KIO 2578/18 WYROK dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO  2578/18 

WYROK 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:   

Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2019 

r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2018 r. przez wykonawcę ABOOK sp. z o.o.  

z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Brzostowska  22,  04-985  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Samodzielny  Wojewódzki  Zespół  Publicznych  Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa 

przy udziale wykonawcy 

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Zabrzu 

ul.  Pod  Borem  18,  41-808  Zabrze 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

o

dwoławczego o po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wykluczenia 

z  postępowania  Odwołującego  -  ABOOK  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie  oraz  nakazuje  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  

z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  -  Samodzielny  Wojewódzki  Zespół 

Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez Odwołującego - ABOOK 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 


zasądza  od  Zamawiającego  -  Samodzielnego  Wojewódzkiego  Zespołu 

Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na rzecz 

Odwołującego - ABOOK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 11 100 zł 00 gr 

(słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  strony 

poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO  2578/18 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny  Wojewódzki  Zespół  Publicznych  Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki 

Zdrowotnej  w  Warszawie 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na  podstawie ustawy  z  dnia 29 stycznia  2004  r.  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, na dostawę drobnego 

sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego, znak sprawy: 15/DZP/2018. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 października 2018 r. pod numerem 632556-N-

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

W  dniu  17  grudnia  2018  r.  wykonawca  ABOOK  sp.  z  o.o. 

(dalej:  „Odwołujący”)  wniósł 

odwołanie  na  czynność  wykluczenia  z  postępowania.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  bezzasadne  wykluczenie  z  post

ępowania, 

pomimo, iż należycie wykazał brak podstaw wykluczenia;   

2)  art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w 

zw. z § 5 pkt 3 i § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

rodzajów dokumentów poprzez bezpodstawną ocenę, że Odwołujący nieprawidłowo złożył 

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów 

dokumentów w zw. z art. 50 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez 

bezpodstawne uznanie, że wydruk zaświadczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych w formie elektronicznej nie stanowi dokumentu; 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  

i  przejrzystości  w  zakresie  stosowania  przepisów  ustawy  Pzp  i  aktów  wykonawczych  

w  zakresie formy  dokumentów,  a także prowadzenie postępowania z  naruszeniem  tych 

przepisów. 


W

skazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Z

amawiającemu  dokonania  unieważnienia  czynności  wykluczenia  go  z  postępowania,  

a w konsekwencji dokonanie wyboru, 

jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. 

W

ykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej, Odwołujący  

podał,  iż  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  interes 

Odwołującego doznał uszczerbku, w związku z czym Odwołujący może ponieść szkodę. Na 

skutek  nie

prawidłowego  postępowania  Zamawiającego  w  zakresie  oceny  dokumentu 

potwierdzającego  brak  zaległości  w  opłacaniu  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 

zdrowotne Zamawiający bezpodstawnie wykluczył Odwołującego z udziału w postępowaniu. 

Oferta Odwołującego została najwyżej oceniona, zatem dokonanie prawidłowych czynności 

przez  Zamawiającego,  dotyczących  zaświadczenia  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych, 

doprowadziłoby do wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

W uzasadnieniu odwołania, przedstawiając stan faktyczny sprawy, Odwołujący podał, 

iż  zgodnie  z  pkt.  13.2.C  SIWZ,  Zamawiający  w  celu  potwierdzenia  okoliczności,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  (brak  podstaw  do  wykluczenia)  żądał  m.in. 

zaświadczenia  o  braku  zaległości  w  opłacaniu  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 

zdrowotne. 

W dniu 9 listopada 2018 r. Zmawiający wezwał odwołującego, na podstawie art. 

26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 

i  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Pismem  z  dnia  13  listopada  2018  r. 

Odwołujący  złożył  dokumenty,  w  tym  zaświadczenie  o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek  

z  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.  Zamawiający  w  dniu 23  listopada  2018  r.  wezwał  do 

uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego  brak  zaległości  w  opłacaniu  składek  na 

ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  w  tym  nośnika  danych  CD/DVD/pendrive.  

W dniu 26 listopada 2018 r. Odwołujący, pomimo iż brak było podstaw do takiego wezwania, 

złożył przedmiotowe zaświadczenie z ZUS na nośniku danych - płycie CD. 

Następnie  Odwołujący  podniósł,  iż  z  pkt.  11.  1.1)  SIWZ  wynika,  że  o  udzielenie 

zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  m.in.  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy  Pzp.  Następnie  w  13.2.c  SIWZ  na  potwierdzenie  braku 

zaległości  w  opłacaniu  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wymagał: 

"

zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych  łub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu 

potwierdza

jącego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia 

społeczne łub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami łub 

grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 


rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 

właściwego  organu.”  Zgodnie  z  pkt.  12.3.  SIWZ  "Oświadczenia,  o  których  mowa w  pkt  13, 

dotyczące  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega 

Wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp  oraz  dotyczące 

podwykonawców,  a  także  pełnomocnictwa  składane  są  w  oryginale.  Dokumenty,  inne  niż 

oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.” 

Jednocześnie  w  pkt.  2.3  SIWZ  wskazano,  że  „Komunikacja  między  Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia  23  listopada  2012  r.  - 

Prawo  pocztowe  (tj.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1113  z  późn.  zm.), 

osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca,  faksu  łub  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  l

ipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą 

elektroniczną  (tj.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1030  z  późn.  zm.),  z  zastrzeżeniem  pkt  3.3."  oraz  

w  pkt  3.1.  SIWZ  wskazano:  „Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 

p

rzekazywane przez Wykonawcę:  

a)  w  formie  pisemnej  - 

winny  być  kierowane  na  adres:  Samodzielnego  Wojewódzkiego 

Zespołu  Publicznych  Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie,  ul. 

Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, 

b) 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  -  winny  być  kierowane  na  adres  poczty 

elektronicznej: dzp (a)szpital nowowiejski.pl 

c) 

za pośrednictwem faksu - winny być kierowane na numer: (22) 11-65-355 lub (22)825-10-

” 

Z  powyższego,  w  ocenie  Odwołującego,  wynika,  że  Zamawiający  w  odniesieniu  do 

dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia,  w  tym  zaświadczenia  

o niezaleganiu z płatnością składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wymagał, aby 

były  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  zgodnie  z  §  5  pkt  3  Rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów  na  potwierdzenie  braku  podstaw  wykluczenia  zamawiający  może  żądać 

zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu 

potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  lub  innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 


uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. § 14 ust. 2 ww. 

r

ozporządzenia (w brzmieniu sprzed nowelizacji, która weszła w życie 18 października 2018 

r.)  stanowił,  że  dokumenty,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu,  inne  niż  oświadczenia,  o 

których  mowa  w  ust.  1,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 

oryginałem.  Wykonawca,  który  w  ramach  postępowania  składał  zaświadczenie  z  ZUS, 

powinien zatem 

złożyć ten dokument w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność. 

Odwołujący  zauważył,  iż  w  przedmiotowym  przypadku  istotne  znaczenie  mają  również 

szczegółowe  regulacje  odnoszące  się  do  zaświadczeń  wydawanych  przez  jednostki  ZUS. 

Istnieje  bowiem  możliwość  wydania  zaświadczenia  o  niezaleganiu  z  płatnością  składek  na 

ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  zarówno  w  formie  pisemnej,  jak  i  elektronicznej. 

Wskazuje na to a

rt. 50 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, iż 

zaświadczenia  o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek  oraz  decyzje  o  odmowie  wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci dokumentu 

elektronicznego  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  mogą  być 

wykorzystywane  w  formie  wydruku  przez  płatnika  składek,  który  je  uzyskał".,  zaś  ust.  4c 

stanowi

,  iż  „wydruki,  o  których  mowa  w  ust.  4a,  mają  moc  zrównaną  z  mocą  dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust 4b, umożliwiające ich 

weryfikację w sposób określony w tym przepisie (tj. podano w ich treści dane identyfikujące 

zaświadczenie  albo  decyzję,  typ  identyfikatora  płatnika składek  i  jego  numer,  datę wydania 

zaświadczenia lub decyzji). 

Zdaniem 

Odwołującego  skoro  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  9  listopada  2018  r. 

złożył wydruk zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydanego i podpisanego  

w formie elektronicznej, to 

złożył dokument w formie prawidłowej, dopuszczonej przepisami 

ustawy  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych.  Tymczasem  pomimo,  iż  w  dniu  13  listopada 

2018 r. prawidłowo został złożony dokument potwierdzający niezaleganie z płatnością składek 

na  ubezpieczenie  społeczne,  tj.  w  formie  wydruku  dokumentu  elektronicznego  (dodatkowo  

z ostrożności wydruk został potwierdzony za zgodność z oryginałem), Zamawiający wezwał 

do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,w wezwaniu wskazując, 

że:  „załączone  do  uzupełnionych  dokumentów  z  13.11.2018  r.  zaświadczenie  jest 

dokumentem  elektronicznym  a  nie  złożono  nośnika  danych  (CD/DVD/pendrive),  na  którym 

dokument zostałby złożony w formie elektronicznej (z uwagi na brak własnoręcznego podpisu 

wydruk komputerowy nie ma rangi dokumentu - 

ani dokumentu urzędowego, ani dokumentu 

prywatnego 

(nawet  w  przypadku  podpisania  go  przez  wykonawcę)  w  przypadku  informacji 

wydawanej w formie pliku elektronicznego, dokumentem jest ten 

właśnie plik, który ma formę 

elektroniczną  a  nie  wydruk  zawartości  tego  pliku".    Takie  stanowisko  Zmawiającego  


w  ocenie  Odwołującego  jest  sprzeczne  z  przepisami  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń 

społecznych  skoro  przepis  szczególny  stanowi,  że  wydruk  elektronicznego  zaświadczenia  

z  ZUS 

jest  dokumentem  i  może  się  nim  posługiwać  podmiot,  dla  którego  go  wydano. 

Odwołujący  podkreślił,  że  Zamawiający  powołuje  się  na  jedno  z  orzeczeń  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  (sygn.  akt  KIO  1799/15,  1801/15).  Orzeczenie  to  nie  znajduje  jednak 

zastosowania  do  niniejszej  sprawy,  bowiem  dotyczy  stanu  prawnego  sprzed  ostatnich 

nowelizacji, 

dotyczących m.in. elektronizacji i formy dokumentów oraz nieobowiązującego już 

rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, a przede wszystkim dotyczy zaświadczenia 

z Krajowego Rejestru Karnego, a w

ydruk zaświadczenia o niekaralności wydanego w formie 

elektronicznej faktycznie nie stanowi dokumentu. 

Odwołujący  zaznaczył,  iż  dla  zadośćuczynienia  wezwaniu  z  23  listopada  2018  r.  do 

uzupełnienia dokumentów, pomimo iż się z nim nie zgadzał, złożył w dniu 26 listopada 2018 r. 

zaświadczenie  z  ZUS  w  formie  elektronicznej  za  pomocą  poczty  e-mail  oraz  w  dniu  27 

listopada 2018 r. na nośniku danych, tj. płycie CD. Jednak Zamawiający nie uznał i takiej formy 

za  poprawną,  twierdząc,  że  na  podstawie  złożonego  dokumentu  nie  może  zweryfikować 

autentyczności zaświadczenia i złożonego podpisu elektronicznego.  

Odwołujący podał, iż kwestionuje zasadność wezwania do uzupełnienia, ale nawet gdyby 

uznać,  że  było  ono  prawidłowe,  to  nie  sposób  stwierdzić,  że  uzupełniony  dokument  nie 

odpowiadał treści wezwania. Odwołujący złożył dokument w formie elektronicznej oraz złożył 

nośnik danych. Zamawiający natomiast w uzasadnieniu wykluczenia wskazał, że uzupełnione 

dokumenty n

ie zawierały żadnego innego pliku, do którego złożenia Zmawiający w ogóle nie 

wezwał. Zatem również ocena uzupełnionego dokumentu jest całkowicie błędna i nie znajduje 

uzasadnienia  w  przepisach.  Zamawiający  nie  może  negatywnych  konsekwencji 

n

ieprawidłowego  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  przerzucać  na  wykonawcę. 

Odwołujący  dodał,  że  na  skutek  rozmowy  telefonicznej  z  przedstawicielem  Zamawiającego 

złożył w dniu 4 grudnia pliki do weryfikacji autentyczności podpisu na zaświadczeniu ZUS. Nie 

było to jednak dodatkowe uzupełnienie dokumentu, a jedynie zadośćuczynienie telefonicznej 

prośbie Zamawiającego. 

Pismem z dnia 20 grudnia 2018 r.  

złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, swoje 

przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca 

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Zabrzu. 

Stanowisko Izby: 

Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych.  Wpis  w  prawidłowej 

wysokości  został  wniesiony  w  ustawowym  terminie.  Nie  została  wypełniona  żadna  

z przesłanek, skutkujących jego odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp 


W  ocenie  Izby  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  skorzystania  

w  przedmiotowym  postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona 

mater

ialnoprawna przesłanka, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący złożył 

ofertę,  która  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  jednak  w  wyniku  badania  czy 

wykonawca  ten  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  został 

wykluczony z postępowania. W związku z tym Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz  może  ponieść  szkodę  w  przypadku  potwierdzenia  się  zarzutów  naruszenia  przez 

Zamawiającego wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp. 

Wykonawca 

zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego  -  ZARYS  International  Group  Sp.  z  o.o.  Sp.k  wypełnił  wymogi  określone  

w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp 

i w związku z tym stał się uczestnikiem postępowania. Przepis 

ten  stanowi,  i

ż  wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do 

której  przystępuje  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której 

przystępuje.  Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

W  wyniku  analizy 

dokumentacji  postępowania,  w  tym  SIWZ  oraz  korespondencji  stron  

w  sprawie  potwierdzenia  braku  podstawy  do  wykluczenia  z  post

ępowania,  po 

przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu stanowisk stron Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Postępowanie  zostało wszczęte  w  dniu 11  października 2018  r,  a więc przed  wejściem  

w życie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 

r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1993), tj. 

przed  18  października  2081  r.  Tym  samym  do  postępowania  zastosowanie  mają  przepisy 

rozporządzenia w brzmieniu z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. poz.1126). Stosownie do § 14 ust. 

rozporządzenia oświadczenia dotyczące m.in. wykonawcy składane są w oryginale. Zgodnie 

do ust. 2 tego paragrafu dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, 

o których  mowa  w  ust.  1,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 

oryginałem.  Stosownie  natomiast  do  ust.  3  i  4  poświadczenia  za  zgodność  

z oryginałem dokonuje m.in. odpowiednio wykonawca. 

W  odwołaniu,  którego  zasadnicza  treść  została  przytoczona  powyżej,  zostały 

przedstawione  postanowienia  SIWZ

,  które  z  uwagi  na  treść  zarzutów  postawionych  

odwołaniu mają zastosowanie w rozpoznawanej sprawie. Uzupełniająco należy wskazać, iż 

stosownie do pkt 11.1 pkt 3 SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 


którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy 

Pzp. 

Nie  jest  sporne  pomiędzy  stronami,  że  zaświadczenie  ZUS  o  niezaleganiu  w  opłacie 

składek  powinno  być  wystawione  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  

z oryginałem.  

Nie  jest 

również  sporne  pomiędzy  stronami,  iż  na  potwierdzenie  niezalegania  z  opłatą 

składek na ZUS Odwołujący złożył, na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 

26  ust.2  ustawy  Pzp,  wygenerowane  z  systemu  ZUS 

Zaświadczenie  o  niezaleganiu  

w  opłacaniu  składek,  wydane  w  dniu  3  października  2018  r.  Zaświadczenie  o  numerze 

450071ZN18/0005335 zostało wydane na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 

4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) przez pracownika ZUS upoważnionego do wydania zaświadczenia: 

M.  B.  .  W  miejscu  podpisu 

ww.  Zaświadczenie  zawiera  adnotację:  „Dokument  został 

podpisany, aby go  zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data 

złożenia  podpisu:  2018-10-03T08:33:25Z  Podpis  elektroniczny.”  Nie  jest  też  sporne,  że 

wydruk ten został poświadczony za zgodność z oryginałem przez Odwołującego.  

Nie stanowi przedmiotu sporu również to, że w wyniku wezwania wystosowanego przez 

Zamawiającego w na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Odwołujący, w zakreślonym w tym 

celu  terminie,  złożył  płytę  CD,  na  której  wgrał  otrzymany  z  ZUS  plik  pdf,  zawierający 

zaświadczenie  z  ZUS  o  niezaleganiu  w  opłacie  składek.  Nie  jest  też  sporne,  że  w  dniu  4 

grudnia  2018  r. 

Odwołujący  złożył  drugą  płytę  CD,  na  której  znajdował  się  dodatkowy  plik, 

umożliwiający identyfikację podpisu elektronicznego na zaświadczeniu. 

Przedmiotem  sporu  jest  natomiast 

to,  czy  za  sprawą  złożenia  przez  Odwołującego 

zaświadczenia ZUS w ww. formie tj. wydruku z systemu ZUS, poświadczonego przez niego 

za  zgodność  z  oryginałem,  a  następnie  –  na  wezwanie  Zamawiającego  –  złożenia  tego 

zaświadczenia  w  postaci  pliku  wgranego  na  płytę  CD,  Odwołujący  wykazał,  iż  nie  podlega 

wykluczeniu  z  postępowania,  a  w  konsekwencji,  czy  Zamawiający  zasadnie  dokonał 

wykluczenia z postępowania tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.  

Izba zważyła, co następuje:  

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Pismem z dnia 23 listopada 2018 r. 

znak: Z/DZP/337/2018, działając na podstawie art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp,  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  zaświadczenia  z  ZUS 

wskazując, iż czyni to: gdyż załączone do uzupełnianych dokumentów z dnia 13.11.2018 r. 


zaświadczenie  jest  dokumentem  elektronicznym  a  nie  złożono  nośnika  danych 

(CD/DVD/pendrive), 

na którym dokument zostałby złożony w formie elektronicznej ( z uwagi 

na  brak  własnoręcznego  podpisu,  wydruk  komputerowy  nie  ma  rangi  dokumentu  –  ani 

dokumentu urzędowego, ani dokumentu prywatnego, (nawet w przypadku podpisana go przez 

Wykonawcę) w przypadku informacji wydawanej w formie pliku elektronicznego, dokumentem 

jest ten właśnie plik, który ma formie elektroniczną, a nie wydruk zawartości tego pliku. Stąd 

te

ż skuteczne posługiwanie się taką informacją wymaga przede wszystkim przedłożenia pliku 

elektronicznego zapisanego na nośniku danych – tak m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, 

sygn. akt: KIO 1799/15, 1801/15). 

Pismo to zawiera również żądanie: Proszę o dostarczenie 

ww.  dokumentów  (w  tym  nośnika  danych  CD/DVD/pendrive)  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi  w  SIWZ.  Dokumenty  należy  przekazać  w  formie  pisemnej,  zgodnie  z  opisem 

zawartym w pkt 3 SIWZ w terminie do 27.11.2018 r. 

W piśmie tym nie ma żądania przedłożenia 

również  plików  umożliwiających  weryfikację  podpisu  elektronicznego,  złożonego  na 

zaświadczeniu  ZUS,  pomimo,  iż  na  rozprawie  Zamawiający  stwierdził,  iż  jego  intencją  było 

uzyskanie możliwości weryfikacji podpisu.  

Na takie wezwanie, w zakreślonym w nim terminie, Odwołujący złożył płytę CD, na której, 

jak wyjaśnił na rozprawie, wgrał otrzymany z ZUS plik pdf, zawierający zaświadczenie z ZUS 

o niezaleganiu w opłacie składek. Odwołujący zastosował się zatem do wezwania, pomimo, iż 

jak sam zaznaczył w swoim piśmie datowanym 26.11.2018 r., że uznaje je za bezpodstawne, 

z uwagi 

m.in. na art. 50 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Na  rozprawie  zostało  wykazane,  że  po  otrzymaniu  tej  płyty  była  możliwość  weryfikacji 

przedmiotowego  zaświadczenia  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  uczynił  to  za  pomocą 

udostępnionego  przez  ZUS  systemu  i  uzyskał  potwierdzenie,  że  zaświadczenie  

o niezaleganiu przez Odwołującego w opłacie składek zostało wydane przez ZUS, weryfikacja 

jest  pozytywna.  J

ednakże  zdaniem  Zamawiającego,  nie  wiadomo  z  niej,  co  zawiera  takie 

zaświadczenie. Złożony do akt wydruk z systemu ZUS z dnia 29 listopada 2018 r., w ocenie 

Izby,  natomiast 

potwierdza,  że  zaświadczenie  o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek,  

o wskazanym 

powyżej numerze, dla płatnika o podanym w ww. zaświadczeniu identyfikatorze 

NIP i REGON, zostało wydane w podanej w ww. zaświadczeniu dacie tj. 3 października 2018 

r. Tym  samym  n

ależy uznać, iż Zamawiający dysponując zaświadczeniem,  złożonym przez 

Odwołującego, w którym ZUS wskazał, iż Odwołujący jest wnioskodawcą (płatnikiem składek) 

zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, 

Fundusz  Pr

acy,  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych  oraz  zaświadczył,  iż 

nie posiada on 

zaległości według stanu na dzień 2018-10-03, miał wiedzę o braku zaległości 

Odwołującego w opłacie składek ZUS.  


Nadto,  po  złożeniu  przez  Odwołującego  w  dniu 4 grudnia  2018  r.,  drugiej  płyty  CD,  na 

której  znajdował  się  dodatkowy  plik  umożliwiający  weryfikację  podpisu  elektronicznego, 

Zamawiający uzyskał dodatkowe potwierdzenie posiadanej już wiedzy, co do braku zalegania 

w opłacie składek, a także, co do podpisu złożonego przez pracownika ZUS. Zauważenia przy 

tym  wymaga,  iż  złożenie  tej  drugiej  płyty  nastąpiło,  jak  stwierdził  Odwołujący,  czemu 

Zamawiający nie zaprzeczył, dopiero po uzyskaniu od Zamawiającego telefonicznej informacji 

o takiej potrzebie

. Okoliczność, iż nastąpiło to po upływie terminu określonego w wezwaniu  

z dnia 23 listopada 2018 r., 

z uwagi na to, iż w wezwaniu tym nie było żądania dotyczącego 

złożenia  dodatkowego  pliku  umożliwiającego  weryfikacje  podpisu,  nie  powinna  mieć 

decydującego  znaczenia  dla  Zamawiającego,  przemawiającego  jego  zdaniem  za 

wykluczeniem Odwołującego z postępowania. 

Tymczasem  w 

zawiadomieniu  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  z  dnia  11 

grudnia  2018  r. 

Zamawiający  wskazał,  iż  następuje ono  na  podstawie art.  24  ust. 1 pkt  12 

ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia z postępowania, 

a  Zamawiający  wyczerpał  wszystkie  możliwe  procedury  na  złożenie  i  uzupełnienie 

dokumentów.  Swoją  decyzję  Zamawiający  uzasadnił  tym,  iż  pismem  Nr  Z/DZP/327/2018  

z dnia 09.11.2018 r. 

Odwołujący na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 

Pzp 

w terminie do dnia 15.11.2018 r. do godz.  9:00, nie złożył  zgodnie z wymogami SIWZ 

prawidłowo  sporządzonego  dokumentu  o  którym  mowa  w  pkt  13.2  ppkt  1)  lit.  c)  SIWZ.  

Zamawiający  w  pkt  13.2  ppkt  1)  lit.  c)  SIWZ  wymagał  „zaświadczenia  właściwej  terenowej 

jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 

Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  lub  innego  dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał 

przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na  raty  zaległych płatności  lub 

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu”  sporządzonego  zgodnie  

z wymogami SIWZ. Wykonawca natomiast złożył w dniu 14.11.2018 r. zaświadczenie, które 

jest dokumentem elektronicznym, a nie złożył nośnika danych (CD/DVD/pendrive), na którym 

dokument zostałby złożony w formie elektronicznej (z uwagi na brak własnoręcznego podpisu, 

wydruk komputerowy nie ma rangi dokumentu 

— ani dokumentu urzędowego, ani dokumentu 

prywatnego,  nawet  w  przypadku  podpisania  go  przez  Wykonawcę).  Wobec  powyższego 

Zamawiający  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  wezwał  w  dniu  23.11.2018  r.  Wykonawcę 

pismem  Nr  Z/DZP/337/2018  do  złożenia  prawidłowo  sporządzonego  dokumentu, 

jednocześnie  dokładnie  opisując  Wykonawcy  na  czym  polegało  uchybienie  w  złożonym 


zaświadczeniu  z  ZUS.  Zamawiający  przytoczył  orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej. 

Wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  w  dniu  26.11.2018  r.  uzupełnił 

dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maił). Oryginał pisma wraz z płytą DVD-

R Wykonawca uzupełnił w dniu 27.11.2018 r. Zarówno załącznikiem do treści wiadomości e-

mail  jak  i  znajdującej  się  na  płycie  DVD-R  był  wyłącznie  plik  w  postaci  ,,pdf’  jako  wydruk 

zaświadczenia  o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek.    Wydruk  ten  nie  zawierał  podpisu,  

a jedynie zawierał następującą informację: „Dokument został podpisany, aby go zweryfikować 

należy  użyć  oprogramowania  do  weryfikacji  podpisu  Data  złożenia  podpisu:  2018-10-

03T08;33:25Z Podpis elektroniczny". 

Uzupełnione dokumenty nie zawierały żadnego innego 

pliku, 

aby Zamawiający mógł zweryfikować autentyczność zaświadczenia i złożonego podpisu. 

W związku z powyższym Zamawiający nie może uznać tego dokumentu za dokument złożony 

prawidłowo,  gdyż  w  przypadku  informacji  wydawanej  w  formie  pliku  elektronicznego, 

dokume

ntem jest ten właśnie plik, który ma formę elektroniczną, a nie wydruk zawartości tego 

pliku. 

Stąd  też  skuteczne  posługiwanie  się  taką  informacją  wymaga  przede  wszystkim 

przedłożenia pliku elektronicznego, który jest jednocześnie dokumentem i który to ma formę 

elektroniczną,  a  niezapisanego  na  nośniku  danych  -  tak  m.in.  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, sygn. akt: KIO 1799/15, 1801/15). Zamawiający dodał, iż na uwagę zasługuje 

to

,  iż  Wykonawca  posiadał  pliki  do  weryfikacji  autentyczności  zaświadczenia  i  złożonego 

podpisu, które dostarczył Zamawiającemu w dniu 04.12.2018 r. tj. po upływie ostatecznego 

terminu, 

jaki Zamawiający wyznaczył na złożenie tego dokumentu. Jednak z uwagi na przepisy 

ustawy Pzp i zasadę równego traktowania Wykonawców w postępowaniu, Zamawiający nie 

może  uznać,  aby  Wykonawca  wykazał  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  przedmiotowego 

postępowania w ostatecznym terminie, jaki Zamawiający wyznaczył na składanie oświadczeń 

i  dokument

ów,  po  wyczerpaniu  trybu  wezwań  odpowiednio  do  złożenia  i  uzupełnienia 

dokumentów z art. 26 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

Zauważenia  przy  tym  wymaga,  iż  ww.  treść  zawiadomienia  wskazuje,  iż  nie  budził 

zastrzeżeń Zamawiającego zakres informacji zawartych w  zaświadczeniu. Zamawiający nie 

zgłaszał również uwag, co do aktualności zaświadczenia. Natomiast powodem wykluczenia 

było w istocie to, iż Odwołujący w terminie zakreślonym w wezwaniu, wystosowanym przez 

Zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  złożył  na  nośniku  CD  jedynie  plik 

zawierający  zaświadczenie  ZUS,  a  nie  złożył  dodatkowego  pliku  (niewskazanego  

i  niewymaganego 

w  wezwaniu)  umożliwiającego  weryfikację  autentyczności  zaświadczenia  

i złożonego podpisu.  

W  ocenie  Izby  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  wykluczenie  Odwołującego, 

należy uznać za pozbawione podstaw. Wbrew stanowisku Zamawiającego należy uznać, iż 


Odwołujący  wykazał  brak  zaistnienia  wobec  niego  przesłanki  wykluczenia  z  postępowania 

dotyczącej opłaty składek ZUS. 

W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  iż  Zamawiający  nie  może  obciążać 

negatywnym  konsekwencjami  wykonawcy,  w  sytuacji,  gdy  wystosowane  przez  niego 

wezwanie  do  złożenia/uzupełnienia  dokumentów  nie  zawiera  w  swej  treści  wymogu,  który 

wprawdzie  był  intencją  Zamawiającego,  na  co  wskazał  na  rozprawie,  jednak  nie  była  ona 

wyrażona  w  wezwaniu.  Już  z  tych  względów  wykluczenie  Odwołującego  z  postępowania 

należy uznać za niezasadne.  

Przede wszystkim jednak, zajęcia przez Izbę stanowiska wymaga, czy złożone przez 

Odwołującego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wygenerowane z systemu ZUS 

zaświadczenie  o  niezaleganiu  w  opłacie  składek,  potwierdzone  przez  niego  za  zgodność  

z  oryginałem  powinno  być  uznane  przez  Zamawiającego  i  powinno  być  wykorzystane  na 

potrzeby oceny 

braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.  

W  ocenie  Izby  z

łożone  przez  Odwołującego  zaświadczenie  wydane  w  formie 

elektronicznej  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę  wskazaną  

w  treści  zaświadczenia,  które  było  możliwe  do  zweryfikowania  przy  wykorzystaniu 

oprogramowania do weryfikacji podpisu

, złożone w postaci wydruku, mogło i powinno posłużyć 

Zamawiającemu  do  oceny,  czy  istnieją  przesłanki  wykluczenia  tego  wykonawcy  

z postępowania.  Zaświadczenie to, jak wskazuje jego treść zostało wydane m.in. na podstawie 

art. 217 i 2018 Ko

deksu postępowania administracyjnego (kpa). Stosownie do art. 217 § 4 kpa 

zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym,  jeżeli  zażąda  tego  osoba  ubiegająca  się  o  zaświadczenie.  Tym 

samym zg

odnie z art. 76 § 1 kpa stanowi ono dokument urzędowy, sporządzony w przepisanej 

formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania, stanowiący dowód 

tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. 

W  ocenie Izby,  na  ocenę  dokumentu  wydanego  przez  ZUS  w  formie  elektronicznej, 

zrównanej z formą pisemną nie ma wpływu późniejsze jego wydrukowanie w celu jego złożenia  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Wynika  to  z  przywołanych  

w  odwołaniu  i  przytoczonych  powyżej  przepisów  art.  50  ust.  4a  i  4c  ustawy  o  systemie 

ubezpieczeń  społecznych,  które  stanowią,  że  zaświadczenie  o  niezaleganiu  w  opłacaniu 

składek  na  ubezpieczenie  społeczne,  wydane  w  postaci  dokumentu  elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektro

nicznym, może być wykorzystywane w formie 

wydruku  przez  płatnika  składek,  który  je  uzyskał  oraz,  że  taki  wydruk  ma  moc  zrównaną  

z  mocą  dokumentów  wydawanych  przez  ZUS,  jeżeli  zawierają  dane  umożliwiające  ich 

weryfikację,  o  których  mowa  w  ust.  4b,  stosownie,  do  którego  ZUS  umożliwia  weryfikację 


takiego  zaświadczenia  poprzez  udostępnioną  stronę  internetową,  po  podaniu  danych 

identyfikujących  zaświadczenie,  typu  i  numeru  identyfikatora  płatnika  składek  oraz  daty 

wydania zaświadczenia. Złożone przez Odwołującego zaświadczenie zawierało takie dane, co 

umożliwiło Zamawiającemu dokonanie weryfikacji.  

Skoro 

przedmiotowe  zaświadczenie  ZUS  jest  urzędowym  dokumentem 

elektronicznym, 

które z mocy ustawy może być wykorzystywane w formie wydruku, mającego 

moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS, to w ocenie składu orzekającego 

Izby  

powinno być uznane przez Zamawiającego przy ocenie braku przesłanek wykluczenia  

z  postępowania  Odwołującego.  Wskazuje  na  to  wykładnia  celowościowa  i  funkcjonalna 

przepisów ustawy Pzp i ww. rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W sytuacji, gdy 

zaświadczenie potwierdza brak zaległości w opłacaniu składek ZUS, czego Zamawiający nie 

kwestionował,  to  powinien  uznać,  iż  Odwołujący  wykazał,  iż  nie  naruszył  obowiązków 

dotyczących płatności  składek  na  ubezpieczenie społeczne  lub  zdrowotne, tj.  wykazał  brak 

podstaw wykluczenia go z postępowania. 

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 7 usta

wy Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, 

które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  Izba 

uwzględnia odwołanie w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, które 

miało lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.  

Izba  uznała,  iż  Zamawiający  w  sposób  nieprawidłowy  dokonał  oceny  złożonego  przez 

Odwołującego  zaświadczenia  o  niezaleganiu  w  opłacie  składek  ZUS,  czego  konsekwencją 

było bezpodstawne wykluczenie tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp. Naruszenie to miało istotny wpływ 

na wynik 

postępowania.  

W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 7 

ust.1  i  3 

ustawy  Pzp,  jak  również  nie  wykazał  naruszenia  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  który 

wskazując  ubocznie,  odnosi  się  do  żądania  przez  zamawiającego  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  podczas  gdy  w  sprawie 

chodziło  o  dokument  potwierdzający  brak  podstaw  wykluczenia.  Nie  wypływa  to  jednak  na 

wynik postępowania. 

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w pkt 1 sentencji 

wyroku. 

O  kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp, 

stosownie  do  wyniku  postępowania  i  z  uwzględnieniem  uzasadnionych  kosztów  strony 

postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego na podstawie rachunku, złożonego przez 


Odwołującego  przed  zamknięciem  rozprawy,  zgodnie  z  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. 

Dz.U. z 2018 poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel