KIO 257/19 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 30 maja 2019

Sygn. akt: KIO 257/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Członkowie:   

Izabela Niedziałek-Bujak 

Marzena Ordysińska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 26 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę:  mpTechnology  

Sp. z o.o. 76-

200 Słupsk, ul. Portowa 13b 

w  pos

tępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Miasto  Radomsko  97-500 

Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 

postanawia: 

1.  um

orzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz           

wykonawcy  mpTechnology  Sp.  z  o.o.  76-

200  Słupsk,  ul.  Portowa  13b  kwoty  

zł.  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  kwotę 

uiszczonego wpisu. 

 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.  

Przewodniczący:      ...………………………… 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 257/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

pod  nazwą:  Wykonanie  robót  polegających  na  dostawie  i  montażu 

dwustronnych  tablic  przystankowych  LED  oraz  budowie  instalacji  elektrycznej  zalicznikowej 

w ramach zadania pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz 

rozwój  inteligentnych  systemów  transportowych  w  Radomsku"  –  znak  sprawy 

PZP.271.1.7.2019 

(dalej  „Postępowanie”  lub  „Zamówienie”),  o  wartości  nie  przekraczającej 

kwot  wskazanych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  

dalej  „ustawa  Pzp”  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z  dnia  7  lutego  2019  r.  nr  511390-N-2019  przez  Miasto  Radomsko  97-500  Radomsko,  

ul. Tysiąclecia 5 (dalej „zamawiający”).  

W  dniu  7  lutego  2019  r. 

zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej 

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). 

W  dniu  12  lutego  2019  r.  wykonawca:  mpTechnology  Sp.  z  o.o.  76-

200  Słupsk,  

ul. Portowa 13b (zwany dalej 

„odwołującym”), działając na podstawie art. 180 ust.1 ustawy 

Pzp, 

wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego polegającej na zaniechaniu opisania 

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający 

wszystkie  okoliczności  wymagane  dla  należytego  sporządzenia  oferty  oraz  w  sposób  nie 

utrudniający uczciwej konkurencji, zarzucając zamawiającemu obrazę przepisów art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp w związku z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

Wskazując  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  

i nakazanie z

amawiającemu: 

dokonania modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w sposób wskazany 

w  uzasadnieniu  odwołania,  a  następnie  niezwłocznego  przekazania  wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ, dokonanej zmiany ogłoszenia oraz SIWZ, oraz 

nakazanie  zamieszczenia  zmiany  SIWZ  na  stronie  internetowej,  na  której  SIWZ  jest 

udostępniana; 

przedłużenia  terminu  składania  ofert  o  czas  niezbędny  na  wprowadzenie  określenie 

przedmiotu  zamówienia  oraz  oszacowanie  jego  wartości,  tj.  o  co  najmniej  10  dni, 

zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, 


dokonania  zmiany  Ogłoszenia  o  zamówieniu  opublikowanego  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych oraz treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert. 

Zamawiający w dniu 13 lutego 2019 r., zgodnie z dyspozycją  art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp

,  poinformował  o  wniesieniu  odwołania,  zamieszczając  na  swojej  stronie  internetowej 

informację o wniesieniu odwołania oraz jego kopię, wzywając uczestników postępowania do 

wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Termin na zgłoszenie przystąpienia, zgodnie 

z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp,  upłynął  w  dniu  18  lutego  2019  r.  Do  postępowania 

odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Zamawiający,  wobec  wniesienia  odwołania  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

w  dniu  25  lutego  2019  r. 

poinformował  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  podniesionych  

w  odwołaniu.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odpowiedź  na  odwołanie, 

zawierająca oświadczenie zamawiającego o uwzględnieniu złożonego odwołania w całości, 

została  podpisana  przez  osobę  umocowaną,  w  konsekwencji  czego  uznała,  że  zachodzą 

przesłanki  określone  w  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  

w sprawie o sygn. akt: KIO 257/ 19.  

Postanowienie 

zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy 

Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a) 

R

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  o

dwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

całej kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:      …………………………… 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel