KIO 2596/18 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2596/18  

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  3  stycznia  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w dniu 18 grudnia 2018 r. przez 

wykonawcę Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. z siedzibą 

w  Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Regionalne  Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

z siedzibą w Poznaniu 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu  Zamówień Publicznych na rzecz  wykonawcy Roche 

Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  15  000,00  zł  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579)  na niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 2596/18  

U z a s a d n i e n i e 

Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa 

z  siedzibą  w  Poznaniu  (dalej 

Zamawiający)  wszczął  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę 

odczynników  do  jednoczesnego  wykrywania  RNA  HIV,  RNA  HCV,  DNA  HBV  

oraz  odczynników  do  jednoczesnego  wykrywania  RNA  HAV  i  DNA  Parvovirusa  B19  

oraz  odczynników  do  wykrywanie  RNA  HEV  w  pulach  osocza  (przy  uwzględnieniu 

niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi 

materiałami    zużywalnymi  i  eksploatacyjnymi  koniecznymi  do  obsługi  wymienionych  wyżej 

badań  oraz  dzierżawą  niezbędnej  aparatury  do  automatycznych  badań  metodami  biologii 

molekularnej  i  systemem  sterowania 

(nr postępowania  34/2018). Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  dniu  23  października  2018  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  pod  numerem  2018/S  204-466788

.  Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 

w skrócie Pzp.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  wniesione  odwołanie  przez  wykonawcę  Roche  Diagnostics 

Polska Sp. z o. o. z s

iedzibą w Warszawie (dalej Odwołujący), pismem z 31 grudnia 2018 r.,  

które  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  drogą  elektroniczną  w  dniu  

31 grudnia 2018 r., przed otwarciem posiedzenia Izby, 

złożył oświadczenie o uwzględnieniu 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp.  

D

o postępowania odwoławczego w wymaganym terminie nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 

nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.  

W  sytuacji  umorzenia  postępowania,  w  związku  z  uwzględnieniem  całości  zarzutów, 

ustawodawca 

nałożył 

na 

zamawiającego 

obowiązek 

wykonania, 

powtórzenia  

lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym 

w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. 


O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia Izby, a do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił 

żaden  wykonawca.  Zachodziły  zatem  podstawy  do  orzeczenia zwrotu  odwołującemu kwoty 

uiszczonego  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wyso

kości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  

(t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972

),  który  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  

po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu,  a  zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel