KIO 258/19 WYROK dnia 27 lutego 2019 r.

Data: 30 maja 2019

Sygn. akt: KIO 258/19 

WYROK 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:             Dominik  Haczykowski 

w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 

2019  r.  przez 

wykonawcę  Sani  System  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.,  ul.  Borówkowa  24,  65-124 

Zielona  Góra  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej                             

w  Skarżysku  -  Kamiennej  Szpital  Powiatowy  im.  Marii  Skłodowskiej  -  Curie,                             

ul. Szpitalna 1, 26-

110 Skarżysko-Kamienna 

przy  udziale  wykonawcy  Greenpol  Instytut  Kszt

ałtowania  Środowiska  Sp.  z  o.o.,                        

ul.  Fabryczna  17,  65-

410  Zielona  Góra    zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża Sani System Sp. z o.o. Sp.K., ul. Borówkowa 24, 65-

124 Zielona Góra i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez  Sani System Sp. z o.o. 

Sp.K.

, ul. Borówkowa 24, 65-124 Zielona Góra tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Sani System Sp. z o.o. Sp.K., ul. Borówkowa 24, 65-124 Zielona Góra 

na  rzecz 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej w  Skarżysku  -  Kamiennej  Szpital  Powiatowy 

im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna  kwotę 

zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  p

oniesione z tytułu  wynagrodzenie pełnomocnika, zgodnie 

ze złożoną do akt sprawy fakturą.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Uzasadnienie 

Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku Kamiennej - prowadzi w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zakup, 

dostawę  i  montaż  sprzętu  do  dezynfekcji,  sterylizacji  i  higieny  do  Szpitala  Powiatowego                  

w  Skarżysku  Kamiennej.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod poz. 664579 -N-2018 z dnia 28.12.2018r. 

W  dniu  12  lutego  2019r.  Odwołujący  -  Sani  System  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  -  wniósł  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na 

dokonaniu  w  zakresie  Pakietu  nr  1 

–  macerator  nieuprawnionego  odrzucenia  oferty 

Odwołującego oraz dokonaniu w zakresie Pakietu nr 1 nieuprawnionego wyboru jako oferty 

najkorzystniejszej  oferty  firmy  GREENPOL  Instytut  Kształtowania  Środowiska  sp.  z  o.o. 

Odwołujący  wskazał  także  na  niedokonanie  w  zakresie  Pakietu  nr  1  wyboru  jako 

najkorzystniejszej oferty Odwołującego.  

Odwołujący nie zgodził się z decyzją Zamawiającego z dnia 7.02.2019r. o odrzuceniu 

jego  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp

.  Wyjaśnił,  że  przedmiotem  oferty 

Odwołującego  jest  macerator  firmy  DDC  DOLPHIN  o  nazwie  UNO.  Urządzenie  to  wbrew 

temu  co  twierdzi  Zamawiający  posiada  zarówno  rozwiązanie  technologiczne  polegające  na 

umieszczeniu w głównej części komory wszystkich elementów tnących jak również posiada 

specjalny  uchwyt  uszczelniający  samą  komorę.  Do  odwołania  załączył  zdjęcia  z  katalogu 

firmy DDC Dolphin.  

Odwołujący wniósł o uznanie odwołania za zasadne oraz nakazanie Zamawiającemu: 

a.  dokonania  w  zakresie  Pa

kietu  nr  1  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty 

firmy Sani System sp. z o.o. Sp.k.,  

b. 

unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty firmy GREENPOL 

Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., 

c.  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

zgodnie  z  zasadami  określonymi 

przepisami ustawy Pzp i zapisami SIWZ z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i  uczestnika  postępowania  zaprezentowane  w  trakcie  rozprawy,  Izba  ustaliła  co 

następuje

O

dwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie 

została wypełniona żadna  z  przesłanek skutkujących odrzuceniem  odwołania na  podstawie 

art. 189 ust. 2 Pzp. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania  określone              


w  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  posiadanie 

interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.  

Przedmiot

em  zamówienia  w  ramach  Pakietu  nr  1  była  dostawa  8  szt.  Maceratorów.                        

W  Załączniku  nr  1a  do  siwz  Zamawiający  podał  „Zestawienie  parametrów  i  warunków 

wymaganych”.  W  dziale  III.  4  SIWZ  poinformował,  że  w  siwz  typy  i  symbole  materiałów, 

urządzeń oraz nazwy ich producentów zostały określone zgodnie z dokumentacją techniczną 

w  celu  sprecyzowania  parametrów  i  warunków  techniczno  -  użytkowych  przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod 

waru

nkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji.  

W dniu 4.01.2019r. Zamawiający, odpowiadając na pytanie nr 1 jednego z wykonawców „czy 

zamawiający  wymaga,  aby  urządzenie  posiadało  automatyczne  bezdotykowe  zamykanie 

pokrywy  oraz  możliwość  uruchamiania  cyklu  bezdotykowo.  Rozwiązanie  takie  jest 

bezpieczniejsze  dla  użytkownika  oraz  szpitala,  ponieważ  osoba  niosąca  brudne  naczynia 

jednorazowe  nie  musi  dotykać  urządzenia  przy  zamykaniu  i  uruchamianiu  maceratora.  Co 

przekłada się na zmniejszenie ryzyka zakażeń, podał: „nie wymaga”. 

W odpowiedzi na pytanie nr 5 „Czy  zamawiający wymaga aby macerator był wyposażony w 

podwójną  komorę  maceracji.  Dzięki  zastosowaniu  noży  na  górze  i  na  dole  talerza,  wpierw 

naczynia są macerowane w komorze górnej aby potem otworami o wielkości 10mm odpady 

dostawały  się  do  drugiej  komory  macerującej  aby  jeszcze  dokładniej  zostać  zmielone  na 

mniejsze  kawałki.  Takie  rozwiązanie  praktycznie  uniemożliwia  zatykanie  się  systemu 

kanalizacji w szpitalu, Zamawiający podał „Zgodnie z SIWZ”.  

Na pytanie nr 4 Pakiet II o treści: „ Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy tnące 

umiejscowione  były  w  górnej  części  komory?  Gwarantuje  to  bezpośredni  dostęp  do 

wszystkich element

ów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w 

celu ich sprawdzenia, Zamawiający odpowiedział „TAK”. 

W odpowiedzi na pytanie nr 6 „Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną 

pokrywę  ze  specjalnym  uchwytem  uszczelniającym  komorę,  a  także  umożliwiającym 

automatyczne  otwieranie  bez  użycia  dłoni?  Oferowane  urządzenie  umożliwia  bezawaryjne, 

ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni, 

Zamawiający wskazał „TAK”. 

Z  kolei  w  piśmie  z  dnia  4.01.2019r.  w  pyt.  2  „Prosimy  o  dopuszczenie  maceratora 

posiadającego  automatyczne  i  bezdotykowe  otwieranie  i  zamykanie  komory  bez 

dodatkowych  uchwytów  uszczelniających.  Uchwyty  uszczelniające  są  stosowanie  w 

urządzeniach  w  starszej  konstrukcji.  Automatyczne  i  bezdotykowe  zamykanie  i  otwieranie 


eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. Oferowane przez nas rozwiązanie jest traktowane na 

zasadzie  równoważności  i  znacznie  przewyższa  parametry  wymagane  przez 

zamawiającego”, Zamawiający wskazał „Zgodnie z siwz”. 

W py

t nr 3 „Prosimy o dopuszczenie maceratora wyposażonego w noże tnące na górze i na 

dole talerza tnącego, co zapewnia znacznie skuteczniejszą macerację. Oferowane przez nas 

rozwiązanie  jest  traktowane  na  zasadzie  równoważności  i  znacznie  przewyższa  parametry 

wymagane przez zamawiającego”, Zamawiający podał „Zgodnie z siwz”.  

W dniu 7.02.2019r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej 

przez  GREENPOL  oraz  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  oferty 

Odwołującego,  wskazując,  że  z  posiadanych  przez  Zamawiającego  informacji,  katalogów 

producenta  urządzenie  oraz  danych  ze  strony  internetowej  producenta  urządzenia  wynika, 

że urządzenie zaoferowane przez Odwołującego nie spełnia wymagań Zamawiającego tj. nie 

posiada  wszystkich  e

lementów  tnących  w  głównej  części  komory,  przez  co  nie  jest 

zapewniony  dostęp  do  ich  bez  dodatkowych  interwencji  oraz  nie  posiada  specjalnego 

uchwytu uszczelniającego komorę w górnej pokrywie urządzenia. 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zwrócił się do Odwołującego w dniu 11.01.2019r. 

na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp  o  udzielenie  wyjaśnień  czy  oferowane  urządzenie  posiada 

wszystkie  elementy  tnące  w  górnej  części  komory  oraz  czy  posiada  górną  pokrywę  ze 

specjalnym  uchwytem  uszczelniającym  komorę,  a  także  umożliwiającym  automatyczne 

otwieranie  bez  użycia  dłoni.  Odwołujący  odpowiedział,  że  Zamawiający  wymagał 

umiejscowienia elementów tnących w głównej nie zaś górnej części komory. Oświadczył, że 

zgodnie  z  wyjaśnieniami  do  SIWZ  wszystkie  elementy  tnące  oferowanego  urządzenia 

umieszczone  są  w  głównej  części  komory  oraz,  że  oferowane  urządzenie  posiada  górną 

pokrywę  ze  specjalnym  uchwytem  uszczelniającym  komorę,  a  także  umożliwiającym 

automatyczne otwieranie bez użycia dłoni.  

W  odpowiedzi  na  kolejne  wezwa

nie  do  udzielenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp,  w 

dniu  1.02.2019r.  Odwołujący  potwierdził,  że  wszystkie  elementy  tnące  oferowanego 

urządzenia umieszczone są w głównej części komory. Potwierdził, że oferowane urządzenie 

posiada górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę.  

W  dniu  4.02.2019r.  Zamawiający  zwrócił  się  ponownie  do  Odwołującego  o  potwierdzenie 

zgodności zaoferowanego urządzenia z SIWZ i przedstawienie dowodów na to, że wszystkie 

elementy tnące oferowanego urządzenia umieszczone są w głównej części komory oraz że 

urządzenie  posiada  górną  pokrywę  ze  specjalnym  uchwytem  uszczelniającym  komorę, 

ponieważ taki element nie jest widoczny w katalogu, który posiada Zamawiający. Odwołujący 

w dniu 5.02.2019r. na potwierdzenie zgodności oferowanego urządzenia z SIWZ przedstawił 


dokumentację  fotograficzną  (zdjęcie  talerza  z  jednym  rzędem  noży  umieszczonych                        

w  głównej  części  komory)  potwierdzającą,  że  wszystkie  elementy  tnące  oferowanego 

urządzenia umieszczone są w głównej części komory. W odniesieniu do wykazania, iż górna 

pokrywa  urządzenia  posiada  „specjalny”  uchwyt  uszczelniający  komorę,  wskazał,  że                       

w  urządzeniu  oferowanym  przez  Odwołującego  cała  klapa  stanowi  uchwyt  który  przy 

delikatnym nac

iski zaczyna się zamykać oraz automatycznie wysuwany bolec uszczelniający 

komorę.  

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu.  

Zgodnie  z  wyżej  przywołanymi  odpowiedziami  na  pytania  do  SIWZ,  Zamawiający 

wymagał  aby  macerator  posiadał  wszystkie  elementy  tnące  w  głównej  części  komory  oraz 

aby  posiadał  górną  pokrywę  ze  specjalnym  uchwytem  uszczelniającym  komorę,  a  także 

umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni. Udzielone w toku postępowania   

o  zamówienie  publiczne  odpowiedzi  na  pytania  doprowadziły  do  rozszerzenia  pierwotnych 

wymagań  Zamawiającego,  określonych w  załączniku  nr  1a  do  SIWZ.  Podkreślić  należy,  że 

wymagania te nie były kwestionowane przez innych wykonawców a zatem stały się wiążące 

dla wszystk

ich, biorących udział w tym postępowaniu o zamówienie publiczne.  

Z treści  oferty Odwołującego  wynika,  że zaoferował  on macerator  UNO firmy  DDC  Dolphin 

Ltd. Z ogólnie dostępnych katalogów producenta, które zostały załączone w aktach sprawy, 

wynika,  że  zaoferowany  macerator  UNO  DDC  Dolphin  nie  spełnia  wymagania 

zamawiającego dotyczącego umieszczenia wszystkich elementów tnących w głównej części 

komory. M

acerator ten wyposażony jest w dwie komory, a elementy tnące umieszczone są w 

obu  komorach  tego  maceratora 

(7  noży,  z  czego  3  w  komorze  głównej,  4  pod  spodem 

talerza). 

Przedstawiona wraz z wyjaśnieniami z dnia 5.02.2019r. dokumentacja fotograficzna 

maceratora 

obrazująca  zdjęcie  talerza  z  jednym  rzędem  noży  umieszczonych  w  głównej 

części komory jest, w ocenie Izby dowodem niewiarygodnym. Po pierwsze - nie wiadomo jaki 

model maceratora został sfotografowany, po drugie- nie wiadomo skąd pochodzi to zdjęcie. 

Z wyjaśnień złożonych przez Odwołującego w toku postępowania odwoławczego wynika, że 

zaoferowany  i sfotografowany 

przez niego macerator to macerator UNO, który wyposażony 

jest  w  3  noże  w  komorze  głównej  i  nie  posiada  noży  w  dolnej  części.  Zauważyć  jednak 

trzeba,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnej  dokumentacji  pochodzącej  od  producenta 

potwierdzającej możliwość zaoferowania innego modelu maceratora UNO tzn. z mniejszą niż 

typowo  ilością  elementów  tnących.  Przedstawione  w  toku  rozprawy  oświadczenie 

producenta z dnia 11.02.2019r. nie stanowi wiarygodnego dowodu na spełnienie wymagania 


Zamawiającego.  Producent  oświadczy  w  nim  jedynie,  że  w  wszystkie  elementy  tnące 

naczynia  z  pulpy  zlokalizowane  są  w  głównej  części  komory.  Oświadczenie  to  dotyczy 

urządzenie  Pulmatic  UNO  DDC  Dolphin  jednak  nie  wiadomo  czy  posiadającego  3  czy  7 

noży.  

Na  uznanie  zasługuje  także  stanowisko  Zamawiającego,  że  w  sytuacji  gdyby  wykonawca 

zaoferował w wyniku udzielonych wyjaśnień inny macerator niż wskazany pierwotnie w SIWZ 

doszłoby do niedozwolonej zmiany treści oferty. 

Izba uznała natomiast za zasadny zarzut dotyczący uchwytu uszczelniającego komorę oraz 

umożliwiającego  automatyczne  otwieranie  bez  użycia  dłoni.  W  maceratorze  UNO  DDC 

Dolphin 

cała  pokrywa  stanowi  uchwyt  a  otwieranie  pokrywy  jest  bezdotykowe  za  pomocą 

nożnego czujnika podczerwieni. Funkcjonalność, jakiej wymagał Zamawiający polegająca na 

uszczelnieniu  komory  została  zatem  spełniona,  co  potwierdził  w  toku  postępowania 

odwoławczego sam Zamawiający.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1,  §  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.                     

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:    ……………….…..…. 


wiper-pixel