KIO 245/19 POSTANOWIENIE dnia 22 lutego 2019 r.

Data: 28 maja 2019

Sygn. akt: KIO 245/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  22  lutego  2019  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

11 lutego 2019 

r. przez wykonawcę  

SIMPLE Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych na rzecz 

SIMPLE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwoty 7 500,00 

złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018,  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 245/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „opracowanie  koncepcji  w  zakresie 

rozbudowy  systemu  finansowo-

księgowego  oraz  budowy  systemu  zarządzania  budżetem 

(SZP.260.61.2018 BNiPK.260.8.2018) 

– część II – opracowanie koncepcji budowy systemu 

zarządzania  budżetem”,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 28 grudnia 2018 r. w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  pod  numerem  664743-N-2018. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty 

określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący  –  SIMPLE  Spółka  Akcyjna  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej 

przez w

ykonawcę BI Insight Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w sytuacji, gdy oferta 

tego  w

ykonawcy  podlegać  powinna  odrzuceniu  jako  zawierająca  rażąco  niską  cenę  

w  stosunku 

do  przedmiotu  zamówienia,  bowiem  nie  jest  możliwym,  by  za  podaną  cenę 

wykonać zamówienie osiągając przy tym z jego realizacji zysk, biorąc pod uwagę wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, zaoferowany czas realizacji zamówienia oraz, że 

BI  Insight  S.A. 

skieruje do  wykonania zamówienia zespół  wysoce  wykwalifikowanych osób, 

co  doprowadziło  do  naruszenia  nakazu  przeprowadzenia  postępowania  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

udzielania zamówienia wyłączenie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy BI Insight S.A. jako najkorzystniejszej, 

2.  odrzucenia  oferty  wykonawcy  BI  Insight  S.A. 

jako  zawierającej  rażąco  niską  cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

dokonania  ponownej  oceny  ofert  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  ofert 

niepodlegających  odrzuceniu,  w  sposób  zapewniający  zachowanie  zasad  uczciwej 

konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  udzielania  zamówienia  wyłączenie 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, 

obciążenie kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego, w tym zasądzenie od 

Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  zastępstwa  procesowego  przed  Krajową 

Izbą Odwoławczą. 


odwołania przekazał on wykonawcom 12 lutego 2019 r.  

Do dnia wydania pos

tanowienia nie zgłoszono przystąpień do postępowania odwoławczego. 

Pismem z 21 lutego 2019 r. Z

amawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  posiedzenia,  a 

jako  że  nie  zgłoszono  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego, 

stwierdziła,  iż  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania  odwoławczego  

i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekła  jak  

w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  

z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………….……… 


wiper-pixel