KIO 249/19 POSTANOWIENIE dnia 21 lutego 2019 r.

Data: 28 maja 2019

KIO 249/19 

Sygn. akt: KIO 249/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  21  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego    2019  r.  przez  wykonawcę  TMS  Sp.  z  o.o.,  

ul.  Wiertnicza  84,  02-952  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Szpital 

Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała 

przy  udziale  wykonawcy 

GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wołoska  9,  

02-583 Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  

na  rzecz  wykonawcy  TMS  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wiertnicza  84,  02-952  Warszawa  kwoty 

500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 


KIO 249/19 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018    poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Bielsku-Białej. 

Przewodniczący:     ……..…....…………………………... 


KIO 249/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym  przez  Szpital 

Wojewódzki  w  Bielsku-Białej,  Al.  Armii  Krajowej  101,  43-316  Bielsko-Biała  (dalej 

„zamawiający”)  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  i  montaż  rezonansu 

magnetycznego  wraz  z  wykonaniem  niezbędnych  prac  adaptacyjnych  w  pomieszczeniach 

zak

ładu  diagnostyki  obrazowej  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Bielsku-Białej  wykonawca  

TMS  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wiertnicza  84,  02-952  Warszawa 

(dalej  „odwołujący”)  złożył  odwołanie 

wobec 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  zarzucając 

zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018    poz.  1986  ze  zm.)  [dalej  „ustawa  Pzp”], 

poprzez: 

sporządzenie SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  poprzez  dobór 

parametrów 

granicznych, 

które 

uniemożliwiają 

odwołującemu 

złożenie 

konkurencyjnej  oferty  oraz  w  sposób  preferujący  konkretne  rozwiązania  techniczne,  

a nie funkcjonalne, 

prowadzące do osiągnięcia tego samego efektu diagnostycznego, 

określenie sposobu oceny  ofert  w  sposób sprzeczny  z  zasadą  równego traktowania  

i  uczciwej  konkurencji,  poprzez  preferowanie  rozwiązań  określonego  producenta,  

a nie obiektywnych walorów użytkowych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, 

  dokonanie opis

u przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny, niejednoznaczny 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu przywrócenia 

zasady równego traktowania wykonawców, poprzez dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie 

wszystkich podniesionych w o

dwołaniu kwestii spornych. 

W  dniu  21  lutego  2019  r.,  tj.  przed  wyznaczonym  na  22  lutego  2019  r.  terminem 

posiedzenia 

odwołujący cofnął odwołanie. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 249/19 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel