KIO 2588/18 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2588/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Beata Konik 

Protokolant:             Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w  dniu 2  stycznia  2019  r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2018  r.  przez  SIMPLE  Spółkę  Akcyjną  z 

siedzibą  w  Warszawie,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Powiat 

Brzeski 

z siedzibą w Brzegu,

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz SIMPLE Spółki 

Akcyjnej 

z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2588/18 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  SIMPLE  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  w  dniu  17  grudnia 

2018 r. 

wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami 

prawa  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  sformułowaniu  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia z naruszeniem przepisów prawa, w prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „E-Szpital  – 

stworzenie  cyfrowego  systemu  informacji  telemedycznej,  gromadzenia,  przetwarzania, 

archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

” – trzecie postepowanie 

(znak sprawy: OR.272.1.21.2018). 

Jak wynika z dokumentacji postępowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia 

do przedmiotowego postępowania odwoławczego.  

W  dniu  28  grudnia 

2018  r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia część zarzutów odwołania. 

W  dniu  31  grudnia  2018  r. 

odwołujący  wycofał  odwołanie,  w  zakresie  pozostałych 

zarzutów, nie uwzględnionych przez Zamawiającego. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze 

w

ywołane ww. odwołaniem. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie 

do treści art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972).    

Przewodniczący :  ………………………………


wiper-pixel