KIO 2591/18 WYROK dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2591/18 

WYROK 

z dnia 9 stycznia 2019 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2018 r. przez Odwołującego: ZPA 

Smart  Energy  a.s.  z  siedzibą  w  Trutnov  –  Střední  Předměstí  (Czechy)  w postępowaniu 

prowadzonym  przez  Z

amawiającego:  TAURON  Dystrybucja  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

w Krakowie 

przy  udziale  wykonawcy: 

APATOR  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Toruniu  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

k

osztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 


doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:         ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 2591/18 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający - TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie prowadzi w trybie 

przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 

statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej" (dalej jako 

„Postępowanie”).  Wartość  ww.  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986,  ze  zm.),  dalej  jako  „PZP”  lub  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  5  lipca  2018  r.  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr S 127 poz. 290278. 

I. W dniu 17 grudnia 2018 r. Odwołujący - ZPA Smart Energy a.s. z siedzibą w Trutnov - Střední 

Předměstí  (Czechy)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec 

czynności  podjętych  oraz  zaniechanych  przez  Zamawiającego  w  Postępowaniu  w  zakresie 

Zadania nr 3, tj. wobec: 

bezzasadnego odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP; 

2)  w

yboru oferty APATOR S.A. (dalej jako: „APATOR” lub „wykonawca APATOR”), która nie 

jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w Postępowaniu, a niepodlegających 

odrzuceniu; 

zaniechania odrzucenia oferty APATOR jako niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej także jako „SIWZ”); 

zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu. 

Ponadto, z ostrożności procesowej, również wobec: 

zaniechania wezwania Odwołującego do wyjaśnień treści oferty na podstawie art. 87 ust. 

1  PZP  dotyczącej  spełnienia  przez  oferowane  liczniki  wymogu  z  pkt  2.23  Opisu 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Załącznika nr 5 do SIWZ (dalej 

także  jako:  „OPZ”),  a  więc  funkcji  wyświetlania  komunikatu  zdjęcia  i  założenia  osłony 

listwy zaciskowej licznika; 

zaniechania poprawienia omyłki w treści oferty Odwołującego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 

PZP. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, iż oferta Odwołującego 

nie  odpowiada  treści  SIWZ,  podczas  gdy  z  treści  oferty  oraz  dołączonych  do  niej 

dokumentów, w tym Certyfikatu badania projektu (MID) (dalej jako: „Certyfikat MID”) oraz 

oświadczenia jednostki notyfikującej Ćesky Metrologicky Institute (dalej jako: „CMI”) z dnia 


4 października 2018 r. oraz badań przeprowadzonych przez Zamawiającego wynika, iż jest 

ona zgodna z treścią SIWZ, w tym w szczególności z OPZ, a w konsekwencji nie podlega 

odrzuceniu; 

art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, iż oferta APATOR jest 

zgodna z treścią SIWZ podczas, gdy 1) w licznikach wykonawcy APATOR zastosowano 

przyciski umożliwiające dostęp do wewnętrznych części licznika wbrew wymaganiom z pkt 

1.7  oraz  2.7  OPZ,  2)  rozwiązanie  zaoferowane  przez  APATOR  w zakresie  baterii 

wymiennej  oraz  3)  dowodów  potwierdzających  badania  poboru  mocy  próbki,  o  którym 

mowa w pkt 1.53 oraz 2.54 OPZ, nie odpowiadają postanowieniom SIWZ; 

3)  art. 92 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP i art. 7 ust. 1 PZP poprzez zaniechanie 

sporządzenia  należytego  uzasadnienia  Decyzji  o  odrzuceniu  w  zakresie  podstaw 

faktycznych  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  co  w  znacznym  stopniu  uniemożliwia 

ustalenie, 

jakimi  przesłankami  kierował  się  Zamawiający  odrzucając  ofertę,  jak  również 

uniemożliwia weryfikację prawidłowości skarżonej czynności; 

art.  87  ust.  2  pkt  3  PZP  poprzez  zaniechanie  poprawienia  omyłek  w  treści  oferty 

Odwołującego, pomimo że ewentualne niespójności oferty Odwołującego w stosunku do 

treści SIWZ mają charakter nieistotny i możliwe jest poprawienie treści oferty Odwołującego 

w oparciu o jej treść, co nie spowoduje niedopuszczalnej zmiany oferty ani złożenia nowej 

oferty; 

Ponadto, z ostrożności procesowej, Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie 

następujących przepisów: 

art.  87  ust.  1  PZP  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści 

oferty dotyczącej spełnienia przez oferowane liczniki wymogu z pkt 2.23 OPZ, a więc funkcji 

wyświetlania komunikatu zdjęcia i założenia osłony listwy zaciskowej licznika, podczas gdy 

Zamawiający  powziąwszy  wątpliwości  w  zakresie  spełnienia  przez  licznik  Odwołującego 

funkcjonalności z ww. pkt OPZ powinien był  wezwać Odwołującego do wyjaśnień w tym 

zakresie; 

art. 87 ust. 1 PZP poprzez jego niezastosowanie i dopuszczenie możliwości zmiany oferty 

przez  wykonawcę  APATOR  w  drodze  wyjaśnień  pismem  z  dnia  5  października  2018  r. 

zakresie  rozwiązania  przyjętego  przez  APATOR  umożliwiającego  dostęp  do 

wewnętrznych części licznika wbrew wymaganiom pkt 1.7 i 2.7 OPZ, podczas gdy w toku 

wyjaśnień  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

unieważnienia czynności badania i oceny ofert; 


unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 

5)  odrzucenie oferty APATOR; ewentualnie 

wezwanie Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty; a także: 

wyboru oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej oferty złożonej w Postępowaniu. 

Uzasadn

iając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał w szczególności, co następuje: 

Bezzasadne odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. 

Zarzut  dotyczący  rzekomego  niespełnienia  przez  Odwołującego  wymagań  normy  PN-  EN 

62056-6-1:2014-02E - pkt 2.1 OPZ. 

Zamawiający  mylnie  wskazał  w  Zawiadomieniu  (s.  6),  jakoby  wbrew  wymogom  zawartym 

pkt  2.1  OPZ  Odwołujący  zaoferował  liczniki,  które  nie  spełniały  wymagań  wynikających 

z normy  PN-EN  62056-6-1:2014-

02E.  Na  dowód  tego  twierdzenia  Zamawiający  wskazał 

enigmatycznie  w  Zawiadomieniu  na  fakt,  iż  w  Certyfikacie  badania  MID  wraz  z  aneksami 

załącznikami  złożonymi  przez  Odwołującego  nie  przywołano  ww.  normy,  lecz  normę 

nieaktualną tj. EN 62056-61 (która została zastąpiona przez normę PN-EN 62056-6-1:2014- 

02E), a jednocześnie odmówił wiarygodności dowodom przedłożonym wraz z Wyjaśnieniami 

przez  Odwołującego.  Decyzja  Zamawiającego  w  tym  przedmiocie  jest  jednak  całkowicie 

nieprawidłowa. 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  że  przy  ocenie  spełnienia  wymogów  wynikających 

z normy  PN-EN  62056-6-1:2014-

02E  Zamawiający  popadł  w  wyraźną  sprzeczność.  Po 

przeprowadzeniu badań Próbki Odwołującego w dniu 18 września 2018 r. Zamawiający nie 

miał żadnych wątpliwości, że Próbka spełnia wymagania ww. normy. Dlatego też, w protokole 

badań  z  dnia  18  września  2018  r.  w  kolumnie  nr  3  pkt  2.1  OPZ  Zamawiający  zamieścił 

adnotację „Spełnia”  (s. 1 protokołu z  badań z  dnia 18  września 2018  r.).  Następnie jednak 

Zamawiający  dostrzegł  omyłkę  w  Certyfikacie  MID  złożonym  wraz  z  Próbką  przez 

Odwołującego,  w  którym  wskazano  poprzednio  obowiązującą  normę.  Skutkowało  to 

skierowaniem do Odwołującego Wezwania do wyjaśnień (ad. pkt 2.2 tiret 3, s. 1-2 Wezwania 

do  wyjaśnień).  W  odpowiedzi  na  zidentyfikowaną  przez  Zamawiającego  niezgodność 

O

dwołujący  wskazał  na  omyłkowe  zamieszczenie  w  Certyfikacie  MID  poprzednio 

obowiązującej normy, a dodatkowo na dowód spełnienia wymagań wynikających z normy PN-

EN  62056-6-1:2014-

02E  złożył  wraz  z  Wyjaśnieniami  oświadczenie  jednostki  notyfikującej 

CMI, a więc instytucji - wystawcy Certyfikatu MID. 

W świetle postanowień SIWZ i OPZ Decyzja o odrzuceniu oferty Odwołującego z uwagi na 

rzekomą  niezgodność  Próbki  z  OPZ  jest  dla  Odwołującego  całkowicie  niezrozumiała. 

Decyzji o odrzuceniu Zamawiający bowiem wskazał, że „Wykonawca w ramach wyjaśnień 


przedstawił oświadczenie Czeskiego Instytutu Meteorologii CMI z dnia 4 października 2018 r., 

w  którym  stwierdził,  że  niezgodność  normy  jest  wynikiem  błędu  pisarskiego.  Jednakże 

Zamawiający  stwierdził,  że  podmiotem  upoważniony  do  wystawienia  takiego  oświadczenia 

może być tylko Jednostka notyfikowana, a CIM nie występuje w takim charakterze w złożonym 

wyjaśnieniu.” (s. 6 Decyzji o odrzuceniu). Należy przy tym wskazać, że w pkt 2.1 w kolumnie 

nr 3 OPZ Zamawiający wymagał, aby spełnienie wymagań normy nastąpiło przy pomocy 1) 

Oświadczenia  wykonawcy;  2)  Instrukcji  obsługi  licznika,  a  nie  Certyfikatu  MID  czy 

oświadczenia jednostki notyfikującej. Tymczasem, treść Decyzji o odrzuceniu sugeruje, że  - 

wbrew postanowieniu pkt 2.1 w kolumnie nr 3 OPZ - 

Zamawiający zmodyfikował wymagania 

określone  w  OPZ,  uznając,  że  dowodem  potwierdzającym  spełnienie  wymagań  normy 

powinno  być  wyłącznie  oświadczenie  jednostki  notyfikującej  o  bliżej  niesprecyzowanych 

cechach,  których  brak  dyskwalifikuje  wiarygodność  wystawcy  tego  dokumentu,  a  więc 

instytucji  CMI. W tym  świetle  argumentacja  zawarta  w  Decyzji  o odrzuceniu jest  całkowicie 

niezrozumiała i nie może się ostać. 

Poniżej  przedstawiony  został  fragment  Instrukcji  obsługi  licznika  wskazujący  na  właściwe 

normy: 

UŻYTE NORMY 

Liczniki  prowadzą  pomiar  w  zakresie  od  minimalnego  do  maksymalnego  prądu  oraz 

przeciążenia  zgodnie  z  normami  EN  50470-1:2008,  EN  50470-3:2009,  EN  62053-23,  EN 

62056-21:2003, EN 62056-6-1:2014-

02E Na liczniku zamieszczono znak zgodności CE oraz 

numer  Jednostki  Notyfikowanej  która  dokonała oceny  zgodności  licznika  „1383"  (CMI)  oraz 

numer Certyfikatu Badania Typu „TCM 221/14 -5143" 

Na  marginesie,  należy  również  zauważyć,  że  gołosłowne  są  twierdzenia  Zamawiającego 

treści Decyzji o odrzuceniu, jakoby CMI nie działała w charakterze jednostki notyfikującej. 

Fakt,  że  CMI  posiada  uprawnienia  jednostki  certyfikującej  wynika  z  ogólnodostępnych 

rejestrów i działając w oparciu o te uprawnienia wystosowała pismo z dnia 31 października 

2018  r.  wyjaśniające,  że  błędne  wskazanie  nieaktualnej  normy  było  wynikiem  omyłki,  zaś 

liczniki typu ZE114.Dx i ZE314.Dx spełniają wymogi normy obecnie obowiązującej.  

Dowód: pismo CMI z 31 października 2018 r. (wraz z tłumaczeniem) 

Powyższe  uwagi  jednoznacznie  prowadza  do  wniosku,  że  liczniki  Odwołującego  spełniają 

wymagania  normy  PN-EN  62056-6-1:2014-

02E,  co  zarówno  potwierdził  sam  Zamawiający 

protokole  z  dnia  18  września  2018  r.,  zaś  Odwołujący  w  oświadczeniu  m.in.  zawartym 

Wyjaśnieniach  oraz  oświadczeniu  instytucji  uprawnionej  do  wystawienia  Certyfikatu  MID. 

tego względu należy uznać, że zarzut niespełnienia ww. normy przez liczniki Odwołującego 

dowodzi  jedynie  nieuzasadnionego  w  świetle  postanowień  SIWZ  wadliwemu  podejściu 


Zamawiającego do oceny ofert. Z kolei, zaniechanie poprawienia ww. omyłki jednoznacznie 

dowodzi naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. Warto przy tym zauważyć, że sam Zamawiający 

był świadom stopnia złożoności ofert oraz dokumentów, które wraz z nimi należało przedłożyć. 

Z  tej  przyczyny  zgodnie 

z pkt. 4.2.2.10 SIWZ „niedochowanie przez Wykonawcę wymogów 

techniczno-redakcyjnych  oferty  nie  stanowi  podstawy  jej  odrzucenia,  lecz  wszystkie 

negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę.”  Ilość  obowiązków  związanych  z  udokumentowaniem  zgodności  oferty  z 

wymogami  SIWZ  zwiększała  ryzyko  błędów  redakcyjnych  (omyłkowe  posłużenie  się 

nieaktualnym  dokumentem,  omyłkowe  odwołanie  się  do  nieobowiązującej  normy  itd.). 

Jednakże przed odrzuceniem oferty to obowiązkiem Zamawiającego było upewnienie się, że 

badana oferta w rzeczywistości nie spełnia wymogów w SIWZ, a na obowiązek ten sam zwrócił 

uwagę, wskazując, że niezgodność ta nie może wynikać wyłącznie z przyczyn „techniczno-

redakcyjnych". 

Zarzut dot. wskaźnika zdjęcia osłony listwy zaciskowej - pkt 2.23. 

Należy podkreślić, że Odwołujący zaoferował liczniki spełniające wymaganie określone w pkt 

2.23  OPZ.  Uzasadnienie  Decyzji  o  odrzuceniu  w  lit.  b)  (s.  6)  jest  bardzo  ogólnikowe,  co 

sprawia, że wszelkie dalsze uwagi Odwołujący sformułuje na podstawie przypuszczeń co do 

powodów, na podstawie których Zamawiający prawdopodobnie doszedł do błędnego wniosku, 

iż liczniki Odwołującego nie spełniają wymagań z pkt 2.23 OPZ.  

W Decyzji o 

odrzuceniu oferty Zamawiający zarzucił Odwołującemu niezgodność licznika z pkt 

2.23  OPZ,  stanowiącym,  że  Liczniki  muszą  prezentować  na  wyświetlaczu  dedykowaną 

sygnalizację  faktu  zdjęcia  i  założenia  osłony  listwy  zaciskowej  licznika,  z  zapisem  faktu 

rejestrze zdarzeń ze znacznikiem daty i czasu każdego zdarzenia zarówno pod napięciem 

w sposób ciągły, jak i przy braku napięcia  - po pobudzeniu wyświetlacza przyciskiem. Po 

założeniu  osłony  listwy  zaciskowej  wskaźnik  jej  zdjęcia  musi  być  aktywny  zgodnie 

powyższymi  warunkami.”  Jednocześnie  jednak  w  lit.  b)  Decyzji  o  odrzuceniu  oferty  (s.  6) 

Zamawiający nie kwestionował tego, że licznik Odwołującego posiada funkcję sygnalizacji na 

wyświetlaczu faktu zdjęcia i założenia osłony licznika, o której mowa w pkt 2.23 OPZ. Należy 

bowiem zauważyć, że w trakcie badań przeprowadzonych przez Zamawiającego wskaźnik też 

uruchomił  się  prawidłowo  w  chwili  zdjęcia  osłony  listwy  zaciskowej  licznika.  Pomimo 

znacznego  stopnia  lakoniczności  Decyzji  o  odrzuceniu  oferty  przypuszczać  można,  że 

rzekomą niezgodność licznika z pkt 2.23 OPZ Zamawiający upatruje w fakcie, że w trakcie 

badań przeprowadzonych przez Zamawiającego: 

początkowo wskaźnik zdjęcia osłony listwy zaciskowej prawidłowo pojawił się po zdjęciu 

osłony, 


a  następnie  pomimo  braku  osłony  wskaźnik  ten  zniknął  w  chwili,  gdy  Zamawiający 

manualnie go skasował. 

Na  powyższe  wskazywać  zdaje  się  treść  uzasadnienia  Decyzji  o  odrzuceniu,  w  której 

Zamawiający  wskazał,  iż  „Przy  otwartej  osłonie  listwy  zaciskowej  dokonano  skasowania 

wskaźnika sygnalizującego jej otwarcie i wskaźnik ten w dalszym działaniu nie aktywował się 

pomimo  wciąż  otwartej  osłony.’’  Stawianie  Odwołującemu  zarzutu  rzekomej  niezgodności 

OPZ z uwagi na ręczne skasowanie przez Zamawiającego wskaźnika otwarcia pokrywy jest 

całkowicie  nieuprawnione.  Za  bezzasadnością  omawianej  podstawy  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  przemawia  w  szczególności  fakt,  że  sam  Zamawiający  w  pkt  2.25  OPZ 

wymagał, aby licznik posiadał funkcję kasowania informacji o zdjęciu osłony listwy. Zgodnie 

pkt 2.25 OPZ „Liczniki muszą posiadać możliwość kasowania przez służby Zamawiającego 

informacji  o  zdjęciu  osłonki  listwy  zaciskowej  (sprzętowo  i  programowo),  bez  konieczności 

demontażu licznika i ponownej legalizacji.’’ Przy czym Zamawiający w postanowieniach SIWZ 

i OZP nie doprecyzował, w jakich okolicznościach funkcja kasowania wskaźnika może zostać 

uruchomiona, a w jakich ma być zablokowana. Licznik Odwołującego posiada funkcjonalność 

polegającą  na  ręcznym  kasowaniu  wskaźnika  otwarcia  osłonki  także  w  chwili  zamknięcia 

okresu rozliczeniowego.  To n

ajpewniej właśnie w chwili zamknięcia okresu rozliczeniowego 

Zamawiający 

dokonywał 

skasowania 

wskaźnika 

otwarcia 

pokrywy 

podczas 

przeprowadzonych  badań.  Należy  jednocześnie  zauważyć,  że  powiązanie  funkcjonalności 

kasowania  wskaźnika  z  zamknięciem  okresu  rozliczeniowego  nie  może  zostać  uznane  za 

niedopuszczalne w świetle wymagań Zamawiającego, bowiem ani SIWZ, ani OPZ w żadnym 

z  postanowień  nie  przewidywały  szczególnej  specyfikacji  czy  też  warunków  kasowania 

wskaźnika,  a  tym  samym  uznać  należy,  że  postanowienia  te  dopuszczały  wyposażenie 

liczników w mechanizm umożliwiający kasowanie wskaźnika także w chwili zamknięcia okresu 

rozliczeniowego. 

Powyższy mechanizm związany z manualnym kasowaniem przez Zamawiającego wskaźnika 

można przedstawić następująco: 

1)  Zamawia

jący zdjął osłonę listwy zaciskowej, która powoduje sygnalizację tego faktu na 

wyświetlaczu jako ▲2 

Następnie  Zamawiający  ręcznie  zamknął  okres  obrachunkowy,  co  spowodowało 

skasowanie znacznika. Czynność ta przebiegała w trzech etapach: 

a) 

Zamawiający zerwał plombę 

b) 

Zamawiający ustawił przycisk czerwony w pozycji pionowej 

c) 

Zamawiający  aktywował  funkcję  zerowania  okresu  rozliczeniowego  niebieskim 

przyciskiem, co jednocześnie spowodowało skasowanie wskaźnika otwarcia osłony listwy 


Zwrócenia  uwagi  wymaga  również  fakt,  że  w  toku  badań  próbki  dokonywanych  przez 

Zamawiającego Odwołujący dwukrotnie wnosił zastrzeżenia, wskazując na nieprawidłowości 

podczas przeprowadzenia badań oraz wadliwą interpretacją ich wyników niepopartą w żadnej 

mierze wymaganiami OPZ. Odwołujący wniósł zastrzeżenia: 

a) 

w  protokole  z  badań  z  dnia  18  września  2018  r.  z  uwagi  na  fakt,  że  badanie  zostało 

przeprowadzone podczas nieobecności pracowników Odwołującego, co uniemożliwiło mu 

kontrolę i odniesienie się do sposobu przeprowadzenia badania i interpretacji wyników; 

b) 

w protokole z badań z dnia 22 listopada 2018 r., w którym Odwołujący zwrócił uwagę, że 

zapis  wyniku  badań  Zamawiającego  jest  nieprecyzyjny:  „brak  aktywności  wskaźnika 

zdjęcia  osłony  listwy  nastąpiło  w  wyniku  jego  skasowania  (zamknięcie  roku 

obrachunkowego) przy otwartej osłonie listwy”, (s. 2); 

c) 

w piśmie z dnia 26 listopada 2018 r., w którym Odwołujący zaznaczył, że „Całkowicie nie 

zgadzamy  się  z  taką  interpretacją,  ponieważ  Zamawiający  nie  zawarł  w  wymaganiach 

technicznych  żadnych  wymagań  co  do  warunków  kasowania  znacznika,  w  tym 

szczególności czy kasowanie następować ma przy otwartej osłonie listwy zaciskowej 

czy  przy  zamkniętej  listwie  zaciskowej.  Niedopuszczalne  jest  wyciągnięcie  wniosku 

braku wskaźnika skoro wcześniej się go skasowało.” 

W  świetle  powyższych  uwag  należy  uznać,  że  wskaźnik  otwarcia  osłony  w  liczniku 

Odwołującego posiada funkcjonalność opisaną w pkt 2.23 OPZ, bowiem zgodnie z wymogami 

Zamawiającego  licznik  sygnalizuje  fakt  zdjęcia  i  założenia  osłony  listy  w zaciskowej  i  w 

żadnym wypadku następuje samoczynne skasowanie licznika. 

Z ostrożności  należy  jednocześnie wskazać,  że w  niniejszej  sprawie Zamawiający  naruszył 

także art. 87 ust. 1 PZP. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, w toku badania i oceny ofert 

zamawiający może żądać od wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert.  Wbrew  literalnemu  brzmieniu  tego  przepisu,  aktywność  tego  rodzaju,  zgodnie 

orzecznictwem  KIO  jest  jednak  nie  tylko  uprawnieniem  Zamawiającego,  ale  jego 

obowiązkiem.  Zamawiający  mając  wątpliwości  co  do  zgodności  zaoferowanego  przez 

Odwołującego  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  pkt  2.23  OPZ  powinien  był  wezwać 

Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty. Tymczasem jednak całkowicie zaniechał podjęcia 

działań zmierzających do wyjaśnienia niejasności. Nie ulega przy tym żadnym wątpliwościom, 

że  oferowany  przez  Wykonawcę  przedmiot  zamówienia  przedmiot  zamówienia  spełnia 

wszystkie wymagania OPZ w zakresie opisanym w pkt 2.23 OPZ. Jeżeli jednak Zamawiający 

powziął wątpliwości co do zgodności oferty Odwołującego z pkt 2.23 OPZ powinien wezwać 

Odwołującego do wyjaśnień. 

Zarzut o rzekomym braku wymaganego typu listwy zaciskowej i możliwości podłączenia do 

niej wymaganych przekrojów przewodów zgodnie z pkt 2.52 OPZ. 


Odnosząc  się  do  lit.  c)  Decyzji  o  odrzuceniu  należy  wskazać,  że  Zamawiający  całkowicie 

bezzasadnie uznał, że liczniki oferowane przez Odwołującego nie spełniają wymogu z pkt 2.52 

OPZ.  Wniosek  Zamawiającego  jest  całkowicie  pozbawiony  podstaw  faktycznych  i przeczy 

treści dokumentów przedłożonych przez Odwołującego. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Zamawiający w pkt 2.53 OPZ wymagał, aby liczniki 

posiadały „listwę zaciskową w wykonaniu dwurzędowym (2 śruby na 1 zacisk) umożliwiającą 

podłączenie przewodów o przekroju w zakresie pomiędzy 4mm2 - 35mm2 (minimalna średnica 

otworu Φ 7mm).” Jednocześnie Zamawiający przewidział, że ocena spełniania tego wymogu 

nastąpi przy pomocy: 1) Badania technicznego licznika, 2) Certyfikatu badania typu/projektu 

(MID) wraz z aneksami i załącznikami. W żadnym z postanowień SIWZ czy OPZ Zamawiający 

nie  wskazał  jednak,  że  pozytywna  weryfikacja  spełnienia  wymagań  nastąpi  łącznie  na 

podstawie obu z ww. elementów. 

Z kolei, z treści uzasadnienia lit. c) Decyzji o odrzuceniu oferty wynika, że Zamawiający oparł 

swoją  Decyzję  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  w  zakresie  rzekomego  braku  spełnienia 

przez oferowany licznik wymagań z pkt 2.52 wyłącznie na analizie treści samego Certyfikatu 

MID,  pomijając  dołączone  do  niego  załączniki.  Twierdzenia  Zamawiającego  są  jednak 

bezpodstawne,  bowiem  z  dokumentacji  przedłożonej  przez  Odwołującego  wynika  fakt 

wykonania  listwy  zaciskowej  i  możliwość  podłączenia  do  niej  wymaganych  przekrojów 

przewodów.  Na  potwierdzenie  powyższego  wskazuje  m.in.  treść  Załącznika  do  certyfikatu 

licznika ZE314, tj. raport z testu o numerze 6011-PT-TS022-16 wystawiony w dniu 16 czerwca 

2016 (dostarczony wraz z tłumaczeniem do Zamawiającego w dniu 13 listopada 2018 r.), a w 

którego  treści  na  stronie  3,  znajduje  się  dowód  w  postaci  zdjęcia  licznika  ze  skrzynką 

zaciskową  zgodną  z  wymaganiami  pkt.  2.53  OPZ  czyli  „listwę  zaciskową  w wykonaniu 

dwurzędowym (2 śruby na 1 zacisk)...” Powyższa dokumentacja stanowi jeden z bezwzględnie 

wymaganych  w  procesie  certyfikacji,  raport  testowy,  który  jednoznacznie  i bezsprzecznie 

potwierdza,  iż  badaniu  i  certyfikacji  podlegał  licznik  wyposażony  w  zacisk  o konstrukcji 

dwurzędowej.  Tym  samym  jednostka  notyfikowana  CMI  Brno,  poprzez  Raport  Testowy, 

potwierdziła  wystawienie  certyfikatu  MID  na  licznik  o  wymaganej  przez  Zamawiającego 

konstrukcji.  Identycznej  oceny  dokonał  również  sam  Zamawiający  w procesie  Badania 

Technicznego  Wzoru  zaoferowanego  Licznika  przy  udziale  przedstawicieli  Odwołującego, 

czego jednak nie udokumentował w żaden sposób w protokole badania technicznego licznika 

o numerze AL/30/2018. 

Nadto,  odnośnie  wymaganych  w  pkt  2.52  OPZ  średnic  dopuszczalnych  do  podłączenia 

przewodów  o  przekroju  w  zakresie  pomiędzy  4mm2  -  35mm2,  Odwołujący  w  piśmie 

Wyjaśniającym z dnia 13.11.2018 r. wskazał, że: 


„wystawca  certyfikatu  Instytut  Metrologiczny  CMI,  zawarł  w  certyfikacie  w  pkt  9.2 

Dokumentacja  zapis  o  konieczności  dołączenia  do  niniejszego  certyfikatu  następujących 

dodatkowych  dokumentów  technicznych  opisujących  wymagane  przez  Zamawiającego 

parametry: 

Do  licznika  musi  zostać  załączona  dokumentacja.  (...)  Dokumentacja  ta  musi  zawierać  co 

najmniej  dane  określone  w  art.  9.1  (poza  numerem  seryjnym  oraz  rokiem  produkcji)  oraz 

ponadto następujące dane: 

Schemat podłączenia listwy zaciskowej (schemat podłączenia musi być wyznaczony 

również na obudowie licznika) 

Maksymalny przekrój przewodów łączących” 

Uwzględniając powyższą treść samego Certyfikatu Badania Typu UE, oraz załączonej przez 

Wykonawcę dokumentacji,  w  tym  w  szczególności  karty  katalogowej  oraz  Instrukcji  obsługi 

licznika,  należy  uznać,  że  Wykonawca  spełnił  wszystkie  wymagania  stawiane  przez 

Zamawiającego  w  OPZ.  Zastosowane  rozwiązanie  zacisku  klatkowego  wraz  z  opisem 

średnicy podłączanych przewodów i skrzynka zaciskowa w wykonaniu dwurzędowym zostały 

opisa

ne odpowiednio w dokumencie pt. „Specyfikacja techniczna i instrukcja obsługi licznika 

energii elektrycznej” (złożonym wraz z wyjaśnieniami Odwołującego w dniu 13 listopada br.). 

Ponadto w Instrukcji licznika (stanowiącej jednocześnie dodatkową dokumentację - wymaganą 

przez  MID)  na  str.  14,  zawarto  bardziej  szczegółowy  opis,  jednoznacznie  potwierdzający 

spełnienie Wymagania Zamawiającego [w odwołaniu: tabela]. 

Podkreślić przy tym należy, że konstrukcja zacisku w oferowanym liczniku umożliwia użycie 

zarówno przewodów o przekroju 35 mm2 (górna granica wymagana przez Zamawiającego), 

jak i o przekroju przewodu jedynie 4mm2 (dolna granica wymagana przez Zamawiającego). 

Dodatkowo, konstrukcja zacisku umożliwia użycie przewodów o jeszcze mniejszym przekroju, 

niż  minimalny  wskazany  przez  Zamawiającego. Jednakże  taka  cecha  oferowanego licznika 

(nadmiarowa  w  stosunku  do  wymagań  zamawiającego)  w  żaden  sposób  nie  podważa 

spełnienia przez licznik wymagań wyartykułowanych w pkt 2.52 OPZ. Przeciwnie, licznik te 

wymagania sp

ełnia, a nadto umożliwia użycie przewodów o jeszcze mniejszym przekroju. 

