KIO 2582/18 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2582/18 

POSTANOWIENIE 

            z dnia 2 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:          

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udzia

łem stron w dniu 2 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania 

wniesionego w dniu 17 grudnia 2018 r. przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: Agencja Ochrony Mienia „TARCZA GRUPA” Sp. z o.o. Sp. k.  w Ostrołęce, Agencja 

Ochrony  Mienia  „TARCZA”  Sp.  z  o.o.  w  Ostrołęce  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie  

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty  7.500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  poniesionej  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Agencja  Ochrony  Mienia 

„TARCZA GRUPA” Sp. z o.o. Sp. k.  w Ostrołęce, Agencja Ochrony Mienia „TARCZA” Sp. z o.o. w 

Ostrołęce. 

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1876  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 2582/18 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Mazowiecki  Zarząd  Nieruchomości  w  Warszawie  -  prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1876  ze  zm.),  dalej  jako 

„ustawa”  lub  „Pzp”,  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  usługa  polegająca  na  całodobowej  ochronie 

dwóch nieruchomości zlokalizowanych w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38 oraz ul. Sienkiewicza 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 8 

listopada 2018 r. pod numerem 645855. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota wskazana w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.   

17 grudnia  201

8 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Agencja 

Ochrony  Mienia  „TARCZA  GRUPA”  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.    w  Ostrołęce,  Agencja  Ochrony  Mienia 

„TARCZA”  Sp.  z  o.o.  w  Ostrołęce  wnieśli  odwołanie.  Zachowany  został  termin  ustawowy  i 

obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.  

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  ustawy  przez  zaniechanie  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie 

wykonawców; 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  w

ykonawców:  PATRAS 

sp.  z  o.o.  oraz  Konsorcjum  MATPOL  w  warunkach,  w  których  oferty  te  zawierają  rażąco  niską 

cenę; 

3)  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  w

ykonawców  PATRAS 

sp.  z  o.o.  oraz  Konsorcjum  MATPOL  w  warunkach,  w  których  ich  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  dokonania  ponownej 

oceny 

ofert złożonych w postępowaniu; 

2) odrzucenia oferty PATRAS sp. z o.o.; 

3) odrzucenia oferty Konsorcjum MATPOL; 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania,  według 

rachunków, które zostaną przedłożone na posiedzeniu bądź na rozprawie. 

Pismem  z  2 

stycznia  2019  r.  zamawiający  odpowiedział  na  odwołanie.  Zamawiający 

uwzględnił zarzuty odwołania w całości. 

Do otwarcia posiedzenia n

ie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego. 


wykonawca  zgłosił  przystąpienie  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego. 

W  czasie  posiedzenia  odwołujący  oświadczył,  że  nie  otrzymał  kopii  zgłoszenia 

przystąpienia. 

Na podstawie akt  postępowania odwoławczego Izba  ustaliła,  że informację o wniesionym 

odwołaniu zamawiający przekazał wykonawcom via email 18 grudnia 2018 r.   

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp 

w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili 

do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Zdaniem  Izby  zaistniały  wszystkie  przesłanki  zawarte  w  powołanym  przepisie,  gdyż  nie 

nastąpiło  zgłoszenie  przystąpienia  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego.  

Art.  185  ust.  2 

Pzp  stanowi,  że  wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 

przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje. 

Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  postaci  papierowej  albo  elektronicznej 

opatrzone  kwalifikowan

ym  podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu 

oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

Tymczasem  wykonawca  PATRAS  sp.  z  o.o. 

oświadczenie  o  przystąpieniu  do  udziału  w 

postępowaniu odwoławczym złożył nie Prezesowi Izby, lecz zamawiającemu. Nie wykonał również 

obowiązku  przekazania  kopii  przystąpienia  odwołującemu.  Popełnione  uchybienia  nie  mogą  już 

być  sanowane,  gdyż  zgłoszenie  przystąpienia  do  Prezesa  Izby  może  nastąpić  wyłącznie  w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania. Skoro PATRAS sp. z o.o. otrzymał odwołanie 

18  grudnia  2018  r.,  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  upłynął  21  grudnia  2018  r.  Terminy  na 

dokonanie  czynności  ustalone  przez  ustawodawcę  w  postępowaniu  odwoławczym  nie  podlegają 

przywróceniu w żadnym wypadku.  

Skoro 

nie  nastąpiło  przystąpienie  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego,  to  oświadczenie  zamawiającego  o uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania 

wyczerpuje  dyspozycję  art.  186  ust.  2  zd.  1  Pzp  i  obliguje  Izbę  do  umorzenia  postępowania 


W tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  2  zd.  1  Pzp 

umorzyła postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. O kosztach 

postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  in  initio 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów  w postępowaniu odwoławczym i sposobu 

ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel