KIO 2564/18 POSTANOWIENIE dnia 4 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2564/18 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 4 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:  Ewa Kisiel 

Magdalena Grabarczyk 

Emil Kawa 

      Protokolant:  

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania  

w  dniu  4  stycznia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania  z  dnia  13  grudnia  2018  r.  wniesionego 

przez 

wykonawcę  Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  przy  ul.  Olchowej  14  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Innogy  Stoen  Operator  sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46; 

przy  udziale  wykonawcy  NMG  S.A. 

z  siedzibą  w  Bydgoszczy  przy  ul.  Fordońskiej  246 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza po

stępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  przy  ul.  Olchowej  14  

 kwoty 

13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stan

owiącej 90% uiszczonego wpisu, 

zasądza  od  wykonawcy  Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  przy  

ul.  Olchowej  14  na  rzecz 

zamawiającego  Innogy  Stoen  Operator  sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46 kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące 

sześćset  złotych),  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  przez 

zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2564/18 

U z a s a d n i e n i e 

Innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46 (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  z  wolnej 

zamówienia  ręki  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwan

ej dalej „ustawą” lub „Pzp” pn. „Stworzenie i 

wdrożenie zintegrowanego Systemu informatycznego  –  centralnej  aplikacji  CBO  (centralnej 

Bazy Odcz

ytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System)”. 

 O

głoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, stanowiące ogłoszenie o zamiarze 

zawarcia umowy opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 listopada 

2018 r. pod numerem: 2018/S 225-515841. 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W dniu  13 grudnia 2018 r. wykonawca 

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 

przy  ul.  Olchowej  14 

(dalej:  „Odwołujący”)  -  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 

W  dniu  4  stycznia  2019  r.

do  Izby 

w  toku  posiedzenia  niejawnego  Izby  z  udziałem 

stron  i  uczestnika  postępowania  Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  wycofaniu 

odwołania.  Odwołujący  ponad  złożył  wniosek  o  niezasadzanie  kosztów  zastępstwa 

procesowego  na  rzecz  Zamawiającego  wskazując,  że  Zamawiający  nie  złożył  przed 

terminem posiedzenia odpowiedzi na odwołanie. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  Pzp  O

dwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś  z  art.  192  ust.  1  Pzp,  o  oddaleniu  odwołania  lub  jego  uwzględnieniu  Izba  orzeka  w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 


O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, O

dwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238)  –  dalej: 

„rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania”.  Ponieważ 

O

dwołujący cofnął odwołanie na posiedzeniu, przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zdanie  2  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Izba  uwzględniła  wniosek  Zamawiającego  złożony  na  podstawie  §  3  pkt  2  lit.  b) 

rozporządzenia  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  -  o  zasądzenie 

kosztów  zastępstwa  procesowego  na  kwotę  3 600,00  zł,  znajdujący  pokrycie  w 

przedłożonym Izbie dokumencie w postaci faktury VAT. Izba zwraca uwagę, że Odwołujący 

złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  w  toku  posiedzenia  Izby  z  udziałem  stron  i 

uczestnika  postępowania  odwoławczego.  W  tej  sytuacji  zastosowanie  znajduje  przepis  §  5 

ust.  1  pkt  3  lit.  b) 

ww.  rozporządzenia,  który  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia 

postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba  zasądza 

koszty,  o  których  mowa  w  §  3  ust.  2,  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  lub 

wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przez dniem, na 

który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników 

postepowania, albo po otwarciu rozprawy.  

Dostrzec również należy, że zgodnie z art. 186 ust. 1 Pzp zamawiający może wnieść 

odpowiedź  na  odwołanie  w  formie  pisemnej  lub  ustnie  do  protokołu.  Tym  samym 

Zamawiający nie jest zobowiązany do wnoszenia odpowiedzi na odwołanie, a jeśli ją wnosi 

to może tego dokonać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.  


W kontekście powyższego Izba oddaliła wniosek Odwołującego i uznała za zasadne 

zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kosztu  3 600,00  zł,  stanowiącego 

wynag

rodzenie pełnomocnika. 

Przewodniczący: ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel