KIO 259/19 WYROK dnia 25 lutego 2019 r.

Data: 30 maja 2019

KIO 259/19 

Sygn. akt: KIO 259/19 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę:  J.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  PROF-BUD  J.B.,  ul.  Modrakowa  5, 

105 Świecie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę  Świecie,  ul.  Wojska 

Polskiego 124, 86-

100 Świecie,  

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  SOLGRUD  Sp.  z  o.o.,  ul.  Olchowa  4,  86-300 

Grudziądz,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

oddala 

odwołanie,  

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  J.B.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod nazwą PROF-BUD J.B. , ul. Modrakowa 5, 86-105 Świecie, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę    J.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  PROF-BUD  J.B.  ,  ul. 

Modrakowa 5, 86-

105 Świecie, tytułem wpisu od odwołania.  


KIO 259/19 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      …………………… 


KIO 259/19 

Sygn. akt KIO 259/19 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający -

Gmina 

Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

 prowadzi w trybie 

przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

„Budowa żłobka miejskiego w Świeciu przy ulicy Łokietka”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 grudnia 2018 r., nr 662953-N-

2018.  W  dniu  7  lutego  2019  r. 

zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o.o. 

W dniu 12 lutego 2019 

r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione  przez  wykonawcę

J.B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  PROF-

BUD  J.B.,  ul.  Modrakowa  5,  86-

105  Świecie  (dalej:  „odwołujący”),  w  którym  odwołujący 

zarzuci

ł zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 6, względnie art. 87 

ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.   z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przedsiębiorstwo 

SOLGRUD Sp. z o.o. wobec tego, iż: 

jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej: 

„siwz”), 

2)  jest niezgodna z usta

wą Pzp, 

zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

co  jednocześnie  świadczy  o  przeprowadzeniu  postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  bądź  -  z  daleko 

posuniętej ostrożności: 

4)  poprzez  zaniechanie  wezwani

a  SOLGRUD  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści 

złożonej oferty. 

W szczególności odwołujący wskazał, co następuje:  

„SOLGRUD składając ofertę na wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach Postępowania 

z  dnia 18  stycznia 2019  r.  złożył  kosztorys  ofertowy,  którego  treść  jest  sprzeczna  z  treścią 

SIWZ oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny w następującym zakresie: 

1)  z

godnie  z  pozycjami  nr  1.9.10  i  1.9.11  przedmiaru  robót  budowlanych  załączonego 

do  SIW

Z  przez  Zamawiającego  oraz  w  świetle  pkt  12.6.  lit.  a)  rozdziału  12  SIWZ, 

Zamawiający  wymagał  dokonania  odrębnej  wyceny  (ceny  jednostkowej)  pozycji 

przedmiaru  fasady  aluminiowej  oznaczonej  jako:  Z_3,  Z_4  o  łącznej  powierzchni 

9.242  m

oraz  odrębnej  wyceny  fasady  aluminiowej  oznaczonej  jako:  Z_3',  Z_4'                  

o łącznej powierzchni 5,776 m

, co jednoznacznie obrazuje poniższe postanowienie 


KIO 259/19 

przedmiaru: 

„pozycja 1.9.10 - KNNR 7 0504-03 - Fasada Z_3, Z_4 łącznie 9.242 m2” 

„pozycja 1.9.11 - KNNR 7 0504-03 - Fasada Z_3', Z_4' łącznie 5.776 m2". 

Zaznaczyć przy tym należy, iż przy wycenie tej Zamawiający oczekiwał (co wyrażono 

w pkt 12.6. lit. c) SIWZ), że te ceny jednostkowe (jak również wszystkie inne podane 

przez  oferenta)  będą  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przez 

oferenta w celu wy konania robót. 

Tymczasem, w kosztorysie ofertowymi SOLGRUD: 

dla  pozycji  „1.9.10  -  KNNR  7  0504-03  -  Fasada  Z  3,  Z_4  łącznie  9.242  m” 

wska

zano, iż oferent wykona 9.242 m

 tej fasad

y za cenę 2.644,43 złotych za m

, to 

jest łącznie za kwotę 24 921,11 złotych; 

-  dla  pozy

cji:  „1.9.11  -  KNNR  7  0504-03  -  Fasada  Z_3',  Z_4'  łącznie  5.776  m

wskazano, iż pozycja ta została ujęta w cenie Z_3, Z_4 (pozycja 1.9.10 kosztorysu)             

i określono cenę za m

 dla tej pozycji na wa

rtość 0 zł i wartość łączną na wartość 0 zł; 

2)  zgod

nie  z  pozycjami  nr  1.9.12  i  1.9.13  przedmiaru  robót  budowlanych  załączonego 

do  SIWZ  przez  Zamawiającego  oraz  w  świetle  pkt  12.6.  lit.  a)  rozdziału  12  SIWZ, 

Zamawiający  wymagał  dokonania  odrębnej  wyceny  (ceny  jednostkowej)  pozycji 

przedmiaru  fasady  aluminio

wej  oznaczonej  jako:  Z_5,  Z_6  o  łącznej  powierzchni 

41.709  m2  oraz  odrębnej  wyceny  fasady  aluminiowej  oznaczonej  jako:  Z_5',  Z_6'                  

łącznej powierzchni 9,242 m2, co jednoznacznie obrazuje zapis przedmiaru: 

„pozycja 1.9.12 - KNNR 7 0504-03 - Fasada Z_5. Z_6 łącznie 41.709 m2” 

„pozycja 1.9.13 - KNNR 7 0504-03 - Fasada Z_5', Z_6' łącznie 9.242 m2". 

Zaznaczyć przy tym należy, iż przy wycenie tej Zamawiający oczekiwał (co wyrażono 

w pkt 12.6. lit. c) SIWZ), 

że te ceny jednostkowe (jak również wszystkie inne podane 

przez  oferenta)  będą  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przez 

oferenta w celu wy konania robót. 

Tymczasem, w kosztorysie ofertowym SOLGRUD: 

dla  pozycji  „1.9.12  -  KNNR  7  0504-03  -  Fasada  Z_5.  Z_6  łącznie  41,709  m” 

wskaz

ano, iż oferent wykona 41.709 m

 tej fasad

y za cenę 1.824.50 złotych za m

, to 

jest łącznie za kwotę 76.098.07 złotych; 

dla  pozycji:  „1.9.13  -  KNNR  7  0504-03  -  Fasada  Z_5’,  Z_6'  łącznie  9.242  m

wskazano, iż pozycja ta została ujęta w cenie Z_5, Z_6 (pozycja 1.9.12 kosztorysu)                 

i określono cenę za m

dla tej pozycji na wartość 0 zł i wartość łączną na wartość 0 zł; 

zgodnie  z  pozycjami  nr  1.9.5.  1.9.6,  1.9.14  i  1.9.15  przedmiaru  robót  budowlanych 

załączonego do SIWZ przez Zamawiającego oraz w świetle pkt 12.6. lit. a) rozdziału 

12  SIWZ,  Zamawiający  wymagał  dokonania  odrębnej  wyceny  (ceny  jednostkowej) 

pozycji przedmiaru fasady aluminiowej oznaczonej jako: Samozamykacze oraz Zamki 


KIO 259/19 

o  ilości  odpowiednio  dwie  i  cztery  sztuki,  co  jednoznacznie  obrazuje  zapis 

przedmiaru: 

„pozycja 1.9.5 - zakup - Samozamykacze łącznie 9 szt.” 

„pozycja 1.9.6 - zakup - Zamki łącznie 16 szt.". 

„pozycja 1.9.14 - zakup - Samozamykacze łącznie 2 szt.” 

„pozycja 1.9.15 - zakup - Zamki łącznie 4 szt.". 

Zaznaczyć przy tym należy, iż przy wycenie tej Zamawiający oczekiwał (co wyrażono 

w pkt 12.6. lit. c) SIWZ), że te ceny jednostkowe (jak również wszystkie inne podane 

przez  oferenta)  będą  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przez 

oferenta w celu wy konania robót. 

Tymczasem, w kosztorysie ofertowym SOLGRUD: 

dla  pozycji  „pozycja  1.9.5  -  zakup  -  Samozamykacze  łącznie  9  szt."  wskazano,  iż 

pozycja ta została "ujęta w cenie stolarki aluminiowej" i określono cenę za 1 szt. dla 

tej pozycji na wartość 0 zł i wartość łączną na wartość 0 zł; 

dla pozycji „pozycja 1.9.6 - zakup - Zamki łącznie 16 szt.” wskazano, iż pozycja ta 

została "ujęta w cenie stolarki aluminiowej" i określono cenę za 1 szt. dla tej pozycji 

na wartość 0 zł i wartość łączną na wartość 0 zł; 

- dla pozycj

i „pozycja 1.9.14 - zakup - Samozamykacze łącznie 2 szt.” wskazano, iż 

pozycja ta została "ujęta w cenie stolarki aluminiowej" i określono cenę za 1 szt. dla 

tej pozycji na wartość 0 zł i wartość łączną na wartość 0 zł; 

dla pozycji „pozycja 1.9.15 - zakup - Zamki łącznie 4 szt.” wskazano, iż pozycja ta 

została "ujęta w cenie stolarki aluminiowej" i określono cenę za 1 szt. dla tej pozycji 

na wartość 0 zł i wartość łączną na wartość 0 zł; 

4)  zgodnie z pozycjami nr 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 i 1.10.4 przedmiaru ro

bót budowlanych 

załączonego do SIWZ przez Zamawiającego oraz w świetle pkt 12.6. lit. a) rozdziału 

12  SIWZ,  Zamawiający  wymagał  dokonania  odrębnej  wyceny  (ceny  jednostkowej) 

pozycji przedmiaru stolarki drzwiowej oznaczonej jako: Ościeżnice drzwiowe stalowe 

malowane  proszkowo  80x200.  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe  malowane  proszkowo 

90x200,  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe  malowane  proszkowo  100x200,  Ościeżnice 

drzwiowe  stalowe  malowane  proszkowo  150x200  o  ilości  odpowiednio  dwie, 

dwadzieścia  cztery,  osiemnaście  i  jedna  sztuk,  co  jednoznacznie  obrazuje  zapis 

przedmiaru: 

„pozycja  1.10.1  -  KNR  2-021016-01  -  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe  malowane 

proszkowo 80x200 łącznie 2 szt.” 

„pozycja  1.10.2  -  KNR  2-021016-01  -  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe  malowane 

proszkowo 90x200 łącznie 24 szt." 

„pozycja  1.10.3  -  KNR  2-021016-01  -  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe  malowane 


KIO 259/19 

proszkowo 100x200 łącznie 18 szt.” 

„pozycja  1.10.4  -  KNR  2-021016-01  -  Ościeżnice  drzwiowe  stalowa  malowane 

proszkowa 150x200 łącznie 1 szt.". 

Zaznaczyć przy tym należy, iż przy wycenie tej Zamawiający oczekiwał (co wyrażono 

w pkt 12.6. lit. c) SIWZ), że te ceny jednostkowe (jak również wszystkie inne podane 

przez  oferenta)  będą  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przez 

oferenta w celu wykonania robót. 

Tymczasem, w kosztorysie ofertowym SOLGRUD: 

dla  pozycji  „pozycja  1.10.1  -  KNR  2-021016-01  -  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe 

malowane  proszkowo  80x200  łącznie  2  szt.”  wskazano,  iż  pozycja  ta  została  "ujęta               

w cenie skrzydeł drzwiowych" i jednocześnie określono cenę za 1 szt. dla tej pozycji 

na wartość 66.54 zł i wartość łączną na wartość 131.68 zł: 

dla  pozycji  „pozycja  1.10.2  -  KNR  2-021016-01  -  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe 

malowane proszkowo 90x200 łącznie 24 szt.” wskazano, iż pozycja ta została "ujęta 

w cenie skrzydeł drzwiowych" i jednocześnie określono cenę za 1 szt. dla tej pozycji 

na wartość 66.54 zł i wartość łączną na wartość 1.560.16 zł; 

dla  pozycji  „pozycja  1.10.3  -  KNR  2-021016-01  -  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe 

malowane proszkowo 100x200 łącznie 18 szt.” wskazano, iż pozycja ta została "ujęta 

w cenie skrzydeł drzwiowych" i jednocześnie określono cenę za 1 szt. dla tej pozycji 

na wartość 66.54 zł i wartość łączną na wartość 1.185.12 zł; 

dla  pozycji  „pozycja  1.10.4  -  KNR  2-021016-01  -  Ościeżnice  drzwiowe  stalowe 

malowane proszkowo 150x200 łącznie 1 szt.” wskazano, iż pozycja ta została "ujęta 

w cenie skrzydeł drzwiowych" i jednocześnie określono cenę za 1 szt. dla tej pozycji 

na wartość 66.54 zł i wartość łączną na wartość 65.84 zł; 

5)  zgodnie 

z  pozycjami  nr  1.10.8  i  1.10.9  przedmiaru  robót  budowlanych  załączonego 

do  SIWZ  przez  Zamawiającego  oraz  w  świetle  pkt  12.6.  lit.  a)  rozdziału  12  SIWZ, 

Zamawiający  wymagał  dokonania  odrębnej  wyceny  (ceny  jednostkowej)  pozycji 

przedmiaru  stolarki  drzwiowej  oznaczonej  jako:  Kratki  nawiewne  i  Samozamykacze               

o  ilości  odpowiednio  dwadzieścia  cztery  i  czterdzieści  pięć  sztuk,  co  jednoznacznie 

obrazuje zapis przedmiaru: 

„pozycja 1.10.8 - zakup - Kratki nawiewne łącznie 24 szt.” 

„pozycja 1.10.8 - zakup - Samozamykacze łącznie 45 szt." 

Zaznaczyć przy tym należy, iż przy wycenie tej Zamawiający oczekiwał (co wyrażono 

w pkt 12.6. lit. c) SIWZ), że te ceny jednostkowe (jak również wszystkie inne podane 

przez  oferenta)  będą  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przez 

oferenta w celu wykonania robót. 

Tymczasem, w kosztorysie ofertowym SOLGRUD: 


KIO 259/19 

dla pozycji „pozycja 1.10.8 - zakup - Kratki nawiewne łącznie 24 szt.” wskazano, iż 

pozycja ta została "ujęta w cenie skrzydeł drzwiowych" i określono cenę za 1 szt. dla 

tej pozycji na wartość 0 zł i wartość łączną na wartość 0 zł; 

dla pozycji „pozycja 1.10.8 - zakup - Samozamykacze łącznie 45 szt.” wskazano, iż 

pozycja ta została "ujęta w cenie skrzydeł drzwiowych" i określono cenę za 1 szt. dla 

tej pozy

cji na wartość 0 zł i wartość łączną na wartość 0 zł; 

w zestawieniu materiałów zawartym w ofercie SOLGRUD nie zostały ujęte materiały, 

których dotyczą pożycie kosztorysowe nr 1.9,5. 1.9.6, 1.9.14. 1.9.15. 1.10.8 i 1.10.9 

co - 

wobec tego, iż postanowienie pkt 12.5. lit. e) SIWZ nakazuje zawarcie w ofercie 

zestawienie  ilościowo-wartościowe  materiałów  -  może  świadczyć  o  tym,  że 

SOLGRUD nie zaoferował tych materiałów. 

(…)  Jak wskazano powyżej w ofercie SOLGRUD wielokrotnie zamiast określenia konkretnej 

ceny jednostkowej danej roboty 

podawano, iż cena ta wynosi 0 zł i zawiera się w cenie innej 

pozycji,  co  w  istocie  uniemożliwia  konkretne  określenie  ceny  danej  roboty  (dotyczy  pozycji 

1.9.5,  1.9.6,  1.9.11,  1.9.13,  1.9.14,  1.10.8  oraz  1.10.9  kosztorysu  ofertowego)  albo 

jednocześnie podawano cenę jednostkową danej roboty i dodawano, iż cena ta została ujęta 

w  cenie  innej  pozycji,  co  również  uniemożliwia  stwierdzenie,  ile  wynosi  cena  jednostkowa 

danej  roboty,  ponieważ  -  jak  się zdaje  - cena ta  jest  tylko częściowo podana,  a częściowo 

ujęta w innej cenie. 

SOLGRUD tym samym zaniechał podania wszystkich cen jednostkowych dla każdej 

pozycji kosztorysowej określonej przedmiarem robót. Nie można bowiem za taką cenę uznać 

ceny 0 zł w sytuacji, gdy Zamawiający domaga się od oferenta, by każda cena jednostkowa 

zawierała  wszystkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  w  celu  wykonania  danej  roboty.  Nie 

można  także  oświadczyć,  że  ujęło  się  (faktycznie  część)  ceny  w  innej  pozycji  a  w  części 

podać oferowanej ceny, jak SOLGRUD uczynił to w pozycjach 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 i 1.10.4. 

kosztorysu,  gdzie  wskazał,  że  łączna  wartość  danej  pozycji  wynosi  daną  kwotę,  ale 

jednocześnie,  że  została  już  ujęta  w  cenie  innej  pozycji  kosztorysowej  opisanej  numerem 

katalogu  KNR.  Podana  w  ten  sposób  cena  jest  faktycznie  skalkulowana  dowolnie  i 

niemożliwa do jednoznacznego określenia w przyszłości. 

W istocie SOLGRUD  w  ten  sposób  dokonał  agregacji (scalenia)  cen jednostkowych 

za  wykonanie  kilku  odrębnych  robót  określonych  w  kosztorysie  ofertowym,  co  jest 

niedop

uszczalne w świetle wcześniej wymienionych postanowień SIWZ, gdzie domagano się 

indywidualnej wyceny każdej z robót określonych w przedmiarze (pkt 12.6. lit. a) i b) SIWZ) 

oraz  złożenia  kosztorysu  ofertowego  w  oparciu  o  niezmieniony  przedmiar  robót,  a  nie 

przedmiar 

zagregowany  w  zakresie  niektórych  robót  (czemu  dano  również  wyraz                            

w  wyjaśnieniach  Zamawiającego  udzielonych  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  63  do  SIWZ)  -                   

i jako takie samodzielnie winno skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 


KIO 259/19 

2)  ustawy  PZP.  Pominięcie  ceny  jednostkowej,  gdy  kosztorys  ofertowy  jest  przedstawiany 

jako  wyliczenie  wynagrodzenia  kosztorysowego  stanowi  bowiem  podstawę  do  uznania 

niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, a zarazem podstawę do jej odrzucenia w oparciu      

o art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP 

(…)”. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia  czynności  polegającej  na  wyborze  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty 

z

łożonej przez SOLGRUD, 

2)  odrzucenia oferty SOLGRUD na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, 

uznania oferty złożonej przez odwołującego za najkorzystniejszą,  

alternatywnie (z daleko posuniętej ostrożności): 

wezwania  SOLGRUD  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty                       

i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Pismem z dnia 15 lutego 2019 r. wykonawca 

Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o.o., 

ul.  Olchowa  4,  86-

300  Grudziądz  (dalej:  „przystępujący”),  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego.  Izba  stwierdziła  prawidłowość 

przystąpienia tego wykonawcy po stronie zamawiającego. 

Pismem  z  dnia  21  lutego  2019  r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,                    

w którym podniósł w szczególności, co następuje.  „Bezsporne jest, że w pozycjach 1.9.11, 

1.9.13,  1.9.14  i  1.9.15,  1.10.8  i  1.10.9  kosztorysu  ofertowego  SOLGRUD  wskazał  cenę 

jednostkową za daną pozycję kosztorysową 0,00 zł, jednocześnie odwołując się do faktu, że 

została ona ujęta w innej pozycji kosztorysowej. 

Zdaniem  Zamawiającego  jednak,  wbrew  zarzutom  odwołującego  nie  można  uznać 

takiej praktyki za brak określenia ceny jednostkowej za daną pozycję. Zamawiający w SIWZ 

zastrzegł,  że  kosztorys  ofertowy  należy  sporządzić  metodą  uproszczoną  wg  załączonego 

przedmiaru  robót  z  podaniem  ilości,  ceny  jednostkowej  i  wartości  dla  każdej  pozycji,  a 

podstawą  odrzucenia  oferty  będzie  jedynie  sytuacja,  w  której  wykonawca  nie  poda 

jakiejkolwiek ceny jednostkowej dla pozycji przedmiarowej

. Tzn. musiałoby dojść do sytuacji, 

w  której  wykonawca  w  ogóle  nie  podałby  żadnej  ceny  jednostkowej  dla  danej  pozycji. 

Tymczasem taka cena została przez SOLGRUD podana. 

Podanie  w  kosztorysie  ofertowym  wartości  0,00  zł  w  jednej  pozycji  nie  świadczy                   

o  tym,  że  wykonawca  nie  wywiąże  się  z  realizacji  zamówienia.  Nie  stanowi  również 

przesłanki  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  Zamówień 

Publicznych. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z niezgodnością treści oferty z SIWZ. 


KIO 259/19 

Na temat wskazywania kwoty „0 zł” w kosztorysie ofertowym jako ceny jednostkowej 

wypowiadała się wielokrotnie Krajowa Izba Odwoławcza. W orzeczeniu z 21 sierpnia 2013 r. 

sygn. 

akt  1902/13  stwierdziła  za  Sądem  Okręgowym  w  Kielcach  (wyrok  z  dnia  19  grudnia 

2008r.,  sygn.  akt  VII  Ga  147/08): 

„Podanie  w  jednej  pozycji  kosztorysu  wartości  0  zł  nie 

wywołuje skutku w  postaci  niezgodności  treści oferty  z  treścią siwz,  szczególnie w  sytuacji 

gdy  zamawiający  określając  postanowienia  siwz  nie  zawężał  możliwości  określenia  cen 

jednostkowych  wyłącznie  do  wartości  dodatnich  i  nie  zastrzegł  w  siwz  skutku  w  postaci 

odrzucenia  of

erty z powodu podania wartości 0 zł. Izba wskazuje, że o niezgodności treści 

oferty  z  treścią  siwz  można  mówić  wyłącznie  w  sytuacji,  gdy  oferta  nie odpowiada  w  pełni 

przedmiotowi zamówienia, w ten sposób że nie zapewnia jego całościowej realizacji, zgodnej 

z wymaganiami zamawiającego. ” 

Odnosząc  treść  wskazanego  orzeczenia  do  niniejszej  sprawy  należy  zauważyć,  że 

Zamawiający  w  SIWZ  nie  zastrzegł,  że  niedopuszczalne  jest  wskazanie  w  jakiejkolwiek 

pozycji  w kosztorysie ofertowym kwoty  0,00  zł, że muszą to  być  jedynie wartości  dodatnie. 

Podstawą  odrzucenia  oferty  zgodnie  z  SIWZ  może  być  jedynie  brak  jakiejkolwiek  ceny                   

w  pozycji  kos

ztorysowej.  Zamawiający  wymagał  podania  w  kosztorysie  ilości,  ceny 

jednostkowej i wartości dla każdej pozycji, co zostało spełnione przez wykonawcę. Co więcej 

Izba  w 

tym  samym  orzeczeniu  wskazała:  „Podanie  w  pozycji  319  kosztorysu  ofertowego 

wartości 0 zł nie świadczy o tym, że wykonawca nie zaoferował wykonania tej pozycji i nie 

wyw

iąże  się  z  jej  realizacji.”  Wskazane  wyżej  orzeczenie  nie  jest  jedynym,  w  którym  KIO 

wypowiadała  się  na  temat  dopuszczalności  wyceniania  poszczególnych  pozycji  na  kwotę 

0,00 zł.” 

Pismem 

z  dnia  21  lutego  2019  r.  przystępujący  złożył  pismo,  w  którym  podniósł                   

w szczególności, co następuje.  „W świetle brzmienia postanowień SIWZ w przedmiotowym 

postępowaniu,  nie  można  zgodzić  się  z  twierdzeniem,  iż  w  przypadku,  gdy  w  rubryce 

„wartość"  poszczególnych  pozycji  kosztorysu  jednoznacznie  wskazano  wartość  0,00  zł,                  

a w opisie pozycji zawarto odniesienie do innej pozycji, to świadczy to o nieokreśleniu żadnej 

ceny  jednostkowej.  Już  z  prostej  analizy  tabeli  w  ofercie  Przystępującego  wynika,  że 

poszczególne  pozycje  wypełniono  zgodnie  z  wymaganiem  Zamawiającego,  wskazując 

jednostkę  miary,  ilość,  cenę  i  wartość  (stanowiącą  iloczyn  ilości  i  ceny).  Nie  można  więc 

uznać, że Przystępujący w ogóle nie uzupełnił niektórych pozycji kosztorysowych, bądź nie 

określił cen jednostkowych.

Stanowczego podkreślenia wymaga, że Zamawiający w żadnym 

postanowieniu  SIWZ  nie  zastrzegł,  że  nie  dopuszcza  określenia  ceny  na  poziomie  „0  zł",                  

a  w  razie  jej  zawarcia  oferta 

będzie  podlegać  odrzuceniu.  Skoro  Zamawiający  nie 

sformułował  takiego  zakazu,  to  zaoferowanie  takiej  wartości  za  poszczególne  pozycje  nie 

może  świadczyć  o  niezgodności  z  SIWZ.  Zamawiający  oczekiwał  podania  w  kosztorysie 


KIO 259/19 

ilości,  ceny  jednostkowej  i  wartości  dla  każdej  pozycji,  a  SOLGRUD  sprostał  tym 

wymaganiom. 

(…) 

Odwołujący  zarzuca,  że  w  ofercie  Przystępującego  dokonano  niedopuszczalnej 

agregacji.  Stanowczego  podkreślenia  wymaga,  że  Przystępujący  wskazał  w  niektórych 

pozycjach  wartość  „0"  i  informację,  że  daną  pozycję  ujęto  w  cenie  innych  pozycji  tylko                  

w odniesieniu do pozycji nierozerwalnie ze sobą powiązanych i niewystępujących oddzielnie. 

Należy  zauważyć,  że  z  analizy  dokumentacji  projektowej  wynika,  że  nie  występują  w  niej 

fasa

dy Z_3’, Z_4' i Z_5’. Określenia te zostały wprowadzone do kosztorysu ofertowego przez 

kosztory

santa. To kosztorysant podzielił „myślowo" te fasady narożne każdą na dwa skrzydła 

i  wprowadził  nazwy  dla  fasady  np.  Z_3  na  Z_3  i  Z_3'  i  podobnie  dla  pozostałych  fasad 

narożnych. 

Fasady Z3 nie można wykonać bez Fasady Z_3', podobnie jest z fasadą Z_4, Z_5  i 

Z_6, których nie można wykonać bez fasad Z_4', Z_5' i Z_6', ponieważ w rzeczywistości nie 

można wykonać i zamontować oddzielnie każdego ze skrzydeł, gdyż w narożniku występuje 

połączenie  szyby  klejonej.  Po  rozdzieleniu  powstają  dwa  niedomknięte  skrzydła.  Fasady 

oznaczone w przedmiarze są nierozłącznymi częściami fasad bez ‘. Przystępujący wskazuje, 

że  nie  wiadomo  dlaczego  kosztorysant  połączył  oddzielne  skrzydła  fasad  Z3  i  Z4  oraz  Z5                 

i  Z6,  a  rozbił  fasady  stanowiące  całość  na  części.  Podobnie  jest  w  odniesieniu  do 

pozostałych elementów, tj. nie można zamontować drzwi bez ościeżnic, zamków bez drzwi                 

i  samozamykaczy  bez  drzwi.  Kosztorys  należy  traktować  jako  wskazanie  łącznej  liczby 

samozamykaczy i zamków, które mają być zamontowane. (…)  

Mając na uwadze powyższe, o niezgodności z SIWZ tym bardziej nie można mówić   

w  sytuacji,  gdy  z  dokumentacji  technicznej  wynika,  że  faktycznie  nie  można  dokonać 

podziału elementów ujętych w

dwóch pozycjach - tak jak w przypadku fasad, Z_3 i Z_4, Z_5 i 

Z_6 oraz Z_3' i Z_4', Z_5' i Z_6', które stanowią funkcjonalną całość lub w przypadku drzwi i 

klamek  oraz  samozamykaczy.

Drzwi,  zamki  i  samozamykacze  są  elementami  ze  sobą 

funkcjonalnie powiązanymi,  podążając tokiem myślenia Odwołującego, można  by  wskazać, 

że w kosztorysie powinny zostać odrębnie wyszczególnione klamki, szyldy i zawiasy. Takie 

twierdzenie jest nieracjonalne. Potencjalni dostawcy zawsze przedstawiają Przystępującemu 

oferty na kompletne drzwi z zamkami i samozamykaczami, w ramach ceny za dane drzwi nie 

jest ona rozbijana na zamki i samozamykacze.

” 

W trakcie rozprawy strony i 

przystępujący podtrzymali swoje stanowiska. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem 

zamówienia  jest  budowa  obiektu  użyteczności  publicznej  tj.  żłobka 


KIO 259/19 

miejskiego przy ulicy Łokietka w Świeciu wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania 

terenu i z przyłączami do infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z pkt 12 siwz pn. „Opis sposobu obliczenia ceny”: 

Cenę  oferty  będzie  stanowić  kwota  wyliczona  na  podstawie  przedmiaru  robót 

budowlanych dołączonego do oferty, powiększona o podatek VAT. 

Wszystkie  wartości  cenowe  należy  podać  w  złotych  (z  zaokrągleniem  do  dwóch 

miejsc po przecinku). 

Cena  podana  w  ofercie  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  (narzuty  i  rabaty),                      

a w szczególności: 

koszt  wykonania  przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnieniem  wszystkich  czynników 

cenotwórczych (tj. cenę materiałów, robocizny, kosztów pośrednich i zysku), 

  koszt przygotowania terenu budowy zg

odnie z obowiązującymi przepisami, 

koszty  uzyskania  wymaganych  odpowiednimi  przepisami  certyfikatów,  zezwoleń,  i 

innych 

dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

  podatek VAT. 

Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie: 

a)  prze

dmiaru robót, 

b) 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

c)  cen jednostkowych netto, 

d) przepisów dotyczących VAT.  

12.5.  Kosz

torys ofertowy musi obejmować:  

a) 

stronę  tytułową  zawierającą  następujące  informacje:  nazwę  robót,  nazwę  i  adres 

zam

awiającego, nazwę i adres wykonawcy, wartość kosztorysową, datę opracowania 

kosztorysu, 

b) 

wypełnione przedmiary w układzie kosztorysowym, 

c) 

wykaz stawek i narzutów cenotwórczych, 

d) 

tabelę elementów scalonych, 

e) 

zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów. 

12.6.  Z

ałożenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu ofertowego: 

a) 

kosztorys  ofertowy  należy  sporządzić  metodą  uproszczoną  wg  załączonego 

przedmiaru robót z podaniem ilości, ceny jednostkowej i wartości dla każdej pozycji. 

Na  stronie  tytułowej  należy  podać  nośniki  cenotwórcze.  Dopuszcza  się  złożenie 

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową. 

b) 

brak jakiejkolwiek ceny jednostkowej dla pozycji przedmiarowej stanowi podstawę do 

odrzucenia oferty. 

c) 

cena  jednostkowa  musi  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przez 


KIO 259/19 

wykonawcę  w  celu  wykonania  robót,  zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi                       

w  przedmiarze  robót,  w  tym  zawierać  koszty  robocizny,  koszty  materiałów 

podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami transportu na budowę (bez podatku 

VAT),  ko

szty  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  sprowadzenia  tego  sprzętu  na  plac 

budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty pośrednie i zysk. 

d) 

składniki cenotwórcze kosztorysu winny być wyliczone wg następujących zasad: 

 stawka roboczogodziny rg, 

 kosz

ty pośrednie Kp liczone od R+S, 

 zysk Z liczony od R+ Kp (od R) + S + Kp (od S), 

materiały wraz z kosztami zakupu winny być ujęte w cenie jednostkowej materiału. 

W  celu  oszacowania  i  wyceny  zakresu  prac  dla potrzeb  sporządzenia  oferty  należy 

kierować się zapisami przedmiaru robót, opisem przedmiotu zamówienia wskazany w pkt 3 

SIWZ i wzoru umowy. 

§  3  projektu  umowy  przewidziano  wynagrodzenie  kosztorysowe.  W  §  12  ust.  2 

projektu umowy wskazano:  „Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) 

zaistnienie  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie  umowy  zgodnie  z  określonym 

zakresem  w  SIWZ  nie  jest  możliwe,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili 

zawarcia umowy, wykonania dokumentacji zamiennej, 

b) 

zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, 

c) 

rezygnacja  z  części  robót  lub  zmiana  ilości  np.:  wymienionych  w  pozycjach 

kosztorysów ofertowych.” 

Na  pytanie  nr  63  o  treści:  „W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)                    

w pkt. 10.3.2 zawarto informację o konieczności załączenia do oferty Kosztorysu Ofertowego 

zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do  SIWZ.  Czy,  biorąc  pod  uwagę  różną  metodologię 

przygotowania  wyceny  i  oferty  przez  różnych  Wykonawców,  Zamawiający  dopuszcza 

złożenie wraz z ofertą wypełnionego kosztorysu ofertowego w innej formie niż załączono do 

SIWZ (niekoniecznie jako wydruk z programu do kosztorysowania)?  

zamawiający  udzielił  odpowiedzi:  „Zamawiający  wymaga  złożenia  kosztorysu  ofertowego 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz”. 

W postępowaniu złożono trzy oferty, w tym: 

 

oferta przystępującego z ceną 6.532.844,50 zł brutto, 

 

oferta  odwołującego  z  ceną  6.596.768,36  zł  brutto  (przed  poprawieniem  omyłek 

rachunkowych, po którym wzrosła). 


KIO 259/19 

Przystępujący SOLGRUD złożył ofertę, w której w kosztorysie ofertowym wskazał m.in.: 

Lp.

Podstawa wy-

ceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

( 5 x 6 )

zakup

Samozamykacze - 

UJĘTO W CENIE STOLARKI 

ALUMINIOWEJ

szt

zakup

Zamki - 

UJĘTO W CENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ

szt

KNNR 7 0504-
03

Fasada Z_3, Z_4

m

KNNR 7 0504- 
03

Fasada Z_3', Ż_4’ - UJĘTO W CENIE Z_3, Z_4

m

KNNR 7 0504-

Fasada Z_5, Z_6

m

KNNR 7 0504-

Fasada Z_5’, Z_6’ - UJĘTO W CENIE Z_5, Z_6

m

zakup

Samozamykacze - 

UJĘTO W CENIE STOLARKI 

ALUMINIOWEJ

szt

zakup

Zamki - 

UJĘTO W CENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ

szt

KŃR 2-02 
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane proszkowo 
80x200 - 

UJĘTO W CENIE SKRZYDEŁ DRZWIO-

WYCH

szt.

KNR 2-02 
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane proszkowo 
90x200 - 

UJĘTO W CENIE SKRZYDEŁ DRZWIO-

WYCH

szt.

KNR 2-02 
1016-01

Ościeżnice  drzwiowe  stalowe  malowane  proszkowo 
100x200  - 

UJĘTO  W  CENIE  SKRZYDEŁ  DRZWIO-

WYCH

szt.

KNR 2-02 
1016-01

Ościeżnice  drzwiowe  stalowe  malowane  proszkowo 
150x200  - 

UJĘTO  W  CENIE  SKRZYDEŁ  DRZWIO-

WYCH

szt.

zakup

Kratki nawiewne - 

UJĘTE W CENIE SKRZYDEŁ 

DRZWIOWYCH

szt

zakup

Samozamykacze - 

UJĘTO W CENIE SKRZYDEŁ 

DRZWIOWYCH

szt

Pismem  z  dnia  24.01.2019  r.  odwołujący  zawiadomił  zamawiającego  o  tym,  że  oferta 

przystępującego powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W  związku  z  ww.  pismem  przystępujący  SOLGRUD  w  dniu  01.02.2019  r.  złożył 

wyjaśnienia, do których dołączył opinię prawną. W wyjaśnieniach przystępujący wskazał:  

„W dokumentacji projektowej nie istnieje pojęcie fasad Z_3',Z_4', Z_5', Z_6'. Projekt zawiera 

wyłącznie fasady narożne Z_3, Z_4, Z_5 i Z_6. To kosztorysant podzielił myślowo te fasady 

narożne  każdą  na  dwa  skrzydła  i  wprowadził  nazwy  dla  fasady  np.  Z_3  na  Z_3  i  Z_3'  i 

podobnie dla pozostałych fasad narożnych. Natomiast w rzeczywistości nie można wykonać i 

zamontować oddzielnie każdego ze skrzydeł gdyż w narożniku występuje połączenie szyby 

klejonej. Po rozdzieleniu mamy dwa niedomknięte skrzydła. Z uwagi na powyższe napisano 

że fasady z primami ujęto w wycenie fasad bez primów, gdyż są ich nierozłączną częścią. 

Podobnie nie można wykonać drzwi bez klamek i okuć. 

W przypadku rozliczeń spowodowanych zmianami klamek i okuć można rozliczać różnicę 

w c

enach rynkowych np. nowej klamki a tej która miała być. 

Tak samo można wyliczyć średnią cenę ważoną w przypadku zmian fasad jeżeli by takie 

miały  nastąpić.  Wiadomo  że  jak  jest  napisane  że  cenę  fasady  z  primami  ujęto  w  tej  bez 

primów  to  nie  kosztuje  ona  0  zł.  Tak  samo  wiadomo  że  cena  fasady  bez  primów  zawiera 


KIO 259/19 

cenę  tej  z  primem,  więc  nie  można  mówić  że  jedna  kosztuje  0  zł  a  druga  dużo  więcej. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że ceny fasad narożnych w naszej ofercie są średnio ponad 

20% większe niż u innych oferentów co wskazuje że zawierają komplet fasad”. 

W  dniu  7  lutego  2019  r.  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty 

przystępującego SOLGRUD. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  stanowiska  stron  i 

przystępującego  złożone  na  piśmie  i  podane  do 

protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Ponadto  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienie  po 

stronie  odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez 

niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie 

zamawiającego. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zam

awiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w 

toku badania i oceny ofert zamawiający może 

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Rozpoznając  przedmiotową  sprawę  należy  w  pierwszej  kolejności  zauważyć,  że 

przewidziane  w  art.  89  ust.  1  ustawy  Pzp  odrzucenie  oferty,  skutkuje  wyeliminowaniem  tej 

oferty  z  postępowania  i  przekreśleniem  szans  wykonawcy,  który  ją  złożył,  na  uzyskanie 

zamówienia.  Zatem  tak  istotna  i  brzemienna  w  skutki  czynność  zamawiającego,  jaką  jest 

odrzucenie oferty, w przypadku art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, może być podjęta wyłącznie 

wtedy,  gdy  zachodzi  niewątpliwa  i  jednoznaczna  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  siwz. 

Tym  samym 

niezgodność  ta  nie  może  być  domniemywana  lub  wyinterpretowywana                        

z  postanowień  oferty  lub  siwz,  zwłaszcza  zaś  nie  może  być  domniemywana  lub 

wyinterpretowywana 

na niekorzyść wykonawcy.  

Odnosząc powyższe do  przedmiotowej  sprawy  należy  zatem  zauważyć,  że  w  treści 


KIO 259/19 

siwz zamawiający: 

 

nie zakazał wyceny pozycji na 0 zł,  

 

nie nakazał stosowania do wyceny wyłącznie cen dodatnich, 

 

nie zastrzegł, że wycena danej pozycji na 0 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty, 

 

nie zakazał ujęcia ceny danej pozycji w innej pozycji kosztorysu ofertowego. 

W  tej  sytuacji  nie  można  stwierdzić,  że  oferta  przystępującego  z  powodu  wpisania  w  kilku 

pozycjach  kosztorysu  ceny  0  zł  lub  rozbicia  ceny  na  różne  pozycje,  jest  niezgodna                           

z jakimkolwiek postanowieniem siwz.  

Odnosząc  się  do  poszczególnych  postanowień  siwz,  na  które  wskazał  odwołujący, 

należy stwierdzić, co następuje. 

Nie można zgodzić się z odwołującym, że wpisanie w kilku pozycjach ceny 0 zł jest 

niezgodne  z  pkt  12  ust.  6  lit.  b  siwz. 

Postanowienie  to  o  treści:  „brak  jakiejkolwiek  ceny 

jednostkowej  dla  pozycji  przedmiarowej  stanowi  podstawę  do  odrzucenia  oferty”,  dotyczy 

sytuacji, gdy  wykonawca  w  danej  pozycji  nie  wpisze  jakiejkolwiek  ceny,  czyli  zostawi  puste 

miejsce  w  kosztorysie.  Postanowienie  to  nie  dotyczy  natomiast  sytuacji,  gdy  wykonawca 

wpisze cenę i jest to cena 0 zł. Tym samym oferta przystępującego z wyceną kilku pozycji na 

0 zł nie jest niezgodna z pkt 12 ust. 6 lit. b siwz. 

Nie można także zgodzić się z odwołującym, że wpisanie ceny 0 zł świadczy o braku 

wycenienia danej pozycji. 0 zł też jest rodzajem wyceny i – jak wskazano powyżej – wycena 

taka nie została zakazana przez zamawiającego.  

Nie  można  się  również  zgodzić  z  odwołującym,  że  brak  ujęcia  określonych 

elementów zamówienia w zestawieniu materiałów świadczy o braku ich zaoferowania, skoro 

w  kosztorysie  ofertowym  (pozycje  1.9.5.,  1.9.6.,  1.9.11,  1.9.13.,  1.9.14,  1.9.15,  1.10.1., 

1.10.2.,  1.10.3.,  1.10.4.,  1.10.8.,  1.10.9.)  wyraźnie  wskazano,  że  elementy  te  zostały  ujęte             

w  innych  pozycjach  kosztorysu

.  Nie można  oceniać tego,  co  wykonawca oferuje wyłącznie 

na  podstawie  zesta

wienia  materiałów  w  oderwaniu  od  innych  dokumentów  stanowiących 

treść  oferty.  A  z  opisu  ww.  pozycji  w  kosztorysie,  jak  już  wskazano,  wyraźnie  wynika,  że 

elementy te zostały ujęte, czyli zostały zaoferowane.  

Nie można się także zgodzić z odwołującym, że

wpisanie ceny 0 zł lub rozbicie jej na 

różne pozycje jest niezgodne z § 12 ust. 2 lit. c projektu umowy. Po pierwsze, postanowienie 

to 

w  ogóle  nie  porusza  w  swojej  treści  kwestii  dopuszczalnego  sposobu  wyceny  pozycji.               

Po  drugie,  można  zgodzić  się  z  odwołującym,  że  jeśli  na  etapie  realizacji  zamówienia 

zamawiający zrezygnuje z jakichś elementów wycenionych w ofercie w innych pozycjach, to 

będzie miał problem z określeniem ich ceny. Jednakże nie świadczy to o niezgodności oferty 

z siwz (jak wskazano już wyżej – nie zawarto w siwz zakazu wyceny na 0 zł i zakazu rozbicia 

cen na różne pozycje), a jedynie o braku przewidzenia przez zamawiającego takiej sytuacji   


KIO 259/19 

i  w  konsekwencji 

–  braku  jej  uregulowania

w  siwz. 

Brak  właściwej  regulacji  nie  stanowi 

jednak 

podstawy  do  odrzucenia  oferty  przystępującego  w  oparciu  o  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp,  a  jedynie  obowiązek  rozwiązania  tej  sytuacji  przez  zamawiającego  na  etapie 

realizacji  zamówienia  (jeśli  dojdzie  do  rezygnacji  z  jakichś  elementów  zamówienia)                         

z poszanowaniem zasad dyscypliny finansów publicznych.  

Nie  można  się  również  zgodzić  z  odwołującym,  że  o  niezgodności  oferty 

przystępującego z treścią siwz świadczy odpowiedź na pytanie nr 63. Należy podkreślić, że 

odpowiedź  udzieloną  przez  zamawiającego  należy  rozumieć  w  kontekście  zadanego  przez 

wykonawcę pytania. Pytanie dotyczyło natomiast formy złożenia kosztorysu ofertowego, nie 

zaś  sposobu  wyceny  jakichkolwiek  pozycji.  Dlatego  też  odpowiedź,  w  której  wskazano  na 

konieczność złożenia kosztorysu zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, należy rozumieć jako 

odnoszącą się do formy kosztorysu, a nie do jego treści, w tym wyceny pozycji.  

Wreszcie,  odnosząc  się  do  podniesionych  przez  odwołującego  na  rozprawie 

argumentów  i  dowodów  wskazujących  na  niezgodność  kwestionowanych  pozycji                           

z  rozwinięciem  opisu  nakładów  rzeczowych  KNR  i  KNNR,  należy  podnieść,  że  zgodnie                     

z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte                

w  odwołaniu,  natomiast  art.  180  ust.  3  ustawy  Pzp  stanowi,  że  odwołanie  powinno 

wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  zamawiającego,  którym  zarzuca  się  niezgodność                   

z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz 

wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie  odwołania.                          

Z  przepi

sów  tych  wynika  zatem,  że  samo  wskazanie  czynności  zamawiającego  oraz 

naruszonych  przez  niego  przepisów  ustawy  nie  tworzy  zarzutu.  Zarzut  jest  substratem 

okoliczności faktycznych i prawnych, które powinny być wskazane w odwołaniu i to właśnie 

one  zakreślają  granice  rozpoznania  odwołania.  W  przedmiotowej  sprawie  odwołujący  na 

rozprawie 

przedstawił  opracowania  własne

i

podniósł  argumenty  dotyczące  niezgodności 

kwestionowanych  pozycji 

kosztorysu  ofertowego przystępującego  z  rozwinięciem  nakładów 

rzeczowych  KNR  i  KNNR, 

jednakże  okoliczności  te  nie  były  zawarte  w  treści  odwołania.                  

W związku z tym nie mogą one być brane pod uwagę w trakcie rozpoznania odwołania przez 

Izbę, gdyż byłoby to niezgodne z art. 192 ust. 7 w zw. z art. 180 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto 

w razie uwzględnienia okoliczności nie podniesionych w odwołaniu doszłoby do zachwiania 

zasady  równości  stron  cechującej  kontradyktoryjne  postępowanie  odwoławcze,  gdyż 

zamawiający o tym, jakie konkretnie zarzuty kierowane są pod jego adresem, dowiadywałby 

się  dopiero  na  rozprawie,  co  uniemożliwiłoby  mu  przygotowanie  argumentacji  i 

zgromadzenie ewentualnych dowodów przemawiających na jego korzyść. Dlatego też Izba, 

rozpoznając odwołanie, pominęła podniesione przez odwołującego na rozprawie argumenty  

i  opracowania 

dotyczące  niezgodności  kwestionowanych  pozycji  z  rozwinięciem  nakładów 

rzeczowych KNR i KNNR

, które nie były zawarte w treści odwołania. Na marginesie jedynie 


KIO 259/19 

należy  podnieść,  że  wobec  braku  zawarcia  w  siwz  zakazu  wyceny  na  0  zł  i  braku  zakazu 

rozbicia  cen  na  różne  pozycje,  wyżej  podniesione  argumenty  odwołującego  nie  mogłyby 

przesądzać o podstawie do odrzucenia oferty przystępującego.  

Podsumowując kwestię odrzucenia oferty przystępującego w oparciu o art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp, nal

eży stwierdzić, że oferta ta nie jest niezgodna z żadnym z powołanych 

w odwołaniu postanowieniem siwz. Odwołujący stara się w stosunku do przytaczanych przez 

siebie  postanowień  siwz  dokonać  określonej  wykładni,  niekorzystnej  dla  przystępującego, 

jednakże, jak wskazano już wyżej, podstawą odrzucenia oferty może być jedynie niewątpliwa 

i jednoznaczna niezgodność oferty z siwz, nie zaś niezgodność wynikająca z chęci nadania 

postanowieniom  siwz  nieistniejącego  w  istocie  brzmienia.  Wobec  powyższego  należy 

stwier

dzić, że oferta przystępującego nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp. 

Odnosząc  się  do  kwestii  odrzucenia  oferty  przystępującego  na  podstawie  art.  89               

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, należy przypomnieć, że odwołujący (str. 15 odwołania) wskazał, że 

podstawą odrzucenia jest w tej sytuacji brak wycenienia wszystkich pozycji kosztorysowych i 

wynikający  z  tego  brak  możliwości  obliczenia  ceny  oferty  jako  sumy  jej  pozycji 

kosztorysowych.  Ze  stanowis

kiem  odwołującego  nie  można  się  zgodzić.  Jak  wskazano  już 

wyżej, wycena kwestionowanych pozycji została przez przystępującego dokonana: albo na 0 

zł albo w rozbiciu na różne pozycje. Nie doszło zatem do sytuacji, w której przystępujący nie 

nadałby  jakiejś  pozycji  żadnej  wartości,  co  świadczyłoby  o  braku  wyceny.  Tym  samym  nie 

ma podstaw do uznania, że oferta przystępującego podlega odrzuceniu w oparciu o  art. 89               

ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp

,  gdyż  zarzucany  przez  odwołującego  brak  wyceny  określonych 

pozycji nie ma miejsca.  

Iz

ba  nie  znalazła  także  podstaw  do  nakazania  zamawiającemu  wezwania 

przystępującego do wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż  przystępujący jasno 

wpisa

ł w kosztorysie ofertowym, że ujął cenę określonych elementów zamówienia i wskazał, 

w których pozycjach kosztorysu to nastąpiło. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła, że zamawiający nie naruszył 

art.  89  ust.  1  pkt  2  i  6  oraz  art.  87  ust.  1  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

nie  odrzucając  oferty 

przystępującego. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na 

podstawie przepisów art. 190 ust. 7  i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku,  na  podstawie  art.  192      

ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy 

§ 5  ust.  4  rozporządzenia Prezesa  Rady 


KIO 259/19 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący    ……………………. 


wiper-pixel