KIO 2581/18 WYROK dnia 10 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2581/18 

WYROK 

z dnia 10 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Dominik Haczykowski  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  7  stycznia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesi

onego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2018  r.  przez 

wykonawc

ę Trading Polster Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 16, 64-920 

Piła  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gmina  Ksawerów,  ul. 

Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów 

przy  udziale  wykonawcy  TRUCK  EXPORT-IMPORT  WYNAJEM  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  

w  Warszawie

,  ul.  Żurawia  43/201,  00-680  Warszawa  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

Oddala odwołanie.  


Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  Trading  Polster  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  

z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła  

i:  

zalicza 

w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Trading 

Polster  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Pile,  ul.  Jana  Styki  16,  64-920  Piła  tytułem 

wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

dor

ęczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Łodzi.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 2581/18 

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający  Gmina  Ksawerów,  ul.  Kościuszki  3h,  95-054  Ksawerów  wszczął 

postępowanie na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Zakup autobusu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ksawerowie 

– placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych«.  

Zamawiający  zamieścił  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

13.11.2018 r. pod nrem 647143-N.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej w skrócie Pzp lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

Zamawiający poinformował 12.12.2018 r. o:  

1) unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp;  

2)  odrzuceniu oferty wykonawcy J.K. i Traiding Polster Sp. z o.o. Sp.k. z sie

dzibą w Pile, 

ul.  Jana  Styki  16,  64-

920  Piła,  gdyż  treść  oferty  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  – 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.  

Wykonawca J.K. 

i Traiding Polster Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 16, 

920  Piła,  zgodnie  z  art.  182  ust.  1  pkt  2  Pzp,  wniósł  17.12.2018  r.  do  Prezesa  KIO 

odwołanie na:  

odrzucenia oferty odwołującego;  

zaniechania wskazania wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożył odwołujący.  

Odwo

łujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)   art. 7 Pzp;  

2)   art. 87 ust. 1 Pzp;  

3)   art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;  

4)   art. 91 Pzp;  

A)  

w  czynności  badania  ofert  –  przez  przyjęcie,  że  oferta  odwołującego  podlega 

odrzuceniu z postępowania;  

B)  

w  czynności  oceny  ofert  –  przez  przyjęcie,  że  oferta  odwołującego  nie  podlega 

punktacji.  


Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

powtórzenia  czynności  badania  ofert  –  w  następstwie  której  nastąpi  przywrócenia 

oferty 

odwołującego do postępowania;  

powtórzenia  czynności  oceny  (punktacji  ofert)  –  tj.  przeprowadzenie  tej  czynności 

w odniesieniu do oferty 

odwołującego;  

wskazania wyniku postępowania na ofertę odwołującego;  

równego  traktowania  wszystkich  wykonawców  w  sposób  zachowujący  zasady 

uczciwej konkurencji.  

Argumentacja 

odwołującego  

1. Badania ofert 

– przez przyjęcie, że oferta odwołującego podlega odrzuceniu  

Zamawiający  w  wyniku  postępowania  odrzucił  ofertę  odwołującego  z  postępowania  na 

podstawie  prawnej  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp

,  argumentując,  że  odwołujący  wykazał 

niezgodność oferty z postanowieniami wymagań SIWZ – w załączniku do oferty w pozycji 21 

odwołujący nie wskazał poręczy zabezpieczającej pasażera: » 

Poręcz zabezpieczająca pa-

sażera,  przed  pierwszym 

fotelem 

przy 

drzwiach 

przesuwnych 

TAK 

TAK/NIE  NIE 

–  brak  drzwi  przesuwnych  – 

zgodnie  z  odp.  udzielonymi  przez 

zamawiającego  na  pytanie  nr  17  

z 22.11.2018 r.  

« 

Odwołujący nie zgodził się z tym stanowiskiem zamawiającego. 

W  odpowiedzi  na  pytanie  17/2  z  22.11.2018  r. 

zamawiający  zrezygnował  z  drzwi 

przesuwnych na rzecz drzwi uchylnych.  

W pozycji 21 

odwołujący napisał – »brak drzwi przesuwnych...«.  

Odwołujący  nie  napisał  –  nie  będzie  poręczy  zabezpieczającej  pasażera  przed 

pierwszym fotelem.  

Każdy autobus, zgodnie z homologacją mu udzieloną, na podstawie Regulaminu nr 107 

Europejskiej  Komisji  Gospodarczej  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  (EKG/ONZ)  – 

j

ednolite  przepisy  dotyczące  homologacji  pojazdów  kategorii  M2  i  M3  w  odniesieniu  do  ich 

budowy ogólnej, musi posiadać poręcz zabezpieczającą pasażera przed pierwszym fotelem: 

Poręcze i uchwyty muszą mieć odpowiednią wytrzymałość.  

Muszą  być  one  zaprojektowane  i  zamontowane  w  sposób  niestanowiący 

zagrożenia odniesienia obrażeń przez pasażerów.  

Po każdej stronie otworów drzwiowych znajdują się poręcze lub uchwyty. W przy-

padku  drzwi  podwójnych  wymóg  ten  można  spełnić  montując  jeden  środkowy 

słupek lub jedną środkową poręcz. 


Poręcze  lub  uchwyty,  które  muszą  się  znajdować  przy  drzwiach  głównych, 

posiadają  punkt  uchwytu  dostępny  dla  osoby  stojącej  na  podłożu  bezpośrednio 

przed  drzwiami  głównymi  i  na  każdym  kolejnym  stopniu.  Takie  punkty 

rozmieszczone  są  pionowo  między  800  a  1100  mm  nad  podłożem  i  nad 

powierzchnią  każdego  ze  stopni,  a  także  poziomo  głównymi  i  na  każdym 

kolejnym  stopniu.  Takie  punkty  rozmieszczone  są  pionowo  między  800  a  1100 

mm 

nad podłożem i nad powierzchnią każdego ze stopni, a także poziomo.  

Str.  129  homologacji  oferowanego  autobusu  (e9*2007/46*6089*04) 

wyraźnie  obrazuje 

miejsca  instalacji  poręczy  i  barierek  przy  drzwiach  wejściowych  i  odwołujący  nie  może 

zabudować autobusu z pominięciem spornej barierki.  

Odnosząc  się  do  powyższej  argumentacji  odwołujący  zaznaczył,  że  zamawiający  po 

udzielonej  odpowiedzi 

zmieniającej  drzwi  przesuwne  na  uchylne,  nie  zmodyfikował  pozycji 

21 załącznika do formularza ofertowego i pozostawił w nim stwierdzenie – drzwi uchylne. 

Opis  przedmiotu  zamówienia  powinien  odzwierciedlać  rzeczywiste  potrzeby 

zamawiającego  jak  również  zgodnie  z  zasadą  równego  traktowania,  zapewnia  wszystkim 

wykonawcom 

rozumienie  opisu  przedmiotu  zamówienia  (OPZ)  tak  samo  (wyrok  KIO  z  8 

kwietnia 2016 r., sygn. akt. KIO 437/16).  

Jeżeli  zamawiający  nie  doprecyzował  jednoznacznie  postanowienia  poz.  21,  za  co 

odrzucił  ofertę  odwołującego,  to  w  swoich  wymaganiach  w  sposób  jednoznaczny  i  nie 

budzący żadnych wątpliwości był obowiązany ustanowić to w SIWZ. 

Tym  samym  twierdzenie 

zamawiającego,  że  odwołujący  złożył  ofertę  nieodpowiednią 

względem postanowień SIWZ jest wadliwe.  

Odwołujący  przytoczył  orzecznictwo  ETS,  sądu  okręgowego  w Warszawie  i  KIO  w  za-

kresie 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  wyroki  o  sygnaturach  akt:  ETS  z  18  października 

2001  r.  w  sprawie  C-19/00,  V  Ca  264/04,  KIO  643/12,  KIO  656/12,  KIO  1295/12,  KIO 

2810/11, KIO 473/12, KIO 1673/11, KIO 1803/11, KIO 1941/11, KIO 2154/11, KIO 2219/11, 

KIO 2259/11 i KIO 2350/11.  

Odwołujący wskazał, że jeżeli zamawiający miał w tym względzie wątpliwości to zgodnie 

z  szerokim  orzecznictwem  KIO 

powinien  dokonać  wyjaśnień  z  art.  87  ust.  1  Pzp  –  czego 

zamawiający zaniechał. Tym samym, odrzucenie oferty odwołującego jest niezgodne z prze-

pisami prawa i ww. orzecznictwem.  

Wykonawca 

nie może ponosić skutków prawnych za nieprecyzyjne postanowienia SIWZ 

ustanowione przez zam

awiającego.  

2.  Oceny  ofert 

–  przez  przyjęcie,  że  oferta  odwołującego  nie  podlega  punktacji  oraz 

zaniechania wskazania wyboru oferty najkorzystniejszej 

– wyboru oferty odwołującego  


Oferta  odwołującego  jest  ważna,  powinna  mieć  przyznane  punkty  oceny  z  przyczyn 

wskazanych w pkt 1 uzasadnienia odwołania i tym samym powinna brać udział w rankingu 

ofert

, zmierzającym do wyłonienia najkorzystniejszej oferty.  

Narusza  to  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  wyrażoną  w  art.  7  ust.  1  Pzp, 

mogących  zrealizować  dane  zamówienie  publiczne  zgodnie  z  prawymi  wymogami 

zamawiającego oraz narusza zasadę obiektywizmu i bezstronności. 

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 17.12.2018 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 18.12.2018 

r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp).  

20  i  21.12.2018 r.  wykonawca  TRUCK  EXPORT

–IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o. z sie-

dzibą  w Warszawie,  ul. Żurawia 43/201,  00-680 Warszawa złożył  (1)  Prezesowi  KIO,  z ko-

piami  dla  (2)  zamawiającego  i  (3)  odwołującego,  pismo  o  zgłoszeniu  przystąpienia  do 

postępowania  po  stronie  zamawiającego  do  postępowania  toczącego  się  w  wyniku 

wniesienia odwołania (art. 185 ust. 2 Pzp).  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  wyjaśnień  oraz  stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy  – 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.  

W ocenie Izby 

odwołujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to 

jest 

odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz 

odwołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje zawarte w ogło-

szeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  


Izba  postanowiła  dopuścić,  jako  dowód,  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  przekazaną  przez  zamawiającego,  potwierdzoną  za  zgodność  

z oryginałem.  

Izba  wzięła  pod  uwagę  dowód  złożony  przez  odwołującego str.  129  i  130  homologacji  

z fotografiami odpowiednich poręczy wymaganych przez zamawiającego na okoliczność, że 

w oferowanym 

przez odwołującego pojeździe zostaną zastosowane wymagane poręcze.  

W ocenie Izby, zarzuty  naruszenia 

przez zamawiającego art. 7 Pzp, art. 87 ust. 1 Pzp, 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, art. 91 Pzp:  

A)  

w  czynności  badania  ofert  –  przez  przyjęcie,  że  oferta  odwołującego  podlega 

odrzuceniu z postępowania 

B)  

w  czynności  oceny  ofert  –  przez  przyjęcie,  że  oferta  odwołującego  nie  podlega 

punktacji  

– nie zasługują na uwzględnienie. 

Izba 

stwierdza,  że  zamawiający  –  po  wszczęciu  postępowania,  ale  przed  upływem 

terminu składania ofert – zmienił wymaganie zainstalowania w zamawianym pojeździe drzwi 

przesuwnych  na  drzwi  uchylne.  Ponadto 

zamawiający  nie  dokonał  zmiany  w  wierszu  21 

formularza 

załącznika  do  formularza  oferty,  gdzie  pozostało  sformułowanie  dotyczące 

poręczy  zabezpieczającej  pasażera  »[…]  przy  drzwiach  przesuwnych«.  Zamawiający 

poinformował  o  zmianie  wymagań  wykonawców  we  czwartek  22.11.2018  r.  w  godzinach 

popołudniowych, a termin składania ofert upływał w poniedziałek 26.11.2018 r. w godzinach 

porannych.  

Wobec  tego 

odwołujący  wpisał  w  wierszu  21  formularza  oprócz  wymaganej  deklaracji 

»TAK« albo »NIE« opis sytuacji, cyt.: » 

Poręcz zabezpieczająca pa-

sażera,  przed  pierwszym 

fotelem 

przy 

drzwiach 

przesuwnych 

TAK 

TAK/NIE  NIE 

–  brak  drzwi  przesuwnych  – 

zgodnie  z  odp.  udzielonymi  przez 

zamawiającego  na  pytanie  nr  17  z 

22.11.2018 r.  

«. 

Zamawiaj

ący  zrozumiał  zacytowane  oświadczenie  odwołującego  zawarte w  wierszu 21 

załącznika do oferty jako brak zaoferowania w pojeździe poręczy przy drzwiach, bez względu 

na  metodę  otwierania  drzwi  –  przesuwną  czy  uchylną.  Natomiast  odwołujący  wskazuje,  że 

we wpisie do 

tabeli chodziło mu o rodzaj drzwi i odwołujący wpisał w wierszu 21 »NIE – brak 

drzwi  przesuwnych 

[…]«.  Ponadto  odwołujący  jako  oczywiste  uznawał  konieczność 

zastosowania poręczy, bo tego wymagają reguły uzyskania homologacji. Dlatego odwołujący 


w  wierszu  21 

nie  odniósł  się  do  poręczy.  Natomiast  zamawiający  odrzucił  ofertę 

odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  ze  względu  na  brak  deklaracji 

odwołującego dotyczącej zastosowania w pojeździe poręczy.  

Izba 

stwierdza,  że  zamawiający  nie  ma  bezwzględnego  obowiązku  każdorazowego 

stosowania procedury art. 87 ust. 1 Pzp

, który to przepis brzmi »W toku badania i oceny ofert 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. 

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany  w  jej  treści«.  Otóż  zamawiający  nie  ma  prawa  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 

dotyczących  treści  złożonych  ofert,  jeżeli  skutkowałoby  to  negocjacjami  dotyczącymi 

złożonej  oferty.  Izba  stwierdza,  że  wyraz  »NIE«  zamieszczony  na  początku  odpowiedzi  

w  wierszu  21 

odwołującego  należy  odnosić  do  całości  pytania  z  tego  wiersza.  Ponadto 

rozumienie, że wyraz »NIE« odnosi się do zastosowania poręczy nasuwa się samoistnie, że 

względu na treść pytania i zamieszczenie na jego początku zagadnienia poręczy, a dopiero 

uzupełniająco  usytuowania  na  końcu  pytania  problemu  umiejscowienia  tej  poręczy  w  oko-

licach  drzwi:  cyt.  »Poręcz  zabezpieczająca  pasażera,  przed  pierwszym  fotelem  przy 

drzwiach przesuwnych«. 

Odwołujący nie był w stanie wykazać, że w treści odpowiedzi w wierszu 21, cyt. »NIE – 

brak drzwi przesuwnych 

– zgodnie z odp. udzielonymi przez zamawiającego na pytanie nr 17 

z  22.11.2018  r

.«  znajduje  się  jakaś  jeszcze  inna  treść  dotycząca  głównego  zagadnienia 

pytania  dotyczącego  poręczy.  Dlatego  zamawiający  zasadnie,  zgodnie  z  regułami 

językowymi  uznał,  że  odpowiedź  dotyczyła  sedna  pytania,  a  dodany  tekst  przez 

odwołującego 

dotyczył 

tylko 

doprecyzowania 

miejsca 

zamontowania 

poręczy 

zabezpieczającej.  Można  co  najwyżej  uznać,  że  odwołujący  w  odpowiedzi  w  wierszu  21 

skupił  się  na  kwestii  miejsca  –  przy  drzwiach  –  i  pominął  istotę  pytania  –  zamontowania 

poręczy. Jednak z obu tych możliwości rozumienia odpowiedzi  w wierszu 21 załącznika do 

oferty  nie  wynika,  że  odwołujący  potwierdził,  że  zastosuje  w  oferowanym  pojeździe  poręcz 

zabezpieczającą.  

Ponadto Izba 

musi przychylić się do stanowiska zamawiającego, że zamawiający mógł 

nie 

mieć wątpliwości i nie miał tych wątpliwości jak odczytywać ofertę odwołującego i dlatego 

zamawiający nie miał podstaw do zastawania procedury art. 87 ust. 1 Pzp (wyjaśnienia treści 

oferty).  Ponadto  wobec  braku 

stwierdzenia  przez  zamawiającego  zaistnienia  w  ofercie 

odwołującego  oczywistej  omyłki,  zamawiający  także  nie  miał  podstaw  do  zastawania 

procedury  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp,  p

rzepis  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp  brzmi  »Zamawiający 

poprawia  w  ofercie 

[…]  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 


istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  […] 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona«.  

Izba 

podkreśla,  że  odwołujący  oprócz  wpisania  wymaganego  jednego  wyrazu  »TAK« 

albo  »NIE«  w  ostatniej  kolumnie  wiersza  21  wpisał  jeszcze  tekst  doprecyzowujący 

odpowiedź  i  nic  nie  stało  na  przeszkodzie  aby  odwołujący  dopisał  też  informację  o  zas-

tosowaniu  poręczy  w  oferowanym  pojeździe.  Stwierdzenie  sformułowane  na  rozprawie  cyt. 

»Odwołujący  nie  mógł  inaczej  wypełnić  kwestionariusza,  gdyż  jakby  nie  zrobił  w  każdej 

sytuacji zamawiający zapewne stwierdziłby niewłaściwość treści oferty w stosunku do treści 

SIWZ

« nie zostało poparte żadnymi argumentami i nie może być uwzględnione przez Izbę.  

Izba 

ponadto  stwierdza,  że  ogólne  oświadczenie  zawarte  w  lit.  b  DODATKOWE 

INFORMACJE 

str.  7 załącznika do  oferty  o posiadaniu  wyposażenia autobusu  homologacji 

nie  może  podważyć  konkretnego  oświadczenia  odwołującego  zawartego  w  odpowiedzi  

w wierszu 21 

tego samego załącznika do oferty. Tę sytuację mniej i bardziej szczegółowych 

oświadczeń zawartych w różnych miejscach oferty i załączników do oferty należy tłumaczyć 

analogicznie  do  paremii  lex  specialis  derogat  legi  generali 

[przepis  ogólny  jest  derogowany 

przez  przepis  s

zczegółowy],  a  w  wolnym  tłumaczeniu  »oświadczenie  szczegółowe  należy 

brać pod uwagę przed oświadczeniem ogólnym«. Dlatego – wbrew sugestii odwołującego – 

to  nie  ogólniejsze  stwierdzenie  powinno  zastąpić  w  ofercie  odwołującego  stwierdzenie 

konkretne, ale 

zamawiający musi brać pod uwagę szczegółowe oświadczenie (odpowiedź z 

wiersza  21  załącznika  do  oferty)  pomijając  konstatację  ogólną  (lit.  b  str.  7  załącznika  do 

oferty).  

Również  samo  złożenie  dopiero  na  rozprawie  fotografii  ze  str.  129  i  130  homologacji 

musi  zostać  potraktowane  jako  spóźnione  działanie  odwołującego,  gdyż  w  trakcie  badania 

oferty 

zamawiający nie miał do dyspozycji tego dokumentu wskazującego na zastosowanie 

poręczy w wyposażeniu oferowanego autobusu. Znowu Izba musi stwierdzić, że odwołujący 

mógł ten dokument załączyć w odpowiednim czasie do oferty, ale odwołujący przedstawił ten 

dokument dopiero na rozprawie, co musi być potraktowane jako działanie spóźnione.  

Także  zastrzeżenia  odwołującego  do  treści  SIWZ,  że  zamawiający  nie  uwzględnił  

w  wierszu  21  formular

za  załącznika  do  oferty  zmiany  SIWZ  dotyczącej  zmiany  drzwi 

przesuwanych  na  uchylne  Izba 

musi  potraktować jako  spóźniony,  a przede  wszystkim jako 

nie mający istotnego wpływu na wynik postępowania, zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp, który to 

przepis  brzmi  »Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie  przepisów  ustawy, 

które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia«.  Zamawiający  nie  wymagał,  aby  wykonawcy  bezwzględnie  i  ściśle  stosowali 

formularze stanowiące załączniki do SIWZ. Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego nie za 

ingerencję  w  treść  formularza  i  dopisanie  tam  nowej  treści,  ale  za  to,  że  treść  odpowiedzi  

w  wierszu  21 

nie spełniała  wymagań  zamawiającego.  Zwłaszcza  nie  zaistniała  tu  sytuacja, 


że  zamawiający  wyciągnął  negatywne  konsekwencje  wobec  odwołującego  ze  względu  na 

uchybienia  w  SIWZ 

popełnione  przez  zamawiającego  bądź  interpretował  czy  nawet 

odczytywał  SIWZ  w  sposób  odmienny  po  upływie  terminu  składania  ofert.  Tak  więc 

przytoczone  przez 

odwołującego  orzecznictwo  nie  mogło  mieć  wpływu  na  obecny  wyrok 

Izby.  

W  związku  z  tym  –  według  Izby  –  zamawiający  zasadnie  odrzucił  ofertę  odwołującego 

biorąc pod uwagę, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp, który to przepis brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3«.  

Ponadto 

odwołujący  nie  udowodnił,  że  uświadamiając  sobie  usterki  w  treści  SIWZ 

próbował zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 

zdanie  pierwsze  Pzp

,  który  to  przepis  brzmi  »Wykonawca  może  zwrócić  się  do 

zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia«.  Izba 

podkreśla, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do 

upływu  terminu  składania  ofert,  a  zamawiający  prowadzący  postępowanie  zamówieniowe  

z należytą starannością powinien rozważyć zgłoszony problem, szczególnie problem wynikły 

ze  zmiany  SIWZ 

nawet  w  ostatnim  momencie  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 

Oczywiście reakcja zamawiającego na tak późne wniesienie zapytania przez wykonawcę nie 

jest  uregulowana  w  przepisach  Pzp

,  ale  ze  względu  na  konieczność  prowadzenia 

postępowania  z  należytą  starannością  zamawiający  powinien  rozważyć  zgłoszony  problem  

i  nawet  w  ostatnim  momencie  przed  otwarciem  ofert 

zamawiający  powinien  wyjaśnić 

sytuację.  

Odwołujący  nie  wykazał,  że  zamawiający  naruszył  zasady  uczciwej  konkurencji  i  rów-

nego traktowania  wykonaw

ców określone w art. 7 ust. 1 Pzp  w stopniu, który mógłby mieć 

wpływ  na  wynik  postępowania,  co  zgodnie  z  art.  192  ust.  2  Pzp  nie  dozwala  Izbie  na 

uwzględnienie  odwołania.  Art.  7  ust.  1  Pzp  brzmi  »Zamawiający  przygotowuje  i  prze-

prowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości«.  

Wreszcie  w  rozpoznawanym  postępowaniu  nie  doszło  do  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty,  bo  z

amawiający  odrzucił  każdą  ze  złożonych  ofert  z  różnych  powodów,  a  więc 

zamawiający  nawet  nie  mógł  naruszyć  art.  91  ust.  1  Pzp,  który  to  przepis  brzmi 

»Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia«.  

Z tych przyczyn Izba 

nie może przychylić się do stanowiska odwołującego i musi oddalić 

odwołanie.  


Zamawiający  –  podczas  prowadzenia  postępowania  –  nie  naruszył  wskazanych  przez 

odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania.  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel