KIO 254/19 WYROK dnia 27 lutego 2019 r.

Data: 30 maja 2019

Sygn. akt: KIO 254/19 

WYROK 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Wojciechowska 

Członkowie:   

Anna Chudzik 

Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 25 lutego 2019 

r. odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2019 r. przez wykonawcę SII spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym 

przez 

zamawiającego Komendę Główną Policji z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Transition  Technologies  S.A. 

z  siedzibą  w Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów dotyczących: podpisu na 

dokumencie JEDZ podwykonawcy Transition Technologies Managed Services Sp. 

z  o.o.,  podpisu  na  zobowiązaniu  do  udostępnienia  zasobów  podmiotu  Transition 

Technologies PSC Sp. z o.o. oraz w zakresie usługi nr 1 z wykazu wykonanych usług 

z dnia 18 stycznia 2019 r.  

W pozostałym zakresie odwołanie oddala. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  SII  spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

Zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę SII 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

Zasądza  od  wykonawcy  SII  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  zamawiającego  Komendy  Głównej  Policji 

siedzibą  w  Warszawie  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:   …………………….. 

Członkowie:   

…………………….. 

…………………….. 


Sygn. akt KIO 254/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie - prowadzi w trybie 

przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  pn.  Zakup 

usługi  polegającej  na  wyznaczeniu  i  udostępnianiu  przez  Wykonawcę  wykwalifikowanych 

Specjalistów  do  wykonywania  zadań  w  ramach  projektów  i  prac  realizowanych  przez 

Zamawiającego  (Sprawa  nr  329/BŁil/18/MP).  Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  29  listopada  2018  r.,  za 

numerem  2018/S  230-525957. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są 

usługi jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W  dniu  11  lutego  2019 

r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  SII  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie 

wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  polegających  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Transition 

Technologies S.A.  z  siedzibą  w Warszawie. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 24 ust. 1 pkt 12 w 

związku z art. 7 ust. 1 ustawy pzp przez wybór jako najkorzystniejszej 

oferty Wykonawcy Transition Technologies S.A. 

mimo, iż nie wykazał on spełniania warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ; 

§ 5 ust 1-2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie 

użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych  w  związku 

treścią Rozdziału VII pkt 7.3-7.6 oraz 7.9 SIWZ poprzez uznanie, że wykonawca Transition 

Technologies  S.A. 

poprawnie  potwierdził  za  zgodność  z  oryginałem  elektroniczną  kopię 

dokumentów  i  oświadczeń  sporządzonych  w  innej  formie  niż  forma  elektroniczna  oraz  że 

załączone  pełnomocnictwo  podmiotu  udostępniającego  potencjał  zostało  udzielone  we 

właściwej formie; 

§ 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia 

środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych  w  związku  z  treścią 

Rozdziału VII pkt 7.2 SIWZ przez uznanie, że prawidłowym jest złożenie przez wykonawcę 

Transition  Technologies  S.A. 

zobowiązania  podmiotu  trzeciego,  o  którym  mowa  w  art.  22a 


ustawy  p

zp  w  formie  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę; 

4. art. 10

a ust. 5 w związku z art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy pzp oraz § 3 rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  27  czerwca  2017  roku  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji 

elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania 

i przechowywania dokumen

tów elektronicznych i w związku z postanowieniami Rozdziału VII 

pkt  1.2  SIWZ  przez  uznanie  za  skuteczne  złożenie  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu 

Zamówienia deklarowanego podwykonawcy Transition Technologies S.A., mimo, że przepis 

nak

azuje  sporządzać  dokumenty  o  których  mowa  w  art.  25a  ustawy  pzp,  w  tym  dokument 

JEDZ,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania, 

jak również nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

2) dokonanie ponownej oceny i badania oferty Transition Technologies S.A. 

z uwzględnieniem 

podniesionych  zarzutów  w  niniejszym  odwołaniu,  a  w  konsekwencji  wykluczenie  tego 

wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzucenie jego oferty; 

wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. 

Uzasadniając  zarzuty  odwołania  Odwołujący  wskazał,  iż  wykonawca  Transition 

Technologies planow

ał realizację umowy zawartej w postępowaniu z udziałem podwykonawcy 

Transition  Technologies  Managed  Services  Sp.  z  o.o.  (dalej  TT

MS)  w  zakresie  usługi 

specjalistów  z  pozycji  6  oferty  (Starszy  inżynier  ds.  zarządzania  usługą  katalogową)  oraz 

Transition Technologies PSC Sp. z o.o. (dalej TT P

SC) w zakresie usługi specjalistów z pozycji 

25  oferty  (Tester).  Dodatkowo,  wykonawca  Transition  Technologies 

polegał  na  zasobach 

Transition  Technologies  PSC  Sp.  z  o.o.  udostępnionych  w  zakresie  niezbędnej  wiedzy 

doświadczenia  konsultantów  oraz  potencjału  technicznego  w  tym  doświadczenia 

zawodowego zdobytego w ramach realizacji usług dla „firmy PTC”, a także osób zdolnych do 

wykonania zamówienia obejmującą część usług, w zakresie zapewnienia zasobów ludzkich. 

Udostępnienie to miało nastąpić w ramach umowy powykonawczej. Zobowiązanie podmiotu 

trzeciego do udostępnienia potencjału zostało złożone w dniu 17 grudnia 2018 r. i podpisane 

przez Prezesa Zarządu podmiotu składającego oświadczenie w formie pisemnej. TTSA złożył 

wraz  z  ofertą  JEDZ  zarówno  dla  podmiotu  udostępniającego  potencjał  (TT  PSC),  jak 


podmiotu,  którego  wskazał  jako  podwykonawcę  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

w p

ostępowaniu (TTMS). 

Odwołujący  podniósł,  że  część  wyżej  wskazanych  dokumentów  zostało  złożonych 

formie niezgodnej z obowiązującymi przepisami i wymogami SIWZ. W szczególności zaś 

dokument JEDZ podmiotu wskazanego jako podwykonawca (TTMS) został złożony w formie 

elektronicznej  kopii  dokumentu  sporządzonego  w  formie  pisemnej.  JEDZ  składany  przez 

TTMS został bowiem sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez osobę upoważnioną 

do reprezentacji tego podmiotu, a następnie zeskanowany i podpisany elektronicznie przez 

TTSA  - 

wykonawcę  składającego  ofertę.  Jednocześnie  TTSA  nie  wykazało  się  w  żaden 

sposób  upoważnieniem  do  potwierdzania  za  zgodność  w  jakiejkolwiek  formie  oświadczeń 

pochodzących od podwykonawcy TTMS. 

W pierwszej kolejności Odwołujący podniósł, że zgodnie z postanowieniami art. 10a 

ust.  5  ustawy  pzp  oferty,  wnioski  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu  oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy pzp, w tym JEDZ, sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odwołujący wskazał, że dokument ten został złożony niezgodnie z przepisami zarówno ustawy 

pzp (art. 10a ust. 5 ustawy pzp w związku z art. 25a ustawy pzp) jak i zapisami SIWZ Rozdziału 

VII pkt 7.4. Dokument JEDZ jest bowiem oświadczeniem podmiotu trzeciego, o którym mowa 

w art. 25a ustawy p

zp, a nie dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. Tylko 

względem  oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  pzp 

Zamawiający dopuścił możliwość składania elektronicznej kopii posiadanego dokumentu lub 

oświadczenia,  jeżeli  oryginał  tego  dokumentu  lub  oświadczenia  nie  został  sporządzony 

postaci dokumentu elektronicznego. Dokument przedstawiony przez TTSA, pochodzący od 

podwykonawcy  TTMS  został  sporządzony  w  nieprawidłowej  formie  -  w  zwykłej  formie 

pisemnej, a n

astępnie dopiero przy składaniu go wraz z ofertą został cyfrowo potwierdzony za 

zgodność  z  oryginałem,  co  jednak  nie  odpowiada  formie  zastrzeżonej  przez  ustawę  dla 

ważności  tego  dokumentu.  Uznać  zatem  należy,  że  TTSA  nie  będzie  posługiwał  się 

podwykonawcą  w  toku  ewentualnej  realizacji  zamówienia,  a  w  zakresie prac  powierzanych 

Starszemu  inżynierowi  ds.  zarządzania  usługą  katalogową  prace  te  będzie  wykonywał 

bezpośrednio  TTSA.  Chociaż  Zamawiający  nie  stawiał  wymogu  wykazania  się  przez 

wykonawcę  odpowiednim  potencjałem  kadrowym,  w  ofercie  należało  zapewnić  realizację 

umowy  przez  wskazane  przez  Zamawiającego  osoby  na  określonych  funkcjach.  Jeżeli 

wykonawca TTSA wskazał, że w zakresie jednego wymaganego zasobu osobowego korzystać 

będzie z podwykonawcy, uznać należy, że sam takim, potencjałem nie dysponuje. A zatem, 


Zamawiający  winien  zbadać  w  takiej  sytuacji,  czy  TTSA  jest  zdolny  bez  udziału  tego 

podwykonawcy, samodzielnie zapewnić realizację umowy w zakresie prac Starszego inżyniera 

ds.  zarządzania  usługą  katalogową.  Pamiętać  bowiem  należy,  że  zgodnie  z  zapisami 

Rozdziału IV pkt 8 SIWZ, brak wskazania przez wykonawcę części jaką zamierzy powierzyć 

podwykonawcy  uznać  należy  za  brak  korzystania  z  podwykonawcy  i  realizację  tego 

przedmiotu we własnym zakresie. Uznać należy, że taki skutek odnosi nie tylko nie wskazanie 

podwykonawcy w treści oferty, ale również złożenie nieważnego z mocy ustawy JEDZ tego 

podmiotu. 

Dodatkowo  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  wymogiem  SIWZ,  ale  także 

obowiązującymi  przepisami,  jeżeli  oryginał  dokumentu  lub  oświadczenia,  o  których  mowa 

w art.  25  ust.  1  ustawy  pzp,  lub  innych  dokument

ów  lub  oświadczeń  składanych 

w p

ostępowaniu nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca 

mógłby sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia, 

a  opatrzenie  dokumentu  lub  oświadczenia  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez 

Wykonawcę  albo  odpowiednio  przez  podmiot  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega, 

albo  przez  podwykonawcę  jest  równoznaczne  z  poświadczeniem  elektronicznej  kopii 

dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. Złożony wraz z ofertą JEDZ TTMS 

został potwierdzony za zgodność jako elektroniczna kopia dokumentu przez przedstawiciela 

TTSA, który nie załączył do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania w dacie potwierdzania 

JEDZ  TTMS 

za  zgodność  z  oryginałem.  Co  więcej,  z  treści  JEDZ  wynika,  że  jedyną 

upoważnioną do reprezentacji TTMS osobą jest pan T. T., zatem trudno nawet z treści samego 

JEDZ wnioskować upoważnienie dla osoby podpisującej kopię tego dokument elektronicznie 

za zgodność z oryginałem. Odwołujący wskazał ponadto, że Zamawiający w SIWZ wymagał, 

by  do  oferty  załączyć  stosowne  pełnomocnictwa  w  formie  oryginału  dokumentu 

elektronicznego podpisanego kwalifikowanym pod

pisem elektronicznym. Jeżeli nawet zatem 

możliwe byłoby - czemu Odwołujący przeczy z uwagi na brzmienie art. 10a ust. 5 ustawy pzp 

potwierdzenie  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  JEDZ  niesporządzonego  w formie 

elektronicznej,  to  wymagane  byłoby  przedłożenie  przez  TTSA  pełnomocnictwa  w formie 

dokumentu  elektronicznego  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

wystawionego w dacie nie późniejszej niż elektroniczne potwierdzenie tego dokumentu przez 

TTSA. 

Odwołujący  podniósł  również,  że  TTSA  wykazując  spełnianie  warunków  udziału 

w p

ostępowaniu  wskazał  w  JEDZ,  iż  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  na  dowód 

czego przedstawił zobowiązanie TT PSC w zakresie opisanym już powyżej. Oświadczenie to 


zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji TT PSC w dniu 17 grudnia 2018 

roku  i  zostało  sporządzone  w  zwykłej  formie  pisemnej.  Następnie  TTSA  na  wezwanie 

Zamawiającego  złożył  to  oświadczenie  w  formie  kopii  tego  dokument  potwierdzonego 

elektronicznie za zgodność z oryginałem. W treści zobowiązania do udostępnienia potencjału 

znajduje  się  co  prawda  upoważnienie  TT  PSC  dla  TTSA  do  potwierdzania  za  zgodność 

oryginałem dokumentów przedstawionych przez TT PSC, a nawet składania JEDZ i innych 

oświadczeń  i  wniosków  w  imieniu  TT  PSC,  jednak  pełnomocnictwo  takie  nie  zostało 

sporządzone  w  formie  jakiej  wymagał  Zamawiający.  W  Rozdziale  VII  pkt  7.9  SIWZ, 

Zamawiający  zapisał  bowiem,  że  w  przypadku  dokonywania  czynności  związanych  ze 

złożeniem  wymaganych  dokumentów  przez  osobę  nie  wymienioną  w  dokumencie 

rejestr

acyjnym,  Wykonawca  do  oferty  ma  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w  formie 

oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Upoważnienie będące treścią zobowiązania nie spełnia tego wymogu, bo samo zobowiązanie 

nie  zos

tało  sporządzone  w  wymaganej  formie.  Podobnie,  w  Rozdziale  VII  pkt.  7.2  SIWZ 

Zamawiający  wymagał  złożenia  oświadczenia  dotyczącego  podmiotów  na  zdolnościach 

których  Wykonawca  polega  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  pzp  w  oryginale 

w postaci elektronicznej podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Gdyby nawet 

uznać,  że  dokument  ten  mógł  być  złożony  nie  w  oryginale  ,a  w  formie  poświadczonej  za 

zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia, to zgodnie z SIWZ (Rozdział VII pkt 

7.6 SI

WZ), a także z § 5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, 

poświadczenia takiego może dokonać podmiot, którego składane dokumenty dotyczą (w tym 

przypadku - 

podmiot trzeci), o czym świadczą użyte, w odniesieniu do wymienionych w nim 

podmiotów,  sformułowanie  „odpowiednio"  oraz  alternatywa  rozłączna.  Dokument  ten  został 

zatem złożony w postępowaniu nieprawidłowo i nie powinien być przez Zamawiającego brany 

pod  uwagę,  co  w  konsekwencji  oznacza,  że  na  dzień  składania  ofert  nie  sporządzono 

prawidłowej formie oświadczenia o udostępnieniu potencjału, a zatem TTSA nie mógł się 

nim legitymować. W tym miejscu należy wskazać na normę ogólną wynikającą z art. 61 § 2 

kodeksu cywilnego regulującej moment złożenia oświadczenia woli w przypadku oświadczeń 

składanych w drodze elektronicznej, która stanowi, że oświadczenie woli wyrażone w postaci 

elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Sporządzone 

nowe  zobowiązanie  w  formie  dokumentu  z  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  - 

zgodnie  z  wymogiem  Zamawiającego  wynikającym  z  SIWZ  -  oznaczać  będzie  złożenie 


oświadczenia  w  dacie  złożenia  podpisu  elektronicznego  i  wprowadzeniu  do  platformy,  na 

której  składane  są  dokumenty  w  postępowaniu,  a  zatem  po  terminie  składania  ofert,  co 

powoduje  w  konsekwencji,  że  na  dzień  składania  ofert,  TTSA  nie  wykazał  się  spełnianiem 

warunków  udziału  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia.  TTSA  powinien  zatem  zostać 

wykluczony na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp. 

Odwołujący wskazał ponadto, że nawet gdyby uznać, że oświadczenie o udostępnieniu 

zasobów zostało złożone w terminie i we właściwej formie, wymagającej jedynie uzupełnienia, 

a  takie  uzupełnienie  będzie  skuteczne,  to  Odwołujący  podniósł,  że  TTSA  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  zasadach  i  w  zakresie  określonym  przez 

Zamaw

iającego w SIWZ. TTSA w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego przedłożył dwa 

wykazy  wykonanych  zamówień  -  wykaz  podstawowy  zawierający  dwie  pozycje  oraz  wykaz 

„fakultatywny"  zawierający  jedna  pozycję.  W  wykazie  podstawowym  TTSA  wskazał  na 

realizację usługi na rzecz Ministerstwa Finansów, o wartości ponad 4.000.000 zł brutto i która 

trwała  ponad  12  miesięcy  oraz  na  realizację  udostępnionej  przez  TT  PSC  usługi  dla  PTC 

CORPORATION z sie

dzibą w Stanach Zjednoczonych o wartości ponad 4.000.000 zł brutto 

trwającej ponad 12 miesięcy. W wykazie, niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, TTSA 

nie  wskazał  dat  wykonania  usług.  Informacja  taka  jest  o  tyle  istotna,  że  wpływa  na  ocenę 

referencyjnej u

sługi jako spełniającej warunki lub nie. Usługi miały być bowiem realizowane 

nie  tylko  przez  okres  12  miesięcy,  ale  również  w  terminie  nie  dłuższym  niż  trzy  lata  przed 

wszczęciem  postępowania,  a  tego  w  żaden  sposób  TTSA  nie  wykazał.  Informacja  taka 

również  nie  wynika  z  załączonych  dokumentów  potwierdzających  należyte  wykonanie 

zamówienia.  List  referencyjny  Ministerstwa  Finansów  lakonicznie  wskazuje  na  realizację 

usługi od ponad 12 miesięcy (wskazując na jej ciągłość), dalej jednak w treści zaznaczając, że 

u

sługi te zostały zrealizowane należycie, a ich wartość przekroczyła kwotę 4.000.000 zł (tak, 

jak  gdyby  świadczenie  tych  usług  zostało  już  zakończone).  Podobnie  w  zakresie  usługi 

udostępnionej  przez  TT  PSC,  świadczonej  na  rzecz  PTC  Corporation,  TTSA  nie  wskazał 

wykazie zamówień dat realizacji tych usług. Z treści listu referencyjnego wynika natomiast, 

że pomiędzy podmiotami jest zawarta umowa ramowa, na podstawie której TT PSC realizuje 

umowy.  W  pierwszej  kolejności  Odwołujący  poddał  w  wątpliwość  kwestię  co  jest  objęte 

rzeczywistości  wykazem  zamówień  -  umowa  ramowa  realizowana  w  nieznanym  okresie, 

być  może  w  sposób  ciągły  przez  12  miesięcy  o  łącznej  wartości  usług  w  2017  roku 

przekraczających  15.000.000  zł  netto,  czy  też  jakaś  konkretna  umowa  realizowana  na 

podstawie umowy ramowej przez 12 miesięcy w okresie trzech lat przed terminem składania 

ofert o łącznej wartości przekraczającej 4.000.000 zł brutto. Kwestia ta jest o tyle istotna, że 

TTSA  przedstawiła  referencję  wystawioną  w  dniu  28  maja  2018  roku,  a  jeżeli  dotyczy  ona 


usługi  ciągłej,  to  referencja  nie  powinna  być  wydana  wcześniej  niż  na  3  miesiące  przed 

terminem  składania  ofert.  Jeżeli  natomiast  referencja  ta  miałaby  potwierdzać  realizację 

konkretnej usługi na podstawie umowy realizowanej na podstawie umowy ramowej, to brak 

jej treści takiego odwołania i konkretnego wykazania, o jaką umowę chodzi, czy była ona 

realizowana  przez  okres  12  miesięcy  i  jaka  jest  jej  wartość.  Wobec  takich  wątpliwości,  nie 

wyjaśnionych  w  toku  postępowania  przez  Zamawiającego,  trudno  jednoznacznie  uznać,  że 

wykonawca TTSA  wykazał  się  spełnieniem  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Dodatkowo 

złożony „fakultatywny" wykaz zamówień, również nie może być uznany przez Zamawiającego 

za prawidłowy. Nie dość, że obarczony jest on tym samym błędem niewykazania, że usługi 

byty  realizowane  w  ciągu  trzech  lat  przed  terminem  składania  ofert,  to  dodatkowo  dotyczy 

niesprecyzowanej, zatem niemożliwej do potwierdzenia przez Zamawiającego usługi. TTSA 

wpisał bowiem w wykazie, że usługa jest realizowana na rzecz instytucji podległej pod jedno 

z  polskich  Ministerstw,  nie 

wskazując,  zgodnie  z  wymogami  SIWZ,  nazwy  tego  podmiotu. 

Dodatkowo, złożone na potwierdzenie należytej realizacji usługi oświadczenie własne TTSA, 

również nie wskazuje na nazwę odbiorcy usługi. Działanie takie ze strony TTSA nie zasługuje 

na uznanie za prawidłowe. Zrozumiałym jest chęć ochrony informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  tym  zakresie,  jednak  ochrona  ta  musi  odbywać  się  w  sposób  zgodny 

z prawem.  Ust

awodawca  przewidział  w  ustawie  pzp  mechanizm  wyłączenia  przez 

wykonawców  jawności  w  konkretnych  sytuacjach  w  art.  8  ust.  3  ustawy  pzp,  z  którego  to 

mechanizmu  TTSA  mógł  skorzystać,  pozwalając  jednak,  by  Zamawiający  miał  możliwość 

weryfikacji prawdziwości złożonego oświadczenia. Tym bardziej, że realizacja usług na rzecz 

podmiotu  podległego,  jednemu  z  Ministerstw  powinna  być  objęta  ustawą  o  dostępie  do 

informacji  jawnych,  natomiast  w  przypadku,  gdyby  umowa  na  podstawie  której  usługa  jest 

realizowana była objęta odpowiednimi klauzulami bezpieczeństwa, taka informacja mogłaby 

zostać Zamawiającemu podana z wyłączeniem dostępu do niej wykonawcom. TTSA składając 

ofertę nie dokonał zastrzeżenia informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy pzp, a zatem wszelkie 

informac

je  składane  przez  niego  w  postępowaniu  są  jawne  i  jeżeli  Zamawiający  oceniając 

spełnianie  przez  TTSA  warunków  udziału  brał  pod  uwagę  tą  usługę,  winien  był  dokonać 

szczegółowego  badania  i  wezwać  TTSA  do  złożenia  informacji  wynikających  z  SIWZ,  albo 

wyraźnie zastrzec, że ta pozycja wykazu zamówień „fakultatywnych" wraz z oświadczeniem o 

należytej realizacji nie będzie przez niego brana pod uwagę, gdyż nie potwierdza spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Podkreślenia  wymaga,  że  wobec  braku  oświadczenia 

o ochronie tajemnicy 

przedsiębiorstwa w stosunku do jakiejkolwiek informacji udzielanej przez 

TTSA w p

ostępowaniu w terminie składania ofert, ewentualne wyjaśnienia na tym etapie nie 


powinny  prowadzić  do  składania  odpowiednich  zastrzeżeń  tajemnicy  przedsiębiorstwa, 

złożone winny być uznane za spóźnione. 

Reasumując  Odwołujący  wskazał,  że  odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie. 

Wykonawca TTSA powinien 

zostać wykluczony z udziału w postępowaniu, gdyż nie potwierdził 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a złożone przez niego dokumenty obarczone 

są niezgodnościami nie dającymi się usunąć, nie jest bowiem możliwe ponowne złożenie przez 

TTSA oświadczeń, których ważność i skuteczność winna być oceniana na moment składania 

oferty. 

Należy  bowiem  mieć  na  uwadze  przepisy  kodeksu  cywilnego  określające  reguły 

zakresie  momentu  złożenia  oświadczenia  woli,  w  tym  w  szczególności  reguły  dla 

oświadczeń składanych w formie elektronicznej. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  zachowując  termin 

ustawowy  or

az  wskazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  Zamawiającego 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca

Transition  Technologies  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie. 

W dniu 25 lutego 2019 r. na rozprawie 

złożył pismo procesowe i wniósł o oddalenie odwołania. 

piśmie procesowym jak i na rozprawie przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego 

stanowiska. 

Izba ustaliła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz  został 

uiszczony od niego wpis. 

Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 

ustawy pzp

, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 

179  ust.  1  ustawy  pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uz

yskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

pzp.  

Izba stwierdziła, że przystąpienie zgłoszone przez wykonawcę Transition Technologies S.A. 

siedzibą w Warszawie spełniało wymogi formalne określone w art. 185 ust. 2 ustawy pzp, 

zaś  Wykonawca  wykazał  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  Zamawiającego. 

związku z powyższym wykonawca

Transition Technologies  S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

stał się uczestnikiem postępowania po stronie Zamawiającego. 

Izba  dopuściła  dowody  z  całości  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania,  odwołanie 

wraz  z 

załącznikami,  zgłoszenie  przystąpienia  wraz  z  załącznikami,  pismo  procesowe 

Przystępującego oraz dowody złożone przez Odwołującego i Zamawiającego na rozprawie. 


Na 

podstawie  tych  dokumentów,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia, 

stanowiska  i  dowody  złożone  przez  strony  i  uczestnika  postępowania  w  trakcie 

posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła: 

Odnosząc  się  do  zarzutów  dotyczących  podpisu  na  dokumencie  JEDZ  podwykonawcy 

Transition  Technologies  Managed  Services  Sp.  z  o.o.,  podpisu  na  zobowiązaniu  do 

udostępnienia  zasobów  podmiotu  Transition  Technologies  PSC  Sp.  z  o.o.  oraz  w  zakresie 

usługi  nr  1  z  wykazu  wykonanych  usług  z  dnia  18  stycznia  2019  r.,  wskazać  należy,  że 

związku  z  wycofaniem  przedmiotowych  zarzutów  przez  Odwołującego  na  rozprawie  Izba 

była  zobowiązana  w  tym  zakresie  postępowanie  odwoławcze  umorzyć.  Niewątpliwie 

rozstrzyganie  odwołania  w  części,  której  nie  dotyczy  już  spór  pomiędzy  stronami  jest 

bezcelowe. Ponadto wskazania wymaga, że zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy pzp odwołujący 

może  cofnąć  odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy,  w  takim  przypadku  Izba  umarza 

postępowanie  odwoławcze.  Jeśli  zatem  wykonawca  jest  uprawniony  cofnąć  wniesione 

odwołanie, to tym bardziej może wycofać część zarzutów. W przypadku wycofania zarzutów – 

zarówno na posiedzeniu jak i na rozprawie – Izba jest zobligowana postępowanie odwoławcze 

umorzyć.  Logicznym  jest,  że  Ustawodawca  tym  samym  zobowiązuje  Izbę  również  do 

umorzenia  postępowania  odwoławczego,  w  przypadku  wycofania  części  zarzutów 

wniesionego  odwołania.  Ustawodawca  dopuszcza  więc  sytuacje,  w  których  może  dojść  do 

wydania  postanowienia  umarzającego  postępowanie  odwoławcze  w części  zarzutów 

wycofanych przez wykonawcę w toku postępowania. Orzeczenie o umorzeniu postępowania 

odwoławczego  w  odniesieniu  do  części  zarzutów  odwołania  powinno  znaleźć  więc  swoje 

odzwierciedlenie  w  sentencji  orzeczenia,  jako  postanowienie  o charakterze  formalnym, 

podobnie jak postanowienie co do kosztów postępowania odwoławczego, bowiem o oddaleniu 

odwołania  lub  jego  uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba 

wydaje postanowienie (art. 192 ust. 1 ustawy pzp). 

W pozostałym zakresie odwołanie podlegało oddaleniu. 

Na wstępie Izba wskazuje, że za nieuzasadnione należało uznać twierdzenia Zamawiającego 

prezentowane na rozprawie, że zarzuty sformułowane w  odniesieniu do oferty i dokumentu 

JEDZ podwykonawcy Przystępującego są spóźnione, gdyż Odwołujący zapoznał się z ofertą 

Przystępującego w dniu 11 stycznia 2019 r. (w tym z treścią zobowiązania do udostępnienia 


zasobów), a dokumentem JEDZ w dniu 22 stycznia 2019 r. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy 

pzp: 

Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do  której  zamawiający jest  zobowiązany  na  podstawie ustawy. W niniejszym  postępowaniu 

czynnością taką był niewątpliwie wybór oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej z dnia 

31  stycznia  2019  r.  Odwołanie  wniesione  zostało  zatem  z  zachowaniem  terminu,  o którym 

mowa w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. 

Zarzut dotyczący złożenia dokumentu JEDZ TTMS sporządzonego w nieprawidłowej formie 

był zasadny, jednak nie mogło to prowadzić do uwzględnienia odwołania. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba usta

liła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  VII.  1.2.  SIWZ: 

Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części 

zamówienia  podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw 

wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu:  składa  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia 

dotyczący podwykonawców. 

W pkt VII. 7.1.1. SIWZ określono, że: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja 

między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  przy  użyciu  Platformy 

(http://platformazakupowa.pl/). 

Przystępujący wskazał w formularzu ofertowym, że część zamówienia dotyczącą specjalistów 

z  pozycji  6  oferty  zamierza  powierzyć  podwykonawcy  Transition  Technologies  Managed 

Services  Sp.  z  o.o.  JEDZ  wskazanego  podwykonawcy  nie  został  dołączony  do  oferty.  Na 

wezwanie Zamawiającego skierowane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp Przystępujący złożył 

dokument  JEDZ  podwykonawcy  TTMS  w  formacie  PDF 

sporządzony  w  formie  skanu 

podpisanego własnoręcznie oraz podpisem elektronicznym  XADES przez Prezesa Zarządu 

TTMS. 

Zgodnie  z  art.  10a  ust.  5  ustawy  pzp:  Oferty,  wnioski  o 

dopuszczenie  do  udziału 

postępowaniu  oraz  oświadczenie,  o  którym  mowa w  art.  25a,  w  tym  jednolity  dokument, 

sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Stosownie  do 

§  5  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  użycia  środków 

komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz. 


U. z 2017 r. poz. 1320 

z późn. zm.): 1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia,  nie  zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego, 

wykonawca  może  sporządzić  i  przekazać  elektroniczną  kopię  posiadanego  dokumentu  lub 

oświadczenia.  2.  W  przypadku  przekazywania  przez  wykonawcę  elektronicznej  kopii 

dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę  albo  odpowiednio  przez  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega 

wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  albo  przez  podwykonawcę  jest 

równoznaczne  z  poświadczeniem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia  za 

zgodność z oryginałem. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy pzp: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający 

może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego, 

3) brak podstaw wykluczenia 

–  zamawiający  wskazuje  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

2.  Minister  właściwy  do  spraw  gospodarki  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  rodzaje 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, 

w jakich 

dokumenty te mogą być składane […]. 

W  myśl  art.  25a.  ust.  1  i  5  ustawy  pzp:  Do  oferty  lub  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału 

postępowaniu  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  w  zakresie  wskazanym  przez 

zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że 

wykonawca: 1) 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu […].  

5.  Na  żądanie  zamawiającego,  wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części 

zamówienia  podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw 

wykluc

zenia  z  udziału  w  postępowaniu:  1)  składa  jednolite  dokumenty  dotyczące 

podwykonawców,  jeżeli  wartość  zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w 

przepisach wydan

ych na podstawie art. 11 ust. 8 […]. 


W pierwszej kolejności wskazać należy, że z uwagi na wycofanie zarzutu odnoszącego się do 

podpisu złożonego na dokumencie JEDZ podwykonawcy TTMS spór w pozostałym zakresie 

dotyczył  formy  tego  dokumentu  złożonego  przez  Przystępującego.  Wbrew  twierdzeniom 

Przystępującego  odwołanie  zawierało  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  podniesionego 

zarzutu. 

Odwołujący  podnosił,  że  dokument  JEDZ  podwykonawcy  został  złożony  w  formie 

elektronicznej  kopii  dokumentu  s

porządzonego  w  formie  pisemnej,  bowiem  został 

sporządzony  w  formie  pisemnej  i  podpisany  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentacji 

podwykonawcy

,  a  następnie  zeskanowany  i  podpisany  elektronicznie.  Przystępujący 

wskazywał,  że  dokument  JEDZ  podwykonawcy  nie  został  sporządzony  jako  kopia 

potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem,  ponieważ  został  podpisany  elektronicznie  przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji podwykonawcy. 

Ustalenia zatem wymagało, czy dokument JEDZ podwykonawcy TTMS został sporządzony 

formie  wymaganej  przepisami  prawa.  W  ocenie  Izby  na  tak  zadane  pytanie  należy 

odpowiedzieć negatywnie. 

Po pierwsze właściwą formę sporządzenia dokumentu JEDZ określa ustawa pzp w art. 10a 

ust. 5: jednol

ity dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 

i opatruje kwalifikowanym podpisem. 

W przekonaniu Izby, nie ulega wątpliwości, że dokument JEDZ podwykonawcy TTMS został 

sporządzony  w  formie  pisemnej  opatrzonej  własnoręcznym  podpisem,  a  nie  w  postaci 

elektronicznej.  Okoliczność,  że  dokument  ten  został  następnie  opatrzony  kwalifikowanym 

pod

pisem elektronicznym nie jest wystarczająca dla spełnienia wymogu sporządzenia JEDZ 

w  postaci  elektronicznej.  Zgodnie  z  definicją  zawartą  w  Słowniku  języka  polskiego  PWN 

określenie  sporządzić  oznacza:  wykonać,  przygotować.  Istotnym  jest  zatem  w  jakiej  formie 

pierwotnie został przygotowany dokument JEDZ. Podkreślić również należy, że co prawda art. 

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1025 z późn. 

zm.) 

stanowi, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym, niemniej jednak ustawa pzp precyzuje 

w art. 10a ust. 5 czynność pierwotną, 

a więc sporządzenia, a nie złożenia. W konsekwencji wykonawca ma obowiązek sporządzenia 

oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej,  opatrzenia  go  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym 

i w takiej formie złożenia go zamawiającemu. Artykuł 10a ust. 5 ustawy pzp, 

j

ako przepis  szczególny ma w  myśl  reguły  lex  specialis  derogat  legi generali  zastosowanie 

nadrzędne.  Kwestia  formy  sporządzenia  ofert,  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału 

postępowaniu  oraz  oświadczeń,  w  tym  jednolitego  dokumentu  została  w  sposób 


wyczerpujący określona w ustawie pzp, niewymagający odesłania na podstawie art. 14 ust. 1 

ustawy pzp, zgodnie z którym przepisy kodeksu cywilnego stosuje się, jeżeli ustawa (prawo 

zamówień publicznych) nie stanowi inaczej. 

Co więcej, w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania 

przechowywania dokumentów elektronicznych z dnia 27 czerwca 2017 r. w § 5 Ustawodawca 

dopuścił możliwość sporządzenia i przekazania elektronicznej kopii dokumentu jeśli nie został 

on  sporządzony  w  postaci  elektronicznej.  Elektroniczna  kopia  dokumentu  powstanie  przez 

opatrzenie  dokumentu  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  co  będzie  równoznaczne 

poświadczeniem  za  zgodność  z  oryginałem.  Powyższe  dotyczy  jednak  dokumentów 

oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  składanych  na  potwierdzenie  m.in.  braku 

podstaw wykluczenia i określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  2016  poz.  1126).  Istotnym  jest,  że 

Rozporządzenie to nie stanowi o dokumencie JEDZ, tym samym forma o której mowa w § 5 

ww. Rozporządzenia nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do JEDZ.  

Izba  podziela  w  całości  argumentację  opierającą  się  na  uzasadnieniu  do  projektu 

rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie środków komunikacji elektronicznej oraz 

uzasadnieniu  do  projektu  r

ozporządzenia  Ministra  Przedsiębiorczości  i  Technologii 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawia

jący  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

przedstawioną w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 

1/18,  które  jednoznacznie  wskazuje  jaki  przyświecał  cel  projektowanych  zmian, 

mianowicie umożliwienia w odniesieniu do określonych rodzajów dokumentów i oświadczeń 

odejścia  od  rygoru  formy  sporządzenia  przewidzianej  w  art.  10a  ust.  5  ustawy  pzp.  Jak 

wyja

śniono  w  uzasadnieniu  pod  pojęciem  „elektronicznej  kopii  takiego  oświadczenia  lub 

dokumentu”  będzie  rozumiane  wykonanie  elektronicznego  odwzorowania  oryginalnego 

oświadczenia  lub  dokumentu  sporządzonego  pierwotnie  w  postaci  papierowej,  czyli  skan 

oświadczenia  lub  dokumentu  papierowego,  a  poświadczeniem  będzie  potwierdzenie  za 

zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Analiza  powyższych  przepisów  prowadzi  do  wniosku,  że  dokumenty  i  oświadczenie 

wymienione w art. 10a ust. 5 ustawy pzp, a wi

ęc również dokument JEDZ nie może zostać 

sporządzony  w  formie  elektronicznej  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem, 


niezależnie  od  tego,  jaki  podmiot  dokonał  elektronicznego  potwierdzenia,  bowiem  oryginał 

tego dokumentu pozostaje w wersji papierowej (pisemnej).  

Argumentacja Odwołującego jest zatem zasadna, jednak co istotne, zarzut został podniesiony 

w stosunku do dokumentu JEDZ podwykonawcy 

Przystępującego. Zaznaczenia wymaga, że 

ustawa pzp nie przewiduje dla wykonawcy negatywnych konsekwencji 

wystąpienia podstaw 

do wykluczenia podwykonawcy, 

nie określa również czynności wykluczenia podwykonawcy. 

Przystępujący został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia tego 

dokumentu,  a zatem  procedura  wezwania 

została  wyczerpana.  Złożenie  dokumentu  JEDZ 

podwykonawcy sporządzonego w nieprawidłowej formie skutkować zatem będzie wyłącznie 

niemożliwością realizacji zamówienia przez Przystępującego przy udziale podwykonawcy TT 

MS. 

Co więcej, Odwołujący nie sprecyzował podstawy prawnej żądania w przypadku uznania 

zarzutu  za  zasadny.  Zgodnie  z  art.  192  ust.  2  ustawy  p

zp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy  p

zp,  a  mianowicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania, co ze wskazanych wcześniej względów nie 

miało miejsca w niniejszej sprawie. 

Zarzut  dotyczący  złożenia  zobowiązania  do  udostępnienia  zasobów  podmiotu  TT  PSC 

sporządzonego w nieprawidłowej formie nie potwierdził się. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba usta

liła następujący stan faktyczny: 

W  pkt  VII  4.2.  SIWZ  Zamawiający  określił:  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub 

sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów  w  szczególności  przedstawiając 

zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

Ponadto w treści SIWZ wskazano: Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego 

musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału 

dokumentu  elektronicznego)  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  do 

oddania do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  okres korzystania  z  nich przy 

wykonaniu  zamówienia  oraz  dowody,  że  osoba  podpisująca  takie  zobowiązanie,  była 

uprawniona  do  działania  w  imieniu  podmiotu  trzeciego.  Pełnomocnictwo  należy  składać 


formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Ustalono  również,  że  Przystępujący  złożył  wraz  z  ofertą  zobowiązanie  do  udostępnienia 

zasobów  podmiotu  trzeciego  firmy  TT  PSC  w  formacie  PDF  sporządzone  w  formie  skanu 

podpisanego własnoręcznie oraz podpisem elektronicznym XADES przez Prezesa Zarządu 

TT PSC. 

Podtrzymując wcześniej poczynione rozważania prawne, dodać należy, że zgodnie z § 14 ust. 

2 r

ozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia: 

Dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu,  składane  są  w  oryginale 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

§  9  ww.  Rozporządzenia  wskazano,  że:  1.  W  celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  na 

zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy, 

będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie 

zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które 

określają w szczególności: 1)  zakres dostępnych wykonawcy  zasobów innego podmiotu; 2) 

sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia  publicznego;  3)  zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu 

zamówienia  publicznego;  4)  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których wskazane 

zdolności dotyczą. 

W niniejszej sprawie Przystępujący złożył elektroniczną kopię zobowiązania poświadczoną za 

zgodność  z  oryginałem, bowiem  sporządził  skan  zobowiązania  własnoręcznie podpisanego 

przez  prezesa  zarządu  TT  PSC  i  opatrzył  go  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Odwołujący  podniósł,  że  zobowiązanie  zostało  sporządzone  w  nieprawidłowej  formie, 

niezgodnej zarówno z treścią SIWZ, jak i przepisami prawa.  

W świetle przytoczonych przepisów, nie ulega wątpliwości, że zobowiązanie do udostępnienia 

zasobów,  jako  dokument  określający  zakres  dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego 

podmiotu,  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy 

wykonywaniu  zamówienia  publicznego,  zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy 

wykonywaniu  zamówienia  publicznego,  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca 


polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,  zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane  zdolności  dotyczą  stanowi  dokument  wymieniony  w  rozporządzeniu  Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  r

odzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Mając na względzie, 

że  ww.  Rozporządzenie  przewiduje  możliwość  złożenia  elektronicznej  kopii  dokumentu 

poświadczonego za zgodność z oryginałem dla dokumentów w nim wymienionych, forma taka 

jest  prawidłowa  również  w  odniesieniu  do  zobowiązania  podmiotu  trzeciego.  Zobowiązanie 

stanowi inny dokument składany w postępowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych z dnia 27 czerwca 2017 r., który może zostać złożony w formie 

elektronicznej kopii dokumentu sporządzonej zgodnie z ust. 2 § 5 ww. Rozporządzenia. 

Odnosząc  się  do  postanowień  SIWZ  wskazać  należy,  że  nie  znajdą  one  zastosowania, 

zakresie w jakim pozostają w sprzeczności z ustawą pzp i aktami wykonawczymi do ustawy.  

W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  zobowiązanie  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  zostało 

sporządzone i złożone w prawidłowej formie dopuszczonej przepisami prawa. 

Zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  pzp  -  n

iespełnienia  warunków  udziału 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - doświadczenia wykonawcy 

nie zasługiwał na uwzględnienie. 

zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

W  pkt  VI  1.2.  SIWZ  Zamawiający  określił  następujący  warunek  udziału  w  postępowaniu 

zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej:  O  zamówienie  może  się  ubiegać 

Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności 

technicznej  lub  zawodowej,  w  tym  wykonania  w  okresie  trzech  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  to  w  tym  okresie  co 

najmniej (dwóch usług polegających na zapewnieniu specjalistów z zakresu IT do wykonania 

zadań określonych przez podmiot na rzecz którego usługa była realizowana, trwających nie 

krócej niż 12 miesięcy, których wartość była nie mniejsza niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony 

złotych) brutto każda. 

Na wezwanie Zamawiającego  skierowane w  trybie art.  26  ust.  1 ustawy  pzp Przystępujący 


złożył  wykaz  wykonanych zamówień  z  dnia 18  stycznia 2019  r. W pozycji  2  wykazu podał: 

Zakres przedmiotu zamówienia: zapewnienie specjalistów z zakresu IT do wykonania zadań 

określonych  przez  Zamawiającego,  Nazwa,  adres  i  telefon  zamawiającego  (odbiorca):  PTC 

CORPORATION  140  Kendrick  St,  Needham,  MA  02494,  Stany  Zjednoczone  (Referencja 

Podwykonawcy),  Wartość  zamówienia:  Ponad  4  000  000  zł  brutto,  Długość  trwania 

zamówienia: ponad 12 miesięcy (realizacja nadal trwa).  

Do wyżej wskazanej usługi Przystępujący dołączył referencje wraz z tłumaczeniem na język 

polski  wystawione  przez  firmę  PTC  o  następującej  treści:  Tym  listem  referencyjnym 

potwierdzamy  współpracę  pomiędzy  PTC  a  Transition  Technologies  PSC  Sp.  z  o.o. 

prowadzonej  na  podstawie  umowy  ramowej,  polegającej  na  dostarczeniu  wysokiej  klasy 

ekspertów  z  branży  IT  o  specjalnościach  między  innymi:  kierownik  projektu,  programista, 

architekt, analityk biznesowy, analityk systemowy, tester. Informujemy iż usługi dostarczone 

przez  Transition  Technologies  PSC  Sp.  z  o.o.  są  realizowane  zgodnie  z  umowami  oraz 

studium realizowalności. Wartość usług w 2017 r. przekroczyła 15 000 0000 zł netto. Polecamy 

Transition Technologies PSC Sp. z o.o. jako niezawodnego partnera w branży IT. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się:

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu […]. 

Podkreślić należy, że Izba poddała ocenie czynności Zamawiającego w postępowaniu, a więc 

uznanie spełnienia przez Przystępującego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w pkt VI 1.2. SIWZ w oparciu o przedstawiony wykaz 

wykonanych zamówień z dnia 18 stycznia 

2019 r. Zamawiający podkreślił na rozprawie, że wykaz wykonanych zamówień - fakultatywny, 

złożony samodzielnie przez Wykonawcę, nie był badany przez Zamawiającego i nie stanowił 

podstawy 

uznania, że Przystępujący wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

W konsekwencji twierdzenia i dowody złożone przez Odwołującego, w odniesieniu do usługi 

wskazanej w 

wykazie z dnia 25 stycznia 2019 r., Izba uznała za bezzasadne. 

Przechodząc do zarzutu dotyczącego usługi wykazanej w pozycji nr 2 wykazu wykonanych 

zamówień wskazać należy, że w ocenie Izby informacje podane w wykazie wraz z referencjami 

potwierdzały  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  kwestionował 

n

iemożliwość ustalenia na podstawie przedłożonych dokumentów daty wykonania usługi. Data 

ta wynika jednak z treści referencji - wartość usług w 2017 r. przekroczyła 15 000 000,00 zł 

netto. 

Stwierdzenie  to  potwierdza  wartość  usług  wykonanych  i  zakończonych  w  2017  r. 

samym wykazie Zamawiający wymagał podania długości trwania zamówienia. Co jednak 


istotne,  informacje  zawarte  w  wykazie  i  referencjach  mają  łącznie  potwierdzać  spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu. Nie sposób zgodzić się również z twierdzeniem, że mowa 

jest  tutaj  o  usłudze  ciągłej,  co  powoduje,  że  wystawiona  referencja  nie  spełnia  wymogu 

wystawienia  nie  wcześniej  niż  na  trzy  miesiące  przed  terminem  składania  ofert.  Z  treści 

referencji wynika, że w 2017 r. usługi na wymaganą warunkiem kwotę zostały zakończone. 

Nie można zatem mówić w tym przypadku o usłudze ciągłej, jak np. usługa sprzątania, kiedy 

to 

treść referencji  wskazuje  wprost  na  fakt  że  usługa jest  nadal  wykonywana  oraz  zawiera 

dotychczasową  wartość  zrealizowanej  usługi.  Nie  zasługuje  też  na  uwzględnienie 

argumentacja Odwołującego, że Przystępujący w sposób nieuprawniony  próbował  wykazać 

spełnianie warunku powołując się na umowę ramową. Abstrahując od kwestii definicji umowy 

ramowej  w  prawie  amerykańskim,  zauważyć  należy,  że  treść  dokumentu  referencji  nie 

pozostawia wątpliwości, że dotyczy on potwierdzenia faktycznego wykonania usług, nie zaś 

zawarcia  samej  umowy  ramowej,  będącej  jedynie  podstawą  ewentualnego  zawarcia  umów 

wykonawczych, w ramach których realizowane są usługi. 

Ponadto,  Odw

ołujący  podważając  oświadczenie  Przystępującego  złożone  w  wykazie 

wykonanych zamówień nie przedstawił żadnych dowodów, na poparcie własnych twierdzeń. 

W ocenie Izby oświadczenie zawarte w wykazie wykonanych zamówień wraz z przedstawioną 

referencją  potwierdzają  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  i  nie  wymagają 

kierowania dalszych wyjaśnień. Z uwagi na wycofanie zarzutu dotyczącego usługi zawartej w 

pkt  nr  1  wykazu  wykonanych  zamówień,  uznać  należało,  że  Przystępujący  wykazał  się 

wykonaniem

w  okresie  t

rzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej (dwóch usług polegających 

na zapewnieniu specjalistów z zakresu IT do wykonania zadań określonych przez podmiot na 

rzecz którego usługa była realizowana, trwających nie krócej niż 12 miesięcy, których wartość 

była nie mniejsza niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) brutto każda. 

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do 

wyniku sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt 

wpis

u  od  odwołania  uiszczony  przez  Odwołującego  oraz  zasądzając  od  Odwołującego  na 

rzecz  Z

amawiającego  koszty  zastępstwa  prawnego  na  podstawie  rachunku  przedłożonego 

przez Z

amawiającego na rozprawie. 

Przewodniczący:   …………………….. 

Członkowie:   

…………………….. 

…………………….. 


wiper-pixel