KIO 2573/18 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2019 roku

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2573/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Pakulska-Banach 

Członkowie:   

Anna Osiecka 

Anna Packo  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  7  stycznia  2019  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2018 roku 

przez 

wykonawcę Intaris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

przy udziale: wykonawcy

Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Znosi wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazuje zwrot z rachunku bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Intaris  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Warszawie  kwoty 15  000,00 

  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 200

4 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej  Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 

Członkowie:   

………………………………….. 

…………………………………… 


Sygn. akt: KIO 2573/18 

U z a s a d n i e n i e 

Energa  Informatyka  i  Technologie  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  (zwana  dalej: 

„zamawiającym”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę sprzętu oraz akcesoriów komputerowych 

wraz  z  36  miesięcznym  serwisem  gwarancyjnym  na podstawie  przepisów  ustawy  z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), 

(zwanej dalej: 

„ustawą Pzp”).  

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w dniu  4 grudnia  2018 roku  pod numerem  2018/S  233-533382. W tym  samym 

dniu zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków 

zamówienia.  Wartość zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  14  grudnia  2018  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wykonawca 

Intaris  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (zwany  dalej:  „odwołującym”)  wniósł  odwołanie 

(w formie  pisemnej)  wobec  nieuzasadnione

go  potrzebami  zamawiającego  opisania 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasadę  zachowania  uczciwej  konkurencji 

oraz 

równego traktowania wykonawców 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1.  art.  7  ust. 

1  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców; 

art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

ograniczający konkurencję do wykonawców będących partnerami jednego producenta 

sprzętu; 

3.  art. 29 ust. 3 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione potrzebami z

amawiającego opisanie 

przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący produkty producentów innych niż Fujitsu.  

W  oparciu  o  powyższe  odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ w zakresie: 

1.  Komputera stacjonarnego opisanego w SIWZ jako KOMPUTER PC1 - BIURKOWY: 

a) 

Komponent  „Procesor"  poprzez  zmianę  zapisu  na  „Procesor  klasy  x86-64 

posiadający  co  najmniej  cztery  rdzenie  fizyczne,  minimalna  częstotliwość  pracy 

zegara  3,0  GHz,  pami

ęć  cache  co  najmniej  6  MB,  maksymalnie  TDP  65W 

lub 

procesor o równoważnej lub wyższej wydajności. Procesor powinien osiągnąć 

w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 8000 punktów 


Passmark  CPU  Mark.  Załączyć  do  oferty  wydruk  ze  strony  nie  starszy 

niż 01.06.2018 r. https://www.passmark.com/products/pt.htm", 

b) 

Komponent  „Porty  Wejście/Wyjścia"  poprzez  wykreślenie  zapisu:  „Tył  obudowy: 

(...) „Audio-IN". 

2.  Komputera stacjonarnego opisanego w SIWZ jako KOMPUTER PC2 - 

INŻYNIERSKI: 

a)  Komponent 

„Procesor"  poprzez  zmianę  zapisu  na  „Procesor  klasy  x86-64 

posiadający  co  najmniej  cztery  rdzenie  fizyczne,  minimalna  częstotliwość  pracy 

zegara  3,0  GHz,  pamięć  cache  co  najmniej  8  MB,  maksymalnie  TDP  65W 

lub 

procesor o równoważnej lub wyższej wydajności. Procesor powinien osiągnąć 

w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 10700 punktów 

Passmark  CPU  Mark.  Załączyć  do  oferty  wydruk  ze  strony  nie  starszy 

niż 01.06.2018 r. https://www.passmark.com/products/pt.htm", 

b) 

Komponent  „Porty  Wejście/Wyjścia"  poprzez  wykreślenie  zapisu:  „Tył  obudowy: 

(...) „Audio-IN". 

Komputera stacjonarnego opisanego w SIWZ jako KOMPUTER PC3 INŻYNIERSKI 4 

MONITOROWY: 

a) 

Komponent  „Procesor"  poprzez  zmianę  zapisu  na  „Procesor  klasy  x86-64 

posiadający  co  najmniej  dwa  rdzenie  fizyczne,  minimalna  częstotliwość  pracy 

zegara  3,0  GHz,  pamięć  cache  co  najmniej  8  MB,  maksymalnie  TDP  95W 

lub 

procesor o równoważnej lub wyższej wydajności. Procesor powinien osiągnąć 

w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 10700 punktów 

Passmark  CPU  Mark.  Załączyć  do  oferty  wydruk  ze  strony  nie  starszy 

niż 01.06.2018 r. https://www.passmark.com/products/pt.htm", 

b) 

Komponent  „Porty  Wejście/Wyjścia"  poprzez  wykreślenie  zapisu:  „Tył  obudowy: 

(...) „Audio-IN", 

c) 

Komponent „Karta graficzna" poprzez dodanie do wymagania zapisu: „…lub Karta 

graficzna klasy nVIDIA Q

UADRO P620 z dedykowaną pamięcią min. 2 GB DDR5, 

zgodna  ze  standardem  DirectX12,  obsługująca  4  monitory  o  rozdzielczości 

5120x2880.  Dodatkowo  cztery  adaptery  umożliwiające  podłączenie  monitorów 

portami pełnowymiarowym". 

Komputerów  przenośnych  opisanych  w  SIWZ  jako  LAPTOP  1A  -  BIZNESOWY, 

LAPTOP 1B - BIZNESOWY, LAPTOP 2A - 

MENEDŻERSKI: 

a) 

Komponent  „Procesor"  poprzez  dopuszczenie  procesora  o  maksymalnym 

TPD 25W, 

b) 

Komponent  „Wymagania  dodatkowe"  poprzez  dodanie  do  wymagania  zapisu: 

„… lub Złącze typu Noble Lock". 


Komputera przenośnego opisanego w SIWZ jako LAPTOP 2A - MENEDŻERSKI: 

a) 

Komponent  „Porty  Wejście/Wyjścia"  poprzez  dodanie  do  wymagania  zapisu: 

„... lub microSD". 

b)  Komponent 

„Ekran"  poprzez  zmianę  zapisu  na  „Przeciwodblaskowy  wyświetlacz 

LED o rozdzielczości HD 1366x768 i przekątnej 12,1 do 12,6 cala". 

Stacji dokującej opisanej w SIWZ jako AKCESORIA - STACJA DOKUJĄCA: 

Poprzez  dodanie  do  wymagania  „2x  DVI  lub  2x  HDMI  lub  2x  DisplayPort"  zapisu 

„... lub 1HDMI i 1xmDP" lub do wymagania „Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

uzyskania tych portów za pomocą przejściówek. Trwale sygnowane logo producenta 

komputera. W zestawie zasilacz o mocy dostosowanej do parametrów stacji dokującej" 

zapisu „Dopuszcza się zaoferowanie przejściówki z portu mDP do DisplayPort". 

Krajowa Izba O

dwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.  

Jak  wynika  z  informacji  uzyskanej  od  z

amawiającego,  informację  o  wniesieniu 

odwołania  wraz z jego kopią zamieścił on na swojej stronie internetowej w dniu 14 grudnia 

2018 roku.  

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  w

ykonawca  może  zgłosić  przystąpienie 

do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

W dniu 17 grudnia 2018 roku, tj. w 

terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, 

wykonawca  Koncept  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  zgłosił  swoje  przystąpienie 

do 

postępowania  odwoławczego  po stronie  zamawiającego,  przy  czym  zgłaszający 

przystąpienie  wskazał  stronę,  do  której  zgłasza  przystąpienie  i  interes  w  uzyskaniu 

rozstrz

ygnięcia  na  korzyść  tej  strony,  a  także  załączył  dowody  przekazania  stronom  kopii 

zgłoszenia przystąpienia. 

Mając powyższe na uwadze, Izba ustaliła, że wykonawca  Koncept Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie 

zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tym samym stając się 

uczestnikiem tego postępowania. 

W dniu 21 grudnia 2018 roku - 

za pośrednictwem poczty elektronicznej - zamawiający 

złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  iż uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  


Oświadczenie  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołującego  w  całości  zostało  złożone 

przed otwarcie

m posiedzenia z udziałem stron.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu 

co do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, 

Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wykonawca  Koncept  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszający  przystąpienie 

do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  dniu  28  grudnia  2018  roku, 

złożył  oświadczenie,  iż  nie  wnosi  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania przez zamawiającego.  

Mając powyższe na uwadze Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Izba  zważyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  możliwości  umorzenia 

przez 

Izbę postępowania  odwoławczego  konieczne  i wystarczające  jest  uwzględnienie 

przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Skuteczne  skorzystanie 

przez zamawiającego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej (uwzględnienia w całości 

zarzutów  odwołania)  i  brak  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  odwołania 

uczestnika  postępowania  odwoławczego,  który  skutecznie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  powoduje  zakończenie  postępowania 

odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.  

Zgodnie z art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp 

koszty postępowania odwoławczego 

okolicznościach,  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  ust.  3  znosi  się  wzajemnie, 

jeżeli zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu 

przed otwarciem rozprawy.  

Z  kolei  przepis  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

z dnia 15 marca  2010  roku  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu pobierania  wpisu  od  odwołania 

oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018  r.  poz.  972) 

stanowi,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli

zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu,  a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił, 

wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca albo uczestnik 

postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego, 

nie 

wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, 

Izba 

orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem 

wpisu.  


W  związku  z  powyższym  Izba  postanowiła  znieść  wzajemnie  koszty  postępowania 

odwoławczego  i  nakazała  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

na rzecz 

odwołującego kwoty 15 000,00 zł uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący: 

……..…....…………………..…… 

Członkowie:   

……………………………………. 

…………………………………….. 


wiper-pixel