KIO 2600/18 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Konik 

Protokolant:            

Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu 

na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu 7  stycznia 2019  r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2018 r. przez wykonawcę BIO – EKOS Spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową z siedzibą w Nowym Chechle

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w 

Tarnowskich Górach,  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  BIO  –  EKOS 

Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  spółki  komandytowej  z  siedzibą  w 

Nowym Chechle kwoty 7 5

00 zł 00 gr (słownie siedem tysięcy pięćset złotych zero 

groszy), stanowiącej uiszczony wpis. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający,  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Tarnowskich  Górach,  prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe 

utrzymanie  nawierzchni  jezdni  dróg  powiatowych  na  terenie  gminy  Tarnowskie  Góry  oraz 

Zbrosławice  w  podziale  na  zadania  częściowe".  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 grudnia 2018 r., pod numerem 

661460-N-2018. 

W  dniu  18  grudnia  2018  r.  wykonawca  BIO 

–  EKOS  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Chechle, wniósł do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego  polegającej  na 

sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z przepisami ustawy Pzp. 

Jak wynika z dokumentacji postępowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia 

do przedmiotowego postępowania odwoławczego.  

W dniu 7 stycznia 2018 r. wpłynęło do Izby pismo procesowe Odwołującego, w którym 

Odwołujący oświadczył, że wycofuje zarzut nr 1 odwołania pkt 4, 5, 6, 8. Podczas posiedzenia 

niejawnego Odwołujący uściślił, posługując się numeracją z treści odwołania, że oświadczenie 

o cofnięciu zarzutów dotyczy zarzutu nr 1 pkt  1.4, 1.5, 1.6 oraz 1.8.  

Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  pozostałe  zarzuty,  z  wyjątkiem  zarzutu 

wskazanego w pkt 3 od

wołania i dokona stosownej modyfikacji treści ogłoszenia oraz treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Podczas posi

edzenia Odwołujący wycofał zarzut nr 3 odwołania. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze 

wywołane ww. odwołaniem. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie 

do treści art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972).    

Przewodniczący: 

………………………………. 


wiper-pixel