KIO 2602/18 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

Protokolant: Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron 9 stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 19 grudnia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

przez wykonawcę: Tronus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn  Wykonanie,  dostawę  i  montaż 

wyposażenia  ruchomego  dla  Wydziału  Nauk  Politycznych  i  Studiów  Międzynarodowych 

Uniwersytetu  Warszawskiego  (nr 

postępowania  DZP.361-135-2018)prowadzonym  przez 

zamawiającego: Uniwersytet Warszawski 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Tronus 

Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  7500  zł  00  gr  (słownie:  siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  –  uiszczonej  przez  powyższego  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Uniwersytet  Warszawski  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004 r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  dostawy  pn.  Wykonanie,  dostawę  i montaż 

wyposażenia  ruchomego  dla  Wydziału  Nauk  Politycznych  i  Studiów  Międzynarodowych 

Uniwersytetu  Warszawskiego  (nr 

postępowania  DZP.361-135-2018).  Ogłoszenie  o tym 

zamówieniu  5  listopada  2018  r.  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

pod  nr  641981-N-2018.  Warto

ść  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

19  grudnia  2018 

r.  Odwołujący  Tronus  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

wniósł  w  formie  pisemnej  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  (zachowując 

wymóg przekazania jego kopii Zamawiającemu) od odrzucenia jego oferty oraz zaniechania 

wezwania go do uzupełnienia dokumentów. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  następujące naruszenia przepisów  ustawy  pzp 

{lista zarzutów}: 

1.  Art.  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  oraz  art.  36  ust.  1  pkt  6 

–  przez 

bezpodstawne  odrzucenie  ofe

rty  Odwołującego  jako  niezgodnej  z  treścią  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  {dalej:  „SIWZ”}  ze  względu  na  niezłożenie  z  ofertą 

gamy  kolorystycznej,  co  do  której  Zamawiający  nie  zastrzegł  skutecznie  w  SIWZ 

obowiązku jej złożenia. 

2.  Art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust 1 pkt 2 

– przez bezpodstawne odrzucenie oferty 

Odwołującego  jako  niezgodnej  z  treścią  SIWZ  ze  względu  na  przyjęcie,  że  żądane 

postępowaniu karty katalogowe i gama kolorystyczna (w przypadku nieuwzględnienia 

przez  Izbę  zarzutu  nr  1  i  uznanie,  że  żądanie  złożenia  tego  dokumentu  zostało 

skutecznie  zastrzeżone  w  SIWZ)  stanowią  element  treści  oferty,  a  nie  dokumenty 

składane na potwierdzenie tego, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

3.  Art. 26 ust. 3 i art. 87 ust 1 

– przez bezpodstawne zaniechanie wezwania Odwołującego 

do uzupełnienia ewentualnie brakujących, błędnych lub niejasnych dokumentów, w tym 

kart katalogowych oraz gamy kolorystycznej, pomimo iż jako dokumenty określone w art. 

25  ust.  1  pkt  2  pzp 

powinny  one  podlegać  uzupełnieniu,  a  także  przez  przyjęcie, 

że ewentualne  uzupełnienie  brakujących,  błędnych  lub  niejasnych  dokumentów  w  tym 

zakresie stanowić będzie negocjacje treści oferty Odwołującego. 


4.  Art.  91  ust  1  oraz  art.  7  ust.  1 

–  przez  dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

pominięciem oferty Odwołującego, która została odrzucona z naruszeniem przepisów 

prawa, a w konsekwencji dokonanie wyboru z naruszeniem zasady zachowania uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

5.  art.  92  ust  1  pkt  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

–  przez  dokonanie  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  bez  podania  powodów  tej  decyzji,  w  tym  dokładnego  uzasadnienia 

faktycznego  i  prawnego,  co  w  konsekwencji  znacznie  utrudnia  lub  wręcz  uniemożliwia 

precyzyjne  sformułowanie  zarzutów  niniejszego  odwołania,  a  ponadto  świadczy 

naruszeniu  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  w  postępowaniu, 

utrudniając  kontrolę  decyzji  Zamawiającego;  {Z  ostrożności  procesowej,  na  wypadek 

nieuwzględnienia  powyższych  zarzutów  i  uznania  przez  Izbę,  że  Zamawiający 

skutecznie sformułował w SIWZ żądanie złożenia z ofertą gamy kolorystycznej, a także, 

że  żądane  w  postępowaniu  karty  katalogowe  i  gama  kolorystyczna  stanowią  element 

treści oferty} Odwołujący zarzuca Zamawiającemu także naruszenie: 

6.  Art.  89  ust.  1  pkt  2 

–  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Furniko 

Fabrykę Mebli Biurowych sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie {dalej: „Furniko”), pomimo iż 

jest ona niezgodna z SIWZ w zakresie pozycji oferty nr 4, 6 i 12. 

7.  Art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 pzp w zw. z art. 18a pkt 4 ustawy z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 

z późn. zm.) {dalej: ustawa nowelizująca pzp} w zw. z art. 14 ust 1 ustawy pzp i art. 78 

§ 1  kodeksu  cywilnego  –  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Furniko, 

pomimo iż jest ona niezgodna z ustawą pzp i jest nieważna na podstawie ww. przepisów 

prawa  ze  względu  na  niedochowanie  formy  pisemnej  zastrzeżonej  pod  rygorem 

nieważności. 

8.  Art.  91  ust.  1 

–  przez  dokonanie  wyboru  oferty  Furniko,  pomimo  iż  podlegała  ona 

odrzuceniu. 

9.  Art,  93  ust.  1  pkt  1

–  przez  zaniechanie  unieważnienia  postępowania,  pomimo  iż 

wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1.  U

nieważnienia  badania  i  oceny  ofert,  odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz  wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

2.  Dokonania 

powtórnej czynności badania i oceny ofert. 

3.  Ewentu

alnie,  z  ostrożności  procesowej  –  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia 

trybie  art.  26  ust.  3  pzp  niekompletnych  lub  zawierających  błędy  kart  katalogowych 

i/lub gamy kolorystycznej. 


4.  Dokonania 

wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Względnie  –  w  razie  uznania  przez  Izbę  braku  zasadności  zarzutów  nr  1-4,  przy 

uzna

niu  zasadności  zarzutów  nr  5-8  –  Odwołujący  wniósł  alternatywnie  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

Unieważnienia badania i oceny ofert. 

Dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert. 

3.  Odrzucenia oferty Furniko. 

4.  Un

ieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp. 

Ponadto  odwołanie  zawiera  uzasadnienie,  w  którym  Odwołujący  przedstawił 

dodatkowe 

okoliczności  faktyczne  i  prawne,  które  jego  zdaniem  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

Izba  ustaliła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania odwoławczego w tej sprawie. 

7  stycznia  2019  r. 

wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający 

oświadczył, że uznaje następujące żądania Odwołującego: 

Unieważnienia  badania  i  oceny  ofert,  odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz  wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Wezwania wykonawców do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 pzp niekompletnych lub 

zawierających błędy kart katalogowych i/lub gamy kolorystycznej. 

Dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert. 

Jednocześnie  Zamawiający  zaznaczył,  że  nie  może  na  tym  etapie  uznać  żądania 

wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej,  gdyż  jest  to  zależne  od  rezultatu 

wezwania,  po  pierwsze 

–  w  trybie  art.  26  ust.  3  pzp  do  uzupełnienia  niekompletnych  lub 

zawierających błędy kart katalogowych i  gamy kolorystycznej, po drugie –  w trybie art. 26 

ust.  2  pzp  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału 

postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

8 stycznia 2019 

r. wpłynęło do Izby pismo Odwołującego, w którym ocenił powyższe 

stanowisko Zamawiającego jako wyraz woli uwzględnienia zarzutów 1-5, czyli uwzględnienie 

w tej części odwołania. 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  oświadczył,  że  cofa  odwołanie  w  zakresie 

poz

ostałych zarzutów tj. zarzutów 6-9 i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz o zwrot na jego rzecz wpisu od odwołania. 


Na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron (na które stawił się jedynie Odwołujący), 

Izba  zobowiązała  Odwołującego  do  zajęcia  stanowiska,  czy  cofa  również  zarzut  1,  gdyż 

odpowiedzi  na  odwołania  nie  wynika,  że  został  on  uznany  przez  Zamawiającego 

za 

zasadny  (uznał  on  jedynie  alternatywny  zarzut  zaniechania  wezwania  do  uzupełnienia 

w trybie art. 26 ust. 3 pzp gamy kolorystycznej). 

Odwołujący oświadczył ustnie do protokołu, że cofa również ten zarzut. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

częściowe uznanie zarzutów odwołania przez zamawiającego przy jednoczesnym wycofaniu 

pozosta

łych  zarzutów  przez  odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania 

odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3

a  ustawy  pzp  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego części zarzutów i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba 

może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca 

albo  wykonawca,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia  części  zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

W  ocenie  Izby  w  rozpatrywanym  postępowaniu  zaistniała  sytuacja  odpowiadająca 

hipotezie  przywołanego  przepisu.  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób 

niebudzący  wątpliwości  wyraził  wolę  uwzględnienia    części    zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu. Natomiast Odwołujący wycofał odwołanie de facto  w pozostałym zakresie. 

Wobec powyższego, Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 3a w zw. z art. 192 

ust.  1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym 

udziałem Stron tego postępowania. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba stwierdziła, że na mocy art. 

186  ust.  6  pkt  1  ustawy  pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując 


dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel