KIO 2579/18 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2579/18 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 3 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Członkowie:   

Emilia Garbala 

Emil Kawa 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w dniu  3  stycznia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17 

grudnia 2018 r. przez 

wykonawcę TOI TOI Polska Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Miasto Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

przy  udziale  wykonawc

y  WC  Serwis  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  w 

Zabrzu 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

umarza postępowanie odwoławcze 

2.  nakazuje zwrot 

z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

00  zł  00    gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

uiszczon

y wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………… 

Członkowie:   

……………… 

……………….


Sygn. akt KIO 2579/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Miasto  Łódź,  Zarząd  Zieleni  Miejskiej  w  Łodzi   

  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo 

zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1896  ze zm.),  dalej jako „ustawa”  lub  „Pzp”, 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem i serwis przenośnych kabin 

toaletowych  WC  na  terenie  parków  i  zieleńców  Łodzi.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikow

ane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych 21 listopada 2018 r. pod pozycją 

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwota wskazana w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

17 grudnia 2018 r. wykonawca TOI TOI Polska Sp. z o.o. 

wniósł odwołanie wobec: 

1)  zaniechania  wykluczenia  przez  z

amawiającego  z  postępowania  wykonawcy  WC 

SERWIS  Sp.  z  o.o.  Sp.  K. 

w  Zabrzu,  dalej  również  jako  „WC  SERWIS”  i  zaniechania 

odrzuc

enia  oferty  złożonej  przez  tego  wykonawcę,  pomimo,  że  wykonawca  ten  zarówno  w 

chwili  składania  oferty  i  nieprzerwanie  do  chwili  obecnej  pozostaje  w  grupie  kapitałowej  z 

innym oferentem w 

postępowaniu: WC SERWIS ŁÓDŹ Sp. z o. o. w Łodzi, a WC SERWIS 

nie  wykazał,  że  powiązania  istniejące  między  tymi  oferentami  nie  prowadzą  do  zakłócenia 

konkurenc

ji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz 

art. 24 ust. 11 ustawy; 

2)  dokonania  przez  z

amawiającego  wyboru  oferty  złożonej  przez WC  SERWIS  jako 

najkorzystniejszej, 

pomimo  iż  wykonawca  ten  winien  być  wykluczony  z  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z okolicznościami wskazanymi w zarzucie 

opisanym 

w pkt 1, a tym samym jego oferta w ogóle nie powinna być porównywana z innymi 

ofertami i tym samym naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 23, art. 24 ust. 11, art. 89 ust. 1 pkt 5 i art. 

91 ust. 1 ustawy; 

 3)  zaniechanie  wezwania  przez  z

amawiającego  WC  SERWIS  ŁÓDŹ  Sp.  z  o.o.  do 

złożenia w terminie nie krótszym niż 3 dni oświadczenia co do przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej co WC SERWIS, pomimo że z oświadczenia WC SERWIS datowanego na 

3  grudnia  2018  r. 

wynika,  że  obaj  wykonawcy  należą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  i  tym 

samym naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz art. 24 ust. 11 ustawy;     

4)  zaniechania  wykluczenia  przez  z

amawiającego  z  postępowania  wykonawcy  WC 

SERWIS 

ŁÓDŹ Sp. z o.o. i zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez tego wykonawcę, 

pomimo, że wykonawca ten zarówno w chwili składania oferty jak i nieprzerwanie do chwili 


obecnej  pozostaje  w  grupie  kapitałowej  z  innym  oferentem,  to  jest  WC  SERWIS,  i  nie 

wykazał,  że  istniejące  między  tymi  oferentami  powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia 

konkurencji  w 

postępowaniu, co stanowiło naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 23, art. 24 ust. 11  i 

art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  WC  SERWIS  jako  oferty  najkorzystniejszej  i 

wykluczenia WC SERWIS z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z ostrożności 

wniósł o nakazanie żądania złożenia przez WC SERWIS ŁÓDŹ sp. z o.o. oświadczenia co 

do  przynależności  do  grupy  kapitałowej.  Odwołujący  żądał  również  nakazania  odrzucenia 

ofert WC SERWIS sp. z o.o. Sp. K. oraz 

WC SERWIS ŁÓDŹ Sp. z o.o. i dokonania wyboru 

oferty złożonej przez odwołującego jako jedynej nie podlegającej odrzuceniu oferty złożonej 

w  tym 

postępowaniu.  W  zakresie  kosztów  wniósł  o  zasądzenie  na  swoją  rzecz  od 

z

amawiającego  kosztów  postępowania  obejmujących  wpis  od  odwołania,  opłaty  skarbowe, 

wynagrodzenie  pełnomocnika  w  kwocie  3.600  zł,  koszty  dojazdu  przedstawicieli 

o

dwołującego  na  posiedzenie  lub  rozprawę  do  KIO,  inne  koszty,  zwłaszcza  wydatki  na 

biegłych. 

ostrożności  procesowej  odwołujący  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii 

biegłego  lub  opinii  wspólnej  biegłych  o  specjalności  w  zakresie  zarządzania 

przedsiębiorstwami,  ekonomiki  przedsiębiorstw  oraz  rachunkowości,  zobowiązanie  WC 

SERWIS  sp.  z  o.o.  Sp.  K.  oraz  WC  SERWIS 

ŁÓDŹ  Sp.  z  o.o.  do  udostępnienia  ksiąg 

rachunkowych,  dokumentów,  korespondencji  handlowej,  w  tym  korespondencji 

elektronicznej  w  zakresie  w  ja

kim  potrzebę  taką  wyrażą  biegli  oraz  przesłuchanie  w 

charakterze świadków lub stron wskazanych przez siebie osób na okoliczności powołane w 

odwołaniu.  Zastrzegł  sobie  prawo  złożenia  dokumentów  i  innych  dowodów  na  poparcie 

twierdzeń przytoczonych w odwołaniu.  

WC SERWIS  sp.  z  o.o. Sp.  K. 

przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek  przekazania  kopii 

przystąpienia  zamawiającemu  i  odwołującemu.  Przystępujący  wniósł  o  odrzucenie  lub  o 

oddalenie odwołania. 

31  grudnia  2018  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęła  odpowiedź  zamawiającego  na 

odwołanie, w której zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Przystępujący prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia nie stawił się na nie. 

W tym stanie sprawy Izba uznała, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu 

na podstawie art. 186 ust. 3 Pzp.  


Przepis  ten  stanowi,  że  jeżeli  uczestnik  postępowania,  który  przystąpił  do 

postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza 

postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w 

sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r. poz 964 ze 

zm.) 

niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego  prawidłowo 

zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania. Stosownie do 

§  3  tego  rozporządzenia  przepisy  dotyczące  rozprawy  stosuje  się  odpowiednio  do 

posiedzeń, w których dopuszcza się udział stron, świadków lub biegłych. 

Izba  stwierdziła,  że  skutkiem  prawidłowego wezwania przystępujący  miał  możliwość 

stawienia się na posiedzeniu i bronienia swych interesów. Przystępujący nie zdecydował się 

skorzystać ze swoich uprawnień, gdyż nie stawił się na posiedzenie Izby wyznaczone na 3 

stycznia  2019  r.  W 

ocenie  Izby  powyższe  jest  równoważne  z  rezygnacją  z prawa  do 

wniesienia sprze

ciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych 

odwołaniu.  Dostrzeżenia  wymaga,  że  posiedzenie  z  udziałem  stron  i uczestników 

postępowania  jest  tą  fazą  postępowania  odwoławczego,  która  bezpośrednio  poprzedza 

rozprawę.  Na  tym  etapie  strony  prezentują  swoje  ostateczne  stanowiska  procesowe  co  do 

podtrzymania  lub  cofnięcia  odwołania,  uwzględnienia  zarzutów  przedstawionych 

odwołaniu,  czy  wniesienia  sprzeciwu  wobec  tej  ostatniej  czynności,  od  których  to 

stanowisk uzależnione jest skierowanie odwołania do rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny 

brak  udziału  w  tej  fazie  postępowania  odwoławczego  przez  wykonawcę  należy  uznać  za 

rezygnacj

ę  z uprawnień  do  reprezentowania  swoich  interesów.  Powołany  pogląd  jest 

wyrażany w orzecznictwie Izby m.in. w postanowieniu z  19 listopada 2018 r. w sprawie KIO 

W konsekwencji w sytuacji uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania 

skutek 

prawny 

niestawiennictwa 

na 

posiedzenie 

przystępującego 

prawidłowo 

powiadomionego  o  jego  terminie  jest  taki  sam,  jak  przy  złożeniu  oświadczenia  o  braku 

sprzeciwu. Postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

W ocenie Izby w 

sprawie zaistniały wszystkie przesłanki wskazane w art. 186 ust. 3 

Pzp, zatem Izba 

działając na jego podstawie umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając 

w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. 


kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41  poz.  238  ze  zm.).  Nie  uwzględniono 

kosztów zastępstwa prawnego, gdyż zgodnie z powołanymi przepisami koszty postępowania 

odwoławczego znosi się wzajemnie, a wpis uiszczony przez odwołującego podlega zwrotowi.  

Przewodniczący:      ……………… 

Członkowie:   

……………… 

……………..


wiper-pixel