KIO 2530/18 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2530/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Jan Kuzawiński 

Protokolant:            

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  2  stycznia  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

7 grudnia 2019 r. przez 

wykonawcę Control Process S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-

733 Kraków, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Miasto Łowicz, 

pl. Stary Rynek 1, 99-

400 Łowicz 

przy  udziale  wykonawcy  Eko-

Mtk  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kępińska  62,  05-840  Brwinów, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. dokonać zwrotu kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) 

z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Control Process S.A., ul. 

Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, stanowiącej 90% wpisu uiszczonego od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2018  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 2530/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Gmina  Miasto  Łowicz,  pl.  Stary  Rynek  1,  99-400  Łowicz,  prowadzi  

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu – Etap I”. Wartość postępowania 

przenosi kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  16.10.2018  r. 

pod nr 2018/S 199-449815.  

W  dniu  27  listopad

a  2018  r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  pytania  do  SIWZ 

skierowane  w  trybie  art.  38  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Od  tej  czynności  w  dniu  7.12.2018  r. 

Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 20 000,00 zł. 

Odwołujący, w dniu 31 grudnia 2018 roku, przed otwarciem rozprawy przed Krajową 

Izbą Odwoławczą, której termin wyznaczony został na dzień 2 stycznia 2019 r., wniósł pismo 

zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w tym  zakresie o konieczności  zwrotu kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:  osiemnaście tysięcy  

złotych  zero  groszy)  z  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  spra

wie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 


odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  Izba nie uwzględniła 

wniosku  Zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów  zastępstwa  przed  Izbą  oraz  dojazdu  na 

posiedzeni

e. Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Izba zasądza ww. koszty, jeżeli 

odwołanie  zostało  cofnięte  na  mniej  niż  1  dzień  przed  dniem,  na  który  został  wyznaczony 

termin  rozprawy  lub  posiedzenia  z  udziałem  stron  albo  po  otwarciu  rozprawy.  Wycofanie 

odwołania nastąpiło w dniu 31.01.2018 r., do Izby wpłynęło o godz. 15:50, wg. oświadczenia 

Zamawiającego do jego siedziby również „około godziny 16”. Termin posiedzenia z udziałem 

stron  wyznaczony  był  na  dzień  2.01.2019  r.,  zatem  odwołanie  zostało  cofnięte  na  dwa  dni 

przed  terminem  posiedzenia.  Wycofanie  odwo

łania  nastąpiło  w  poniedziałek,  w  dzień 

pracujący.  Okoliczność,  że  następny  dzień  był  dniem  ustawowo  wolnym  od  pracy,  nie 

wpływa na brak możliwości zasądzenia kosztów na rzecz Zamawiającego na podstawie § 5 

ust.  1  pkt  3  lit.  b  Rozporządzenia,  zgodnie  z  którym  warunkiem  zasądzenia  kosztów  jest 

wycofanie  odwołania  na  mniej  niż  jeden  dzień  przed  terminem  posiedzenia.  Wobec 

powyższego Izba orzekła jak w sentencji. 

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel