KIO 2553/18 WYROK dnia 3 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2553/18 

WYROK 

z dnia 3 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:             Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia S.W. prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą  Zakład  Remontowo  –  Budowlany  „MAL  –  TAP”  S.W.  z  siedzibą  w  Piotrkowie 

Trybunalskim, A.P. 

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „AN – DOM” A.P. 

z siedzibą w Łodzi oraz M.K. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. 

POLMEK  M.K. 

z  siedzibą  w  Łodzi  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zarząd  Lokali 

Miejskich w Łodzi, 

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia L.B. oraz T.O.-

Ś.  prowadzących  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Handlowo  – 

Usługowe „Desdim” s.c. L.B., T.O.-Ś. z siedzibą w Łodzi zgłaszających przystąpienie do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2553/18 po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia S.W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

Zakład  Remontowo  –  Budowlany  „MAL  –  TAP”  S.W.  z  siedzibą  w  Piotrkowie 

Trybunalskim,  A.P. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „AN  – 

DOM”  A.P.  z  siedzibą w Łodzi  oraz  M.K.  prowadząca  działalność  gospodarczą 

pod nazwą P.P.H.U. POLMEK M.K. z siedzibą w Łodzi i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego  – wykonawców 


wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  S.W.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo – Budowlany „MAL – TAP” S.W. z 

siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, A.P. prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą „AN – DOM” A.P. z siedzibą w Łodzi oraz M.K. prowadząca działalność 

gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. POLMEK M.K. z siedzibą w Łodzi tytułem wpisu 

od odwołania, 

2.2.  zasądza  od  Odwołującego  –  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  S.W.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład 

Remontowo 

–  Budowlany  „MAL  –  TAP”  S.W.  z  siedzibą  w  Piotrkowie 

Trybunalskim,  A.P. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „AN  – 

DOM”  A.P.  z  siedzibą  w  Łodzi  oraz  M.K.  prowadząca  działalność  gospodarczą 

pod nazwą P.P.H.U. POLMEK M.K. z siedzibą w Łodzi na rzecz Zamawiającego – 

Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi kwotę 2 460 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące czterysta 

sześćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione 

z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………………..   

Sygn. akt: KIO 2553/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Zarząd  Lokali  Miejskich  w  Łodzi  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

drobne  roboty  ogólnobudowlane,  bieżące  naprawy,  konserwacje,  usuwanie  awarii  oraz 

usuwanie 

skutków zimy w nieruchomościach stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich  

(znak postępowania: DZP.26.1.287.2018).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 12 października 2018 r. pod numerem 635800-N-2018. 

W  dniu  10  grudnia 

2018  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  S.W.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Remontowo  – 


Budowlany  „MAL  –  TAP”  S.W.  z  siedzibą  w  Piotrkowie  Trybunalskim,  A.P.  prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „AN  –  DOM”  A.P.  z  siedzibą  w  Łodzi  oraz  M.K. 

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. POLMEK M.K. z siedzibą w Łodzi 

[dalej  „Odwołujący”]  wnieśli  odwołanie  w  zakresie  części  4  zamówienia  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 7 u

st. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór wykonawcy – Przedsiębiorstwo 

Handlowo 

–  Usługowe  Desdim  s.c.  L.B.,  T.O.-Ś.,  ul.  Legionów  15,  91  –  069  Łódź  [dalej 

„Desdim”]  podczas,  gdy  oferta  wykonawcy  Desdim  winna  być  odrzucona  oraz  zaniechanie 

wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej 

oferty  Odwołującego,  podczas  gdy  to  oferta 

Odwołującego winna być wybrana w niniejszym postępowaniu, jako oferta najkorzystniejsza, 

2.  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  poprawienie  omyłki  niepowodującej  zmiany  

w tre

ści oferty, podczas gdy zamiana kwot nie jest omyłką, a oczywistym zamierzonym błędem 

lub art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprzez poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej, podczas 

gdy omyłka ta nie jest oczywista, a jest zamierzonym działaniem wykonawcy. 

Wobec  ww.  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  

i nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty Desdim, 

2. odrzucenia oferty wykonawcy Desdim, 

3. wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. 

uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  w  ofercie  wykonawcy  Desdim 

wpisano  kwotę  niezgodną  z  dokumentacją  przedłożoną  do  oferty. W formularzu  ofertowym 

wpisano kwotę 1 094.957,15 złotych. Podczas, gdy kwota wynikająca z kosztorysu ofertowego 

wynosiła 1 049 957,16 złotych. O ile można sobie wyobrazić, iż przy cyfrach 9 i 4 wykonawca 

popełnił czeski błąd, o tyle budzi wątpliwości kwota zaokrąglenia „15” i „16” groszy. Powyższe 

kwoty  „groszowe”  sugerują,  iż  nie  mógł  to  być  zwykły  błąd,  podczas  przepisywania  z 

kosztorysu do formularza ofertowego. Wobec  powyższego Odwołujący  wskazuje,  iż  było to 

działanie zamierzone wykonawcy.  Zgodnie z  art.  87  ust.  2 pkt  3)  ustawy  Pzp Zamawiający 

poprawia inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zdaniem Odwołującego omyłka 

ta powoduje istotne zmiany w treści oferty. Ponadto omyłka ta nie może być zakwalifikowana 

jako oczywista omyłka pisarska, bowiem, aby taka omyłka mogła być poprawiona musi być 

oczywista. W opinii Odwołującego brak tu znamion oczywistości, bowiem tak jak wskazywano 

powyżej 

oczywistości 

można 

ewentualnie 

upatrywać  

w zamianie kwot „49” na „94”, natomiast zamiana kwot „15” i „16” groszy nie da się w żaden 

sposób uzasadnić. 


Odwołujący  wskazał  także,  iż  jest  uczestnikiem  postępowań  prowadzonych  przez 

Zamawiającego przez  wiele lat  i  pierwszy  raz  zdarzyło się,  że Zamawiający  na  publicznym 

otwarciu  ofert  nie  podał  kwot  z  kosztorysów  ofertowych.  Zawsze  do  tej  pory  Zamawiający 

czytał  kwoty  z  kosztorysów  ofertowych  oraz  podawał  całą  cenę  oferty,  co  powodowało,  że 

wykonawcy mieli jasność w zakresie złożonych cen. Niniejsza sytuacja, kiedy Zamawiający 

nie podał cen na otwarciu ofert, a jednocześnie wykonawca „pomylił się”  podczas wpisania 

ceny z kosztorysu nasuwa zdaniem Odwołującego wiele wątpliwości. Tym bardziej, że dzięki 

tej „omyłce” udało się wykonawcy Desdim s.c. wygrać postępowanie o udzielenie zamówienia 

w części 4. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie z  dnia  2 stycznia 2019  r.  wniósł  

o oddalenie odwołania. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie przedstawił stan faktyczny niniejszej sprawy, 

jak również stanowisko judykatury w przedmiocie poprawy omyłek, o których mowa w art. 87 

ust. 2 ustawy Pzp. 

Nadto  Za

mawiający  wskazał,  iż  na  pierwszy  rzut  oka  widać,  że  w  wyniku  omyłki 

pisarskiej  Przystępujący  błędnie  wpisał  do  formularza  ofertowego  kwotę  1  094  957,15  zł, 

zamiast kwoty wskazanej w złożonym kosztorysie ofertowym, która wynosiła 1 049 957,16 zł. 

Takie  zac

howanie  wynikało  z  błędu  i  nie  było  zdaniem  Zamawiającego  zamierzone. 

Zamawiający był w stanie dokonać poprawek i dalszych ich konsekwencji w formie obliczeń 

we własnym zakresie, bez udziału oferenta. W tej sytuacji Zamawiający był zobligowany do 

dokonania 

zgodnie z ustawą poprawek a następnie do dokonania dalszych obliczeń tak, aby 

uwzględnić  konsekwencje  rachunkowe  dokonanych  wcześniej  poprawek.  Wykonawca, 

którego oferta została poprawiona na podstawie powyższego przepisu wyraził zgodę na taką 

zmianę. Po poprawce oferent Przystępujący w niniejszym postępowaniu uzyskał najwyższą 

ilość punktów, gdyż dokonana poprawka zmniejszyła cenę brutto oferty. 

Reasumując  Zamawiający  wskazał,  iż  zachodziły  podstawy  do  dokonania poprawek  

i nie 

zachodziły tym samym podstawy do odrzucenia złożonej oferty, a zarzuty odwołania nie 

zasługują na uwzględnienie. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 


Izba o

ceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  11  grudnia  2018  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  L.B.  oraz  T.O.-Ś.  prowadzących  działalność 

gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Desdim” s.c. L.B., T.O.-Ś.  

siedzibą  w  Łodzi  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

w dniu 14 grudnia 

2018 r. po stronie Zamawiającego.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej 

sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i potwierdzoną za 

zgodność  z  oryginałem,  w  szczególności  ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych 

warunków  zamówienia,  ofertę  Przystępującego  oraz  pismo  Zamawiającego  z  dnia  

6 listopada 2018 r. w sprawie poprawy omyłek w ofercie Przystępującego. Skład orzekający 

Izby  wziął  pod uwagę również  stanowiska i  oświadczenia Stron  i  Uczestnika postępowania 

odwoławczego  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  ustnie  do  protokołu  posiedzenia 

i rozprawy w dniu 3 stycznia 2019 r.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z  punktem  14.1  SIWZ,  cen

ę  oferty  dla  każdej  części  należało  wyliczyć  

w  kosztorysie  ofertowym  sporządzonym  na  podstawie  kosztorysu  nakładczego  (innego  dla 

każdej  części)  zawartego  w  Rozdziale  2.  Kosztorys  ofertowy  należało  wykonać    metodą 

szczegółową na  podstawie kosztorysów  nakładczych (dla  tych części, na które  wykonawca 

s

kłada  ofertę  (załączniki  nr  1.1  –  1.5)  z  pełnym  podsumowaniem  oferty  oraz    narzutami 

stosowanymi  w  kalkulacji  ceny,  tzn.  narzutem  kosztów  pośrednich,  narzutem  zysku  

i narzutem kosztów zakupu materiałów. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 14.1, należy 

wypełnić  ściśle  według  kolejności  pozycji  wyszczególnionych  w  kosztorysie  nakładczym. 

Podstawy  wyceny  i  normy  w  kosztorysie  ofertowym  muszą  być  takie  same  jak  

w  kosztorysie  nakładczym.  Do  wyceny  wszystkich  pozycji  w  kosztorysie  ofertowym  należy 

przyjąć  jednakowe  składniki  cenotwórcze:  stawkę  roboczogodziny,  koszty  pośrednie,  zysk, 

koszty  zakupu.  Zamawiający  wymaga  również    zastosowania  jednakowych  cen  dla  tych 

samych  materiałów  lub  sprzętu  występujących  w  różnych  pozycjach  kosztorysu. 

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z kolei 

w świetle punktu 14.3 SIWZ, obliczoną w ten sposób „Cenę netto łącznie” należy przenieść do 


Formularza  Oferty  zamieszczonego  w  Rozdziale  2  i  postępując  zgodnie  z  wytycznymi 

Formularza  ofer

ty  wyliczyć  cenę  brutto  z  podziałem  na  dwie  różne  stawki  podatku  VAT. 

Jednocześnie  zgodnie  z  punktem  14.9  SIWZ,  wykonawca  winien  przenieść  do  formularza 

ofertowego stawkę roboczogodziny oraz narzuty, na podstawie których kalkulował kosztorys 

ofertowy.  W  fo

rmularzu  ofertowym  powinien  obliczyć  również  wysokość  stawki 

roboczogodziny z narzutami (Kp i Z), która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty.   

W  części  czwartej  zamówienia  oferty  złożyło  dwóch  wykonawców,  tj.  Odwołujący  

z  ceną  1 168 691,84  zł  oraz  Przystępujący  z  ceną  1 215 402,44  zł.  Przystępujący  

w formularzu ofertowym dla części 4 w poz. 1 kolumnie 1. tabeli stanowiącej „wartość robót 

netto  z  kosztorysu  ofertowego  z  zał.  Nr  1.4  zł”  podał  kwotę  1 094 957,15.  Ta  sama  kwota 

została wpisana również w poz. 2 kolumnie 4. tabeli stanowiącej „wartość robót netto w zł”.  

Tymczasem w kosztorysie ofertowym  wykonawca Desdim podał kwotę 1 049 957,16 zł, jak 

również podał wartość ww. kwoty słownie. 

W  dniu  6  listopada  2018  r.  Zamawia

jący  poinformował  wykonawcę  Desdim  

o  dokonaniu,  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  1  i  2  ustawy  Pzp,  w  ofercie  (

pkt  6  dla  części 

czwartej)  ww.  wykonawcy  poprawienia  oczywistych 

omyłek  pisarskich  i  rachunkowych  

z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek.  Jak  wynika  z  ww. 

pisma,  omyłka  polegała  na  błędnym  wpisaniu  do  formularza  ofertowego  kwoty  netto  

z kosztorysu ofertowego (przestawienie cyfr). 

Zamawiający wartość robót netto z kosztorysu 

ofertowego, tj. 

kwotę 1 049 957,16 zł wpisał w miejsce kwoty podanej w punkcie 6 formularza 

oferty, tj. 1 

094 957,15 zł oraz dokonał dalszych obliczeń tak, aby uwzględnić konsekwencje 

rachunkowe  dokonanych  wcześniej  poprawek.  W  konsekwencji  dokonanych  poprawek 

całkowita cena oferty Przystępującego wyniosła 1 165 452,45 zł. 

W  części  4  zamówienia  jako  najkorzystniejsza  została  wybrana  oferta  wykonawcy 

Desdim.  

Izba zważyła, co następuje: 

Zarzut  naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt  1  i 

3  ustawy  Pzp  polegający  na  poprawieniu  

w  ofercie  wykonawcy  Desdim 

omyłki  niepowodującej  zmiany  w  treści  oferty,  podczas  gdy 

zdaniem  Odwołującego zamiana kwot  nie była  inną  omyłką  ani  oczywistą omyłką pisarską, 

zamierzonym działaniem ww. wykonawcy, zdaniem Izby, nie zasługiwał na uwzględnienie. 

Odwołujący upatrywał naruszenia ww. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

w  tym,  że  Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  dokonał  zamiany  w  ofercie  wykonawcy 

Desdim  kwoty  1 094 

957,15  zł  netto  na  wynikającą  z  kosztorysu  ofertowego  kwotę 

16 zł netto, uznając powyższe za oczywistą omyłkę pisarską oraz inną omyłkę, o 

której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Nadto  Odwołujący  wskazał,  że  »dzięki  tej 


„omyłce” udało się wykonawcy Desdim s.c. wygrać postępowanie o udzielenie zamówienia w 

cz

ęści 4«. 

Izba  wskazuje,  iż  zarzutu  naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  nie  znalazł 

potwierdzenia  w  okolicznościach  faktycznych  niniejszej  sprawy.  W  szczególności  wskazać 

należy,  iż  Zamawiający  dokonując  w  dniu  6  listopada  2018  r.  poprawy  omyłek  w  ofercie 

wykonawcy Desdim nie zastosował ww. przepisu. Jak wynika bowiem z treści przywołanego 

wyżej pisma, podstawą poprawy omyłek w ofercie ww. wykonawcy był przepis art. 87 ust. 2 

pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Z powyższego wynika zatem, iż omyłki w ofercie ww. wykonawcy zostały 

przez Zamawiającego zakwalifikowane jako oczywista omyłka pisarska oraz rachunkowa, a 

nie jak zarzuci

ł w treści odwołania Odwołujący jako inna omyłka polegająca na niezgodności 

oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodująca  istotnych  zmian  w 

treści oferty. 

Następnie Izba wskazuje, iż stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający 

poprawia  w  ofercie:  1) 

oczywiste  omyłki  pisarskie,  2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z 

uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  3) inne  omyłki 

polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, 

niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  -  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym 

wykonawcę,  którego  oferta  została  poprawiona.  Analiza  ww.  przepisu  prowadzi  zatem  do 

wniosku, iż w sytuacji wystąpienia jednej z ww. omyłek w ofercie wykonawcy, obowiązkiem 

zamawiającego jest jej poprawienie oraz zawiadomienie wykonawcy, którego oferta została 

poprawiona. 

W  ocenie  Izby, 

w  okolicznościach  niniejszej  sprawy,  brak  było  wątpliwości,  iż 

Zamawiający  w  sposób  prawidłowy  dokonał  poprawy  w  ofercie  wykonawcy  Desdim  kwoty 

957,15  zł  na  kwotę  wskazaną  w  kosztorysie  ofertowym,  tj.  kwotę  1 049 957,16  zł, 

kwalifikując  działanie  wykonawcy  jako  oczywistą  omyłkę  pisarską.  Jak  wskazuje  się  

w  orzecznictwie,  istotą  omyłki  pisarskiej  jest  niezamierzona  niedokładność  nasuwająca  się 

każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może być to błąd literowy, widoczne 

niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady 

procesu myślowo – redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym (tak SO w 

Gdańsku w wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt: XII Ga 206/08).  

W  tym  miejscu  zauważyć  należy,  iż  w  świetle  postanowień  SIWZ,  w  szczególności 

punktu 14, obowiązkiem wykonawcy było przeniesienie kwoty netto stanowiącej wartość robót 

z  kosztorysu  ofertowego  do  formularza  oferty.  Ww.  kwota 

stanowiła  podstawę  dalszych 

obliczeń  wykonawcy  w  formularzu  oferty  w  zakresie  wyliczenia  całkowitej  ceny  oferty  dla 

części 4-ej.  

Wziąwszy  pod  rozwagę  powyższe,  porównanie  kwoty  obliczonej  przez  wykonawcę 

Desdim  w  kosztorysie  ofertowym  (1 049 

957,16  zł)  oraz  kwoty  będącej  podstawą  dalszych 


obliczeń  ww.  wykonawcy  dokonanych  w  formularzu  ofertowym  (1 094 957,15  zł),  bez 

pogłębionej analizy, w ocenie Izby, wskazywało na oczywistą omyłkę pisarską polegającą na 

błędnym przepisaniu kwoty z kosztorysu ofertowego. W tym miejscu wskazać również należy, 

iż  sam  Odwołujący  w  treści  odwołania  argumentował,  iż  oczywistości  można  upatrywać  w 

zamianie cyfr „49” na „94”, nie znajdując przy tym uzasadnienia w zamianie cyfr „15” i „16”. 

Zdaniem  składu  orzekającego  Izby  rozpoznającego  niniejszą  sprawę,  wobec 

niezakwestionowania przez Odwołującego w treści odwołania wyliczenia kwoty 1 049 957,16 

zł podanej w kosztorysie ofertowym, nie sposób nie uznać oczywistej omyłki pisarskiej również 

w  zakresie  poprawy  cyfry 

„15”  na  „16”.  Jednocześnie  należy  zauważyć,  iż  Odwołujący  nie 

przedstawił żadnego logicznego uzasadnienia dla twierdzenia, jakoby wykonawca Desdim w 

sposób zamierzony dokonał zamiany cyfr „15” i „16”, odpowiadających groszom. 

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż skoro obowiązkiem Zamawiającego 

była poprawa ww. omyłki pisarskiej w ofercie Przystępującego, to Zamawiający zobowiązany 

był również poprawić - na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - dokonane z uwagi na 

błędne  przepisanie  kwoty  z  kosztorysu  ofertowego  obliczenia  wykonawcy  Desdim  w 

pozostałych pozycjach tabeli zawartej w punkcie 6 formularza oferty, tj. procent wartości robót 

netto w zł (80% i 20%), podatek VAT oraz cena całkowita robót brutto w zł.  

Mając  na  uwadze  powyższe  stwierdzić  należy,  iż  Zamawiający  prawidłowo 

zide

ntyfikował  i  poprawił  w  ofercie  wykonawcy  Desdim  oczywiste  omyłki  pisarskie  

i rachunkowe.  

Niezależnie  od  powyższego,  odnosząc  się  do  stanowiska  Odwołującego 

prezentowanego  na  rozprawie,  jakoby  mogło  dojść  do  podmiany  kosztorysu  ofertowego  

w  ofercie  wykonawcy  Desdim  Izba  wskazuje,  iż  zadaniem  Izby  jest  ocena  prawidłowości 

czynności  zamawiającego  podejmowanych  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  świetle  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  nie  zaś  w  świetle 

przep

isów innych ustaw.  

Nadto 

ww.  okoliczność  nie  została  podniesiona  przez  Odwołującego  w  treści 

odwołania.  Izba  stwierdza,  że  to  na  wykonawcy, będącym  profesjonalistą, spoczywa ciężar 

przedstawienia w treści odwołania jasnych i szczegółowych zarzutów zbudowanych z dwóch 

warstw,  tj.  prawnej  i  faktycznej,  które  wyznaczają  granice  rozstrzygnięcia  Izby,  która  może 

orzekać wyłącznie w zakresie zarzutów zawartych w odwołaniu (arg. z art. 192 ust. 7 ustawy 

Pzp). 

W  konsekwencji  powyższego,  za  niezasadny  Izba  uznała  zarzut  naruszenia  art.  7  

ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp

, a to z uwagi na okoliczność, iż oferta wykonawcy 

Desdim uzyskała największą liczbę punktów w części 4 zamówienia, w świetle ustanowionych 

w SIWZ, 

kryteriów oceny ofert. 


W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz na podstawie § 3 pkt 1 i pkt 2) lit. b) oraz § 5  

ust.  3 

pkt  1)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu  

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.), zaliczając w poczet  

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  uiszczoną  przez  Odwołującego  

tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  zasądzając  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  

koszty wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego w kwocie 2 460 zł.   

Przewodniczący:      ……………………………..   


Słowa kluczowe:
omyłka rachunkowa
wiper-pixel