KIO 251/19 POSTANOWIENIE dnia 21 lutego 2019 r.

Data: 28 maja 2019

Sygn. akt: KIO 251/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  21  lutego  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

lutego 2019 r. przez wykonawcę Exalo Drilling S.A. w Pile w postępowaniu prowadzonym 

przez zamawiającego Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz  wykonawcy 

Exalo Drilling S.A. w Pile kwoty 10 000 

zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero 

groszy

) stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu od odwołania.  

 
 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

do postanowienia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 251/19 

Zamawiający  –  Lubuski  Teatr  im.  L.  Kruczkowskiego  z  siedzibą  przy  Alei 

Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra –  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  pn.: 

„Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  Lubuskiego  Teatru  im.  Leona 

Kruczkowskiego w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12, 201/4 obręb 18 przy 

ul. Aleja Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze w ramach zadania „Modernizacja Lubuskiego 

Teatru  im.  Leona  Kruczkowskiego  w  Zielonej  Górze”,  o  numerze  nadanym  przez 

zamawiającego  1/DA/ZP/2019,  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  opublikowanym 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  6  lutego  2019  r.  pod  numerem  511026  –  N  –

2019, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  roboty  budowlane  prowadzone  jest  w  trybie 

przetargu nieog

raniczonego, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej 

dalej jako „p.z.p.” 

W  dniu  6  lutego  2019  r.  zamawia

jący  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej 

dokumentację  postępowania,  natomiast  w  dniu  11  lutego  2019  r.  odwołanie  od  jej  treści 

wniósł  wykonawca  Exalo  Drilling  S.A.  z  siedzibą  przy  ul.  Plac  Stanisława  Staszica  9,  64  – 

920 Piła, dalej zwany jako „odwołujący”. 

W odwołaniu postawiono zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia 

oryginalna): 

art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  oraz  art.  31  ust  1  ustawy  Pzp,  a  także  art.  632  i  art. 

651 Kodeksu  cywilnego  (w  zw.  z  art.  14  ustawy  Pzp),  poprzez  dokonanie  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców  i  uczciwej  konkurencji  oraz  w  sposób  niejednoznaczny 

niewyczerpujący, w szczególności w zakresie: 

1.1.  w 

odniesieniu  do  Rozdziału  III  pkt  4  ppkt  1b)  SIWZ  (str.  3),  w  którym 

Za

mawiający  wymaga  aby:  ,,b)  wszystkie  omyłki  i  błędy  ujawnione 

w Dokumentacji  projektowej  (w  tym  na  rysunkach),  w  Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  w  przedmiarach 

Wykonawca zgłosił pisemnie Zamawiającemu przed terminem składania ofert." 

1.2.  w 

odniesieniu  do  Rozdziału  III  pkt  4  Załącznik  nr  2  Specyfikacja  techniczna 

wykonania  i  odbioru  robót  (STWiOR)  ppkt  d),  e)  i  i)  SIWZ  (str.  5),  z  których 

wynika, że: „d) kosztorysy należy wykonać w oparciu o załączone do przetargu 

przedmiar

y robót”, 


,,e)  wszystkie  elementy  należy  wycenić  zgodnie  z  dokumentacją,  pozycje 

„Rampa przeładunkowa” należy dopisać”, 

,,i)  wszystkie  roboty  budowlane  należy  wycenić  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową  tj.  opisem  technicznym  i  częścią  graficzną  i  ujmować  w  pozycjach 

przedmiaru. Wymiary 

należy dobierać w oparciu o wymiar otworu. Roleta p.poż. 

EI

30 przy pomieszczeniu 0.11 szatnia została opisana rzucie rys A-02”, 

Ww.  zapisy  są  niespójne  z  zapisami  Rozdziału  III  pkt.  4  Załącznik  nr 

2 Specyfikacja  techniczna  wyk

onania  i  odbioru  robót  (STWiOR)  ppkt 

a) i c) 

SIWZ (str. 5), zgodnie z którymi:  

„a)  elementem,  na  podstawie  którego  należy  wyceniać  inwestycję  jest 

dokumentacja projektowa: projekt budowlany i projekty wykonawcze. Elementy 

nie 

ujęte  w  przedmiarach  załączonych  do  przetargu  należy  ujmować 

odrębnych pozycjach”. 

„c)  elementem,  na  podstawie  którego  należy  wyceniać  inwestycje  jest 

dokumentacja projektowa: projekt budowlany i projekty wykonawcze. Elementy 

nie  uj

ęte  w  przedmiarach  załączonych  do  przetargu  należy  ujmować 

odrębnych pozycjach”. 

1.3.  o

pis  przedmiotu  zamówienia  Etapu  I  niewyczerpujący  (liczne  braki) 

niejednoznacznie  stanowi,  czy  w  zakres  przedmiotu  zamówienia  wchodzą: 

ustroje akustyczne  na  ścianach,  panele  dźwiękochłonne,  sufit  sali  teatru  lalek, 

rampa 

przeładunkowa  (nie  została  uwzględniona  w  przedmiarach),  modułowa 

scena  letnia (punkt  5.1), 

wyposażenie meblowe – pkt 5.5. „Widownia” (str. 26) 

opis  branży  architektonicznej  mówi:  Szczegółowy  opis  w  specyfikacji 

wyposażenia meblowego – w SIWZ brak takiej specyfikacji, brak w zestawieniu 

stolarki  lub  op

isie  technicznym  rolety  p.poż  EI30  przy  pomieszczeniu 

szatnia,  nie  określono  wysokości  i  szerokości  dla  ściany  mobilnej 

rozkładanej modułowo przy scenie teatru lalek oraz scenie letniej, nie określono 

od

porności ogniowej dla ścian mobilnych, na rys. AW – 01 ściana mobilna przy 

scenie  letniej  oznaczona  jest  jako  EI60,  brak  sprecyzowania  sposobu 

otwierania  bramy  harmonijkowej  zewnętrznej  (np.  elektryczne,  ręczne),  brak 

określenia  standardu  wykończenia  wewnętrznego  windy,  brak  określenia 

zakresu  prac  w  części  istniejącej  (na  rysunku  AW  -  G2  w  części  istniejącej 

zaznaczono  „projektowany  szacht  pod  rozbudowę  instalacji”  –  brak  projektu 

budynku  istniejącego,  brak  określenia  rodzaju  dwuteowników  stalowych  do 

wzmo

cnienia  stropu  w  budynku  istniejącym  i  brak  rysunku  dla  poz.  2.7.  oraz 

6.5.),  brak  w  opisie  Projektu  Wykonawczego  branży  sanitarnej  wewnętrznej 


informacji na temat kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych 

z dachu budynku, brak sprecyzowania za

kresu zagospodarowania terenu wokół 

teatru  od  strony  Placu  Teatralnego;  brak  w  projekcie  wykonawczym 

wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  całego  przebiegu  istniejącego  wodociągu 

wody  zimnej  DN 80 przewidzianego  do  wymiany 

–  przebieg  rurociągu  od 

zestawu  wod

omierzowego  do  węzła  cieplnego,  brak  przebiegu  przyłącz 

cieplnego  w 

Projekcie  zagospodarowania  terenu  stanowiącego  część  projektu 

wykonawczego 

zewnętrznych instalacji sanitarnych. 

art.  7  ust.  1  Pzp, 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  łamiący  zasadę 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  poprzez 

utrudnienie dostępu do zamówienie oraz uniemożliwienie złożenia prawidłowej oferty, 

w związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp. 

Wobec  powyższego  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  dokonania 

zmiany  zaskarżonych  odwołaniem  postanowień  SIWZ,  zgodnie  z  żądaniami  zawartymi 

treści  odwołania.  W  uzasadnieniu  odwołania  odwołujący  przedstawił  okoliczności 

faktyczne i 

prawne uzasadniające, w jego ocenie, wniesienie środka ochrony prawnej. 

W  dniu  11 

lutego  2019  r.,  wobec  zmiany  treści  SIWZ  dokonanej  przez 

zamawiającego, odwołujący wycofał zarzut nr 1.1 z petitum odwołania (informacja w aktach 

sprawy). 

W dniu 20 lutego 2019 r. 

zamawiający, poprzez wiadomość elektroniczną, przekazał 

Izbie oświadczenie o uwzględnieniu odwołania w całości (w jakim zostało podtrzymane przez 

odwołującego). W dniu 21  lutego 2019  r.  doręczono Izbie rzeczone oświadczenie w  formie 

pisemnej.  Przedmiotowe  stanowisko  procesowe 

zostało  złożone  przez  osobę  właściwie 

umocowan

ą do reprezentacji zamawiającego, zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami 

zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  aktami  postępowania  odwoławczego,  w  wymaganym 

terminie, 

do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie z art. 186 ust. 3a p.z.p

„W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 

odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 


stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił 

po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów. 

takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu 

zakresie uwzględnionych zarzutów.” 

Przenosząc  dyspozycję  powyższego  unormowania  na  grunt  postępowania 

zainicjowanego odwołaniem należy uznać, że zamawiający w sposób skuteczny oświadczył 

w  odpowiedzi  na  o

dwołanie,  że  uwzględnienia  zarzuty  nr  1.2  i  1.3  oraz  nr  2 z  petitum 

odwołania,  zaś  odwołujący  wycofał  zarzut  nr 1.1.  Ponadto  po  stronie  zamawiającego  nie 

zgłoszono przystąpień. 

W wywiedzionym stanie faktycznym i 

prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  art.  186  ust.  3a p.z.p.  i 

zobligowana  była  postępowanie  umorzyć,  w związku 

z czym orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie o kosztach  postępowania  odwoławczego Izba  wydała na podstawie 

art.  186  ust.  6  pkt  1  p.z.p.,  który  stanowi,  iż  w  okolicznościach  art.  186  ust.  3a  koszty 

postępowania  znosi  się  wzajemnie.  Przy  czym  wzajemne  zniesienie  kosztów  nie  obejmuje 

uiszczonego  wpisu,  który  podlega  zwrotowi  na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  2  lit. 

a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel