KIO 255/19 POSTANOWIENIE dnia 21 lutego 2019 r.

Data: 30 maja 2019

Sygn. akt: KIO 255/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  21  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  Sprint  S.A.  w 

Olsztynie 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Miasto  Katowice,  Urząd 

Miasta Katowice z sied

zibą w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy  Siemens  Mobility  sp.  z  o.o.  w  Warszawie

,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Sprint  S.A.  w 

Olsztynie, 

stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej 

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 255/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Miasto Katowice, Urząd Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach – 

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.), zwanej 

dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „Katowicki  Inteligentny  System  Zarządzania 

Transportem

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 8 czerwca 2018 r., nr 2018/S 108-245656. 

Wobec  czynności  opisania  przedmiotu  zamówienia  i  opisania  kryteriów  oceny  ofert 

wykonawca  Sprint  S.A.  w  Olsztynie

,  zwany  dalej  „odwołującym”,  wniósł  11  lutego  2019  r. 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  7  ust.  1,  art.  91  ust.  2,  art.  91  ust.  2d,  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  opisanie 

kryteriów  oceny  ofert,  w  tym  sposobu  przyznawania  punktów,  odnoszących  się  do 

przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący i nieuwzględniający 

wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, 

2)  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  opisanie 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny,  niewyczerpujący  i  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, 

3)  art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 ustawy Pzp 

przez przygotowanie i prowadzenie postępowania 

w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  niezgodnie  z  zasadą 

przejrzystości. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):  

1) w zakresie punktu 1.3. załącznika nr 7 - ZAŁ_NR7__Ocena_Zaproponowanego Systemu 

oraz punkt 1.3 załącznika nr 1b Tabela ocena zaproponowanego systemu:  

-  opisania  zakresu  modernizacji  potencjalnego  pomieszczenia  przeznaczonego  na 

serwerownię redundantną w zakresie umożliwiającym prawidłową wycenę oferty;  

-  wskazania 

wymagań  w  zakresie  dodatkowego  sprzętu  serwerowego  oraz  określenia  czy 

wymagane  jest  dostarczenie  dodatkowych  5  serwerów  w  lokalizacji  zapasowej  oraz 

drugiej identycznej macierzy dyskowej w lokalizacji zapasowej;  

opisania  pojęcia  redundantności,  w  szczególności  oraz  określenia  czy  obowiązkiem 

Wykonawcy jest również dostarczenie urządzeń redundantnych zgodnych z urządzeniami 

opisanymi  w  punkcie  4.6.2  PFU  (serwery  kasetowe  oraz  macierz  podstawową) 

pozwalających na przejęcie pracy systemu w razie awarii;  


opisania wymagań w zakresie „potencjalnej infrastruktury zasilającej i wentylacyjnej”;  

określenia  stanu  technicznego  pomieszczeń  pod  kątem  przeznaczenia  ich  do  montażu 

serwerów systemowych,  

w  sposób  jednoznaczny,  wyczerpujący  i  uwzględniający  wszystkie  wymagania  i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

udostępnienia projektu budowlanego dla przedmiotowej lokalizacji lub rzutu pomieszczeń i 

umożliwienia  odbycia  wizji  lokalnej  w  zakresie  stanu  technicznego  pomieszczeń  w 

lokalizacjach w

ymienionych powyżej pod kątem:  

przeznaczenia ich do montażu serwerów systemowych;  

oceny  możliwości  technicznych  pomieszczeń  w  celu  dokładniejszego  oszacowania 

kosztów  oraz  konieczności  instalacji  dodatkowych  układów  wskazanych  przez 

Zamawiającego,  takich  jak:  system  wentylacji  czy  zasilania  podstawowego/awaryjnego; 

stanu technicznego pod kątem wyceny ewentualnych prac adaptacyjno-remontowych,  

2)  w  zakresie  punktu  7.3 załącznika nr  7  -  ZAŁ_NR7_Ocena_Zaproponowanego _Systemu 

oraz punktu 7.3 załącznika nr 1b Tabela ocena zaproponowanego systemu:  

zdefiniowania (wskazania) pojęcia „podwojona liczba kamer ANPR” oraz wskazania, czy w 

zakres tego pojęcia wchodzi liczba kamer wymienionych przez Zamawiającego w pytaniu 

nr  22,  a  jeżeli  tak  to  jaką  funkcję  będą  pełnić  dodatkowe  kamery  stałopozycyjne  z 

an

alityką  obrazu  na  skrzyżowaniach  i  w  jakich  sytuacjach  Zamawiający  będzie  chciał  je 

montować;  

wskazania  czy  w  ramach  opisu  technicznego  Wykonawca  ma  zawrzeć  (opisać/stworzyć) 

koncepcję opisującą wykorzystanie urządzeń do innych zastosowań czy jedynie wskazać 

iż taka koncepcja zostanie przygotowana na etapie realizacji zamówienia,  

w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

3)  w  zakresie  pkt  9.4  Załącznika  Nr  7  Ocena  Zaproponowanego  Systemu  oraz  punktu  9.3 

załącznika nr 1b Tabela ocena zaproponowanego systemu:  

dookreślenie wymagań określonych punktem 9.4 Załącznika nr 7 do SIWZ w stosunku do 

wcześniej  udzielonych  odpowiedzi,  w  szczególności  o  wskazanie,  czy  deklarując 

realizację  punktu  9.4  Załącznika  nr  7  nie  będzie  musiał  w  ścisłym  centrum  miasta 

stosować  topologii  siatki  i  czy  Zamawiający  zaakceptuje  topologię  pierścienia  dla  tego 

zakresu  oraz  czy  topologia  pierścienia  dotyczy  podłączenia  tylko  i  wyłącznie  szaf 

ster

owniczych sygnalizacji świetlnej  

w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 


Na  podstawie 

dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez  zamawiającego  ustalono, 

że  zamawiający  kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  przekazał  innym  wykonawcom  13  lutego  2019  r., 

zamieszczając je na swej stronie internetowej.  

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 20 lutego 2019 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający doręczył 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu w całości. 

Ustalono również, że odwołujący w piśmie z dnia 21 lutego 2019 r. oświadczył, iż sposób 

uwzględnienia odwołania przedstawiony  w  odpowiedzi  na  odwołanie z  dnia 20  lutego  2019 

r., wyczerpuje żądania odwołującego. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że  w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 


pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel