KIO 246/19 WYROK dnia 25 lutego 2019 roku

Data: 28 maja 2019

Sygn. akt: KIO  246/19 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodn

iczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:             

Piotr Cegłowski  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  25  lutego  2019  roku,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego  2019  roku  przez 

wykonawcę R. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ABEA R. P. z siedzibą 

w Olsztynie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzesko 

orzeka 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa i montaż 

wy

posażenia  do  pomieszczeń  budynku  biurowego  Nadleśnictwa  Brzesko  tj.  oferty 

wykonawcy W. S. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ANEX – 

W. S.. 

Nakazuje  Zamawia

jącemu  odrzucenie  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pod  nazwą  Dostawa  i  montaż  wyposażenia  do  pomieszczeń  budynku 

biurowego  Nadleśnictwa  Brzesko,  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  oferty  wykonawcy  W.  S.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą F.H.U. ANEX – W. S. 


Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzesko i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawcę R. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ABEA R. P. 

z siedzibą w Olsztynie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne 

Lasy  Państwowe,  Nadleśnictwo  Brzesko  na  rzecz  wykonawcy  R.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ABEA  R.  P.  z  siedzibą  w 

Olsztynie 

kwotę  11  100  zł  00  gr  (słownie:  jedenaście    tysięcy  sto  złotych,  zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnowie.  

Przewodniczący:      ……………………..……… 


Sygn. akt: KIO  246/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający – Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 

Nadleśnictwo  Brzesko  -  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą  Dostawa  i  montaż  wyposażenia  

do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Brzesko. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 19 grudnia 2018 roku pod numerem 663198-N-2018. 

11 lutego 2019 roku 

działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 

ze zm.; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący 

wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  FHU 

ANEX  ,  której  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ  w  odniesieniu  do  wymagań 

dotyczących  parametrów  technicznych  oferowanego  wyposażenia,  a  Zamawiający 

nie 

ma  możliwości  poprawienia  błędów  w  ofercie  wykonawcy  na  podstawie  art.  87 

ust. 2 pkt 3 ustawy, 

  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  FHU 

ANEX  ,  której  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ  w  odniesieniu  do  wymagań 

dotyczących  określenia  modelu  oferowanego  wyposażenia,  a  Zamawiający  nie  ma 

możliwości poprawienia błędów w ofercie wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy, 

  art.  87  ust.  1  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  FHU  ANEX  

do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

w  konsekwencji  naruszenia  powyższych  przepisów  naruszenie  art.  91  ust.  1  przez 

zaniechanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w SIWZ. 

Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  wezwania 

Odwołującego  do  wyjaśnień  treści  oferty,  odrzucenia  oferty  wykonawcy  FHU  ANEX, 

dokonania wyboru oferty Odwołującego w wyniku ponownego badania i oceny ofert. 

Odwołujący  podniósł,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania  ponieważ 


albowiem  w  przedmiotowym  postępowaniu Zamawiający  wadliwie ocenił  ofertę wykonawcy 

FHU  ANEX  W.  S.

,  ul.  Braci  Żmudów  35B,  33-100  Tarnów,  dalej:  „Wykonawca”  lub  „FHU 

ANEX" i dokonał jej wyboru jako najkorzystniejszej, pomimo niezgodności wskazanej oferty z 

treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Gdyby  Zamawiający  przeprowadził 

badanie  złożonych  ofert  w  należyty  sposób,  odrzuciłby  ofertę  wykonawcy  PHU  ANEX,  a 

zamówienie  uzyskałby  Odwołujący,  którego  oferta  zawierała  drugą  co  do  wysokości  cenę 

oraz najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia zgodnie z informacją z otwarcia ofert. 

Szkodą Odwołującego jest utracony zysk w wyniku nie uzyskania zamówienia. 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty: 

Zamawiający  w  rozdziale  3  pkt  4  SIWZ  wskazał  załączniki  do  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  (dalej:  SIWZ),  w  których  określony  został  szczegółowy  opis 

przedmiotu zamówienia: 

Wykaz  elementów  wyposażenia  objętych  przedmiotem  zamówienia  znajduje  się  w 

formularzu  wyceny  - 

załączniku  nr  1A  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

zwanej dalej „SIWZ". 

Szczegółowy  opis  elementów  wyposażenia  znajduje  się  w  załączniku  nr  IB  do  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca  rozmieści  dostarczone  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach  budynku 

biurowego zgodnie z załącznikiem nr 1C do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zgodnie  z  rozdziałem  3  pkt  6  SIWZ  dostarczone  elementy  wyposażenia  muszą  być 

fabrycznie  nowe,  nieużywane,  niepoddawane  żadnym  naprawom,  wolne  od  wad,  w  pełni 

sprawne  i  gotowe  do  użycia  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  muszą  odpowiadać 

obowiązującym standardom jakościowym 3 i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi 

prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w SIWZ. 

Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  żądał  dołączenia  do  oferty  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez 

zamawiającego  (art.  25  ust.  1  pkt  2  Pzp),  natomiast  w  rozdziale  14  ust.  1  SIWZ  określił 

żądanie  złożenia  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przez 

wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą dokumentów w postaci m.in. 

kart  katalogowych,  pod  rygorem  uznania,  że  wybrany  wykonawca  uchyla  się  od  zawarcia 

umowy. 


W postępowaniu zostały złożone, trzy oferty, w tym oferta Odwołującego i wykonawcy FHU 

ANEX, która przedstawiała najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert. 

Odwołujący  m.in.  w  piśmie  z  dnia  22  stycznia  2019  r.  informował  Zamawiającego  

o nie

zgodnościach w ofercie wykonawcy FHU ANEX skutkujących koniecznością odrzucenia 

wskazanej  oferty.  Pomimo  otrzymanej  informacji  - 

Zamawiający nie podjął nawet czynności 

wyjaśniających względem, wykonawcy FHU ANEX. 

W  dniu  5  stycznia  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wynikach 

postępowania. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy FHU ANEX. 

I. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - 

niezgodność oferowanego 

wyposażenia z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ 

1/ Wykonawca FHU ANEX w ofercie - 

załącznik nr 1A do SIWZ - zaoferował dla pozycji 

1,  2,  3,  4,  6  biurka 

i  stoły  producenta  FURNIKO,  systemu  T-SQUARE,  które  powinny 

odpowiadać  wymaganiom  Zamawiającego  wyszczególnionym  w  Szczegółowym  opisie 

elementów wyposażenia - Załącznik nr 1B do SIWZ: 

a) 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu A: 

"Kolumny…zawierają  wewnątrz  kanał  przelotowy  z  możliwością  przeprowadzenia  pionowo 

okablowania, zamykany metalową pokrywą mocowaną bez użycia narzędzi” 

Oferowane  biurka  systemu  T-

SQUARE  nie  posiadają  żadnego  dostępu  do  kolumny 

pionowej,  co  umożliwiałoby  prowadzenie okablowania oraz  dostęp  do  takiego kanału  przez 

zamykaną  metalową  pokrywę  –  powoduje  to  konieczność  odrzucenia  oferty  FHU  ANEX,  a 

niezgodność  ta  nie  może  być  usunięta  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy.  Powyższe 

potwierdzają  oficjalne  materiały  informacyjne  (karty  charakterystyki  produktu)  producenta 

mebli tj. firmy FURNIKO 

W tym miejscu w odwołaniu rysunek  

b) 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu A: 

"

Stopy poziome wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej lub aluminium polerowanego…" 

Oferowane  biurka  systemu T-

SQUARE nie posiadają wymaganych stóp, lecz wykonane ze 

stali  i  malowane.  Wynika  to  z  oficjalnych  materiałów  informacyjnym  (kart  charakterystyki 

produktu) producenta mebli tj. firmy FURNIKO 

STELAŻE 


Stelaż  biurka  systemu-SQUARE  składa  się  z  metalowej  ramy  znajdującej  się  pod  blatem 

biurka, oraz nóg o przekroju kwadrat 70x70 mm przykręcanych do ramy. W opcji-2 biurka z 

elektryczną  regulacją  wysokości  dodatkowo  instalowany  jest  pałąk  usztywniający 

konstrukcję. 

Stelaże  biurek  malowane  są  wysokiej  jakości  ekologicznymi  farbami  proszkowymi. 

Stosowane  farby  posiadają  atest  higieniczny  dopuszczający  kontakt  malowanych 

powierzchni z żywnością. 

Powoduje  to  ko

nieczność  odrzucenia  oferty  FHU  ANEX,  a  niezgodność  ta  nie  może  być 

usunięta w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

c) 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu A: 

"Kolumny  pionowe  stelaża  połączone  ze  sobą  belką  metalową  umieszczoną  pod  blatem, 

stan

owiącą  element  konstrukcyjny  zapewniający  sztywność  stelaża  bez  dodatkowych 

elementów oraz jednocześnie szynę do poziomego prowadzenia okablowania” 

Oferowane  biurka  systemu  T-

SQUARE  nie  posiadają  belki  konstrukcyjnej,  która 

jednocześnie  umożliwia  poziome  prowadzenie  okablowania,  gdyż  belki  konstrukcyjne 

wykonane są w postaci kształtowników o przekroju zamkniętym – powoduje to konieczność 

odrzucenia oferty FHU ANEX, a niezgodność ta nie może być usunięta w trybie art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy. 

Wynika to z ofic

jalnych materiałów informacyjnym (kart charakterystyki produktu) producenta 

mebli tj. firmy FURNIKO 

W tym miejscu w odwołaniu rysunek 

2/  Wykonawca  FHU  ANEX  w  ofercie  - 

załącznik  nr  1A  do  SIWZ  -  zaoferował  dla 

pozycji  46  stół  producenta  POLMARCO,  systemu  TYPE-U,  który  powinien  odpowiadać 

wymaganiom  zamawiającego  wyszczególnionym  w  Szczegółowym  opisie  elementów 

wyposażenia - Załącznik nr 1B do SIWZ. 

a) 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu E (SP1): 

"Rama posiadająca możliwość zmiany rozstawu nóg w poziomie o min. 7cm w porównaniu 

do pozycji, w której nogi są wyrównane z krawędzią blatu" 

Oferowane  stoły  systemu  TYPE-U  nie  posiadają  powyższej  funkcjonalności  –  powoduje  to 

konieczność odrzucenia oferty FHU ANEX, a niezgodność ta nie może być usunięta w trybie 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

Wynika  to  z  oficjalnych  materiałów  informacyjnym  (kart  charakterystyki  produktu) 

producenta: mebli tj. firmy POLMARCO: 


W tym miejscu w odwołaniu dwa rysunki z opisem: 

„Stelaż typu: TYPE-U 

profil: prostokątny 60x20 mm  

profil łączyny: 60x20 mm  

regulacja: poziomująca w zakresie: +/-10 mm” 

„Stelaż typu: TYPE-U 

profil: prostokątny 60x20 mm  

profil łączyny: 60x20 mm  

regulacja: 

poziomująca w zakresie: +/-10 mm  

skokowa w zakresie: 650 - 

850 mm (skok co 20 mm)” 

b) 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu E (SP1): 

„Rama wsparta  na  4  nogach metalowych  o  przekroju prostokątnym  o wymiarze w  zakresie 

60-75  x  25

35mm,  „Blat  usztywniany  prostokątną  ramą  z  kształtownika  metalowego 

biegnącą pod spodem na całej jego długości.” 

Oferowane stoły systemu TYPE-U posiadają nogi o przekroju 60x20mm, więc o mniejszym 

minimalnym przekroju niż wymagany. Oferowane stoły nie posiadają ramy konstrukcyjnej na 

której  byłyby  wsparte 4 nogi  lecz jedynie pojedynczą belkę, co jest rozwiązaniem  tańszym, 

ale  zapewniającym  o  wiele  mniejszą  sztywność  konstrukcji  –  powoduje  to  konieczność 

odrzucenia oferty FHU ANEX, a niezgodność ta nie może być usunięta w trybie art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy. 

Wynika  to  z  oficjalnych  materiałów  informacyjnym  (kart  charakterystyki  produktu) 

producenta: mebli tj. firmy POLMARCO 

W tym miejscu w odwołaniu dwa rysunki z opisem jak w pkt a): 

c) 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu E (SP1): 

"Stoły  posiadające  blaty  przesuwne  w  płaszczyźnie  poziomej,  umożliwiające  szybki  dostęp 

bez użycia narzędzi do kanału kablowego” 

Oferowane  stoły  systemu  TYPE-U  nie  posiadają  wymaganej  funkcjonalności  przesuwu 

blatów  w  płaszczyźnie  poziomej  ani  nie  posiadają  kanału  kablowego  –  powoduje  to 

konieczność odrzucenia oferty FHU ANEX, a niezgodność ta nie może być usunięta w trybie 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

Wynika  to  z  oficjalnych  materiałów  informacyjnym  (kart  charakterystyki  produktu) 

producenta: mebli tj. firmy POLMARCO 

W tym miejscu w odwołaniu dwa rysunki z opisem jak w pkt a) oraz zdjęcie 


3/  Wykonawca  FHU  ANEX  w  ofercie  - 

załącznik  nr  1A  do  SIWZ  -  zaoferował  dla 

pozycji  50  stoły  producenta  POLMARCO,  systemu  TYPE-U,  które  powinny  odpowiadać 

wymaganiom  zamawiającego  wyszczególnionym  w  Szczegółowym  opisie  elementów 

wyposażenia - Załącznik nr 1B do SIWZ: 

a) 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu E (SL6): 

”Stelaż metalowy chromowany, wykonany z rur o średnicy 30-50mm, osadzony na kółkach o 

średnicy min. 60mm z możliwością zablokowania przesuwu” 

Oferowane  stoły  systemu  TYPE-U  posiadają  stelaż  o  przekroju  prostokątnym  o  wymiarze 

60x20mm,  pozbawiony  kółek  –  powoduje  to  konieczność  odrzucenia  oferty  FHU  ANEX,  a 

niezgodność ta nie może być usunięta w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

Wynika  to  z  oficjalnych  materiałów  informacyjnym  (kart  charakterystyki  produktu) 

producenta: mebli tj. firmy POLMARCO 

W tym miejscu w odwołaniu dwa rysunki z opisem jak w pkt 2 a) 

b) 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu E (SL6): 

"Stelaż umożliwia złożenie blatu do pozycji pionowej bez składania stelaża i przy zachowaniu 

mobilności złożonego stołu na kółkach w celu magazynowania" 

Oferowane  stoły  systemu  TYPE-U  nie  posiadają  możliwości  składania  i  nie  oferują 

wymaganej  funkcjonalności  –  powoduje  to  konieczność  odrzucenia  oferty  FHU  ANEX,  a 

niezg

odność ta nie może być usunięta w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

Wynika  to  z  oficjalnych  materiałów  informacyjnym  (kart  charakterystyki  produktu) 

producenta: mebli tj. firmy POLMARCO 

W tym miejscu w odwołaniu dwa rysunki z opisem jak w pkt 2 a) oraz zdjęcie 

4/  Wykonawca  FHU  ANEX  w  ofercie  - 

załącznik  nr  1A  do  SIWZ  -  zaoferował  dla 

pozycji 68 fotele biurowe producenta NOWY STYL Sp. z o., linii DIPLOMAT, które powinny 

odpowiadać  wymaganiom  zamawiającego  wyszczególnionym  w  Szczegółowym  opisie 

elementów wyposażenia - Załącznik nr 1B do SIWZ: 

a) 

Wymóg: 

"Siedzisko,  oparcie  i  zagłówek  tapicerowane  naturalną  skórą  licową  (oparcie  i  zagłówek 

dwustronnie).” 

Odwołujący wskazał, że wykonawca nie podał modelu oferowanego fotela, jednak wszystkie 

fotele  linii  DIPLOMAT 

nie  posiadają  tapicerowanego  dwustronnie  oparcia  i  zagłówka,  gdyż 

oparcie  i  zagłówek  we  wszystkich  fotelach  linii  DIPLOMAT  jest  wykończone  sklejką  bez 


możliwości  zastosowania  jakiejkolwiek  tapicerki  –  powoduje  to  konieczność  odrzucenia 

oferty  FHU  ANEX,  a 

niezgodność  ta  nie  może  być  usunięta  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy. 

W tym miejscu w odwołaniu dwa zdjęcie 

II. 

W  zakresie  zarzutu    naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy    -  brak  podania  modelu 

oferowanego wyposażenia 

We wzorze załącznika nr 1A do SIWZ, w kolumnie PRODUCENT/MODEL Zamawiający 

wymagał  wskazania  przez  wykonawców  nazwy  producenta  oraz  modelu  oferowanego 

wyposażenia. Wykonawca w pozycjach nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 wsk

azał jedynie nazwę systemu mebli producenta 

FURNIKO,  bez  podania  modelu  oferowanego  produktu,  co  uniemożliwia  ocenę,  czy 

oferowany produkt odpowiada wymaganiom sprecyzowanym przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

Przykładowo  –  biurka  systemu  T-SQUARE  posiadają  trzy  rodzaje  stelaża  z  różnymi 

zakresami  regulacji,  a  bez  podania  modelu  nie  można  ustalić  jaki  produkt  oferuje 

wykonawca. 

Wymóg konstrukcji stelaża dla biurek i stołów typu A: 

"Kolumny posiadają możliwość regulacji wysokości biurka w zakresie od maksimum 640mm 

do co najmniej 840mm" 

Oferowane  biurka  systemu  T-

SQUARE  posiadają  trzy  rodzaje  stelaży,  ale  w  związku  z 

brakiem  wpisanego  modelu  w  formularzu  wyceny  nie  można  określić  jaki  stelaż  oferuje 

wykonawca - 

czy z regulacją czy bez regulacji - powoduje to konieczność odrzucenia oferty 

FHU ANEX, a niezgodność ta nie może być usunięta w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

Powyższe  potwierdzają  oficjalne  materiały  informacyjne  (karty  charakterystyki  produktu) 

producenta  mebli  tj.  firmy  FURNIKO:  Opis  Konstrukcji:    Biurka  w  systemie  T-SGUARE 

posiadają  konstrukcję  na  stelażu  typu  *T*  z  nogami  o  przekroju  kwadrat70x70mm.  Biurka 

systemu  T-

SGUARE  dostępne  są  w  trzech  opcjach:  1)  z  regulatorem  poziomu 

umożliwiającym  wypoziomowanie  w  zakresie  2  cm,  z  manualną  regulacją  wysokości  w 

zakresie 20 cm od 65 do 85 cm, 3) z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 59 on od 69 

do  128  cm.  Schemat  konstrukcji  biurka  systemu  T-SGUARE  przedstawiony  jest  na  po 

niższym schemacie. 

W  we  wzorze  załącznika  nr  1A  do  SIWZ,  w  kolumnie  PRODUCENT/MODEL 

Zamawiający  wymagał  wskazania  przez  wykonawców  nazwy  producenta  oraz  modelu 


oferowanego wyposażenia. Wykonawca w pozycjach 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

42,  43,  44  wskazał  jedynie  nazwę  systemu  mebli  producenta  MDD,  bez  podania  modelu 

oferowanego  produktu,  co  uniemożliwia  ocenę,  czy  oferowany  produkt  odpowiada 

wymaganiom sprecyzowanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

We  wzorze  załącznika  nr  1A  do  SIWZ,  w  kolumnie  PRODUCENT/MODEL 

Zamawiający  wymagał  wskazania  przez  wykonawców  nazwy  producenta  oraz  modelu 

oferowanego wyposażenia. Wykonawca w pozycjach 46, 47, 48, 50 wskazał jedynie nazwę 

systemu  mebli  producenta  POLMARCO,  bez  podania  symbolu  oferowanego  produktu,  co 

uniemożliwia ocenę, czy oferowany produkt odpowiada wymaganiom sprecyzowanym przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

We  wzorze  załącznika  nr  1A  do  SIWZ,  w  kolumnie  PRODUCENT/MODEL 

Zamawiający  wymagał  wskazania  przez  wykonawców  nazwy  producenta  oraz  modelu 

oferowanego wyposażenia. Wykonawca w pozycjach 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75 wskazał 

jedynie  nazwę  linii  krzeseł  podając  jako  producenta  „BNOS".  BNOS  nie  jest  producentem, 

lecz  tylko  marką  handlową  utworzoną  przez  producenta  NOWY  STYL,  a  w  wyżej 

wymienionych  polach  także  brakuje  podania  symbolu  oferowanego  produktu,  co 

uniemożliwia ocenę, czy oferowany produkt odpowiada wymaganiom sprecyzowanym przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

We  wzorze  załącznika  nr  1A  do  SIWZ,  w  kolumnie  PRODUCENT/MODEL 

Zamawiający  wymagał  wskazania  przez  wykonawców  nazwy  producenta  oraz  modelu 

oferowanego wyposażenia. Wykonawca w pozycjach 79, 80, 81, 82 wskazał jedynie nazwę 

linii  siedzisk  producenta  PROFIM,  bez  podania  symbolu  oferowanego  produktu,  co 

uniemożliwia ocenę, czy oferowany produkt odpowiada wymaganiom sprecyzowanym przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

W  podsumowaniu  tej  części  odwołania  Odwołujący  podał,  że  brak  podania  modeli 

oferowanego  wyposażenia  -  skutkuje koniecznością odrzucenia oferty  na podstawie art.  89 

ust. 1 pkt 2 ustawy. 

III. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy.  

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  niezależnie  od  obowiązku  dokonania  samodzielnej 

rzetelnej  oceny  oferty  FHU  ANEX  co  do  zgodności  z  wymaganiami  SIWZ  w  zakresie 

parametrów technicznych - otrzymał od Odwołującego informację o konieczności odrzucenia 


oferty  FHU  ANEX,  która  powinna  stać  się  podstawą  co  najmniej  wszczęcia  procedury 

wyjaśniającej  wobec  wykonawcy  FHU  ANEX.  Tymczasem  Zamawiający  zaniechał 

wyjaśnienia  wątpliwości  związanych  z  niezgodnościami  wskazanymi  w  treści  pisma 

Odwołującego. 

Po  przeprowadzeniu  rozpra

wy  z  udziałem  Stron  na  podstawie  zebranego 

materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron    Krajowa  Izba  Odwoławcza 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  us

taliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art.  189  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2017  roku,  poz.  1579  ze 

zmianami;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”),  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie 

zostało  złożone  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  11  lutego  2019  roku  oraz  została 

przekazana w ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co Strony potwierdziły  

na posiedzeniu z ich udziałem.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

III. 

Zgodnie z  brzmieniem  przepisu art.  192 ust  2 ustawy  Prawo zamówień  publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

dokonawszy  oceny  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  biorąc  pod  uwagę  stanowiska 

Stron przedstawione na rozpr

awie stwierdziła, że odwołanie  zasługuje na uwzględnienie. 

IV. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy 

wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania.  Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy  –  Strony  i 


uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody do stwierdzenia 

faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swych  twierdzeń  lub 

odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą 

przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy.  Przepis  ten  nakłada  na  Strony  postępowania 

obowiązek, który zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie 

faktów, z których wywodzą skutki prawne.  

Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu,  że  postępowanie  przed  Izbą  stanowi  postępowanie 

kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a  z  istoty  tego  postępowania  wynika,  że  spór  toczą  Strony 

postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  z  których  wywodzą 

określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, p

owołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycznymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne 

należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne;  ei  incubit  proba

tio  qui  dicit  non  qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

Izba  wskazuje,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odrębnym  od  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie 

powstałego  pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  

to  Odwołujący  kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  

i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem 

określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym 

ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje 

w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn. akt 

X  Ga  32/0

9,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar  udowodnienia 

takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku postępowania, który przytacza twierdzenie 

o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…) 


V.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w skład których zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia z Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2018 roku 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1092) 

wchodzą odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  także  inne  pisma  składane  w  sprawie  oraz  pisma 

przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 

Izba uwzględniła także stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie do protokołu.  

Izba 

uwzględniła  stanowisko  Zamawiającego  zaprezentowane  w  piśmie  z  dnia  

22 lutego 2019 roku 

Odpowiedź na odwołanie

Izba  dopuściła  dowody  zawnioskowane  i  złożone  przez  Odwołującego  w  trakcie  

posied

zenia z udziałem stron Dokumentacja zarzutów do odwołania. 

VI. 

W zakresie 

zarzutów podniesionych w odwołaniu Izba zważyła: 

Izba  podkreśla  na  wstępie,  że  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  prowadzenie 

postępowania o udzielnie zmówienia publicznego wobec wszystkich wykonawców biorących 

udział  w  postępowaniu  z  poszanowaniem  zasad  zamówień  publicznych  oraz  w  zgodzie  

z obowiązkami nałożonymi przez ustawę na Zamawiającego.  

U

stawa  zobowiązując  Zamawiających  zgodnie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  do  odrzucenia 

oferty  o  ile 

jej  treść  nie  odpowiada  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(dalej:  SIWZ)

,  odrzucenie  oferty,  biorąc  pod  uwagę  dodatkowo  zastrzeżenie  jakie  uczynił 

ustawodawca, nie może nastąpić z powodów formalnych, błahych nie wpływających na treść 

złożonej oferty oraz nie może nastąpić, gdy Zamawiający ma możliwość poprawienia błędów 

jakie zawiera oferta.  

Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu,  że  niezgodność  treści  oferty  z  SIWZ  należy  oceniać  

z  uwzględnieniem  pojęcia  oferty  zdefiniowanego  w  art.  66  Kodeksu  cywilnego,  czyli 

niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami Zamawiającego w odniesieniu 

do  merytorycznego  zakresu  realizacji 

przedmiotu  zamówienia.  Należy  mieć  na  uwadze,  że 

niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  –  która  to  stanowi  obligatoryjną  przesłankę 

odrzucenia  oferty  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2 


pkt  3  ustawy 

–  zachodzi,  gdy  zawartość  merytoryczna  złożonej  w  danym  postępowaniu 

oferty  nie  odpowiada  pod  względem  przedmiotu  zamówienia  albo  wskazania  sposobu 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  ukształtowanym  przez  Zamawiającego  i  zawartym  

w SWIZ wymaganiom  

lub również w sytuacji, gdy dany wykonawca nie złożył oferty, bowiem 

nie  złożył  oświadczenia  o  treści,  która  stanowiłaby  odpowiedź  na  określone  przez 

Zamawiającego w SWIZ wymagania.  

Oczywiście  obowiązkiem  wykonawcy  przystępującego  do  postępowania  o  udzielnie 

zamówienia  publicznego  jest  złożenie  oferty  zgodnej  ze  SWIZ  (porównaj:  wyrok  Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  10  lipca  2008  roku  sygn.  akt  V  Ca  1109/08),  

a  o

dzwierciedleniem  znajomości  wymagań  SWIZ,  a  tym  samym  wymagań  Zamawiającego 

co  do  przedmiotu  zamówienia,  sposobu  jego  realizacji  jest  złożona  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  oferta.  Mogą  jednakże  zaistnieć  sytuację,  w  których  złożona  w 

postępowaniu  oferta  może  być  niezgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  w 

SWIZ,  a  przyczyna  tej  niezgodności  może  być  wszelaka.  Wykonawca  składający  ofertę 

niezgodną  z  wymaganiami  Zamawiającego,  czyli  nie  składając  określonego  i  wymaganego  

dokumentacji postępowania oświadczenia, nie składając oświadczeń spójnych i zgodnych 

z  wymaganiami  SIWZ 

musi  brać  pod  uwagę  konsekwencje  jakie  go  spotkają,  

w szczególności odrzucenie oferty z postępowania.  

Zgodnie z regulacją art. 87 ust. 1 ustawy w toku badania i oceny ofert zamawiający 

może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert,  w  sposób 

jednoznaczny  przesądza  to,  że  Zamawiający  obwiązany  jest  prowadzić  czynności  badania  

i  oceny  ofert  w  postępowaniu.  Badaniem  oferty  są  czynności  mające  na  celu  ocenę 

zaoferowanego przedmiotu, a punktem odniesienia do takiej oceny są postanowienia SIWZ. 

Zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, złożonym w trakcie rozprawy, nie miał on wiedzy 

na  temat  zaoferowanych  przedmiotów  (sprzętu)  przez  wykonawcę  W.  S.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ANEX – W. S. w Tarnowie (dalej wykonawca) w 

momencie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Tym  samym 

w  ocenie  Izby  Zamawiający  nie 

wykonał  prawidłowo  ciążącego  na  nim  obowiązku  badania  i  oceny  oferty  złożonej  w 

postępowaniu  przez  wykonawcę  oferty.  Również  pozostałe  wyjaśnienia  Zamawiającego 

potwierdzają,  że  czynności  dokonane  przez  Zamawiającego,  bądź  ich  brak,  były 

nieprawidłowe.  To  w  efekcie  doprowadziło  do  wyboru  oferty  niezgodnej  z  wymaganiami 

przedmiotowymi określonymi w SIWZ i w efekcie podlegającej odrzuceniu z przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Zamawiający, w argumentacji prezentowanej na rozprawie, dowodził, że bardzo precyzyjnie  

i  szczegółowo  opisany  przedmiot  zamówienia  w  załącznikach  do  SWIZ  skutkował  tym,  że 


ofertą składaną na  załączniku 1A do SIWZ było podanie tylko modelu i producenta, ale jak 

zaznacza  Zamawiający  jedynie  informacyjnie.  Izba  podkreśla,  że  takie  stanowisko  jest 

zupełnie  niezrozumiałe  w  kontekście  tego,  że  ofertą  jest  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie  woli. W rozpoznawanym  przypadku oferowany  przedmiot zamówienia można 

było  zidentyfikować  jedynie  po  oświadczeniu  wykonawcy  zawartym  w  Formularzu  wyceny 

przygotowanym  zgodnie  z  załącznikiem  1A  do  SWIZ.  W  odpowiedzi  na  potrzeby 

Zamawiającego  wykonawca  składa  oświadczenie  w  odniesieniu  do  oferowanego  sprzętu 

przez  podan

ie  producenta  i  modelu,  co  miało  pozwolić  na  identyfikację  oferowanych 

przedmiotów, jak również na ocenę ich zgodności z wymaganiami SIWZ. Izba zaznacza, że 

w  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie  wymagał  na  etapie  ofertowania 

przedstawiania żadnych dokumentów potwierdzających, że oferowane przedmioty spełniają 

wymagania  opisane  w  SIWZ  (np.:  karty  charakterystyki  sprzętu,  foldery  i  inne).  Słusznie 

zauważył  Odwołujący,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia 

publicznego 

przy braku podania modelu oraz tak jak w tym postępowaniu braku załączenia 

kart  katalogowych,  w  zasadzie  oferta  jest  niemożliwa  do  ustalenia.  W  ocenie  Izby 

oświadczenie  składane  w  Formularzu  wyceny  musiało,  dla  skuteczności  oświadczenia, 

zawierać  informację  o  modelu  i  producencie,  bowiem  w  zasadzie  to  stanowiło  ofertę 

wykonawcy 

–  oświadczenie  co  do  konkretnego,  zindywidualizowanego,  jednoznacznego 

przedmiotu,  który  jest  oferowany.  Natomiast  ten  oferowany  przedmiot,  który  jest 

zindywidualizowany  przez  podanie  producenta  i  modelu  przedmiotowo  musiał  odpowiadać 

określonym  w  dokumentacji  postępowania  wymaganiom.  Zgodność  oferty  z  treścią  SWIZ, 

czyli  z

aoferowanego  przedmiotu  z  wymaganiami  Zamawiającego,  polega  na  ocenie 

złożonego  oświadczenia  przez  wykonawcę.  Brak  podania  modelu  czy  producenta,  które 

zgodnie  z  formularzem  były  niezbędne  do  podania,  uniemożliwia  taką  ocenę.  Ocena 

zgodności  treści  oferty  z  treścią  SWIZ  nie  polega  tylko  na  ocenie  skopiowania  załącznika, 

lecz  w  szczególności  polega  na  ocenie  tego  co  zostało  zaoferowane  i  czy  to  co  jest 

zaoferowane,  jest  zgodne  z  tym, 

czego  wymagał  Zamawiający  w  postępowaniu. 

Zamawiający  nie  wskazał  z  jakich  to  postanowień  SWIZ  wynikało,  że  oświadczenie  jakie 

mieli  złożyć  wykonawcy  co  do  modelu  i  producenta  oferowanego  sprzętu  miało  jedynie 

charakter  informacyjny. 

Natomiast  w  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  zawarł 

informację, że: „Z treści załącznika 1A wynikało jedynie, że ma być podany producent oraz 

model  (…)”. W  przypadku  tej  sprawy,  to  właśnie  model  i  producent  potwierdzały  zgodność 

zaoferowanego  sprzętu  z  wymaganiami  Zamawiającego,  to  one  stanowiły  podstawę  oceny 

czy  to  co  j

est  objęte  oświadczeniem  jest  zgodne  z  treścią  SIWZ. W  orzecznictwie  Izby  jak 

również  sądów  powszechnych  ugruntowane  jest  stanowisko  co  do  oceny  zgodności  treści 

oferty  z  treścią  SWIZ  i  niewątpliwie  ocena  ta  nie  dotyczy  formy,  lecz  merytorycznej  treści 


składanego  oświadczenia  woli  przez  wykonawcę.  Zamawiający  przyjmując  jakąś  ofertę  

i  uznając  ją  za  najkorzystniejszą  w  postępowaniu  musi  wiedzieć  jaki  przedmiot  wybrał  

w  postępowaniu,  wiedzieć  co  konkretnie  zostało  mu  zaoferowane  i  co  ma  zostać  mu 

dostarczone.  Natomiast  fakt,  że  ma  być  to  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  SWIZ, 

stanowi  w  postępowaniu  punkt  odniesienia,  który  jest  podstawą  do  badania  i  oceny  oferty 

oraz  stwierdzenia  jej  zgodności  z  treścią  SWIZ.  Podanie  przez  wykonawcę  producenta  

i  modelu  sprzętu  identyfikuje  zgodność  oferowanego  przedmiotu  z  wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego.  

W  ocenie  Izby 

nie  zasługuje  i  nie  może  zostać  uznana  za  prawidłową  argumentacja 

Zamawiającego  skupiająca  się  na  tym,  że  szczegółowość  opisu  przedmiotu  zamówienia 

zawarta  w  załączniku  nr  1A  do  SWIZ,  który  jednocześnie  stanowi  Formularz  wyceny, 

potwierdza  oferowany  przez 

wykonawcę  przedmiot  zamówienia.  Takie  stanowisko 

Zamawiającego  prezentowane  w  piśmie  procesowym  i  na  rozprawie  sam  Zamawiający 

kwestionuje  w  dalszej  części  argumentacji,  w  której  oświadczył,  że  niektóre  parametry 

poszczególnych  sprzętów  jakie  zostały  zaoferowane  Zmawiającemu  przez  wykonawcę  

są  inne  niż  te  opisane  w  przygotowanym  szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  

w  załączniku  1A  do  SWIZ  i  załączniku  1B  do  SIWZ  –  o  czym  Zamawiający  nabył  wiedzę 

sporządzając odpowiedź na odwołanie.  

Za nieprawidłową oraz zupełnie niezwiązaną z badaniem i oceną ofert oraz zgodności oferty 

z  postanowieniami  SWIZ  należy  uznać  argumentację  Zamawiającego  odnoszącą  się  

do  tego,  że  Zamawiający  nie  żądał  dostawy  i  montażu  mebli  konkretnego  producenta  

lub  modelu.  Taka  argum

entacja,  poczyniona  z  pewnością  na  potrzeby  tego  postępowania 

odwoławczego,  w  swej  istocie  potwierdza  jedynie  niezrozumienie  istoty  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  składanych  oświadczeń  oraz  oceny  tych  dokumentów.  Zamawiający  

nie  wymagał  dostawy  i  montażu  konkretnego  sprzętu  opisanego  modelem  czy  przez 

wskazanie  producenta  i  nie  to  stanowi  zarzuty  tego  odwołania,  lecz  żądał  podania  takiego 

modelu  i  producenta  w  złożonej  ofercie,  a  co  stanowiło  zindywidualizowanie  oferowanych 

Zamawiającemu  sprzętów.  Jednocześnie niezrozumienie istoty  treści  oferty,  oraz  w  efekcie 

jej badania i oceny wynika również z argumentacji wskazującej na to, że podanie modelu i 

producenta oferowanego sprzętu nie było kryterium oceny i wyboru oferty. Z jednym należy 

się  zgodzić,  a  mianowicie,  że  podanie  producenta  i  modelu  nie  było  kryterium  oceny  ofert 

przy  czym  trudno  nawet  wyobrazić  sobie  jakie  miałoby  to  być  kryterium.  Niemniej  podanie 

modelu  i  producenta  w  tym  wypadku  stanowiło  złożenie  oświadczenie  o  zaoferowaniu 

Zamawiającemu danej, konkretnej rzeczy – stanowiło ofertę, którą należało zbadać i ocenić. 

Izba  zaznacza,  że  nie  zawsze  te  „proste  rozwiązania”  (na  co  wskazywał  Zamawiający 


tłumacząc,  że  taki  formularz  miał  ułatwić  ocenę  ofertę)  w  rzeczywistości  będą  prostymi 

rozwiązaniami, będą efektywne oraz skuteczne.  

Podanie  modelu  i  producenta,  czego  niezaprzeczalnie  żądał  Zamawiający  w  tym 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  co  wynikało  z  Formularza  wyceny,  w  przypadku 

braku  tych  informacji  nie  może  być  konwalidowane  przez  ich  uzupełnienie,  poprawienie  

na  późniejszym  etapie.  Istota  złożonego  oświadczenia  w  Formularzu  wyceny  to  podanie 

producenta  i  modelu,  które  identyfikowało  dany  przedmiot  oferowany  przez  wykonawcę  

i  pozwalało na  ocenę jego  zgodności  z  SWIZ  – to oświadczenie,  to  oferta danego  sprzętu. 

Uzupełnienie takiej  informacji  na  późniejszym  etapie stanowiłoby  złożenie nowej,  nieznanej 

w  chwili  składania  ofert  oferty  po  wyznaczonym  terminie  na  ich  złożenie.  Taka  sytuacja  

w  obliczu  obowiązujących  przepisów  jest  niedopuszczalna.  Niewątpliwie  nienaruszalność 

treści  złożonej  oferty,  brak  możliwości  negocjacji  treści  oferty  przez  wykonawcę  i 

Zamawiającego  oraz  dopuszczalność  korekty  oferty  jedynie  w  zakresie  uchybień 

enumeratywnie  wskazanych  w  art.  87  ust.2  ustawy  stanowi  kanon  stosowania  art.  87  ust.1 

ustawy. Jak uzasadnił Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 marca 2010 r. (X Ga 

Artykuł  87  ust.  1  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych  odnosi  się  do  możliwości 

żądania od  wykonawców wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych ofert.  Dotyczy  to więc  tej 

części  oferty,  która  jest  nieprecyzyjna,  niejasna,  dwuznaczna,  budząca  wątpliwości 

interpretacyjne,  jest  niedopatrzeniem,  lub  błędem  niezamierzonym,  opuszczeniem,  lecz 

wyrażona w treści oferty. Nie dotyczy to tej części oferty, co do której wykonawca powinien 

był  wskazać  konkretne  dane  pozwalające  na  ocenę  oferty  lecz  tego  zaniechał.  (...)

przypadku  zupełnego  braku  danych  wskazanie  ich  w  terminie  późniejszym  jest 

uzupełnieniem  oferty  o nową treść, która ma istotny wpływ  na  ocenę oferty  wskazującą  na 

standard  i  jakość  materiałów  (wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Nowym  Sączu  z  dnia  7  kwietnia 

2009  r.  III  CA  88/2009),  a  nie  jej  poprawieniem  (por.  też  wyrok  Sądu  Okręgowego  w 

Tarnowie  z  dnia 25  czerwca  2009 r.  V  GA  40/2009)”.  Należy  tu również  zwrócić  uwagę za 

Trybunałem  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  (wyrok  z  29 marca  2012 r.  w  sprawie 

C-

599/10  Slovensko  a.s.),  że  „dopuszczenie,  by  instytucja  zamawiająca  mogła  zwrócić  się 

do  kandydata,  którego  ofertę  uważa  ona  za  niedokładną  lub  niezgodną  z wymogami 

technicznymi  zawartymi  w specyfikacji,  z 

żądaniem  udzielenia  wyjaśnień  w tym  względzie 

mogłoby  bowiem  w przypadku,  w którym  oferta  tego  kandydata  zostałaby  ostatecznie 

przyjęta,  prowadzić  do  wrażenia,  że  owa  instytucja  zamawiająca  negocjowała  tę  ofertę 

potajemnie,  na  szkodę  innych  kandydatów  i z naruszeniem  zasady  równego  traktowania. 

Ponadto  z art. 

2,  pozostałych  przepisów  dyrektywy  2004/18,  zasady  równego  traktowania 

obowiązku  przejrzystości  nie  wynika,  aby  we  wskazanej  sytuacji  instytucja  zamawiająca 

była zobowiązana do skontaktowania się z danym kandydatem. Owi kandydaci nie mogą się 


zresztą  skarżyć  na  to,  że  na  instytucji  zamawiającej  nie  spoczywa  w tym  względzie 

jakikolwiek  obowiązek,  ponieważ  brak  jasności  oferty  wynika  jedynie  z uchybienia  ich 

obowiązku  dochowania  staranności  przy  formułowaniu  oferty,  któremu  podlegają  tak  samo 

jak  inni  kandydaci.  (…)  Jednakże  wskazany  art. 2  nie  sprzeciwia  się  w szczególności,  by 

drodze  wyjątku  dane  oferty  mogły  zostać  skorygowane  lub  uzupełnione  w pojedynczych 

aspektach  w 

szczególności  w związku  z tym,  że  wymagają  zwykłego  wyjaśnienia,  lub  by 

usunąć  oczywiste  błędy  rzeczowe,  pod  warunkiem  że  owe  zmiany  nie  doprowadzą  do 

przedstawienia  w 

rzeczywistości  nowej  oferty.  Wskazany  artykuł  nie  sprzeciwia  się  zatem 

również  temu,  by  w ustawodawstwie  krajowym  istniał  taki  przepis,  jaki  jest  przewidziany 

w art. 42  ust. 2  ustawy  nr 

25/2006,  wedle którego  zasadniczo instytucja zamawiająca może 

na  piśmie  zażądać  od  kandydatów  udzielenia  wyjaśnień  w przedmiocie  oferty,  nie  żądając 

jednak  i 

nie  przyjmując  jakiejkolwiek  zmiany  oferty.  Przy  wykonywaniu  uprawnień 

dyskrecjonalnych, którymi dysponuje instytucja zamawiająca, ma ona obowiązek traktowania 

różnych  kandydatów  w sposób  równy  i lojalny,  tak  aby  pod  koniec  procedury  selekcji  ofert 

mając  na  uwadze  jej  wynik,  żądanie  udzielenia  wyjaśnień  nie  prowadziło  do  wrażenia,  że 

sposób  nieuprawniony  faworyzuje  lub  defaworyzuje  kandydatów,  do  których  to  żądanie 

było skierowane.” (oraz orzeczenie z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie C-387/14 Esaprojekt 

Sp.  z  o.o.  przeciwko  Województwu  Łódzkiemu  –  z  pytania  prejudycjalnego  Krajowej  Izby 

Odwoławczej; orzeczenie z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie C-131/16 Archus sp. z o.o. i 

Gama  J.  L. 

przeciwko  Polskiemu  Górnictwu  Naftowemu  i  Gazownictwu  S.A.  –  z  pytania 

prejudycjalnego  Krajowej  Izby  Odwoławczej;  orzeczenie  z  dnia  29  marca  2012  roku  w 

sprawie  C-599/10  ELV  Slovensko  a.s.  i  in.  Przeciwko  Urad  pre  verejne  obstaravanie; 

orzeczenie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie C-336/12 Ministeriet for Forskning, 

Innovation  og  Videregaende  Uddannelser  przeciwko  Manova  A/S).  W  ocenie  Izby 

niedopuszczalnym  i  niemożliwym  skutecznie  w  obliczu  obowiązujących  przepisów  byłoby 

dokonywanie  poprawienia

,  po  terminie  składania  ofert,  treści  oferty  przez  podanie  nazwy 

producenta czy też oferowanego modelu danego sprzętu. 

Nie  znajduje  również  uzasadnienia  argumentacja  Zamawiającego  budowana  w  oparciu  o 

konieczność  interpretowania  na  korzyść  wykonawcy  wszelkich  wątpliwości  co  do  treści 

SWIZ. Zamawiający w sposób jednoznaczny określił, że wykonawca ma przedstawić ofertę 

zgodnie z SWIZ, na którą to ofertę składa się między innymi wypełniony Formularz wyceny 

wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1A  do  SWIZ  (rozdział  10  pkt  6  lit.  b  SIWZ). 

Jednoznacznie  wynika  z  tych  pos

tanowień,  że  wykonawca  miał  przedstawić  wypełniony 

formularz, natomiast zgodnie z tym załącznikiem do wypełnienia były pola: producent, model, 

cena netto, wartość netto dla każdej ze 120 pozycji tego załącznika. W tym miejscu nie ma 

miejsca  na  dokonywanie 

jakichkolwiek  interpretacji,  wymagania  określone  w  SIWZ  jak 


również  wzór  załącznika  1A  do  SIWZ  są  jasne,  klarowne  i  czytelne.  W  tym  kontekście 

również  za  niezasadną  należy  uznać  argumentację  Zamawiającego  odnoszącą  się  do 

konieczności  podania  pełnej  nazwy  producenta  oraz  konkretnego  symbolu  oferowanego 

przedmiotu zamówienia. Dlatego, że Odwołujący nie kwestionował podania niepełnych nazw 

producenta jak również dlatego, że podanie modelu oferowanego przedmiotu było niezbędne 

w złożeniu prawidłowym oferty. 

W  ocenie  Izby  wykonawca  nie  podał  prawidłowo  modelu  oferowanego  sprzętu  

w zakresie pozycji nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24,  25,  28,  29,  30,  31  zawartych  w  Formularzu  wyceny.  Podanie  nazwy  T-Square  dla 

wszy

stkich tych pozycji, w których zawierają się między innymi o różnych wymiarach i biurka 

narożne,  biurka  proste,  stoły,  kontenery  stacjonarne,  kontenery  mobilne  blendy  osłonowe, 

szafy aktowe, szafki pod drukarkę, szafy ubraniowe w sposób jednoznaczny potwierdza, że 

wykonawca  nie  podał  modelu  oferowanych  przedmiotów.  Samo  to  powinno  być  dla 

Zamawiającego  zastanawiające,  bowiem  w  oparciu  o  tak  podane  modele  w  zasadzie 

Zamawiający nie wiedział co konkretnie zaoferował mu wykonawca (jaki konkretny, istniejący 

przedmiot). 

Słusznie  zauważył  Odwołujący,  że  jest  to  nazwa  systemu  mebli,  która  określa 

pewną  „rodzinę”  produktów  oferowanych  przez  danego  producenta,  nie  identyfikując 

określonego  przedmiotu.  Z  przedstawionego  dowodu  przez  Zamawiającego  wynika,  

że  w  zakresie  samych  biurek  prostych  i  narożnych  producent  ten  oferuje  różne  wyroby,  

a  ich  identyfikacji  dokonał  przez  nadanie  im  określonych  symboli.  Tym  samym  brak  jest 

możliwości zidentyfikowania przedmiotu jaki został zaoferowany, co zaoferował  wykonawca 

w złożonej ofercie.  

W  ocenie  Izby  wykonawca  nie  podał  prawidłowo  modelu  oferowanego  sprzętu  w  zakresie 

pozycji nr 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 zawartych w Formularzu wyceny. 

Podanie  nazwy  Ovo,  Valde,  Status  dla  wszystkich  tych  pozycji,  w  kt

órych  zawierają  się 

między  innymi  komody  gabinetowe  i  szafy  gabinetowe  o  różnych  wymiarach  ale  również 

biurka  gabinetowe,  dostawki  gabinetowe,  stół  gabinetowy  w  sposób  jednoznaczny 

potwierdza,  że  wykonawca  nie  podał  modelu  oferowanych  przedmiotów.  Samo  to  powinno 

być dla Zamawiającego zastanawiające, bowiem w oparciu o tak podane modele w zasadzie 

Zamawiający nie wiedział co konkretnie zaoferował mu wykonawca (jaki konkretny, istniejący 

przedmiot). Trudna  przyjąć,  że ten sam  model  np.  Status dotyczy  różnych  wymiarów  szafy 

gabinetowej,  biurka  gabinetowego  czy  też  kontenera  gabinetowego,  brak  bowiem  jest 

możliwości  identyfikacji  zaoferowanego  przedmiotu  zamówienia.  Słusznie  zauważył 

Odwołujący,  że  jest  to  nazwa  systemu  mebli,  która  określa  pewną  „rodzinę”  produktów 

oferowanych przez danego producenta, nie identyfikując określonego przedmiotu. 


W  ocenie  Izby  wykonawca  nie  podał  prawidłowo  modelu  oferowanego  sprzętu  w  zakresie 

pozycji  nr  46,  47,  48,  50  zawartych  w  Formularzu  wyceny.  Podanie  nazwy    Type-U  

dla  wszy

stkich  tych  pozycji,  w  których  zawierają  się  między  innymi  stół  prezydialny,  stół 

konferencyjny,  blenda  osłonowa  oraz  stół  w  sposób  jednoznaczny  potwierdza,  

że  wykonawca  nie  podał  modelu  oferowanych  przedmiotów.  Również,  w  ocenie  Izby 

wykonawca nie podał prawidłowo modelu oferowanego sprzętu w zakresie pozycji nr 79, 80, 

81,  82  zawartych  w  Formularzu  wyceny.  Podanie  nazwy  Soft  Box  dla  wszystkich  tych 

pozycji,  w  których  zawierają  się między  innymi  stolik,  sofa  narożna  sofa  3  osobowa  prawa  

i sofa 3 osobowa 

lewa w sposób jednoznaczny potwierdza, że wykonawca nie podał modelu 

oferowanych  przedmiotów.  W  przypadku  pozycji  65,  66,  67,  68,  71,  72,  74,  75  zawartych  

w Formularzu wyceny  wykonawca podał dla foteli biurowych, dla różnych typów (FE4, FE5 

według  opisu  z  Załącznika  1B  do  SWIZ)  model:  Diplomat,  co  w  ocenie  Izby  wskazuje 

również,  że  dla  różnych  wymaganych  przedmiotów  przedstawiony  jest  ten  sam  model,  ten 

sam fotel. Natomiast zgodnie z tym co wskazywał Odwołujący podane w Formularzu wyceny 

informacje w zasad

zie stanowią nazwę danej linii, systemu foteli biurowych czego nie można 

utożsamiać  z  modelem  oferowanym  w  postępowaniu,  który  ma  identyfikować  określony, 

oferowany  przedmiot.  Tak  również  w  przypadku  pozycji  66  –  fotel  biurowy  (opis  dla  typu 

FE3) i pozycji 72 (opis dla typu KL4) 

– krzesło podał wykonawca model: Moito. W przypadku 

tak  różnych  przedmiotów  i  szczegółowo  opisanych  w  załączniku  1B  do  SWIZ  nie  sposób 

uznać,  aby  określenie  podane  przez  wykonawcę  identyfikowało  określony  przedmiot. 

Niewątpliwie ponownie wykonawca podał nazwę linii, systemu, „rodziny” oferowanych przez 

siebie produktów co uniemożliwia identyfikację przedmiotu jaki został zaoferowany.  

Powyższe powinno być dla Zamawiającego zastanawiające, bowiem w oparciu o tak podane 

modele w zasadz

ie Zamawiający nie wiedział co konkretnie zaoferował mu wykonawca (jaki 

konkretny, istniejący przedmiot). Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 ust. 

2  ustawy  przez  niepodanie  w  Formularzu  wyceny  konkretnych  modeli  oferowanych 

przedmiotów,  w  zakresie  pozycji  tego  formularza  wskazanych  powyżej,  co  w  zasadzie 

prowadziło  do  braku  wskazania  faktycznie  oferowanych  przedmiotów,  a  to  w  efekcie 

uniemożliwiało  dokonanie  badanie  i  oceny  ofert  w  postępowaniu.  Izba  uznała,  że  w  tym 

zakresie  zasadny 

był    -  choć  pozostający  bez  wpływu  na  wynik  postępowania  z  uwagi  

na  zasadność  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  -  zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego  art.  87  ust.  1  ustawy,  bowiem  brak  w  ofercie  informacji  na  temat  modelu  

i ewentualne ich wyj

aśnienie przez wskazanie konkretnych modeli oferowanych przedmiotów 

pozwoliłby Zamawiającemu na prawidłową ocenę oferty. Podkreślić należy, że Zamawiający 

obowiązany  jest  do  starannego,  należytego  dokonywania  oceny  ofert  wykonawców  

w postępowaniu przy wykorzystaniu narzędzi w jakie wyposażyła go ustawa.  


W  odniesieniu  do  nieprawidłowego  wskazania  producenta  w  pozycjach  65,  66,  67,  68,  71, 

Odwołujący  nie  wykazał,  że  Bnos  nie  jest  producentem  oferowanych 

przedmiotów,  natomiast  Zamawiający  podtrzymał  stanowisko,  że  jest  to  producent.  Tym 

samym  Izba  mając  na  uwadze  kontradyktoryjny  charakter  postępowania  i  konieczność 

wywiedzenia przez Odwołującego podnoszonych zarzutów uznała, że w tym zakresie zarzut 

odwołania  nie  potwierdził  się.  Tym  samym  za  niezasadny  Izba  uznała  zarzut  odwołania 

naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy.  

Izba uznała za zasadne podniesione zarzuty odwołania dotyczące naruszenia art. 89 

ust.  1  ustawy  w  odniesieniu  do  wymagań  dotyczących  parametrów  technicznych 

oferowanego przedmiotów. 

Zaznaczenia wymaga w tym miejscu, że w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający przyznał, 

że oferowane przedmioty zamówienia, do których referował Odwołujący w odwołaniu, nie są 

zgodne  z  opisem  przedmiotów  zawartym  w  Załączniku  nr  1A  i  1B  do  SWIZ.  Jednocześnie  

w  swoim  stanowisku  pisemnym  i  argumentacji  przedstawionej  na  rozprawie  podnosił,  

że  dopuścił  zgodnie  z  SIWZ  i  ogłoszeniem  o  zamówieniu  możliwość  zaoferowania  mebli 

charakteryzujących  się  lepszymi  parametrami  technicznymi  i  /lub  użytkowymi,  a  opis  mebli 

z

najdujący się w załączniku 1A i 1B do SIWZ zawiera minimalne wymagania.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  wskazuje,  że  celem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  a  tym  samym  jedną  z  zasad  postępowania,  jest  zawarcie  ważnej  umowy. 

Jednocześnie  charakter  postępowania  odwoławczego,  a  w  szczególności  konieczność 

realizowania  czynności  w  postępowaniu  z  poszanowaniem  zasad  równego  traktowania 

wykonawców,  konkurencyjności  ale  również  przejrzystości  postępowania  wymaga 

jednoznacznego  określenia  wymagań  opisanych  w  dokumentacji  postępowania. 

Uwzględniając wskazane postanowienie SIWZ oraz mając na uwadze poszanowanie zasad 

Prawa  zamówień  publicznych  nie  jest  możliwym  wyprowadzenie  wniosków  jakie  sugerował 

Zamawiający.  Niewątpliwie i  ta argumentacja  Zamawiającego poczyniona  na  potrzeby  tego 

postępowania  odwoławczego  nie  może  zostać  uznana  za  prawidłową  i  właściwą.  

To Zamawiający podkreślał w trakcie rozprawy i w piśmie procesowym, że opisy przedmiotu 

zamówienia  są bardzo szczegółowe,  jednoznaczne  i  określają wymagania Zamawiającego. 

Próba  interpretacji  postanowień  SIWZ  w  taki  sposób,  że  wykonawcy  mogli  zaoferować  

w  zasadzie  cokolwiek  byle  charakteryzowało  się  lepszymi  parametrami  użytkowymi  

lub technicznymi jest sprzeczne z wcześniej prezentowanym stanowiskiem Zamawiającego, 

jak  również  ustawą.  Wykonawca  w  tym  postępowaniu,  zestawiając  ze  sobą  wszystkie 

postanowienia  SWIZ  nie  mógł  oferować  innych  niż  wymagane  przez  Zamawiającego 


parametrów  chociażby  z  tego  powodu,  że  Zamawiający  nie  napisał  czym  są  parametry 

„lepsze”. Nie wyjaśnił tego również w trakcie rozprawy, jak również nie wyjaśnił w jaki sposób 

miałby dokonywać oceny ofert, które odnosiłyby się do innych przedmiotów, i to nie dlatego, 

że  zostały  zaoferowane  inne  przedmioty  tylko  dlatego,  że  wymagania  Zamawiającego  nie 

zostały określone w sposób jednoznaczny. Mając na uwadze cel postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jako minimalne wymagania techniczne, te niezbędne do spełnienia, 

należało  przyjąć  wskazane  w  ww.  załącznikach  do  SIWZ,  a  dopiero  przy  ich  spełnieniu 

możliwym  było  oferowanie  czegoś  funkcjonalnie  czy  technicznie  „lepszego”.  Zamawiający 

musi  mieć  punkt  odniesienia  do  porównania  w  postępowaniu  złożonych  ofert,  a  tym  jest 

jednakowy  opis  przedmiotu  zamówienia  dla  wszystkich  zainteresowanych  postępowaniem  

o udzi

elenie zamówienia. Interpretacja podnoszona przez Zamawiającego wynikała zapewne 

z tego 

– co oświadczył na rozprawie – że postępowanie przygotowywała firma zewnętrzna i 

w  jego  opisie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zawarte  elementy,  które  dla  Zamawiającego  

nie  są  istotne  i  nie  mają  znaczenia.  Istotnym  dla  Zamawiającego  była  cena  oferowanego 

wyposażenia.  Jednakże  na  tym  etapie  postępowania  Zamawiający  nie  może  dokonywać  

już  modyfikacji  w  wymaganiach  zawartych  w  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  oraz  nie  może  z  uwagi  na  inne  własne  potrzeby  zmieniać  opisu 

przedmiotu  zamówienia.  To  również  jednoznacznie  wskazuje,  że  nawet  wskazywana 

interpretacja  Zamawiającego  ma  inne  uzasadnienie  niż  to,  które  sam  podnosił,  a  jego 

źródłem wydają się być zupełnie inne podstawy. Na marginesie należy zauważyć, że fakt, że 

postępowanie  przygotował  podmiot  zewnętrzny  nie  zwalnia  Zamawiającego  z 

odpowi

edzialności  za  to  postępowanie,  jak  również  nie  zwalnia  go  z  konieczności 

kontrolow

ania  zawartego  w  takim  postępowaniu  opisu  przedmiotu  zamówienia. 

J

ednocześnie  przygotowanie  postępowania  przez  podmiot  zewnętrzny  nie  jest 

usprawiedliwieniem 

dla  podejmowanych  przez  Zamawiającego  czynności,  które  nie  są 

zgodne z ustawą.  

W  zakresie  kwesti

onowanych  zaoferowanych  przedmiotów  w  pozycjach  1-6,  46,  50,  68 

Formularza wyceny 

– Izba uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy za zasadny,  

a  oferowane  przedmioty  są  niezgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  

w Załączniku 1A i 1B do SIWZ. 

W  zakresie  pozycji  68  został  zaoferowany  fotel,  który  nie  odpowiada  wymaganiom 

Zamawiającego,  bowiem  oparcie  i  zagłówek  wykończone  są  sklejką  w  kolorze 

odpowiadającym  meblom.  Podkreślić  należy,  że  sam  Zamawiający  wskazał  i  przyznał 

to w odpowiedzi na od

wołanie. Jedynie pobocznie – bo jak zostało to wskazane już powyżej, 

minimalne  wymagania  określone  w  Załącznikach  do  SWIZ  co  do  przedmiotów  zamówienia 


musiały  zostać  spełnione  –  Izba  wskazuje,  że  w  tym  przypadku  również  potwierdziła  się 

niezasadność  argumentacji  Zamawiającego,  bowiem  nawet  nie  próbował  on  wykazać  

w czy

m to sklejka jest lepsza od skóry licowanej. Stanowisko Zamawiającego referujące do 

praktyki  i  estetyki  również  nie  jest  poparte  żadnym  dowodem,  ale  w  szczególności  nie  jest 

ono dopuszczon

e opisem przedmiotu zamówienia, który jednoznacznie wskazywał na to, że 

zagłówek  i  oparcie  ma  być  tapicerowane  naturalną  skórą  licowaną  dwustronnie. 

Podkreślenia wymaga również, że ma to wpływ na cenę oferty, gdyż inaczej wyceniane będą 

krzesła tapicerowane z dwóch stron a inaczej te tapicerowane z jednej strony, co potwierdza 

również niemożliwość porównywania takich ofert. Jednocześnie z dowodu przedstawionego 

przez Odwołującego, oświadczenie z dnia 21 lutego 2019 roku wynika, że krzesła Diplomat 

oferowane 

są wyłącznie w wykonaniu z oparciem wykończonym od tyłu okładziną drewnianą 

bez tapicerki. 

Zamawiający mógł dopuścić takie rozwiązanie przed terminem składania ofert 

np.  w  wyniku  modyfikacji  SWIZ,  ale  po  terminie  składania  ofert  nie  może  on  modyfikować 

wy

magań jakie sam zawarł w ogłoszonej przez siebie dokumentacji postępowania.   

W  odniesieniu  do  biurek  i  stołów  w  pozycjach  1-  6  Formularza  wyceny:  po  pierwsze,  

w wymaganym opisem przedmiotu zamówienia zakresie nie zostały zaoferowane przedmioty 

kanałami  przelotowymi,  co  Zamawiający  również  potwierdził  w  złożonym  piśmie.  Brak 

zastosowania wymaganych kanałów przelotowych z możliwością przeprowadzenia pionowo 

okablowania stanowi niezgodność z przedmiotem opisanym w załączniku 1A i 1B do SWIZ. 

Inny  sposób  maskowania  kabli,  czy  też  w  ogóle  odstąpienie  od  potrzeby  ich  maskowania, 

czy  też  argumentacja,  że  biurka,  stoły  będą  wykorzystywane  do  innej  pracy  niż  

z  komputerem  nie  uprawnia  Zamawiającego  do  zmiany  wymagań  i  opisu  przedmiotu 

zamówienia. Takie informacje winny być  zawarte w  załączniku 1A i 1B ale przy ogłoszeniu 

postępowania,  a  nie  wprowadzane  na  etapie  oceny  ofert.  Dowolność  w  ocenie  ofert  jaką 

prezentuje  Zamawiający  w  piśmie  procesowym  niezgodna  jest  ze  wszystkimi  zasadami 

prawa  zamówień  publicznych.  Również  zastosowanie  zupełnie  innych  materiałów  tj.  stali 

malowanej  proszkowo 

wykonania  stopy  poziomej  jest  nieuprawnionym  odstąpieniem  od 

wymagań zawartych w SWIZ tj. stali nierdzewnej polerowanej lub aluminium polerowanego. 

Takie rozwiązania są zupełnie inne, Zamawiający dopuścił dwa możliwe rozwiania na etapie 

przed składaniem ofert i w takim zakresie należało prawidłowo złożyć ofertę. Odnoszenie się 

Zamawiającego w piśmie do tego, że oferowane rozwiązanie przez wykonawcę jest lepsze, 

potwierdza  jedynie,  że  zaoferowany  przedmiot  nie  jest  zgodny  z  SWIZ  i  zawartymi  tam 

opisami i w żaden sposób nie dowodzi, że mogło takie rozwiązanie być zaoferowane, no i że 

jest  „lepsze”  –  choć  ta  okoliczność  przy  braku  spełnienia  wymagań  podstawowych, 

minimalnych 

określonych w SWIZ pozostaje obojętna dla oceny oferty. Również brak belek 

metalowych  stanowiących  równocześnie  szynę  do  prowadzenia  poziomo  okablowania 


należy  uznać  za  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  wymagań  zawartych  w  SWIZ  i  nie  ma 

znaczenia,  że  na  etapie  oceny  ofert  Zamawiający  uznał,  że  nie  wszystkie  biurka  czy  stoły 

będą służyły do pracy z komputerami.  

W zakresie stołu z pozycji 46 Formularza wyceny, za niedopuszczalne i nieuprawnione Izba 

uznaje  odstąpienie  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  od  wymagania  określonego  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  możliwości  zmiany  rozstawu  nóg  w  poziomie  o  7  cm. 

Zamawiający  w  złożonym  piśmie  wskazał,  że  nie  jest  to  wymóg  istotny.  Jednocześnie 

podkreślić  należy,  że  zawarł  takie  wymaganie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  i  odstąpić 

mógł  od  niego  tylko  przed  złożeniem  ofert.  Wykonawca  składają  ofertę  obowiązany  był 

zaoferować stół z możliwością rozstawu nóg w poziomie o 7 cm i brak takiej funkcjonalności 

stanowi o niezgodności z treścią wymagań Zamawiającego. Również nie został zaoferowany 

zakres  minimalny  (60-75  x  25-

30  mm)  dotyczący  przekroju  prostokątnego  nóg  metalowych 

stołu,  bowiem  zaoferowano  stoły  z  nogami  o  przekroju  60  x  20  mm.  Nogi  stołu  miały  być 

wsparciem  dla  ramy,  która  miała  być  prostokątna  wykonana  z  kształtownika  metalowego 

biegnąca pod spodem na całej długości natomiast oferowane stoły zastosowane miały belki 

poprzeczne.  Niezależnie  od  tego  czy  były  to  dwie  belki  jak  twierdził  Zamawiający,  czy  też 

jedna  belka  jak  twierdził  Odwołujący,  to  nie  stanowiło  to  ramy  zgodnie  z  wymaganiami 

Zamawiającego.  Dodatkowo  stoły  te  zgodnie  z  wymaganiami  SWIZ  miały  posiadać  blaty 

przesuwne  w  płaszczyźnie poziomej  i kanały  kablowe.  Odwołujący  wskazał,  że stoły  te nie 

posiadają  ww.  elementów,  co  potwierdził  również  przedstawionymi  dowodami  w  postaci 

rysunków w odwołaniu jak również dowodów przedstawionych na rozprawie. Wskazanie, że 

nie  jest  wymagane 

wyposażenia  stołów  w  blaty  przesuwne  na  etapie  oceny  ofert  stanowi 

zmianę wymagań jakie były zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i nieuprawnione na tym 

etapie  zmiany  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  nie  odniósł  się  w  żadne 

sposób  do  kanałów  kablowych,  ich  brak  również  stanowi  o  niezgodności  treści  oferty  

z wymaganiami Zamawiającego.  

W zakresie stołu z pozycji 50 Formularza wyceny Zamawiający wymagał wykonania stelaża 

metalowego,  chromowanego  z  rur  o  średnicy  30-50mm,  natomiast  zaoferowany  został  stół 

ze  stelażem  o  przekroju  prostokątnym  60  x  20  mm.  Odwołujący  stanowisko  swe  oparł  

na  dowodach  zawartych  w  odwołaniu  jak  również  w  dowodach  przedstawionych  na 

rozprawie. 

Zamawiający  w  swojej  argumentacji  pominął  ten  parametr.  W  ocenie  Izby 

niezgodność ta jest ewidentna i stanowi o niezgodności oferowanego stołu z  wymaganiami 

Zamawiającego.  Za  nieuprawnione  należy  uznać  stanowisko  Zmawiającego  o  odstąpieniu  

na etapie oceny ofert  od wymagania, ze stelaż stołu ma być osadzony na kółkach o średnicy 

min.  60mm. 

To,  że  dany  stół,  jak  twierdzi  Zamawiający,  nie  będzie  przestawiany, 

przenoszony  nie zmienia faktu,  że wymagał  osadzenia stołu na kółkach.  Zmiana wymagań 


na etapie oceny ofert jest niedopuszczalna. 

Odwołujący wykazał również, że oferowane stoły 

nie  posiadają  możliwości  składania  jaka  była  wymagana  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  

co  potwierdzał  rysunkami  wskazanymi  w  odwołaniu  jak  również  w  dowodach  złożonych  

na  rozprawie.  Zamawiający,  podobnie  jak  we  wcześniejszym  przypadku,  odstąpił  od  tego 

wymagania  na  etapie  oceny  ofert  ale  takie  odstąpienie  nie  jest  prawidłowe.  Jeżeli 

Zamawiający  wymaga  określonych  funkcjonalności  to  takie  muszą  być  zaoferowane,  

a  odstąpienie  od  nich  stanowi  modyfikację,  zmianę  i  niezgodność  z  wymaganiami 

Zamawiającego.  

Izba  podkreśla,  że  obowiązkiem  Zamawiającego  było  dokonanie  badania  i  oceny  ofert  

w  postępowaniu  w  odniesieni  do  wymagań  jakie  sam  Zamawiający  ukształtował.  

W przypadkach, 

gdy dane funkcjonalności Zamawiającemu były zbyteczne nie powinien był 

ich  zawierać  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  zmodyfikować  SIWZ  przed  terminem 

składania  ofert.  Po  terminie  składania  ofert  niedopuszczalne  jest  odstępowanie  od  tych 

wymagań  przedmiotowych  jakie  zostały  zawarte  w  opisie,  bowiem  to  gwarantuje 

porównywalność  ofert  w  postępowaniu.  Jednakowe  wymagania  zapewniają  również 

wykonawcom  równy  i  konkurencyjny  dostęp  do  zamówienia,  oraz  gwarantują  przejrzystość 

postępowania.  Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  ustawy  przez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  który  zaoferował  przedmioty  niezgodne  

z wymaganiami Zamawiającego, tym samym czyniąc ofertę niezgodną z treścią SIWZ.  

Izba  u

znała,  że  w  tym  zakresie  zasadny  był  -  choć  pozostający  bez  wpływu  na  wynik 

postępowania z uwagi na zasadność zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - zarzut 

naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 ustawy, bowiem gdyby Zamawiający dokonał 

pra

widłowo badania (a w zasadzie w ogóle dokonał na etapie oceny ofert badania złożonych 

oświadczeń  przez  wykonawcę)  mógłby  wyjaśnić  treści  oferty.  Podkreślić  należy,  

że  Zamawiający  obowiązany  jest  do  starannego,  należytego  dokonywania  oceny  ofert 

wykonawców  w  postępowaniu  przy  wykorzystaniu  narzędzi  w  jakie  wyposażyła  go  ustawa. 

Zaznaczyć  należy,  że  Zamawiający,  dokonując  oceny  oferty  złożonej  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  posiada  uprawnienia  wynikające  z  poszczególnych 

przepisów ustawy, ale i obowiązki jakie nakłada na niego ustawodawca – jednakże realizacja 

tych prerogatyw musi mieścić się w granicy obowiązującego przepisu prawa. Właśnie takim 

przepisem  jest  art.  87  ustawy,  gdzie 

ustawodawca  przyznał  Zamawiającemu  prawo  

ale 

i  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek.  W  myśl  art.  87  ust.  1  ustawy  zostało 

ukształtowane  prawo  Zamawiającego  do  żądania  w  trakcie  badania  i  oceny  ofert  

od  wykonawcy  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty.  Biorąc  pod  uwagę,  

że  ustawodawca  nie  wiąże  skutku  w  postaci  konieczności  odrzucenia  z  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oferty  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  


nie  można  mówić  o  bezwzględnym  obowiązku  wzywania  wykonawców  do  składania 

wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty.  Jednakże  nie  można  pominąć  

w  tym  miejscu  obowiązku,  jaki  ciąży  na  Zamawiającym,  czyli  rzetelnego  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielnie  zamówienia.  Dokonując  zestawienia  uprawnienia  wezwania 

wykonawcy 

do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty oraz należytej oceny ofert 

wydaje  się  słusznym,  że  regulacja  art.  87  ust.  1  powinna  być  rozpatrywana  w  kategoriach 

kompetencji  Zamawiającego  –  czyli  prawa  Zamawiającego  do  żądania  wyjaśnień  jednakże 

połączonego  z  obowiązkiem  zażądania  tychże  wyjaśnień  celem  wypełnienia  obowiązku 

przeprowadzenia  oceny  ofert  w  sposób  staranny  i  należyty.  Podkreślenia  wymaga  w  tym 

miejscu, że Zamawiający korzystając z tego uprawnienia wyjaśnia złożone przez wykonawcę 

oświadczenie  woli  –  czyli  treść  oferty,  czyli  to,  co  było  w  niej  zawarte  na  moment  złożenia  

i  otwarcia  ofert. 

Zamawiający  wyjaśnia  zatem  te  elementy  oferty,  które  są  mu  znane,  

są w ofercie zawarte. Sama instytucja wyjaśnienia treści oferty stanowi swoiste ,,narzędzie’’ 

Zamawiającego,  dzięki  któremu  ma  możliwość  pozyskania  dodatkowych  informacji 

dotyczących  treści  zawartych  w  ofercie,  co  w  przypadkach  wątpliwości  pozwala  mu  

na należytą ocenę sytuacji (oferty). Istotnym i znamiennym jest również fakt, że wyjaśnienia 

treści  złożonej  oferty  nie  mogą  prowadzić  do  zmiany  treści  oferty,  a  ograniczać  się  mogą 

jedynie do wskazania sposobu rozumienia treści jakie zawiera złożona oferta. Zamawiający 

nie  może  więc  na  podstawie  wyjaśnień  złożonych  przez  Odwołującego  dokonywać  zmian  

w treści pierwotnie złożonego przez wykonawcę oświadczenia woli (oferty). 

W zakresie naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Izba podzieliła stanowisko prezentowane 

przez  Zamawiającego,  że  w  zakresie  tego  zarzutu  brak  jest  jakiegokolwiek  uzasadnienia, 

które pozwalałoby na przyjęcie, że zarzut został podniesiony. Izba uznała, że Odwołujący nie 

uzasadnił swojego stanowiska w zakresie naruszenia ww. przepisu.  

Izba  podkreśla,  że  postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  nie  jest 

dowolnym,  nieskodyfikowanym,  luźnym  postępowaniem,  stanowi  ono  szczególną  formę 

prowadzącą  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  realizacji  danego  zamówienia,  kreowane  jest 

przez  obowiązujące  przepisy  prawa  dla  tej  dyscypliny  i  zobowiązuje  tymi  przepisami 

wszystkich  uczestników  tego  systemu  –  obowiązujące  regulacje  prawne  są  bardzo 

szcz

egółowe  i  nakładają  na  podmioty  starające  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

sztywną  regulację  postępowania,  w  zamian  natomiast  pozwalającą  zawrzeć  kontrakt  


z  podmiotem  publicznym,  czyli  podmiotem  istniejącym  i  gwarantującym  wypłatę  środków 

finansowych.  

Izba  zaznacza,  że  choć  samo  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nie  powinno  być  formalizmem  samym  w  sobie,  a  jego  głównym  zadaniem  jest 

doprowadzenie  do  zawarcia  umowy 

–  to  odstąpienie  od  formalizmu  nie  może  być 

utożsamiane  z  modyfikacją  reguł  postępowania  określonych  ustawą  i  wymaganiami  SWIZ,  

a  w  konsekwencji  prowadzić  do  wyboru  w  postępowaniu  oferty,  która  nie  jest  zgodna  

z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  to  sobie  sam  Zamawiający  zdefiniował  

w  dokumentacji  postępowania.  To  zadaniem  wykonawcy  składającego  ofertę  

w postepowaniu jest złożenie oferty zgodnej z wymaganiami SWIZ, natomiast Zamawiający 

winien  jes

t  dokonać  oceny  złożonej  oferty.  Każdy  z  wykonawców  składających  ofertę  

w  postępowaniu  chce  wygrać  zamówienie,  chce  zawrzeć  kontrakt  ale  nie  jest  

to  wystarczającym  uzasadnieniem  dla  sanowania  błędów  w  ofercie  jednego  wykonawcy 

kosztem  możliwości  uzyskania  zamówienia  przez  innego  wykonawcę,  bowiem  naruszenie 

zasad  określonych  w  ustawie  zawsze  należy  odnosić  do  wszystkich  podmiotów  będących 

uczestnikami postępowania, bowiem wszystkich zasady te obowiązują.   

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel