KIO 2568/18 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  2  stycznia  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

14 grudnia  2018  r.  przez 

wykonawcę  R.  B.,  R.  G.,  M.  N.  spółka  jawna  we Wrocławiu 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego -  2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we 

Wrocławiu 

przy  udziale  wykonawcy  B.  S.

,  prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą CLEAN 

World B. S. 

we Wrocławiu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

R.  B.,  R.  G.,  M.  N. 

spółka  jawna  we Wrocławiu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 2568/18 

U z a s a d n i e n i e 

2  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  we  Wrocławiu  (dalej:  Zamawiający)  prowadzi 

postępowanie  na  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  usługa 

sprzątania budynków. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986;  dalej: Prawo zamówień publicznych). 

tymże postępowaniu, w dniu 14 grudnia 2018 r. przez wykonawcę R. B., R. G., M. 

N. 

spółka jawna we Wrocławiu (dalej: Odwołujący), zostało wniesione odwołanie w zakresie 

zadania nr 4. 

W dniu 2 stycznia 2019 r

., przed otwarciem rozprawy, Odwołujący cofnął odwołanie. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Prawa zamówień 

publicznych, 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel