 500.000 zł. W terminie 

składania  ofert  zostały  złożone  cztery  oferty.  Poszczególni  wykonawcy  zaoferowali  cenę 

ryczałtową brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi w następujących wysokościach: 

ALTVATER PIŁA sp. z o.o.  702.000,00 zł 


WPO ALBA S.A. 

,00 zł 

P.H.U. KOMUNALNIK sp. z o.o. 

629.640,00 zł 

FB SERWIS Wrocław sp. z o.o. 

583.412,89 zł 

Przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  tylko  jego  oferta  mieści  się  w  budżecie 

przewidzianym  przez  zamawiającego.  W  jego  oceni  świadczyć  to  może  o  tym,  że  to  nie 

przystępujący  ALBA  zaoferował  rażąco  niską  cenę,  ale  to  oferty  pozostałych  wykonawców 

zawierają zawyżoną cenę. Podniósł, że jego cena w postępowaniu jest jedynie nieznacznie 

niższa  od  ceny,  za  jaką  odwołujący  do  dnia  31  grudnia  2018  r.  wykonywał  na  rzecz 

z

amawiającego  usługę  polegającą  na  odbieraniu  i  zagospodarowywaniu  odpadów 

komunalnych. P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. świadczył bowiem te usługi za cenę ryczałtową 

brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi  w  wysokości  384.900,00  zł  (przy  ilości  zakładanych 

zmie

szanych  odpadów  komunalnych  w  OPZ  postępowania  2015/  S  112-203245  - 

6.441Mg/rok,  podczas  gdy  w  OPZ  przedmiotowego  postępowania  ilość  zakładanych 

zmieszanych odpadów komunalnych w OPZ jest niemal o połowę niższa i wynosi 3.266 Mg/ 

rok). 

Przystępujący podniósł, że odwołujący w postępowaniu przetargowym prowadzonym 

przez  gminę  Kobierzyce  zawiera  cenę  dwukrotnie  wyższą  niż  oferty  składane  przez 

o

dwołującego  w  tym  samym  czasie  w  innych  postępowaniach  dotyczących  świadczenia 

analogicznych  usług.  W  podobnych  przetargach  na  usługi  odbioru  i  zagospodarowania 

odpadów,  w  których  startował  Odwołujący  np.  w  gminie  Oborniki  Śląskie,  Strzegom,  Kąty 

Wrocławskie Odwołujący oferował istotnie niższe ceny. W postępowaniu prowadzonym przez 

Gminę Kobierzyce została zaoferowana prawie dwukrotnie wyższa stawka za odbiór 1 tony 

odpadów niż w przypadku pozostałych gmin. Biorąc pod uwagę fakt, że do końca roku 2018 

P.H.U.  KOMUNALNIK  Sp.  z  o.o.  świadczyła  usługi  odbioru  odpadów  na  rzecz  gminy 

Kobierzyce, miała na jej terenie rozstawione pojemniki, zorganizowaną logistykę, to jej oferta 

powinna być skalkulowana na niższym poziomie, niż w przypadku pozostałych gmin. Mimo 

tego  cena  zaoferowana  rzez  Odwołującego  dla  gmin  Strzegom,  Oborniki  Śląskie  czy  Kąty 

Wrocławskie była dwukrotnie niższa. 

Przystępujący  ALBA  podniósł,  że  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy,  biorąc  pod 

uwagę przystąpienie FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. do postępowania odwoławczego po stronie 

o

dwołującego, w którym FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. przyznaje rację odwołującemu, że samo 

złożyło ofertę z rażąco niską ceną, uzasadniony wydaje się wniosek o wspólnym działaniu tych 

w

ykonawców w celu umożliwienia wyboru droższej oferty. Przystępujący ALBA wskazał, że 

niekonkurencyjne  praktyki  wykonawców  mogą  również  polegać  na  zawyżaniu  cen 

oferowanych  towarów  i  usług.  Z  tego  względu  w  każdym  postępowaniu  zamawiający  bada 


realność  dokonywanych przez  wykonawców  wycen  nie  tylko  pod kątem zaoferowania ceny 

rażąco niskiej, ale również ceny niewspółmiernie wysokiej względem przedmiotu zamówienia.  

Jeśli  chodzi  o  kwestionowaną  cenę  w  zakresie  strumienia  odpadów,  przystępujący 

ALBA wskazał, że wziął pod uwagę dane podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia  określające  liczbę  ludności  zamieszkującej  gminę  Kobierzyce,  ilość  odpadów 

komunalnych odebranych w 2017 r. z terenu Gminy, ilość i rodzaj poszczególnych pojemników 

na odpady komunalne oraz dane dotyczące ilości właścicieli nieruchomości. Bazował więc na 

danych, na których opierali się wszyscy zainteresowani zamówieniem publicznym wykonawcy. 

Zamawiający w umowie w S 17 ust. 5 pkt b przewidział, że ilość odpadów może uleć zmianie, 

przy  czym  zmiana  ta  może  zarówno  polegać  na  wzroście,  jak  i  spadku.  W  świetle 

przywołanego  postanowienia  umownego  jeśli  ta  zmiana  (wzrost  lub  spadek)  będzie 

przekraczała 5%, to w takim przypadku zmieni się również wynagrodzenie wykonawcy (wzrost 

lub spadek). Wahania ilości odpadów nie przekraczające +/- 5% są ryzykiem (kosztem) lub 

szansą (zyskiem) wykonawcy - na tym polega ryzyko działalności gospodarczej, skalkulowane 

w tym pr

zypadku w pozycji 5% zysk. Ani zamawiający, ani żaden z wykonawców nie może 

mieć pewności, że w przyszłości z całą stanowczością nastąpi zwiększenie ilości odpadów. 

Wskazać  należy,  że  równie  prawdopodobne  co  wzrost  jest  także  zmniejszanie  się  ilości 

odpadów  produkowanych  na  terenie  Gminy  w  kolejnych  latach,  zwłaszcza  wobec  stale 

wzrastającej  świadomości  mieszkańców  dotyczącej  konieczności  ograniczenia  ilości 

produkowanych  śmieci,  potrzeby  wykazywania  troski  o  środowisko  naturalne  i 

up

owszechniających  się  ruchów  proekologicznych  oraz  zero  waste  w  społeczeństwie. 

Tendencja spadkowa jeżeli chodzi o ilość odpadów zmieszanych na terenie Gminy daje się z 

resztą obserwować w ostatnich latach. Odwołujący jest dotychczasowym wykonawcą tej usługi 

na terenie gminy Kobierzyce i w trakcie jego realizacji umowy odpady zmieszane praktycznie 

od pierwszego dnia obsługi zmniejszyły się o około 50% w stosunku do danych podanych w 

s.i.w.z.,  tak  samo  jak  w  tej  s.i.w.z.,  na  podstawie  realizacji  poprzedniego  wykonawcy. 

Twierdzenie o

dwołującego, jakoby  „niedopuszczalne” było to, że wykonawca nie bierze pod 

uwagę  wzrostu  strumienia  odpadów  jest  tym  bardziej  zastanawiające,  zwłaszcza,  że  sam 

z

amawiający przewiduje, że ilość odpadów może wzrosnąć lub zmniejszyć się. 

Odnosząc się do  zarzutu dotyczącego ilości  pojazdów  koniecznych do  prowadzenia 

usługi,  przystępujący  ALBA  wskazał,  że  wymagania  zamawiającego  co  do  ilości  pojazdów 

określały jakim potencjałem musi dysponować wykonawca, aby świadczyć usługi na terenie 

G

miny. Liczba wymaganych w ogólności pojazdów nie jest jednakże równa liczbie pojazdów, 

które codziennie muszą świadczyć usługi na terenie Gminy. Zamawiający określił bowiem w 

s.i.w.z.

, że zaledwie 4 pojazdy powinny realizować zamówienie wyłączenie na terenie gminy 

Kobierzyce,  tj.  co  najmniej  2  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  odpadów  komunalnych 


zmieszanych oraz co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie (metali i 

tworzyw sztucznych). 

Przystępujący ALBA wskazał, że posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze gmin 

w  zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych,  w  szczególności  gmin 

położonych w aglomeracji wrocławskiej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tym zakresie, 

posiadając wiedzę co do struktury zabudowy, jak i częstotliwości odbioru odpadów w gminach 

sąsiadujących z gminą Kobierzyce, dobrze zaplanowanej logistyce, Spółka jest bardzo dobrze 

przygotowana  do  poprawnego  oszacowania  kosztów  odbioru  odpadów  z  terenu  Gminy. 

Parametry  mające  istotny  wpływ  na  wyliczenie  ceny  w  gminach,  w  których  przystępujący 

realizuje analogiczne usługi są zbliżone do tych właściwych gminie Kobierzyce. Tym samym 

bezpodstawne  są  zarzuty  odwołującego  dotyczące  zaniżenia  przez  wykonawcę  kosztów 

związanych z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia. Podkreślił, że jedynie co do 

czterech spośród wszystkich pojazdów, jakimi dysponuje wykonawca, zamawiający zastrzegł, 

że  nie  mogą  być  one  wykorzystywane  poza  terenem  Gminy  Kobierzyce.  Tym  samym  w 

pozostałym  zakresie  wykonawca  posiada  swobodę  co  do  sposobu  wykorzystania 

samochodów  przeznaczonych  do  zbierania  i  wywozu  odpadów,  co  pozwala  mu  na 

dostosowanie organizacji pracy do bieżących potrzeb w sposób zapewniający minimalizację 

kosztów. 

Przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  odwołujący  pozostaje  w  błędzie  twierdząc,  że 

częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych jest tożsama z częstotliwością odbioru odpadów 

z metali i tworzyw sztucznych. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/ 113/15 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czyst

ości i porządku na terenie 

gminy  Kobierzyce,  która  stanowi  Załącznik  nr  2  do  s.i.w.z.,  częstotliwość  odbioru  odpadów 

zmieszanych z posesji jednorodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość zabudowy 

gminy Kobierzyce to nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, a częstotliwość odbioru frakcji metali 

i tworzyw sztucznych wynosi nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 

W  ocenie  przystępującego  ALBA,  słusznie  podnosi  odwołujący,  że  frakcja  metali  i 

tworzyw  sztucznych  jest  frakcją  lekką,  wywodzi  jednak  z  tego  faktu  niepoprawne  wnioski. 

Odbiór tego typu odpadów nie musi wiązać się z częstszym opróżnianiem pojazdu w miejscu 

zagospodarowania, bowiem dzięki temu, że są one odbierane pojazdem bezpylnym możliwe 

jest  zmniejszenie  objętości  odpadów  dzięki  mechanizmowi  zgniotu  znajdującego  się  w 

śmieciarce. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  ilości  pojemników/worków  koniecznych  do 

podstawienia, przystępujący ALBA stwierdził, że kalkulując ilość pojemników niezbędnych do 

podstawienia 

kierował się danymi udostępnionymi przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu 


Zamówienia  i  swoim  własnym  wieloletnim  doświadczeniem.  Wskazał,  że  okoliczność,  iż 

właściciele nieruchomości mają wybór, czy odpady będą wrzucane do pojemników czy worków 

nie ma znaczenia w przypadku niniejszego zamówienia, ponieważ zgodnie z odpowiedziami 

z

amawiającego  Grupa  8  odpowiedź  2  -  do  zbiórki  odpadów  ulegających  biodegradacji  dla 

zabudowy jednorodzinnej z

amawiający przeznaczył worki biodegradowalne. 

Przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  kalkulując  ilość  pojemników  niezbędnych  do 

podstawienia oraz ilość worków niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom Gminy kierował 

s

ię  danymi  udostępnionymi  przez  zamawiającego  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia. 

Podkreślił,  że  jeżeli  w  toku  realizacji  zamówienia  nastąpi  wzrost  ilości  pojemników 

spowodowany powstan

iem nowych nieruchomości, firmy itp., spółka skalkulowała ten koszt w 

5% ryzyku wzrostu ilości odpadów. Z kolei, w sytuacji gdy wzrost ilości odpadów przekroczy 

próg  5%,  zgodnie  postanowieniami  umowy  odpowiednio  wzrośnie  wynagrodzenie  dla 

wyk

onawcy, co pokryje ewentualne powstałe w ten sposób koszty związane z koniecznością 

dostarczenia dodatkowych pojemników i worków. 

Przystępujący ALBA wskazał, że koszty wymiany pojemników zostały uwzględnione w 

kosztach  ogólnozakładowych.  W  usługę  nie  zostały  wkalkulowane  koszty  zebrania 

pojemników  po  zakończeniu  kontraktu,  gdyż  przystępujący  ALBA  po  pierwsze  zakłada 

współpracę  z  gminą  Kobierzyce  w  ramach  kolejnych  umów;  po  drugie  w  przypadku 

negatywnego  rozstrzygnięcia  kolejnego  postępowania  (tj.  umowy  od  stycznia  2021  roku) 

możliwe są różne scenariusze postępowania z pojemnikami - dzierżawa lub sprzedaż innemu 

w

ykonawcy.  Taka  praktyka  jest  często  stosowana  na  branży  odpadowej  i  pozwala 

zminimalizować poniesione przez wykonawcę koszty realizacji usługi. 

W oc

enie przystępującego ALBA, nie polega na prawdzie twierdzenie odwołującego 

jakoby 

nie  przewidział  w  kalkulacji  kosztów  związanych  z  wyposażeniem  pojemników  w 

transpondery RFiD, 

a także kosztów samych transponderów. Wykonawca ma doświadczenie 

w obsłudze pojemników w systemie RFiD - obsługuje w taki sposób gminy: Wrocław, Wisznia 

Mała,  Miękinia,  Kąty  Wrocławskie.  Z  wiedzy  posiadanej  przez  przystępującego  ALBA,  to 

o

dwołujący  nie  obsługuje  żadnej  gminy  w  tym  systemie  i  dlatego  też  nie  posiada  wiedzy  o 

kosztach  zakupu 

transponderów  RFiD,  które  są  dużo  niższe.  Obsługując  dziesiątki  tysięcy 

pojemników w tym systemie przystępujący ALBA posiada bardzo atrakcyjne ceny na zakup 

chipów. 

Dodatkowo  przystępujący  wskazał,  że  po  tym,  gdy  w  2016  roku  Spółka  Alba  Dolny 

Śląsk utraciła kontrakt w mieście Wałbrzych, przystępujący ALBA odkupił od niej po bardzo 

atrakcyjnych  cenach  pojemniki  z  chipami.  W  pojemnikach  uszkodzonych  chipy  zostały 

zdemontowane  - 

stąd  też  przystępujący  ALBA  nie musi  w  całości  ponosić  kosztów  zakupu 


chipów,  dysponuje  już  bowiem  chipami,  które  może  wykorzystać.  Transponder  może  być 

bowiem wykorzystywany przez okres dłuższy niż czas trwania umowy. Jeśli chodzi o czynność 

inwentaryzacji w ramach systemu RFiD, 

przystępujący ALBA zwrócił uwagę, iż ta technologia 

jest  aktualnie  standardem  na  terenie  miasta  Wrocławia  i  części  ościennych  gmin  i 

przystępujący ALBA nie musi ponieść żadnych dodatkowych kosztów związanych z zakupem 

oprogramowania, czytników etc. 

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego amortyzacji pojemników, przystępujący ALBA 

wskazał, że cena pojemników została skalkulowana na podstawie cennika ESSE. 

Przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  założona  na  potrzeby  kalkulacji  amortyzacja  w 

okresie  48  miesięcy  nie  może  być  błędnie  identyfikowana  z  amortyzacją  jako  pojęciem 

księgowo-podatkowym.  Przystępujący  ALBA  zakłada,  iż  pojemniki,  w  które  będzie 

wyposażona  gmina  Kobierzyce,  będą  eksploatowane  przez  co  najmniej  48  miesięcy. 

Sprzeczne z zasadami logicznego myślenia jest bowiem uzależnianie amortyzacji pojemników 

od  o

kresu  trwania  zamówienia.  W  takim  bowiem  przypadku  każdorazowo  czas  realizacji 

zamówienia publicznego determinowałby okres amortyzacji określonych rzeczy, które z racji 

swoich  właściwości  mają  określony  cykl  życia.  Jeżeli  by  się  kierować  tokiem  rozumowania 

o

dwołującego,  to  w  przypadku  postępowań  na  okres  3  miesięcy  —  a  również  takie 

postępowania mają miejsce - również na okres 3 miesięcy należałoby dokonywać kalkulacji 

pojemników.  

Przystępujący ALBA wskazał, że kalkulując  średni dzienny przebieg pojazdu Spółka 

kierowała się m.in. doświadczeniem w obsłudze sąsiadującej z gminą Kobierzyce gminy Kąty 

Wrocławskie  -  które  są  zbliżone  pod  względem  powierzchni  (Kobierzyce  149,1  km

,  Kąty 

Wrocławskie  176,7  km

),  lecz  pod  kątem  ilości  generowanych  odpadów  gmina  Kąty 

Wrocławskie jest znacznie większa. Wymóg co do zatrudnienia minimum 5 kierowców oraz 

minimum  8  ładowaczy  stanowi  wymóg  co  do  potencjału  wykonawcy  i  nie  oznacza,  że 

codziennie taka ilość osób ma świadczyć pracę na terenie Gminy. Wieloletnie doświadczenie 

przystępującego ALBA, wiedza co do struktury zabudowy w Gminie, jak i dobrze zaplanowana 

logistyka,  znaczna  swoboda  w

ykonawcy  co  do  sposobu  wykorzystania  samochodów 

przeznaczonych do zbierania i wywozu 

odpadów, pozwala na dostosowanie organizacji pracy 

do bieżących potrzeb w sposób zapewniający oszczędności, 

Przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  przestrzega  wszelkich  rygorów  wynikających  z 

przepisów  prawa  pracy.  W  kalkulacji  uwzględniła  wszelkie  koszty  wynikające  z  przepisów 

prawa pracy oraz koszty zabezpieczenia społecznego pracowników. W kalkulacji uwzględnił 

wynagrodzenie kierowców i ładowaczy na poziomie przewyższającym wysokość minimalnego 

wynagrodzenia  za  pracę,  uwzględniając  w  tym  stopniu  warunki  rynkowe.  Zarzut  zaniżania 


kosztów pracy jest zatem w jego ocenie nieuzasadniony. Dodatkowo w ramach kosztów pracy 

w  kalkulacji  zost

ały  uwzględnione  koszty,  jakie  przystępujący  ALBA  ponosi  w  związku  z 

pozyskaniem, utrzymaniem, przekwalifikowaniem i doskonalenie

m pracowników. Jeśli chodzi 

zaś o koszty wyposażenia pracowników w odzież firmową, przystępujący ALBA stwierdził, że 

klasyfikuje te koszty jako koszty ogólnozakładowe i zostały one wskazane w kalkulacji. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  kosztu  zakupu  paliwa,  przystępujący  ALBA 

wskazał,  że  cena  paliwa  zależy  od  wielu  czynników  makroekonomicznych  na  poziome 

światowym i z pewnością zarówno przystępujący ALBA, jak i sam odwołujący nie są w stanie 

przewidzieć ceny zakupu oleju napędowego w ciągu kolejnych 2 lat. Z pewnością błędem jest 

jednak zakładać, iż ceny tego surowca mogą tylko rosnąć. W roku 2012 cena hurtowa oleju 

napędowego osiągnęła cenę ponad 4,66 zł/ litr netto, aby na początku roku 2016 spaść poniżej 

2,90 zł/ litr netto. Ryzyko takich wahań stanowi część ryzyka przedsiębiorcy i nie może być 

wkalkulowane w ofertę, lecz jest częścią kalkulacji w pozycji „zysk”. Na potwierdzenie tej tezy 

przystępujący  ALBA  zwrócił  uwagę  na  fakt,  iż  w  okresie  1  miesiąca  od  złożenia  oferty, 

tj.22.11.2018 r. do dnia 21.1

2.2018 r. średnia cena hurtowa ON spadła z 4,078 zł do 3,741 

netto/ litr. 

Przystępujący ALBA stwierdził, że do kalkulacji kosztów zakupu paliwa przyjęto średnie 

zużycie paliwa w spółce. Wykonawca nie ma wiedzy, jakie zużycie paliwa posiada odwołujący, 

dla 

przystępującego  ALBA  to  zużycie jest  wysokie. Wykonawca nie zamierza dzielić  się ze 

swoimi  konkurentami  własną  wiedzą  i  wdrożonymi  w  Spółce  strategiami  mającymi  na  celu 

zarówno  minimalizację  ilości  zużytego  paliwa,  jak  i  kosztów  zakupu  tego  paliwa,  gdyż 

in

formacje  te  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  przystępującego  ALBA.  Przystępujący 

oświadczył,  że  w  swej  bieżącej  działalności  podejmuje  szereg  działań  mających  na  celu 

minimalizację  wydatków  ponoszonych  na  zakup  paliwa.  Na  bieżąco  wymieniana  flota 

pojazd

ów, stały monitoring zużycia paliwa takimi narzędziami jak sondy paliwowe oraz system 

informatyczny 

bazujący  na  GPS,  własna  stacja  paliw,  a  w  trakcie  realizacji  zamówienia 

Przystępujący  zamierza  zakupić  pojazdy  gazowe  i  elektryczne,  których  koszty  eksploatacji 

przewiduje się jako znacząco niższe. 

Przystępujący ALBA wskazał, że zgłaszając zarzuty co do wyliczeń w zakresie kosztów 

paliwa o

dwołujący skupia się tylko i wyłącznie na kosztach związanych z odbiorem odpadów 

zmieszanych, które muszą trafić na RIPOK. Przystępujący ALBA stwierdził, że posiada swoją 

rozbudowaną bazę magazynowo-transportową przy ul. Szczecińskiej 5 we Wrocławiu. To tam 

trafiają pozostałe odpady, które trafią do sortowni odpadów. Z kolei odpady zielone trafiają do 

RIPOK  Kompostowni  Odpadów  Zielonych  przy  ul.  Janowskiej  lub  Jerzmanowskiej  we 

Wrocławiu,  które  od  bazy  magazynowo-transportowej  oddalone  są  o  mniej  niż  10  km. 


Wskazał, że droga do instalacji stanowi równocześnie drogę na bazę. W przypadku odpadów 

zmieszanych,  wykonawca  zamierza  d

ostarczać  je  do  instalacji  RIPOK  prowadzonej  przez 

Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości Rusko 66, 58-120 Jaroszów, 

ale  dopiero  po  uprzednim  przeładowaniu  ich  na  bazie  magazynowo-transportowej  do 

zbiorczych, tańszych transportów. Jest to działanie dopuszczone prawem. Odwołujący takiej 

możliwości nie ma, ponieważ jego baza nie jest tak korzystnie położona jak baza wykonawcy, 

stąd w swojej ofercie musi kalkulować on zdecydowanie wyższe koszty dojazdu, w których 

najwyższy udział mają koszty paliwa. 

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  kosztów  pojazdów,  wymiany  opon,  ubezpieczeń, 

przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  skalkulowane  przez  niego  koszty  w  wysokości  2.000  zł 

miesięcznie na pojazd, a więc w przypadku 4 pojazdów w wysokości 96.000 zł netto rocznie 

uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do utrzymania pojazdów takie jak np. koszty napraw, 

konserwacji,  wymiany  opon,  podatku  od  środków  transportu,  wyposażenia  w  system  GPS, 

mycia  i  dezynfekcji  pojazdów.  Przystępujący  ALBA  posiada  ok.  150  pojazdów,  w  tym  70 

śmieciarek, własny warsztat oraz myjnię. Dzięki dużej skali działalności jego dostawcy są w 

stanie zaoferować korzystne warunki współpracy i dzięki temu koszty jednostkowe utrzymania 

pojazdów są stosunkowo niewielkie. 

W zakresie zarzutu dot

yczącego myjki do pojemników, przystępujący ALBA wskazał, 

że  posiada  dużą  flotę  specjalistycznych  śmieciarek.  Posiada  między  innymi  pojazdy 

odbierające odpady wyposażone w instalacje do mycia oraz dezynfekcji pojemników, dlatego 

też brygady wywożące odpady mogą podczas opróżniania myć i dezynfekować pojemniki. Nie 

zachodzi więc potrzeba wysyłania dodatkowej brygady tylko celem umycia pojemników, stąd 

kalkulacja Wykonawcy nie zawiera kosztów odrębnych tras z tym związanych. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  kosztu  wykonania  zbiórek  akcyjnych  (zbierania 

odpadów  wielkogabarytowych),  przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  przedłożona  przez  niego 

kalkulacja zawiera koszty zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zakładając ich odbiór średnio 

3  razy  w  miesiącu,  tj.  36  dni  w  roku.  Koszt  realizacji  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych 

skalkulowany został na ponad 50.000 złotych netto rocznie. 

W zakresie zar

zutu dotyczącego kosztu odbioru odpadów tzw. gniazd, przystępujący 

ALBA stwierdził, że wbrew twierdzeniom odwołującego, przedłożona przez niego kalkulacja 

zawiera koszty zbiórki odpadów z gniazd, zakładając ich odbiór średnio 6 razy w miesiącu, tj. 

72  dni 

w  roku.  Koszt  realizacji  zbiórki  odpadów  papieru  i  szkła  skalkulowany  został  na 

ponad100.000 złotych netto rocznie dla każdej z frakcji. 

W zakresie zarzutu dotyczącego zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie 

przystępujący ALBA stwierdził, że przedstawione w kalkulacji przychody z zagospodarowania 


części  odpadów  selektywnych  -  papieru  i  szkła  -  zawierają  całkowity  bilans  kosztów/ 

przychodów  wynikających  z  zagospodarowania  tychże  odpadów.  Posiadana  przez 

przystępującego  ALBA  sortownia posiada wieloletnie doświadczenie w  zakresie sortowania 

odpadów zbiórki selektywnej i przewidziany przez OPZ strumień odpadów z gminy Kobierzyce 

stanowi potencjalnie mniej niż 5% całego strumienia zagospodarowanego przez sortownię. 

Przystępujący ALBA wskazał, że w swojej kalkulacji podał, że zamierza osiągnąć zysk 

ze sprzedaży surowców wtórnych. Surowce wtórne to towar, który można sprzedać i otrzymać 

za  niego  dobrą  cenę.  Cena  przedstawiona  w  kalkulacji  uwzględnia  koszty  sortowania 

odpadów,  przychody  z  tytułu  sprzedaży  surowców,  a  także  dopłaty  z  tytułu  otrzymanych 

dokumentów DPR (dokumentów potwierdzających recykling). Dzięki długoletniej współpracy z 

dostawcami i odbiorcami odpadów przystępujący ALBA w tym zakresie dysponuje wyjątkowo 

sprzyjającymi warunkami wykonywania zamówienia. Przystępujący ALBA zakłada uzyskanie 

85 zł przychodu za zagospodarowanie 1 Mg frakcji odpadów szklanych w roku 2019 i 2020 

oraz  150  zł  zagospodarowanie  1  Mg  frakcji  papieru  w  roku  2019  i  2020.  Ponadto  odpady 

surowcowe nie nadające się do recyklingu są na miejscu w sortowni przetwarzane na paliwa 

alternatywne,  dzięki  temu  trafiają  do  odzysku  termicznego.  Sortownia  odpadów  posiada 

zintegrowaną instalację do produkcji paliw alternatywnych. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  ceny  zagospodarowania  odpadów  zmieszanych 

przystępujący  ALBA  wskazał,  że  w  swej  kalkulacji  WPO  ALBA  przyjmuje  średnią  cenę  za 

zagospodarowanie odpadów zmieszanych w wysokości 429 zł/ Mg netto. 

W  ocenie  przystępującego  ALBA,  niewykluczone  jest,  że  w  trakcie  trwania  umowy 

dojdzie do  połączenia regionów  odpadów  w  województwie dolnośląskim  wskutek  podjętych 

wspólnie  działań  przez  gminy  w  regionie  północno-centralnym,  co  spowoduje  z  pewnością 

spadek  cen  w  instalacjach  RIPOK  lub  umożliwi  wykonawcy  dostarczanie  odpadów  do 

tańszych  instalacji  w  innych  regionach  np.  instalacja  w  Zawiszowie  koło  instalacji  Eneris 

przyjmuje  odpady  zmieszane po  370  zł/  Mg,  a  instalacja  w Gać koło  Oławy  po  352  zł/  Mg. 

Zmiana  regionów  jest  na  tyle  prawdopodobna,  że  sam  zamawiający  przewidział  ją  w 

Specyfikacji  Istotn

ych  Warunków  Zamówienia.  W  chwili  obecnej  w  regionie  północno-

centralnym większość RIPOK-ów utrzymała stawki zagospodarowania odpadów komunalnych 

w  wysokości  takiej  samej  jak  w  2018  roku,  tj.  około  420  zł/  Mg.  W  związku  z  tym  oraz  w 

porównaniu  ze  stawkami  RIPOK  w  sąsiadujących  regionach  odpadowych,  stawka  średnia 

przyjęta w kalkulacji w wysokości 429 zł/ Mg może się nawet okazać za wysoka. Co więcej, 

wzrost  lub  spadek  ceny  zagospodarowania  odpadów  zmieszanych  nie  będzie  miał 

znaczącego wpływu na rentowność kontraktu, ponieważ np. wzrost ceny 010 zł/ Mg ma wagę 

około 3.000 zł miesięcznie, co daje poniżej 1 % ryczałtu. 


Przystępujący ALBA stwierdził, że kalkulacja cen zagospodarowania odpadów stanowi 

ryzyko wykonawcy. W odniesieniu do kosztów zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 

(odpadów ulegających biodegradacji z parków i ogrodów) przystępujący ALBA zakładał koszty 

na poziomie niemal trzykrotnie wyższym niż, ten, który faktycznie będzie musiała ponieść w 

związku z zawarciem umowy z Ekosystem Sp. z o.o. (99 zł netto, a w kalkulacji zakładano 300 

zł netto). 

W  zakresie  zarzuty  dotyczącego  kosztu  przeprowadzania  prelekcji,  przystępujący 

ALBA  stwierdził,  że  prelekcje  przeprowadzane  są  w  naszej  spółce  przez  pracowników 

przystępującego ALBA, stąd główne koszty z tym związane. - koszty pracowników, utrzymania 

pojazdu  - 

są  już  pokryte  w  ramach  innych  kontraktów  Spółki.  Z  kolei  pozostałe  niewielkie 

koszty  związane  z  prowadzeniem  działalności  edukacyjnej  jak  np.  ulotki  edukacyjne  -  są 

kosztami ogólnozakładowymi wykazanymi w kalkulacji. 

W zakresie zarzutu dotyczącego wydruku i dystrybucji harmonogramów, przystępujący 

ALBA stwierdził, że wydruk oraz dystrybucja harmonogramów jest jednym ze standardowych 

działań  przystępującego  ALBA,  realizowanych  regularnie  u  większości  klientów.  Koszt 

wydruku ulotek to zaledwie 2.500 złotych i ich koszt, jak i koszt ich dystrybucji zawarty został 

w kosztach ogólnozakładowych. Jest to 200 zł/m-c więc tak niskiego kosztu wykonawca nie 

wykazywał w kalkulacji ze względu na jego faktyczną nieistotność, ponieważ koszt ten stanowi 

0,059 % ceny. 

W zakresie zarzutu dotyczącego transportu i zagospodarowania odpadów zebranych 

na  PSZOK

,  przystępujący  ALBA  podtrzymał  stanowisko  omówione  w  punkcie  dotyczącym 

strumienia odpadów. 

W  zakresie  zarzutu 

dotyczącego  kosztu  związanego  z  uzyskaniem  decyzji 

zezwalającej  na  zbieranie  odpadów  na  terenie  PSZOK,  przystępujący  ALBA  podniósł,  że 

posiada  liczne  decyzje  zezwalające  na  zbieranie  odpadów.  Proces  pozyskiwania  tychże 

decyzji,  jak  i  koszty  z  tym  związane  są  jedną  z  licznych  czynności  administracyjnych 

niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami. Koszty z tym 

związane zostały skalkulowane w kosztach ogólnozakładowych.  

W zakresie zarzutu dotyczącego ważenia pojemników, przystępujący ALBA wskazał, 

że  systemy  ważenia  odpadów  na  śmieciarkach  stają  się  standardem  w  usłudze  odbioru 

odpadów komunalnych. Przystępujący ALBA obsługuje liczne podmioty wymagające tego typu 

usługi - gmina Kąty Wrocławskie, gmina Miękinia, gmina Wisznia Mała, stąd też posiada we 

flocie liczne pojazdy wyposażone w tego typu osprzęt. Koszty pojazdu wskazane w kalkulacji 

(9.500  zł  netto  miesięcznie,  tj.  114.000  zł  rocznie)  zawierały  już  tego typu  osprzęt,  który  w 

bieżącej działalności przystępującego ALBA jest powszechnie wykorzystywany. 


Przystępujący ALBA stwierdził, że o tym, czy oferta rzeczywiście zawiera rażąco niską 

cenę,  rozstrzyga  zamawiający  w  odniesieniu  do  konkretnego  przypadku,  w  oparciu  o 

posiadane  materiały,  w  szczególności  wyjaśnienia  wykonawcy  i  załączone  przez  niego 

dokumenty,  oceniane  w  kontekście  właściwości  przedmiotu  zamówienia  będącego 

przedmiotem postępowania. Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczas analogiczna usługa była 

realizowana  przez  innego  wykonawcę  za  cenę  nieznacznie  wyższą  niż  oferta  zaoferowana 

przez 

przystępującego ALBA, postępowanie zamawiającego w niniejszym postępowaniu nie 

powinno budzić jakichkolwiek zastrzeżeń. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p.  przez  zaniechanie 

obowiązku  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  P.z.p., 

przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  zarzut  ten  jest  całkowicie  chybiony.  Argumenty,  które 

zdaniem o

dwołującego miałyby rzekomo uzasadniać niezgodność oferty z treścią specyfikacji 

istotny

ch warunków zamówienia, świadczą o całkowitym niezrozumieniu przez odwołującego 

istoty  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  mają  na  celu 

ograniczenie ryzyka wyboru 

wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego 

lub  w  stosunku  do  którego,  ze  względu  na  sytuację  podmiotową,  zachodzi 

prawdopodobieństwo  nienależytego  wykonania  zamówienia.  Warunki  te  muszą  znajdować 

swoje uzasadnienie w zakresie, charakterysty

ce, stopniu złożoności, specyfice lub sposobie 

realizacji  danego  zamówienia,  ale  nie  mogą  być  utożsamiane  z  warunkami  realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Wymagania  z

amawiającego  co  do  dysponowania  11  pojazdami  określały,  jakim 

potencjałem musi dysponować wykonawca, aby świadczyć usługi na terenie Gminy. Liczba 

wymaganych  pojazdów  nie  jest  jednak  równa  liczbie  pojazdów,  które  codziennie  muszą 

świadczyć usługi na terenie Gminy. Na potwierdzenie tego zamawiający w Rozdziale V pkt 1 

lit. C SIWZ oraz w odpowiedziach na pytanie Grupa 3B nr 6 oraz nr 24 z dnia 17.10.2018 r. 

określił liczbę pojazdów, jakie powinny jeździć tylko na terenie gminy Kobierzyce. Zamawiający 

jako konieczną i niezbędną do codziennej obsługi Gminy wskazał liczbę czterech pojazdów, 

tj.  min.  2  p

ojazdy  do  odbioru  odpadów  zmieszanych  i  min.  2  pojazdy  do  odbioru  odpadów 

selektywnie zbieranych. Podobnie rzecz się ma w przypadku wymogu zatrudnienia w pełnym 

wymiarze godzin min. 5 kierowców oraz min. 8 ładowaczy. Okoliczność ta również stanowi 

jeden  z 

warunków  udziału  wykonawcy  w  postępowaniu,  mający  na  celu  potwierdzenie 

potencjału Wykonawcy co do zdolności do wykonana przedmiotu zamówienia. 

Przystępujący ALBA stwierdził, że z przedstawionej przez niego kalkulacji nie wynika, 

wbrew twierdzeniom  o

dwołującego, że przystępujący zamierza wykonywać usługę na rzecz 


gminy Kobierzyce tylko 4 pojazdami. Z kalkulacji wynika natomiast liczba dni (tras)/ miesiąc - 

82, 3 dni w miesiącu (przy przyjęciu 8h dziennie). Odwołujący podzielił tę liczbę przez 21,67 

(dni/m-c

)  i  przyjął  iż  wykonawca  zamierza  wykonywać  usługę  tylko  4  pojazdami.  Jest  to 

niewłaściwe przyjęcie i oznacza, że wykonawca zamierza poświęcić na daną frakcję taką ilość 

dni w miesiącu - np. w przypadku odpadów zmieszanych uwzględnione są w tej ilości pojazdy 

bezpylne jak i pojazd np. hakowy do obsługi prasokontenera na odpady zmieszane. 

Przystępujący ALBA wskazał, że pozostałe zarzuty podnoszone przez odwołującego 

w tym zakresie w żadnym wypadku nie odnoszą się do kwestii niezgodności oferty z treścią 

s.i.w.z. 

i stanowią w istocie powtórzenie zarzutów dotyczących rażąco niskiej ceny. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

P.z.p. 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy z powodu uznania, że podlega on 

wykluczeniu,  gdyż  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przystępujący  ALBA 

stwierdził, że zarzut ten jest całkowicie bezpodstawny. 

Przystępujący  ALBA  podniósł,  że  odwołujący  opiera  swój  zarzut  na  niewłaściwym 

sformułowaniu  referencji.  Sam  fakt,  że  w  treści  referencji  nie  ma  słów  „z  należytą 

starannością", lecz są słowa „zgodnie z ustalonymi warunkami umowy” mają świadczyć o tym, 

że wykonawca nienależycie wykonał zamówienie. Przystępujący ALBA stwierdził, że usługa 

powinna  być  realizowana  zgodnie  z  umową,  więc  użyte  przez  wystawiający  referencje 

podmiot,  iż  zamówienie  było realizowane „zgodnie z  ustalonymi  warunkami umowy”  należy 

traktować za dokument potwierdzający należyte wykonywanie usług prowadzonych na rzecz 

zamawiającego,  który  referencje  wystawił.  Załączenie  referencji  z  zakończonej  umowy  jest 

działaniem uzasadnionym dłuższym okresem ważności takiego dokumentu w porównaniu do 

referencji,  jakie  zostały  wystawione  w  trakcie  trwania  umowy.  Referencje  wystawione  po 

zakończeniu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  są  ważne  przynajmniej  3  lata,  a  referencje 

wystawione w trakcie trwania umowy zaledwie 3 miesiące. Z tego względu, aby nie angażować 

zamawiającego, wykonawca nie występuje co 3 miesiące o referencje. Niemniej jednak, dla 

unikni

ęcia  jakichkolwiek  wątpliwości  odwołującego,  przystępujący  ALBA  przedstawił  w 

załączeniu referencje z aktualnie trwającej umowy za okres 01.01.201730.11.2018 ze słowami 

„z należytą starannością zgodnie z ustalonymi warunkami umowy”. 

Ponadto p

rzystępujący ALBA oświadczył, że pojazdy wykazane w ofercie to pojazdy, 

którymi dysponuje wykonawca. Pojazdy te wykorzystywane były w 2018 r. do obsługi innych 

gmin. Nie oznacza to jednak, że w roku 2019 nie mogą one zostać wykorzystane do obsługi 

Gminy Kobierzyce. Cztery pojazdy, zgodnie z wymaganiami i potrzebami z

amawiającego będą 

wykorzystywane w roku 2019 wyłącznie do obsługi gminy Kobierzyce. Pozostałe z pojazdów 

wykorzystywane będą w zależności od potrzeb, np. hakowiec do obsługi 1 prasokontenera, 


czy  pojazd  do  odbioru  odpadów  wielkogabarytowych.  Organizacja  pracy  i  sposób 

wykorzystania posiadanych przez w

ykonawcę samochodów, zwłaszcza przed rozpoczęciem 

realizacji zamówienia publicznego pozostaje w wyłącznej gestii tego wykonawcy. Ewentualne 

naruszenie może być stwierdzone dopiero z chwilą rozpoczęcia wykonywania usługi na rzecz 

określonego zamawiającego. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  P.z.p.  poprzez 

zaniechanie obowiązku wykluczenia wykonawcy z powodu wprowadzania zamawiającego w 

błąd mający istotny wpływ na rozstrzygnięcie postępowania, przystępujący ALBA zaprzeczył, 

jakoby  kiedykolwiek,  czy  to  w  ofercie  czy  w  innego  rodz

aju  dokumentach  przedkładanych 

zamawiającemu, miał dopuścić się wprowadzenia zamawiającego w błąd. W przedmiotowym 

postępowaniu  przystępujący  ALBA  na  wezwanie  zamawiającego  udzielił  wyczerpujących, 

rzetelnych wyjaśnień w zakresie żądanych przez zamawiającego informacji. Zamawiający nie 

wyraził żadnych zastrzeżeń co do przedłożonych mu przez wykonawcę wyjaśnień i dowodów 

na  i

ch  potwierdzenie.  Postępowanie  zamawiającego  w  całości  odpowiadało  procedurom 

przewidzianym w ustawie P.z.p. 

oraz było zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

słusznie  uznał  je  za  wystarczające,  prawidłowo  ocenił,  że  oferta  złożona  przez 

przystępującego ALBA nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia 

a następnie wybrał ofertę złożoną przez niego jako najkorzystniejszą. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie 

obowiązku wykluczenia wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w  szczególności,  gdy  wykonawca  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał 

zamówienie, przystępujący ALBA uznał ten zarzut za chybiony. 

Przystępujący  ALBA  wskazał,  że  zgodnie  z  orzecznictwem  TSUE  przesłanka  ta 

obejmuje  uchybienia,  które  wpływają  na  wiarygodność  zawodową  wykonawcy,  przy  czym 

konieczne  jest  wykazanie,  że  naruszenie  ma  większe  znaczenie  niż  niedbałość  w 

wykonywaniu  obowiązków  lub  niska  jakość  ich  wykonywania.  Okoliczności,  które  zdaniem 

o

dwołującego miałyby uzasadniać wykluczenie wykonawcy w żadnej mierze nie mogą zostać 

uz

nane za poważne naruszenie obowiązków zawodowych. Co więcej, w świetle przepisu art. 

24 ust. 7 pkt 3 ustawy P.z.p., 

wykluczenie wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 

24 ust. 5 pkt 2 ustawy P.z.p. 

następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego  podstawą  wykluczenia.  Pomijając  brak  merytorycznej  (materialnej)  zasadności 

wykluczenia  w  związku  z  rzekomym  poważnym  naruszeniem  obowiązków  zawodowych, 

decyzje,  na  które  powołuje  się  odwołujący  dotyczą  zdarzeń  z  2013  r.,  a  zatem  od  ich 

zaistnienia upłynęło więcej niż 3 lata. 


Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  5  pkt  7  ustawy  P.z.p.  poprzez 

zaniechanie obowiązku wykluczenia wykonawcy, wobec którego wydano ostateczną decyzję 

administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,  prawa 

ochrony  środowiska  lub  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,  jeżeli  wymierzono  tą 

decyzją  karę  pieniężną  nie  niższą  niż  3.000  zł,  przystępujący  ALBA  wskazał,  że  w 

przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający  skorzystał  z  możliwości  zastosowania 

fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawców na zasadzie określonej w art. 24 ust. 5 pkt 

7  ustawy  P.z.p. 

Zamawiający  zastrzegł  więc  możliwość  wykluczenia  wykonawcy,  wobec 

którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  o  zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000 złotych. 

Przystępujący  ALBA  stwierdził,  że  w  odwołaniu  odwołujący  powołuje  się,  iż  wobec 

WPO  ALBA  S.A.  zostały  wydane  decyzje,  które  winny  być  podstawą  wykluczenia  z 

postępowania.  Jednakże  żadna  z  przywołanych  przez  odwołującego  decyzji  nie  może 

stanowić  w  świetle  obowiązujących  przepisów  prawa  podstawy  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania. Kary pieniężne, jakie zostały nałożone na WPO ALBA S.A., są niższe niż 3.000 

zł, a tylko decyzja, którą wymierzono karę pieniężną nie niższą niż 3.000 zł stanowić może 

podstawę  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Kary pieniężne, których dotyczą wyroki NSA wskazane przez P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. 

wyniosły odpowiednio: 

kara nałożona decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 13 

września 2013 r., której dotyczy wyrok NSA o sygn. akt II OSK 2368/14 wyniosła500 zł, 

kara  nałożona  decyzją  Wójta  Gminy  Krośnice  z  października  2013  r.,  której 

dotyczy wyrok NSA o sygn. akt II OSK 2950/14 wyniosła 500 zł, 

kara nałożona decyzją Prezydenta Wrocławia z czerwca 2013 r., której dotyczy 

wyrok NSA 

o sygn. akt II OSK 2099/14 wyniosła 2.000 zł. 

Z kolei kara pieniężna nałożona decyzją Burmistrza Kłodawy w przedmiocie nałożenia 

kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdań odbieranych odpadów komunalnych, 

została uchylona wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015 r. o sygn. akt IV SA/ Po 

531/14,  a  NSA  wyrokiem  z  dnia  6  maja  2016  r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  II  OSK  718/15, 

podzielając stanowisko WSA w Poznaniu, oddalił skargę kasacyjną SKO w Koninie wniesioną 

od wyroku WSA w Poznaniu. Tym samym to P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. wprowadza w 

błąd,  niezgodnie  z  prawdą  podając,  że  to  spółka  WPO  ALBA  S.A.  odwoływała  się 

bezskutecznie do organów wyższych instancji. 


Za  bezpodstawny  uznał  przystępujący  ALBA  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3 

ustawy P.z.p. 

poprzez zaniechanie obowiązku odrzucenia oferty, której złożenie stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

W ocenie przystępującego ALBA chybiona bowiem jest argumentacja Odwołującego, 

według  której  złożenie  przez  WPO  ALBA  S.A.  oferty  miałoby  być  czynem  nieuczciwej 

konkurencji,  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Odwołujący 

czyniąc ten zarzut nie przedstawił żadnych dowodów na jego poparcie, a jedynie snuje niczym 

nie  popar

te  domysły,  że doszło do  zawarcia  niedozwolonego porozumienia i  wykorzystania 

pozycji dominującej. O nieuczciwej konkurencji w ocenie odwołującego świadczy sam koszt 

zagospodarowania odpadów zmieszanych wskazany przez WPO ALBA S.A. 

Przystępujący ALBA stwierdził, że nie polega na prawdzie twierdzenie, jakoby rzekomo 

WPO ALBA S.A. miała zawrzeć niedozwolone porozumienie ze Spółką ENERIS Ekologiczne 

Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.  Przystępujący  ALBA  posiada  umowy  na  dostawę  odpadów 

zmieszanych  ze  wszystkimi  3  RIPOK-

ami  w  regionie  północno-centralnym,  a  odpady 

zmieszane dostarcza nie tylko do instalacji prowadzonej przez ENERIS Ekologiczne Centrum 

Utylizacji Sp. z o.o., ale również do instalacji prowadzonej przez FBSerwis oraz do instalacji 

prowadzonej przez Chemeko-System Sp. z o.o. . 

Przystępujący  ALBA  podniósł,  że  prawdopodobnie  w  najbliższym  czasie  dojdzie  do 

zmiany regionów odpadów w województwie dolnośląskim wskutek podjętych wspólnie działań 

przez wszystkie gminy w regionie północno-centralnym, co spowoduje z pewnością spadek 

cen  w  instalacjach  RIPOK  lub  umożliwi  wykonawcy  dostarczanie  odpadów  do  tańszych 

instalacji  w  innych regionach  np.  instalacja  w  Zawiszowie koło instalacji  ENERIS  przyjmuje 

odpady  zmieszane  po  370  zł/  Mg,  a  instalacja  Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  w 

miejscowości Gać koło Oławy po 352 zł/ Mg. 

W  ocenie  przystępującego  ALBA  nie  polega  również  na  prawdzie  twierdzenie 

o

dwołującego,  że  ENERIS  Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.  jest  podmiotem 

dominującym, ponieważ nie ma 40% udziału w rynku dla odpadów zmieszanych komunalnych. 

W myśl art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

przez pojęcie „pozycji dominującej” rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu 

zapobieganie  skutecznej  konkurencji  na  rynku  właściwym  przez  stworzenie  mu  możliwości 

działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; 

domniemywa  się,  że  przedsiębiorca  ma  pozycję  dominującą,  jeżeli  jego  udział  w  rynku 

właściwym przekracza 40 %.  

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 96 

ust. 3 ustawy P.z.p. oraz S 4 ust. 1 i 5 ro

zporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 


r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zw. z art. 11 ust. 

4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy P.z.p., pr

zystępujący ALBA podniósł, to sam przedsiębiorca decyduje, które informacje 

pozostające  w  jego  dyspozycji  decydują  o  jego  sile  gospodarczej  i  winny  być  objęte 

poufnością.  Przepisy  ustawy  P.z.p.  obligują  go  jedynie  do  wykazania,  że  zastrzeżone 

informacje  st

anowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  a więc potencjalnej  wartości gospodarczej 

zbioru informacji, i dokonania zastrzeżenia, że określonych informacji nie można udostępniać. 

Na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 roku odwołujący cofnął zarzut naruszenia art. 24 

ust. 5 pkt 7 ustawy P.z.p. 

Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  obowiązana  jest  dokonać  ustaleń,  czy  odwołujący  jest 

uprawniony do korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy 

P.z.p. 

W  postępowaniu  złożono  4  oferty.  Poszczególni  wykonawcy  zaoferowali  cenę 

ryczałtową brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi w następujących wysokościach: 

ALTVATER PIŁA sp. z o.o. z ceną 702.000,00 zł 

WPO ALBA S.A. z ceną 366.000,00 zł (przystępujący ALBA) 

P.H.U. KOMUNALNIK sp. z o.o. z ceną 629.640,00 zł (odwołujący) 

FB SERWIS Wrocław sp. z o.o. z ceną 583.412,89 zł (przystępujący FBSerwis) 

Izba  uznała  za  nieuzasadniony  zarzut  naruszenia  art.  90  ust.  3  ustawy  P.z.p.  przez 

naruszenie obowiązku odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

Izba  ustaliła,  że  w  postępowaniu  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia kwotę nie wyższą niż 12.000.000 zł. 

Zamawiający w dniu 26 listopada 2018r. wystosował wezwanie do wyjaśnienia ceny 

zaproponowanej przez 

przystępującego ALBA, w tym do przedstawienia dowodów. Wezwany 

wykonawca  złożył  w  dniu  3  grudnia  2018r.  wyjaśnienia  wraz  z  dowodami.  Odwołujący 


zakwestionował założenia, które przystępujący ALBA przyjął dla skalkulowania zaoferowanej 

ceny.  I  tak  odwołujący  zarzucił  przystępującemu  ALBA,  iż  ten  do  obliczenia  strumienia 

odpadów  przyjął  ilość  odpadów  odebranych  w  2017r.  i  że  nie  wziął  pod  uwagę  wzrostu 

strumienia  odpadów.  W  ocenie  odwołującego,  założenia  postępowania  przetargowego 

wymuszają konieczność wliczenia do 5% wzrostu strumienia odpadów, za które wykonawca 

usługi będzie musiał ponieść koszty zagospodarowania. 

W  ocenie  Izby  argumentacja  odwołującego  nie  znajduje  podstaw.  Odwołujący  nie 

uzasadnił, na jakiej podstawie utrzymuje, że ilość odpadów odebranych w 2017 roku nie może 

stanowić bazy dla obliczenia ilości strumienia odpadów w przedmiotowym postępowaniu. Nie 

wykazał  również  dlaczego  –  w  jego  ocenie  –  ilość  odpadów  wzrośnie  i  wzrost  ten  będzie 

wynosił  5%.  Wydaje  się,  że  odwołujący  –  jako  dotychczasowy  wykonawca  przedmiotowej 

usługi  –  dysponuje  najbardziej  dokładnymi  danymi  w  zakresie  zmiany  ilości  strumienia 

o

dpadów,  jednakże  na  poparcie  stawianej  tezy  nie  przedłożył  żadnych  dowodów.  Izba  nie 

podziela stanowiska, jakoby współczynnik wzrostu wynikał z treści § 17 ust. 5 pkt b załącznika 

do  s.i.w.z.,  gdzie  zamawiający  uwzględnił  możliwość  zmiany  ceny  ryczałtowej  brutto, 

określonej w Formularzu oferty, przy czym stwierdzony na podstawie składanych zestawień 

wzrost  lub  spadek  o  nie  więcej  niż  5%  łącznej  ilości  wszystkich  odbieranych  odpadów 

komunalnych  (w  okresach  sześciomiesięcznych)  w  adekwatnym  stosunku  do  łącznej 

szacunkowej  (rocznej)  ilości  odpadów  wskazanych  w  Rozdz.  III  pkt  2  SIWZ  nie  uzasadnia 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy".  

Analiza  treści  wskazanego  wyżej  postanowienia  umownego  wskazuje,  że  ilość 

odpadów  może  tak  wzrosnąć,  jak  i  ulec  zmniejszeniu.  Zawarty  w  treści  współczynnik  5% 

odnosi się wyłącznie do oznaczenia umownego przedziału, w zakresie którego wykonawca nie 

może  domagać  się  zmiany  wynagrodzenia.  W  żadnym  wypadku  współczynnik  ten  nie 

dowodzi, iż ilość odpadów ulegnie zwiększeniu o 5%, co wykonawca powinien uwzględnić w 

kalkulacji. 

Odwołujący  zarzucił  przystępującemu  ALBA,  iż  ten  założył  realizację  usługi  4 

pojazdami  i  celowo  zaniżył  ilość  pojazdów  do  świadczenia  usługi  aby  wprowadzić 

z

amawiającego w błąd w celu wykazania, że koszty są o połowę niższe niż te realne przyjęte 

na  podstawie  prawidłowych  założeń  s.i.w.z.  Odwołujący  wskazał,  że  przystępujący  ALBA 

błędnie skalkulował wymagania zamawiającego dotyczące minimalnej ilości pojazdów, co nie 

spełniało  wymagań  s.i.w.z.  i  skutkowało  zaniżeniem  kosztów  wynikających  z  dalszych 

obliczeń. 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  wymogami  zamawiającego  zawartymi  w  punkcie  V 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Warunki udziału w postępowaniu”, wykonawca 


spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi pojazdami do odbierania odpadów 

komunalnych: 

min.  2  pojazdami  przystosowane  do  odbierania  odpadów  komunalnych 

zmieszanych 

min,  2  pojazdami  przystosowane  do  odbierania selektywnie  (metali  i  tworzyw 

sztucznych) zebranych odpadów komunalnych 

min. 1 pojazd

em do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

min. 1 pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7m3 i 

16m3, 

min. 1 pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 30 - 35 

m3, 

min. 1 pojazdem do odbioru przedmiotów wielkogabarytowych 

min. 1 pojazdu skrzyniowy do wymiany pojemników 

min. 1 sprzęt do obsługi prasokontenerów 

min. 1 śmieciarką z funkcją myjącą pojemniki w czasie opróżniania. 

Liczba wymaganych pojazdów nie jest jednak równa liczbie pojazdów, które codziennie 

muszą świadczyć usługi na terenie gminy. Na potwierdzenie tego zamawiający w Rozdziale V 

pkt 1 lit. C s.i.w.z. oraz w odpowiedziach na pytanie Grupa 3B nr 6 oraz nr 24 z dnia 17.10.2018 

r.  określił  liczbę  pojazdów,  jakie  powinny  jeździć  tylko  na  terenie  gminy  Kobierzyce. 

Zamawiający jako konieczną i niezbędną do codziennej obsługi gminy wskazał liczbę czterech 

pojazdów, tj. min. 2 pojazdy do odbioru odpadów zmieszanych i min. 2 pojazdy do odbioru 

odpadów selektywnie zbieranych.  

Uznanie  za  bezzasadne  zarzutów  w  zakresie  ilości  pojazdów  przeznaczonych  do 

realizacji zamówienia skutkuje analogicznym rozstrzygnięciem w zakresie zarzutów będących 

jego  konsekwencją,  tj.  dotyczących  kosztów  paliwa  i  kosztów  związanych  z  zatrudnieniem 

pracowników. 

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  dotyczący  błędnego  przyjęcia  ilości  dni  do 

wykonywania  u

sługi.  Odwołujący  błędnie  utożsamia  wymaganą  częstotliwość  odbioru 

odpadów  zmieszanych  komunalnych  z  częstotliwością  odbioru  odpadów  metali  i  tworzyw 

sztucznych. 

Izba  przeprowadziła  dowód  z  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 

terenie gm. Kobierzyce, 

stanowiącego załącznik nr 2 do s.i.w.z., z którego wynika, że odbiór 

odpadów zmieszanych np. z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej odbywa się nie rzadziej 


niż jeden raz na tydzień, a odbiór tworzyw sztucznych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W 

związku z powyższym częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych komunalnych jest większa 

niż częstotliwość odbioru odpadów metali i tworzyw sztucznych. 

Odwołujący  zarzucił  przystępującemu  ALBA,  że  ten  –  wbrew  obowiązkowi  ujęcia  w 

swojej ofercie kosztów podstawienia pojemników na odpady – kosztów tych nie ujął. Stwierdził, 

że w załączniku nr 3 w ogóle nie ujęto kosztu zakupu, podstawienia i wyposażenia pojemników 

na bioodpady. 

Odwołujący podniósł, że z doświadczenia odwołującego w zakresie współpracy 

z  Gminą  wynika,  że  mieszkańcy  posiadający  możliwość  wyboru  gromadzenia  odpadów 

biodegradowalnych  w  workach  lub  pojemnikach  - 

w  100%  wybierają  pojemnik  (w  który 

wyposażyć musi nieodpłatnie operator usługi). 

Izba zauważa, że zarzuty odwołującego w tym zakresie są bezpodstawne. Zgodnie z 

odpowiedziami  z

amawiającego  Grupa  8  odpowiedź  2  -  do  zbiórki  odpadów  ulegających 

biodegradacji dla zabudowy jednorodzinnej z

amawiający przeznaczył worki biodegradowalne. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  odwołującego,  iż  zamawiający  zawarł  w  s.i.w.z. 

informację odnośnie ilości pojemników, która była aktualna na dzień 30 kwietnia 2018 roku i 

która  już  się  zmieniła,  Izba  wskazuje,  że  wykonawca  obowiązany  jest  przygotować  i 

skalkulować ofertę na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co wynika z art. 

82  ust.  3  ustawy  P.z.p.,  zgodnie  z  którym  treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Z poczynionego przez zamawiającego zastrzeżenia, iż cyt: 

„Powyższe dane  charakteryzujące  zamówienie  mają  charakter  szacunkowy,  ustalony  przez 

Zamawiającego  z  należytą  starannością.  Wykonawcy  powinni  uwzględnić  okoliczność,  iż 

liczby te mogą ulegać zmianie w toku realizacji umowy, co (z zastrzeżeniem zapisów §17 ust 

5  umowy,  stanowiącej  załącznik  nr  14  do  SIWZ)  nie  może  uzasadniać  żadnych  roszczeń 

Wykonawcy”,  nie  wynika,  iż  ilość  pojemników  wzrośnie,  lecz  jedynie  –  że  się  zmieni. 

Odwołujący  w  treści  odwołania  również  nie  wskazuje,  że  liczba  pojemników  wskazana  w 

s.i.w.z. wzrosła od 30 kwietnia 2918 roku, ale się zmieniła. Odwołujący co prawda stwierdza 

następnie, że jako dotychczasowy operator posiada wiedzę o ilości dostawionych pojemników, 

ale w ślad za tym stwierdzeniem nie idą żadne liczby czy dane uzasadniające postawioną tezę. 

Izba uznała ze bezzasadny zarzut dotyczący nieuwzględnienia w ofercie odwołującego 

kosztów wyposażenia pojemników w transpondery RFID oraz zakupu chipów. Przystępujący 

ALBA 

w piśmie procesowym z dnia 7 stycznia 2019 roku stwierdził, że w związku z tym, iż 

technologia ta jest aktualnie standardem na terenie miast

a Wrocławia i części ościennych, nie 

musi 

ponosić  żadnych  dodatkowych  kosztów  związanych  z  zakupem  oprogramowania, 

czytników etc. Odwołujący nie odniósł się do tego stwierdzenia, w związku z czym Izba uznała 

argumentację przystępującego ALBA za wiarygodną. 


Odwołujący  zarzucił,  że  w  kalkulacji  przystępującego  ALBA  nie  ujęto  kosztu 

zbierania/wymiany pojemników w momencie zakończenia usługi.  

Izba uznała ten zarzut za bezzasadny. Przystępujący ALBA w piśmie procesowym z 

dnia 7 stycznia 2019 roku wskazał, że koszty wymiany pojemników zostały uwzględnione w 

ko

sztach  ogólnozakładowych.  W  usługę  nie  zostały  wkalkulowane  koszty  zebrania 

pojemników  po  zakończeniu  kontraktu,  gdyż  przystępujący  ALBA  po  pierwsze  zakłada 

współpracę  z  gminą  Kobierzyce  w  ramach  kolejnych  umów;  po  drugie  –  w  przypadku 

negatywnego  rozstrzy

gnięcia  kolejnego  postępowania  (tj.  umowy  od  stycznia  2021  roku) 

możliwe są różne scenariusze postępowania z pojemnikami - dzierżawa lub sprzedaż innemu 

w

ykonawcy.  Taka  praktyka  jest  często  stosowana  w  branży  odpadowej  i  pozwala 

zminimalizować poniesione przez wykonawcę koszty realizacji usługi. 

Izba uznała wyjaśnienia przystępującego ALBA za wiarygodne. Przystępujący ALBA 

jest przedsiębiorcą i w ramach prowadzonej działalności podejmuje decyzje mające na celu 

obniżenie  kosztów  prowadzenia  działalności  lub  pozyskiwanie  dodatkowych  środków.  W 

ocenie  Izby  dopuszczalna  i  uzasadniona  jest  strategia  mająca  na  celu  wykorzystywanie 

pojemników po zakończeniu umowy w taki sposób, by działalność była nadal jak najbardziej 

opłacalna. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut dotyczący założonej przez przystępującego ALBA 

amortyzacji  pojemników.  Odwołujący  podniósł,  że  przystępujący  ALBA  błędnie  zakłada 

amortyzację pojemników w ciągu 48 miesięcy, podczas gdy okres wykonywania usługi wynosi 

24 miesiące. 

Argumentacja odwołującego nie znajduje podstaw. Odwołujący nie wykazał, dlaczego 

–  jego  zdaniem  przystępujący  ma  dokonać  amortyzacji  pojemników  w  okresie 

odpowiadającym wykonywaniu usługi na rzecz Gminy Kobierzyce. Tego rodzaju argumentacja 

prowadziłaby  do  tego,  że  amortyzacja  takich  samych  środków  trwałych  byłaby  różna  w 

zależności od tego, na jak długi okres czasu danemu podmiotowi udałoby się zawrzeć umowę. 

Odwołujący podniósł, że przyjęcie takiej formy księgowania kosztów jest niezgodne z ustawą 

o  rachunkowości,  lecz  nie  wskazał  konkretnego  przepisu,  który  miałby  takie  stanowisko 

uzasadniać. 

Ponadto  Izba 

uznała  za  wiarygodną  argumentację  przystępującego  ALBA,  że  cenę 

pojemnika została skalkulowana na podstawie cennika ESSE, który to cennik został załączony 

do pisma procesowego. 


Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  dotyczący  ilości  ekip  potrzebnych  do  pracy  na 

pojazdach, wysokość wynagrodzeń, zakupu odzieży i obuwia roboczego, kosztów prania tej 

odzieży. 

Istotnie, z

godnie z załącznikiem nr 13 do s.i.w.z. - Wykaz osób, zamawiający wymagał 

zatrudnienia  minimum  5  kierowców,  min.  8  ładowaczy.  Niemniej  jednak  wskazany  wyżej 

wymóg jest jedynie warunkiem formalnym, potwierdzającym, że wykonawca posiada potencjał 

do realizacji przedmiotu zamówienia. I ten warunek przystępujący ALBA spełnił. Warunek ten 

nie  jest  jednak 

tożsamy  z  wymogiem  wykonywania  zamówienia  codziennie  przez  stricte  tę 

samą ilość osób, jaka była wskazana w warunku. Wykonawca może tak organizować pracę 

poszczególnych pracowników, by osiągnąć wymagany rezultat przy zaangażowaniu zasobów 

ludzkich i materialnych niekoniecznie identycznych ze wskazanym warunkiem. 

Przystępujący  ALBA  w  piśmie  procesowym  z  7  stycznia  2019  roku  wyjaśnił,  że 

przestrzega  wszelkich  rygorów  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy  oraz  że  w  kalkulacji 

uwzględnił wszelkie koszty wynikające z przepisów prawa pracy oraz koszty zabezpieczenia 

społecznego pracowników. Analiza kalkulacji potwierdza, że przystępujący ALBA uwzględnił 

wynagrodzenie kierowców i ładowaczy na poziomie przewyższającym wysokość minimalnego 

wyn

agrodzenia  za  pracę.  Przystępujący  stwierdził  również,  że  koszty  wyposażenia 

pracowników w odzież firmową zostały uwzględnione w kosztach ogólnozakładowych i zostały 

one  wskazane  w  kalkulacji. 

Odwołujący  nie  zakwestionował  powyższego  stwierdzenia.  W 

ocenie Izby wyjaśnienia przystępującego ALBA są w tym zakresie wiarygodne i zasługujące 

na uwzględnienie. 

Izba nie uwzględniła zarzutu dotyczącego koszt zakupu paliwa. Odwołujący uzasadnił 

zarzut tym

, iż do kalkulacji przyjęto błędną (zmniejszoną) względem wymagań zamawiającego 

liczbę pojazdów oraz przyjęto zaniżone średnie zużycie paliwa. 

Odnosząc  się  do  przyjętej  –  w  ocenie  odwołującego  –  błędnej  (zmniejszonej)  liczby 

pojazdów,  Izba  podtrzymuje  stanowisko  wyrażone  wyżej  w  zakresie  podnoszonego  przez 

odwołującego zarzutu zaniżenia ilości pojazdów. 

Odwołujący zarzucił, że przystępujący ALBA nie wziął pod uwagę podwyżki cen paliwa 

w  okresie  najbliższych  2  lat.  Odwołujący  nie  wykazał  wszakże,  na  jakiej  podstawie  należy 

założyć, że ceny paliwa w ciągu najbliższych 2 lat będą jedynie wzrastać. Okresowe podwyżki 

i  obniżki  cen  paliwa  są  rzeczą  naturalną  i  zależną  od  wielu,  nierzadko  nieprzewidywalnych 

czynników. Jakiekolwiek szacunki co do prognozowanego wzrostu ceny paliwa obarczone są 

du

żym ryzykiem błędu, w związku z czym opieranie na ich kalkulacji ceny należałoby uznać 

za mało wiarygodne. 


Przystępujący  ALBA  wraz  z  wyjaśnieniami  dotyczącymi  zaoferowanej  ceny  złożył 

dowód w postaci faktury, potwierdzającej wysokość ponoszonych kosztów paliwa. Izba uznała 

ów  dowód  za  wiarygodny,  potwierdzający,  że  przystępujący  ALBA  ponosi  koszty  paliwa  w 

wysokości wynikającej z faktury. 

Odwołujący zarzucił, że sama odległość bazy wykonawcy WPO ALBA S.A. do RIPOK 

Eneris  (bez  przejazdu  po  rejonie)  jest  to  o

dległość  ok.  100  km  (w  dwie  strony).  Natomiast 

odległość bazy tego wykonawcy od RIPOK w Krynicznie (FBSerwis) jest to odległość 90 km 

(w  dwie  strony).  Przyjęty  zatem  przez  WPO  ALBA  S.A.  w  załączniku  nr  1  średni  przebieg 

dziennie 100 km (w załączniku nr 1) wystarczy wykonawcy jedynie na przejazd pojazdu bez 

wjeżdżania na rejon.  

Przystępujący ALBA, odnosząc się do powyższego zarzutu w  piśmie procesowym z 

dnia 7 stycznia 2019 roku, podniósł, że odwołujący skupił się tylko i wyłącznie na kosztach 

związanych  z  odbiorem  odpadów  zmieszanych,  które  muszą trafić  na  RIPOK.  Wskazał,  że 

posiada  swoją  rozbudowaną  bazę  magazynowo-transportową  przy  ul.  Szczecińskiej  5  we 

Wrocławiu. To tam trafiają pozostałe odpady, które trafią do sortowni odpadów. Z kolei odpady 

zielone  trafiają  do  RIPOK  Kompostowni  Odpadów  Zielonych  przy  ul.  Janowskiej  lub 

Jerzmanowskiej we Wrocławiu, które od bazy magazynowo-transportowej oddalone są o mniej 

niż  10  km.  Przystępujący  stwierdził,  że  droga  do  instalacji  stanowi  równocześnie  drogę  na 

bazę. W przypadku odpadów zmieszanych, wykonawca zamierza dostarczać je do instalacji 

RIPOK prowadzonej przez Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości 

Rusko  66,  58-

120  Jaroszów,  ale  dopiero  po  uprzednim  przeładowaniu  ich  na  bazie 

magazynowo-

transportowej  do  zbiorczych,  tańszych  transportów.  Jest  to  działanie 

dopuszczone prawem.  

Izba  uznała  argumentację  przystępującego  ALBA  za  wiarygodną.  Przystępujący 

załączył  do  pisma  procesowego  dowody  w  postaci  map  obrazujących  wskazane  piśmie 

odległości. Tym samym wskazany zarzut odwołania nie znajduje podstaw. 

Izba uznała za nieuzasadniony zarzut dotyczący kosztów naprawy pojazdów, wymiany 

opon, ubezpieczeń itp. Odwołujący podniósł, że w przedmiotowych wyjaśnieniach nie sposób 

znaleźć  szczegółowych  wyliczeń  w  tym  przedstawienia  dowodów  tak  istotnego  kosztu,  jak 

utrzymanie pojazdów. Jedyną wzmianką na ten temat jest informacja zawarta w załączniku nr 

1,  iż  na  koszty  pojazdu  składa  się  kwota  2000,00  zł  cyt.:  „m.in.  ubezpieczenie,  podatek, 

konserwacja; system GPS”. 

Przystępujący  ALBA  w  piśmie  procesowym  podniósł,  że  skalkulowane  przez  niego 

koszty  w  wysokości  2.000  zł  miesięcznie  na  pojazd,  a  więc  w  przypadku  4  pojazdów  w 

wysokości 96.000 zł netto rocznie, uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do utrzymania 


pojazdów  takie  jak  np.  koszty  napraw,  konserwacji,  wymiany  opon,  podatku  od  środków 

transportu, wyposażenia w system GPS, mycia i dezynfekcji pojazdów. Stwierdził, że posiada 

ok.  150  pojazdów,  w  tym  70  śmieciarek,  własny  warsztat  oraz  myjnię.  Dzięki  dużej  skali 

działalności jego dostawcy są w stanie zaoferować korzystne warunki współpracy i dzięki temu 

koszty jednostkowe utrzymania pojazdów są stosunkowo niewielkie. 

Odwołujący  nie  odniósł  się  do  powyższej  argumentacji  przystępującego ALBA.  Izba 

uznała zatem wskazany zarzut za nietrafiony. 

Izba uznała za nieuzasadniony zarzut dotyczący myjki do pojemników. Przystępujący 

ALBA  wyjaśnił,  że  posiada  między  innymi  pojazdy  odbierające  odpady  wyposażone  w 

instalacje 

do mycia oraz dezynfekcji pojemników, dlatego też brygady wywożące odpady mogą 

podczas opróżniania myć i dezynfekować pojemniki. 

Izba  nie  uwzględniła  zarzutu  dotyczącego  kosztów  wykonania  zbiórek  akcyjnych 

(gabarytów)  oraz  kosztów  odbioru  odpadów,  tzw.  „gniazd”.  Odwołujący  zarzucił,  że  jedyną 

informacją  związaną  ze  zbiórką  akcyjną  jest,  ujęty  w  załączniku  nr  4  do  wyjaśnień,  koszt 

za

gospodarowania ilości 7,20 Mg tego rodzaju odpadów rocznie. Analiza kalkulacji złożonej 

przez przystępującego ALBA wskazuje jednak, że kalkulacja zawiera koszty zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, zakładając ich odbiór średnio 3 razy w miesiącu, tj. 36 dni w roku. Koszt 

realizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych skalkulowany został na ponad 50.000 złotych 

netto  rocznie.  Kalkulacja  zawiera 

również  koszty  zbiórki  odpadów  z  gniazd,  zakładając  ich 

odbiór średnio 6 razy w miesiącu, tj. 72 dni w roku. Koszt realizacji zbiórki odpadów papieru i 

szkła skalkulowany został na ponad100.000 złotych netto rocznie dla każdej z frakcji. 

Izba  uznała  za  nieuzasadniony  zarzut  dotyczący  zagospodarowania  odpadów 

zbieranych selektywnie

. Odwołujący podniósł, że w wyjaśnieniach wykonawcy w załączniku nr 

2 podano informację o przewidywanym zysku ze sprzedaży odpadów zbieranych jako frakcje 

selektywne.  Przedmiotowe  założenia  nie  zostały  jednak  poparte  dowodami  (ofertami). 

Wykonawca  nie  zawarł  również  kosztów  doczyszczania  odpadów  (sortowania)  czy 

zagospodarowania  balastu. 

W  ocenie  odwołującego  błędem  jest  również  zakładanie,  że 

szacunkowa  masa  odpadów  będzie  mogła  być  przekazana  bezpośrednio  w  całości  do 

zagospodarowania celem uzyskania przychodu. 

Przystępujący  ALBA  w  piśmie  procesowym  wskazał,  że  zamierza  osiągnąć  zysk  ze 

sprzedaży  surowców  wtórnych.  Cena  przedstawiona  w  kalkulacji  uwzględnia  koszty 

sortowania  odpadów,  przychody  z  tytułu  sprzedaży  surowców,  a  także  dopłaty  z  tytułu 

otrzymanych  dokumentów  DPR  (dokumentów  potwierdzających  recykling).  Przystępujący 

wskazał,  że  dzięki  długoletniej  współpracy  z  dostawcami  i  odbiorcami  odpadów  dysponuje 

wyjątkowo sprzyjającymi warunkami wykonywania zamówienia. Przystępujący ALBA zakłada 


uzyskanie 85 zł przychodu za zagospodarowanie 1 Mg frakcji odpadów szklanych w roku 2019 

i 2020 oraz 150 zł zagospodarowanie 1 Mg frakcji papieru w roku 2019 i 2020. Ponadto odpady 

surowcowe nie nadające się do recyklingu są na miejscu w sortowni przetwarzane na paliwa 

alternatywne,  dzięki  temu  trafiają  do  odzysku  termicznego.  Sortownia  odpadów  posiada 

zintegrowaną instalację do produkcji paliw alternatywnych. 

Izba  uznała  za  nieuzasadniony  zarzut  dotyczący  ceny  zagospodarowania  odpadów 

zmieszanych. W ocenie odwołującego przyjęta cena za zagospodarowanie odpadów wydaje 

się być nierealna. 

Przystępujący w piśmie procesowym wskazał, że w swej kalkulacji przyjął średnią cenę 

za  zagospodarowanie  odpadów  w  wysokości  429  zł/Mg.  Ponadto  stwierdził,  że  wzrost  lub 

spadek ceny zagospodarowania odpadów zmieszanych nie będzie miał znaczącego wpływu 

na  rentowność  kontraktu,  ponieważ  np.  wzrost  ceny  010  zł/Mg  ma  wagę  około  3.000  zł 

m

iesięcznie, co daje poniżej 1% ryczałtu. 

Izba  uznała  za  nieuzasadnione  zarzuty  dotyczące  kosztów  prowadzenia  prelekcji, 

wydruków i dystrybucji harmonogramów, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych 

na  PSZOK  oraz  kosztów  związanych  z  uzyskaniem  decyzji  zezwalającej  na  zbieranie 

odpadów na terenie PSZOK. 

Przystępujący ALBA w piśmie procesowym wyjaśnił, że prelekcje przeprowadzane są 

w jego 

spółce przez pracowników, stąd główne koszty z tym związane - koszty pracowników, 

utrzymania  pojazdu  - 

są  już  pokryte  w  ramach  innych  kontraktów  spółki.  Z  kolei  pozostałe 

niewielkie koszty związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej jak np. ulotki edukacyjne 

są  kosztami  ogólnozakładowymi  wykazanymi  w  kalkulacji.  Wydruk  i  dystrybucja 

harmonogramów  jest  jednym  ze  standardowych  działań  przystępującego,  realizowanych 

regularnie u większości klientów. Koszt wydruku ulotek to zaledwie 2.500 złotych i ich koszt, 

jak i koszt ich dystrybucji zawarty został w kosztach ogólnozakładowych. Jest to 200 zł/m-c, 

więc tak niskiego kosztu wykonawca nie wykazywał w kalkulacji ze względu na jego faktyczną 

nieistotność, ponieważ koszt ten stanowi 0,059 % ceny. 

Przystępujący wskazał, że posiada liczne decyzje zezwalające na zbieranie odpadów. 

Proces pozyskiwania tychże decyzji, jak i koszty z tym związane, są jedną z licznych czynności 

administracyjnych  niezbędnych  do  prowadzenia  działalności  związanej  z  gospodarką 

odpadami.  Koszty  z  tym  związane  zostały  skalkulowane  w  kosztach  ogólnozakładowych 

przystępującego. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut dotyczący nieuwzględnienia kosztów wyposażenia 

pojazdów w wagi. Zgodnie z zapisami Rozdz. V ust 1 lit c tiret drugie s.i.w.z. wykonawca spełni 


warunek  jeżeli  wykaże  że  dysponuje  następującymi  pojazdami  do  odbierania  odpadów 

komunalnych: 

„ - min. 2 pojazdami przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

pojazd winien być wyposażony w: system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania 

satelitarnego,  umożliwiający  trwałe  zapisywanie,  przechowywanie  i  odczytywanie  danych  o 

położeniu  pojazdu  i  miejscach  postoju  oraz  czujników  zapisujących  dane  o  miejscach 

wyładunku  odpadów  -  umożliwiający  weryfikację  tych  danych  oraz  system  RFID  oraz  w 

urządzenia do ważenia odpadów komunalnych)   

-  min.  2  pojazdami  przystosowane  do  odbierania  selektywnie  (metali  i  tworzyw 

sztucznych)  zebranych  odpadów  komunalnych(pojazd  winien  być  wyposażony  w:  system 

monitoringu  bazujący  na  systemie  pozycjonowania  satelitarnego,  umożliwiający  trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju 

o

raz  czujników  zapisujących  dane  o  miejscach  wyładunku  odpadów  -  umożliwiający 

weryfikację tych danych oraz system RFID)...” 

Z  powyższego  wynika,  że  wagę  winny  posiadać  tylko  pojazdy  do  odbioru  odpadów 

zmieszanych

, w związku z czym podniesiony zarzut nie znajduje podstaw. 

Odnosząc się do wskazanych wyżej zarzutów Izba wskazuje, iż przystępujący ALBA w 

piśmie  procesowym  z  dnia  7  stycznia  2019  roku  złożył  obszerne  wyjaśnienia,  poparte 

dowodami. 

Obowiązek  wykonawcy  do  podejmowania  wszelkiej,  dopuszczalnej  prawem 

obrony swojego stanowiska wynika z art. 190 

ust. 1 ustawy P.z.p., zgodnie z którym strony i 

uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia 

faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie 

twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą 

przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. 

Izba  nie  podziela  stanowiska  odwołującego,  prezentowanego  na  rozprawie,  iż 

przystępujący  ALBA  nie  był  uprawniony  do  składania  dowodów,  ponieważ  uprawnienie  to 

sfinalizowało  się  w  momencie  składania  zamawiającemu  wyjaśnień  dotyczących  ceny. 

Argumentacja taka przeczy literalnemu brzmieniu art. 190 ust. 1, który wyraźnie wskazuje, iż 

zdarzeniem  kończącym  możliwość  składania  wniosków  dowodowych  jest  zamknięcie 

rozprawy. 

Przyjęcie  odmiennej  argumentacji  spowodowałoby  ograniczenie  możliwości  obrony 

własnej  oferty  przez  wykonawcę  Podkreślić  należy,  że  wykonawca  jest  obowiązany  złożyć 

zamawiającemu  takie  wyjaśnienia  i  dowody,  do  jakich  został  wezwany.  Natomiast  zarzuty 

odwołania  odnoszące  się  do  ceny  ofertowej  odznaczały  się  znacznie  większym  poziomem 


szczegółowości.  Podjęcie  obrony  przez  przystępującego  ALBA  poza  zakres  wynikający  z 

wezwania jest zatem oczywistą i uprawnioną reakcją na odparcie postawionych zarzutów. 

Poparciem powyższego jest również brzmienie ust. 1a artykułu 190, zgodnie z którym 

c

iężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 

wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania 

odwoławczego; 

zamawiającym,  jeżeli  wykonawca,  który  złożył  ofertę,  nie  jest  uczestnikiem 

postępowania. 

W  ocenie  Izby 

usytuowanie  przepisu  dotyczącego  ciężaru  dowodu,  że  oferta  nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  nieprzypadkowo  ma  miejsce  zaraz  po  przepisie  zawierającym 

ogólną zasadę rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Art. 190 ust. 1a 

jest niejako uzupełnieniem ust. 1, dotyczącym stricte postępowania w zakresie 

rażąco  niskiej  ceny.  Odmawianie  zatem  przystępującemu  ALBA  możliwości  składania 

dowodów mających na celu wykazanie, że jego cena nie jest rażąco, stałoby w sprzeczności 

ratio legis 

przepisów zawartych w art. 190 ust. 1 i 1a ustawy P.z.p. 

Przepis art. 190 ust. 7 ustawy P.z.p. 

wprowadza zasadę swobodnej oceny dowodów 

zebranych  w  postępowaniu  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą.  Zgodnie  ze  wskazanym 

przepisem  Izba  ocenia  wiarygodność  i  moc  dowodów  według  własnego  przekonania,  na 

podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. 

Izba  przeprowadziła  zatem  i  oceniła  dowody  zawarte  w  aktach  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  oferty  przystępującego  ALBA  oraz  wyjaśnień 

składanych przez tegoż wykonawcę w toku postępowania, a także z dowodów złożonych przez 

strony 

i uczestników w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.  

Izba skonstatowała, że dowody załączone przez odwołującego do odwołania w postaci 

faktur na zakup odzieży i opon, polis ubezpieczeniowych pojazdów nie mogą mieć przełożenia 

na  sytuację  przystępującego  ALBA.  Są  to  bowiem  dokumenty  dotyczące  odwołującego,  w 

związku z czym nie mogą mieć wpływu na ocenę oferty przystępującego. 

Z  kolei  przedłożone  przez  odwołującego  umowy  i  oferty  Regionalnych  Instalacji 

Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  potwierdzają  okoliczność,  która  nie  jest  pomiędzy 

stronami sporna. Przystępujący ALBA przyznał, że większość RIPOK-ów utrzymuje ceny na 

poziomie 

420 zł, a sam przyjął średnią cenę w wysokości 429 zł. 

Przystępujący ALBA w postępowaniu dowodowym wskazywał natomiast na stosowne 

zapisy  dokumentacji  postępowania,  w  tym  s.i.w.z.  i  OPZ  oraz  własne  wyjaśnienia  złożone 


zamawiającemu. Złożył także szereg dowodów w postaci map, faktur i cenników, na których 

oparł własne wyliczenia. Izba uznała złożone dowody za wiarygodne i nie znalazła podstaw 

do uznania, że cena zaoferowana przez przystępującego ALBA jest ceną rażąco niską. 

Nie  bez  znaczenia  dla  niniejszego 

rozstrzygnięcia  jest  fakt,  że  odwołujący,  jak  i 

przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  wykonawca 

FBServis,  nie  odnieśli  się  do  wyjaśnień  zawartych  w  piśmie  procesowym  przystępującego 

ALBA z 7 stycznia 2019 roku ani do złożonych przez niego dowodów. Podkreślić należy, że 

wynikający z art. 190 ust. 1 obowiązek wskazywania dowodów dla poparcia swych twierdzeń 

i odparcia twierdzeń przeciwnika, spoczywa na wszystkich uczestnikach postępowania przed 

Krajową  Izbą  Odwoławczą.  Jakiekolwiek  zaniechania  w  tym  zakresie  nie  mogą  skutkować 

pozytywnie dla uczestników sporu.  

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. przez 

naruszenie  obowiązku  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. 

Odwołujący oparł zarzut wyłącznie o te same podstawy, które podniósł w uzasadnieniu 

zarzutu  naruszenia  art.  90  ust.  3  ustawy  P.z.p

.  Oddalając  odwołanie  w  tym  zakresie  Izba 

podtrzymuje argumentację wskazaną przy rozpoznaniu tego zarzutu. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 

pkt 12 ustawy P.z.p. 

poprzez odrzucenie oferty odwołującego z powodu uznania, że podlega 

on 

wykluczeniu, gdyż nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  oparł  swój  zarzut  na  fakcie,  iż  złożone  przez  przystępującego  ALBA 

referencje nie potwierdzają w swej treści należytego wykonania usług. 

Izba ustaliła, że zamawiający w SIWZ żądał wykazania „że w ostatnich trzech latach 

przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym 

okresie  zrealizował  lub  realizuje  usługę  polegającą  na  wykonaniu  lub  wykonywaniu 

nieprzerwanie  przez  okres  12  miesięcy  usług  polegających  na  odbieraniu  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach którego lub których odebrał odpady o 

łącznej masie co najmniej 4.000 Mg rocznie"  

Referencje  złożone  przez  WPO  ALBA  S.A.  wskazują  „Poświadczamy,  niniejszym  iż 

usługi określone ww. umową zrealizowano zgodnie z ustalonymi warunkami umownymi. Przez 

realizację  powierzonych  zadań  zgodnie  z  zapisami  umowy  spółka  rozumie  wykonanie 

wszystkich postanowień umowy, w tym również osiągnięcie we wskazanym okresie: 


• 

poziomów  recyklingu,  przygotowania  ponownego  użycia  i  do  odzysku  innymi 

metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r.  

• 

poziomów 

ograniczenia 

masy 

odpadów  komunalnych 

ulegających 

biodegradacji,  przekazyw

anych  do  składowania  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.” 

Izba  nie podziela stanowiska odwołującego, jakoby  referencje potwierdzały  należyte 

wykonanie  umowy  wyłącznie  wówczas,  gdy  zawierają  sformułowanie:  „zostały  wykonane 

należycie”.  Izba  wskazuje,  że  potwierdzenie  należytego  wykonania  umowy  może  wynikać 

również  z  innych,  równoważnych  stwierdzeń.  Zawarte  w  referencjach  złożonych  przez 

przystępującego ALBA stwierdzenie, iż „umowę zrealizowano zgodnie z zapisami umownymi” 

w pełni potwierdza fakt należytego wykonania umowy. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p. 

poprzez naruszenie obowiązku wykluczenia przystępującego ALBA, z powodu wprowadzania 

zamawiającego w błąd mający istotny wpływ na rozstrzygnięcie postępowania. 

W  ocenie  odwołującego  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd  opiera  się  na  tych 

samych podstawach, które zostały wskazane w uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 90 ust. 

3  ustawy  P.z.p.,  tj.  n

ieujęciu  istotnych  elementów  cenotwórczych  oraz  celowym  przyjęciu 

założeń niezgodnych z wymogami zamawiającego zawartymi w s.i.w.z.  

Ponadto  odwołujący  wskazuje,  że  wprowadzenie  w  błąd  to  również  przedłożenie 

referencji potwierdzających wykonywanie usług wskazanych w załączniku nr 12 do s.i.w.z.–

oraz  złożenie przez  przystępującego ALBA  oświadczenia o spełnianiu  warunków  udziału w 

p

ostępowaniu,  podczas  gdy  warunków  wykonawca  ten  nie  spełnia.  Odwołujący  uzasadnia 

zatem podniesiony zarzut tę samą argumentacją, która przytoczył na poparcie art. 89 ust. 1 

pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p. 

Odwołujący  oparł  zatem  zarzut  wyłącznie  o  te  same  podstawy,  które  podniósł  w 

uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 90 ust. 3 ustawy P.z.p. oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  P.z.p.  Oddalając  odwołanie  w  tym  zakresie  Izba  podtrzymuje 

argumentację wskazaną przy rozpoznaniu tych zarzutów. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez 

naruszenie obowiązku wykluczenia wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał 


zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych  środków 

dowodowych. 

Na potwierdzenie powyższego zarzutu odwołujący wskazał wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego o sygnaturach: II OSK 2368/14, II OSK 2950/14, II OSK 2099/14

, a także II 

OSK 718/15. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy P.z.p., z 

postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę,  który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył 

obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamier

zonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał 

zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych  środków 

dowodowych.  

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 2 lit. 7 ustawy P.z.p. wykluczenie wykonawcy następuje, 

j

eżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia  lub  od  dnia  w  którym  decyzja  potwierdzająca  zaistnienie  jednej  z  podstaw 

w

ykluczenia stała się ostateczna. 

Izba wskazuje, że trzy spośród czterech wskazanych wyroków zostały wydane w 2014 

roku,  a  zatem 

dotyczą  zdarzeń,  od  których  upłynął  trzyletni  termin.  Z  wyjaśnień 

przystępującego  ALBA  wynika,  iż  zdarzenia  będące  zdaniem  odwołującego  podstawą  do 

wykluczenia miały miejsce 2013 roku, co zresztą potwierdza sam odwołujący wskazując na 

daty wydania decyzji (odpowiednio: 

decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z 13 

września  2013  roku,  decyzja  Wójta  Gminy  Krośnice  z  października  2013  roku,  decyzja 

Prezydenta Wrocławia z czerwca 2013 roku). Z kolei w wyroku o sygn. akt II OSK podtrzymano 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/ Po 

531/14 uwzględnił skargę i uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Administracyjnego oraz 

poprzedzającą  ją decyzję Burmistrza Kłodawy,  nakładającą  na  przystępującego ALBA karę 

pieniężną w wysokości 37.600 zł. Pozbawiony zatem jest podstaw zarzut odwołującego, iż na 

tej podstawie 

przystępujący ALBA winien zostać wykluczony z postępowania. 

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  P.z.p. 

poprzez  naruszenie  obowiązku  odrzucenia  oferty,  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W  ocenie  odwołującego  czyn  nieuczciwej  konkurencji  polega  na  wskazaniu  przez 

przystępującego ALBA kosztu zagospodarowania odpadów zmieszanych 381zł/Mg. Zdaniem 

odwołującego  jest  to  najprawdopodobniej  cena  uzyskana  na  instalacji  RIPOK  Eneris 


Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.  w  sposób  zakłócający  uczciwą  konkurencję  i 

dowodząca zawarcia nieuczciwego porozumienia przedsiębiorców (art. 15 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów) oraz wykorzystywania pozycji dominującej. 

W ocenie Izby zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący uzasadnił go jedynie 

kosztem zagospodarowania odpadów zmieszanych.  

Izba  podziela  stanowisko  zamawiającego,  wyrażone  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  iż 

trudno 

stwierdzić, iż uzyskanie niższej ceny za odbiór odpadu, wyczerpuje znamiona czynu 

nieuczciwej  konkurencji.  Twierdzenia  o

dwołującego  nie  zostały  poparte  żadnym  dowodem. 

Wręcz sam odwołujący wskazuje, iż wskazana cena jest „najprawdopodobniej ceną uzyskaną 

na  instalacji  RIPOK  Eneris  Ekologi

czne  Centrum  Utylizacji  sp.  z  o.o.  ”  Domniemanie  to 

rzekomo  ma  świadczyć,  iż  doszło  do  niedozwolonego  porozumienia  oraz  wykorzystania 

pozycji dominującej. 

Odwołujący  zacytował  treść  art.  40  pkt  10  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i 

konsumentów, zgodnie z którym definicją przez pozycję dominującą należy rozumieć pozycję 

przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym 

przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, 

kontrahentów  oraz  konsumentów.  Domniemywa  się,  że  przedsiębiorca  ma  pozycję 

dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%. 

Niemniej  jednak  odwołujący  nie  udowodnił,  że  udział  RIPOK  Eneris  na  rynku 

właściwym przekracza 40%. Na tę okoliczność odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu, 

ograniczając  się  jedynie  do  stwierdzenia,  że  pozycja  dominująca  RIPOK  Eneris  wynika  z 

ustawowego  monopolu  na  tego  typu  usługę.  W  ocenie  Izby  jednak  sam  fakt  istnienia 

ustawowego monopolu nie  przesądza  o  tym,  że  udział  jednego  podmiotu  przekracza  40%, 

z

właszcza w sytuacji, gdy na danym terenie istnieje kilka tego typu usługodawców. 

Ponadto p

rzystępujący ALBA w piśmie procesowym stwierdził, że nie jest prawdą, iż 

zawarł niedozwolone porozumienie ze Spółką ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z 

o.o.  . 

Stwierdził,  że  posiada  umowy  na  dostawę  odpadów  zmieszanych  ze  wszystkimi  3 

RIPOK-

ami  w  regionie  północno-centralnym,  a  odpady  zmieszane  dostarcza  nie  tylko  do 

instalacji prowadzonej przez ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji S

p. z o.o., ale również 

do  instalacji  prowadzonej  przez  FBSerwis  oraz  do  instalacji  prowadzonej  przez  Chemeko-

System Sp. z o.o.  

Odwołujący  nie  odparł  argumentów  podniesionych  przez  zamawiającego  i 

przystępującego. Tym samym Izba uznała je za uzasadnione, a sam zarzut za bezpodstawny. 


Izba uznała za bezzasadny zarzut zaoferowania rażąco niskiej ceny przez wykonawcę 

FB  Serwis.  Zarzut  ten  nie  został  przez  odwołującego  niczym  uzasadniony.  Odwołujący 

ograniczył  się  wyłącznie  do  stwierdzenia,  że  cena  oferty  jest  rażąco  niska  i  zaniechał 

jakiegokolwiek postępowania dowodowego w tej kwestii. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 8 ust. 1 i 2 w 

zw. z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy P.z.p. 

oraz § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Izba podkreśla, że jedną z zasad udzielania zamówień publicznych, zawartą w art. 8 

ust.  1  ustawy  P.z.p.

,  jest  jawność  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Zasada  ta 

gwarantuje  transparentność  prowadzonego  postępowania  i  pozwala  na  urzeczywistnienie 

zasad uczciwej konkure

ncji i równego traktowania wykonawców. 

Zasada  jawności  postępowania  doznaje  ograniczeń  w  przypadkach  określonych  w 

ustawie.  Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  P.z.p. 

nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 

jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 

ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzaniu nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Tym samym, określona 

informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: 

ma  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny  przedsiębiorstwa  lub  posiada 

wartość gospodarczą, 

informacje te jako całość lub w szczególnym zestawieniu lub zbiorze nie są powszechnie 

znane osobom zwykl

e zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 

takich osób, 


uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzaniu  nimi  podjął,  przy  zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Z  powyższego  wynika,  że  to  przedsiębiorca  decyduje  zatem,  które  informacje 

pozostające  w  jego  dyspozycji  decydują  o  jego  sile  gospodarczej  i  winny  być  objęte 

poufnością.  Przepisy  ustawy  P.z.p.  obligują  go  jedynie  do  wykazania,  że  zastrzeżone 

inf

ormacje  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  a więc potencjalnej  wartości gospodarczej 

zbioru  informacji,  i  dokonania  zastrzeżenia,  że  określonych  informacji  nie  można  ich 

udostępniać. 

Ciężar udowodnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

spoczywa na 

wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje. Skoro wykonawca dokonuje 

zastrzeżenia  i  czynność  ta  musi  zostać  oceniona  przez  zamawiającego  pod  względem  jej 

skuteczności,  oczywistym  jest,  że  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zasadność 

dokonanego zastrzeżenia. 

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  26  listopada  2018  r.  zamawiający  wystąpił  do 

przystępującego  ALBA  z  żądaniem  wyjaśnień  treści  złożonej  oferty  w  zakresie  informacji 

wskazanych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający zastrzegł, iż wnosi o wykazanie, 

jaką  wartość  gospodarczą,  handlową  oraz  organizacyjną  dla  przedsiębiorstwa  mają  te 

informacje, co pozwoliłoby uznać za zasadne utajnienie tych informacji. 

W zakreślonym przez zamawiającego terminie przystępujący ALBA wyjaśnił, że o ile 

poszczególne  elementy  całego  katalogu  informacji  przedstawionych  przez  wykonawcę  są 

powszechnie dostępne, to jednak ułożenie tego w pewne zestawienie jest znane wyłącznie 

jemu

, a zestaw ten został zorganizowany w sposób funkcjonalny, który pozwala na czerpanie 

z  tego  t

ytułu  odpowiednich  korzyści.  Przystępujący  ALBA  podkreślił  iż  wykaz  ten,  również 

przez  niego  opracowany,  jest  przez  niego 

wykorzystywany  przy  prowadzeniu  działalności 

gospodarczej. Opracowany zestaw informacji nie jest powszechnie znany, a dostęp do takiego 

zestawienia mają jedynie upoważnione osoby.  Takie zestawienie,  zgodnie z  twierdzeniami, 

ma charakter poufny wobec kontrahentów przystępującego.  

W ocenie Izby przystępujący ALBA wykazał spełnienie wszystkich trzech przesłanek 

koniecznych  dla  skutecznego 

zastrzeżenia  określonych  informacji  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Przystępujący potwierdził powyższe w piśmie procesowym z dnia 7 stycznia 

2019 roku. Odwołujący nie odniósł się do argumentacji przystępującego, w związku z czym 

Izba nie znalazła podstaw do uwzględnienia zarzutu. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p.

, czyli stosownie do wyniku postępowania. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 


Słowa kluczowe:
formularz oferty
wiper-pixel