O tym, że Zamawiający wadliwie ocenił spełnienia przez liczniki Odwołującego wymagań z pkt 

2.52 OPZ świadczy jednoznacznie treść Decyzji o odrzuceniu oferty. Wynika z niej bowiem, 

że Zamawiający nie przeprowadził oceny ww. funkcji na podstawie badań licznika, a zamiar 

weryfikacji licznika pod kątem spełnienia wymogu z pkt 2.52 OPZ wprost wynikał z pkt 2.52 


kolumny nr 3 OPZ. Brak dokonania przez Zamawiającego sprawdzenia wyposażenia licznika 

w  listwę  zaciskową  wymaganego  typu  i  możliwości  podłączenia  do  niej  wymaganych 

przekrojów przewodów wynika również z protokołu badań z dnia 22 września 2018 r., w którym 

w  kolumnie  nr  4  pkt  2.52  OPZ  Zamawiający  wskazał,  iż  licznik  wymogu  „Nie  spełnia  (brak 

informacji w MID)”. Tymczasem w rzeczywistości Zamawiający dokonał badania Próbki w ww. 

zakresie uzyskując wynik potwierdzający spełnienie wymagań OPZ. Informacja o tym fakcie 

nie została wspomniana jednak ani w Decyzji o odrzuceniu, ani w protokole z badań. 

W świetle  powyższego należy  jednoznacznie podkreślić,  że,  a  Decyzja o odrzuceniu oferty 

uwagi  na  rzekomą  niezgodność  oferty  Odwołującego  z  pkt  2.52  OPZ  jest  całkowicie 

nieprawidłowa,  a  oferowany  przez  Wykonawcę  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie 

wymagania OPZ. 

Brak  podstaw  faktycznych  w  Zawiadomieniu  potwierdzających  niezgodność  treści  oferty 

Odwołującego z treścią SIWZ - naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 PZP. 

Zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  2  PZP  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  poinformowania 

wy

konawców,  których  oferty  zostały  odrzucone  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne. 

ocenie Odwołującego, Zamawiający, co było wielokrotnie podnoszone we wcześniejszych 

fragmentach  uzasadnienia  niniejszego  odwołania,  nie  dopełnił  swojego  obowiązku 

polegaj

ącego  na  przedstawieniu  podstawy  faktycznej  odrzucenia  oferty  Odwołującego. 

Zamawiający podjął Decyzję o odrzuceniu zarzucając Odwołującemu naruszenia rzekomych 

wymagań co do przedmiotu zamówienia, które jednak nie zostały wyrażone w SIWZ. 

Zamawiający w lit. a) Decyzji o odrzuceniu oferty stwierdził, że Wykonawca zaoferował liczniki, 

które  nie  spełniają  normy  PN-EN  62056-6-1:2014-02E,  nie  przedstawiając  jednak  żadnych 

faktów potwierdzających tą okoliczność. Odnosząc się do lit. b), Zamawiający stwierdza, że 

przy  otwartej  osłonie  dokonał  skasowania  wskaźnika  sygnalizującego  otwarcie  pokrywy, 

jednak nie wskazuje, w czym upatruje niezgodność z pkt 2.23 OPZ. Należy także podkreślić, 

że  z  przywołanego  postanowienia  OPZ  nie  wynika,  aby  niedopuszczalna  była  możliwość 

skasowania wskaźnika przy otwartej osłonie, a tym samym zarzuty stawiane Odwołującemu 

przez  Zamawiającego  są  bezpodstawne.  Z  kolei,  w  lit.  c)  Decyzji  o odrzuceniu  oferty 

Zamawiający nie odniósł się do obserwacji poczynionych w trakcie badań Próbki w odniesieniu 

do  wymagania  z  pkt  2.52  OPZ,  a  także  pominął  treść  dokumentów  złożonych  przez 

Odwołującego, z których wynika wyposażenie licznika w funkcjonalności, o których mowa w 

pkt 2.52 OPZ. 

Zaniechanie  poprawienia  w  ofercie  Odwołującego  ewentualnych  tzw.  „innych  omyłek”  na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. 


Wobec  powyższego  należało  uznać,  iż  oferta  Odwołującego  spełnia  wszystkie  wymogi 

Zamawiającego. Jednakże nawet gdyby uznać, że w ofercie Odwołującego znajdują się omyłki 

i nieścisłości, to w wyniku wezwania Odwołującego do wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 PZP, 

Zamawiający powinien był dokonać odpowiedniego poprawienia ewentualnych omyłek, które 

nie  powodowałyby  zmiany  oferty  Wykonawcy.  W  konsekwencji,  Zamawiający  powinien  był 

wezwać  Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty,  a  w  wyniku  otrzymanych  wyjaśnień, 

dokonać ewentualnego poprawienia treści oferty, jako tzw. „innych omyłek na podstawie art. 

87 ust. 2 pkt 3 PZP. 

Zaniechanie odrzucenia oferty APATOR pomimo jej niezgodności z SIWZ. 

5.1.  Zastosowa

nie  przez  APATOR  przycisków  umożliwiających  dostęp  do  wewnętrznych 

części licznika wbrew wymaganiom OPZ. 

Treść  Decyzji  o  odrzuceniu  oferty  wskazuje,  że  pomimo  iż  oferta  wykonawcy  APATOR 

podlegała  odrzuceniu,  Zamawiający  zaniechał  odrzucenia  tej  oferty,  czym  dopuścił  się 

naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  PZP.  Wskazać  bowiem  należy,  że  rozwiązanie  oferowane 

licznikach  APATOR  nie  zapewnia  braku  możliwości  ingerencji  do  jakichkolwiek 

wewnętrznych  części  licznika  bez  konieczności  zdemontowania  plomb,  o  których  to 

wymaganiach mowa w pkt 1.7 i 2.7 OPZ. Zgodnie z pkt 1.7 OPZ „Liczniki muszą być wykonane 

w taki sposób, aby dostęp do jakichkolwiek wewnętrznych części licznika był możliwy tylko i 

wyłącznie  w  przypadku  uszkodzenia  obudowy  (w  sposób  widoczny)  albo  zdemontowania 

plomb zabezpieczających i plomb OSD.”, a z kolei w pkt 2.7 OPZ, Zamawiający określił, że 

„Liczniki  muszą  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  dostęp  do  jakichkolwiek  wewnętrznych 

części licznika był możliwy tylko i wyłącznie w przypadku uszkodzenia obudowy (w sposób 

widoczny) albo zdemontowania plomby zabezpieczającej.” Powyższy wymóg określony przez 

Zamawiającego  ma  kluczowe  znaczenie  dla  prawidłowego  funkcjonowania  przedmiotu 

zamówienia.  Nieautoryzowany  dostępu  do  wnętrza  licznika  umożliwia  ingerencję  w  pomiar 

zużytej  energii  elektrycznej  lub  całkowite  uszkodzenie  licznika.  Decyzja  o  zakupie  tak 

wadliwego  rozwiązania  technicznego  przenosi  odpowiedzialność  za  problemy  w/w  na 

Zamawiającego w przyszłości. 

Należy zatem stanowczo podkreślić, że oferta APATOR jest niezgodna z pkt 1.7 oraz 2.7 OPZ. 

Wykonawca  APATOR  zastosował  bowiem  w  oferowanych  licznikach  przyciski  z  gumy 

silikonowej,  które  co  prawda  znacznie  obniżają  koszty  wykonania  licznika,  lecz  w  żaden 

sposób nie chronią dostępu do jego licznika. Silikon - a więc tworzywo, z którego wykonano 

przyciski  - 

umożliwia  nakłucie  cienkim  stalowym  drutem  ingerujące  we  wskazania  zużycia 

energii  elektrycznej  w  liczniku  lub  całkowite  jego  uszkodzenie  (w  tym  uszkodzenie  pamięci 

eeprom/procesora,  gdzie  umieszczone  są  dane  dotyczące  energii  oraz  dzienniki  zdarzeń). 


Przyjęcie  przez  Zamawiającego  powyższego  rozwiązania  jest  całkowicie  niedopuszczalne, 

szczególnie  zważywszy  na  fakt,  że  wykonawca  APATOR  mimo  wadliwego  materiału 

przycisków  nie  zapewnił  skutecznego  plombowania  przycisku,  pomimo  że  budowa  posiada 

tym celu specjalny otwór przy uchu stosowanym do plombowania przycisku. 

Odwołujący  zwraca  jednocześnie  uwagę,  że  Zamawiający  również  zidentyfikował 

ww. 

niezgodność  i  wezwał  wykonawcę  APATOR  do  złożenia  wyjaśnień  pismem  z  dnia 

października 2018 r. W piśmie tym Zamawiający wskazał, że „W złożonych wraz z Ofertą na 

zadanie  nr  1,2,3  i  4  wzorcach  liczników  Wykonawca  przedstawił  rozwiązanie  mogące 

świadczyć o możliwości ingerencji do wnętrza licznika bez uszkodzenia obudowy licznika oraz 

bez konieczności zdemontowania plomb zabezpieczających.’’ Z uwagi na fakt, że wyjaśnienia 

APATOR zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, Odwołujący nie miał możliwości się z nimi 

zapoznać.  Należy  jednak  niewątpliwie  uznać,  że  APATOR  nie  mógł  w drodze  wyjaśnień 

sanować ww. niezgodności z SIWZ. Gdyby zaś Zamawiający uznał, że w wyniku wyjaśnień 

oferta APATOR stała się zgodna z SIWZ, Zamawiający naruszyłby tym samym art. 87 ust. 1 

PZP, stanowiący, że „Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz (...) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

” 

Jednocześnie na marginesie zauważyć należy, że liczniki nie posiadają również opisów złącza 

RS485. Na schemacie przyłączeniowym są przywołane styki 27 ORAZ 28, a w rzeczywistości 

takich styków nie ma opisanych obudowie licznika. 

5.2 Zastosowanie baterii niezgodnej z SIWZ. 

Zamawiający  zaniechał  odrzucenia  oferty  APATOR,  pomimo  iż  oferta  tego  wykonawcy 

zawiera również niezgodność w zakresie zaoferowanej baterii wymiennej. 

W  pierwszej  kolejności  należy  zauważyć,  że  bateria  typu  CR  2032  zastosowana  przez 

wykonawcę  APATOR  nie  spełnia  wymagań  SIWZ  uszczegółowionych  i  doprecyzowanych 

wyjaśnieniach postanowień SIWZ z dnia 23 lipca 2018 r. W piśmie tym w odpowiedzi na 

pytanie nr 8 „Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis Zamawiającego w punkcie 1.55 oznacza, że w 

przypadku  magazynowania  licznika  bez  zasilania  przez  1  rok  Zamawiający  dopuszcza 

okoliczności wyczerpania baterii po tym czasie?" Zamawiający doprecyzował w tym zakresie 

wymóg SIWZ, wskazując, że „wszystkie elementy licznika winny „wytrzymać” czas legalizacji”, 

a  czas  ten  w  świetle  powszechnie  obowiązujących  przepisów  wynosi  8  lat.    Z powyższego 

wynika  zatem,  że  Zamawiający  oczekiwał,  iż  żywotność  baterii  zastosowanej  przez 

wykonawców w liczniku wyniesie 8 lat 

Tymczasem, oferowany przez wykonawcę APATOR typ baterii ma bardzo wąski zakres pracy 

w kwestii temperatur oraz bardzo małą żywotność, o czym w szczególności świadczy fakt, że 


bateria  ta  s

tosowana  jest  w  zabawkach  i  zegarkach.  Według  kart  katalogowych  wielu 

wytwórców baterii tego typu nie ma temperatury, w której taka bateria wytrzyma 8 lat w stanie 

magazynowym.  Tym  bardziej  bateria  ta  nie  byłaby  w  stanie  pracować  tak  długi  okres  w 

urządzeniu, które musi zapewnić pracę w zakresie temperatury -40/+70 stopni. Z doświadczeń 

Odwołującego  wynika,  że  czas  życia  w  takich  urządzeniach  nie  jest  dłuższy  niż  2  lata,  co 

również potwierdza sam wykonawca APATOR w dostarczonej instrukcji obsługi licznika (na 

stronie 40 instrukcji). W instrukcji tej APATOR wskazuje, iż „rezerwa chodu nie jest mniejsza 

niż 20 000 h”. Z powyższego zapisu jednoznacznie zatem wynika, że czas żywotności baterii 

wynosi  zatem  około  dwa  lata  w  optymalnej  temperaturze. W  praktyce  jednak  -  z  uwagi  na 

znaczny zakres temperatur, w których urządzenie pracuje - żywotność baterii oferowanej przez 

APATOR  spowoduje  konieczność  wymiany  baterii  przed  jej  instalacją  po  rocznym 

magazynowaniu,  co  musi  skutkować  stwierdzeniem,  że  oferta  APATOR  jest  niezgodna  z 

SIWZ, a tym samym skutkuje jej odrzuceniem. 

5.3  Zaniechanie  przedłożenia  przez  wykonawcę  APATOR  certyfikatu  akredytowanego 

laboratorium zgodnie z wymogiem z pkt 1.53 oraz 2.54 OPZ. 

Niezależnie od powyższego, Odwołujący zauważa, że Zamawiający wymagał w pkt 1.53 oraz 

2.54 OPZ, aby wraz z ofertą zostały przedłożone Zamawiającemu badania poboru mocy próbki 

sporządzone  przez  akredytowane  laboratorium.  Tymczasem,  APATOR  przedłożył 

Zamawiającemu  świadectwo wzorcowania dla ustalenia poboru mocy  w  torze napięciowym 

wystawione  przez  laboratorium  pomiarowe  CALMET  Sp.  z  o.o.  (dalej  jako:  „CALMET”)  z 

siedzibą  w  Zielonej  Górze,  pomimo  że  firma  CALMET,  wydawca  ww.  świadectwa,  nie 

posiadała akredytacji na pomiar mocy. Niezgodność w ww. zakresie oferty APATOR z treścią 

SIWZ dostrzegł również Zamawiający w wezwaniu do wyjaśnień z dnia 2 października 2018 r. 

Wprawdzie APATOR w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 2 października 2018 

r.  uzupełnił  w/w  dokument  przedkładając  Zamawiającemu  z  firmy  Slovenska  legalna 

metrologia  (dalej:  „SLM”),  co  jednak  istotne  w  ocenie  Odwołującego  firma  ta  również  nie 

posiada  akredytacji  w  zakresie  badań  poboru  mocy,  a  Zamawiający  zaniechał  podjęcia 

jakichkolwiek  czynności,  które  zmierzałyby  do  weryfikacji  otrzymanego  certyfikatu,  w 

szczególności w zakresie uprawnień jego wystawcy. Odwołujący jednocześnie zwraca uwagę, 

że na pierwszej stronie certyfikatu SLM data jego wystawienia została w sposób nienaturalny 

skorygowana  (być  może  przy  użyciu  korektora).  Z  powyższych  względów  Zamawiający  co 

najmniej  powinien  podjąć  dodatkowe  czynności  zmierzające  do  ustalenia  wiarygodności 

świadectwa  wystawionego  przez  SLM.  Tymczasem,  zaniechanie  tych  czynności  i  uznanie 

dokumentu wystawionego przez SLM za wiarygodnego dowodu potwierdzającego wymagania 

z  pkt  1.53  oraz  2.54  OPZ  oznacza,  że  Zamawiający  dokonał  nieprawidłowej  oceny  oferty 


wykonawcy  APATOR,  co  skutkowało  wyborem  oferty  wykonawcy,  którego  oferta  podlegała 

odrzuceniu. 

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że Zamawiający niesłusznie dokonał oceny 

oferty APATOR pod kątem kryteriów oceny ofert, gdyż już na etapie jej weryfikacji powinien 

stwierdzić, że oferta APTOR podlega odrzuceniu. 

II.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  3  stycznia  2019  r.  Zamawiający  udzielił 

odpowiedzi na 

odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości. 

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  wykonawca  APATOR 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie  Zamawiającego  i  jednocześnie  ustosunkował  się  do  zarzutów  odwołania.  Pisemne 

stanowisko w sprawie ww. wykonawca przedstawił również w piśmie z dnia 3 stycznia 2019 r. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  na 

podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk 

stron  oraz  uczestnika postępowania,  Krajowa Izba Odwoławcza  ustaliła i  zważyła,  co 

następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja 

do  wniesienia  odwołania,  jeżeli  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie 

Izby  Odwołujący,  wskazując  na  okoliczność  bezpodstawnego  odrzucenia  jego  oferty  oraz 

możliwość  poniesienia  szkody  wskutek  nieuzyskania  zamówienia,  wykazał  spełnienie 

powyższych przesłanek. 

Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia wykonawcy APATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Toruniu  (dalej  także  jako  „Przystępujący”)  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zama

wiającego.   


Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  dokumentację  Postępowania.  Dodatkowo, 

również dokumenty złożone przez strony i uczestnika postępowania na rozprawie, jednakże 

Izb

a uznała, iż dowody te nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.  

Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

Pismem z dnia 6 grudnia 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty 

najkorzystniejszej 

–  w  zakresie  zadania  nr  3  została  wybrana  oferta  wykonawcy  APATOR 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Toruniu.  Oferta  Odwołującego  została  przez  Zamawiającego 

odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  W  piśmie  zatytułowanym 

„Uzasadnienie  odrzucenia  ofert”  Zamawiający  wskazał,  iż  treść  oferty  Odwołującego  nie 

odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  wymagań 

określonych w Załączniku nr 1 do Załącznika nr 5 do SIWZ (OPZ), tj. a) pkt 2.1, b) 2.23 oraz 

pkt 2.52. Zgodnie z ww. dokumentem były to następujące wymagania: 

Lp. 2.1 

  Wymaganie techniczne: 

Liczniki muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i przepisami tj.: (…) PN-EN 62056-6-1:2014-02E -Wymiana danych w pomiarach 

energii elektrycznej  -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów 

(OBIS). 

Dokument/czynność na podstawie której nastąpi weryfikacja spełnienia wymagania

Oświadczenie wykonawcy 

Instrukcja obsługi licznika 

Lp. 2.23 

  Wymaganie  techniczne:

Liczniki  muszą  prezentować  na  wyświetlaczu  dedykowaną 

sygnalizację  faktu  zdjęcia  i  założenia  osłony  listwy  zaciskowej  licznika,  z  zapisem  faktu 

rejestrze  zdarzeń  ze  znacznikiem  daty  i  czasu  każdego  zdarzenia  zarówno  pod 

napięciem  –  w  sposób  ciągły,  jak  i  przy  braku  napięcia  –  po  pobudzeniu  wyświetlacza 

przyciskiem. Po założeniu osłony listwy zaciskowej wskaźnik jej zdjęcia musi być aktywny 

zgodnie z powyższymi warunkami. 

Dokument/czynność  na  podstawie  której  nastąpi  weryfikacja  spełnienia  wymagania: 

Badanie techniczne licznika 

Lp. 2.52 

  Wymaganie  techniczne:

Liczniki  muszą  posiadać  listwę  zaciskową  w  wykonaniu 

dwurzędowym  (2  śruby  na  1  zacisk)  umożliwiającą  podłączenie  przewodów  o  przekroju 

zakresie pomiędzy 4mm2 - 35mm2 (minimalna średnica otworu Ф 7mm). 

Dokument /czynność na podstawie której nastąpi weryfikacja spełnienia wymagania:


1.  Badanie techniczne licznika, 

Certyfikat badania typu/projektu (MID) wraz z aneksami i załącznikami 

W  trakcie  czynności  badania  i  ofert  Zamawiający  dwukrotnie  przeprowadził  badanie 

techniczne licznika oferowanego przez Odwołującego: w dniu 18 września oraz 22 listopada 

2018 r. W protokole badania technicznego licznika z dnia 18 września 2018 r.: 

w odniesieniu do wymagania z pkt 2.1 OPZ -  

stwierdzono spełnianie wymagania; 

w  odniesieniu  do  wymagania  z  pkt  2.23  OPZ 

–  stwierdzono  niespełnianie  wymagania 

(adnotacja: „samoczynne skasowanie znacznika”); 

w  odniesieniu  do  wymagania  z  pkt  2.52  OPZ  - 

stwierdzono  niespełnianie  wymagania 

(adnotacja: „brak informacji w MID”). 

W protokole badania technicznego licznika z dnia 22 listopada 2018 r.: 

w  odniesieniu  do  wymagania  z  pkt  2.23  OPZ 

–  stwierdzono  niespełnianie  wymagania 

(adnotacja:  „Przy  zdjętej  osłonie  listwy  zaciskowej  licznika  brak  na  wyświetlaczu  LCD 

aktywnego znacznika zdjęcia osłony listwy zaciskowej.”); 

w  odniesieniu  do  wymagania  z  pkt  3.1  OPZ 

–  stwierdzono  spełnianie  wymagania  na 

podstawie  badania  technicznego  licznika  oraz  niespełnianie  wymagania  na  podstawie 

Certyfikatu badania typu/projektu MID wraz z aneksami i załącznikami.  

Pismem z dnia 6 listopada 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  oraz  uzupełnienia  dokumentów  wymienionych 

punkcie  3.7.1.2  SIWZ.  Zamawiający  wskazał,  iż  dokumenty  wraz  z  wyjaśnieniami  winny 

potwierdzać spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w puntach 2.2, 2.3, 

2.11, 2.52, 2.55 Załącznika nr 1 do Załącznika nr 5 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wezwał 

Odwołującego  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

spełnienia przez zaoferowane dostawy wymagania określonego w pkt 2.23 Załącznika nr 1 do 

Załącznika nr 5 do SIWZ. 

Odpowiedzi na ww. wezwanie Zamawiającego Odwołujący udzielił pismem z dnia 13 listopada 

2018 r.  

Pismem z dnia 26 listopada 2018 r. Odwołujący przedstawił Zamawiającemu uwagi dotyczące 

sposobu  oceny  przez  komisję  przetargową  Zamawiającego  spełniania  przez  ofertę 

Odwołującego  wymagania  wskazanego  w  pkt  2.23  Załącznika  nr  1  do  Załącznika  nr  5  do 

SIWZ. 

Pismem  z  dnia  2  października  2018  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  Apator  S.A.  na 

podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  spełniania  przez 

zaoferowane przez tego wykonawcę liczniki wymagania określonego w pkt 1.7 i 2.7 Załącznika 

nr 1 do Załącznika nr 5 do SIWZ oraz na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do dostarczenia 


zgodnie z pkt 1.53 i 2.54 

Załącznika nr 5 do SIWZ dla każdego wzorca licznika zaoferowanego 

w  zadaniach  1,  2,  3  i  4 protokołów  badania  poboru  mocy  wykonanych  przez  Laboratorium 

Akredytowane przez PCA. 

Odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  wykonawca  APATOR  S.A.  udzielił  pismem  z  dnia  5 

października 2018 r. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

I. Zarzuty d

otyczące bezzasadnego odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 PZP. 

1. Zarzut dotyczący rzekomego niespełnienia przez Odwołującego wymagań normy PN- EN 

62056-6-1:2014-02E - pkt 2.1 OPZ. 

Izba uznała zarzut za zasadny. 

Jak  wynika  z  treści  uzasadnienia  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego 

Zamawiający  stwierdził  niezgodność  oferty  tego  wykonawcy  z  pkt  2.1  Załącznika  nr  1  do 

Załącznika nr 5 do SIWZ w związku z ustaleniem, iż w Certyfikacie badania typu (MID) wraz z 

aneksami i załącznikami nie ma informacji o spełnieniu wymaganej normy PN-EN 62056-6-

02E,  jest  natomiast  przywołana  nieaktualna  norma  EN  62056-61.  Wykonawca 

w ra

mach  wyjaśnień  przedstawił  oświadczenie  Czeskiego  Instytutu  Metrologii  CIM  z  dnia  4 

października  2018  r.,  jednakże  Zamawiający  stwierdził,  że  podmiotem  upoważnionym  do 

wystawienia  takiego  oświadczenia  może  być  tylko  Jednostka  notyfikowana,  a  CIM  nie 

występuje w takim charakterze w złożonym oświadczeniu.  

Zgodnie  z  treścią  Załącznika  nr  1  do  Załącznika  nr  5  do  SIWZ    weryfikacja  spełniania 

wymagania  określonego  w  pkt  2.1  miała  się  odbywać  na  podstawie  treści  oświadczenia 

wykonawcy oraz Instrukcji obsługi licznika. Z powyższego postanowienia SIWZ wynika zatem, 

iż: 

po pierwsze: za wystarczające do wykazania spełniania wymagania określonego w pkt 

2.1 należy uznać złożenie przez wykonawcę oświadczenia oraz Instrukcji obsługi licznika 

potwierdzających ww. okoliczność 

po drugie: Zamawiający określił, iż ocena spełnienia wymagania określonego w pkt 2.1 

OPZ nie będzie dokonywana na podstawie treści Certyfikatu badania typu/projektu (MID) 

– zgodnie zatem z treścią SIWZ Zamawiający nie wymagał, aby zgodność ze wskazaną 

powyżej  norma  znajdowała  potwierdzenie  w  treści  Certyfikatu  badania  typu/projektu 

(MID), a przynajmniej okoliczność ta nie miała znaczenia dla oceny spełniania wymagania 

określonego w pkt 2.1 OPZ.  


Jak  wynika  z  treści  Załącznika  nr  1  do  Załącznika  nr  5  do  SIWZ  Certyfikat  badania 

typu/projektu (MID) miał być złożony na potwierdzenie spełnienia innych wymogów, z których 

wyłącznie  wymaganie  wskazane  w  pkt  2.52  OPZ  zostało  zawarte  w  uzasadnieniu  decyzji 

odrzuceniu  oferty  Zamawiającego.  W  szczególności  w  uzasadnieniu  tym  nie  został 

wskazany  pkt  2.2  OPZ  jako  wymaganie,  z  którym  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna. 

protokole  badania  technicznego  z  dnia  18  września  2018  r.  Zamawiający  potwierdził 

spełnianie wymagania określonego w pkt 2.1 OPZ. Powyższe znajduje również potwierdzenie 

w  treści  odpowiedzi  na  odwołanie:  „8.  Zamawiający  przy  tym  wyjaśnia,  ze  dokonał  notacji 

„Spełnia” w punkcie 2.1 protokołu badania, ponieważ w dokumentach na podstawie których 

dokonywana była ocena zgodności podana była prawidłowa norma, zgodna z wymaganiami 

Zamawiającego.” Z treści protokołu badania technicznego licznika z dnia 18 września 2018 r. 

wynika natomiast,  iż  Zamawiający  stwierdził  brak  spełnienia wymagania określonego w  pkt 

2.2, a nie 2.1 OPZ. Również w treści wezwania do udzielenia wyjaśnień i złożenia dokumentów 

zostało wskazane wymaganie określone w pkt 2.2 OPZ (pkt 1) uzasadnienia wezwania z dnia 

6 listopada 2018 r.). Kwestia niezgodności oferty Odwołującego z pkt 2.2 OPZ nie mogła być 

jednak  przedmiotem  rozpoznania 

w  niniejszym  postępowaniu  odwoławczym,  albowiem 

niezgodność  z  wymaganiem  określonym  w  pkt  2.2  OPZ  nie  została  przez  Zamawiającego 

wskazana w zawiadomieniu o 

odrzuceniu oferty Odwołującego. 

Odnosząc  się  do  kwestii  powiązań  pomiędzy  poszczególnymi  wymaganiami  SIWZ  należy 

wskazać, iż w sytuacji, gdy wprawdzie na potwierdzenie określonego wymagania Zamawiający 

żądał  przedstawienia  wyłącznie  oświadczenia,  lecz  jego  treści  zaprzecza  treść  innego 

dokumentu,  w  szczególności  mającego  charakter  urzędowy,  oświadczenie  takie  nie  może 

zostać uznane za potwierdzające spełnienie tego wymagania. W ocenie Izby z taką sytuacją 

nie mamy jednak do czynienia w nini

ejszej sprawie, albowiem treść Certyfikatu MID złożonego 

przez  Odwołującego  nie  wyklucza  możliwości  zgodności  z  normą  wymaganą  przez 

Zamawiającego, lecz jedynie potwierdza zgodność z inną normą. Przeciwne stanowisko nie 

było prezentowane przez Zamawiającego. Wymóg zawarty w pkt 2.1 OPZ nie został określony 

jako potwierdzenie zgodności z normą w Certyfikacie MID, lecz jako zgodność z tą normą, co 

wykonawca  miał  potwierdzić  poprzez  złożone  oświadczenie  oraz  treść  Instrukcji  obsługi 

licznika. 

Podsumowując, Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego m.in. w związku ze stwierdzeniem 

niezgodności  jej  treści  z  wymaganiem  określonym  w  pkt  2.1  OPZ.  Jak  potwierdził  w  treści 

odpowiedzi  na  odwołanie  spełnienie  ww.  wymagania  wynikało  z  treści  dokumentów,  na 

podstawie  których  była  dokonywana  jego  weryfikacja.  Z  dokumentacji  dotyczącej 

przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert nie wynika okoliczność stwierdzenia przez 

Zamawiającego niezgodności w ww. zakresie  – dotyczy to natomiast innego postanowienia 


SIWZ, tj. określonego w pkt 2.2 OPZ, które jednak nie zostało wskazane w zawiadomieniu o 

odrzuceniu oferty Odwołującego. 

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, iż ww. zarzut potwierdził się.     

2. Zarzut dot. wskaźnika zdjęcia osłony listwy zaciskowej - pkt 2.23 OPZ. 

Ustosunkowując się do ww. zarzutu należy na wstępie przywołać następujące postanowienia 

OPZ, do których odnosili się uczestnicy postępowania: 

2.23: Liczniki muszą prezentować na wyświetlaczu dedykowaną sygnalizację faktu zdjęcia 

i  założenia  osłony  listwy  zaciskowej  licznika,  z  zapisem  faktu  w  rejestrze  zdarzeń  ze 

znacznikiem daty i czasu każdego zdarzenia zarówno pod napięciem – w sposób ciągły, 

jak i przy braku napięcia – po pobudzeniu wyświetlacza przyciskiem. Po założeniu osłony 

listwy  zaciskowej  wskaźnik  jej  zdjęcia  musi  być  aktywny  zgodnie  z powyższymi 

warunkami. 

2.25:  Liczniki  muszą  posiadać  możliwość  kasowania  przez  służby  Zamawiającego 

informacji o zdjęciu osłonki listwy zaciskowej (sprzętowo i programowo), bez konieczności 

demontażu licznika i ponownej legalizacji. 

2.31:  Liczniki muszą umożliwiać ręczne  zamykanie okresu rozliczeniowego  za pomocą 

przycisku na liczniku przystosowanego do plombowania. 

Z  treści  uzasadnienia  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  wynika,  iż  powodem 

stwierdzenia  niezgodności  z  pkt  2.23  OPZ  było  ustalenie,  iż  przy  otwartej  osłonie  listwy 

zaciskowej  dokonano  skasowania  wskaźnika  sygnalizującego  jej  otwarcie  i  wskaźnik  ten 

dalszym działaniu nie aktywował się pomimo wciąż otwartej osłony. 

Ww.  okoliczność  skasowania  wskaźnika  sygnalizującego  zdjęcie  osłony  listwy  zaciskowej 

została  wyjaśniona  przez  Odwołującego.  Wykonawca  ten  przyznał,  iż  w  przypadku 

oferowanego  przez  niego  licznika  ręczne  zamknięcie  okresu  rozliczeniowego  powoduje 

skasowanie  wskaźnika  zdjęcia  listwy  zaciskowej.  Nie  następuje  zatem  spełnienie  wymogu 

określonego  w  pkt  2.23  OPZ,  tj.  prezentowania  na  wyświetlaczu  sygnalizacji  faktu  zdjęcia 

osłony  listwy  zaciskowej  w  sposób  ciągły  i  w  konsekwencji  wskaźnik  ten  nie  jest  również 

aktywny po założeniu osłony listwy zaciskowej (nie jest wiec możliwe jego skasowanie przez 

służby Zamawiającego). W trakcie przeprowadzonych badań technicznych nie tyle wystąpiła 

sytuacja skasowania wskaźnika przez Zamawiającego, lecz miało miejsce ręczne zamknięcie 

przez  Zamawiającego  okresu  rozliczeniowego,  skutkujące  skasowaniem ww.  wskaźnika. W 

treści pisma z dnia 26 listopada 2018 r. Odwołujący wskazał, iż „Zamawiający nie zawarł w 

wymaganiach technicznych żadnych wymagań co do warunków kasowania znacznika, w tym 

w szczególności czy kasowanie następować ma przy otwartej osłonie listwy zaciskowej czy 

przy zamkniętej listwie zaciskowej.” W ocenie Izby kwestia ta została określona w ostatnim 


zdaniu pkt 2.23 OPZ, tj. że „Po założeniu osłony listwy zaciskowej wskaźnik jej zdjęcia musi 

być  aktywny  zgodnie  z  powyższymi  warunkami.”.  Oznacza  to  zatem,  iż  wymóg  możliwości 

kasowania  dotyczył  sytuacji,  gdy  osłona  listwy  zaciskowej  została  ponownie  założona. 

Natomiast  wymaganie  określone  przez  Zamawiającego  w  pkt  2.31  OPZ:  „Liczniki  muszą 

umożliwiać  ręczne  zamykanie  okresu  rozliczeniowego  za  pomocą  przycisku  na  liczniku 

przystosowanego  do  plombowania”  nie  oznacza,  iż  w  tym  przypadku  została  przewidziana 

możliwość odstąpienia od spełniania wymagania zawartego w pkt 2.23 OPZ. W żaden sposób 

nie wynika to z postanowienia zawartego w punkcie 2.23 OPZ. Wymaganie zawarte w pkt 2.31 

OPZ  ma  odrębny  charakter  i  nie  mam  wpływu  na  spełnianie  innych  wymagań  określonych 

przez Zamawiającego. 

Podsumowując, w przypadku licznika oferowanego przez Odwołującego ręczne zamknięcie 

okresu  rozliczeniowego  skutkuje  skasowaniem  wskaźnika  zdjęcia  osłony  listwy  zaciskowej 

i tym samym przerwaniem ci

ągłości prezentacji na wyświetlaczu sygnalizacji faktu zdjęcia tej 

listwy. W konsekwencji powyższego po założeniu osłony listwy zaciskowej wskaźnik ten nie 

jest aktywny. Powyższe stanowi o niezgodności treści oferty Odwołującego z pkt 2.23 OPZ.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, iż ww. zarzut nie potwierdził się.  

3. Zarzut o rzekomym braku wymaganego typu listwy zaciskowej i możliwości podłączenia do 

niej wymaganych przekrojów przewodów zgodnie z pkt 2.52 OPZ. 

Uzasadniając  niezgodności  oferty  Odwołującego  w  zakresie  pkt  2.52  OPZ  Zamawiający 

stwierdził, iż w certyfikacie badania typu/projektu (MID) wraz z aneksami i załącznikami nie ma 

informacji  odnośnie  wykonania  listwy  zaciskowej  licznika  oraz  informacji  o  możliwości 

podłączenia do niej wymaganych przekrojów przewodów. 

Z  treści  Załącznika  nr  1  do  załącznika  nr  5  do  SIWZ  wynika,  iż  weryfikacja spełnienia  ww. 

wymagania miała zostać przeprowadzona w oparciu o badanie techniczne licznika oraz treść 

Certyfikatu  badania  typu/projektu  (MID)  wraz  z  aneksami  i 

załącznikami.  Izba  nie  podziela 

interpretacji przedstawionej przez Odwołującego, iż wystarczające było wykazanie spełnienia 

ww.  wymagania  wyłącznie  w  oparciu  o  przeprowadzone  badanie  techniczne.  Taka 

interpretacja nie znajduje potwierdzenia w brzmieniu ww

. postanowienia OPZ. Zamawiający 

wskazał,  iż  weryfikacja  spełnienia  przedmiotowego  wymagania  będzie  obejmować  również 

treść  Certyfikatu badania typu/projektu  (MID)  wraz  z  aneksami i  załącznikami,  co w  ocenie 

Izby oznacza, iż Zamawiający nie tylko wymagał faktycznego potwierdzenia spełnienia tego 

wymogu  przez  próbkę  licznika  dostarczoną  przez  wykonawcę,  ale  wymagał  również 

potwierdzenia tego wymogu treścią dokumentu, tj. Certyfikatu badania typu/projektu (MID). W 

przypadku licznika zaoferowanego przez Odwołującego warunek ten nie został spełniony. Jak 

wskazał Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie raport z testu, na który powołuje się 


Odwołujący  na  stronie  17  odwołania  dotyczy  licznika  jednofazowego,  a  nie  licznika  3-

fazowego.  Powyższemu  Odwołujący  nie  zaprzeczył,  a  twierdzenia  Zamawiającego  w  tym 

zakresie  znajdują  potwierdzenie  w  dokumentacji  Postępowania.  Wymaga  przy  tym 

zauważenia,  iż  treść  ww.  dokumentu  mogłaby  potwierdzać  najwyżej  spełnienie  wymogu 

dotyczącego  dwurzędowego  wykonania  listwy  zaciskowej,  W  odniesieniu  natomiast  do 

kolejnego  dokumentu,  na  którego  treść  powoływał  się  do  Odwołujący,  tj.  Instrukcji  obsługi 

licznika, wymaga zauważenia, iż w treści odwołania Odwołujący nie wskazywał, iż dokument 

ten  stanowi  załącznik  do  Certyfikatu  MID,  lecz  że  jest  to  dodatkowa  dokumentacja  – 

wymagana  przez  Certyfikat 

MID.  W  pkt  9.2  Certyfikatu  MID,  na  który  wskazywał  zarówno 

Odwołujący jak i Zamawiający, nie są wymienione załączniki do Certyfikatu, lecz jest mowa 

o dokumentacji, 

jaka ma zostać załączona do licznika.  Treść ww. postanowienia Certyfikatu 

nie  potwierdza  zatem  twierdzenia  O

dwołującego,  iż  Instrukcja  obsługi  licznika  stanowi 

załącznik do Certyfikatu MID.  

II. Zarzut braku podstaw faktycznych w Zawiadomieniu potwierdzających niezgodność treści 

oferty Odwołującego z treścią SIWZ - naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 

2 i art. 7 ust. 1 PZP. 

Izby uznała, iż zarzut nie potwierdził się. W treści uzasadnienia  decyzji o odrzuceniu oferty 

Odwołującego  Zamawiający  wskazał  podstawę  prawną  odrzucenia,  postanowienia  OPZ, 

którymi  jego  zdaniem  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  jak  i  uzasadnienie  faktyczne 

odniesieniu  do  poszczególnych  postanowień  (punktów)  OPZ.  W  istocie  uzasadnienie 

faktyczne  jest  bardzo  zwięzłe,  jednakże  zdaniem  Izby  jest  ono  wystarczające  na  gruncie 

regulacji  art.  92  ust.  1  pkt  3 

ustawy  Pzp.  Odwołującemu  zostały  przekazane  informacje 

powodach  odrzucenia  oferty  w  zakresie  umożliwiającym  mu  sformułowanie  zarzutów 

odwołania.  Ponadto  treść  uzasadnienia  faktycznego  stanowi  odwołanie  do  przebiegu 

czynności badania i oceny ofert, w których to czynnościach Odwołujący brał udział (badanie 

techniczne,  wezwania  do  wyjaśnień),  a  zatem  nie  powinien  mieć  żadnych  problemów  ze 

zrozumieniem  stanowiska  Zamawiającego  przedstawionego  w  uzasadnieniu  decyzji 

odrzuceniu jego oferty. Jednocześnie należy podkreślić, iż interesy Odwołującego są w tym 

zak

resie  chronione  w  ten  sposób,  ze  rozpoznając  odwołanie  Izba  odnosi  się  tylko  do  tych 

przyczyn  odrzucenia  oferty,  które  zostały  wskazane  w  treści  uzasadnienia  decyzji 

o odrzuceniu oferty. 

III.  Zarzut  zaniechania  poprawienia  w  ofercie  Odwołującego  ewentualnych  tzw.  „innych 

omyłek” na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. 


Ww. zarzut Izba uznała za oczywiście niezasadny. W odwołaniu nie została wskazana żadna 

omyłka w treści oferty Odwołującego podlegająca poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp

. Za taką nie można uznać wskazywanej przez Odwołującego omyłki w zakresie 

normy podanej w treści Certyfikatu MID, albowiem nawet jeżeliby przyjąć, iż faktycznie mamy 

tu do czynienia z omyłką, to nie jest to omyłka wykonawcy w treści oferty sensu stricte,  do 

którego to pojęcia odnosi się ww. regulacja ustawy Pzp (a nie pojęcia oferty sensu largo), lecz 

omyłka podmiotu nie będącego wykonawcą w treści dokumentu składanego na potwierdzenie 

wymagania o charakterze przedmiotowym. Tego rodzaju omyłki nie podlegają poprawieniu w 

trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Żadne inne omyłki nie zostały przez Odwołującego wskazane. 

IV.  Zarzuty  zaniechania  odrzucenia  oferty  APATOR  pomimo  jej  niezgodności  z  SIWZ  – 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

1.  Zarzut  dotyczący  zastosowania  przez  APATOR  przycisków  umożliwiających  dostęp  do 

wewnętrznych części licznika wbrew wymaganiom OPZ. 

P

rzede  wszystkim  należy  wskazać,  iż  zawarte  w  odwołaniu  twierdzenia,  które  miałyby 

potwierdzać niezgodność oferty Przystępującego z SIWZ w zakresie wymagania określonego 

w punkcie 2.7 OPZ nie zostały przez Odwołującego w żaden sposób udowodnione. Wymaga 

przy  tym  zauważenia,  iż  jak  wielokrotnie  podkreślano  w orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, w trakcie postępowania odwoławczego to odwołujący kwestionuje podjęte przez 

Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza 

się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem określonych działań, tak więc zgodnie z regułą 

płynącą z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp to na odwołującym, w pierwszej kolejności, ciąży ciężar 

dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Za wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. akt KIO 54/12 należy wskazać, iż "Zgodnie z 

art. 190 ust. 1 ustawy p.z.p. strony 

są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, 

z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie z art. 6 k.c. w zw. z art. 14 ustawy 

p.z.p.  spoczywa  na  osobie,  która  z  danego  faktu  wywodzi  skutki  prawne.  Ciężar  dowodu 

rozumieć  należy  z jednej  strony  jako  obarczenie  strony  procesu  obowiązkiem  przekonania 

sądu (w tym przypadku Krajowej Izby Odwoławczej) dowodami o słuszności swoich twierdzeń, 

a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności, 

zaś tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny dla strony wynik postępowania (wyrok Sądu 

Najwyższego  z  dnia  7  listopada  2007  r.,  sygn.  akt  II  CSK  293/07).  Postępowanie  przed 

Krajową Izbą Odwoławczą toczy się z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności, zatem to 

str

ony obowiązane są przedstawiać dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku 

wymuszania ani zastępowania stron w jego wypełnianiu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 


listopada 2007 r., sygn. akt II CSK 293/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997 

r., sygn. akt II UKN 406/97, wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 

175/08, wyrok KIO 1639/11).

Wyjaśnienia przedstawione w tym zakresie przez Przystępującego w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego zostały zastrzeżone jako zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku 

z tym odniesienie się do ich w treści nie było możliwe na etapie składania odwołania. Należy 

jednak  zauważyć,  iż  w  sposób  ogólny  zastosowane  przez  Przystępującego  rozwiązanie 

zostało  przez  niego  wskazane  w  treści  pisma  zawierającego  zgłoszenie  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego.  Do  tych  informacji  Odwołujący  jednak  nie  odniósł  się  na 

dalszym etapie postępowania odwoławczego. 

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała iż ww. zarzut nie potwierdził się.   

2. Zar

zut dotyczący zastosowania baterii niezgodnej z SIWZ. 

Zgodnie z pkt 2. 56 OPZ Liczniki muszą umożliwiać odczyt (wszystkie wartości z wyświetlacza) 

po pozostawaniu w stanie bez napięciowym w okresie minimum 1 roku. W odniesieniu do ww. 

postanowienia  oraz 

analogicznego  wymagania  zawartego  w  pkt  1.55  zostało  zawarte 

następujące  pytanie:  „Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  zapis  Zamawiającego  w punkcie  1.55 

oznacza,  że  w  przypadku  magazynowania  licznika  bez  zasilania  przez  1  rok  Zamawiający 

dopuszcza okoliczność wyczerpania baterii po tym czasie?" Zamawiający udzielił następującej 

odpowiedzi:  „Zamawiający  podtrzymuje  swoje  dotychczasowe  wymagania.  Wszystkie 

elementy licznika winny „wytrzymać” czas legalizacji.” [wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23 lipca 

2018 r., odpowiedź na pytanie nr 8]. 

W ocenie składu orzekającego Izby z udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi nie wynika, 

jak  twierdził  Odwołujący,  iż  Zamawiający  zmienił  wymagania  w  zakresie  ww.  postanowień 

SIWZ.  Na  wstępie  udzielonej  odpowiedzi  Zamawiający  zaznaczył,  iż  podtrzymuje  swoje 

dotychczasowe  wymagania.  W  związku  z  tym  dalszym  ciągu  Zamawiający  wymagał,  aby 

liczniki umożliwiały odczyt (wszystkie wartości z wyświetlacza) po pozostawaniu w stanie bez 

napięciowym  w  okresie  minimum  1  roku.  Wymaga  w  tym  miejscu  podkreślenia,  iż  można 

mówić o zmianie czy wprowadzeniu nowego wymagania w ramach odpowiedzi udzielonej na 

pytanie  do  SIWZ

,  jeżeli  zostanie  to  w  sposób  precyzyjny  i jednoznaczny  wskazane  przez 

Zamawiającego,  co  nie  miało  w  tym  przypadku  miejsca.  Skład  orzekający  Izby  podzielił 

stanowisko  pre

zentowane  przez  Zamawiającego  i Przystępującego,  tj.  że  pojęcie  rezerwy 

chodu  należy  odnosić  do  wymagania  zawartego  w pkt  2.56  OPZ,  a  nie  do  wymogu 

„wytrzymania czasu legalizacji” (wynika to z brzmienia pkt 2.56 OPZ). Należy również zwrócić 

uwagę, iż sformułowanie „wytrzymać” zostało przez Zamawiającego użyte w odniesieniu do 

wszystkich elementów licznika i winno być interpretowane przy uwzględnieniu tej okoliczności, 


jak  również  definicji  pojęcia  „legalizacja”  [zespół  czynności  obejmujących  sprawdzenie  i 

stwierdzenie  w  drodze  decyzji,  poświadczonej  wyłącznie  dowodem  legalizacji,  że  przyrząd 

pomiarowy spełnia wymagania – art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 

(Dz. z 2018 r. poz. 376, ze zm.)].  

Dodatkowo n

ależy wskazać, iż poza odwołaniem się do informacji zawartej w Instrukcji obsługi 

licznika  zaoferowanego  przez  Przystępującego,  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych 

dowodów  na  poparcie  swoich  twierdzeń  zaprezentowanych  w  ramach  uzasadnienia 

przedmiotowego zarzutu. 

3.  Zarzut  dotyczący  zaniechania  przedłożenia  przez  wykonawcę  APATOR  certyfikatu 

akredytowanego laboratorium zgodnie z wymogiem z pkt 1.53 oraz 2.54 OPZ. 

Izba uznała, iż ww. zarzut nie potwierdził się.  

Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu  na  potwierdzenie  tego,  iż  podmiot  Slovenska 

legalna metrologia nie posiada akredytacji w zakresie badań poboru mocy. Jak już była o tym 

mowa powyżej, zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp to na odwołującym, w 

pierwszej  kolejności,  ciąży  ciężar  dowiedzenia,  że  stanowisko  zamawiającego  jest 

nieprawidłowe. 

W  pozostałym  zakresie,  tj.  dotyczącym  daty  widniejącej  na  certyfikacie  SLM,  Odwołujący 

toku  rozprawy  nie  podtrzymywał  zarzutu.  Wobec  okazanych  przez  Przystępującego 

oryginałów dokumentów twierdzenia podnoszone w tym zakresie przez Odwołującego okazały 

się oczywiście niezasadne. 

V. Zarzuty podniesione przez Odwołującego z ostrożności procesowej: 

1. Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego 

do wyjaśnienia treści oferty dotyczącej spełnienia przez oferowane liczniki wymogu z pkt 2.23 

OPZ,  a  więc  funkcji  wyświetlania  komunikatu  zdjęcia  i  założenia  osłony  listwy  zaciskowej 

licznika,  podczas  gdy  Zamawiający  powziąwszy  wątpliwości  w  zakresie  spełnienia  przez 

li

cznik Odwołującego funkcjonalności z ww. pkt OPZ powinien był wezwać Odwołującego do 

wyjaśnień w tym zakresie; 

Przede ws

zystkim należy podkreślić, iż pismem z dnia 6 listopada 2018 r. Zamawiający wezwał 

Odwołującego  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

spełnienia przez zaoferowane dostawy wymagania określonego w pkt 2.23 Załącznika nr 1 do 

Załącznika  nr  5  do  SIWZ.  Jedynie  dodatkowo  należy  wskazać,  iż  wobec  zaistniałych 
wątpliwości  co  do  spełnienia  przez  licznik  zaoferowany  przez  Odwołującego  wymagań 

określonych w pkt 2.23 OPZ Zamawiający przeprowadził  w tym zakresie powtórne badanie 

techniczne, a 

Odwołujący miał możliwość składania uwag/wyjaśnień do protokołu badania. W 


piśmie z dnia 26 listopada 2018 r. Odwołujący złożył dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie. 

Z  dokumentacji  Postępowania  nie  wynika,  iż  przed  podjęciem  decyzji  o stwierdzeniu 

niezgodności oferty Odwołującego z pkt 2.23 OPZ Zamawiający miał jakiekolwiek wątpliwości 

w  tym  zakresie,  co  wymagałoby  wystosowania  do  Odwołującego  wezwania  o udzielenie 

wyjaśnień. Mając na uwadze powyższe Izba uznała ww. zarzut za niezasadny. 

2. Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i dopuszczenie 

możliwości  zmiany  oferty  przez  wykonawcę  APATOR  w  drodze  wyjaśnień  pismem  z  dnia 

października  2018  r.  w  zakresie  rozwiązania  przyjętego  przez  APATOR  umożliwiającego 

dostęp do wewnętrznych części licznika wbrew wymaganiom pkt 1.7 i 2.7 OPZ, podczas gdy 

w  toku  wyjaśnień  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Powyższy zarzut Izba uznała za niezasadny. Zamawiający skorzystał z przysługującego mu 

uprawnienia  przewidzianego  w  art.  87  ust.  1 

ustawy  Pzp,  tj.  do  żądania  od  wykonawców 

wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  W  wyniku  udzielenia  przez  Przystępującego 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 2 października 2018 r. nie doszło do zmiany 

treści oferty tego wykonawcy, lecz do wyjaśnienia rozwiązania zastosowanego w oferowanym 

liczniku.  Treść  świadczenia  Przystępującego,  do  którego  zobowiązał  się  ten  wykonawca  w 

swojej  ofercie,  pozostała  niezmieniona.  Twierdzenia  Odwołującego  o prowadzeniu  w  ww. 

zakresie negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Odwołującym należy uznać za niezrozumiałe. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak 

sentencji.  Uznanie  zasadności  pierwszego  z  zarzutów  i  stwierdzone  w  tym  zakresie 

naruszenie przepisów ustawy Pzp nie miało wpływu na wynik Postępowania i w konsekwencji 

odwołanie podlegało oddaleniu w całości. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), stosownie 

do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


Słowa kluczowe:
formularz oferty
wiper-pixel