KIO 2548/18 Wyrok dnia 10 stycznia 2019 roku

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2548/18 

Wyrok 

z dnia 10 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:       Beata Pakulska-Banach 

Protokolant:               

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniach  21  grudnia  2018  roku  i  8  stycznia  2019  roku 

w Warszawie 

odwołania wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

10 grudnia  2018  roku  przez 

wykonawcę:  ABB  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie

przy udziale: wykonawcy 

Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego   

orzeka: 

Oddala odwołanie.  

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę 

ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  wykonawcy  ABB  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

na rzecz 

zamawiającego  Tauron  Dystrybucja  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie 

kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni 

od dnia jego doręczenia  – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:   ……………………….…….………….…… 


Sygn. akt: KIO 2548/18 

U z a s a d n i e n i e 

Tauron  Dystrybu

cja  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie  (zwana  dalej:  „zamawiającym”) 

prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  (zamówienie  sektorowe) 

w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pn.: Dostawa wyłączników WN 110 

kV w izolacji SF6 

– numer referencyjny 2018/TD-CN/TD-CN/03163/S na podstawie przepisów 

ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U.  z 2018 r. 

poz. 1986, ze zm.) - 

zwanej dalej: „ustawą Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w  dniu  23  sierpnia  2018  roku  pod numerem  2018/S 161-369136. 

Wartość zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Zamawiający  pismem  z  dnia  29  listopada  2018  roku  poinformował  wykonawców 

biorących  udział  w  postępowaniu  o  wyniku  postępowania,  tj.  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej 

– oferty złożonej przez wykonawcę Siemens Sp. z o.o.  

W  dniu  10  grudnia  2018  roku  wykonawca 

ABB  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

(zwana 

dalej:  „odwołującym”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

od 

niezgodnych  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  oraz  zaniechań  zamawiającego 

polegających na: 

zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Siemens Sp. z o.o., pomimo, 

że oferta ta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia i jako taka powinna zostać 

odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  co  stanowi  naruszenie 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, art. 82 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

2)  wyborze 

oferty Siemens Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu, pomimo, 

że oferta ta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

co  stanowi  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

w zw. z art. 91 ust. 1 oraz art. 82 ust. 3 ustawy Pzp; 

zaniechaniu wezwania Siemens Sp. z o.o. do złożenia dokumentów potwierdzających, 

że  wskazany  w  ofercie  produkt  spełnia  wymogi  określone  przez  zamawiającego 

SIWZ,  a  także  zaniechaniu  wezwania  Siemens  Sp.  z  o.o.  do  przedłożenia 

sprawozdań, raportów i wyników badań potwierdzających wykonanie pełnego badania 

w  celu  zweryfikowania  parametrów  oferowanych  włączników  oraz  potwierdzenia 

pozytywnego wyniku badań, w sytuacji, gdy przedstawiony przez Siemens Sp. z o.o. 

certyf

ikat zgodności wywołuje wątpliwości co do zgodności oferowanego urządzenia 


ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 

w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

w zw. z § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego 

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający 

od 

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oraz  art.  7  ust.  1 

w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

4)  zaniechania 

dokonania  czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  odwołującego 

jako najkorzystniejszej  w  p

ostępowaniu,  pomimo,  że  oferta  odwołującego  jest  ofertą 

najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ spośród ofert 

złożonych  w  postępowaniu,  a  nie  podlegających  odrzuceniu,  co  stanowi  naruszenie 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. 

W  oparciu  o  powyższe  zarzuty  odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania 

oraz 

nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienie  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  oferty 

Siemens Sp. z o.o.; 

2)  dokonanie ponownego bad

ania i oceny ofert złożonych w postępowaniu; 

wezwania  Siemens  Sp.  z  o.o.  do  złożenia  próby  typu  potwierdzającej  spełnianie 

przez 

oferowany wyłącznik wymagań określonych w SIWZ; 

4)  odrzucenie oferty Siemens Sp. z o.o. w p

ostępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp; 

5)  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  w  p

ostępowaniu  oferty  złożonej 

przez o

dwołującego.  

Ponadto, odwołujący wnosił o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego 

kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu. 

W uzasadnieniu odwołania odwołujący podnosił, co następuje.  

Odwołujący wskazywał, że zgodnie z pkt 2.1 i 2.2 SIWZ przedmiotem postępowania 

jest 

dostawa fabrycznie nowej aparatury łączeniowej - wyłączników mocy WN 110 kV w izolacji 

SF6 na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A., zaś szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

został  określony  we  wzorze  umowy,  stanowiącej  załącznik  nr  6  do  SIWZ.  Z  kolei  zgodnie 

z pkt 3.7.1  SIWZ  z

amawiający  wymagał,  aby  oferowany  produkt  spełniał  wymagane 

przez zam

awiającego  parametry  techniczno-użytkowe  określone  w  szczegółowym  opisie 

przedmiotu  zamówienia.  W  załączniku  nr  6  do  wzoru  umowy  zamawiający  określił  w  pkt  4 

wymagania  techniczne  dla  obwodów  pierwotnych  wyłączników  110  kV.  Zgodnie  z  pkt  4.1 

wyłączniki  110  kV  powinny  spełniać  wymagania  oraz  posiadać  parametry  znamionowe 

nie gorsze  od  wymienionych  w  tabeli  w  tym  punkcie.  W  pozycji 

13  w  tabeli  dla  prądu 

znamionowego wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym określono parametr 31,5 A. 


Wykonawca 

mógł  złożyć  ofertę  zawierającą  parametr  nie  gorszy  niż  określony 

przez z

amawiającego.  

Następnie,  odwołujący  podał,  że  zamawiający  w  dniu  17  października  2018  roku, 

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Siemens Sp. z o.o. do wyjaśnienia 

rozbieżności w treści złożonych dokumentów, gdyż z karty katalogowej dołączonej do oferty 

wynikało,  że  Siemens  Sp.  z  o.o.  zaoferował  produkt  o  parametrze  31,5  A  dla  prądu 

znamionowego wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym, tymczasem ze złożonego 

certyfikatu  zgodności  nr  080/2015  wynikało,  że  zaoferowany  wyłącznik  charakteryzuje  się 

parametrem  50  A  w  tym  zakresie. Wykonawca Siemens Sp.  z  o.o.  w  dniu 23  października 

2018  r.  złożył  wyjaśnienia,  oświadczając,  że  zaoferowany  wyłącznik  w  zakresie  prądu 

znamionowego wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym faktycznie spełnia wartość 

50 A, 

tj. nie gorszą (lepszą) od wymaganej w specyfikacji przetargowej.  

W  ocenie  odwołującego,  wykonawca  Siemens  Sp.  z  o.o.  zaoferował  wyłącznik 

o paramet

rze gorszym niż wymagany przez zamawiającego.  

Odwołujący stwierdził, że zamawiający nie określił czy oferowany przez wykonawców 

parametr ma być wyższy, niższy czy równy wymaganemu przez niego w tabeli, brak bowiem 

analogicznego jak n

p. w pozycji 4 tabeli znaku równości. Zamawiający nie wskazał również 

treści  SIWZ  jakie  parametry  będą  decydować  o  uznaniu  zaoferowanego  rozwiązania 

za 

„nie gorsze".  Zdaniem  odwołującego,  oznacza  to,  że  aby  oferta  mogła  zostać  uznana 

za 

zgodną  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  powinna  charakteryzować  się  parametrami 

co 

najmniej  takimi  jak  określił  zamawiający  lub  lepszymi  jakościowo,  funkcjonalnie 

oraz 

użytkowo. Odwołujący podkreślił, że zamawiający przez sam fakt uznania, że parametr 

prądu  znamionowego  wyłączalnego  linii  napowietrznej  w  stanie  jałowym  ma  wyższy 

współczynnik  niż  wymagany  przez  niego  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  uznał, 

że jest on parametrem lepszym, bez oceny czy zaoferowany parametr faktycznie ma wyższą 

wartość jakościową, funkcjonalną lub użytkową.  

W dalszej kolejności odwołujący podniósł, że zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą, 

wartość  prądu  znamionowego  wyłączalnego  linii  napowietrznej  w  stanie  jałowym 

dla 

wyłącznika  w  izolacji  SF6  równa  31,5  A  jest  lepsza  niż  wartość  50  A.  Wyłącznik 

zaprojektowany, przebadany i oznaczony na wartość prądu nieobciążonej linii napowietrznej 

31,5  A  (lub  mniejszej)  przy  przejściu  prądu  przez  zero  nie  zrywa  go.  Wyłącznik 

zaprojektowany, przebadany i oznaczony na wartość prądu nieobciążonej linii napowietrznej 

50 A, będzie zrywał (ucinał) niższe prądy czemu towarzyszą wysokie przepięcia łączeniowe, 

groźne dla izolacji innych urządzeń w podstacji 110 kV. 


Odwołujący podał, że w świetle pozycji 6.111.9.1 Normy PN-EN 62271-100, która była 

obligatoryjna  dla  wykonawców  w  postępowaniu,  wymagane  jest,  aby  po  wyłączeniu  prądu 

pojemnościowego nieobciążonej linii napowietrznej o wartości 31,5 A lub mniejszej, napięcie 

powrotne  TRV  o  częstotliwości  50Hz  przekraczało  amplitudę  300  kV  (napięcie  dwa  razy 

większe  niż  robocze).  Ponadto,  odwołujący  wskazał,  iż  spełnienie  wymagań 

Normy PN- EN 62271-

100  opisanych  w  pozycji  nr  6.111.9.1  w  oparciu  o  Próby  Typu 

wyłącznika o napięciu znamionowym 123kV polegające na wyłączaniu prądu nieobciążonej 

linii napowietr

znej 110 kV o wartości 31,5 A lub mniejszej jest szczególnie ważne w przypadku 

ko

mór  z  termo-ekspansją  gazu  SF6.  W  wyłącznikach  tego  typu,  podczas  wyłączania 

niewielkich  prądów  pojemnościowych  nieobciążonej  linii  napowietrznej  na  poziomie 

kilkudziesięciu amperów, przyrost ciśnienia gazu SF6 od nisko-energetycznego i niestabilnego 

łuku  elektrycznego  należy  uznać  za  pomijalny  i  cały  proces  wyłączania  tak  małego  prądu 

zależy od przepływu skompresowanego gazu SF6. Walory konstrukcyjne komory gaszeniowej 

oraz en

ergia napędu są decydujące. Szczególnie ważne jest, aby potwierdzić czy wyłącznik 

nie  zrywa  (ucina)  małego  prądu  pojemnościowego  przed  jego  naturalnym  przejściem 

przez 

zero,  na  skutek  zbyt  szybkiego  przepływu  gazu  SF6  w  przestrzeni  między-stykowej, 

w rezul

tacie zbyt  dużej kompresji gazu SF6  przez  napęd wyłącznika, gdyż  w  takiej  sytuacji 

należy  się  liczyć  z  wysokimi  przepięciami  łączeniowymi,  w  rezultacie  zapłonów  ponownych 

łuku  elektrycznego  w  przerwie  miedzy-stykowej  podczas  szybkiego  narastania  napięcia 

powrotnego TRV.  

Z  uwagi  na  powyższe,  w  ocenie  odwołującego,  wartość  50  A  w  zakresie  prądu 

znamionowego  wyłączalnego  linii  napowietrznej  w  stanie  jałowym  jest  gorsza  niż  wartość 

31,5A, 

ponieważ  taka  wartość  prądu  może  prowadzić  do  wysokich  przepięć  łączeniowych, 

groźnych dla izolacji innych urządzeń w podstacji 110 kV.  

Następnie odwołujący  zauważył,  że  zgodnie z  pozycją nr  3  w  tabeli  nr 1 załącznika 

nr 6 do 

SIWZ, 

z

amawiający  wymagał  zapewnienia  przez  oferowany  wyłącznik 

środowiskowych  warunków  pracy  w  postaci  minimalnej  temperatury  otoczenia  -40  st.  C. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  świetle  wyjaśnień  wykonawcy  Siemens  Sp.  z  o.o.  z  dnia 

października  2018  r.  przedmiotem  oferty  był  wyłącznik  0,6MPa  (20  st.  C)  na  -40  st.  C. 

Wykonawca Siemens Sp. z o.o. na potwierdzenie, 

że oferowany produkt spełnia wymagania 

z

amawiającego, złożył także certyfikat zgodności nr 080/2015, z którego wynika, że wyłącznik 

cechuje  się  ciśnieniem  znamionowym  0,7  MPa  i  minimalnym  0,6  MPa  oraz  klasą 

temperaturową  -30  st.  C.  Według  odwołującego,  przedstawiony  certyfikat  odnosi  się 

do 

ciśnienia znamionowego 0,7 MPa i temperatury -30 st. C, a nie ciśnienia znamionowego 

0,6 MPa i temperatury -40 st. C, a 

to takie wartości powinien certyfikat potwierdzać, zgodnie 


oświadczeniem Siemens Sp. z o.o. z dnia 23 października 2018 r. Odwołujący stwierdził, 

że oferowany  przez  wykonawcę  Siemens  Sp.  z  o.o.,  zgodnie  z  jego  oświadczeniem, 

aparat o 

ciśnieniu znamionowym 0,6 MPa (20 st. C) dla temperatury -40 st. C z parametrem 

„Znamionowe  napięcie  wytrzymywane  krótkotrwałe  o  częstotliwości  sieciowej"  równym 

275 kV, 

to  inny  typ  aparatu  niż  wynikający  z  przedstawionego  certyfikatu  zgodności 

nr 

080/2015, który odnosi się do aparatu o ciśnieniu znamionowym 0,7 MPa (20 st. C) na -30 

st.  C  z  parametr

em  „Znamionowe  napięcie  wytrzymywane  krótkotrwałe  o  częstotliwości 

sieciowej" równym 230 kV.  

Odwołujący podniósł, iż certyfikat musi zawierać zestawienie przypisanych parametrów 

wyrobu dla oferowanego typu potwierdzone próbami typu zgodnie z normą PN-EN 62271-100 

oraz PN-EN 62271-1. Natomiast 

przedstawiony przez Siemens Sp. z o.o. certyfikat zgodności 

nr  080/2015  nie  jest  certyfikatem  dla  wyłącznika  będącego  przedmiotem  oferty.  Dodał, 

iż wariantem  może  być  dodatkowe  wyposażenie,  a  nie  parametry  znamionowe  łącznie 

napięciami.  

Ponadto, podkreślił, że zamawiający zgodnie z pkt 3.7.2.3 SIWZ miał prawo zażądać 

od  w

ykonawcy  dostarczenia  sprawozdań,  raportów  i  wyników  badań  potwierdzających 

wykonanie  pełnego  badania  w  celu  zweryfikowania  parametrów  oferowanych  wyłączników 

oraz  potwierd

zenia  pozytywnego  wyniku  badań  i  powinien  z  takiego  prawa  skorzystać 

wówczas, gdy poweźmie wątpliwość czy przedstawiony przez danego wykonawcę certyfikat 

zgodności potwierdza, że oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ. 

Odwołujący powołał się na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: z dnia 24 lutego 2014 

roku  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  256/14,  z  dnia  18  lutego  2013  roku  w  sprawie  o  sygn.  akt 

KIO 241/13,  z  dnia  18  marca  2010  roku  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO/UZP  258/09, 

których wynika, 

że 

zamawiający 

jest 

związany 

postanowieniami 

SIWZ. 

Zdaniem 

odwołującego,  zamawiający  przyjął  w  sposób  arbitralny  nie  poparte  żadnymi 

dowodami  stwierdzenie  Siemens  Sp.  z  o.o.  jakoby  parametr  50  A  w  zakresie  prądu 

znamionowego wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym był lepszy niż wymagany 

przez z

amawiającego. Jeżeli zamawiający nie zdefiniował pojęcia „parametry nie gorsze niż” 

określone  w  SIWZ  lub  nie  określił  pewnych  ram,  na  podstawie  których  byłoby  możliwe 

określenie parametrów jakimi powinien cechować się przedmiot zamówienia, określenie takich 

parametrów  powinno  zostać  poczynione  zgodnie  aktualnym  stanem  wiedzy  technicznej. 

Jednocześnie, określenie, że przedmiot zamówienia powinien posiadać parametry nie gorsze 

niż  oznaczone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  nie zawsze musi  prowadzić  do  wniosków, 

że jedynie  parametry  o  wyższej  wartości  będą  spełniały  minimalne  wymagania  postawione 

przez  zamawiającego,  na  potwierdzenie  czego  odwołujący  przywołał  wyrok  Krajowej  Izby 


Odwoławczej  z  dnia  17  czerwca  2011  roku,  wydany  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  1150/11. 

Odwołujący  wskazał,  że  zaoferowany  przez  Siemens  Sp.  z  o.o.  produkt,  którego  jeden 

parametrów  naraża  zamawiającego  na  powstanie  wysokich  przepięć  łączeniowych, 

groźnych dla izolacji innych urządzeń w podstacji 110 kV, niewątpliwie nie spełnia wymagań 

z

amawiającego  o  konieczności  zaoferowania  parametru  nie  gorszego  niż  określone 

przez 

niego. Przepięcia takie nie powstają w przypadku wyłączników, w których parametr ten 

jest równy lub mniejszy niż wartość 31,5 A. Tym samym, zdaniem odwołującego, wyłączniki 

posiadające  parametr  w  zakresie  prądu  znamionowego  wyłączalnego  linii  napowietrznej 

stanie jałowym o wartości wyższej niż 31, 5 A, a w szczególności o wartości 50 A, należy 

uznać  za  wyłącznik  o  parametrze  gorszym  niż  określony  przez  zamawiającego  w  SIWZ, 

zatem nie spełniający minimalnych wymagań wynikających z treści specyfikacji. 

Odwołujący  zauważył,  iż  czynność  polegająca  na  złożeniu  oferty  nieodpowiadającej 

wymogom  SIWZ  jest  niezgodna  z  ustawą  Pzp,  co  potwierdza  m.in.  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  dnia  9  czerwca  2017  roku,  wydany  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  1045/17. 

Odwołujący  podkreślił  też,  że  skoro  zamawiający  zastrzegł  w  treści  SIWZ,  że  parametry 

oferowanego urządzenia mają być „nie gorsze", nie może na etapie oceny ofert odstępować 

od tak określonego wymogu. W tym zakresie powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 669/16 oraz z dnia 6 marca 2014 roku 

w sprawie o sygn. akt: KIO 340/14.  

Reasumując rozważania w tym zakresie odwołujący stwierdził, że wykonawca Siemens 

Sp. z o.o. złożył ofertę nieodpowiadającą wymogom SIWZ, dlatego też jego oferta powinna 

zostać  odrzucona  na podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Jednocześnie  odwołujący 

dodał, iż podziela stanowisko, że podstawą odrzucenia oferty stanowić winien art. 82 ust. 3 

i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, co wynika m. in. z wyrok

u z dnia 30 października 2012 roku 

w sprawie o sygn. akt KIO 2241/12.  

Odnośnie  certyfikatu  zgodności  nr  080/2015,  złożonego  przez  Siemens  Sp.  z  o.o. 

toku postępowania odwołujący stwierdził, że nie jest on certyfikatem mającym za przedmiot 

wyłącznik o ciśnieniu znamionowym 0,6 MPa (20 st. C) dla temperatury - 40 st. C. A zatem, 

w

ykonawca  Siemens  Sp.  z  o.o.  nie  złożył  dokumentu  potwierdzającego,  że  oferowane 

przez 

niego  urządzenie  spełnia  wymagania  określone  w  SIWZ  przez  zamawiającego. 

Odwołujący podniósł, że Prawo zamówień publicznych wyraźnie nakłada na zamawiającego 

w takiej sytuacji określone obowiązki bez podjęcia których nie pozwala uznać, że wykonawca 

nie  podlega  wykluczeniu  z  p

ostępowania  a  jego  oferta  -  odrzuceniu  na  podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt  5  ustawy  Pzp. 

Ponadto,  zamawiający  nie  skorzystał  z  uprawnienia  – 

wynikającego z postanowień SIWZ - do wezwania wykonawcy do przedstawienia sprawozdań, 


raportów  i  wyników  badań  potwierdzających  wykonanie  pełnego  badania  w  celu 

zweryfikowania  parametrów  oferowanych  wyłączników  oraz  potwierdzenia  pozytywnego 

wyniku badań, co skutkowało brakiem wyjaśnienia powstałych wątpliwości i wyborem oferty 

niespełniającej  minimalnych  wymagań  określonych  w  SIWZ.  W  przypadku  zaś  powzięcia 

jakichkolwiek wątpliwości co do certyfikatu zgodności takie uprawnienie staje się obowiązkiem 

zamawiającego. Odwołujący powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 lipca 

2012 roku w sprawie o sygn. akt KIO 1474/12.  

Odwołujący  ponadto  podkreślił,  że  wybór  oferty  wykonawcy  Siemens  Sp.  z  o.o. 

w przedmiotowym  p

ostępowaniu  jako  najkorzystniejszej  narusza  również  przepis 

art. 91 ustawy Pzp.  

Podsumowując, odwołujący stwierdził, że odwołanie jest w pełni zasadne i zasługuje 

na 

uwzględnienie.  

W  dniu  11  grudnia  2018  roku  z

amawiający  przekazał  wykonawcom  biorącym  udział 

postępowaniu informację o wniesieniu odwołania – za pośrednictwem poczty elektronicznej 

oraz pocztą tradycyjną ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp 

wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie 

do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

W dniu 14 

grudnia 2018 roku wykonawca Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

zgłosił  swoje  przystąpienie  do postępowania  odwoławczego  po stronie  zamawiającego, 

przy czym z

głaszający przystąpienie wskazał stronę, do której zgłasza przystąpienie i interes 

w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  tej  strony.  Strony  w  toku  posiedzenia  niejawnego 

udziałem stron potwierdziły otrzymanie kopii zgłoszenia przystąpienia.   

Mając powyższe na uwadze, Izba ustaliła, że wykonawca Siemens Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie 

zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tym samym stając się 

uczestnikiem tego 

postępowania.  

W  dniu  21  grudnia  2018  roku 

–  w  toku  posiedzenia  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania odwoławczego – zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wnosił 

o oddalenie odwołania w całości oraz przedstawił swoje stanowisko w sprawie.  


Ponadto,  str

ony  i  uczestnik  postępowania  złożyli  w  dniu  4  stycznia  2019  roku 

stanowiska pisemne w sprawie.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania 

zamówienie  publiczne,  przekazanej  przez  zamawiającego  w  kopii  potwierdzonej 

za 

zgodność  z  oryginałem,  w  tym  z:  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (zwanej  dalej:  „SIWZ”),  oferty  wykonawcy  Siemens  Sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Warszawie,  korespondencji  prowadzonej  przez zamawiającego  z  wykonawcą 

Siemens  Sp.  z  o.o

.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  toku  postępowania  (w  tym  wezwania 

do 

wyjaśnień  z  dnia  17.10.2018  roku  i  odpowiedzi  wykonawcy  z  dnia  25.10.2018  roku 

na to wezwanie) oraz z 

zawiadomienia o wynikach postępowania.  

Ponadto,  Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentów  złożonych 

przez 

strony  i  przystępującego  w  toku  rozpraw  w  dniach  21  grudnia 2018  roku i  8  stycznia 

2019 roku, jak również przy pismach składanych w sprawie.  

Izba  oddaliła  wniosek  odwołującego  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego 

z zak

resu techniki łączeniowej aparatów wysokiego napięcia na okoliczność potwierdzenia: 

czy  parametr  prądu  pojemnościowego  ładowania  linii  napowietrznej  w  stanie  jałowym, 

przypadku urządzenia firmy Siemens o wartości 50A, spełnia wymagania zamawiającego 

w

skazane w pkt 4.1 załącznika nr 6 do SIWZ?, 

czy  certyfikat  przedstawiony  przez  Przystępującego  odnosi  się  do  temperatury  –40˚C 

napięcia  znamionowego  123  kV,  i  czy  w  ten  sposób  spełnia  wymagania  zamawiającego 

określone w pkt 4.1 załącznika nr 6 do SIWZ? 

stwierdzając, iż dowód z opinii biegłego został powołany jedynie dla zwłoki i nie jest konieczny 

dla rozstrzygnięcia tej sprawy.  

Izba  wzięła  również  pod  uwagę  stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego wyrażone odpowiednio w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie i w pozostałych 

pismach, 

a także wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 21 grudnia 2018 

roku i 8 stycznia 2019 roku.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

W  pierwszej  kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych 

oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

Ponadto,  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 


Izba  ustaliła  także,  że  odwołującemu  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1 ustawy  Pzp 

przysługiwało  uprawnienie  do  wniesienia  odwołania  jako,  że  spełnione  zostały  przesłanki 

dla wniesienia  odw

ołania,  tj.  istnienie  interesu  odwołującego  w  uzyskaniu  przedmiotowego 

zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  fabrycznie  nowej  aparatury  łączeniowej  - 

wyłączników  mocy  WN  110  kV  w  izolacji  SF6.  Szczegółowy  opis  Przedmiotu  Zamówienia 

został określony we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ (pkt 2.1.2. SIWZ).  

W pkt 3.7.1 i 3.7.2 

SIWZ zamawiający określił, że:  

„3.7.1  Wymaga  się,  aby  oferowany  produkt  spełniał  wymagane  przez  Zamawiającego 

parametry techniczno-

użytkowe określone  w szczegółowym opisie Przedmiotu Zamówienia, 

o którym mowa w pkt 2.1.2. SIWZ. 

Na  potwierdzenie  spełniania  powyższego  wymagania  Wykonawca  przekaże 

Zamawiającemu:   

3.7.2.1  Wypełniony  wzór  formularza  Charakterystyka  techniczna  wyłącznika  110  kV  

(wg 

załącznika nr 1 do umowy).  

3.7.2.2  Wymaga  się,  aby  udział  towarów  pochodzących  z  państw  członkowskich  Unii 

Europejskiej,  państw,  z  którymi  Unia  Europejska  zawarła  umowy  o  równym  traktowaniu 

przedsiębiorców,  lub  państw,  wobec  których  na  mocy  decyzji  Rady  stosuje  się  przepisy 

dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50%.  

3.7.2.3  Certyfikat  zgodności  wydany  producentowi  lub  jego  upoważnionemu 

przedstawicielowi,  przez  jednostkę  certyfikującą  posiadającą  odpowiedni  zakres  akredytacji 

wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji po

twierdzający, że oferowane wyłączniki spełniają 

wymagania  normy  „PN-EN  62271-100:2009  Wysokonapięciowa  aparatura  rozdzielcza 

i sterownicza - 

Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”  

Ww. certyfikat zgodności powinien obejmować następujące próby typu:  

próby izolacji,  

pomiar rezystancji obwodu głównego,  

próby nagrzewania,  

próby prądem krótkotrwałym wytrzymywanym i prądem szczytowym wytrzymywanym,  

dodatkowe badania dotyczące obwodów pomocniczych i kontrolnych,  

próby działania mechanicznego w temperaturze otoczenia,  

próby załączania i wyłączania prądu zwarciowego,  

sprawdzanie poziomu zakłóceń radioelektrycznych,  

próby szczelności  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia sprawozdań, 

raportów  i  wyników  badań  potwierdzających  wykonanie  pełnego  badania  w  celu 


zweryfikowania  parametrów  oferowanych  wyłączników  oraz  potwierdzenia  pozytywnego 

wyniku badań  

3.7.2.4 Karty katalogowe zawierające dane techniczne wszystkich zaoferowanych wyrobów.”.  

W  Załączniku  nr  6  do  SIWZ,  stanowiącym  Wzór  Umowy,  zamawiający  podał  

charakterystykę techniczną Przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 do Umowy), w ramach której 

określił  m.in.  środowiskowe  warunki  pracy  wyłączników  w  sieci  110kV  oraz  wymagania 

techniczne dla obwodów pierwotnych wyłączników 110kV.  

Odnośnie środowiskowych warunków pracy wyłączników w sieci 110kV zamawiający 

wskazał,  że:  „Konstrukcja  wyłączników  110  kV  powinna  być  przystosowana  do  pracy 

warunkach środowiskowych określonych w poniżej tabeli (…)” , przy czym w pozycji 3 tabeli 

zamawiający  określił  parametr:  „minimalna  temperatura  otoczenia”  –  wymagane:  „-40  °C”. 

N

atomiast  odnośnie  wymagań  technicznych  dla  obwodów  pierwotnych  wyłączników  110kV 

zamawiający  wskazał,  że:  „Wyłączniki  110  kV  powinny  spełniać  wymagania  oraz  posiadać 

parametry  znamionowe  nie  gorsze  od  wymienionych  poniżej:  (…)”,  przy  czym  w  pozycji 

tabeli  Wymagań  technicznych  zamawiający  określił  parametr:  „prąd  znamionowy 

wyłączalny linii napowietrznej w stanie jałowym” – wymagane: „31,5 A”.  

Wykonawca  Siemens  Sp.  z  o.o.  zaoferował  wyłącznik  3AP1FG123  producenta 

Siemens.  Do  oferty 

załączył  charakterystykę  techniczną  Przedmiotu  Umowy,  wskazując 

parametry oferowanych wyłączników:  

Minimalna temperatura otoczenia: „-40 °C”; 

Prąd znamionowy wyłączalny linii napowietrznej w stanie jałowym: „31,5 A”.  

Ponadto,  wykonawca  Siemens  Sp.  z  o.o.  załączył  do  oferty  Certyfikat  zgodności 

Nr 080/2015 z dnia 14.10.2015 r. 

oraz kartę katalogową wyłącznika typu 3AP1FG123.  

W  dniu  17 

października  2018  roku  zamawiający  wezwał  wykonawcę  Siemens 

Sp. z 

o.o. do wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów wskazując m.in., iż: 

W  zakresie  złożonego  formularza  charakterystyka  techniczna  wyłącznika  110kV, 

tj. 

Załącznika nr 1 do Umowy będącej Załącznikiem nr 6 do SIWZ: 

Tabela  1  „Środowiskowe  warunki  pracy  wyłączników  w  sieci  110  Kv”  w  wierszu  3, 

Zamawiający  wymagał  minimalną  temperaturę  otoczenia  -40  °C.  Wykonawca  zaoferował 

°C, co jest potwierdzone również w dołączonej do oferty „karcie katalogowej – suplement”, 

natomiast dołączony do oferty certyfikat zgodności nr 080/2015 r. w załączniku 1/2 potwierdza 

klasę  temperaturową  -30  °C  przy  ciśnieniu  gazu  0,7  MPa  (przy  +20  °C)  lub  wariantowo 

wykonany  wyłącznik  do  -40  °C  przy  ciśnieniu  0,6MPa  (przy  +20  °C).  Prosimy  o  informację 

jakim wariancie i o jakim ciśnieniu gazu jest zaoferowany wyłącznik. (….) 


3.  Tabela  4.1 

„Wyłączniki  110  kV  powinny  spełniać  wymagania  oraz  posiadać  parametry 

znamionowe  nie  gorsze  od  wymienionych  poniżej”  w  wierszu  13,  Zamawiający  wymagał 

„Prąd znamionowy  wyłączalny  linii  napowietrznej  w  stanie  jałowym  31,5  A,  Wykonawca 

zaoferował 31,5 A co jest potwierdzone, również w dołączonej do oferty „karcie katalogowej – 

suplement”, natomiast dołączony do oferty certyfikat zgodności nr 080/2015 r w załączniku 1/2 

potwierdza 50 A. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. (…)”.  

W dniu 25 października 2018 roku wykonawca Siemens Sp. z o.o. złożył wyjaśnienia, 

w których wskazał m.in., że: 

„Ad. 1  

W naszej ofercie zaoferowaliśmy wyłącznik w wykonaniu 0,6MPa(20°C) na -40°C. (…) 

Ad. 3  

Certyfikat  zgodności  oparty  o  dokumenty  próby  typu  obejmuje  maksymalne  osiągalne 

parametry techniczne. Standardowo potwierdzamy parametry zgodnie z wymaganiami normy 

dla wyłączników na napięcie 123kV, a w przypadku rzeczonego postępowania potwierdziliśmy 

jedynie wartości wymagane przez Zamawiającego. Niniejszym oświadczamy, że zaoferowany 

wyłącznik  w  zakresie  Prądu  Znamionowego  Wyłączalnego  Linii  Napowietrznej  w  Stanie 

Jałowym faktycznie spełnia wartość 50A tj. nie gorszą (lepszą) od wymaganej w specyfikacji 

przetargowej.”.  

Pismem  z  dnia 

29  listopada  2018  roku  zamawiający  poinformował  wykonawców 

wyniku postępowania, tj. o wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą uznał ofertę złożoną 

przez Siemens Sp. z o.o.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje: 

Izba 

rozpoznała  odwołanie  –  zgodnie  z  dyspozycją  art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp  – 

granicach zarzutów podniesionych w odwołaniu.  

O

dwołanie 

podlega 

oddaleniu. 

Izba 

uznała, 

że 

zarzuty 

podnoszone 

przez 

odwołującego nie potwierdziły się.   

I. 

Odnośnie zarzutów:  

1)  zaniechania 

odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Siemens Sp. z o.o., pomimo, 

że oferta ta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia i jako taka powinna zostać 

odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  co  stanowi  naruszenie 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, art. 82 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz 

2)  wyboru 

oferty  Siemens Sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu,  pomimo, 

że oferta ta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 


co  stanowi  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

w zw. z art. 91 ust. 1 oraz art. 82 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zam

awiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3.  

Przepis  art.  82  ust.  3  ustawy  Pzp 

stanowi,  iż  treść  oferty  musi  odpowiadać  treści 

specyfikacji istotny

ch warunków zamówienia. 

Z  kolei  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

1.  Zamawiający  przygotowuje 

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości;  3.  Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy 

wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.  

Odwołujący w ramach powyższych zarzutów podnosił, iż zamawiający w wymaganiach 

dla prądu znamionowego wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym określił parametr 

A, a wykonawca powinien złożyć ofertę zawierającą parametr nie gorszy niż określony 

przez  zamawiającego.  W  ocenie  odwołującego  wykonawca  Siemens  Sp.  z  o.o.  zaoferował 

wyłącznik  o  parametrze  gorszym  niż  wymagany  przez  zamawiającego  w  zakresie  prądu 

znamionowego wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym, tj. o wartości 50A.  

Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego w tym zakresie.  

Słusznie odwołujący podnosił w odwołaniu, iż zamawiający nie określił czy oferowany 

przez  wykonawców  parametr  ma  być  wyższy,  niższy  czy  równy  wymaganej  przez  niego 

wartości  31,5  A.  Zamawiający  nie  wskazał  w  treści  SIWZ,  jakie  czynniki  będą  decydować 

o uzn

aniu  oferowanego  rozwiązania  w  zakresie  wymaganego  parametru  za  „nie gorsze” 

niż wymagane,  a  tym  samym  oferta  powinna  charakteryzować  się  co  najmniej  takim 

parametrem 

jak określił zamawiający lub lepszym jakościowo, funkcjonalnie oraz użytkowo.  

Jednakże,  Izba  uznała,  że  odwołujący  nie  wykazał  w  sposób  jednoznaczny, 

że parametr  prądu  znamionowego  wyłączalnego  linii  napowietrznej  w  stanie  jałowym 

wartości  50  A  jest  gorszy  niż  31,5  A.  Należy  zauważyć  bowiem,  że  zasadniczym 

argumentem  odwołującego  w  tej  kwestii  była  okoliczność,  iż  wyłącznik  zaprojektowany, 

przebadany i oznaczony na wartość prądu nieobciążonej linii napowietrznej 50 A będzie zrywał 

niższe  prądy,  czemu  towarzyszą  wysokie  przepięcia  łączeniowe,  groźne  dla  izolacji  innych 

urządzeń.  Na  dowód  powyższego  odwołujący  złożył  m.in.  opinię  techniczną  Zespołu 

Laboratoriów Instytutu Elektrotechniki. Zdaniem odwołującego, zamawiający przez sam fakt 

uznania, że parametr prądu znamionowego wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym 


ma wyższy współczynnik niż wymagany przez niego uznał, iż jest on parametrem lepszym, 

bez oceny czy zaoferowany parametr faktycznie ma wyższą wartość jakościową, funkcjonalną 

lub użytkową.  

Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić, gdyż zamawiający wyjaśnił w ramach 

odpowiedzi na odwołanie z dnia 21 grudnia 2018 roku, uzupełnionej następnie pismem z dnia 

4 stycznia 2019 roku oraz w stanowisku ustnym przedstawionym w toku rozprawy, iż dokonał 

oceny, że parametr prądu znamionowego  wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym 

o  wartości  50  A  jest  lepszy  niż  o  wartości  31,5  A,  a  wręcz  pożądany,  z  tego  względu, 

że wyłącznik  cechujący się takim  parametrem jest  w  stanie wyłączyć  dłuższe linie w  stanie 

jałowym. W tym zakresie zamawiający powołał się na normę PN-EN 62271-100:2009 punkt 

„Prąd znamionowy wyłączalny linii napowietrznej w stanie jałowym jest największym 

prądem ładowania linii, który wyłącznik powinien być w stanie wyłączyć przy swoim napięciu 

znamionowym  podanych  w  niniejszej  normie  warunkach  użytkowania  i  zachowania  się 

wyłącznika…”  oraz  punkt  8.101:  „Wyłącznikom,  które  przeszły  pomyślnie  badania  typu 

dla 

określonych  danych  znamionowych  (tj.  napięcia,  prądu  ciągłego,  prądu  załączalnego 

i/lub 

wyłączalnego)  można  przypisać  dane  znamionowe  o  mniejszej  wartości  (z  wyjątkiem 

częstotliwości znamionowej) bez dalszych badań.”. 

Zamawiający  na  potwierdzenie  swojego  stanowiska  przedłożył  opinię  Instytutu 

Energetyki.  W  tym  m

iejscu  należy  zauważyć,  że  odwołujący  również  przedłożył  opinię 

pochodzącą  od  tego  samego  podmiotu  (Instytutu  Energetyki),  a  co  więcej  podpisaną 

przez 

tą samą osobę, aczkolwiek obie opinie są rozbieżne w swoich wnioskach. Jak wynika 

z korespondencji  e-mailowej 

prowadzoną  z  autorką  obu  opinii,  a  przedłożoną 

przez 

przystępującego,  autorka  wycofała  opinię  przekazaną  odwołującemu  już  w  dniu 

następnym  po  jej  wydaniu  (przy  czym  nie  przekazywała  jej  w  wersji  pisemnej).  Odnośnie 

tej 

kwestii Izba uznała, że autor opinii ma prawo do skorygowania własnej opinii, aczkolwiek 

słusznie też odwołujący zauważył, iż autorka opinii przyznała się, iż na treść opinii wpływ miały 

też  sugestie  pochodzące  od  podmiotu  zainteresowanego  (w tym przypadku  odwołującego), 

co 

zasadniczo nie powinno mieć miejsca.  

Jednocześnie zamawiający, odnosząc się do argumentacji odwołującego  dotyczącej 

powstawania  przepięć  łączeniowych  w  chwili  wyłączania  prądu  przez  wyłącznik  wyjaśnił, 

że są to  zjawiska  naturalne  oraz,  że  instaluje  on  ograniczniki  przepięć,  których  zadaniem 

jest 

ograniczanie  przepięć  do  wartości  dopuszczalnych,  niegroźnych  dla  innych  urządzeń 

zabudowanych w stacjach 110 kV.  

To, 

że zamawiający  w  specyfikacji  nie  opisał,  że  będzie  stosował  takie  ograniczniki 

nie 

może  jeszcze  przesądzać  o  tym,  że  ryzyko ich  niezastosowania  przesądza  o  lepszości 


danego  parametru. 

Sam  odwołujący  przyznał  w  piśmie  z  dnia  4  stycznia  2019  roku, 

iż uczynienie  stosownego  zastrzeżenia  w  treści  SIWZ,  że  w  urządzeniu  montowane  będą 

ograniczniki 

przepięć  miałoby  niewątpliwie  wpływ  na  ocenę  parametrów  urządzeń 

oferowanych 

w  tym  postępowaniu.  Tym  samym  niezrozumiałe  jest  też  deprecjonowanie 

dalszej kolejności przez odwołującego roli ograniczników przy ochronie przed przepięciami 

(punkt 12 pisma). 

Ponadto, przedłożone przez odwołującego dowody, w tym w szczególności 

opinia techniczna 

Zespołu Laboratoriów Instytutu Elektrotechniki z dnia 2 stycznia 2019 roku 

nie  podważają  argumentacji  zamawiającego  odnośnie  możliwości  niwelowania  groźnych 

skutków  przepięć  przez  stosowanie  ograniczników  przepięć.  Natomiast,  argument 

odwołującego,  iż  można  założyć,  że  zamawiający  dopiero  z  odwołania  powziął  wiedzę 

możliwych  przepięciach  i  zdecydował  się  na  ich  montaż  jest  nieracjonalny, 

gdyż zamawiający,  podobnie  jak  inni  uczestnicy  tego  postępowania,  jest  profesjonalistą, 

kwestia możliwości powstawania wysokich przepięć wynika bezpośrednio z zapisów normy 

(które odwołujący przytoczył w swoim piśmie).  

Odnośnie zarzutu odwołującego z pisma z dnia 4 stycznia 2019 roku, iż zamawiający 

de facto precyzuje w ten sposób swoje wymaganie dopiero na etapie rozprawy (możliwość 

wyłączenia dłuższych linii przy wyższym prądzie, kwestia stosowania ograniczników przepięć), 

należy  wskazać,  że Izba  nie  oceniła  tego  przez  pryzmat  sprecyzowania  postanowień  treści 

SIWZ  w  toku  postępowania  odwoławczego,  obarczającego  wykonawcę  negatywnymi 

skutkami,  ale  jako  wskazanie  uzasadnienia  dla  oceny  oferowanego  parametru  jako 

„nie gorszy”  niż  wymagany.  Izba  przy  tym  wzięła  pod  uwagę,  co  też  podnosił  odwołujący, 

że w niniejszej  sprawie  zamawiający  oceniając  czy  zaoferowany  parametr  jest  „nie  gorszy” 

niż wymagany  powinien  był  wziąć  pod  uwagę  czy  jest  to  parametr  lepszy  jakościowo, 

funkcjonalnie oraz użytkowo. 

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności, iż zamawiający nie wskazał w treści 

SIWZ

, jakie czynniki będą decydować o uznaniu parametru znamionowego wyłączalnego linii 

napowietrznej  w  stanie  jałowym  za  nie  gorszy  niż wymagany  (31,5  A),  Izba  uznała, 

że nie ma podstaw  do  odrzucenia  oferty  Siemens  w  oparciu  o  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.  

Należy zauważyć, że sprzeczność treści oferty z SIWZ, o której mowa w powołanym 

powyżej  przepisie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  a  będąca  podstawą  odrzucenia  oferty 

danego wykonawcy, 

musi być oczywista i nie może budzić wątpliwości. W niniejszej sprawie 

odwołujący nie wykazał w sposób jednoznaczny, iż wyłącznik zaoferowany przez wykonawcę 


Siemens  Sp.  z  o.o. 

charakteryzuje  się  gorszym  parametrem  prądu  znamionowego 

wyłączalnego linii napowietrznej w stanie jałowym niż wymagany przez zamawiającego.  

Izba wskazuje, że oddaliła wniosek odwołującego o przeprowadzenie dowodu z opinii 

biegłego z zakresu techniki łączeniowej aparatów wysokiego napięcia, w tym na okoliczność 

potwierdzenia: 

czy parametr prądu pojemnościowego ładowania linii napowietrznej w stanie 

jałowym,  w  przypadku  urządzenia  firmy  Siemens  o  wartości  50A,  spełnia  wymagania 

Zamawiającego  wskazane  w  pkt  4.1  załącznika  nr  6  do  SIWZ?,  stwierdzając,  że  został 

on 

powołany jedynie dla zwłoki. Powołanie biegłego spowodowałoby wyłącznie przedłużenie 

postępowania, natomiast biorąc pod uwagę dowody złożone w sprawie oraz przedstawioną 

argumentację  stron  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  jak  i  mając  na  uwadze 

brzmienie postanowień SIWZ w tym zakresie należało stwierdzić, że przeprowadzenie dowodu 

z  opinii  biegłego  nie  przyczyniłoby  się  w  większym  stopniu  do rozstrzygnięcia  niniejszej 

sprawy.  

Ponadto, 

odnosząc się do podnoszonej przez odwołującego w toku rozprawy w dniu 

21 grudnia 2018 roku kw

estii, iż wykonawca Siemens Sp. z o.o. dokonał zmiany treści oferty, 

gdyż  pierwotnie  oferował  wyłącznik  o  parametrze  prądu  znamionowego    wyłączalnego  linii 

napowietrznej  w  stanie  jałowym  o  wartości  31,5  A,  a  dopiero  w  toku  wyjaśnień 

przed 

zamawiającym  wskazał,  że  jest  to  wartość  50  A,  Izba  stwierdza,  że  odwołujący 

nie 

postawił  zarzutu  w  swoim  odwołaniu  w  tym  zakresie,  a Izba  będąc związana  zarzutami 

odwołania, zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, nie może orzekać w oparciu o tą 

okoliczność.  

II. 

Odn

ośnie zarzutu: 

zaniechania  wezwania  Siemens  Sp.  z  o.o.  do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających,  że  wskazany  w  ofercie  produkt  spełnia  wymogi  określone 

przez 

zamawiającego w SIWZ, a także zaniechaniu wezwania Siemens Sp. z o.o. 

do  przedłożenia  sprawozdań,  raportów  i  wyników  badań  potwierdzających 

wykonanie  pełnego  badania  w  celu  zweryfikowania  parametrów  oferowanych 

włączników  oraz  potwierdzenia  pozytywnego  wyniku  badań,  w  sytuacji, 

gdy 

przedstawiony  przez  Siemens  Sp.  z  o.o.  certyfikat  zgodności  wywołuje 

wątpliwości  co  do  zgodności  oferowanego  urządzenia  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia, co stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 

pkt  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  §  13  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Regionalnego 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

postępowaniu 

udzielenie 

zamówienia 

oraz 

art. 

ust. 

w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  


Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 

1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta 

wykonawcy podlega odrzu

ceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Zgodnie  z  art.  25  ust.  1 pkt  2  ustawy  Pzp 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania.  Oświadczenia  lub  dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego.  

Natomiast przepis § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1126  ze  zm.)  stanowi,  iż: 

celu  potwierdzenia,  że  oferowane  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  odpowiadają 

wymaganiom 

określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności 

certyfikatu  wydanego  przez  jednostkę  oceniającą  zgodność  lub  sprawozdania  z  badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność 

z wymaganiami lu

b cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 

ofert lub warunkach realizacji zamówienia.  

Izba uznała, że powyższy zarzut jest bezpodstawny.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zamawiający zgodnie z punktem 3.7.2.3. 

wymagał  przedłożenia  certyfikatu  zgodności  wydanego  producentowi  lub  jego 

upoważnionemu  przedstawicielowi,  przez  jednostkę  certyfikującą  posiadającą  odpowiedni 

zakres  akredytacji  wydanej  przez  Polskie  Ce

ntrum  Akredytacji  potwierdzającego, 

że oferowane  wyłączniki  spełniają  wymagania  normy  „PN-EN  62271-100:2009 

Wysokonapięciowa  aparatura  rozdzielcza i  sterownicza  -  Część 100: Wyłączniki  wysokiego 

napięcia prądu przemiennego”. Dokument ten miał potwierdzać, że oferowany produkt spełnia 

wymagane przez z

amawiającego parametry techniczno-użytkowe określone w Szczegółowym 

O

pisie Przedmiotu Zamówienia.  

W ocenie odwołującego przedstawiony przez wykonawcę Siemens Sp. z o.o. certyfikat 

zgodności  nr  080/2015  nie  jest  certyfikatem  dla  wyłącznika  będącego  przedmiotem  oferty, 

nie 

odnosi się do ciśnienia znamionowego 0,6 MPa i temperatury – 40 °C.  


Zamawiający  w  treści  SIWZ  w  Szczegółowym  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia, 

stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ,  określił  środowiskowe  warunki  pracy  wyłączników 

sieci  110  kV,  w  tym  minimalną  temperaturę  otoczenia  –  40  °C.  Nie  określił  przy  tym 

warunków  odnoszących  się  do  ciśnienia  znamionowego.  Wykonawca  Siemens  Sp.  z  o.o. 

wyjaśnieniach  z  dnia  25  października  2018  roku  potwierdził,  iż  zaoferował  wyłącznik 

wykonaniu 0,6MPa(20°C) na – 40 °C.  

Izba podzieliła argumentację przedstawioną przez zamawiającego i przystępującego, 

że  złożony  przez  przystępującego  w  toku  postępowania  certyfikat  zgodności  o  numerze 

080/2015  potwierdza, 

że  oferowany  wyłącznik  jest  przystosowany  do pracy  w  warunkach 

środowiskowych  przy  minimalnej  temperaturze  otoczenia  –  40  °C,  co  wynika  z  treści 

certyfikatu (stosowna adnotacja w uwagach: przypis „6” dotycząca wariantowo wykonanego 

wyłącznika:  „do  –  40°C  ciśnienie  minimalne  gazu  SF

(przy  +20°C)  0,6  MPa  z  czujnikiem 

gęstości  gazu  o  charakterystyce  niskotemperaturowej”.).  Tym  samym  certyfikat  potwierdza 

wymagany 

przez zamawiającego parametr. Nie ma też podstaw do uznania, iż certyfikat ten 

nie dotyczy 

również wyłącznika w wersji zaoferowanej przez przystępującego (przy ciśnieniu 

W konsekwencji Izba uznała za nieuzasadniony zarzut zaniechania wezwania Siemens 

Sp. z o.o. do złożenia dokumentów potwierdzających, że wskazany w ofercie produkt spełnia 

wymogi  określone  przez  zamawiającego  w  SIWZ,  a  także  zaniechaniu  wezwania  tego 

wykonawcy 

do  przedłożenia  sprawozdań,  raportów  i  wyników  badań  potwierdzających 

wykonanie  pełnego  badania  w  celu  zweryfikowania  parametrów  oferowanych  włączników 

oraz potwier

dzenia pozytywnego wyniku badań.  

związku z powyższym Izba orzekła - jak w punkcie 1 sentencji wyroku – oddalając 

odwołanie.   

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono 

stosownie  do wyniku 

postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  oraz  w  oparciu 

przepisy § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.  

Z  kolei  w  świetle  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp  strony  ponoszą  koszty  postępowania 

odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. 


Stosownie do § 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b) powołanego powyżej rozporządzenia do kosztów 

postępowania odwoławczego, zalicza się: 

1)  wpis, 

obejmujący w szczególności (…)  

uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, a w okolicznościach, o których 

mowa w  §  5  ust.  1 pkt 3 lit.  b lub  §  5  ust.  3 pkt  2,  koszty  uczestnika postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego  oraz  wniósł  sprzeciw, 

wysokości  określonej  na  podstawie  rachunków  przedłożonych  do  akt  sprawy, 

obejmujące w szczególności:  

a) 

koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie 

lub posiedzenia) Izby, 

b)  wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 zł. 

Zgodnie  zaś  z  §  5  ust.  3  pkt  1  ww.  rozporządzenia  w  przypadku  odrzucenia 

albo oddalen

ia odwołania przez Izbę Izba zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego 

koszty, o których mowa w § 3 pkt 2.  

W  niniejszej  sprawie 

–  co  wynika  z  punktu  1  sentencji  orzeczenia  –  Izba  oddaliła 

odwołanie.  

Na koszty postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie składał się wpis uiszczony 

przez 

odwołującego w kwocie 15 000,00 zł, którą to kwotę Izba zaliczyła w poczet kosztów 

postępowania  odwoławczego,  a  także  uzasadnione  koszty  zamawiającego  związane 

wynagrodzeniem pełnomocnika w wysokości 3 600,00 zł.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego 

jak w punkcie 2 sentencji wyroku 

i zasądziła od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 

zł poniesioną z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący:   ……………………….…….………… 


Słowa kluczowe:
formularz oferty
wiper-pixel